Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Borgholms kommun BORGHOLM Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun Helianthemum Vind AB Oktober 2009

2

3 Fastighet Fastighetsbeteckning Stenninge 5:16 BORGHOLMS KOMMUN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Box BORGHOLM Tel vx Fax Telefon/besökstid vardagar Fastighetens adress Naturstenskompaniet Östra Alvarv. 30, LÖTTORP ANSÖKAN/ANMÄLAN Datum Sökande Personnummer Sökandens namn Helianthemum Vind AB Sökandens telefon dagtid Mobiltelefon Utdelningsadress c/o Jörgen Johansson, Hässleby 104 Sökandens e-post adress Kontakt i ärendet: Göte Niklasson: Postnummer Ort FÄRJESTADEN Ärende Bygglov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov Periodiskt bygglov Bygganmälan Rivningsanmälan Ändring/förnyelse av beviljat lov Förhandsbesked Marklov Anmälan av kvalitetsansvarig Ärendets art Helt ny byggnad Tillbyggnad Plank/mur Utvändig ändring Ändrad användning Inredande av ytterligare bostadslokal Skylt. Mast/torn Parkeringsplats Upplag Ändring av bärande konstruktion Ändrad planlösning Rivning Annat Installation eller väsentlig ändring av Hiss Eldstad Rökkanal Ventilation VA-anläggn (kommunalt nät) VA-anläggn (enskilt) Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) Enbostadshus Tvåbostadshus Flerbostadshus Fritidshus Antal berörda lägenheter Kontorshus Affärshus Industribyggnad Förrådsbyggnad Sjöbod Garage/Carport Uterum Annan byggnad eller anläggning, ange vilken Ytuppgifter m m (vid ny- och tillbyggnad) Befintlig byggnadsarea (BYA) med alla byggnader på fastigheten före ny, om och/eller tillbyggnad Tillkommande byggnadsarea (BYA) nybyggnad, avser det man söker på Tillkommande byggnadsarea (BYA) tillbyggnad, avser det man söker på Tomtstorlek m 2 m 2 m 2 m 2 Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring) Fasadbeklädnad Annat Färg (NCS-nr) Trä Tegel Puts Betong Plåt Takbeläggning Tegel Papp Betongpannor Plåt Skiffer Fönster Trä Plast Lättmetall Övriga upplysningar Bifogade handlingar Situationsplan Nyb.karta (tomtkarta) Planritningar Fasadritningar Sektioner Rivningsplan Annat Anslutning till Kommunalt vatten Kommunalt spillvatten Kommunalt dagvatten Enskild VAanläggning Teknisk beskrivning Tidpunkt för påbörjande Byggnadsarbetena avses påbörjas, datum Övriga upplysningar Detaljer om typ av vindkraftverk kan lämnas efter upphandling. Sökandens underskrift

4 Uppgifter om entreprenad m.m. Arbetet avses att utföras med Entreprenör (näringsidkare) Egen regi (självbyggeri) Beräknad kostnad Kr Uppgifter om kvalitetsansvarig Namn Telefon arbetet Telefon bostaden Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Mobiltelefon Behörighetsklass vid riksbehörighet Gäller t o m Certifieringsorgan Enkel art Komplicerad art Normal art Ansvarsområde Söker lokalt godkännande Samordningsansvar Övriga kvalitetsansvariga - namn och telefon Ansvarsområde Byggherrens underskrift (om annan än sökanden) 1. Kvalitetsansvarigs underskrift 2. Kvalitetsansvarigs underskrift Teknisk beskrivning Bärförmåga, stadga och beständighet Grundläggning på Grus Morän Sand Lera Berg Grundläggningssätt Hel kantförstyvad platta Utbredd platta under bärande vägg Krypgrund Plintar Annat Beskrivs i efterföljande text. Annat Bärande ytterväggar, källare (material) Bjälklagskonstruktion Bärande innerväggar, källare (material) Bärande ytterväggar i övrigt (material) Takkonstruktion Annat Underlagstak Taklutning, grader Fackverk Uppstolpat tak Säkerhet i händelse av brand Brandtekniska byggnadsklasser Typ av trapphus Annat Br 1 Br 2 Br 3 Tr 1 Tr 2 Brandteknisk utrustning Automatisk brandlarm Utrymn.larm Sprinkler Brandskyddsdokumentation finns Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö Typ av ventilationssystem FT-ventilation med värmeväxlare FT-ventilation F-ventilation Självdrag Dräneringsvatten, anslutning till Kommunal regnvattenledning Enskild Säkerhet vid användning Redogörelse för tillträdes- och skyddsanordningar på tak/barnsäkerhetsåtgärder Energihushållning och värmeåtervinning Um (krav) = W/m 2 K Um (medel) = W/m 2 K Åtgärder för effektiv värmanvändning (exempel värmeåtervinning) Beskrivning av värmesystem Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Bad/WC är tillgängligt Övrigt

5 Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 Ansökan avser uppförande av 1 st vindkraftverk på fastigheten Borgholm,Stenninge 5:16 Vindkraftverket kommer att ha den numera vanliga utformningen med trebladig rotor och rörformat torn i ljusgrå färg. Navhöjden blir max 55 m och rotordiametern max 53 meter varvid maxhöjd till rotorns högsta punkt blir max 81,5 m. Vindkraftverket är avsett att byggas ca 180 meter väster om det befintliga vindkraftverket (Stenninge 3:48) och i allt väsentligt likna det befintliga vindkraftverket. Sökande Helianthemum Vind AB, org. nr Lokalisering Fastighet: Stenninge 5:16 i Borgholms kommun Placering 2,5 gon V 1938 rikets koordinatnät: Ost: , Nord: Vindkraftverk Totalhöjd: max 81,5 m Rotordiameter: max 53 m Märkeffekt: max 1 MW En standardskiss av vindkraftverk finns i bilaga 1. Områdesbeskrivning Platsen där Helianthemum Vind AB (i forts HVAB) planerar att bygga vindkraftverket ligger i området omedelbart öster om fabriksbyggnaderna som hör till Naturstenskompaniets verksamhet i norra Sandvik. Se karta i bilaga 3. Detta område nyttjas sedan stenfabrikens etablering under 1920-talet som upplagsplats för råämnen till naturstensprodukter. Upplagsplatsen är ett stort, ca 100 x 200 m, plant område belagt med grus och helt fritt från vegetation. Norr om upplagsplatsen finns våtmarken Södra Bäckekärret. Vattenvolymen ingår i stenfabrikens produktionssystem som viktigt smörjmedel vid stenbearbetningen och är nödvändig för fortsatt drift. Våtmarken är också viktig för områdets fågelliv. Öster om platsen finns bostadsbebyggelsen i Stenninge med närmaste bostad på 550 meters avstånd. Närmast i söder ligger stenfabrikens produktions- och administrationslokaler, och längre söderut tar Sandviks bostadsbebyggelse vid. Avståndet till närmaste bostadshus från vindkraftverket är ca 530 meter. Väster om platsen för den föreslagna vindkraftetableringen går den nord-sydgående kustvägen som följer Ölands västkust från Äleklinta i söder till Neptunii åkrar i norr. Avståndet mellan vägen och etableringsplatsen är ca 230 meter. En industriväg ansluter omedelbart norr om fabrikslokalerna till den nämnda vägen och leder i sydostlig riktning till allmänna landsvägen mellan Sandvik och Stenninge. Det uppgrusade upplagsområdet är i sin sydvästra del i direkt kontakt med vägen, vilket möjliggör att transport av maskindelar till vindkraftverket från landsvägen till etableringsplatsen kan ske helt utan bygge av ny väg. Öster om den föreslagna platsen på 180 m avstånd, finns det första vindkraftverket kallat Stenninge 1.

6 Planförhållanden och behandling av bygglov för tidigare vindkraftverk på platsen. Översiktsplan. I översiktsplanen för Borgholms kommun från 2002 sägs inget om vindkraftutbyggnad i detaktuella området. I sammanträdesprotokoll gällande bygglov för det befintliga vindkraftverket Stenninge 1, noteras: Lokaliseringen har ett något motsägelsefullt stöd i Översiktsplanen. Med tanke på att verket kommer att bli väl synligt från det mycket värdefulla kustavsnittet vid Jordhamn/Gillberga, måste dess höjd reduceras. Ansökan gällde då ett verk med totalhöjd 92 meter. Efter samråd bestämdes att totalhöjden fick vara max 75 meter. 49 m navhöjd och rotordiameter 52 m. I ett policydokument från 1994 har Länsstyrelsen pekat ut området som lämpligt för vindkraftsetableringar. Att det verk som nu söks bygglov för inte får var högre än det nuvarande är rimligt att ha som utgångspunkt. Förstahandsval vad gäller typ av vindkraftverk är därför ett verk som är identiskt med Stenninge 1, NEGMicon V 52, 900 kw. Ett sådant vindkraftverk kan emellertid bli mycket svårt att köpa eftersom modellen inte längre tillverkas. Marknaden för vindkraftverk i den aktuella storleksklassen är dessutom begränsad. Speciellt kan det vara svårt att finna torn som är lägre än 55 meter. Av nämnda skäl gäller därför ansökan bygglov för ett nytt vindkraftverk med en maximal tornhöjd om 55 meter, en maximal rotordiameter om 53 meter och totalhöjden max 81,5 meter. Av fotomontagen som finns i avsnittet Anmälan enl Miljöbalken framgår att det är mycket svårt att uppfatta höjdskillnaden även när man ser de två vindkraftverken intill varandra, på ett inbördes avstånd om nära 200 m. Detaljplaner. I området finns inga detaljplaner som påverkar möjligheten att bygga det planerade vindkraftverket på industrimarken. Strandskydd. I detta område gäller regel om strandskydd vilket innebär att verksamheter som kan påtagligt försvåra allmänhetens tillträde till stranden inte får förekomma på avstånd närmare än 300 m från vattenlinjen. Det planerade vindkraftverket föreslås byggas på ett avstånd av ca 300 m från strandlinjen d v s utanför strandskyddsområdet. Enligt sökandes mening är hela området det s k blockstenslagret knappast tillgängligt för allmänheten eller det rörliga friluftslivet. Visserligen gäller inte tillträdesförbud för allmänheten, men områdets karaktär av lagerplats för stenindustri gör det knappast attraktivt för t ex promenader, eller någon annan form av friluftsliv. I vilket fall kommer inte närvaron av ett vindkraftverk bland stenstaplarna att förändra områdets kvaliteter som strövområde. Man kommer att kunna vistas där lika mycket efter vindkraftverket kommit dit som före. Inget särskilt minimiavstånd krävs när man uppehåller sig i närheten av ett vindkraftverk. Dock kan det vid den speciella vädertypen blåst i kombination med blötsnö och samtidigt fallande temperatur uppstå isbildning på bladen vilket som regel leder till att vindkraftverket stannar p g a obalans i rotorn. Isbitar kan då falla ned och hamna upp till 50 meter från vindkraftverket. Sådan isbildning är sällsynt på norra Öland och om den förekommer är vädret sådant att folk knappast vistas utomhus.

7 Bild 1. Föreslagen plats i blockstenslagrets östra del. Foto: Göte Niklasson. Bild 2. Flygfoto av Sandvik med föreslaget vindkraftverk(det vänstra) inmonterat på byggplatsen i blockstenslagret. Foto och montage: Gunnar Britse

8 Sandviks flygplats. En privat flygplats med ca 700 m lång start- o landningsbana finns i området söder om etableringsplatsen för Stenninge 1 och för det verk som nu söks bygglov för. Se karta 1 nedan. Karta 1. Flygfältet, drygt 1 km söder om platsen för vindkraftverket. Sandviks flygfältsförening ansvarar för flygplatsens skötsel, öppethållande m m. Banan ligger nord-sydlig riktning och avståndet från banans norra ände till platsen för vindkraftverken är ca meter. HVAB har inhämtat LFV:s synpunkter på det planerade vindkraftverksbygget. Myndigheten har inget att invända och överlämnar åt ansvariga för flygplatsen att bedöma om det planerade vindkraftverket medför negativa konsekvenser för flygplatsens verksamhet. Se bilaga 2. HVAB har därefter samrått med Sandviks flygfältsförening i frågan och föreningen ser att vissa problem kan uppstå eftersom det nya verket kommer något närmare start och inflygningsriktning än det befintliga. HVAB och flygfältsföreningen har överenskommit att farhågorna för störning av flygfältsverksamheten leder till att frågan ska hållas under noggrann observation av båda parter. Föreningen motsätter sig inte att det planerade vindkraftverket byggs men HVAB ska medverka till att problemen löses om de uppstår t ex genom ev förändringar av inflygningshjälpmedlen. HVAB bekostar dessa åtgärder upp till ett överenskommet belopp.

9 Anmälan enl MB. Regler för anmälan. Anmälan följer de anvisningar som meddelas i 25a och 25b i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De aktuella paragraferna är nedan kopierade direkt ur lagtexten. 25 a En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, utöver det som anges i 25 första stycket, innehålla 1. ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering, 2. en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av betydelse, 3. en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten, 4. en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken, 5. en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå tillsammans med redan uppförda vindkraftverk, 6. en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan, 7. en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten, 8. en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten, 9. en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i landskapet, 10. en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och 11. en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader. 25 b Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avser en verksamhet med vindkraftverk 1. får medge undantag från kraven i 25 a, om undantaget avser sådant som inte behövs för handläggningen, och 2. ska i lämplig omfattning samordna handläggningen av anmälningsärendet med handläggningen av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (1987:10) som avser samma vindkraftverk. Anhållan om samordning Sökanden Helianthemum Vind AB anhåller att handläggningen av bygglovsärendet och anmälan enligt Miljöbalken samordnas av Miljö- och byggnämnden i Borgholms kommun på det sätt som föreslås i 25 b pkt 2 i ovannämnda förordning. Punktvis redogörelse som följer förordningstexten 25a Kartunderlag Se bilaga 3. Teknisk beskrivning Det vindkraftverk som planeras att byggas på platsen kommer att i allt väsentligt likna det befintliga som finns i området sedan Vindkraftverket kommer att byggas på ett betongfundament med dimensionerna ca 10x10x 1 meter som grävs (eller spettas vid behov) ned i marken på 2 m djup. De uppgrävda massorna används som återfyllnad och barlast. Fundamentet har en uppstickande stålstos på vilken tornet bultas fast.

10 (Bilderna 3-5 på följande sidor kommer från byggnationen av ett verk identiskt med Stenninge 1. Verket byggdes i Kiruna 2001.) Bild 3. Gravitationsfundament under byggnation. Foto:Gunnar Britse Vindkraftverket har ett koniskt torn av valsad stålplåt, höjd ca 50 m och med ca 3,5 m bottendiameter som smalnar av till ca 2 m toppdiameter. Maskinhuset som monteras på toppen av ståltornet innehåller kraftöverföring från rotorn, (huvudaxel, växellåda, snabbgående axel) generator, girsystem för verkets inriktning mot vinden m m. Rotorn som består av huvuddelarna rotornav tillverkat av gjutjärn och vingar tillverkade av glasfiberarmerad plast monteras antingen ihopmonterad som på bilderna på följande sidor eller blad för blad. I tornets nedre del finns verkets huvuddator som hanterar samtliga driftdata av såväl mekanisk som elteknisk karaktär, samt eltekniska komponenter bl a transformator för anslutning av verkets elsystem till det yttre elnätet.

11 Bild 4. Torn och maskinhus under montering. Foto: Gunnar Britse Vindförhållanden Ingen vindmätning har gjorts vare sig inför planeringen av detta vindkraftverk eller innan det föregående verket Stenninge 1 byggdes. En mycket vegetationsfattig, öppen plats på Ölands nordvästkust ansågs erfarenhetsmässigt vara en tillräckligt bra plats för vindbruk. Den viktigaste signalen om att området är vindrikt är troligen att Sandviks kvarn finns här- en av Europas största väderkvarnar. Kvarnen hade självfallet inte byggts här för mer än hundra år sedan utan att god och jämn vind för dess drift funnits. Kvarnen är en av norra Ölands största turistattraktioner. Driften av Stenninge 1 under 5 hela år visar att platsen var väl vald och att vindenergiresursen är mycket god. I tabell 1 redovisas produktionsresultat från de år verket Stenninge 1 varit i drift

12 Bild 5. Rotor under montering. Foto: Gunnar Britse Tabell 1. Driftresultat från vindkraftverket Stenninge 1 åren Källa: År Årsproduktion (MWh) 225 vindkraftverk i samma storleksklass som Stenninge 1 finns redovisade månads- och årsvis i den svenska driftstatistiken, Endast 5 svenska vindkraftverk i klassen överträffar resultatet från Stenninge 1. Fyra av dessa har högre torn än Stenninge 1 och är därigenom inte direkt jämförbara. Endast ett vindkraftverk i storleksklassen, med samma tornhöjd och något mindre rotordiameter placerat vid hamnen i Degerhamn har högre årsproduktion än Stenninge 1. Detta verk har levererat 2473 MWh år 2007 och 2466 MWh år

13 2008. Att landets bäst producerande vindkraftverk i sin storleksklass är placerade på Ölands västkust indikerar att landets bästa resurs för energiproduktion med vindkraft finns här. Påverkan på natur-och kulturmiljöer. Vindkraftverket planeras att byggas på en stor hårdgjord och grusad plan som används som upplag för stora stenblock. Blocken lagras på planen tills de nyttjas som råämnen i stenindustrin. Byggnationen och driften av vindkraftverket stör inte på något sätt hanteringen av stenblocken och vice versa. Se bilderna 1 och 2. Eftersom det handlar om mark som iordningsställts för att fungera som lagringsplats för stenblock till stenindustrin, saknar den praktiskt taget vegetation. Det är hårdpackat grus och sand i ett tunt lager direkt på kalkstensgrunden vilket gör att växtlighet har svårt att etablera sig. Sökande bedömer därför att byggnationen av vindkraftverket på denna plats inte överhuvudtaget kommer att innebära någon störning för områdets flora. I samband med etableringen av det första vindkraftverket lät Helianthemum Vind utföra en häckfågelinventering i området. (Seppo Ekelund 2004, se bilaga 4). I sammanfattning kom Ekelund fram till att området runt stenningeverket har mindre antal häckande fåglar i jämförelse med området kring vindkraftverken t ex i Greby och Långlöt. Skälet till detta är att området i Stenninge är betydligt mer ensartat än i de jämförda områdena. Ekelunds rekommendation är därför: Området i Stenninge är alltså sett ur fågelperspektiv ett betydligt bättre alternativ. Ensartad miljö ger från början färre antal häckande fåglar: Området skulle sett ur fågelhäckningens synvinkel kunna hysa ett par vindkraftverk till. På ett område som i Stenninge eller liknande på andra ställen på Öland är det bättre att placera grupper upp till 4-5 än att placera enstaka verk lite varstans. Sökanden finner med anledning av Ekelunds utlåtande att det ur fågelskyddssynpunkt inte bör finnas några hinder för vindkraftetableringen. Vi bedömer att de fåglar som häckar i närheten av etableringsplatsen kan komma att störas under byggtiden, men att de troligen återvänder när byggarbetena avslutats och verket tagits i drift. I förordningstexten anmodas att en verksamhetsutövare särskilt ska beakta huruvida störning kan uppkomma på områden som är reglerade enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken. Bestämmelser i 3 kap rör speciellt skyddsvärda mark och vattenområden. Bestämmelserna i kapitlets första paragraf uppfylls enligt sökandens mening: Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför från allmän synpunkt god hushållning. 3 kap 6 innehåller bestämmelser som gäller skydd av områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Platsen och hela industriområdet där vindkraftverket planeras att uppföras ingår i det 5000 hektar stora riksintresset för kulturmiljövård Sandvik-Horn. Det tidigare uppförda vindkraftverket Stenninge 1 ansågs acceptabelt ur kulturmiljösynpunkt. Sökandes bedömning är att eftersom det nu föreslagna vindkraftverket placeras på själva industriområdet bör inte heller detta verk strida mot kulturmiljövårdens intressen. Bestämmelserna i kap 4 syftar till att skydda sådana områden som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- eller kulturvärden som finns i områdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om

14 1. det inte möter något hinder enligt 2-8 och 2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur och kulturvärden I 3 kap 2 ingår Öland bland de uppräknade områdena där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen skall särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Det planerade vindkraftverket kommer att ligga ca 240 meter från västra kustvägen inne på stenindustrins industriområde. Vägen används flitigt av både gående och cyklister. En stenmur avgränsar vägen från industriområdet. Muren avhåller gående och cyklister att ta sig in på själva området vars karaktär av upplagsplats för stenindustrin knappast heller inbjuder till rörligt friluftsliv eller strövande. Sökande bedömer att ett uppförande av vindkraftverket på föreslagen plats inte på något sätt kommer att stå i strid med turismens eller det rörliga friluftslivets intressen. Samlokaliserade vindkraftverk. Det nu planerade vindkraftverket avses placeras på ca 180 m avstånd från det verket som byggts tidigare i området. Vindkraftverk i närområdet. Uppgift ska lämnas gällande förekomsten av vindkraftverk inom en radie på två kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan. Inget annat än det vindkraftverk som nämns i föregående avsnitt finns inom en radie av två kilometer. Behov av vägbyggen för uppförande och drift av vindkraftverket. Eftersom vindkraftverket planeras att byggas på en hårdgjord och uppgrusad yta som i sin helhet ligger i anslutning till en industriväg uppstår inget behov av nybyggnation av väg varken för uppförande eller för drift och underhåll av vindkraftverket. Anslutning till elnät. Anslutning till det allmänna elnätet beräknas ske via markförlagd kabel till antingen befintlig norr-södergående luftledning i direkt närhet till aggregatet eller till det befintliga ställverket ca 600 m SO om planerad plats. Anslutningen, innefattande nödvändiga myndighetskontakter, genomförs av EON som har områdeskoncession på Öland Landskapsanalys Vindkraftverk blir genom sin storlek och roterande vingar ofta dominerande element i landskapet. Utvecklingen av vindkraftverken har också visat att vindens energi utvinns betydligt effektivare om rotorerna får arbeta på högre höjder där vindstyrkorna är betydligt högre och turbulensen mindre. Hur människor spontant upplever vindkraftverk när de ser dem i landskapet skiftar kraftigt från person till person. Det är i hög grad en subjektiv fråga. Vissa människor ser vindkraftverk som fula och störande inslag speciellt om de inte ser någon nytta med dem som producenter av ren energi. Andra ser dem som vackra och ståtliga med rena harmoniska linjer. De flesta ser dem som varken fula eller vackra utan som maskiner som är nödvändiga för att åstadkomma en energiproduktion som har mindre skadeverkningar på miljön än kraftverk som drivs med fossila bränslen eller uran. I det nu aktuella fallet är det lättare att avgöra hur man kommer att uppfatta det kommande vindkraftverket eftersom det redan finns ett i området sedan tidigare. Det finns också skäl att

15 anta att landskapsrummet redan till stor del tagits upp av Stenninge 1, att det redan i viss mån dominerar närområdet genom sin storlek, genom att det är vitt och att rotorn rör sig praktiskt taget hela tiden. Detta har påtalats av många närboende i samband med samrådsmöten och efter att de anmodats lämna synpunkter på HVAB:s informationsutskick. Den stora förändringen av landskapsbilden kom med bygget av det första verket. Om ett eller två ytterligare byggs är det snarare en fördel. Tre vindkraftverk i grupp är särskilt harmoniskt i landskapet. har en närboende uttryckt det. Att vindkraftverken förstärker snarare än förtar upplevelsen av Sandviks kvarn och även skurmöllan vid Jordhamn har påtalats av flera. Genom att man samtidigt ser de gamla maskinerna för att bruka vindens kraft tillsammans med de nya får man möjlighet att förstå vindkraftens betydelse som energikälla under tidernas lopp. För att åskådliggöra hur det nya vindkraftverket kommer att se ut i landskapet tillsammans med det befintliga har vi framställt fotomontage från ett antal platser i Stenninge-Sandvik och i dessa orters närmaste omgivningar. Fotomontagen bifogas ansökan som bilaga 5 tillsammans med en karta som visar fotopunkterna d v s var respektive bild tagits. Varje bild visas i två versioner dels med ett vindkraftverk med exakt samma dimensioner som det verk som finns på platsen, Stenninge 1, med 49 m navhöjd och 52 m rotordiameter dels med ett verk med 55 m navhöjd och med 53 m rotordiameter. I tabellen nedan finns korta kommentarer till fotomontagen. Fotopunkt Plats Kommentar nr 1 Fastigheten Stenninge 1:8 Avståndet från det nya verket till bostadshuset är 870 meter. 2 Fastigheterna Stenninge 2:6 och Stenninge 5:14 Skillnaden mellan ett högre och ett lägre verk är svår att uppfatta med blotta ögat. 3 Vägskälet vid avtagsvägen mot stenfabriken Skillnaden mellan litet och stort verk svårt att uppfatta 4 Vägkorsningen omedelbart Ö Sandviks kvarn Skillnad mellan stort o lite verk kan uppfattas, men är inte iögonenfallande 5 Söder och öster om bostadsbebyggelsen i Se ovan Sandvik 6 Vid vägen omedelbart S Nabben Se ovan 7 Intill stenskurverket vid Jordhamn Bilden tagen omedelbart intill skurverket. Eftersom detta står nedanför den västra strandvallen skyms verken av marken och skogsdungen. Skillnaden i höjd är svårt att uppfatta för ögat. 8 Från luften På ca 400 m höjd rakt ovan Knisa mosse SSV om Sandvik. Bilden illustrerar väl att de båda vindkraftverken är knutna till den industriella verksamheten i Sandvik-Stenninge. Bygdens knytning till bruk av vindkraft förr och nu framgår också klart. Ljud När vindkraftverk är i drift avger de dels ett mekaniskt ljud från maskinhuset som bara kan höras på nära håll dels från aerodynamiskt ljud, ett svischande, från rotorbladen. Det planerade vindkraftverket kommer att ha variabelt varvtal vilket innebär att det roterar långsammare vid lägre vindhastigheter och vice versa vilket reducerar det aerodynamiska ljudet väsentligt. Ljud från vindkraftverk bör inte överstiga 40 db(a) vid bostäder enligt Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller nattetid. Beräkningar av vilka ljudnivåer som kommer att uppstå vid de närmast belägna bostäderna har gjorts i programmet WindPRO. Se bilaga 6.Man utgår från det förhållandet att det blåser 8 m/sek på 10 m höjd, då det anses vara då man uppfattar

16 ljudet från verken tydligast. Lägre vindhastighet medför lägre ljudnivåer eftersom verken då roterar långsammare och vid högre vindhastigheter då varvtalet ökar och därmed ljudnivån, maskeras ljudet till stor del av vindsuset i omgivande vegetation träd, buskar och byggnader. I ljudberäkningarna tas ingen hänsyn till bullerdämpande vegetation eller byggnader som ligger mellan verken och bostäderna. Beräkningarna visar således en form av värsta fall - situation. Högsta ljudnivå vid någon bostad i omgivningen blir enligt beräkningarna 39,4 db(a) vid punkt K (Stenninge 3:48). Vid punkten E (Stenninge 5:16)är ljudnivån högre 43,3 men fastigheten är industrifastighet i sin helhet. Beräkningarna utgår från att källbullret från den tillkommande maskinen är lägre eller lika högt som källbullret hos den befintliga maskinen d v s 100 db(a). Skuggor Vid klart väder kastar vindkraftverk rörliga skuggor vilket kan upplevas som irriterande om skuggorna faller på t ex en uteplats eller in genom fönster på ett bostadshus. Vid lågt stående sol når skuggkasten längre och kan märkas på upp till en kilometers avstånd. Ju större avståndet är desto kortare blir dock skuggtiden och skuggorna blir mer diffusa. (Boverket: Planering och prövning av vindkraftanläggningar 2003 ). Boverket rekommenderar att den beräknade skuggtiden från vindkraftverk vid bostadshus inte skall överskrida trettio timmar per år och att den beräknade skuggtiden per dag inte får överstiga 30 minuter. Rekommendationen bygger på att beräkningen av skuggtid visar den teoretiskt maximalt möjliga skuggtiden d v s beräkningen utgår från att - det är klart solsken hela dagen årets alla dagar - vindkraftverket är riktat så att rotorn står vinkelrätt mot bostaden - vindkraftverket är alltid i drift De teoretiskt maximala antalet skuggtimmarna beräknade på detta sätt, d v s 30 timmar per år, brukar i praktiken bli omkring 10 timmar per år, något fler på sommaren och färre på vintern när det långa perioder kan vara mulet väder. En skuggberäkning enligt beskrivningen ovan har gjorts i programmet WindPRO. Resultaten som framgår av bilaga 7 är att ingen av de närbelägna bostäderna kommer att nås av skuggor över de av Boverket rekommenderade 30 teoretiska timmarna per år. Den fastighet som i praktiken får flesta skuggtimmarna är fastigheten Stenninge 3:48. Den samlade teoretiskt möjliga tiden blir 29 timmar och 31 minuter per år och maximalt 32 minuter per dag. Det maximala antalet skuggminuter per dag (gränsvärde 30 minuter) överskrids alltså med 2 minuter, detta sker endast en dag; den 3 februari. Dagen innan och dagen efter detta datum är skuggtiden 31 minuter (allt beräknat som värsta fall). Skuggkast finns i en dryg månad från mitten av januari till mitten februari samt halva oktober och 20 dagar i november. Skuggkast kan om de upplevs som störande elimineras helt genom att vindkraftverket stoppas de korta stunder skuggkasten sker. Eftersom skuggtiderna med hjälp av vanlig kalender kan beräknas på minuten kan man med hjälp av dataprogram stoppa vindkraftverken vid dessa tider givetvis endast vid tillfällen där störning kan uppkomma d v s klart solsken. Sökanden har informerat fastighetsägarna om denna möjlighet vid de samråd som hållits.

17 Övrigt Samråd En strävan från början i detta projekt har varit att planera det i så nära samråd med de närmast berörda boende som möjligt. Därför har HVAB på ett tidigt stadium inbjudit till diskussion och synpunkter. Vidare har också informerats om att en strävan ska vara att de närboende ska kunna bli delägare i vindkraftprojektet via vindkraftkooperativ eller genom delägande i annan företagsform. Samråd har genomförts enligt följande: 4 maj 2008 träffade HVAB ordförandena i Sandviks vägförening Monica Wikström och ordföranden i Sandviks byalag Leif Persson. Som representant för flygfältet i Sandvik medverkade också Alvar Norén. Vid mötet bestämdes att HVAB skulle närvara vid föreningarnas årliga sommarmöte i Sandvik i juli. Mötet sköts dock upp p g a pågående diskussioner med flygfältsansvariga. 26 november 2008 anordnade HVAB informationsmöte i Sandvik om vindkraftprojektet. 45 personer deltog vid mötet. Kallelse till mötet hade gjorts på ett sätt som skulle garantera att alla fick del av informationen. De som var förhindrade att närvara fick brev eller e-post med hela projektbeskrivningen och den PowerPointpresentation som visades vid informationsmötet. Inga negativa synpunkter framfördes på projektet. Många uttryckte önskemål om att få bli andelsägare. 11 juli 2009: HVAB informerar vid årsmötet med Sandviks vägförening. Ca 40 boende i Sandvik var närvarande vid mötet. HVAB hade förändrat förslaget till uppställning något med en placering längre västerut närmare Naturstenskompaniets fabrikslokaler. Ett något högre verk föreslogs också för att utnyttja den mycket goda vindresursen bättre. HVAB anordnade därefter visning i Stenninge 1 på kvällen 11 juli och på förmiddagen 12 juli. 17 personer infann sig vid visningarna. Under detta senare möte och vid de följande visningarna uttryckte många att ett ytterligare vindkraftverk i Sandvik-Stenninge kan accepteras och är t o m önskvärt eftersom det kommer att bli möjligt för de närboende att bli delägare i det nya kraftverket. Dock uttrycktes tydligt dels att det nya vindkraftverket ska vara så likt det gamla som möjligt dels att det skall stå så nära det gamla vindkraftverket som möjligt av estetiska skäl. Två lika vindkraftverk intill varandra skänker lugn och harmoni hävdade flera. HVAB har i augusti 2009 kommit överens med markägaren Naturstenskompaniet om placeringen som nu föreslås i denna ansökan. Ett informationsbrev där denna ansökan om bygglov/ anmälan enligt Miljöbalken beskrivs i korthet kommer att skickas till samtliga boende i Sandvik-Stenningeområdet.

18

19 Item no.: R1 Date: V90-1.8MW IEC IIA Overview / Typenblatt Class: I Issued by: Technology Type: MAN V MW IEC IIA Page: 1 of 1 (1c)

20

21

22

23

24

25 Skala 1:10000 / RT90G / Karta från SeSverige Staffan Niklasson

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN HOFORS KOMMUN 2010 VINDKRAFT HOFORS KOMMUN PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING 2013-05-02 Bilden på framsidan visar de fyra vindkraftverk som uppförts vid Kaptensberget,

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 258 INNEHÅLL sida Förord 1 Innehåll 2 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund 3 1.2 Fördjupning av Översiktsplanen 3 1.3 Syfte och omfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk Vindkraft förnybar energi för hållbar utveckling Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON Figur 1. Översiktskarta som visar projekteringsområdets placering Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 3 SAMRÅDSHANDLING Projekt Sättravallen

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN 2011-01-31 VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN Miljökonsekvensbeskrivning avseende vindkraftverk inom ett område i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Beställare: Konsult: Samkraft AB Triventus Consulting AB Rapportdatum:

Läs mer

VINDKRAFT OSKARSHAMN KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN ANTAGEN KF 2011-03-07

VINDKRAFT OSKARSHAMN KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN ANTAGEN KF 2011-03-07 VINDKRAFT OSKARSHAMN KOMMUN TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN ANTAGEN KF 2011-03-07 KOMMUNAL ARBETSGRUPP Ann-Christin Olofsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Svensson, Stadsarkitekt Josef Wårdsäter,

Läs mer

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING

JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Åsele Vindkraft AB Järvsjökullarna Samråd den 16 maj 2015 JÄRVSJÖKULLARNA, ÅSELE SAMRÅDSUNDERLAG FÖR PLANERAD UTÖKNING AV VINDKRAFTANLÄGGNING Underlag för samråd enligt 6 kap Miljöbalken för planerad utökning

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen

Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen Martin Lidvall Elisabet Persson 2011-10-27 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING... 4 3 BAKGRUND OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING... 5 3.1

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftverk på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun, Skåne län Beställare

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Översiktsplan för Ockelbo kommun, Gävleborgs län

Översiktsplan för Ockelbo kommun, Gävleborgs län 1 Översiktsplan för Ockelbo kommun, Gävleborgs län Tema- Vindkraft INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Organisation Planförslag, vindkriterier och kartor Handläggning Mellankommunala frågor PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Vindbruksplanen som helhet består av två delar:

Vindbruksplanen som helhet består av två delar: SAMRÅDSHANDLING Vindbruksplanen som helhet består av två delar: Planhandling inklusive miljökonsekvensbeskrivning innehållande en beskrivning av de områden Orsa kommun valt för etablering av vindkraft.

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

Vindkraft norra Gotland

Vindkraft norra Gotland Vindkraft norra Gotland 2012 06 05 Projektinformation För etablering av vindkraft i områdena Hall, Storugns och Risungs på norra Gotland Beställare: Siral System Co AB Triventus Consulting AB är miljöcertifierade

Läs mer

VINDKRAFTSPLAN FÖR HYLTE KOMMUN Tematiskt tillägg till översiktsplanen ÖP2001

VINDKRAFTSPLAN FÖR HYLTE KOMMUN Tematiskt tillägg till översiktsplanen ÖP2001 FÖR HYLTE KOMMUN Tematiskt tillägg till översiktsplanen ÖP2001 ANTAGANDEHANDLING OKTOBER 2009 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP2008/0022 Uppdrag Samhällsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd

Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd Februari 2012 Samrådsunderlag Vindkraftspark Bergön Text och foton wpd Scandinavia AB Förstudie Rovfågel Ecocom Kartmaterial Lantmäteriet Dnr 2012/0256 Utgivare

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Mullsjö kommun, Jönköpings län... 93. 39 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2231-13 gällande ansökan till

Mullsjö kommun, Jönköpings län... 93. 39 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2231-13 gällande ansökan till 37 Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Vindkraft Äskhult 1:6, Habo kommun... 65 38 Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål M 2131-13 gällande ansökan från Mullsjö Energi AB till bortledande av grundvatten

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer