Slutrapport. Ledtider för bild- och funktionsmedicin. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg. Version R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Ledtider för bild- och funktionsmedicin. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg. Version R01 2013-02-11"

Transkript

1 R PROJEKTiL Landstinget Gävleborg.

2 Mall-ID Projektnamn Projektsägare Projektsledare Innehållsförteckning 1.1 Bakgrund Syfte Projektorganisation Projektresultat jämfört med uppsatta mål Projektmål Utfall resultat Utfall tidplan Utfall kostnader och intäkter/besparingar Effektmål Uppföljning effektmål Överlämning/leverans av projektet Erfarenheter och observationer Förslag till förbättringar Referenser och bilagor Checklista inför beslut, BP Beslut att godkänna resultatet och avsluta projektet (10)

3 1.1 Bakgrund Röntgenverksamhet och klinisk fysiologi är mycket väsentliga stödprocesser för en effektiv sjukvård med god kvalité och för att ge underlag inför beslut om diagnos och/eller behandling. En enstaka undersökning kan vara den faktor som bidrar med information så att behandling ges i rimlig tid och undviker ett fortsatt lidande för patienten. Det är därför nödvändigt att följa ledtider/väntetider ur såväl ett lednings-/planeringsperspektiv som ur det enskilda patientperspektivet. Kunskap om ledtider ger möjlighet till jämförelser med andra och utgör underlag samt incitament för verksamhetsutveckling samt uppföljning av måluppfyllelsen för vårdgarantin och vidareutveckling av Kömiljarden. Denna kunskap är även viktig information för produktions- och kapacitetsplanering och som information till patienter och andra verksamhetsområden. Mot bakgrund av ovanstående träffade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen en överenskommelse om att starta projektet Ledtider för Bildoch funktionsmedicin. Nu har lokalt projekt genomförts hos Landstinget Gävleborg för att införa den nationella uppföljningsmodellen. Den nationella uppföljningsmodellen: Projektet omfattas av följande undersökningstyper, då de utförs av verksamhet inom Bild- och funktionsmedicin: Fysiologiska enheten o Långtids EKG o Myokardscintigrafi o EEG o Ultraljud hjärta Röntgen o Datortomografi thorax o Datortomografi buk o MR ländrygg o MR hjärna 3 (10)

4 1.2 Syfte Att skapa förutsättningar för rapportering till nationella väntetidsdatabasen enligt nationellt framtagen uppföljningsmodell. 1.3 Projektorganisation Styrgrupp Kommunikatör Projektmedlemmar Mottagare Referensgrupp Petra Lindstedt, Divisionschef Diagnostik, ordförande Kjell Norman, Koncernstab Jan Woxberg, LOV Stab Staffan Johnson, LOV IT Jenny Ogebrant, LOV Utveckling/Projekt och Ulrika Nääs Hanérus, LOV/Information och Kommunikation Gunvor Persson, VC Bild- och funktionsmedicin Susanna Björklund, Verksamhetsutvecklare, Med Anna Eriksson, Verksamhetsutvecklare, PV Sven-Erik Keisu, Chefsläkare, OP ( ) Johan Ahlgren, VC Onkologi, OP ( ) Håkan Lund, Vårdenhetschef, Röntgen Gävle Siw Lindberg, Vårdenhetschef, Fysiologiska enheten Elisabeth Jonsson, Röntgensjuksköterska Anna Liljestrand, Processledare, Röntgen Söderhamn Maria Åhman, Systemförvaltare Cyklop Anders Lundgren, Systemförvaltare LADA Magnus Thuresson, Hälsovalkontoret Petra Lindstedt, Divisionschef Diagnostik Carin Berg Wedrén, Väntetidssamordnare Gunilla Siltberg Lindvist, Informatik Ingela Wejåker, Systemförvaltare 4 (10)

5 2 Projektresultat jämfört med uppsatta mål 2.1 Projektmål Att rapport enligt nationellt framtagen uppföljningsmodell skickas in till SKL senast den 20 januari Mål Beskrivning Tidpunkt Säkerställa mätpunkter Säkerställa datauttag Säkerställa sammanställning av datauttag Kvalitetssäkrad webbtjänst för rapportering av data Dokumenterade rutiner för rapportering och återkoppling Att säkerställa och identifiera mätpunkter i befintliga IT-stöd. Att säkerställa och producera datauttag från befintligt IT-stöd i enlighet med nationell modell för uppföljning. Att säkerställa och producera sammanställning av datauttag från befintligt IT-stöd. Att säkerställa och producera webbtjänst för rapportering av data till Väntetidsdatabasen i enlighet med nationell modell för uppföljning. Att dokumentera rutiner för rapportering och återkoppling i enlighet med nationell modell för uppföljning Utfall resultat Landstinget Gävleborg har skickat in rapport till nationella Väntetidsdatabasen på ledtider för bild- och funktionsmedicin i rätt tid, och därmed är projektmålet uppfyllt. Det är ledtider för icke akuta, avslutade, röntgenundersökningar (datortomografi thorax, datortomografi buk, MR ländrygg, MR hjärna) som rapporteras till SKL från division primärvård (PMO-användare), division medicin-psykiatri och operation (Kundrad-användare). På så sätt kan Landstinget Gävleborg visa att vi följer uppföljningsmodellen, även om vi inte följer den fullt ut ännu. Att vi inte kunnat implementera modellen fullständigt beror på: Att LG saknar digital hantering till fysiologiska enheten, de har pappersremisser. Att data saknas i IT-system. Att det ej varit möjligt att koppla samman remiss-id genom hela modellen och alla system. 5 (10)

6 Följande kvarstår inom respektive åtgärdsrapport innan LG kan följa uppföljningsmodellen fullt ut, se bilagor åtgärdsrapporter: Namn på åtgärdsrapport LG_1_ LG_2_ LG_3_ LG_4_ LG_5_ LG_6_ Kvarstår att införa Möjlighet att fånga data från klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi och nuklearmedicin gällande undersökningstyperna: långtids EKG, myokardscintigrafi, EEG och ultraljud hjärta. Mätpunkterna: Beslut att utföra aktivitet, Resultat klart för bedömning och Bedömning och beslut om avslut för röntgen. Datat finns som tidsstämpel i RIS, men saknar koppling till LGs datalager. Byta ut vikarie* för Beslut att framställa vårdbegäran till ordinarie mätpunkt. Byta ut vikarie* för Svar mottaget inom Specialistvården till ordinarie mätpunkt. Möjlighet att fånga data för mätpunkt Patient delgiven svar Möjlighet att fånga data från primärvård som ligger utanför landstingets regi *Vikarie betyder att data ersätts med annan parameter. Kommentar till avvikelse Har pappersremisser idag. Idag motsvarar datum för beslut, det datum remissen skickas från system till RIS. I de fall verksamheten skickar remissen samma datum som beslut tas, blir det korrekt. I övriga fall finns det en differens som vi i nuläget inte kan fånga. Avvaktar internt beslut av algoritm för att lägga på n dagar från mätpunkt Avslut av aktivitet. Åtgärd Införa e-remisser. Uppgradering av PAF. Uppgradering av RIS ver 15.1 samt införande av DataWarehouse Förmodligen krävs utveckling i samband med införande av e- remisser. Som vi tolkar Sectra kommer vi efter införande av RIS ver 15.1, OrderManagement** och DataWarehouse kunna ta ut remissdatum, dvs det datum då remissen skrivs. **Ej beslutat att Order- Management ska införas, bevakar pilotinförande hos andra lt under Uppgradering av RIS ver 15.1, införande av DataWarehouse samt införande av OrderManagement* Utveckling av journalsystem Uppdatera Hälsovalhandboken till Nya rutiner är framarbetade och ansvarig person ansvarar för dokumentation och underhåll. Ny rutin Inmatning av utökat vårdutbud i rapport Föra in nya remittenter i RIS och PAF och definiera dem lika (Specialistvård (S) eller Primärvård (P)) Manuell körning för att få ut data till rapport Underhåll av rapport till SKL Ansvarig RIS: Håkan Lund PAF: Siw Lindberg RIS: Håkan Lund PAF: Siw Lindberg RIS: Inger Eriksson PAF: Kan ej rapportera ännu Anders Lundgren (på beställning av landstingets Väntetidssamordnare) 6 (10)

7 2.3 Utfall tidplan Projektet har fullföljts enligt tidplan. 2.4 Utfall kostnader och intäkter/besparingar Då ingen beräkning utfördes vid projektets start, kan ej jämförelse genomföras. Detta projektets utfall i timmar kan användas för beräkning av fortsatt arbete med att implementera modellen i nytt projekt. Summering av arbetad tid i projektet: Arbetad tid i projektet Antal timmar 400 Projektmedlemmar proj.grupp 550 Kommunikatör 60 Extern resurs LADA 80 Extern resurs PAF 35 Projektmedlemmar ref.grupp 60 Totalt arbetad tid i projektet Effektmål Genom att en kvalitetssäkrad uppföljningsmodell tas fram, synliggörs dagens ledtider och därigenom ges möjlighet till start av förbättringsarbeten. 2.6 Uppföljning effektmål Effekterna av projektet är att en rapport månatligen skickas in till SKL, med start den 20 januari 2013, och att rapporter finns i Cyklop för intern uppföljning. Petra Lindstedt, ansvarar för att informera koncernledning om vilka rapporter som finns att tillgå. Respektive divisionschef beslutar hur man vill arbeta vidare med uppföljning av de ledtider som presenteras i rapporterna. 3 Överlämning/leverans av projektet Överlämning sker till Petra Lindstedt, projektägare, i och med att slutrapport godkänns. Förvaltning av löpande rapportering överlämnas till IT, förvaltning av LADA. Bild- och funktionsmedicin ansvarar för att informera Väntetidssamordnare om förändringar som påverkar innehåll i löpande rapportering till SKL. 7 (10)

8 4 Erfarenheter och observationer Initialt såg det enkelt ut att följa modellen utifrån nuvarande IT-miljö, men projektet stötte tidigt på svårigheter att fånga samtliga mätpunkter och undersökningstyper. Svårigheterna bestod av: att data saknades i befintliga IT-system. att kunna identifiera data och se kopplingar, när IT-systemen är så isolerade från varandra. att få ut data från Melior, mätdata fanns endast i fria textfält. att få ut data ur Kundrad, leverantören sade ifrån, för att systemet är på väg att fasas ut. att utföra manuell rapportering, för att det skulle generera utökad administrativ tid för enskilda personer. För att komma vidare gjorde verksamheten och IT en analys på hur flödet såg ut i PMO. Då såg man att remissvar signeras digitalt i PMO i hög utsträckning. Därmed kunde uppföljningsmodellen följas för röntgens undersökningstyper, utan att verksamheten behövde förändra arbetssätt. Den aktivitet som behövdes, var att Primärvården informerade och betonade vikten av att signera remissvaren i systemet. I PAF skulle samtliga mätpunkter kunna rapporteras, men eftersom fysiologiska enheten har pappersremisser så är det ingen idé att starta förrän mätpunkterna Beslut att framställa vårdbegäran och Svar mottaget kan mätas. Det är möjligt först när de har elektroniska remisser. Positiva delar och identifierade framgångsfaktorer under projekttiden: att ett stort individuellt engagemang har funnits hos projektdeltagarna under hela arbetet. att projektgruppen varit optimalt sammansatt, med representation från samtliga verksamhetsområden. Det har varit lätt att samarbeta över verksamhetsgränserna. att IT har varit med i projektgruppen från allra första början. Det har gett en bra förståelse för vad som behöver göras och det har gett IT vägar in i respektive verksamhet. att projektledare har varit sammankallande då behov av extra möte funnits, för att hantera sakfrågor som inte berör alla verksamheter. arbete med framtagning av kravspecifikation för Cykloprapporter har fungerat mycket bra. Ett effektivt arbete genomfördes av några personer 8 (10)

9 som tillsammans representerade samtliga verksamhetsområden. Gruppen inhämtade synpunkter i projektgruppen och sammanställde resultatet. att IT-förvaltarnas närmaste chefer har informerat väl och beskrivit projektets höga prioritet, så det har varit lätt att komma framåt i arbetet. att projektet genererade en positiv effekt för kvalitetssäkringen av röntgens siffror i redan befintliga rapporter. 5 Förslag till förbättringar För att det ska vara möjligt att fortsätta implementera uppföljningsmodellen behövs: införande av nytt eller förändra befintliga IT-system, vilket genererar förändrat arbetssätt inom primär- respektive specialistvård. e-remisser för att kunna mäta ledtider för fysiologiska enhetens undersökningstyper. 6 Referenser och bilagor Bilagor: Åtgärdsrapporter, inskickade till SKL den 17 dec 2012: LG_1_ LG_2_ LG_3_ LG_4_ LG_5_ LG_6_ Referens: LED_presentation-av-undersokningar-matpunkter-och-dess-regler_2-3 9 (10)

10 7 Checklista inför beslut, BP5 Ja Nej Har resultatet och ev restpunkter gällande projektmålen beskrivits? Har utfallet gällande tidplanen beskrivits? Har utfallet gällande kostnader/intäkter beskrivits? Har uppföljning av effektmål beskrivits genom hur, när och vem? Har erfarenheter och observationer beskrivits? Har förbättringsförslag beskrivits? Är alla relevanta projekthandlingar diarieförda? 8 Beslut att godkänna resultatet och avsluta projektet Ja Nej Motivering Datum: Datum: Petra Lindstedt, Jenny Ogebrant, projektledare 10 (10)

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen ANVISNINGAR 2014-01-27 1 (22) Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

RCC Uppsala Örebro - sjukvårdsregionens handlingsplaner för SVF med sammanfattande kommentar från RCC

RCC Uppsala Örebro - sjukvårdsregionens handlingsplaner för SVF med sammanfattande kommentar från RCC RCC Uppsala Örebro - sjukvårdsregionens handlingsplaner för SVF med sammanfattande kommentar från RCC Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Besöksadress:

Läs mer

RCC Uppsala Örebro - sjukvårdsregionens handlingsplaner för SVF med sammanfattande kommentar från RCC

RCC Uppsala Örebro - sjukvårdsregionens handlingsplaner för SVF med sammanfattande kommentar från RCC RCC Uppsala Örebro - sjukvårdsregionens handlingsplaner för SVF med sammanfattande kommentar från RCC 0 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala Besöksadress:

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad

Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Gemensamma kvalitetsindikatorer - äldreomsorg SLUTRAPPORT Gemensamt projekt Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Vaxholms stad Projekt Författare Version Dnr Karin Hvass 1.0 KS 220/2013-02 Förvaltning/avdelning

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31

Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 1 Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01-2011-10-31 Slutrapport för delprojekt Nätbaserat lärande 1. Sammanfattning Målet med delprojektet Nätbaserat lärande var att

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2013-10-28 13 (49) Dnr CK 2013-0334 186 Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget Förslag till

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport

Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland. Revisionsrapport Styrning, uppföljning och intern kontroll avseende IT-stöd Landstinget i Värmland Revisionsrapport 28 Oktober 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och Syfte... 3 2. Revisionsfrågor och revisionskriterier...

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer