Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Borgholms kommun BORGHOLM Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun Helianthemum Vind AB Oktober 2009

2

3 Fastighet Fastighetsbeteckning Stenninge 5:16 BORGHOLMS KOMMUN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Box BORGHOLM Tel vx Fax Telefon/besökstid vardagar Fastighetens adress Naturstenskompaniet Östra Alvarv. 30, LÖTTORP ANSÖKAN/ANMÄLAN Datum Sökande Personnummer Sökandens namn Helianthemum Vind AB Sökandens telefon dagtid Mobiltelefon Utdelningsadress c/o Jörgen Johansson, Hässleby 104 Sökandens e-post adress Kontakt i ärendet: Göte Niklasson: Postnummer Ort FÄRJESTADEN Ärende Bygglov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov Periodiskt bygglov Bygganmälan Rivningsanmälan Ändring/förnyelse av beviljat lov Förhandsbesked Marklov Anmälan av kvalitetsansvarig Ärendets art Helt ny byggnad Tillbyggnad Plank/mur Utvändig ändring Ändrad användning Inredande av ytterligare bostadslokal Skylt. Mast/torn Parkeringsplats Upplag Ändring av bärande konstruktion Ändrad planlösning Rivning Annat Installation eller väsentlig ändring av Hiss Eldstad Rökkanal Ventilation VA-anläggn (kommunalt nät) VA-anläggn (enskilt) Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) Enbostadshus Tvåbostadshus Flerbostadshus Fritidshus Antal berörda lägenheter Kontorshus Affärshus Industribyggnad Förrådsbyggnad Sjöbod Garage/Carport Uterum Annan byggnad eller anläggning, ange vilken Ytuppgifter m m (vid ny- och tillbyggnad) Befintlig byggnadsarea (BYA) med alla byggnader på fastigheten före ny, om och/eller tillbyggnad Tillkommande byggnadsarea (BYA) nybyggnad, avser det man söker på Tillkommande byggnadsarea (BYA) tillbyggnad, avser det man söker på Tomtstorlek m 2 m 2 m 2 m 2 Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring) Fasadbeklädnad Annat Färg (NCS-nr) Trä Tegel Puts Betong Plåt Takbeläggning Tegel Papp Betongpannor Plåt Skiffer Fönster Trä Plast Lättmetall Övriga upplysningar Bifogade handlingar Situationsplan Nyb.karta (tomtkarta) Planritningar Fasadritningar Sektioner Rivningsplan Annat Anslutning till Kommunalt vatten Kommunalt spillvatten Kommunalt dagvatten Enskild VAanläggning Teknisk beskrivning Tidpunkt för påbörjande Byggnadsarbetena avses påbörjas, datum Övriga upplysningar Detaljer om typ av vindkraftverk kan lämnas efter upphandling. Sökandens underskrift

4 Uppgifter om entreprenad m.m. Arbetet avses att utföras med Entreprenör (näringsidkare) Egen regi (självbyggeri) Beräknad kostnad Kr Uppgifter om kvalitetsansvarig Namn Telefon arbetet Telefon bostaden Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Mobiltelefon Behörighetsklass vid riksbehörighet Gäller t o m Certifieringsorgan Enkel art Komplicerad art Normal art Ansvarsområde Söker lokalt godkännande Samordningsansvar Övriga kvalitetsansvariga - namn och telefon Ansvarsområde Byggherrens underskrift (om annan än sökanden) 1. Kvalitetsansvarigs underskrift 2. Kvalitetsansvarigs underskrift Teknisk beskrivning Bärförmåga, stadga och beständighet Grundläggning på Grus Morän Sand Lera Berg Grundläggningssätt Hel kantförstyvad platta Utbredd platta under bärande vägg Krypgrund Plintar Annat Beskrivs i efterföljande text. Annat Bärande ytterväggar, källare (material) Bjälklagskonstruktion Bärande innerväggar, källare (material) Bärande ytterväggar i övrigt (material) Takkonstruktion Annat Underlagstak Taklutning, grader Fackverk Uppstolpat tak Säkerhet i händelse av brand Brandtekniska byggnadsklasser Typ av trapphus Annat Br 1 Br 2 Br 3 Tr 1 Tr 2 Brandteknisk utrustning Automatisk brandlarm Utrymn.larm Sprinkler Brandskyddsdokumentation finns Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö Typ av ventilationssystem FT-ventilation med värmeväxlare FT-ventilation F-ventilation Självdrag Dräneringsvatten, anslutning till Kommunal regnvattenledning Enskild Säkerhet vid användning Redogörelse för tillträdes- och skyddsanordningar på tak/barnsäkerhetsåtgärder Energihushållning och värmeåtervinning Um (krav) = W/m 2 K Um (medel) = W/m 2 K Åtgärder för effektiv värmanvändning (exempel värmeåtervinning) Beskrivning av värmesystem Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Bad/WC är tillgängligt Övrigt

5 Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 Ansökan avser uppförande av 1 st vindkraftverk på fastigheten Borgholm,Stenninge 5:16 Vindkraftverket kommer att ha den numera vanliga utformningen med trebladig rotor och rörformat torn i ljusgrå färg. Navhöjden blir max 55 m och rotordiametern max 53 meter varvid maxhöjd till rotorns högsta punkt blir max 81,5 m. Vindkraftverket är avsett att byggas ca 180 meter väster om det befintliga vindkraftverket (Stenninge 3:48) och i allt väsentligt likna det befintliga vindkraftverket. Sökande Helianthemum Vind AB, org. nr Lokalisering Fastighet: Stenninge 5:16 i Borgholms kommun Placering 2,5 gon V 1938 rikets koordinatnät: Ost: , Nord: Vindkraftverk Totalhöjd: max 81,5 m Rotordiameter: max 53 m Märkeffekt: max 1 MW En standardskiss av vindkraftverk finns i bilaga 1. Områdesbeskrivning Platsen där Helianthemum Vind AB (i forts HVAB) planerar att bygga vindkraftverket ligger i området omedelbart öster om fabriksbyggnaderna som hör till Naturstenskompaniets verksamhet i norra Sandvik. Se karta i bilaga 3. Detta område nyttjas sedan stenfabrikens etablering under 1920-talet som upplagsplats för råämnen till naturstensprodukter. Upplagsplatsen är ett stort, ca 100 x 200 m, plant område belagt med grus och helt fritt från vegetation. Norr om upplagsplatsen finns våtmarken Södra Bäckekärret. Vattenvolymen ingår i stenfabrikens produktionssystem som viktigt smörjmedel vid stenbearbetningen och är nödvändig för fortsatt drift. Våtmarken är också viktig för områdets fågelliv. Öster om platsen finns bostadsbebyggelsen i Stenninge med närmaste bostad på 550 meters avstånd. Närmast i söder ligger stenfabrikens produktions- och administrationslokaler, och längre söderut tar Sandviks bostadsbebyggelse vid. Avståndet till närmaste bostadshus från vindkraftverket är ca 530 meter. Väster om platsen för den föreslagna vindkraftetableringen går den nord-sydgående kustvägen som följer Ölands västkust från Äleklinta i söder till Neptunii åkrar i norr. Avståndet mellan vägen och etableringsplatsen är ca 230 meter. En industriväg ansluter omedelbart norr om fabrikslokalerna till den nämnda vägen och leder i sydostlig riktning till allmänna landsvägen mellan Sandvik och Stenninge. Det uppgrusade upplagsområdet är i sin sydvästra del i direkt kontakt med vägen, vilket möjliggör att transport av maskindelar till vindkraftverket från landsvägen till etableringsplatsen kan ske helt utan bygge av ny väg. Öster om den föreslagna platsen på 180 m avstånd, finns det första vindkraftverket kallat Stenninge 1.

6 Planförhållanden och behandling av bygglov för tidigare vindkraftverk på platsen. Översiktsplan. I översiktsplanen för Borgholms kommun från 2002 sägs inget om vindkraftutbyggnad i detaktuella området. I sammanträdesprotokoll gällande bygglov för det befintliga vindkraftverket Stenninge 1, noteras: Lokaliseringen har ett något motsägelsefullt stöd i Översiktsplanen. Med tanke på att verket kommer att bli väl synligt från det mycket värdefulla kustavsnittet vid Jordhamn/Gillberga, måste dess höjd reduceras. Ansökan gällde då ett verk med totalhöjd 92 meter. Efter samråd bestämdes att totalhöjden fick vara max 75 meter. 49 m navhöjd och rotordiameter 52 m. I ett policydokument från 1994 har Länsstyrelsen pekat ut området som lämpligt för vindkraftsetableringar. Att det verk som nu söks bygglov för inte får var högre än det nuvarande är rimligt att ha som utgångspunkt. Förstahandsval vad gäller typ av vindkraftverk är därför ett verk som är identiskt med Stenninge 1, NEGMicon V 52, 900 kw. Ett sådant vindkraftverk kan emellertid bli mycket svårt att köpa eftersom modellen inte längre tillverkas. Marknaden för vindkraftverk i den aktuella storleksklassen är dessutom begränsad. Speciellt kan det vara svårt att finna torn som är lägre än 55 meter. Av nämnda skäl gäller därför ansökan bygglov för ett nytt vindkraftverk med en maximal tornhöjd om 55 meter, en maximal rotordiameter om 53 meter och totalhöjden max 81,5 meter. Av fotomontagen som finns i avsnittet Anmälan enl Miljöbalken framgår att det är mycket svårt att uppfatta höjdskillnaden även när man ser de två vindkraftverken intill varandra, på ett inbördes avstånd om nära 200 m. Detaljplaner. I området finns inga detaljplaner som påverkar möjligheten att bygga det planerade vindkraftverket på industrimarken. Strandskydd. I detta område gäller regel om strandskydd vilket innebär att verksamheter som kan påtagligt försvåra allmänhetens tillträde till stranden inte får förekomma på avstånd närmare än 300 m från vattenlinjen. Det planerade vindkraftverket föreslås byggas på ett avstånd av ca 300 m från strandlinjen d v s utanför strandskyddsområdet. Enligt sökandes mening är hela området det s k blockstenslagret knappast tillgängligt för allmänheten eller det rörliga friluftslivet. Visserligen gäller inte tillträdesförbud för allmänheten, men områdets karaktär av lagerplats för stenindustri gör det knappast attraktivt för t ex promenader, eller någon annan form av friluftsliv. I vilket fall kommer inte närvaron av ett vindkraftverk bland stenstaplarna att förändra områdets kvaliteter som strövområde. Man kommer att kunna vistas där lika mycket efter vindkraftverket kommit dit som före. Inget särskilt minimiavstånd krävs när man uppehåller sig i närheten av ett vindkraftverk. Dock kan det vid den speciella vädertypen blåst i kombination med blötsnö och samtidigt fallande temperatur uppstå isbildning på bladen vilket som regel leder till att vindkraftverket stannar p g a obalans i rotorn. Isbitar kan då falla ned och hamna upp till 50 meter från vindkraftverket. Sådan isbildning är sällsynt på norra Öland och om den förekommer är vädret sådant att folk knappast vistas utomhus.

7 Bild 1. Föreslagen plats i blockstenslagrets östra del. Foto: Göte Niklasson. Bild 2. Flygfoto av Sandvik med föreslaget vindkraftverk(det vänstra) inmonterat på byggplatsen i blockstenslagret. Foto och montage: Gunnar Britse

8 Sandviks flygplats. En privat flygplats med ca 700 m lång start- o landningsbana finns i området söder om etableringsplatsen för Stenninge 1 och för det verk som nu söks bygglov för. Se karta 1 nedan. Karta 1. Flygfältet, drygt 1 km söder om platsen för vindkraftverket. Sandviks flygfältsförening ansvarar för flygplatsens skötsel, öppethållande m m. Banan ligger nord-sydlig riktning och avståndet från banans norra ände till platsen för vindkraftverken är ca meter. HVAB har inhämtat LFV:s synpunkter på det planerade vindkraftverksbygget. Myndigheten har inget att invända och överlämnar åt ansvariga för flygplatsen att bedöma om det planerade vindkraftverket medför negativa konsekvenser för flygplatsens verksamhet. Se bilaga 2. HVAB har därefter samrått med Sandviks flygfältsförening i frågan och föreningen ser att vissa problem kan uppstå eftersom det nya verket kommer något närmare start och inflygningsriktning än det befintliga. HVAB och flygfältsföreningen har överenskommit att farhågorna för störning av flygfältsverksamheten leder till att frågan ska hållas under noggrann observation av båda parter. Föreningen motsätter sig inte att det planerade vindkraftverket byggs men HVAB ska medverka till att problemen löses om de uppstår t ex genom ev förändringar av inflygningshjälpmedlen. HVAB bekostar dessa åtgärder upp till ett överenskommet belopp.

9 Anmälan enl MB. Regler för anmälan. Anmälan följer de anvisningar som meddelas i 25a och 25b i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De aktuella paragraferna är nedan kopierade direkt ur lagtexten. 25 a En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, utöver det som anges i 25 första stycket, innehålla 1. ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering, 2. en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av betydelse, 3. en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten, 4. en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken, 5. en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå tillsammans med redan uppförda vindkraftverk, 6. en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan, 7. en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten, 8. en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten, 9. en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i landskapet, 10. en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och 11. en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader. 25 b Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avser en verksamhet med vindkraftverk 1. får medge undantag från kraven i 25 a, om undantaget avser sådant som inte behövs för handläggningen, och 2. ska i lämplig omfattning samordna handläggningen av anmälningsärendet med handläggningen av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (1987:10) som avser samma vindkraftverk. Anhållan om samordning Sökanden Helianthemum Vind AB anhåller att handläggningen av bygglovsärendet och anmälan enligt Miljöbalken samordnas av Miljö- och byggnämnden i Borgholms kommun på det sätt som föreslås i 25 b pkt 2 i ovannämnda förordning. Punktvis redogörelse som följer förordningstexten 25a Kartunderlag Se bilaga 3. Teknisk beskrivning Det vindkraftverk som planeras att byggas på platsen kommer att i allt väsentligt likna det befintliga som finns i området sedan Vindkraftverket kommer att byggas på ett betongfundament med dimensionerna ca 10x10x 1 meter som grävs (eller spettas vid behov) ned i marken på 2 m djup. De uppgrävda massorna används som återfyllnad och barlast. Fundamentet har en uppstickande stålstos på vilken tornet bultas fast.

10 (Bilderna 3-5 på följande sidor kommer från byggnationen av ett verk identiskt med Stenninge 1. Verket byggdes i Kiruna 2001.) Bild 3. Gravitationsfundament under byggnation. Foto:Gunnar Britse Vindkraftverket har ett koniskt torn av valsad stålplåt, höjd ca 50 m och med ca 3,5 m bottendiameter som smalnar av till ca 2 m toppdiameter. Maskinhuset som monteras på toppen av ståltornet innehåller kraftöverföring från rotorn, (huvudaxel, växellåda, snabbgående axel) generator, girsystem för verkets inriktning mot vinden m m. Rotorn som består av huvuddelarna rotornav tillverkat av gjutjärn och vingar tillverkade av glasfiberarmerad plast monteras antingen ihopmonterad som på bilderna på följande sidor eller blad för blad. I tornets nedre del finns verkets huvuddator som hanterar samtliga driftdata av såväl mekanisk som elteknisk karaktär, samt eltekniska komponenter bl a transformator för anslutning av verkets elsystem till det yttre elnätet.

11 Bild 4. Torn och maskinhus under montering. Foto: Gunnar Britse Vindförhållanden Ingen vindmätning har gjorts vare sig inför planeringen av detta vindkraftverk eller innan det föregående verket Stenninge 1 byggdes. En mycket vegetationsfattig, öppen plats på Ölands nordvästkust ansågs erfarenhetsmässigt vara en tillräckligt bra plats för vindbruk. Den viktigaste signalen om att området är vindrikt är troligen att Sandviks kvarn finns här- en av Europas största väderkvarnar. Kvarnen hade självfallet inte byggts här för mer än hundra år sedan utan att god och jämn vind för dess drift funnits. Kvarnen är en av norra Ölands största turistattraktioner. Driften av Stenninge 1 under 5 hela år visar att platsen var väl vald och att vindenergiresursen är mycket god. I tabell 1 redovisas produktionsresultat från de år verket Stenninge 1 varit i drift

12 Bild 5. Rotor under montering. Foto: Gunnar Britse Tabell 1. Driftresultat från vindkraftverket Stenninge 1 åren Källa: År Årsproduktion (MWh) 225 vindkraftverk i samma storleksklass som Stenninge 1 finns redovisade månads- och årsvis i den svenska driftstatistiken, Endast 5 svenska vindkraftverk i klassen överträffar resultatet från Stenninge 1. Fyra av dessa har högre torn än Stenninge 1 och är därigenom inte direkt jämförbara. Endast ett vindkraftverk i storleksklassen, med samma tornhöjd och något mindre rotordiameter placerat vid hamnen i Degerhamn har högre årsproduktion än Stenninge 1. Detta verk har levererat 2473 MWh år 2007 och 2466 MWh år

13 2008. Att landets bäst producerande vindkraftverk i sin storleksklass är placerade på Ölands västkust indikerar att landets bästa resurs för energiproduktion med vindkraft finns här. Påverkan på natur-och kulturmiljöer. Vindkraftverket planeras att byggas på en stor hårdgjord och grusad plan som används som upplag för stora stenblock. Blocken lagras på planen tills de nyttjas som råämnen i stenindustrin. Byggnationen och driften av vindkraftverket stör inte på något sätt hanteringen av stenblocken och vice versa. Se bilderna 1 och 2. Eftersom det handlar om mark som iordningsställts för att fungera som lagringsplats för stenblock till stenindustrin, saknar den praktiskt taget vegetation. Det är hårdpackat grus och sand i ett tunt lager direkt på kalkstensgrunden vilket gör att växtlighet har svårt att etablera sig. Sökande bedömer därför att byggnationen av vindkraftverket på denna plats inte överhuvudtaget kommer att innebära någon störning för områdets flora. I samband med etableringen av det första vindkraftverket lät Helianthemum Vind utföra en häckfågelinventering i området. (Seppo Ekelund 2004, se bilaga 4). I sammanfattning kom Ekelund fram till att området runt stenningeverket har mindre antal häckande fåglar i jämförelse med området kring vindkraftverken t ex i Greby och Långlöt. Skälet till detta är att området i Stenninge är betydligt mer ensartat än i de jämförda områdena. Ekelunds rekommendation är därför: Området i Stenninge är alltså sett ur fågelperspektiv ett betydligt bättre alternativ. Ensartad miljö ger från början färre antal häckande fåglar: Området skulle sett ur fågelhäckningens synvinkel kunna hysa ett par vindkraftverk till. På ett område som i Stenninge eller liknande på andra ställen på Öland är det bättre att placera grupper upp till 4-5 än att placera enstaka verk lite varstans. Sökanden finner med anledning av Ekelunds utlåtande att det ur fågelskyddssynpunkt inte bör finnas några hinder för vindkraftetableringen. Vi bedömer att de fåglar som häckar i närheten av etableringsplatsen kan komma att störas under byggtiden, men att de troligen återvänder när byggarbetena avslutats och verket tagits i drift. I förordningstexten anmodas att en verksamhetsutövare särskilt ska beakta huruvida störning kan uppkomma på områden som är reglerade enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken. Bestämmelser i 3 kap rör speciellt skyddsvärda mark och vattenområden. Bestämmelserna i kapitlets första paragraf uppfylls enligt sökandens mening: Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför från allmän synpunkt god hushållning. 3 kap 6 innehåller bestämmelser som gäller skydd av områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Platsen och hela industriområdet där vindkraftverket planeras att uppföras ingår i det 5000 hektar stora riksintresset för kulturmiljövård Sandvik-Horn. Det tidigare uppförda vindkraftverket Stenninge 1 ansågs acceptabelt ur kulturmiljösynpunkt. Sökandes bedömning är att eftersom det nu föreslagna vindkraftverket placeras på själva industriområdet bör inte heller detta verk strida mot kulturmiljövårdens intressen. Bestämmelserna i kap 4 syftar till att skydda sådana områden som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- eller kulturvärden som finns i områdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om

14 1. det inte möter något hinder enligt 2-8 och 2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur och kulturvärden I 3 kap 2 ingår Öland bland de uppräknade områdena där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen skall särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Det planerade vindkraftverket kommer att ligga ca 240 meter från västra kustvägen inne på stenindustrins industriområde. Vägen används flitigt av både gående och cyklister. En stenmur avgränsar vägen från industriområdet. Muren avhåller gående och cyklister att ta sig in på själva området vars karaktär av upplagsplats för stenindustrin knappast heller inbjuder till rörligt friluftsliv eller strövande. Sökande bedömer att ett uppförande av vindkraftverket på föreslagen plats inte på något sätt kommer att stå i strid med turismens eller det rörliga friluftslivets intressen. Samlokaliserade vindkraftverk. Det nu planerade vindkraftverket avses placeras på ca 180 m avstånd från det verket som byggts tidigare i området. Vindkraftverk i närområdet. Uppgift ska lämnas gällande förekomsten av vindkraftverk inom en radie på två kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan. Inget annat än det vindkraftverk som nämns i föregående avsnitt finns inom en radie av två kilometer. Behov av vägbyggen för uppförande och drift av vindkraftverket. Eftersom vindkraftverket planeras att byggas på en hårdgjord och uppgrusad yta som i sin helhet ligger i anslutning till en industriväg uppstår inget behov av nybyggnation av väg varken för uppförande eller för drift och underhåll av vindkraftverket. Anslutning till elnät. Anslutning till det allmänna elnätet beräknas ske via markförlagd kabel till antingen befintlig norr-södergående luftledning i direkt närhet till aggregatet eller till det befintliga ställverket ca 600 m SO om planerad plats. Anslutningen, innefattande nödvändiga myndighetskontakter, genomförs av EON som har områdeskoncession på Öland Landskapsanalys Vindkraftverk blir genom sin storlek och roterande vingar ofta dominerande element i landskapet. Utvecklingen av vindkraftverken har också visat att vindens energi utvinns betydligt effektivare om rotorerna får arbeta på högre höjder där vindstyrkorna är betydligt högre och turbulensen mindre. Hur människor spontant upplever vindkraftverk när de ser dem i landskapet skiftar kraftigt från person till person. Det är i hög grad en subjektiv fråga. Vissa människor ser vindkraftverk som fula och störande inslag speciellt om de inte ser någon nytta med dem som producenter av ren energi. Andra ser dem som vackra och ståtliga med rena harmoniska linjer. De flesta ser dem som varken fula eller vackra utan som maskiner som är nödvändiga för att åstadkomma en energiproduktion som har mindre skadeverkningar på miljön än kraftverk som drivs med fossila bränslen eller uran. I det nu aktuella fallet är det lättare att avgöra hur man kommer att uppfatta det kommande vindkraftverket eftersom det redan finns ett i området sedan tidigare. Det finns också skäl att

15 anta att landskapsrummet redan till stor del tagits upp av Stenninge 1, att det redan i viss mån dominerar närområdet genom sin storlek, genom att det är vitt och att rotorn rör sig praktiskt taget hela tiden. Detta har påtalats av många närboende i samband med samrådsmöten och efter att de anmodats lämna synpunkter på HVAB:s informationsutskick. Den stora förändringen av landskapsbilden kom med bygget av det första verket. Om ett eller två ytterligare byggs är det snarare en fördel. Tre vindkraftverk i grupp är särskilt harmoniskt i landskapet. har en närboende uttryckt det. Att vindkraftverken förstärker snarare än förtar upplevelsen av Sandviks kvarn och även skurmöllan vid Jordhamn har påtalats av flera. Genom att man samtidigt ser de gamla maskinerna för att bruka vindens kraft tillsammans med de nya får man möjlighet att förstå vindkraftens betydelse som energikälla under tidernas lopp. För att åskådliggöra hur det nya vindkraftverket kommer att se ut i landskapet tillsammans med det befintliga har vi framställt fotomontage från ett antal platser i Stenninge-Sandvik och i dessa orters närmaste omgivningar. Fotomontagen bifogas ansökan som bilaga 5 tillsammans med en karta som visar fotopunkterna d v s var respektive bild tagits. Varje bild visas i två versioner dels med ett vindkraftverk med exakt samma dimensioner som det verk som finns på platsen, Stenninge 1, med 49 m navhöjd och 52 m rotordiameter dels med ett verk med 55 m navhöjd och med 53 m rotordiameter. I tabellen nedan finns korta kommentarer till fotomontagen. Fotopunkt Plats Kommentar nr 1 Fastigheten Stenninge 1:8 Avståndet från det nya verket till bostadshuset är 870 meter. 2 Fastigheterna Stenninge 2:6 och Stenninge 5:14 Skillnaden mellan ett högre och ett lägre verk är svår att uppfatta med blotta ögat. 3 Vägskälet vid avtagsvägen mot stenfabriken Skillnaden mellan litet och stort verk svårt att uppfatta 4 Vägkorsningen omedelbart Ö Sandviks kvarn Skillnad mellan stort o lite verk kan uppfattas, men är inte iögonenfallande 5 Söder och öster om bostadsbebyggelsen i Se ovan Sandvik 6 Vid vägen omedelbart S Nabben Se ovan 7 Intill stenskurverket vid Jordhamn Bilden tagen omedelbart intill skurverket. Eftersom detta står nedanför den västra strandvallen skyms verken av marken och skogsdungen. Skillnaden i höjd är svårt att uppfatta för ögat. 8 Från luften På ca 400 m höjd rakt ovan Knisa mosse SSV om Sandvik. Bilden illustrerar väl att de båda vindkraftverken är knutna till den industriella verksamheten i Sandvik-Stenninge. Bygdens knytning till bruk av vindkraft förr och nu framgår också klart. Ljud När vindkraftverk är i drift avger de dels ett mekaniskt ljud från maskinhuset som bara kan höras på nära håll dels från aerodynamiskt ljud, ett svischande, från rotorbladen. Det planerade vindkraftverket kommer att ha variabelt varvtal vilket innebär att det roterar långsammare vid lägre vindhastigheter och vice versa vilket reducerar det aerodynamiska ljudet väsentligt. Ljud från vindkraftverk bör inte överstiga 40 db(a) vid bostäder enligt Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller nattetid. Beräkningar av vilka ljudnivåer som kommer att uppstå vid de närmast belägna bostäderna har gjorts i programmet WindPRO. Se bilaga 6.Man utgår från det förhållandet att det blåser 8 m/sek på 10 m höjd, då det anses vara då man uppfattar

16 ljudet från verken tydligast. Lägre vindhastighet medför lägre ljudnivåer eftersom verken då roterar långsammare och vid högre vindhastigheter då varvtalet ökar och därmed ljudnivån, maskeras ljudet till stor del av vindsuset i omgivande vegetation träd, buskar och byggnader. I ljudberäkningarna tas ingen hänsyn till bullerdämpande vegetation eller byggnader som ligger mellan verken och bostäderna. Beräkningarna visar således en form av värsta fall - situation. Högsta ljudnivå vid någon bostad i omgivningen blir enligt beräkningarna 39,4 db(a) vid punkt K (Stenninge 3:48). Vid punkten E (Stenninge 5:16)är ljudnivån högre 43,3 men fastigheten är industrifastighet i sin helhet. Beräkningarna utgår från att källbullret från den tillkommande maskinen är lägre eller lika högt som källbullret hos den befintliga maskinen d v s 100 db(a). Skuggor Vid klart väder kastar vindkraftverk rörliga skuggor vilket kan upplevas som irriterande om skuggorna faller på t ex en uteplats eller in genom fönster på ett bostadshus. Vid lågt stående sol når skuggkasten längre och kan märkas på upp till en kilometers avstånd. Ju större avståndet är desto kortare blir dock skuggtiden och skuggorna blir mer diffusa. (Boverket: Planering och prövning av vindkraftanläggningar 2003 ). Boverket rekommenderar att den beräknade skuggtiden från vindkraftverk vid bostadshus inte skall överskrida trettio timmar per år och att den beräknade skuggtiden per dag inte får överstiga 30 minuter. Rekommendationen bygger på att beräkningen av skuggtid visar den teoretiskt maximalt möjliga skuggtiden d v s beräkningen utgår från att - det är klart solsken hela dagen årets alla dagar - vindkraftverket är riktat så att rotorn står vinkelrätt mot bostaden - vindkraftverket är alltid i drift De teoretiskt maximala antalet skuggtimmarna beräknade på detta sätt, d v s 30 timmar per år, brukar i praktiken bli omkring 10 timmar per år, något fler på sommaren och färre på vintern när det långa perioder kan vara mulet väder. En skuggberäkning enligt beskrivningen ovan har gjorts i programmet WindPRO. Resultaten som framgår av bilaga 7 är att ingen av de närbelägna bostäderna kommer att nås av skuggor över de av Boverket rekommenderade 30 teoretiska timmarna per år. Den fastighet som i praktiken får flesta skuggtimmarna är fastigheten Stenninge 3:48. Den samlade teoretiskt möjliga tiden blir 29 timmar och 31 minuter per år och maximalt 32 minuter per dag. Det maximala antalet skuggminuter per dag (gränsvärde 30 minuter) överskrids alltså med 2 minuter, detta sker endast en dag; den 3 februari. Dagen innan och dagen efter detta datum är skuggtiden 31 minuter (allt beräknat som värsta fall). Skuggkast finns i en dryg månad från mitten av januari till mitten februari samt halva oktober och 20 dagar i november. Skuggkast kan om de upplevs som störande elimineras helt genom att vindkraftverket stoppas de korta stunder skuggkasten sker. Eftersom skuggtiderna med hjälp av vanlig kalender kan beräknas på minuten kan man med hjälp av dataprogram stoppa vindkraftverken vid dessa tider givetvis endast vid tillfällen där störning kan uppkomma d v s klart solsken. Sökanden har informerat fastighetsägarna om denna möjlighet vid de samråd som hållits.

17 Övrigt Samråd En strävan från början i detta projekt har varit att planera det i så nära samråd med de närmast berörda boende som möjligt. Därför har HVAB på ett tidigt stadium inbjudit till diskussion och synpunkter. Vidare har också informerats om att en strävan ska vara att de närboende ska kunna bli delägare i vindkraftprojektet via vindkraftkooperativ eller genom delägande i annan företagsform. Samråd har genomförts enligt följande: 4 maj 2008 träffade HVAB ordförandena i Sandviks vägförening Monica Wikström och ordföranden i Sandviks byalag Leif Persson. Som representant för flygfältet i Sandvik medverkade också Alvar Norén. Vid mötet bestämdes att HVAB skulle närvara vid föreningarnas årliga sommarmöte i Sandvik i juli. Mötet sköts dock upp p g a pågående diskussioner med flygfältsansvariga. 26 november 2008 anordnade HVAB informationsmöte i Sandvik om vindkraftprojektet. 45 personer deltog vid mötet. Kallelse till mötet hade gjorts på ett sätt som skulle garantera att alla fick del av informationen. De som var förhindrade att närvara fick brev eller e-post med hela projektbeskrivningen och den PowerPointpresentation som visades vid informationsmötet. Inga negativa synpunkter framfördes på projektet. Många uttryckte önskemål om att få bli andelsägare. 11 juli 2009: HVAB informerar vid årsmötet med Sandviks vägförening. Ca 40 boende i Sandvik var närvarande vid mötet. HVAB hade förändrat förslaget till uppställning något med en placering längre västerut närmare Naturstenskompaniets fabrikslokaler. Ett något högre verk föreslogs också för att utnyttja den mycket goda vindresursen bättre. HVAB anordnade därefter visning i Stenninge 1 på kvällen 11 juli och på förmiddagen 12 juli. 17 personer infann sig vid visningarna. Under detta senare möte och vid de följande visningarna uttryckte många att ett ytterligare vindkraftverk i Sandvik-Stenninge kan accepteras och är t o m önskvärt eftersom det kommer att bli möjligt för de närboende att bli delägare i det nya kraftverket. Dock uttrycktes tydligt dels att det nya vindkraftverket ska vara så likt det gamla som möjligt dels att det skall stå så nära det gamla vindkraftverket som möjligt av estetiska skäl. Två lika vindkraftverk intill varandra skänker lugn och harmoni hävdade flera. HVAB har i augusti 2009 kommit överens med markägaren Naturstenskompaniet om placeringen som nu föreslås i denna ansökan. Ett informationsbrev där denna ansökan om bygglov/ anmälan enligt Miljöbalken beskrivs i korthet kommer att skickas till samtliga boende i Sandvik-Stenningeområdet.

18

19 Item no.: R1 Date: V90-1.8MW IEC IIA Overview / Typenblatt Class: I Issued by: Technology Type: MAN V MW IEC IIA Page: 1 of 1 (1c)

20

21

22

23

24

25 Skala 1:10000 / RT90G / Karta från SeSverige Staffan Niklasson

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden

Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013 Vindkraft/El från vinden Vad är vind? Solen värmer land och hav. Varm luft är lättare än kall. Det blir tryckskillnader- låg- och högtryck. För att utjämna mellan

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Halmstad 10 november 2010 Till: Miljökontoret Värnamo kommun Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Härmed anmäles att Eolus Vind AB har för avsikt att etablera

Läs mer