MANUAL ANVÄNDARE APOLLO-MULTI S. Vers SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL ANVÄNDARE APOLLO-MULTI S. Vers. 04 26-02-2014 SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN!"

Transkript

1 MANUAL SKIOLD GÖR HELA SKILLNADEN! ANVÄNDARE APOLLO-MULTI S Vers

2

3 Innehållsföteckning 1. Introduktion Viktiga upplysningar Apollo Multi S Huvudmenyer och undermenyer Huvudmenyn ALLMANT Huvudmenyerna avd 001 och Drift-statusindikatorer Användningsprincip Dagligt användning Funktionslista Temperatur och fukt inställning av värden Fläktar Värme Fuktkontroll Vindkontroll Kurva Utetemperaturkompensering - reduktion av max ventilation Dimspridning och blötläggning menu Historik Test Mätning av vattenförbrukning Högtryckskylning och blötläggning menu Alarm från klimadatorn Underhåll av klimaanläggn Anläggningstest Klimadator / servomotorer / nödöppning Alarmutgång (inte nödvändigtvis sammankopplad med extern alarmgivare) Rengöring Ackumulatorer till nödöppning Felsökning Servomotorer - beskrivning av felindikatorer

4 1. Introduktion Denna manual går i genom de funktioner som är koplad till DAGLIG användning av Apollo Multi S klimadator. Alla funktioner såsom daglig administration av temperaturer, fukt, värmetillsättning, nedtrappningskurvor, dimspridning och liknande gås i genom här. Frågor som kopplingsschema, installation, teknik och teknisk programmering av Apollo Multi S besvaras i TEKNIKERMANUALEN (del 2 till denna manual). Skulle det emellertid finnas frågor, som inte är besvarade i denna manual, kan våra tekniker vara hjälpa dig. Kontakt vår SERVICEAVDELING på: Tlf , Fax ,

5 1.1 Viktiga upplysningar Generellt: VIKTIGT! Läs hela manualen innan anläggningen tas i bruk. VIKTIGT! Den ansvarliga ägaren/användare av anäggningen skall försäkra sig, att ALLA, som arbetar med och vid anläggningen, har blivit bekant med innehållet i denna manual. VIKTIGT! Den ansvariga ägaren/användare av anläggningen skall sörja för att få Manualen uppdateras vid eventuella ändringar av anläggningar. VIKTIGT! En ventilationsanläggning erhålls i olika trumdimensioner Beroende av önskad kapacitet. Om inte annat anges på figurer och skisser, är dessa gällande för alla anläggningsstorlekar. VIKTIGT! Vid ändring av anläggningen krävs SKIOLD s skriftliga godkännande. SKIOLD kan inte ta ansvar för icke godkända ändringar. Eltilslutning: VARNING! Innan anläggningen tas i bruk SKALL det utföras en test av anläggningens funktioner som beskrivs i denna manual för bla. att säkra, att fläktar och servomotorer är korrekt kopplade. VIKTIGT! Vid inkoppling av de enskilda komponenterna, SKALL det användas PG-förskruvningar till genomförning av ledningar för att skydda ledningarna och för att bevara komponenternas täthet. VIKTIGT! Det SKALL sättas upp arbetsbrytare för klimadator, samt vid varje enskild fläkt

6 VIKTIGT! Användning av frekvensmotor och jordfelsbrytare: Om motorn ansluts i en elektrisk installation, där det används FI/HFIbrytare som extraskydd, skall dessa vara av typen, som bryter, när det registreras en felström med DC- innehåll (pulserande likström). Jordfelsbrytare skall vara märkta med följande symbol: Vid användning: VIKTIGT! Det är den dagliga användarens ansvar, att det inte är för hög lufthastighet (drag) i stallet. VIKTIGT! Anläggningen har automatisk nödöppning. Denna SKALL testas med jämna mellanrum - se avsnitt Service VIKTIGT! Vid tvättning av stallet SKALL fuktkännaren täckas eller nedmonteras då Den kan ta skada. Det får inte sprutas vatten direkt på styrning, servomotorer och andra el-komponenter. Vid service: VARNING! Arbetsbrytarer vid styring/fläktar skall slås av vid varjer service på anläggningen, som innebär kontakt med elektriska komponenter. VIKTIGT! Ackumulatorna till servomotorerna skall bytas ut vart 3:e. år för att säkra, att servomotorerna kan utföra nödöppning av luftintag. Vid avfallshantering: VIGTIGT! Lagstiftning om WEEE beträffande el-skrot, för slutanvändare. Förordning 2005:209. Med hänvisning till ovanstående lag övertar SKIOLD A/S härmed ansvaret för omhänderta gande av el-skrot mot köpare. Ansvarsövertagandet omfattar anläggningens elektronik och betyder i praxis att om elekt roniken vid en tidpunkt utbytes är köparen ansvarig för kor rekt avfallshantering i enlighet med förordning 2005:

7 2. Apollo Multi S * ALLMANT * 01 Temperatur, vind T. avd ,2< T. avd Funktioner Apollo-Multi S Mätning av rumstemperatur Mätning av utetemperatur Mätning av fuktighet (fuktgivare är extrautrustning) Utgång (0-10VDC) till hastighetsreglering utsug Utgång (0-10VDC) till servomotor spjäll utsug Utgång (0-10VDC) till servomotor luftintag Utgång (0-10VDC) till värmestyrning On/off-relä till värmetillförsel, alarm eller extra ventilation Relä för alarm vid min/max temp Självständiga kurvor till spjäll, fläktar och luftintag Styrning av dimanläggning och högtryckskylning Utetemperaturkompensering Möjlighet att göra inkoppling till pc-nätverk - VentCom Regulering av fläktar i 2 stallsektioner Nedtrappningskurvor 4 olika språk

8 2.1 Huvudmenyer och undermenyer Huvudmenyn ALLMANT : Generella visningar/aktuella värden (undermeny 01-04) Huvudmeny avd 001 : Individuella inställningar för avdelning 001 (undermeny 01-12) Huvudmeny avd 002 : Individuella inställningar för avdelning 002 (undermeny 01-12) Huvudmenyn ALLMANT * ALLMANT * 01 Temperatur, vind T. avd ,2< T. avd Undermeny 01-04: 01 Standardvisning av aktuell avdelning temperatur avd 001 och Datum och klockslag (datum och klockslag ställs in här) 03 Resumé av aktuella värden avdelning Resumé av aktuella värden avdelning

9 2.1.2 Huvudmenyerna avd 001 och 002 * ALLMANT * 01 Temperatur, vind T. avd ,2< T. avd Undermeny 01-12: 01 Temperatur- och fuktinställningar 02 Ventilationsinställningar 03 Värmeinställningar 04 Fuktkontroll 05 Väderstation (inte aktiverad som standard) 06 Nedtrappningskurvor - status 07 Utetemperaturkompensering 08 Dimspridning, blötläggning eller högtryckskylning 09 Historik 10 Test av ventilationsanläggning 11 Minne A (ex vattenmätning) 12 Minne B (ex vattenmätning) OBS! Styringen vänder alltid tillbaka till huvuddmenyn ALLMANT, om det inte registreras ett knapptryck efter 1 minut

10 2.1.3 Drift-statusindikatorer * ALLMANT * 01 Temperatur, vind T. avd ,2< T. avd Till vänster före den blå displayen finns en lodrät rad med indikatorlampor (röda). Dessa visar utvalda funktioners aktuella drift-status, som beskrivs nedan. Lyser indikatorn, är funtionen aktiv. Relä 1 avdelning 001 används ex till on/off värme avdelning 001 Relä 2 avdelning 001 används typisk till dimspridning avdelning 001 Relä 1 avdelning 002 används ex till on/off värme avdelning 002 Relä 2 avdelning 002 används typisk till dimspridning avdelning 002 Fläktar 100 % i den aktuella avdelningen Fläktar % i den aktuella avdelning Fläktar % i den aktuella avdelning Fläktar % i den aktuella avdelning

11 2.1.4 Användningsprincip * ALLMANT * 02 Kalender tid 13:08 datum Skifta mellen ALLMANT, avdelning 001 och avdelning 002 Vid tryck på bägge LINJE-knapparna samtidigt skiftas mellen HUVUD- MENYERNA: - ALLMANT (generella visningar / aktuella värden) - avdelning 001 (individuell inställning för avdelning 001) - avdelning 002 (individuell inställning för avdelning 002) * ALLMANT * 02 Kalender tid 13:08< datum Förflyttning mellan HUVUDMENYERNAS underliggande menyer: Exempel: Genom att trycka på MENU-knappen går man man från ALL- MANT undermeny 01 till ALLMANT undermeny 02 därur/kalender inställs och avläses. Generella värden för undermeny 03 och 04 uppnås vid ytterligare tryck på MENU-knappen. Meny 03 och 04 innehåller aktuella värden för avdelning 001 och avdelning 002 På samma sätt används undermenyerna för HUVUDME- NYERNA avdelning 001 och 002. OBS! Bara aktiva undermenyer visas (ex visas undermeny 08 Dimspridning bara om den är aktiverad) * ALLMANT * 02 Kalender tid 13:08< datum Inställningar och ändringar av värden Med de två +/- knapparna kan man ändra värdena i den kolumn där markören (<) är placerad. Vid ett enkelt tryck på + knappen ändras inställningarna positiv med en siffra åt gången. Vid ett enkelt tryck på - knappen ändras inställningen negativ med en siffra åt gången. * ALLMANT * 02 Kalender tid 13:08 datum Genom attt hålla knappen inne ändras värdena löpande tills knappen släpps igen. Spar nya inställningar När det önskade värdet er är inställt, sparas värdet genom att trycka på SET-knappen. Apollo Multi kvitterar ändringen, genom att ändra pilen till en stjärna i det ögonblick som det trycks på SET. OBS! Trycks det INTE på SET omedelbart efter att värdet är ändrat, vänder Apollo Multi tillbaka till utgångspunkten

12 Enskilda funktioner kan inte aktiveras eller nås från de tre standarder HUVUDMENYER eller deras undermenyer. Funktionerna ligger i SMENYN, som finns en * ALLMANT * 01 Temperatur, vind T. avd T. avd < Gå till linjen nedan: LINJE-knapparna används till att välja den önskade markörens placering. För varje tryck på högra LINJE-knappen flyttas markören en linje NED. * ALLMANT * 01 Temperatur, vind T. avd < T. avd Gå til linjen över: För varje tryck på vänstra LINJE-knappen flyttas markören en linje UPP. nivå under huvuddmenyerna. Detta beskrivs i TEKNIKERMANUALEN. OBS! För att aktivera och administrera nedtrappningskurvor, skall man gå till IN- STÄLLNINGSMENYN (se mera om detta under punkten Kurvor ). * ALLMANT * 01 Temperatur, vind T. avd T. avd < AKTIVERA SMENYN Tryck samtidigt på bägge LINJE knapparna och SET knappen i ca. 5 sekunder. SMENYN försvinner automatisk om det inte trycks på knappen efter 1 minut, eller det kan tas bort manuellt genom att hålla de tre knapparna inne i 5 sekunder. När man är inne i SMENYN lyser indikatorlamporna till vänster på displayen konstant för att berätta, att vi är inne i INSTÄLL- NINGSMENYN och man skall tänka sig om för när man ändrar värden. På samme sätt som det skiftas mellan HUVUDMENYERNA ALLMANT AVD 001 AVD 002 görs det också i inställningsmenyn genom att trycka in de två LINJE knapparna samtidigt

13 2.2 Dagligt användning * ALLMANT * 01 Temperatur, vind T. avd T. avd < GENERELLA VISNINGAR TILL DAGLIG ANVÄNDNING Under ALLMANT 01 visas följande: Temperatur Utetemperatur, Vindhastighet, Vindriktning, extra temperatur kännare. Vindhastighet/-vindriktning och extra temperatur kännare kan bara avläsas när anläggningen är inkopplad med en väderstation och extra kännare. * ALLMANT * 02 Kalender tid 14:22 datum 10.02< GENERELLA VISNINGAR TILL DAGLIG ANVÄNDNING Genom att trycka på MENU-knappen går du vidare till ALLMANT 02 där följande kan hittas: Kalender Tid, datum, år och reset av alarm mm. Här är det möjligt med hjälp av + / - knapparna att ändra, klockan och år. * ALLMANT * 03 Aktuell avd. 001 temperatur 24.2 fukt 064 GENERELLA VISNINGAR TILL DAGLIG ANVÄNDNING Genom att trycka på MENU-knappen och går videra till ALLMANT 03 där följande kan hittas: Aktuell avd 1 Temperatur, fukt, fläktar, fläktnivå, spjäll utsugningsnivå, intag nivå, värme nivå, samt antal Liter vatten för två flödesmätare: A och B = Aktuell Liter pr. dygn A-1 och B-1 = Aktuell Liter pr. dygn dagen före * ALLMANT * 04 Aktuell avd. 002 temperatur 22.3 fukt 068 GENERELLA VISNINGAR TIL L DAGLIG ANVÄNDNING Genom att trycka på MENU-knappen går du vidare till ALLMANT 04 där följande kan hittas: Aktuell avd 2 Temperatur, fukt, fläktar, fläkt nivå, spjäll utsugnings nivå, intag nivå, värme nivå samt antal Liter vatten för två flödesmätare: A och B = Aktuell Liter pr. dygn A-1 och B-1 = Aktuell Liter pr. dygn dagen före

14 2.3 Funktionslista Apollo Multi innehåller en rad såkallade listor med standardinställningarr för olika stalltyper och ventilationsprinciper. Inställning av vilken lista som det skall styras efter, utföres vi uppstart (Se TEKNIKERMANUALEN ) av installatören. Anläggningen reglerar nu klimaanläggningen utifrån standardinställningarna. När stallet är tas i bruk, skall klimaanläggningen finjusteras (inkörning) av SKIOLD s servicetekniker. De finjusterade inställningarna sparas i lista 1 och Apollo Multi reglerar nu klimaanläggningen utifrån dessa inställningar Temperatur och fukt inställning av värden BESKRIVNING AV S 01 Temperatur, fukt temperatur 20.7 < onskad temp Temperatur, fukt temperatur 20.7 onskad temp. 20.0< 01 Temperatur, fukt fukt 000< onskad fukt Temperatur, fukt fukt 000< onskad fukt Temperatur Aktuell rumstemperatur för avdelning 1 eller avdelning 2 Genom flera tryck på bägge LINJEknapparna går man emellan avdelning 001 och avdelning 002 (eller GENERELLT). 01 Temperatur Önsked rumstemperatur Kan ändras när markören är utanför settemp. Värdet ändras med + / - knapparna och sparas med SET-knappen. 01 Temperatur Aktuel rumsfuktighet Genom att trycka på LINJE ned knappen går man vidare till aktuell fukt inom för de sista 24 timmarna 01 Temperatur Önsket rumsfuktighet Genom ytterligare tryck på LINJE ned knappen flyttas markören till Set fukt som ändras med + / - knapparna följt av SET 0-50 C C 20, % % 60 TIPS! Väljes en rumstemperatur på precis 0,0 C, stängs fläktarna och spjäll av. Detta kan vara användbart vi blötläggning av stallet

15 2.3.2 Fläktar BESKRIVNING AV S 02 Ventilation ventilation 100< prop. band Ventilation ventilation 100< prop. band Ventilation prop. band 04.0 minimum 005< 02 Fläktar Aktuell ventilationsnivå Genom att trycka på MENUknappen går man vidare till 02 aktuell ventilationsnivå 02 Fläktar P-band fläktar Det temperaturintervall, som fläktarna reguleras från min. till max. 02 Fläktar Minimum ventilation Minsta värde fläkt-nivån kan inställas % -- 1,0-10,0 C 4, % 5 02 Ventilation minimum 005 maximum 100< 02 Fläktar Maximum ventilation Högsta värdet ventilations-nivån kan inställas %

16 2.3.3 Värme BESKRIVNING AV S 03 Varme varme 000 < neutral zoon Varme varme 000 < neutral zoon Varme neutral zoon 00.0 prop band 02.0< 03 Varme prop band 02.0 minimum 000< 03 Varme minimum 000 maximum 100< 03 Värme Aktuell värmetillförsel Genom att trycka på MENU-knappen går man vidare till 03 aktuell värmetillförsel 03 Värme Neutral temperaturintervall Blir temperaturen i detta temperaturintervall under settemperatur blir värmetillförseln konstant. 03 Värme P-band värmetillförsel Det antal grader som värmetillförseln reguleras från min till max värmetillförsel. 03 Värme Minimum värmetillförsel OBS! Minimum värmetillförsel kan inte sättas högre än max värmetillförsel. 03 Värme Maximum värmetillförsel OBS! Max värmetillförsel kan inte sättäs llägre än minimum värmetillförsel % -- 0,0-9,9 C 0,0 1,0-9,9 C 2, % 0, %

17 2.3.4 Fuktkontroll BESKRIVNING AV S 04 Fukt kontroll prop. band 040 < oka. varme Fukt kontroll prop. band 040 < oka. varme Fukt kontroll oka. varme 000 vent. fukt stop 040 < 04 Fukt kontroll vent. fukt stop 040 oka. vent. 040< 04 Fukt kontroll oka. vent. 040 Stop for kyla 00.0< 04 Fukt kontroll P-band fuktighet Proportionellband för relativ fuktighek. 04 Fukt kontroll Max. ökning av värmetilförsel Max ökning av minimum värmetillsättning vid fuktighetskontroll. 04 Fukt kontroll Fuktstyrning stop, vent. Nivå Överskrides denna ventilationsnivå sättes fuktighetskontrollen för värmetillsättning ur funktion. 04 Fukt kontroll Max. ökning av min. Vent. Max fökning av minimum ventilation vid fuktighetskontrol. 04 Fukt kontroll Fuktstyrning stopp Temperaturfall Faller temperaturen detta antal C under settemperaturen pga. förhöjd minimumventilation förorsakad av förhöjd fuktighet, bevaras denna ventilationsnivå tills temperaturen har stigit 0,5 C igen % % % % 40 0,0-99 % 0,

18 2.3.5 Vindkontroll BESKRIVNING AV S 05 Vind kontroll startpunkt 0.1< prop. band Vind kontroll startpunkt 0.1< prop. band Vind kontroll prop. band 10.0 cal.reduktion 000 < 05 Vind kontroll cal. Reduktion 000 max. reduktion 090< Vind kontroll: 05 Startpunkt När vindhastigheten överskrider den inställda start m/s är vindkontrollen aktiv. Om start punkt ex är 3 m/s blir vindkontrol len först aktiv när det blåser mera än 3 m/s. Vind kontroll: 05 Bandbredd vindkontroll Här inställes hur många m/s från start vind kontroll till max. vind kontroll. Det vill säja att vid stigande vindhastighet reduceras luftintaget på vind sidan. Vind kontroll: 05 Beräknad Reduktion Beräknad aktuell begränsning i % av luftintaget vid vind påverkan. Vind kontroll: 05 Max. reduktion Inställning i % hur mycket luftintaget på vindsidan skall begränsas vid vindpåverkan. Med en start vindreglering på 1 m/s och ett P-band på 10 m/s, kommer luftintaget på vind-sidan begränsas med 90 %, om vindhastigheten är över 10 m/s. Vid en vindhastighet på 1 m/s är det ingen begränsning av luftintaget. 1 99,9 m/s m/s % _ %

19 BESKRIVNING AV S 05 Vind kontroll max. reduktion 090 n.z framre 10< 05 Vind kontroll n.z framre 10 n.z bakre 10< 05 Vind kontroll n.z bakre 10 hysterese dir. 05< 05 Vind kontroll hysterese dir. 05 position flakt 0< Vind kontroll: 05 Vindriktn. Grader fram Inställning hur många grader vinden får komma skrå in på front gavlen av byggnaden innan vindregleringen blir aktiv. Vind kontroll: 05 Vindriktn. Grader bak Inställning hur många grader vinden får komma skrå in på den bakersta gaveln av byggnaden innan vindregleringen blir aktiv. Vind kontroll: 05 Pendling Inställning av felaktigheter av väderstationen, således att datorn inte registrerar att vindpilen pendlar fram och tillbaka konstant. Vind kontroll: 05 Position vent. Användes till reglering av nocköppning och som utgångspunkt begränsas nocköppningen inte vid vindkontroll. Följande kan väljas: 0= Inget inflytande av vindkontroll 1= Inflytande vindkontroll vänster sida 2= Inflytande vindkontroll höger sida 3= Konstant inflytande av vindkontroll % 5 %

20 BESKRIVNING AV S 05 Vind kontroll position flakt 0 position franluft 1< Vind kontroll: 05 Position spjäll Användes till reglering av luftintag i vänstra sidan av byggnaden. Följande kan väljas: 0= Inget inflytande av vindkontroll 1= Inflytande vindkontroll vänster sida = Inflytande vindkontroll höger sida höger sida 3= Konstant inflytande av vindkontroll 05 Vind kontroll position franluft 1 position tilluft 2< Vind kontroll: 05 Position intag Användes till reglering av luftintag i höger sida av byggnaden. Följande kan väljas: 0= Inget inflytande av vindkontroll Vind kontroll position tilluft 2 start grans. 25.0< 1= Inflytande vindkontroll Vänster sida 2= Inflytande vindkontroll höger sida 3= Konstant inflytande av vindkontroll Vind kontroll: 05 Start begänsning Inställning vid vilken utetemperatur som vindkontroll gradvis skall träda ur funktion. 20 til

21 BESKRIVNING AV S 05 Vind kontroll start grans pband grans. 05.0< Vind kontroll: 05 P-band begränsning P-band för avtrappning av vindkontroll, med en start begränsning på 25 C och ett P-band på 5 C, kommer vindkontrollen att vara ur funktion vid en utetemperatur på 30 C. Vid denna utetemperatur kommer bägge luftintagen öppna 100 %

22 2.3.6 Kurva BESKRIVNING AV IS 06 Kurva start rond 0< dagraknare Kurva start rond 0 dagraknare 000< 06 Kurva dagraknare 000 slutdag 010< 06 Kurva slutdag 010 slut inst T 24.0< 06 Kurva slut inst T 24.0 slut min. v. 006< 06 Kurva slut min. v. 006 slut inst fukt 068< 06 Kurva Start ny nedtrappning 01 = Start ny nedtrappningskurva. Startvärde för temperatur, minimum ventilation, fuktighet och dygnsräknare (blir taget från juster stall 1). Dygnsräknaren blir nollställd, varefter denna funktion blir nollställd. 06 Kurva Dygnsräknare Räknar dagarna under kurvnedtrappningen 06 Kurva Sista dag för nedtrappning Nedtrappningskurvorna slutar på denna dag. 06 Kurva Aktuell avläsning slut temp. Önskat sluttemperatur vid kurvasänkning. 06 Kurva Aktuell avläsning av min vent. Önskad minimum ventilation på den sista dagen på kurvan 06 Kurva Aktuell avläsning av fukt. Önskad fukt på den sista dagen på kurvan 00 eller dage dage

23 För att administrera kurvorna skall man in i SMENYN, som det är beskrivet under punktet Användningsprincip. Lägg märke till att menyn nu heter 08. BESKRIVNING AV INSTÄLL- NINGSOM- RÅDE Exempel på kurvstyrning med intervall dagar för temperatur, fukt, minimum ventilation Temperatur C Fugtighed % Min Vent % Start-Dag 5 Dag 8 Dag 16 Dag 24 Dag 32 Dag 40 valj kurva 0< start inst T 30.0 Start-Dag 5 Dag 8 Dag 16 Dag 24 Dag 32 Dag 40 Temperatur C Fuktighet % Min Vent % Intervall Dag Ingen kurvor eller kurvor 0 = Ingen kurvdrift 1 = Kurvdrift /nedtrappningskurva När värden ändras till 1, visas talet bara kortvarigt, varefter det ändras til 0 igen. Funktionen är dock aktiverad. valj kurva 0 start inst T 30.0 Önsketemp. Start Önskad temperatur vid starten av kurvan 2-50 C 30,0 C

24 BESKRIVNING AV S start inst T 25.0 start min. v. 00.5< start min. v start inst fukt 060< start inst fukt 060 slut dag 1 008< Min. vent. Start Min. Ventilation vid starten av kurvan. Önskad fukt start Önskad fukt vid starten av kurvan. Kurva nr. 1 antal dagar Antal dagar för första kurvan % % slut dag slut temp < slut temp slut min < slut min slut fukt 1 062< 08 Kurve Slut temperatur vid första kurvan punkt Temperatur vid första punkt i kurvan. Slut minimum ventilation vid första kurvan punkt Minimum ventilation vid första punkt i kurvan. Slut fukt vid första kurvan punkt Luftfuktighet vid första punkt i kurvan C 28 0,0 100 % 10 0,0-100 % 62 slut fukt slut dag 2 016< Antal dagar för kurva nr. 2 uppnås Antal dagar för punkt nr. 2 i kurvan

25 BESKRIVNING AV S slut dag slut temp < slut temp slut min < slut min slut fukt < slut fukt slut dag < slut dag slut temp < slut temp slut min < Slut temperatur vid punkt nr. 2 i kurvan Temperatur vid punkt nr. 2 i kurvan. Slut minimum ventilation vid punkt nr. 2 i kurvan Minimum ventilation vid punkt nr. 2 i kurvan Slut fukt vid punkt nr. 2 i kurvan Luftfuktighet vid första punkt i kurvan. Antal dagar före kurva nr. 3 uppnås Antal dagar för punkt nr. 3 i kurvan uppnås Slut temperatur vid punkt nr. 3 i kurvan Temperatur vid punkt nr. 3 i kurvan uppnås. Slut minimum ventilation vid punkt nr. 3 i kurvan Minimum ventilation vid punkt nr. 3 i kurvan 2-50 C 26, % % 64 0, C %

26 BESKRIVNING AV S slut min slut fukt < slut fukt slut dag 4 032< slut dag slut temp < slut temp slut min < slut min slut fukt 4 068< slut fukt slut dag 5 040< Slut fukt vid punkt nr. 3 i kurvan Luftfuktighet vid punkt nr. 3 i kurvan. Antal dagar före kurva nr. 4 uppnås Antal dagar före punkt nr.4 i kurvan uppnås Slut temperatur vid punkt nr. 4 i kurvan Temperatur vid punkt nr. 4 i kurvan. Slut minimum ventilation vid punkt nr. 4 i kurvan Minimum ventilation vid punkt nr. 4 i kurvan Slut fukt vid punkt nr. 4 i kurvan Luftfuktighet vid punkt nr. 4 i kurvan. Antal dagar före kurva nr. 5 uppnås Antal dagar före punkt nr. 5 i kurvan uppnås % C % %

27 BESKRIVNING AV S slut dag slut temp. 5 20< slut temp slut min < slut min slut fukt 5 070< Slut temperatur vid punkt nr. 5 i kurvan Temperatur vid punkt nr. 5 i kurvan. Slut minimum ventilation vid punkt nr. 5 i kurvan Minimum ventilation vid punkt nr. 5 i kurvan. Slut fukt vid punkt nr. 5 i kurvan Luftfuktighet vid punkt nr. 5 i kurvan C % %

28 2.3.7 Utetemperaturkompensering - reduktion av max ventilation BESKRIVNING AV S 07 Minska max.vent. inst punkt 22.0< prop. band Minska max.vent. inst punkt 22.0 prop. band 06.0< 07 Minska max.vent. prop. band 06.0 max. minskning020< 07 Reduktion av max. Vent. Startpkt., reduktion av max.vent. Faller utetemperaturen under detta värde, minskar ventilationen. 07 Reduktion av max. Vent P-band reduktion Det antal C som nedtrappningen i ventilation regleras från 0 till max nedtrappning i max ventilation. 07 Reduktion af max. Vent Max. reduktion av max. Vent. Den största upppnåliga nedtrappningen i max ventilation C 22,0 1,0-10,0 C 6, %

29 2.3.8 Dimspridning och blötläggning menu 08 BESKRIVNING AV S 08 Sprinkler instal. valj sprinkler 1 < starttid 08:00 08 Sprinkler program Välj program. Det kan väjas mellan 4 olika inställningar för dimspridning: = Dimspridning ej aktiv = Dimspridningsprogram 2 = Blötläggningsprogram 3 =Dimspridning permanent drift 08 Sprinkler instal. valj sprinkler 1 starttid 08:00< 08 Sprinkler instal. starttid 08:00 stoptid 20:00< 08 Sprinkler program Start tid dimspridning. Start tid för dimspridning ex kl på morgonen. Start tiden kan ändras efter behov. 08 Sprinkler program Stopp tid dimspridning. Stopp tid för dimspridning ex kl. 20:00 på kvällen. 00:00-23:59 Kl. 06:00 Stopp tiden kan ändras efter behov. Med inställningen start 8:00 stopp 20:00 dimspridningen kommer att vara stoppad från kl. 20:00 till kl. 8:00 nästa morgon. I denna period är grisarna inte aktiva. 00:00-23:59 Kl. 22:

30 BESKRIVNING AV S 08 Sprinkler instal. Temp min dim 18.0< Temp max dim Sprinkler instal. Temp min dim Temp maxdim.28.0< 08 Sprinkler instal. Temp max dim.28.0 Max fukt stop 080< 08 Sprinkler instal. Max fukt stop 080 Fukt stop on/off 1< 08 Sprinkler program Start temperatur för dimspridning. Så länge utetemperaturen är under 18 C är dimspridningen stoppad. När utetemperaturen är 18 C startar dimspridningen med maksimum pausetid. 08 Sprinkler program Temperatur för max. dimsprid. När utetemperaturen når detta antal C och högre är dimspridningen maximal. Mellan Temp min dimning. och Temp max dimning är paustid för dimningen variabel. 08 Sprinkler program Max luftfuktighet innan stopp. Överstiger luftfugtigheten setvärden avbryts sprinklerna. 08 Sprinkler program Val av stoppfunktion 0 = Max fukt stopp ej aktiverat. 1 = Sprinkler stannar, når Max fukt stopp nivå överskrides. -20,0-50,0 C 18,0 0,0-50,0 C 28, % 80 % 0/

31 BESKRIVNING AV S 08 Sprinkler instal. Fukt stopp on/off 1 On tid M:S 00:10< 08 Sprinkler program Gång tid för dimning (on tid för sprinkler). Inställning i minuter och sekunder. 00:02-10:00 MM:SS 00:10 08 Sprinkler instal. On tid M:S 00:10 Min off T:M 00:05< 08 Sprinkler program Min. tid mellan dimning vid start temp. Tid mellan varje dimnings gångtid vid den temperatur som är programerad för Temp max. Dimn. Inställning i timmar och minuter. 00:01-23:59 TT:MM 00:15 08 Sprinkler instal. Min off T:M 00:05 Max off T:M 00:05< 08 Sprinkler program Maximum tid mellan dimningar vid max. Dimning. Tid mellan varje dimnings gångtid vid den temperatur som är programerad för Temp min. Dimn. Inställning i timmar och minuter. 00:01-23:59 TT:MM 00:30 08 Sprinkler instal. blotl. av T:M 00:30< blotl. pa T:M 01:00 08 prinkler program Tvättprogram blötläggning. Justering av tid mellan blötläggning. 00:01-23:59 TT:MM 00:30 08 Sprinkler instal. blotl. av T:M 00:30 blotl. pa T:M 01:00< 08 Sprinkler program Tvättprogram blötläggning. Justering av aktiv blötläggningstid. 00:01-23:59 TT:MM 01:

32 2.3.9 Historik BESKRIVNING AV S 09 Historisk data. min. temp. 22.3< tid 21:34 09 Historiska data Min.Temperatur Den lägsta temperatur i stallet inom de sista 24 timmarna samt tidpunkten för den lägsta temperaturen. -40,0-50,0 C TT:MM Historisk data. datum ar 2001 < 09 Historiska data Datum/År Vid den lägsta temperatur och aktuell tidpunkt kan följande avläsas: Datum och år. DD-MM ÅR Historisk data. fukt 000 ventilation 097 < 09 Historiska data Fukt/Ventilation Vid den lägsta temperatur och aktuell tidpunkt kan följande avläsas: Fukt och ventilation. Fukt i % Vent. i % Historisk data. ventilation 097 varme 000< 09 Historiske data Ventilation/Värme Vid den lägsta temperatur och aktuell tidpunkt kan följande avläsas: Ventilation och värme. Vent. i % Värme i % Historisk data. max. temp tid 22:12 09 Historiska data Max. temperatur Den högsta temperatur i stallet inom de sista 24 timmarna samt tidpunkten för den högsta temperaturen. -40,0-50 C TT:MM

33 BESKRIVNING AV S 09 Historisk data. datum ar 2001 < 09 Historiska data Datum/År Vid den högsta temperatur och aktuell tidpunkt kan följande avläsas: Datum och år. ÅR Historisk data. Fukt 000 ventilation 097 < 09 Historiska data Fukt/Ventilation Vid den högsta temperatur och aktuell tidpunkt kan följande avläsas: Fukt och ventilation. Fukt i % Vent. i % Historisk data. ventilation 097 varme 000< 09 Historiska data Ventilation/Värme Vid den högsta temperatur och aktuell tidpunkt kan följande avläsas: Ventilation och värme. Vent. i % Värme i %

34 Test BESKRIVNING AV S 10 Test ventilation valj test vent. 0 < vent niva Test ventilation valj test vent. 1 vent niva 025< 10 Test ventilation vent niva 025 niva flakt 025 < 10 Test ventilation Välj test ventilationsanlägg Välj 0= automatisk ventilation Välj 1= manuell ventilation Kom ihåg att välja 0 efter test ventilation 10 Test ventilation Vent. nivå När man har valt 1 manuell ventilation flytter man markören ned till vent. nivå och väljer en önskad vent. nivå. 10 Test ventilation Nivå fläktar Vid den aktuella ventilations nivå kan följande avläsas: Fläkt utsugning i %. 0 eller % % Test ventilation niva flakt 025 niva franluft 047< 10 Test ventilation Nivå spjäll Vid den aktuella ventilations nivå kan följande avläsas: Spjäll utsugning i % % Test ventilation niva franluft 047 niva tilluft 029< 10 Test ventilation Nivå luftintag Vid den aktuella ventilations nivån kan följande avläsas: Öppning luftintag i % %

35 BESKRIVNING AV S 10 Test ventilation niva tilluft 029 valj reduktion 0< 10 Test ventilation Välj reduktion Väljes 0 är det ingen reduktion av luftintaget och ev. spjäll- utsugning vid låg utetemperatur. Väljes 1: aktuell utetemperatur reduktion av fläktar, luftintaget, spjäll. Väljes 2: Aktuell vindreduktion av fläktar, luftintagen, spjäll. Väljes 3: Aktuell utetemperatur och vindreduktion av vfläktar, luftintaget, spjäll Test ventilation max. red. flakt. 000< max. red. FL. 000< max. red TL. 000< Väljes 4: Max utetemperatur reduktion av fläktar, luftintagen, spjäll. Väljes 5: Max Vindreduktion av fläktar, luftintagen, spjäll. Väljes 6: Max utetemperatur och vindreduktion av fläktar, luftintagen, spjäll. 10 Test ventilation Max. reduktion Om serviceteknikern har gjort en kurva för begränsning i inställningsprogrammet, kommer man att kunna avläsa hur mycket fläktarna, luftintagen stängs vid låg utetemperatur/-vindbegränsning och det samma för spjällutsugningen. Om det inte är utförd någon kurva visas: 0 för spjäll och luftintag %

36 Mätning av vattenförbrukning Apollo Multi S kan registrera vattenförbrukning i en staldsektioner med en flödesmätarer i varje sektion. BESKRIVNING AV S 11 Räknare A data 11 Minne A data vattenforbr dev. 020 minne 02: Vattenförbrukning afv. Här knappas in den % - avvikelse i förhållande till minimum eller maximum vattenförbrukning i avdelningen som kan accepteras. Är avvikelsen större, visas en alarmtext i displayen på Apollo Multi (mjukt alarm, som inte aktiverar alarmrelät) % 20 % Alarm för underskridande av minimum vattenförbrukning i avdelningen indikerar ex att det är något galet med vatten tillförseln. Alarm för överskridande av maximum vattenförbrukning i sektionen indikerar att det ex är ett rörbrott

37 11 Minne A data minne 02: minne -1 02: Vattenförbrukningen registreras löpande, men uppsummeras på vissa klockslag. minne visar registreringen för nuvarande dygn. minne -1 visar registreringen på klockslag av det det föregående dygn. Minne 02: minne -1 02: minne 04: minne -1 04: minne 06: minne -1 06: minne 08: minne -1 08: minne 10: minne -1 10: minne 12: minne -1 12: minne 14: minne -1 14: minne 16: minne -1 16: minne 18: minne -1 18: minne 20: minne -1 20: minne 22: minne -1 22: minne 24: minne -1 24: senaste förbrukning Vattenförbrukning de senaste 2 timmarna. senaste förbrukning-1 visar den aktuella förbrukningen det föregående dygnetsenaste förbruk 0000 Senaste förbruk min flöde l/10min här knappas in hur mycket vatten som minimum skall tillgå avdelningen pr. 10 minuter. max flöde l/min här knappas in hur mycket vatten som maximalt får tillgå avdelningen pr. minut. min flöde l/10min 000 max flöde l/min

38 Högtryckskylning och blötläggning menu 12 BESKRIVNING AV S 12 Högtryckskylning Välj 1 < Starttid 08:00 12 Program för högtryckskylning Vælg program. Det kan väjas mellan 4 olika inställningar för högtryckskylning: = Högtryckskylning ej aktiv = Högtryckskylningsprogram 2 = Högtryck tvättprogram 12 Högtryckskylning Välj 1 Starttid 08:00< 12 Högtryckskylning Starttid 08:00 Stoptid 20:00< 3 = Högtryckskylning permanent on 12 Program for højtrykskøling Start tid högtryckskylning Start tid för högtryckskylning ex kl på morgonen. Start tiden kan ändras efter behov. 12 Program för högtryckskylning Stopp tid högtryckskylning. Stopp tid för högtryckskylning ex kl. 20:00 på kvällen. 00:00-23:59 Kl. 06:00 Stopp tiden kan ändras efter behov. Med inställningen start 8:00 stopp 20:00 högtryckskylningen kommer att vara stoppad från kl. 20:00 till kl. 8:00 nästa morgon. I denna period är grisarna inte aktiva. 00:00-23:59 Kl. 22:

39 BESKRIVNING AV S 12 Högtryckskylning Temp min cool 18.0< Temp max cool Högtryckskylning Temp min cool 18.0 Temp max cool28.0< 12 Högtryckskylning Temp max cool28.0 Max fugt stop 080< 12 Program för högtryckskylning Start temperatur for högtryckskylning. Så länge utetemperaturen är under 18 C är högtrycks-kylningen avbtyten. När utetemperaturen är 18 C startar högtryckskylningen med maksimum paustid. 12 Program för högtryckskylning Temperatur for max. högtryckskylning. När utetemperaturen når detta antal C och högre är högtryckskylningen maksimal. Mellan Temp min cool. och Temp max cool er paustiden för högtryckskylningen variabel. 12 Program för högtryckskylning MAX luftfuktighed innan stopp. Överstiger luftfuktigheten setvärdet avbryts högtryckskylningen. -20,0-50,0 C 18,0 0,0-50,0 C 28, % 80 % 12 Högtryckskylning Max fukt stop 080 Fukt stop on/off 1< 12 Program för högtryckskylning Val av stoppfunktion. 0 = Max fukt stopp ej aktiverat 1 = Sprinkler avbryts, när Max fukt stop nivå överskrids. 0/

40 BESKRIVNING AV S 12 Högtryckskylning Fukt stop on/off 1 On tid M:S 00:10< 12 Program för högtryckskylning On tid för högtryckskylning. Inställning i minuter och sekunder. 00:02-10:00 MM:SS 00:10 12 Högtryckskylning On tid M:S 00:10 Min off T:M 00:05< 12 Program för högtryckskylning Min. tid mellamhögtryckskylning ON vid Temp max cool. Tid mellan varje högtryckskylnings ON vid den temperatur som är programerat för Temp max cool. Inställning i timmar och minuter. 00:01-23:59 TT:MM 00:15 12 Högtryckskylning Min off T:M 00:05 Max off T:M 00:05< 12 Program för högtryckskylning Maximum tid mellan högtryckskylning ON vid Temp. Min cool. Tid mellan varje högtryckskylnings ON vid den temperatur som är programerat för Temp min cool. Inställning i timmar och minuter. 00:01-23:59 TT:MM 00:30 12 Högtryckskylning Tvätt. off T:M 00:30 Tvätt on T:M 01:00< 12 Program för högtryckskylning Tvättprogram högtryck Justering av tid mellan blötläggning. 00:01-23:59 TT:MM 00:30 12 Högtryckskylning Tvätt. off T:M 00:30 Tvätt on T:M 01:00< 12 Program för högtryckskylning Tvättprogram högtryck. Justering av aktiv blötläggningstid. 00:01-23:59 TT:MM 01:

41 2.4 Alarm från klimadatorn *** ALARM *** AVDELNING 001 Rumsgivare defekt ALARMTILLSTÅND Vid ett alarmtillstånd visas följande blinkande i displayn *** ALARM *** Härunder visas avdelning 001 eller avdelning 002 samt ex temperaturgivare defekt. Samtidigt kommer alarmrelät att utlösas och sätta igång en eventuell extern ansluten alarminstallation. Följande alarm kan visas för avdelning 001 och avdelning 002: Nr. 1 = Temperturgivare defekt. Nr. 2 = Temperatur i avdelning är under minimum temperatur. Nr. 3 = Temperatur i avdelning är över maximum temperatur. Nr. 4 = Relativ Temperatur alarm - Temperatur i avdelning har fallit för mycket i förhållande till setpunkt Används inte! Nr. 5 = Relativ Temperatur alarm Temperatur i avdelning har stigit för mycket i förhållande till setpunkt Används inte! Nr. 6 = Påminnelse: Tapp av data! Gå igenom inställningarna. Nr. 7 = Varvtalsräknare defekt Används inte! *** ALARM *** AVDELNING 001 Rumsgivare defekt RESET ALARM Genom att trycka på SET-knappen kommer alarmrelät att bli nollställd. Och alarmbeskeden kommer att försvinna från displayen. Om orsaken till alarmet inte rättas till kommer alarmet at utlösas igen

42 3. Underhåll av klimaanläggn. Det är mycket viktigt, att underhålla hela klimaanläggningen med översyn och rengöring. Varning! Tvätta aldrig någon del av klimaanläggningen med högtrycksspruta på högsta tryck. Använd alltid lägsta möjliga vattentruck och undvik att spola direkt på kabel och genomföringar. Rekomendation! Gör det till en rutin att följa nedanstående schema, eller gå igenom anläggningen mellan varje omgång. UTFÖRES VAR 2. VECKA Klimadatorns funktioner Spjäll / servomotorer Nödöppning UTFÖRES VAR 3. MÅNAD Alarm funktionscheck (Om denna används) Rengöring Serviceöversyn (hela anläggn.) Ackumulatorer till nödöppning 3.1 Anläggningstest UTFÖRES VAR 12. MÅNAD UTFÖRES VAR 3. ÅR Skötaren av anläggningen skall kunna utföra en allmän funktionstest av anläggningen. Dette kan ex göras som följer: 1. Välj en stalltemperatur på ca 10 över den aktuella stall temperatur. Vänta i ca. 5 minuter. a. Kontrollera att alla fläktar har reglerat ned på minimumventilation och att spjäll och luftintag (ifall dessa är reglerbara) har iställt sig på den inställda minimiöppningen. Kontrollera att luftintagen har samma öppning. b. Kontrollera att eventuella värmeventiler har öppnat för värmetilförsel. 2. När alla spjäll och luftintag är inställda på minimiöppning, brytes strömmen till klimaanläggningen. Vänta ca. 2 minuter. a. Kontrollera att nödöppningsfunktionen på trumspjällen och reglerbara luftintag är aktiverade och har öppnat. 3. Välj en stalltemperatur på ca 10 under den aktuelle stalltemperatur. Vänta i ca 5 minuter. a. Kontrollera att alla fläktar har regleret upp till max varv, samt att spjäll och luftintag (ifall de är reglerbara) har ställt sig lika och på den inställda max öppningen. b. Kontrollera att eventuella värmeventiler har stängt värmetillförseln

43 3.1.1 Klimadator / servomotorer / nödöppning Det rekommenderas att gå igenom uppstartproceduren (se TEKNIKERMANUALEN ) som säkerhet för, att anläggningens grundläggande funktioner fungerar Alarmutgång (inte nödvändigtvis sammankopplad med extern alarmgivare) Slå av strömmen Alarmet skall nu gå igång. Ställ in max alarmgräns under aktuell temperatur -- Alarm skall nu gå igång. Ställ in min alarmgräns över aktuell temperatur -- Alarm skall nu gå igång Rengöring För att bevara ventilationsanlänläggningens ytor är det nödvändigt att rengöra trummorna. Detta bör göras med borste. Stora vattentryck från t.ex. högtryckstvätt kan förstöra fläktmotorerna. PUR-trummor tål INTE högtryckstvätt. Plast-trummor tål högtryckstvätt, men var försiktig med att spola på elektriska komponenterna. OBS! Vid tvättning av stallet skall fuktgivare täckas eller nedmonteras. Det får inte sprutas direkt på styrningen, servomotorer och andra el-komponenter Ackumulatorer till nödöppning För att säkra nödöppningsfunktionen, skall eventella ackumulatorer skiftas vart 3. år. Denna service är viktig, då anläggningens säkerhetsfunktioner är beroende av fungerande ackumulatorer

44 3.2 Felsökning Fel Orsak Lösning Inget ljus i datorn Anläggningen går inte Fläkt fungerar inte Säkerhetsbrytaren är avslagen Säkringen har gått i säkringsskåpet eller i klimadatorn HFI-relä slår ifrån pga. överbelastning i en motor, kondensator eller fukt i arbetsbrytare. Möjligt fel på frekvensomformaren Sätt på säkerhetsbrytaren. Stäng av säkerhetsbrytaren. Byt ut säkringen (det finns extra säkringar teipade, indvändigt i Apollo Multi). Anslut datorn igen. Stäng av arbetsbrytarna vid alla fläktar. Tänd för HFI-relä. Tänd arbetsbrytarna en åt gången, varvid motor med överbelastning kan lokaliseras och avbrytas. Med mindre där endast är en fläkt ansluten, kommer anläggningen kunna köra vidare med den eller de resterande fläktarna tills elektriker eller servicemontör kan byta ut den defekta motorn. Slå av strömmen till anläggningen i 5 min och återstarta. Vibrationer och larm under drift Alarm indikation på servomotorer till utsugningsspjäll och luftintag/fläktar Löst spjäll Fel 1. Överström Röd lysdiod lyser Fel 2. Batteri fel: Röd lysdiod blinkar Fel 3. Reset av LA35 och service: Grön lysdiod blinkar. Fel 4. Trög eller orörlig Röd lysdiod lyser+ gul lysdiod lyser, grön lysdiod lyser. Fel 5. NET fel 230Vac/24Vac. Grön lysdiod blinkar, röd lysdiod lyser, gul lysdiod släkt. Slå av arbetsbrytaren Vänta i 5 min. Skruva fast spjäll i öppet läge Anslut datorn igen

45 3.3 Servomotorer - beskrivning av felindikatorer Indikation Fel Lösning Fel 1. Röd lysdiod lyser Fel 2. Röd lysdiod blinkar Fel 3. Grön lysdiod blinkar Fel 4. Röd, gul och grön lysdiod lyser Fel 5. Grön lysdiod blinkar, röd ljus diod lyser, gul lysdiod släkt. Överström Fel på batteriet Inget fel Trög eller orörlig Fel på elförsörjning. Kontrollera at spjäll/fläktar/dragsystem kan röra sig fritt. Byt batteri och reset fel genom att avbryta 24 VAC försörjningen eller Vänta till nästa batterikontroll som kommer att ske inom 30 timmar, så resetar felen sig själva Visar, att LA35 servomotorn utför automatisk reset, eller att styrningen (LA12 eller LA35) står i service läge Kontrollera spjäll/fläktar/dragsystem kan röra sig fritt. Kontrollera kabel mellan styrning och motor. Om ovanstående är ok, tillkalla SKIOLD tekniker. Kontrollera försörjningsspänningen till servomotorn. LA12 är försörjt av 24 VAC från en transformator. LA35 är försörjt av 230 VAC från elnätet. LA12 felmöjligheter: 1. HPFI slår ifrån. 2. Säkring slår ifrån/gått sönder i tavle 3. Säkring gått sönder vid transformator. LA35 felmöjligheter: 1. HPFI slår ifrån. 2. Säkring slår ifrån/gått sönder i elcentralen 3. Säkring gått sönder i LA35 styrningen Om fel på servomotorerna inte kan avhjälpas genom ovanstående åtgärder, kontakta SKIOLD A/S, serviceavdelning på tlf

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 -

Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Thorén Värmepumpar Vintervägen 2, 870 16 Ramvik, Sweden Telefon +46(0)612-425 00 www.thorén.nu - 28 - - 1 - Garanti och försäkring Tack för att du har valt en värmepump från Thorén! Du bidrar till en bättre

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10.

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. ÖVERSIKT 12. MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP

BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING KOMFORTVÄRMEPUMP SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Modell SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Innehåll Aggregatets delar... 3 Funktioner, orientering...

Läs mer

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01 Servicemanual Testfunktioner Hissprogram Ver 9.07 Rev: 2.3 2015-06-01 Inledning Denna dokumentation är avsedd för felsökare eller annan servicepersonal som har behov att felsöka i hissar med detta styrsystem.

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Poolvärmepump PowerPac I + II INNEHÅLL

Poolvärmepump PowerPac I + II INNEHÅLL Poolvärmepump PowerPac I + II INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 Förpackning och innehåll... 2 Produkt informations skylten... 2 Vattenvård... 2 BESKRIVNING... 3 Poolvärmepumpens dimensioner... 3 Teknisk specifikation...

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT. Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22. CTC EcoLogic EXT 1

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT. Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22. CTC EcoLogic EXT 1 Installations- och skötselanvisning Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4 s

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Daikin värmepump för bergvärme

Daikin värmepump för bergvärme Daikin värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W Daikin värmepump för bergvärme Svenska Innehåll 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 1.1 Om dokumentationen...3 1.2 Betydelse av varningar och symboler...3

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800

162 101 05-2 2012-01-16. Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl. Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 162 101 05-2 2012-01-16 Installations- och skötselanvisningar CTC EcoEl Modell 1550 och 1800 Allmän information

Läs mer

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok 1 Reglerdator CCV PRO Användarhandbok Programvara 1.00.88 2 Innehåll Allmän information...4 1.1 DET KOMPLETTA STYRSYSTEMET...4 1.2 SYSTEMLÖSNINGAR...5 1.2.1 Reglerfunktion flytande kondensering...5 1.2.2

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6.

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6. Greenline C, D och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290407 Utgåva: 6.1 2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer