Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun"

Transkript

1 Miljö- och byggnämnden Borgholms kommun BORGHOLM Bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken, ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 i Borgholms kommun Helianthemum Vind AB Oktober 2009

2

3 Fastighet Fastighetsbeteckning Stenninge 5:16 BORGHOLMS KOMMUN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Box BORGHOLM Tel vx Fax Telefon/besökstid vardagar Fastighetens adress Naturstenskompaniet Östra Alvarv. 30, LÖTTORP ANSÖKAN/ANMÄLAN Datum Sökande Personnummer Sökandens namn Helianthemum Vind AB Sökandens telefon dagtid Mobiltelefon Utdelningsadress c/o Jörgen Johansson, Hässleby 104 Sökandens e-post adress Kontakt i ärendet: Göte Niklasson: Postnummer Ort FÄRJESTADEN Ärende Bygglov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov Periodiskt bygglov Bygganmälan Rivningsanmälan Ändring/förnyelse av beviljat lov Förhandsbesked Marklov Anmälan av kvalitetsansvarig Ärendets art Helt ny byggnad Tillbyggnad Plank/mur Utvändig ändring Ändrad användning Inredande av ytterligare bostadslokal Skylt. Mast/torn Parkeringsplats Upplag Ändring av bärande konstruktion Ändrad planlösning Rivning Annat Installation eller väsentlig ändring av Hiss Eldstad Rökkanal Ventilation VA-anläggn (kommunalt nät) VA-anläggn (enskilt) Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål) Enbostadshus Tvåbostadshus Flerbostadshus Fritidshus Antal berörda lägenheter Kontorshus Affärshus Industribyggnad Förrådsbyggnad Sjöbod Garage/Carport Uterum Annan byggnad eller anläggning, ange vilken Ytuppgifter m m (vid ny- och tillbyggnad) Befintlig byggnadsarea (BYA) med alla byggnader på fastigheten före ny, om och/eller tillbyggnad Tillkommande byggnadsarea (BYA) nybyggnad, avser det man söker på Tillkommande byggnadsarea (BYA) tillbyggnad, avser det man söker på Tomtstorlek m 2 m 2 m 2 m 2 Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring) Fasadbeklädnad Annat Färg (NCS-nr) Trä Tegel Puts Betong Plåt Takbeläggning Tegel Papp Betongpannor Plåt Skiffer Fönster Trä Plast Lättmetall Övriga upplysningar Bifogade handlingar Situationsplan Nyb.karta (tomtkarta) Planritningar Fasadritningar Sektioner Rivningsplan Annat Anslutning till Kommunalt vatten Kommunalt spillvatten Kommunalt dagvatten Enskild VAanläggning Teknisk beskrivning Tidpunkt för påbörjande Byggnadsarbetena avses påbörjas, datum Övriga upplysningar Detaljer om typ av vindkraftverk kan lämnas efter upphandling. Sökandens underskrift

4 Uppgifter om entreprenad m.m. Arbetet avses att utföras med Entreprenör (näringsidkare) Egen regi (självbyggeri) Beräknad kostnad Kr Uppgifter om kvalitetsansvarig Namn Telefon arbetet Telefon bostaden Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Mobiltelefon Behörighetsklass vid riksbehörighet Gäller t o m Certifieringsorgan Enkel art Komplicerad art Normal art Ansvarsområde Söker lokalt godkännande Samordningsansvar Övriga kvalitetsansvariga - namn och telefon Ansvarsområde Byggherrens underskrift (om annan än sökanden) 1. Kvalitetsansvarigs underskrift 2. Kvalitetsansvarigs underskrift Teknisk beskrivning Bärförmåga, stadga och beständighet Grundläggning på Grus Morän Sand Lera Berg Grundläggningssätt Hel kantförstyvad platta Utbredd platta under bärande vägg Krypgrund Plintar Annat Beskrivs i efterföljande text. Annat Bärande ytterväggar, källare (material) Bjälklagskonstruktion Bärande innerväggar, källare (material) Bärande ytterväggar i övrigt (material) Takkonstruktion Annat Underlagstak Taklutning, grader Fackverk Uppstolpat tak Säkerhet i händelse av brand Brandtekniska byggnadsklasser Typ av trapphus Annat Br 1 Br 2 Br 3 Tr 1 Tr 2 Brandteknisk utrustning Automatisk brandlarm Utrymn.larm Sprinkler Brandskyddsdokumentation finns Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö Typ av ventilationssystem FT-ventilation med värmeväxlare FT-ventilation F-ventilation Självdrag Dräneringsvatten, anslutning till Kommunal regnvattenledning Enskild Säkerhet vid användning Redogörelse för tillträdes- och skyddsanordningar på tak/barnsäkerhetsåtgärder Energihushållning och värmeåtervinning Um (krav) = W/m 2 K Um (medel) = W/m 2 K Åtgärder för effektiv värmanvändning (exempel värmeåtervinning) Beskrivning av värmesystem Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Bad/WC är tillgängligt Övrigt

5 Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på Stenninge 5:16 Ansökan avser uppförande av 1 st vindkraftverk på fastigheten Borgholm,Stenninge 5:16 Vindkraftverket kommer att ha den numera vanliga utformningen med trebladig rotor och rörformat torn i ljusgrå färg. Navhöjden blir max 55 m och rotordiametern max 53 meter varvid maxhöjd till rotorns högsta punkt blir max 81,5 m. Vindkraftverket är avsett att byggas ca 180 meter väster om det befintliga vindkraftverket (Stenninge 3:48) och i allt väsentligt likna det befintliga vindkraftverket. Sökande Helianthemum Vind AB, org. nr Lokalisering Fastighet: Stenninge 5:16 i Borgholms kommun Placering 2,5 gon V 1938 rikets koordinatnät: Ost: , Nord: Vindkraftverk Totalhöjd: max 81,5 m Rotordiameter: max 53 m Märkeffekt: max 1 MW En standardskiss av vindkraftverk finns i bilaga 1. Områdesbeskrivning Platsen där Helianthemum Vind AB (i forts HVAB) planerar att bygga vindkraftverket ligger i området omedelbart öster om fabriksbyggnaderna som hör till Naturstenskompaniets verksamhet i norra Sandvik. Se karta i bilaga 3. Detta område nyttjas sedan stenfabrikens etablering under 1920-talet som upplagsplats för råämnen till naturstensprodukter. Upplagsplatsen är ett stort, ca 100 x 200 m, plant område belagt med grus och helt fritt från vegetation. Norr om upplagsplatsen finns våtmarken Södra Bäckekärret. Vattenvolymen ingår i stenfabrikens produktionssystem som viktigt smörjmedel vid stenbearbetningen och är nödvändig för fortsatt drift. Våtmarken är också viktig för områdets fågelliv. Öster om platsen finns bostadsbebyggelsen i Stenninge med närmaste bostad på 550 meters avstånd. Närmast i söder ligger stenfabrikens produktions- och administrationslokaler, och längre söderut tar Sandviks bostadsbebyggelse vid. Avståndet till närmaste bostadshus från vindkraftverket är ca 530 meter. Väster om platsen för den föreslagna vindkraftetableringen går den nord-sydgående kustvägen som följer Ölands västkust från Äleklinta i söder till Neptunii åkrar i norr. Avståndet mellan vägen och etableringsplatsen är ca 230 meter. En industriväg ansluter omedelbart norr om fabrikslokalerna till den nämnda vägen och leder i sydostlig riktning till allmänna landsvägen mellan Sandvik och Stenninge. Det uppgrusade upplagsområdet är i sin sydvästra del i direkt kontakt med vägen, vilket möjliggör att transport av maskindelar till vindkraftverket från landsvägen till etableringsplatsen kan ske helt utan bygge av ny väg. Öster om den föreslagna platsen på 180 m avstånd, finns det första vindkraftverket kallat Stenninge 1.

6 Planförhållanden och behandling av bygglov för tidigare vindkraftverk på platsen. Översiktsplan. I översiktsplanen för Borgholms kommun från 2002 sägs inget om vindkraftutbyggnad i detaktuella området. I sammanträdesprotokoll gällande bygglov för det befintliga vindkraftverket Stenninge 1, noteras: Lokaliseringen har ett något motsägelsefullt stöd i Översiktsplanen. Med tanke på att verket kommer att bli väl synligt från det mycket värdefulla kustavsnittet vid Jordhamn/Gillberga, måste dess höjd reduceras. Ansökan gällde då ett verk med totalhöjd 92 meter. Efter samråd bestämdes att totalhöjden fick vara max 75 meter. 49 m navhöjd och rotordiameter 52 m. I ett policydokument från 1994 har Länsstyrelsen pekat ut området som lämpligt för vindkraftsetableringar. Att det verk som nu söks bygglov för inte får var högre än det nuvarande är rimligt att ha som utgångspunkt. Förstahandsval vad gäller typ av vindkraftverk är därför ett verk som är identiskt med Stenninge 1, NEGMicon V 52, 900 kw. Ett sådant vindkraftverk kan emellertid bli mycket svårt att köpa eftersom modellen inte längre tillverkas. Marknaden för vindkraftverk i den aktuella storleksklassen är dessutom begränsad. Speciellt kan det vara svårt att finna torn som är lägre än 55 meter. Av nämnda skäl gäller därför ansökan bygglov för ett nytt vindkraftverk med en maximal tornhöjd om 55 meter, en maximal rotordiameter om 53 meter och totalhöjden max 81,5 meter. Av fotomontagen som finns i avsnittet Anmälan enl Miljöbalken framgår att det är mycket svårt att uppfatta höjdskillnaden även när man ser de två vindkraftverken intill varandra, på ett inbördes avstånd om nära 200 m. Detaljplaner. I området finns inga detaljplaner som påverkar möjligheten att bygga det planerade vindkraftverket på industrimarken. Strandskydd. I detta område gäller regel om strandskydd vilket innebär att verksamheter som kan påtagligt försvåra allmänhetens tillträde till stranden inte får förekomma på avstånd närmare än 300 m från vattenlinjen. Det planerade vindkraftverket föreslås byggas på ett avstånd av ca 300 m från strandlinjen d v s utanför strandskyddsområdet. Enligt sökandes mening är hela området det s k blockstenslagret knappast tillgängligt för allmänheten eller det rörliga friluftslivet. Visserligen gäller inte tillträdesförbud för allmänheten, men områdets karaktär av lagerplats för stenindustri gör det knappast attraktivt för t ex promenader, eller någon annan form av friluftsliv. I vilket fall kommer inte närvaron av ett vindkraftverk bland stenstaplarna att förändra områdets kvaliteter som strövområde. Man kommer att kunna vistas där lika mycket efter vindkraftverket kommit dit som före. Inget särskilt minimiavstånd krävs när man uppehåller sig i närheten av ett vindkraftverk. Dock kan det vid den speciella vädertypen blåst i kombination med blötsnö och samtidigt fallande temperatur uppstå isbildning på bladen vilket som regel leder till att vindkraftverket stannar p g a obalans i rotorn. Isbitar kan då falla ned och hamna upp till 50 meter från vindkraftverket. Sådan isbildning är sällsynt på norra Öland och om den förekommer är vädret sådant att folk knappast vistas utomhus.

7 Bild 1. Föreslagen plats i blockstenslagrets östra del. Foto: Göte Niklasson. Bild 2. Flygfoto av Sandvik med föreslaget vindkraftverk(det vänstra) inmonterat på byggplatsen i blockstenslagret. Foto och montage: Gunnar Britse

8 Sandviks flygplats. En privat flygplats med ca 700 m lång start- o landningsbana finns i området söder om etableringsplatsen för Stenninge 1 och för det verk som nu söks bygglov för. Se karta 1 nedan. Karta 1. Flygfältet, drygt 1 km söder om platsen för vindkraftverket. Sandviks flygfältsförening ansvarar för flygplatsens skötsel, öppethållande m m. Banan ligger nord-sydlig riktning och avståndet från banans norra ände till platsen för vindkraftverken är ca meter. HVAB har inhämtat LFV:s synpunkter på det planerade vindkraftverksbygget. Myndigheten har inget att invända och överlämnar åt ansvariga för flygplatsen att bedöma om det planerade vindkraftverket medför negativa konsekvenser för flygplatsens verksamhet. Se bilaga 2. HVAB har därefter samrått med Sandviks flygfältsförening i frågan och föreningen ser att vissa problem kan uppstå eftersom det nya verket kommer något närmare start och inflygningsriktning än det befintliga. HVAB och flygfältsföreningen har överenskommit att farhågorna för störning av flygfältsverksamheten leder till att frågan ska hållas under noggrann observation av båda parter. Föreningen motsätter sig inte att det planerade vindkraftverket byggs men HVAB ska medverka till att problemen löses om de uppstår t ex genom ev förändringar av inflygningshjälpmedlen. HVAB bekostar dessa åtgärder upp till ett överenskommet belopp.

9 Anmälan enl MB. Regler för anmälan. Anmälan följer de anvisningar som meddelas i 25a och 25b i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De aktuella paragraferna är nedan kopierade direkt ur lagtexten. 25 a En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, utöver det som anges i 25 första stycket, innehålla 1. ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering, 2. en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av betydelse, 3. en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten, 4. en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken, 5. en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå tillsammans med redan uppförda vindkraftverk, 6. en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan, 7. en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten, 8. en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten, 9. en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i landskapet, 10. en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och 11. en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader. 25 b Den myndighet som handlägger ett anmälningsärende som avser en verksamhet med vindkraftverk 1. får medge undantag från kraven i 25 a, om undantaget avser sådant som inte behövs för handläggningen, och 2. ska i lämplig omfattning samordna handläggningen av anmälningsärendet med handläggningen av ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (1987:10) som avser samma vindkraftverk. Anhållan om samordning Sökanden Helianthemum Vind AB anhåller att handläggningen av bygglovsärendet och anmälan enligt Miljöbalken samordnas av Miljö- och byggnämnden i Borgholms kommun på det sätt som föreslås i 25 b pkt 2 i ovannämnda förordning. Punktvis redogörelse som följer förordningstexten 25a Kartunderlag Se bilaga 3. Teknisk beskrivning Det vindkraftverk som planeras att byggas på platsen kommer att i allt väsentligt likna det befintliga som finns i området sedan Vindkraftverket kommer att byggas på ett betongfundament med dimensionerna ca 10x10x 1 meter som grävs (eller spettas vid behov) ned i marken på 2 m djup. De uppgrävda massorna används som återfyllnad och barlast. Fundamentet har en uppstickande stålstos på vilken tornet bultas fast.

10 (Bilderna 3-5 på följande sidor kommer från byggnationen av ett verk identiskt med Stenninge 1. Verket byggdes i Kiruna 2001.) Bild 3. Gravitationsfundament under byggnation. Foto:Gunnar Britse Vindkraftverket har ett koniskt torn av valsad stålplåt, höjd ca 50 m och med ca 3,5 m bottendiameter som smalnar av till ca 2 m toppdiameter. Maskinhuset som monteras på toppen av ståltornet innehåller kraftöverföring från rotorn, (huvudaxel, växellåda, snabbgående axel) generator, girsystem för verkets inriktning mot vinden m m. Rotorn som består av huvuddelarna rotornav tillverkat av gjutjärn och vingar tillverkade av glasfiberarmerad plast monteras antingen ihopmonterad som på bilderna på följande sidor eller blad för blad. I tornets nedre del finns verkets huvuddator som hanterar samtliga driftdata av såväl mekanisk som elteknisk karaktär, samt eltekniska komponenter bl a transformator för anslutning av verkets elsystem till det yttre elnätet.

11 Bild 4. Torn och maskinhus under montering. Foto: Gunnar Britse Vindförhållanden Ingen vindmätning har gjorts vare sig inför planeringen av detta vindkraftverk eller innan det föregående verket Stenninge 1 byggdes. En mycket vegetationsfattig, öppen plats på Ölands nordvästkust ansågs erfarenhetsmässigt vara en tillräckligt bra plats för vindbruk. Den viktigaste signalen om att området är vindrikt är troligen att Sandviks kvarn finns här- en av Europas största väderkvarnar. Kvarnen hade självfallet inte byggts här för mer än hundra år sedan utan att god och jämn vind för dess drift funnits. Kvarnen är en av norra Ölands största turistattraktioner. Driften av Stenninge 1 under 5 hela år visar att platsen var väl vald och att vindenergiresursen är mycket god. I tabell 1 redovisas produktionsresultat från de år verket Stenninge 1 varit i drift

12 Bild 5. Rotor under montering. Foto: Gunnar Britse Tabell 1. Driftresultat från vindkraftverket Stenninge 1 åren Källa: År Årsproduktion (MWh) 225 vindkraftverk i samma storleksklass som Stenninge 1 finns redovisade månads- och årsvis i den svenska driftstatistiken, Endast 5 svenska vindkraftverk i klassen överträffar resultatet från Stenninge 1. Fyra av dessa har högre torn än Stenninge 1 och är därigenom inte direkt jämförbara. Endast ett vindkraftverk i storleksklassen, med samma tornhöjd och något mindre rotordiameter placerat vid hamnen i Degerhamn har högre årsproduktion än Stenninge 1. Detta verk har levererat 2473 MWh år 2007 och 2466 MWh år

13 2008. Att landets bäst producerande vindkraftverk i sin storleksklass är placerade på Ölands västkust indikerar att landets bästa resurs för energiproduktion med vindkraft finns här. Påverkan på natur-och kulturmiljöer. Vindkraftverket planeras att byggas på en stor hårdgjord och grusad plan som används som upplag för stora stenblock. Blocken lagras på planen tills de nyttjas som råämnen i stenindustrin. Byggnationen och driften av vindkraftverket stör inte på något sätt hanteringen av stenblocken och vice versa. Se bilderna 1 och 2. Eftersom det handlar om mark som iordningsställts för att fungera som lagringsplats för stenblock till stenindustrin, saknar den praktiskt taget vegetation. Det är hårdpackat grus och sand i ett tunt lager direkt på kalkstensgrunden vilket gör att växtlighet har svårt att etablera sig. Sökande bedömer därför att byggnationen av vindkraftverket på denna plats inte överhuvudtaget kommer att innebära någon störning för områdets flora. I samband med etableringen av det första vindkraftverket lät Helianthemum Vind utföra en häckfågelinventering i området. (Seppo Ekelund 2004, se bilaga 4). I sammanfattning kom Ekelund fram till att området runt stenningeverket har mindre antal häckande fåglar i jämförelse med området kring vindkraftverken t ex i Greby och Långlöt. Skälet till detta är att området i Stenninge är betydligt mer ensartat än i de jämförda områdena. Ekelunds rekommendation är därför: Området i Stenninge är alltså sett ur fågelperspektiv ett betydligt bättre alternativ. Ensartad miljö ger från början färre antal häckande fåglar: Området skulle sett ur fågelhäckningens synvinkel kunna hysa ett par vindkraftverk till. På ett område som i Stenninge eller liknande på andra ställen på Öland är det bättre att placera grupper upp till 4-5 än att placera enstaka verk lite varstans. Sökanden finner med anledning av Ekelunds utlåtande att det ur fågelskyddssynpunkt inte bör finnas några hinder för vindkraftetableringen. Vi bedömer att de fåglar som häckar i närheten av etableringsplatsen kan komma att störas under byggtiden, men att de troligen återvänder när byggarbetena avslutats och verket tagits i drift. I förordningstexten anmodas att en verksamhetsutövare särskilt ska beakta huruvida störning kan uppkomma på områden som är reglerade enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken. Bestämmelser i 3 kap rör speciellt skyddsvärda mark och vattenområden. Bestämmelserna i kapitlets första paragraf uppfylls enligt sökandens mening: Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför från allmän synpunkt god hushållning. 3 kap 6 innehåller bestämmelser som gäller skydd av områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Platsen och hela industriområdet där vindkraftverket planeras att uppföras ingår i det 5000 hektar stora riksintresset för kulturmiljövård Sandvik-Horn. Det tidigare uppförda vindkraftverket Stenninge 1 ansågs acceptabelt ur kulturmiljösynpunkt. Sökandes bedömning är att eftersom det nu föreslagna vindkraftverket placeras på själva industriområdet bör inte heller detta verk strida mot kulturmiljövårdens intressen. Bestämmelserna i kap 4 syftar till att skydda sådana områden som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- eller kulturvärden som finns i områdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om

14 1. det inte möter något hinder enligt 2-8 och 2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur och kulturvärden I 3 kap 2 ingår Öland bland de uppräknade områdena där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen skall särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Det planerade vindkraftverket kommer att ligga ca 240 meter från västra kustvägen inne på stenindustrins industriområde. Vägen används flitigt av både gående och cyklister. En stenmur avgränsar vägen från industriområdet. Muren avhåller gående och cyklister att ta sig in på själva området vars karaktär av upplagsplats för stenindustrin knappast heller inbjuder till rörligt friluftsliv eller strövande. Sökande bedömer att ett uppförande av vindkraftverket på föreslagen plats inte på något sätt kommer att stå i strid med turismens eller det rörliga friluftslivets intressen. Samlokaliserade vindkraftverk. Det nu planerade vindkraftverket avses placeras på ca 180 m avstånd från det verket som byggts tidigare i området. Vindkraftverk i närområdet. Uppgift ska lämnas gällande förekomsten av vindkraftverk inom en radie på två kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan. Inget annat än det vindkraftverk som nämns i föregående avsnitt finns inom en radie av två kilometer. Behov av vägbyggen för uppförande och drift av vindkraftverket. Eftersom vindkraftverket planeras att byggas på en hårdgjord och uppgrusad yta som i sin helhet ligger i anslutning till en industriväg uppstår inget behov av nybyggnation av väg varken för uppförande eller för drift och underhåll av vindkraftverket. Anslutning till elnät. Anslutning till det allmänna elnätet beräknas ske via markförlagd kabel till antingen befintlig norr-södergående luftledning i direkt närhet till aggregatet eller till det befintliga ställverket ca 600 m SO om planerad plats. Anslutningen, innefattande nödvändiga myndighetskontakter, genomförs av EON som har områdeskoncession på Öland Landskapsanalys Vindkraftverk blir genom sin storlek och roterande vingar ofta dominerande element i landskapet. Utvecklingen av vindkraftverken har också visat att vindens energi utvinns betydligt effektivare om rotorerna får arbeta på högre höjder där vindstyrkorna är betydligt högre och turbulensen mindre. Hur människor spontant upplever vindkraftverk när de ser dem i landskapet skiftar kraftigt från person till person. Det är i hög grad en subjektiv fråga. Vissa människor ser vindkraftverk som fula och störande inslag speciellt om de inte ser någon nytta med dem som producenter av ren energi. Andra ser dem som vackra och ståtliga med rena harmoniska linjer. De flesta ser dem som varken fula eller vackra utan som maskiner som är nödvändiga för att åstadkomma en energiproduktion som har mindre skadeverkningar på miljön än kraftverk som drivs med fossila bränslen eller uran. I det nu aktuella fallet är det lättare att avgöra hur man kommer att uppfatta det kommande vindkraftverket eftersom det redan finns ett i området sedan tidigare. Det finns också skäl att

15 anta att landskapsrummet redan till stor del tagits upp av Stenninge 1, att det redan i viss mån dominerar närområdet genom sin storlek, genom att det är vitt och att rotorn rör sig praktiskt taget hela tiden. Detta har påtalats av många närboende i samband med samrådsmöten och efter att de anmodats lämna synpunkter på HVAB:s informationsutskick. Den stora förändringen av landskapsbilden kom med bygget av det första verket. Om ett eller två ytterligare byggs är det snarare en fördel. Tre vindkraftverk i grupp är särskilt harmoniskt i landskapet. har en närboende uttryckt det. Att vindkraftverken förstärker snarare än förtar upplevelsen av Sandviks kvarn och även skurmöllan vid Jordhamn har påtalats av flera. Genom att man samtidigt ser de gamla maskinerna för att bruka vindens kraft tillsammans med de nya får man möjlighet att förstå vindkraftens betydelse som energikälla under tidernas lopp. För att åskådliggöra hur det nya vindkraftverket kommer att se ut i landskapet tillsammans med det befintliga har vi framställt fotomontage från ett antal platser i Stenninge-Sandvik och i dessa orters närmaste omgivningar. Fotomontagen bifogas ansökan som bilaga 5 tillsammans med en karta som visar fotopunkterna d v s var respektive bild tagits. Varje bild visas i två versioner dels med ett vindkraftverk med exakt samma dimensioner som det verk som finns på platsen, Stenninge 1, med 49 m navhöjd och 52 m rotordiameter dels med ett verk med 55 m navhöjd och med 53 m rotordiameter. I tabellen nedan finns korta kommentarer till fotomontagen. Fotopunkt Plats Kommentar nr 1 Fastigheten Stenninge 1:8 Avståndet från det nya verket till bostadshuset är 870 meter. 2 Fastigheterna Stenninge 2:6 och Stenninge 5:14 Skillnaden mellan ett högre och ett lägre verk är svår att uppfatta med blotta ögat. 3 Vägskälet vid avtagsvägen mot stenfabriken Skillnaden mellan litet och stort verk svårt att uppfatta 4 Vägkorsningen omedelbart Ö Sandviks kvarn Skillnad mellan stort o lite verk kan uppfattas, men är inte iögonenfallande 5 Söder och öster om bostadsbebyggelsen i Se ovan Sandvik 6 Vid vägen omedelbart S Nabben Se ovan 7 Intill stenskurverket vid Jordhamn Bilden tagen omedelbart intill skurverket. Eftersom detta står nedanför den västra strandvallen skyms verken av marken och skogsdungen. Skillnaden i höjd är svårt att uppfatta för ögat. 8 Från luften På ca 400 m höjd rakt ovan Knisa mosse SSV om Sandvik. Bilden illustrerar väl att de båda vindkraftverken är knutna till den industriella verksamheten i Sandvik-Stenninge. Bygdens knytning till bruk av vindkraft förr och nu framgår också klart. Ljud När vindkraftverk är i drift avger de dels ett mekaniskt ljud från maskinhuset som bara kan höras på nära håll dels från aerodynamiskt ljud, ett svischande, från rotorbladen. Det planerade vindkraftverket kommer att ha variabelt varvtal vilket innebär att det roterar långsammare vid lägre vindhastigheter och vice versa vilket reducerar det aerodynamiska ljudet väsentligt. Ljud från vindkraftverk bör inte överstiga 40 db(a) vid bostäder enligt Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller nattetid. Beräkningar av vilka ljudnivåer som kommer att uppstå vid de närmast belägna bostäderna har gjorts i programmet WindPRO. Se bilaga 6.Man utgår från det förhållandet att det blåser 8 m/sek på 10 m höjd, då det anses vara då man uppfattar

16 ljudet från verken tydligast. Lägre vindhastighet medför lägre ljudnivåer eftersom verken då roterar långsammare och vid högre vindhastigheter då varvtalet ökar och därmed ljudnivån, maskeras ljudet till stor del av vindsuset i omgivande vegetation träd, buskar och byggnader. I ljudberäkningarna tas ingen hänsyn till bullerdämpande vegetation eller byggnader som ligger mellan verken och bostäderna. Beräkningarna visar således en form av värsta fall - situation. Högsta ljudnivå vid någon bostad i omgivningen blir enligt beräkningarna 39,4 db(a) vid punkt K (Stenninge 3:48). Vid punkten E (Stenninge 5:16)är ljudnivån högre 43,3 men fastigheten är industrifastighet i sin helhet. Beräkningarna utgår från att källbullret från den tillkommande maskinen är lägre eller lika högt som källbullret hos den befintliga maskinen d v s 100 db(a). Skuggor Vid klart väder kastar vindkraftverk rörliga skuggor vilket kan upplevas som irriterande om skuggorna faller på t ex en uteplats eller in genom fönster på ett bostadshus. Vid lågt stående sol når skuggkasten längre och kan märkas på upp till en kilometers avstånd. Ju större avståndet är desto kortare blir dock skuggtiden och skuggorna blir mer diffusa. (Boverket: Planering och prövning av vindkraftanläggningar 2003 ). Boverket rekommenderar att den beräknade skuggtiden från vindkraftverk vid bostadshus inte skall överskrida trettio timmar per år och att den beräknade skuggtiden per dag inte får överstiga 30 minuter. Rekommendationen bygger på att beräkningen av skuggtid visar den teoretiskt maximalt möjliga skuggtiden d v s beräkningen utgår från att - det är klart solsken hela dagen årets alla dagar - vindkraftverket är riktat så att rotorn står vinkelrätt mot bostaden - vindkraftverket är alltid i drift De teoretiskt maximala antalet skuggtimmarna beräknade på detta sätt, d v s 30 timmar per år, brukar i praktiken bli omkring 10 timmar per år, något fler på sommaren och färre på vintern när det långa perioder kan vara mulet väder. En skuggberäkning enligt beskrivningen ovan har gjorts i programmet WindPRO. Resultaten som framgår av bilaga 7 är att ingen av de närbelägna bostäderna kommer att nås av skuggor över de av Boverket rekommenderade 30 teoretiska timmarna per år. Den fastighet som i praktiken får flesta skuggtimmarna är fastigheten Stenninge 3:48. Den samlade teoretiskt möjliga tiden blir 29 timmar och 31 minuter per år och maximalt 32 minuter per dag. Det maximala antalet skuggminuter per dag (gränsvärde 30 minuter) överskrids alltså med 2 minuter, detta sker endast en dag; den 3 februari. Dagen innan och dagen efter detta datum är skuggtiden 31 minuter (allt beräknat som värsta fall). Skuggkast finns i en dryg månad från mitten av januari till mitten februari samt halva oktober och 20 dagar i november. Skuggkast kan om de upplevs som störande elimineras helt genom att vindkraftverket stoppas de korta stunder skuggkasten sker. Eftersom skuggtiderna med hjälp av vanlig kalender kan beräknas på minuten kan man med hjälp av dataprogram stoppa vindkraftverken vid dessa tider givetvis endast vid tillfällen där störning kan uppkomma d v s klart solsken. Sökanden har informerat fastighetsägarna om denna möjlighet vid de samråd som hållits.

17 Övrigt Samråd En strävan från början i detta projekt har varit att planera det i så nära samråd med de närmast berörda boende som möjligt. Därför har HVAB på ett tidigt stadium inbjudit till diskussion och synpunkter. Vidare har också informerats om att en strävan ska vara att de närboende ska kunna bli delägare i vindkraftprojektet via vindkraftkooperativ eller genom delägande i annan företagsform. Samråd har genomförts enligt följande: 4 maj 2008 träffade HVAB ordförandena i Sandviks vägförening Monica Wikström och ordföranden i Sandviks byalag Leif Persson. Som representant för flygfältet i Sandvik medverkade också Alvar Norén. Vid mötet bestämdes att HVAB skulle närvara vid föreningarnas årliga sommarmöte i Sandvik i juli. Mötet sköts dock upp p g a pågående diskussioner med flygfältsansvariga. 26 november 2008 anordnade HVAB informationsmöte i Sandvik om vindkraftprojektet. 45 personer deltog vid mötet. Kallelse till mötet hade gjorts på ett sätt som skulle garantera att alla fick del av informationen. De som var förhindrade att närvara fick brev eller e-post med hela projektbeskrivningen och den PowerPointpresentation som visades vid informationsmötet. Inga negativa synpunkter framfördes på projektet. Många uttryckte önskemål om att få bli andelsägare. 11 juli 2009: HVAB informerar vid årsmötet med Sandviks vägförening. Ca 40 boende i Sandvik var närvarande vid mötet. HVAB hade förändrat förslaget till uppställning något med en placering längre västerut närmare Naturstenskompaniets fabrikslokaler. Ett något högre verk föreslogs också för att utnyttja den mycket goda vindresursen bättre. HVAB anordnade därefter visning i Stenninge 1 på kvällen 11 juli och på förmiddagen 12 juli. 17 personer infann sig vid visningarna. Under detta senare möte och vid de följande visningarna uttryckte många att ett ytterligare vindkraftverk i Sandvik-Stenninge kan accepteras och är t o m önskvärt eftersom det kommer att bli möjligt för de närboende att bli delägare i det nya kraftverket. Dock uttrycktes tydligt dels att det nya vindkraftverket ska vara så likt det gamla som möjligt dels att det skall stå så nära det gamla vindkraftverket som möjligt av estetiska skäl. Två lika vindkraftverk intill varandra skänker lugn och harmoni hävdade flera. HVAB har i augusti 2009 kommit överens med markägaren Naturstenskompaniet om placeringen som nu föreslås i denna ansökan. Ett informationsbrev där denna ansökan om bygglov/ anmälan enligt Miljöbalken beskrivs i korthet kommer att skickas till samtliga boende i Sandvik-Stenningeområdet.

18

19 Item no.: R1 Date: V90-1.8MW IEC IIA Overview / Typenblatt Class: I Issued by: Technology Type: MAN V MW IEC IIA Page: 1 of 1 (1c)

20

21

22

23

24

25 Skala 1:10000 / RT90G / Karta från SeSverige Staffan Niklasson

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Eventuella frågor beträffande ansökan besvaras av Netel AB, kontaktperson: Mattias Ferm, tel , e-post:

Eventuella frågor beträffande ansökan besvaras av Netel AB, kontaktperson: Mattias Ferm, tel , e-post: Prepared Mattias Ferm Approved Kent Åhman Date 2012-08-23 Checked A Pages (Pages) 1(1) Reference kommun 2012-08-23 131 81 NACKA Ansökan om bygglov Översänder på uppdrag av ansökan om bygglov för etablering

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov Sida 1 av 5 Storumans kommun - Miljö och samhällsbyggnad Ansök om bygg- rivnings- eller marklov Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked har lämnats Marklov Tidsbegränsat bygglov högst 10 år Villkorsbesked

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bestämmelser om byggande. Detaljplanebestämmelser med illustration. Typexempel situationsplan

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bestämmelser om byggande. Detaljplanebestämmelser med illustration. Typexempel situationsplan Datum 2004-11-19 Er beteckning Vår beteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bestämmelser om byggande Detaljplanebestämmelser med illustration Typexempel situationsplan Typexempel plan-, sektion och fasadritning

Läs mer

Teknisk beskrivning, bilaga till bygglovansökan och anmälan

Teknisk beskrivning, bilaga till bygglovansökan och anmälan Ärende Fastighetsbeteckning Byggherrens namn Typ av byggnad Enbostadshus Flerbostadshus Industri Ekonomibyggnad Annan byggnad, ange vilken Åtgärden avser Nybyggnad Till-, på- eller ombyggnad Ändring Annan

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Förhandsbesked beviljat Villkorsbesked Rivningslov Tidsbegränsat bygglov, t o m Ingripandebesked

Läs mer

Utvändig ändring Inredande av ytterligare bostad/lokal. Studentbostadshus Hus för äldre eller funktionshindrade Annat specialbostadshus:

Utvändig ändring Inredande av ytterligare bostad/lokal. Studentbostadshus Hus för äldre eller funktionshindrade Annat specialbostadshus: Fyll i de punkter som är aktuella för ditt ärende. Ansökan avser ANSÖKAN OM BYGGLOV Bygglov Rivningslov Marklov Tidsbegränsat bygglov, t.o.m. Periodiskt tidsbegränsat bygglov, fr.o.m. t.o.m. Förhandsbesked

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga.

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga. Sid 1 (6) Ansökan om bygglov Datum.... 667 22 Forshaga 054-17 20 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona Sid 1 (5) Ansökan om bygglov Datum 371 83 Karlskrona.... 0455-30 30 00 Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m.. Fastighet

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Sektor samhällsbyggnad Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Information. Handlingar hanteras på följande sätt: Vilka handlingar krävs? Vad händer med din ansökan? Bygglovsavdelningen

Information. Handlingar hanteras på följande sätt: Vilka handlingar krävs? Vad händer med din ansökan? Bygglovsavdelningen Information När du ansöker om bygglov via denna e-tjänst kan du välja om du vill skicka in övriga handlingar, som krävs för behandling av din ansökan, via denna e-tjänst och/eller via post. Det är viktigt

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden

RIKTLINJER FÖR BYGGLOV. Antagna av samhällsbyggnadsnämnden RIKTLINJER FÖR BYGGLOV Antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2017-10 - 03 111 När behövs bygglov/anmälan? Det finns olika typer av ansökningar som kan göras för olika typer av åtgärder inom en fastighet Bygglov

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning Page 1 of 9 Takanebacken_skuggeffektutr edning_ck161007-3cg Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK Skuggeffektutredning Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

Läs mer

ANSÖKAN Ankomststämpel. Ansökan avser. Fastighet och sökande. Fastighetens adress

ANSÖKAN Ankomststämpel. Ansökan avser. Fastighet och sökande. Fastighetens adress ANSÖKAN Ankomststämpel Kiruna kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen, 981 85 KIRUNA 0980-701 40, plan.bygg@kommun.kiruna.se Om sökande/byggherre är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas. Ansökan

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer