Värmeisolering för livet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmeisolering för livet"

Transkript

1 KNSTUKTNE E KV L L A T Värmeisolering för livet

2

3 BS! FÖE NSTALLATN Boka installation i god tid (ca veckor). Se till att servicebilen kommer så nära isoleringsobjektet som möjligt (inom 0 m). Se till att el finns tillgängligt. Se till att - ökkanalen i isoleringsutrymmet är brandskyddat. - ventilationskanalernas vertikala delar i isoleringsutrymmet är isoleradey. - nödvändiga elinstallationer är klara. SUTNN AV VASLEN Skydda fönster, dörrar och paneler i närheten av isoleringsobjekten. engör golvet ca meter ut från väggen. Skydda eventuellt byggmaterial som lämnas kvar på insidan. Se till att eventuella vägguttag o.d. är färdiginstallerade på väggen som ska isoleras. Se till att temperaturen i isoleringsutrymmet är minst +5 vid kall väderlek. EFTE SUTNN AV VÄSLEN Låt väggen torka i dygn. Se till att luften cirkulerar och att utrymmet ventileras. Se till att det är tillräckligt varmt, antingen med kaminer eller med tillfälliga värmeelement. När isoleringen har torkat till ca / av sin tjocklek kan väggskivor monteras. ME NFMATN: FÖBEEDELSE LUFTTÄTET LUFTTÄTET LUFTTÄTET LUFTTÄTET VÄ BTTENBJÄLKLA VNDSBJÄLKLA VNDSBJÄLKLA NNEÅLL E KV SNEDA VNDSBJÄLKLA SNEDA VNDSBJÄLKLA ÅLUM Å VNDA MED BÄANDE BALKA ÅLUM Å VNDA MED BÄANDE BALKA AVELKNSTUKTN -VÅNNS TÄSTMME TLLÄSSLEN EKVLLA MLLMETA Ö-DET-SJÄLV-NSTUKTN L L A T FÖE SLEN AV VNDSVÅNN ALLMÄNNA NSTUKTNE AMVEK, ÖVEDEL NEDE BJÄLKENS ENMFÖN AMVEK, TLLÄSSLEAD STKVÄ AMVEK: VNDSBJÄLKLA/MELLANBTTEN/STKVÄ VANL TAKSTL AVEL/STKVÄ AMVEK/ATAK AMVEK/UNDETAK VNDSKDDSSKVA VNDSKDD/UNDETAK AMVEK VND MED BÄANDE BALKA VÄ/MELLANBTTEN/VNDSBJÄLKLA SLENSTJKLEK VD LKA KAVNVÅE SDA

4 FÖBEEDELSE ÖVEVÅNNA FÖBEEDELSE AV LÅDKNSTUK- TNEN FÖE BLÅSSLEN - soleringar på sidoväggarnas vertikala delar eller stoppare ska varamonterade. - enomföringar i luftspärren ska vara omsorgsfullt tätade. - Tillräcklig överlappning vid luftspärrens skarvar 00 mm + tejpning. - Vindskyddsskivan ska vara monterad och stagad vid skarvarna med stödbräda. - Luftspärren och reglarna på undersidan ska vara monterade. - Kunden ska se till att rökkanalen är brandisolerad. - Samtliga VVS-installationer i vindsbjälklagen ska vara utförda. - Ventilationsröret i hålrummet ska vara placerad minst 00 mm från bjälken och vara oisolerad, övriga ventilationsrör ska isoleras i förväg. - Blåsning av Ekovilla-isolering utförs av auktoriserade Ekovillaentreprenörer. - soleringen av lutande vindsbjälklag utförs helst genom den övre triangeln (kryputrymmet nås via en lucka). - Se till att kryputrymmet är tillräckligt, höjd > 800 mm. - m kryputrymmet inte är tillräckligt, utförs sprutningen från undersidan,genom luftspärren. Se sidan 6, sprutning av hålrum från undersidan. BLÅSNN AV EKVLLA- SLEN m isolering inte kan blåsas in på grund av att det är för trångt, ska ventilationskanalernas undersida isoleras med en isolerskiva. minst 800 mm bservera tillträde till kryputrymmet >00 mm 50 mm LUFTSÄ Å VÄEN Monteras efter att den vertikala väggen har isolerats, m ut på golvet.. LUFTSÄENS ÖVELANN KTNN STAE AVSKLJE ÅLUM BLÅST VÄSLEN ÅLUM FÖ EKVLLA-SLEN ETT ELT SLESKKT NTLL VÄANA STÖDBÄDA FÖ VÄDELEN, när avståndet mellan takstolarna är över 600 mm. VNDSKDDSSKVA 50 MM VANFÖ SLESKKTET 50 mm E KV L L A T STÖDBÄDA Å VNDSKDDSSKVANS SKAV VNDSKDDSSKV MNTEADE. soleringen i sidoutrymmets vindsbjälklag blåses vid samma tillfälle. Se till att det finns tillträde till sidoutrymmet. ör vid behov öppningar i vart tredje mellanrum mellan takstolarna. m gaveln inte har någon lucka, montera en skiva med öppning enligt bilden.

5 FÖBEEDELSE ATT TÄNKA Å FÖE BLÅSNN AV EKVLLA-SLEN - Leveransen omfattar ett besök, vilket bör tas i beaktande vid arbetsplaneringen. - Boka tid med Ekovilla-entreprenören minst tre veckor före leverans. - Kontrollera att servicebilen kan komma fram till monteringsobjektet. Avstånd till byggnaden ca 0 m. - Arbetsplatsen ska ha tillgång till el ( x6 A). - Lämpliga och säkra arbetsställningar ska finnas tillgängliga. - Kunden eller kundens representant ska finnas på plats när monteringslaget anländer. ÖVEVÅNNA LÅDKNSTUKTN AV FAKVEKSBALKA ÖVEVÅNNA ELA 8x8 EMS AV LUFTSÄAE EK LUFTSÄAE EK X5 STÖDBÄDA VNDSKDDSSKVA 5 X5 ÅLUM FÖ BLÅSBA EKVLLA-SLEN LUFTSÄ ELA Å UNDESDAN Arbetsföljd:. Montera reglar 8x8 på snedsträvorna på ömse sidor om balken.. Montera remsor av luftspärrpapper i utrymmet mellan balkens snedsträvor på undersidan av reglarna.. Montera remsor av luftspärrpapper enligt bilden så att den blåsbara isoleringen inte hamnar i hålrummet bredvid.. Montera vindskyddsskivor på reglarna, stötta skarvarna med stödbrädor. 5. Montera luftspärr och reglar på undersidan. - Värmeisolering för livet

6 LUFTTÄTET ALLMÄNNA NSTUKTNE Fäst först ett helt luftspärrpapper (hälften på väggen och hälften på golvet eller i taket) längs golv- och takkanten på en av väggarna. LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN Fortsätt på samma sätt på nästa vägg. apperen överlappar varandra på golvet och i taket. Fäst sedan luftspärrpapper i alla hörn. Nu kan du breda ut luftspärrpapper på golv, väggar och tak i den ordning isoleringsarbetet utförs. 6 LUFTTÄTET - Byggnaden ska utföras så att luftspärren gör byggnaden lufttät. - Var noga med fogar och hörn. ENMFÖNA - enomföringar för ventilations-, el- och centraldammsugarrör tätas med Visux rörelement och genomföringar för rökkanaler med Visux-element för rökkanaler. ME NFMATN (endast på finska): NSTUKTNE FÖ LUFTTÄTET! NSTUKTNE FÖ MNTEN AV LUFTSÄA Å TMME- BNADE ME NFMATN: akenteet akennekuvat lmatiiviys

7 LUFTTÄTET AMVEK, ÖVEDEL NEDE BJÄLKENS ENMFÖN Fäst en luft-/ångspärr med häftapparat på ramverkets lutande del. Spärren ska täcka 500 mm av väggarna. Lämna spärren lös vid väggarna. örnets montering: Klipp upp luft-/ångspärren vid hörnvikningen. Vik luft-/ångspärrens hörnvikning mot väggen och lägg på remsor av luft-/ångspärrpapper samt fäst med häftapparat. emsorna ska ha en överlappning på minst 00 mm. bservera att gavelväggens luft- /ångspärr ska vara ca 500 mm bred. Använd reglar för att se till att luft-/ångspärren blir tät. Skarvarnas överlappning ska vara på reglarnas undersida. Lämna väggarna fria för montering av isolermaterial. soleringen monterad. Fixera luft-/ångspärren i hörnen med längsgående remsor. Vik hälften av den mot nedre bjälken monterade luft-/ångspärren mot väggen. 7 Lämna ungefär hälften (650 mm) av luft-/ångspärrens bredd mot sidoväggen. Klipp ett ca 00 mm långt snitt vid vikningen mot gavelväggen. Klipp ut en triangel vid vikningen och fortsätt snittet längs mitten av ramverkets nedre bjälke. Vik upp flikarna utefter sidorna på ramverkets nedre bjälke. Tryck ned spärren mot luft-/ångspärren i mellanbotten. Vik ned luft- /ångspärren och klipp upp vid hörnet. Vik undan flikarna och spruta in tätningsmassa i vikningspunkterna. Fäst luft-/ångspärren med häftapparat på ramverkets nedre bjälkar och på sidobrädan med 0 mm:s mellanrum. Se till att hörnvikningen blir tät genom att spruta in tätningsmassa i hörnet. Vik upp flikarna längs sidorna på ramverkets nedre bjälke. Vik luftspärren mot bjälken medan väggen isoleras. Montera luft-/ångspärren enligt bilden när isoleringen är klar.

8 LUFTTÄTET AMVEK, TLLÄSSLEAD STKVÄ Vik upp hälften av luft/-ångspärren mot sidoväggen och andra hälften på takstolarna. Lämna ca 500 mm av spärren på gavelväggen. Skär ut en triangel enligt bilden i luft-/ångspärrens vikning vid ramverkets nedre bjälke. Fortsätt snittet längs den nedre bjälkens mitt. Vik upp snittets kanter enligt bilden. Vik ned luft-/ångspärren. 8 Vik undan luft-/ångspärrens delar och spruta tätningsmassa på de nedre bjälkarna. Fäst flikarna i nedre bjälken med häftapparat. Skär upp luft-/ångspärren mot takstolens undersida. Vik luft-/ångspärren längs taket. Spruta tätningsmassa i vikningspunkten. Fäst luft-/ångspärren på takstolens undersida med häftapparat. Fixera luft-/ångspärren på nedre bjälken med tejp. Montera nästa remsa luft-/ångspärr på takstolens undersida. Spärren ska överlappa väggens spärr med ca 500 mm.

9 LUFTTÄTET AMVEK: VNDSBJÄLKLA/MELLANBTTEN/STKVÄ Montera en ribba 5 x 5 mm mot gaveln i nivå med undersidan på takstolen, så att fästpunkter för reglarna säkerställs. Fäst luft-/ångspärren med häftapparat på de nedre bjälkarna. Vik ca 00 mm av spärren mot väggen. Montering vid hörnet: Klipp upp luft-/ångspärrens hörn. Täta kanten där gavelväggen och luft-/ångspärren möter varandra med tätningsmassa. Spruta också tätningsmassa vid fästribban i hörnet. 9 Täta kanten där sidoväggen och luft-/ångspärren möter varandra med tätningsmassa. Fäst luft-/ångspärren med fästapparat vid väggarnas övre kant. Fäst nästa remsa av luft-/ångspärr med fästapparat på de nedre bjälkarna, spärrarna ska överlappa varandra med 00 mm. Täta kanten där väggen och luft-/ångspärren möter varandra med tätningsmassa. Fäst luft-/ångspärren med häftapparat på gavelväggen. Sätt upp de resterande delarna av luft-/ångspärren. Se till att luft-/ångspärren blir tät mot väggen med en ribba som fästs i väggen. Skär bort överflödig luft-/ångspärr mot ribbornas underkanter. Montera reglarna.

10 VÄ tterväggen klar för sprutisolering med EKVLLA. olvbjälkarna i trossbotten och vindskyddsskivan i bottenbjälklaget ska vara monterade. VETKAL STMME Öppningarna skyddas i plan med innerväggen. E KV L L A T TÄTNN AV SLL TÄTNNSEMSA AEMSA LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM ELLE VNDSKDD TÄFBE 5 MM TÄTNNSEMSA MELLANUM MELLAN STMMENS STLA Minst 00 m, max. 600 mm. bservera hammarbandets placering på högkant. 0 Skydda eventuella takpaneler m från väggen. 5 EKVLLA-SKVA Utrymme för blåsslang minst 50 mm. Var noga med att täta eventuella öppningar med Visux-genomföringar. lacera en stående träkloss vid takstolarna för att fästa vindskyddsskivan och för att blåsa in ull i vindsbjälklaget. Se till att vindskyddet i hörnet är tätt

11 5 BTTENBJÄLKLA LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE 5 MM TÄTNNSLST eglat golv Vägg och golv kan isoleras på samma gång. 5 F MELLAN BTTENBJÄLKLA VÄ, BETNLATTA E KV L L A T

12 VNDSBJÄLKLA VANL TAKSTL Tejpa luftspärren noggrant och täta rörgenomföringarna med Visux-genomföringar. VNDSKDDSA STÖDBÄDA NTNN AV ÅLUM Lämna utrymme för blåsslangen, minst 00 mm. Kontrollera att EK-LUFTSÄAEET är intakt. ålrummet blåses i samband med isoleringen av vindsbjälklaget till en täthet av säckar/m. STÖDBÄDA VNDSKDDSA VANL TAKSTL SAXTAKSTL E KV L L A T E KV L L A T LUFTSÄENS ÖVELANN 00 MM + TEJNN FÄST MED ÄFTAAAT VANL TAKSTL/SAXTAKSTL LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDDSA VNDSKDD TÄFBE 5 MM

13 SLEN Å NSDA AV STKVÄ VNDSBJÄLKLA AVEL/STKVÄ Tänk på att stockväggen sjunker; lämna papper i påsform. LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM TÄTNNSLST SLEN Å UTSDA AV STKVÄ soleringen i vindsbjälklaget blåses in efter att vindskyddsskiv an monterats. Var noga med att täta eventuella öppningar med Visux-genomföringar. Direkt efter att väggen sprutats kan vindsbjälklaget blåsas vid samma tillfälle. Lägg till sist väggens och vindsbjälklagets luftspärrpapper omlott över varandra under väggpanelen. E KV L L A T MANAL FÖ SJUNKNN MANAL FÖ SJUNKNN Lämna papperet i påsform. STMSTLE VNDSKDDSSKVA ELA TTEANEL Väggisoleringen sprutas först.

14 E KV L L A T NTNN SUTSLEN/BLÅSSLEN SNEDVND AMVEK/ATAK När mellanrummen mellan takstolarna är över 600 mm, monteras en 9 x 00 skiva mellan de stående reglarna, i plan med innerpanelen. BÄD LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM VNDSKDD TÄFBE 5 MM bservera överlappningens ordningsföljd, överlappning 00 mm. solering sprutas in i den vertikala delen och blåses in i den lutande delen. SE BLDEN 'VENTLATNSNK' 9 x 00 NNEANELE SAMMA LAN ÅLUM FÖ NBLÅSNN Vindskyddsskiva ända ned. Vindskyddsskiva ända ned. Lämna luftspärrpapperet löst för inblåsning i den vertikala delen. VENTLATNS- KANAL mm STÖDBÄD STÖDBÄDA Luftspärren mellan takstolarna monteras före isolering, den del som går upp på väggen viks nedåt, ur vägen för väggisoleringen. Vid isolering av hålrum monteras luftspärrpapperet innan isoleringen blåses in. m isolering inte kan blåsas in för att det är för trångt, ska isoleringen under ventilationsrören utföras med en isolerskiva. Var noga med att täta eventuella genomföringar med Visux-genomföringar. ELA VETKAL DEL FÖ SUTSLEN AV VÄ

15 E KV L L A T SNEDVND AMVEK/UNDETAK nfästningspunkten för vindskyddsskivans fästribba bestäms av vindsbjälklagets planerade isoleringstjocklek. BÄD LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM VNDSKDD TÄFBE 5 MM soleringen i den vertikala delen kan antingen sprutas eller blåsas in (se bilden på föregående sida). soleringen i den lutande delen blåses in. 9 x 00 Vindskyddsskiva ända ned 5 VENTLATNSKANAL över 50 mm. UNDETAK DLÅT Fästribbor 50 x 50 för vindskyddsskivan på takstolarnas sidor. VNDSKDDSSKVA NE T SAMMA LAN UTMME FÖ SLEN VENTLATN AVNNN DLÅT Å UNDETAKET Undertak ända fram till takkanten NTNN FÖÖJNNS- LÄKT TAKLÄKT STÖDBÄDA NTEA ÖVELANNENS DNNSFÖLJD, överlappning 00 mm Luftspärren mellan takstolarna monteras före isolering, den del som går upp på väggen viks nedåt, ur vägen för väggisoleringen. Detta luftspärrpapper monteras efter att väggen har isolerats. Luftspärrpapper mellan de takstolarnas nedre bjälkar monteras före isolering. Den del som går upp på väggen viks ned över de nedre bjälkarna medan väggen sprutas och BS! skyddas med exempelvis en skiva. m isolering inte kan blåsas in för att det är för trångt, ska isoleringen under ventilationsrören utföras med en isolerskiva. Var noga med att täta eventuella öppningar med Visux-genomföringar. MNTEN AV VNDSKDDSSKVA ELA VETKAL DEL FÖ SUTSLEN AV VÄ

16 ÅLUM Å VNDA MED BÄANDE BALKA VNDSKDDSSKVA 50 X NTEA ÖVELANNENS DNNSFÖLJD STÖDBÄDA 50 X BTA AV VNDSKDDSSKVA LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM VNDSKDD TÄFBE 5 MM X 00 AVSTÅND MELLAN BALKANA MNST 50 mm. VENTLATNSNK 6 NBLÅSNN ÅLUM FÅN UNDESDAN ÅLUM ÅSKNSTUKTN Öppning min. 500 mm. Var noga med att täta eventuella öppningar med Visux-genomföringar. E KV L L A T lacera vindskyddsskivor som tak för ullhålrummet. Lämna luftspärrpapperet löst för att användas som blåsöppning. Vid vägg med reglar i kors ska ullskivor placeras vid takbjälkarna. Vindskyddsskivan ska täcka båda takhalvorna ända upp till nockbjälken.

17 7 MELLANBB FÖ VENTLATN NTNN AV ÅLUM VNDSKDD/UNDETAK TAKLÄKT NTEA ÖVELANNENS DNNSFÖLJD MELLAN ELANA EN 0 mm TJKAE MELLANBBA FÖ VENTLATN Montera ribbans rundade nedre ände ca 50 mm ovanför vindskyddsskivan. MELLANBBA FÖ VENTLATN VD BJÄLKE LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN TVEK-SU VNDSKDD/UNDETAK VNDSKDD TÄFBE 5 MM BS Luftspärrpapperet ska vara avsett för ändamålet. ÖVELANN MNST 50 mm = till markeringen. m taklutningen är mindre än, ska överlappningen vara minst 00 mm. lacera en halv vådbredd underlagspapp på ytterväggen så att en del viks mot vindskyddsskivans insida. Fäst med häftapparat. DLÅT BLÅSSLEN FÅN AVELN ÅLUM Å VNDA MED BÄANDE BALKA AVSTÅND MELLAN ELA över 900 mm st. MELLANBBA + 0 mm E KV L L A T m kryputrymmet är tillräckligt (minst 800 mm), utförs blåsningen via den övre triangeln. AVSTÅND MELLAN ELA under 900 mm VENTLATNSKANAL MELLANBBA st. MELLANBB + 0 mm DLÅT TVEK SU UNDETAK Tyvek Supro taklist fästs på vindskyddsskivan. 800 mm MELLANBBA

18 BEKLÄDNAD AV TMMEANEL AVELKNSTUKT AMVEK VNDA MED BÄANDE LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM ELLE VNDSKDD TÄFBE 5 MM 8 NMAL UNDEKNSTUKTN Det återstående hålrummet i väggens övre del isoleras med Ekovilla isolerskiva. Det återstående hålrummet i väggens övre del isoleras med Ekovilla isolerskiva.

19 LATFM-SSTEM -VÅNNS TÄSTMME LUFTSÄAE EK X5 EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE MM / VNDSKDD TÄFBE 5 MM TÄTNNSEMSA 5 BALWDSKVA Fäst tätningsremsor under samtliga syllar i ytterväggen och mellan samtliga liggande reglar som skarvas. Tejpa vindskyddsskivornas skarvar Lämna golvets mittdel utan skivor, så att isolering kan blåsas in i bottenbjälklaget och mellanbotten genom öppningarna. Upp till 0,5 meter från ytterväggen ska isoleringstätheten vara över 60 kg/m. Täta eventuella genomföringar omsorgsfullt med Visux-genomföringar. E KV L L A T VÄ/MELLANBTTEN/VNDSBJÄL 9 VNDSKDDSA FÄST MED ÄFTAAAT 5

20 0 TLLÄSSLEN FÖBEEDELSE FÖE SUTSLEN SUTBA EKVLLA FLLE U SNEDSTÄLLNNA, SK, SN ÅL Med en sprutning fyller EKVLLAisoleringen upp mellanrum mellan brädor, skillnader i tjocklek, ullförstärkningar som beror på att väggen rätats upp, mellanrum mellan stockar samt sprickor. Särskild drevning är inte nödvändig. Tillsammans med den gamla konstruktionen bildar Ekovilla ett enhetligt isolerskikt. AMMALT TMME EKVLLA-SLEN VNDSKDD TÄFBE 5 MM MAT 50 x 50 MM imojen väli voi vaihdella, maksimiväli 600 mm keskeltä keskelle. STBBA FÖ SLEN BB 50 x 50 MM Avstånden mellan ribborna kan variera, centrumavstånd max. 600 mm. STBBA FÖ SLEN Väggen kan rätas upp samtidigt. E KV L L A T E KV L L A T Tuulensuojalevyt voidaan kiinnittää heti eristeen ruiskutuksen jälkeen. a 5 cm över den blivande ullens yta Tilläggsisolering ammal isolering Fästribbor Förbered en skiva att lägga mellan takstolarna + fästribbor. VNDAVVSAE

21 Ekovilla i millimetrar Ekovillas isolerförmåga i olika konstruktionsdelar enligt värmegenomgångskoefficienten (U-värden) i Finlands byggbestämmelsesamling, del /00. (SFS-EN S 056, SFS-EN S 696, SFS-EN 5, L 5) Vindsbjälklag - Betongplatta eller hålplatta - Torrblåst Ekovilla, täthet 0 kg/m - Ventilerat luftutrymme - ttertak U-värde, W/m K Ekovillas isolerförmåga vid olika U-värden Jämförelsevärde - varmt utrymme 0,09 50 Jämförelsevärde - halvvarmt utrymme 0, 75 - nre beklädnad mm gipsskiva - lespanel - Luftspärrpapper Eko X5 - Takstolskonstruktion cc 900 (underbjälkens höjd 0 mm) + torrblåst Ekovilla, täthet 0 kg/m, underbjälkens lutning < 5 - Ventilerat luftutrymme - ttertak nre beklädnad mm gipsskiva - lespanel - Luftspärrpapper Eko X5 - Balkkonstruktion cc torrblåst Ekovilla i lådkonstruktionen, täthet 5 kg/m, lutning < 60 - mm vindskyddsskiva av träfiber - Ventilationskanal enligt L 07 - Undertak - ttertak Vindskyddet hållbart fogat och skarvarna alltid vid reglar, infästa enligt tillverkarens instruktioner ttervägg U-värde, W/m K 0,7 0,6 - nre beklädnad mm gipsskiva - Luftspärrpapper Eko X5 - Vertikal stomme trä 75 mm cc sprutbar Ekovilla, täthet 5 kg/m - orisontell stomme trä 50 mm cc sprutbar Ekovilla, täthet 5 kg/m - 5 mm vindskyddsskiva av träfiber - Ventilationsspalt enligt L 07 - tterpanel 5 50 halvvarma väggar enbart vertikal stomme 50 mm x 600. Vindskyddsalternativ : - Vertikal stomme trä 00 mm cc sprutbar Ekovilla, täthet 5 kg/m - Lodrät stomme trä 50 mm cc sprutbar Ekovilla, täthet 5 kg/m - mm vindskyddsskiva av träfiber halvvarma väggar enbart vertikal stomme 60 mm cc 600. Vindskyddet hållbart fogat och skarvarna alltid vid reglar, infästa enligt tillverkarens instruktioner Bottenbjälklag med kryputrymme Antalet ventilationsöppningar högst 0,8 % av bottenbjälklagets yta. U-värde, W/m K 0,7 0,6 - olvmaterial - Luftspärrpapper Eko X5 - olvreglar x 50 + torrblåst Ekovilla, täthet 5 kg/m - 5 mm vindskyddsskiva av träfiber - Ventilerat kryputrymme enligt L 07 Vindskyddet hållbart fogat och skarvarna alltid vid reglar, infästa enligt tillverkarens instruktioner. Tjälskydd i grunden monteras enligt bygganvisningarna om tjälskydd = 0, 50 lanerarens verktyg: Ekovilla i millimetrar med nya U-värden!

22 Ö-DET-SJÄLV-NSTUKTN FBLÅSNN VNDSBJÄLKLA BLÅSNN LUTANDE ÅLUM Ö DET SJÄLV, BEÄNDT UTAN KLÅDA Vindskyddspapp monterad. Blåsningsarbetet utförs så här:. nled arbetet i hörnet längst in, avsluta vid ingången. Blåsningsarbetet utförs så här:. Skjut in blåsslangen till hålrummets botten, lyft ca 0 cm, påbörja blåsningen.. åll slangen i mitten av hålrummet. När ullen nästan stoppar upp, lyft slangen ca 0 cm tills ullen åter börjar röra sig.. Upprepa ovanstående förfarande tills hålrummet är helt isolerat. Blåsmaskinens inställning: Ekovilla-isoleringen ska flyga ut,5 m ur blåsslangen, hälften så mycket som vid friblåsning. Blåsmaskinens inställning: Ekovilla-isoleringen ska flyga ut 0,5 m ur blåsslangen, Ekovilla-isoleringen ska fylla ut slangen. Bygg ett hålrum efter isoleringsskiktets tjocklek, enligt separata bygginstruktioner. Se till att ventilationsöppningen är tillräckligt stor. Väggens vindskyddsskiva bör gå ovanför isoleringen. iktvärde: Önskad tjocklek + marginal för sjunkning ca 0 %. Ex. 0 cm + 6 cm = 6 cm Ventilationsrörens vågräta delar kan täckas med Ekovilla, de lodräta delarna med rörisolering. Ekovilla-isolering är lätt att montera själv i vindsbjälklag, väggar och golv. soleringen är behaglig att hantera och kliar inte. Du kan välja blåsbar Ekovilla-isolering för manuell utspridning i trånga utrymmen. Du kan hyra en Ekovilla-blåsmaskin av Ekovilla-säljaren, för att lätt och behändigt utföra isoleringsarbetet. Ekovilla är Eko-förpackat i säckar och komprimerat till ungefär en femtedel av sin volym, så att även stora mängder isolering och en blåsmaskin lätt transporteras på en släpkärra efter personbil. nsprutning av exempelvis 0 centimeter tilläggsisolering i ett vindsbjälklag sköts i en handvändning och isoleringen betalar sig snabbt genom lägre värmekostnader och bättre boendekomfort. Den som isolerar med Ekovilla skonar också miljön och bidrar till att hejda klimatförändringen.

23 ÅTÅN EKVLLA A Vindsbjälklag ca säckar/m Lutande hålrum ca säckar/m Bottenbjälklag ca säckar/m Vertikala hålrum ca säckar/m ALLMÄNT Använd andningsskydd av minst -klass under monteringsarbetet. Följ bruksanvisningarna för blåsmaskinen. Lämpar sig även för tilläggsisolering. mrådet runt skorstenen ska brandisoleras med obrännbart material 0 mm från rökkanalens insida. Mellan yttertak och vindskyddsskiva ska finnas en ventilationskanal på minst 0 mm. Ventilationsrörens vågräta delar kan täckas med Ekovilla-isolering, de lodräta delarna med rörisolering. Strömstyrka 6 ampere. Elkabel x,5 mm. ÖEN EELKNSTUKTN ÅLUMSSLEN Ö-DET-SJÄLV-NSTUKTN Kontrollera att blåsslangen kommer åt alla BLÅSSLEN AV VÄ vertikala hålrum, antingen uppifrån eller genom att ta upp öppningar i väggens Blåsningsarbetet utförs så här: vindskyddsskiva, även under fönstren.. Släpp ner blåsslangen ända ned till nedre kanten av väggens hålrum, lyft 0 cm, påbörja blåsningen. Sätt upp ett hinder vid hålrummets övre kant så att ullen inte kan lämna. När ullen nästan stoppar upp, lyft slangen ca 0 cm tills hålrummet. ullen åter börjar röra sig.. Upprepa förfarandet tills hela hålrummet är fyllt. Täta hålrummets övre kant med handen vid behov. Blåsmaskinens inställning: Ställ in maximalt lufttryck på blåsmaskinen. Ekovilla-isoleringen ska flyga ut m ur blåsslangen, hälften så mycket som vid friblåsning. SLEN AV BTTENBJÄLKLA ÖEN EELKNSTUKTN:. Blås isolering vid kanterna (ca m från ytterväggarna) 50 % över reglarnas överkant, i övrigt ca 0 % över reglarnas överkant.. ressa ned isoleringen i nivå med reglarna, t.ex. med en skivremsa.. Frigör reglarnas översidor från isolering. Blåsmaskinens inställning: Ekovilla-isoleringen ska flyga ut 0,5 m ur blåsslangen, Ekovilla-isoleringen ska fylla ut slangen. ÅLUMSSLEN. Skjut in blåsslangen så långt som möjligt i hålrummet.. åbörja blåsningen.. När ullen nästan stoppar upp, dra ut slangen ca 0 cm, tills ullen åter börjar röra sig.. Upprepa förfarandet tills hela hålrummet är isolerat. 5. Sätt upp ett hinder i hålrummets blåsöppning så att ullen inte kan lämna hålrummet. 6. Täta öppningen med handen vid behov. Blåsmaskinens inställning: Ekovilla-isolering ska flyga ut,5 m ur blåsslangen, hälften så mycket som vid friblåsning.

24 Värmeisolering för livet E KV T L L A DEASAM 060

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Tak Ventilerat, dvs med vind

Tak Ventilerat, dvs med vind Ventilerat, dvs med vind Missfärgning, mögel, på yttertakspanelen 1 (av 2!) Igensatt vindsventilation, ofta i kombination med otillräcklig bostadsventilation Skadan syns relativt jämnt spridd över utrymmet.

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 5 Tilläggsisolera golvbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER VÄRMEISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER SPU-isolering är ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen som finns på marknaden. Isoleringsskivorna passar därför

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Tilläggsisolera vindsbjälklaget

Tilläggsisolera vindsbjälklaget STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2008 Bygg 1 så här: Rekv.nr 3037 januari 2008 Tilläggsisolera vindsbjälklaget med Vindsull med skivor underifrån PAROC AB Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

Materialspecifikation för Paroc Lösull

Materialspecifikation för Paroc Lösull 2009-02-12 Materialspecifikation för Paroc Lösull Produkt Tillverkningsort Säckvikt λ D Densitet λ D Densitet kg mw/ C kg/m 3 mw/ C kg/m 3 PAROC BLT 1* Hässleholm 15 ± 1 44 28 41 33 PAROC BLT 3 H-holm/Hällekis/

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER FÖRDEL AR OCH EGENSK APER tät och fukttekniskt ändamålsenlig konstruktion inget behov för separata ång, luft eller vindspärrar avsevärt större lägenhetsyta Ventilationsutrymme

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005. Plannja TOR-tak. Teknisk Information BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF April 2005 Plannja TOR-tak Plannja TOR-tak Teknisk Information 1 Innehållsförteckning Sid Plannja TOR-tak 2 Bärande profiler 2 Yttertaksprofil Plannja 40 2 Sidöverlapp 2 Brandförsäkringsklasser

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet

Läs mer

Monteringsanvisning Byggstommar.se

Monteringsanvisning Byggstommar.se Monteringsanvisning Byggstommar.se 1. Markera väggblockens placering på grundplattans (alt bjälklagets) långsidor. Markera ett streck 1200mm från gaveln, ett streck 2400mm från gaveln osv, 1200 mm mellan

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Bruks Stuga/Bastu 5m2

Bruks Stuga/Bastu 5m2 Monteringsanvisning Bruks Stuga/Bastu 5m2 v1.4 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 ELSA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Elsa Hus på 156.17 kvm är ett vackert och välgenomtänkt 1,5-plans hus, vars stolthet är ett stort vardagsrum med stora förnster ända till snedtak. Från vardagsrummet

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal Takpapp Monteringsanvisning 1. Generell vägledning Välj rätt produkt Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Produkt Taklutning

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare.

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare. Vtätskikt Underlagstäckning Tätskiktet är den del av taket som i dagligt tal ofta kallas för takpapp och vars funktion är att skydda byggnadens tak och underliggande konstruktioner från väder och vind.

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad)

För takläggare eller för dig som lägger taket själv LÄGGNINGSANVISNING BENDERS TAK STRÄNGPRESSAT LERTEGEL. (för måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING STRÄNGPRESSAT LERTEGEL (för måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv Mer om Benders www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

INFORMATION OM ENKEL OCH EFFEKTIV ISOLERING

INFORMATION OM ENKEL OCH EFFEKTIV ISOLERING INFORMATION OM ENKEL OCH EFFEKTIV ISOLERING VARFÖR VÄLJA SPU-ISOLERINGAR? Utmärkt värmeisoleringsförmåga; tunn konstruktion, mer våningsyta Inget behov för separat diffusionsspärr eller vindskydd Fukttåliga

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! HANNA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! Hanna hus är ett vackert, trevligt och kompakt 1- planshus på 87,10 m2. Husets stolthet är ett rymligt och högt vardagsrum, därifrån kan Du lätt gå ut i en trädgårdsaltan.

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen

Friggeboden Gotland. Gotland. www.15kvm.eu. 1:6 Perspektiv. Perspektiv Konstruktion. Bjälklag Väggregling. Michael Wigerkrans / Sten Jensen Friggeboden 1:6 Perspektiv 1:6 2:6 3:6 4:6 5:6 6:6 Perspektiv Konstruktion Plan Bjälklag Väggregling Detalj Takplåt Tak, skiva eller slätspont Takbjälke 170 x 45 Golv: råspont 23x95 Golvbjälkar: 120x45

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader.

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull är lösningen Nu kan du isolera vindsbjälklaget snabbt och effektivt. Lösningen

Läs mer

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus!

Isola Underlagstak. Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Isola Underlagstak Kompletta och säkra taksystem! Torra och sunda hus! Generellt om underlagstak Huvudfunktionen för ett undertak är att fånga upp och dränera ut nederbörd som blåser in genom skarvar och

Läs mer

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete.

51 JSF.5. Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg. Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg. Förutsättningar. Förarbete. 51 JSF.5 Fasader utfackning Ångspärr i yttervägg Montering av fuktskyddsskikt s.k. ångspärr i yttervägg Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv

Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv 9 Trebolit taktäckning Taktäckning steg-för-steg Om ditt tak har god vattenavrinning kan du enkelt och snabbt lägga taket med Trebolit Underlagspapp och Trebolit

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

INFORMATION OM ENKEL OCH EFFEKTIV ISOLERING

INFORMATION OM ENKEL OCH EFFEKTIV ISOLERING INFORMATION OM ENKEL OCH EFFEKTIV ISOLERING SPU-ISOLERINGARNA ÄR MYCKET EFFEKTIVA VÄRMEISOLERINGSSKIVOR SPU-isolering är ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen som finns på marknaden. Isoleringsskivorna

Läs mer

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS

Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! JULIA HUS Vi förverkigar Dina dröm och önskemål! 1 Julia Hus är ett trevligt 1-plans hus med 100,35m 2 boyta. Huset är bekvämt tack vore 3 sovrum, som är avgränsade från vardagsrummet. Köket är väl genomtänkt och

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1) LEKSTUGA ESTELLE 5,1 + 1,3 M 2 (Svenska 2013-05-07) LEVERANSBESKRIVNING 2012-11-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva/nockbräda 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 3 o YTTERVÄGG

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Grundläggning den kalla årstiden inget problem.

Grundläggning den kalla årstiden inget problem. NCC Byggnation Bollstanäs. Upplands Väsby. Grund Page: 1 NCC Bostad Stockholm Norr uppför fyra parhus (= 8 bostäder) i Bollstanäs, Upplands Väsby, Stockholm. G R U N D L Ä G G N I N G Grundläggning den

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått snickarens bästa kompis! Alla våra produkter

Läs mer

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 1 Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 Företaget och dess åtaganden allmän översikt Leverantör Älgerumsvägen 39 383 21 MÖNSTERÅS Telefon: 0499-428 00 e-mail: info@kalmarsundhus.com

Läs mer

Teknisk information Halle Thermo

Teknisk information Halle Thermo Teknisk information Halle Thermo 1. Allmänt Halle Thermo är ett inglasningssystem med köldbruten brygga i luckor och i yttre ramen av partiet. Köldbrytningen görs genom att inre och yttre aluminium profiler

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder

Läs mer

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING * Reflektion av mikrovågor uppmätt av Jan Boljang 2009-05-19 ThermoReflekt är en reflekterande isolering där värmen respektive kylan studsar tillbaka, men även mikrovågor*.

Läs mer

Förberedelse lösullsentreprenader

Förberedelse lösullsentreprenader Version 20130219 www.sjomarkens.se Telefon: 033-29 00 80 Detta dokument uppdateras löpande och aktuell version finns på vår hemsida. Nedanstående beskrivningar och anvisningar är framtagna för att få en

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram Två snabba sätt att bygga smyg på komplett smyg monteringsram Svenska AB velux.se lösningar för smyg Den perfekta inramningen av takfönstret En komplett installation betyder en snyggare, ljusare och mer

Läs mer

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION Våtrumsskivor Sedan 1952 Bygg ett kvalitetsbadrum B-109-01.08 INSPIRATION Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor från Fibo-Trespo. Ett badrum är inte bara ett rum för personlig hygien,

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

Areal Rekommenderat areal 300 mm 740 lux 420 lux 210 lux 14 m² 450 mm 1440 lux 740 lux 320 lux 22 m² 530 mm 1880 lux 930 lux 415 lux 30 m²

Areal Rekommenderat areal 300 mm 740 lux 420 lux 210 lux 14 m² 450 mm 1440 lux 740 lux 320 lux 22 m² 530 mm 1880 lux 930 lux 415 lux 30 m² Mo Monteringsanvisning Vanliga frågor! Hur lång kan en Sunpipe vara? En Sunpipe kan göras nästan så lång som du önskar, men den mister 10 % av ljuset för varje meter solrör. För långa solrör bör därför

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer