Ångelsta förskola B6121 Årsta 59:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ångelsta förskola B6121 Årsta 59:1"

Transkript

1 PROJEKT Ångelsta förskola B6121 Årsta 59:1 Nybyggnad Generalentreprenad Handling 13.6 LCC-ANALYS BYGGHANDLING PM-01 Uppsala: Rev: Bjerking AB Strandbodgatan 1 Box UPPSALA Tel Fax Upprättad av: Granskad av: Fredrik Nordmark Mats Hemström K:\BL\Pdoc\50842\Dokumentation\V\Dokument\Beräkning\LCC\090626\Dok\Energiutre

2 INNEHÅLL Inledning Beräkningar U värden Energiförbrukning LCC beräkningar Ventilation... 5 Alternativ Alternativ Resultat Tilläggsisolering av vindsbjälklag... 7 Indata... 7 Resultat Energiutredningar Isoleringstyp vindsbjälklag... 8 Alternativ Alternativ Resultat... 9 Bilaga 1: U värdes beräkningar Bilaga 2: Enorm, Isolering vindsbjälklag 600 mm Bilaga 3: LCC beräkning, Alternativ 1 ventilation Bilaga 4: LCC beräkning, Alternativ 2 ventilation Bilaga 5: Enorm, Isolering vindsbjälklag 500 mm Bilaga 6: Enorm, Alternativ 1 vindsbjälklagsisolering Bilaga 7: Enorm, Alternativ 2 vindsbjälklagsisolering K:\BL\Pdoc\50842\Dokumentation\V\Dokument\Beräkning\LCC\090626\Dok\Energiutre

3 LCC ANALYS ÅNGELSTA FÖRSKOLA INLEDNING Ångelsta förskola har utformats enligt Uppsala kommuns direktiv beträffande förskolor. Direktivet medför att byggnaden är utformad med endast ett plan. Detta är inte optimalt ur energisynpunkt, då byggnaden får maximalt med golv och takyta i förhållande till A temp arean. A temp area är den yta som energiförbrukningen skall fördelas på enligt Boverket och den definieras som den area som finns i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till mer än 10 C begränsade av klimatskärmens insida. Anledningen till att kommunen valt att använda sig av endast en våning är dels ur brandsynpunkt men även för att få enklare kommunikationer då verksamhetens karaktär kräver detta. Kommunens vision att komma ner i 60 kwh/m², år i energiförbrukning är inte möjlig med nuvarande utformning utan förbrukningen hamnar på 76 kwh/m²,år. Om skolan däremot hade utformats med två plan hade transmissionsförlusterna genom klimatskalet minskat med ca: 12 kwh/m²,år. I samtliga beräkningar har erforderlig ökning av ventilationsflöde pga. krav för storkök ej medräknats. Enligt Boverkets energikrav BBR 15 får lokalers energiförbrukning i region söder uppgå till maximalt 100 kwh/m²,år. Om ventilationsflödet är över 0,35 l/s,m² får de även göra ett tillägg motsvarande 70(q 0,35) kwh/m², där q är det genomsnittliga ventilationsflödet under hela uppvärmningssäsongen. Detta medför att normkravet som Ångelsta skall klara är 144 kwh/m²,år. Den 1 februari 2009 infördes Boverkets nya energikrav BBR 16. Denna norm gäller för arbeten där bygganmälan görs efter 1 januari BBR 16 ställer nya energikrav på byggnader där elenergi används som huvudkälla för uppvärmning samt tillägget för extra ventilation får endast göras upp till 1,0 l/s,m². Denna norm påverkar därmed inte Ångelsta förskola där fjärrvärme är uppvärmningskälla och ventilationen uppgår till 0,977 l/s,m². I samband med utredning och projektering av Ångelsta skola har en referensskola studerats. Vargbroskolan i Storfors, Värmland är en lågenergiskola som invigdes i januari Skolan har ett klimatskal med isolering och täthet som ungefär motsvarar den lösning som är tänkt för Ångelsta skola. Det som främst skiljer är att Vargbroskolan är i två plan samt att ventilationssystemet är av typ förstärkt självdrag (hybridventilation). Skolan har solceller som under perioden maj till augusti svarar för den el som behövs för belysning, datorer m.m. Förbrukningen för Vargbroskolan har beräknats till kwh/m2, år, uppföljning av verklig förbrukning pågår. Att installera ett ventilationssystem med hybridventilation bedöms vara svårt i vår aktuella skola med de krav på flexibilitet som föreligger. Ventilationssystemet i sig spar enligt vår bedömning ingen energi eftersom ingen återvinning finns installerad. Däremot kan luftflödet med vald systemlösning under vissa tider vara lägre än gällande normkrav. Inom Europa pågår ett projekt för energieffektiva byggnader. Projektet vänder sig till företag och organisationer och ger dem möjlighet att energiklassa sina byggnader som Green Building. För att en nybyggnad ska klassas som Green Building krävs att den beräknade energiförbrukningen är 25 % lägre än gällande normkrav. Om byggnaden klarar detta krav får den en Green Building plakett att anslå i entrén. Gällande normkrav för Ångelsta är 144 kwh/m²,år, detta medför att Green Building kravet blir 108 kwh/m²,år. Den beräknade energiförbrukningen för Ångelsta är 76 kwh/m²,år vilket gör att den teoretiskt skulle kunna klassas som en Green Building. Bild 1: Green Building plakett Bjerking AB 3(9)

4 LCC ANALYS ÅNGELSTA FÖRSKOLA BERÄKNINGAR 1.1 U VÄRDEN Klimatskalet på Ångelsta har en uppbyggnad samt U värden enligt Tabell 1. Detaljerad information om hur U värdena har beräknats finns i Bilaga 1. Tabell 1: Klimatskal Yttervägg 1 Yttervägg fläktrum Yttervägg luftintag Planttak Fläktrumstak Golv Ytterdörr Fönster [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Gips Glespanel Spånskiva Isolering + träregel Isolering + träregel Isolering Spånskiva Gips Betong U värde 0,115 0,127 0,197 0,06 0,114 0,087 1,0 0,9 [W/m²,K] 1.2 ENERGIFÖRBRUKNING Energiförbrukningen för Ångelsta har beräknats med hjälp av programmet Enorm och uppgick till 76 kwh/m²,år. Kravet som Boverket ställer är 100 kwh/m²,år med ett tillägg på 70(q 0,35) kwh/m², för den ventilation som är över 0,35 l/s,m². Där q är det genomsnittliga ventilationsflödet under hela uppvärmningssäsongen. Detta ger ett totalt krav från Boverket på 144 kwh/m²,år. För detaljerad information om Enormberäkningen se Bilaga 2. Tabell 2: Energiförbrukning med 600 mm isolering på vindsbjälklag kwh/år kwh/m²,år Fjärrvärmeförbrukning Fastighetsel Bjerking AB 4(9)

5 LCC ANALYS ÅNGELSTA FÖRSKOLA LCC BERÄKNINGAR 2.1 VENTILATION LCC analys av två olika ventilationsalternativ har utförts. Skillnaden mellan dessa alternativ är att alternativ 1 har behovsstyrning av ventilationen i samtliga rum med fler än 10 personer och alternativ 2 har enbart 5 rum med behovsstyrning. Bild 2: Ventilationsaggregat ALTERNATIV 1 Detta alternativ har behovsstyrning i samtliga rum med fler än 10 personer genom 3 zoner/avdelning och övriga större lokaler. Totalt 15 st zoner/rum med forcering. För beräkningsdata se Bilaga 3. Indata för båda aggregaten: Dimensionerade luftflöde: 2 x 1,8 = 3,6 m³/s (q max = 3,2m³/s, q min = 1,2m³/s) Drifttid: h/år SFP: 1,25 kw/m³/s Återvinning FTX: 82,5 % Kostnader: Investeringskostnad: 2 x = kr Underhållskostnad: Något högre än för alternativ 2 Bjerking AB 5(9)

6 LCC ANALYS ÅNGELSTA FÖRSKOLA ALTERNATIV 2 Detta alternativ är utformat enligt Uppsala Kommuns projekteringsanvisningar för ventilation i förskolor. Alternativet innebär konstanta flöden i samtliga rum utom i 5 stycken samlingsrum som har behovsstyrning. För beräkningsdata se Bilaga 4. Indata för båda aggregaten: Dimensionerande luftflöde: 2,6 x 2 = 5,2 m³/s (q max = 2,35m³/s, q min = 3,2m³/s) Drifttid: h/år SFP: 1,78 kw/m³/s Återvinning FTX: 79 % Kostnader: Investeringskostnad: 2 x = kr Underhållskostnad: Något lägre än för alternativ 1 RESULTAT Tabell 3: Alternativ 1 Tabell 4: Alternativ 2 Investeringskostnad LCC värme LCC el tilluft LCC el frånluft kr Investeringskostnad LCC värme LCC el tilluft LCC el frånluft kr Genom ovanstående resultat kan man konstatera att alternativ 1 har en högre investeringskostnad men en lägre driftkostnad än alternativ 2. Under ventilationsaggregatens beräknade livslängd på 20 år har alternativ 1 en lägre totalkostnad än alternativ 2. Totalkostnaden är kr mindre. Alternativ 1 har dock en något högre underhållskostnad, detta har inte beaktats i denna LCC analys. Alternativ 1 är det alternativ som är inarbetat i handlingarna. Bjerking AB 6(9)

7 LCC ANALYS ÅNGELSTA FÖRSKOLA TILLÄGGSISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG LCC analys har utförts på om det är kostnadseffektivt att öka isoleringen på vindsbjälklaget från 500 mm till 600 mm isolering. INDATA Investeringskostnaden/merkostnaden för att isolera vindsbjälklaget med 600 mm istället för med 500 mm är enligt Sektionsfakta ca: 30 kr/m². Enligt utförda Enormberäkningar sjunker energiförbrukningen med ca: kwh/år med 100 mm tilläggsisolering. Enormberäkningarna hittas I Bilaga 2 & 5. RESULTAT Tabell 5: LCC beräkning tilläggsisolering Alla värden anges exkl. moms Tilläggsisolering på vind med 100mm 500mm iso. 600mm iso. Area vindsbjälklag 1477 m² U värde 0,071 0,059 W/m²,K Gradtimmar grh Energipris, exkl. moms, inkl. skatt rörligt 0,60 kr/kwh 0,84 Besparingskostnad Real energiprisökning 3,0% % Real kalkylränta 6,0% % Kalkylperiod 50 år Nusummefaktor 25,73 Nollalternativ Åtgärd 2 Investeringskostnad exkl. moms 0 30 kr/m² Energianvändning kwh/år Total energikostnad kr/år Underhållskostnad/övrig driftkostnad 0 Underhållskostnad, nuvärde 0 0 Underhållskostnad, nuvärde 0 0 Underhållskostnad, nuvärde 0 0 Underhållskostnad, nuvärde 0 0 Rak Payoff metod (utan ränta) 36,0 år Nuvärden kostnader (LCC) kr Differens kr EJ LÖNSAMT Minskad användning av CO2 0,1 ton/år Enligt ovanstående beräkning är det inte ekonomiskt i ett 50 års perspektiv att tilläggsisolera med 100 mm. Kostnaden för tilläggsisoleringen är ca: 30 kr/m², totalt kr (1 477 * 30) och energikostnaden sjunker endast med kr per år. Detta ger en rak payoff (utan ränta) på 36 år. Under byggnadens livslängd på 50 år förbrukar vindsbjälklaget ca: kr med 500 mm isolering och ca: kr inkl. investeringskostnad med 600 mm isolering. Nuvärdeskosnaden är kr högre med 600 mm isolering. Alternativet med 600 mm isolering är det alternativ som är inarbetat i handlingarna. Bjerking AB 7(9)

8 LCC ANALYS ÅNGELSTA FÖRSKOLA ENERGIUTREDNINGAR 3.1 ISOLERINGSTYP VINDSBJÄLKLAG Jämförelse mellan att placera all isolering för vindsbjälklaget på vindsbjälklaget eller att placera en del av isoleringen även på snedtaket. ALTERNATIV 1 Detta alternativ går ut på att isolera vindsbjälklaget på ett traditionellt sätt med 600 mm isolering. Ingen isolering monteras på snedtaket utan vindsutrymmet är kallt. Bild 3: Huvudsektion Bild 4: Sektion fläktrum Bjerking AB 8(9)

9 LCC ANALYS ÅNGELSTA FÖRSKOLA ALTERNATIV 2 Detta alternativ går ut på att isolera hela vindsbjälklaget med 220 mm isolering och hela snedtaket med 380 mm isolering. Detta skulle medföra ett bättre klimat på vinden. Bild 5: Principsektion över takstol för isolering i snedtak RESULTAT Enligt utförda Enormberäkningar ökar energiförbrukningen med alternativ 2 med kwh/år (se Bilaga 6 & 7). Även byggkostnaden ökar då det åtgår mer material samt fler arbetstimmar. Det åtgår fler arbetstimmar pga att det tar längre tid att isolera i snedtaket än att bara isolera på golvet. Ytterliggare en nackdel är att alternativ 2 kräver bärande innerväggar (se bild 2) vilka i sin tur begränsar planlösningen samt påverkar grundplattan genom ökad belastning. Fördelen med alternativ 2 är att klimatet på vinden blir bättre vilket resulterar i att isolertjockleken på ventilationskanalerna kan minskas men ej utgå. Eventuellt blir installationerna mer lättåtkomliga. Alternativ 1 är det alternativ som är inarbetat i handlingarna. Bjerking AB 9(9)

10 LCC-ANALYS Uppdrag nr Sign FNK Bilaga 1: U-värdes beräkningar Besöksadress Strandbodgatan 1 Tel Org.nr: Postadress Box 1351 Fax F-skattebevis Uppsala E-post

11 Program: PAROC Värmeberäkning :20:45 ==================================================== Beräknat av: Åke Andersson Företag: Bjerking AB Adress: Box Uppsala Telefon: Ukorr - Korrigerad värmegenomgångskoefficient Konstruktion: Plant tak 1 2 Skiktbeskrivning Tjocklek Lambda Ytandel Lambda Orientering (mm) (W/m K) (%) (W/m K) (Hor./Vert.) Gips 13 0, V Glespanel 28 0, V Isolering+träregel 220 0, ,140 V Isolering 380 0, V Värmeövergångsmotstånd, Rsi+Rse: Övriga värmemotstånd, Rövr: Korrektion för springor och spalter, Ug: Korrektion fästanordningar, Uf: Korrektion vid omvända tak, Ur: 0,14 m² K/W 0,20 m² K/W 0,000 W/m² K 0,000 W/m² K 0,000 W/m² K Värmemotstånd, R' (övre gränsvärde): Värmemotstånd, R'' (undre gränsvärde): Praktiskt tillämpbart värmemotstånd, Rt: Korrigerad värmegenomgångskoefficient, Ukorr: 16,963 m² K/W 16,494 m² K/W 16,729 m² K/W 0,060 W/m² K

12 Program: PAROC Värmeberäkning :21:18 ==================================================== Beräknat av: Åke Andersson Företag: Bjerking AB Adress: Box Uppsala Telefon: Ukorr - Korrigerad värmegenomgångskoefficient Konstruktion: Yttervägg 1 2 Skiktbeskrivning Tjocklek Lambda Ytandel Lambda Orientering (mm) (W/m K) (%) (W/m K) (Hor./Vert.) Gips 13 0, V Spånskiva 12 0, V Isolering+träregel 70 0, ,140 H Isolering+träregel 220 0, ,140 V Isolering 70 0, V Gips 0 0, V Värmeövergångsmotstånd, Rsi+Rse: Övriga värmemotstånd, Rövr: Korrektion för springor och spalter, Ug: Korrektion fästanordningar, Uf: Korrektion vid omvända tak, Ur: 0,17 m² K/W 0,00 m² K/W 0,000 W/m² K 0,000 W/m² K 0,000 W/m² K Värmemotstånd, R' (övre gränsvärde): Värmemotstånd, R'' (undre gränsvärde): Praktiskt tillämpbart värmemotstånd, Rt: Korrigerad värmegenomgångskoefficient, Ukorr: 9,209 m² K/W 8,241 m² K/W 8,725 m² K/W 0,115 W/m² K

13 Program: PAROC Värmeberäkning :21:52 ==================================================== Beräknat av: Åke Andersson Företag: Bjerking AB Adress: Box Uppsala Telefon: Ukorr - Korrigerad värmegenomgångskoefficient Konstruktion: Plant tak (fläktrum) 1 2 Skiktbeskrivning Tjocklek Lambda Ytandel Lambda Orientering (mm) (W/m K) (%) (W/m K) (Hor./Vert.) Gips 13 0, V Glespanel 28 0, V Isolering+träregel 380 0, ,140 V Isolering 0 0, V Värmeövergångsmotstånd, Rsi+Rse: Övriga värmemotstånd, Rövr: Korrektion för springor och spalter, Ug: Korrektion fästanordningar, Uf: Korrektion vid omvända tak, Ur: 0,20 m² K/W 0,00 m² K/W 0,011 W/m² K 0,000 W/m² K 0,000 W/m² K Värmemotstånd, R' (övre gränsvärde): Värmemotstånd, R'' (undre gränsvärde): Praktiskt tillämpbart värmemotstånd, Rt: Korrigerad värmegenomgångskoefficient, Ukorr: 9,803 m² K/W 9,682 m² K/W 9,743 m² K/W 0,114 W/m² K

14 Program: PAROC Värmeberäkning :22:24 ==================================================== Beräknat av: Åke Andersson Företag: Bjerking AB Adress: Box Uppsala Telefon: Ukorr - Korrigerad värmegenomgångskoefficient Konstruktion: Yttervägg installation 1 2 Skiktbeskrivning Tjocklek Lambda Ytandel Lambda Orientering (mm) (W/m K) (%) (W/m K) (Hor./Vert.) Gips 13 0, V Spånskiva 12 0, V Isolering+träregel 170 0, ,140 V Isolering 75 0, ,000 V Isolering 70 0, ,140 V Board 3 0, V Värmeövergångsmotstånd, Rsi+Rse: Övriga värmemotstånd, Rövr: Korrektion för springor och spalter, Ug: Korrektion fästanordningar, Uf: Korrektion vid omvända tak, Ur: 0,17 m² K/W 0,20 m² K/W 0,000 W/m² K 0,000 W/m² K 0,000 W/m² K Värmemotstånd, R' (övre gränsvärde): Värmemotstånd, R'' (undre gränsvärde): Praktiskt tillämpbart värmemotstånd, Rt: Korrigerad värmegenomgångskoefficient, Ukorr: 8,166 m² K/W 7,570 m² K/W 7,868 m² K/W 0,127 W/m² K

15 Program: PAROC Värmeberäkning :22:45 ==================================================== Beräknat av: Åke Andersson Företag: Bjerking AB Adress: Box Uppsala Telefon: Ukorr - Korrigerad värmegenomgångskoefficient Konstruktion: Yttervägg luftintag 1 2 Skiktbeskrivning Tjocklek Lambda Ytandel Lambda Orientering (mm) (W/m K) (%) (W/m K) (Hor./Vert.) Gips 13 0, V Spånskiva 11 0, V Isolering+träregel 220 0, ,140 V Spånskiva 11 0, ,000 V Gips 13 0, ,000 V 0 0, V Värmeövergångsmotstånd, Rsi+Rse: Övriga värmemotstånd, Rövr: Korrektion för springor och spalter, Ug: Korrektion fästanordningar, Uf: Korrektion vid omvända tak, Ur: 0,17 m² K/W 0,00 m² K/W 0,000 W/m² K 0,000 W/m² K 0,000 W/m² K Värmemotstånd, R' (övre gränsvärde): Värmemotstånd, R'' (undre gränsvärde): Praktiskt tillämpbart värmemotstånd, Rt: Korrigerad värmegenomgångskoefficient, Ukorr: 5,162 m² K/W 4,983 m² K/W 5,073 m² K/W 0,197 W/m² K

16 LCC-ANALYS Uppdrag nr Sign FNK Bilaga 2: Enorm, Isolering vindsbjälklag 600 mm Besöksadress Strandbodgatan 1 Tel Org.nr: Postadress Box 1351 Fax F-skattebevis Uppsala E-post

17 *** Enorm Version 2.0 Build EQUA Simulation AB *** Program Bjerking Ingenjörsbyrå AB Objekt: Ångelsta Förskola 21 grader. driftid ventilation=14 timmar Beräknat av Bjerking AB, Indatafil: C:\50842-~1\ENDB49~1.EN Byggnadsort: Uppsala Beräkning nr: 522 BYGGNADSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht BBRs värmeisolerkrav Sm-Lgh Sm-Lgh Antal bostadslägenheter Uppvärmd golvarea, Aupp, m² Fönsterarea i % av uppv. area Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s Värmekapacitet, Wh/m²,K Omslutande area, Aom, m² Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnaden enl BBR 10:3. GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM Riktning Zon 1 Zon 2 Zon 3 Nord 26.5 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Ost 29.4 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Syd 29.9 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Väst 26.9 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Ovan redovisas: Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) TRANSMISSIONSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Byggnadsdel Area Ukorr Area Ukorr Area Ukorr Vindsbjälklag Vägg,jord (*) Vägg,luft Golvbjlg 1 (*) Golvbjlg 2 (*) Fönster m karm Dörrar m karm Yta 1,luft Yta 2,luft Yta 3,jord (*) (*) Red.faktor a1 = Köldbryggor, W/K Totalt U*A, W/K PROCESSENERGI kwh/dygn: Vardagar Lördag Söndag kwh/år Behov av tappvarmvatten Gratisvärme (personvärme mm) Elprocesser som inte ger värme Elprocesser som ger värme Pumpar/fläktar för värmedistr El till ventilation (Årsmedelbehov = 1.80 kw/m³/s) Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet 0

18 DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN. Nr Sid 2 Basenergi: Fjärrvärmeväxlare Dist: Golvvärme,vatten.Termostater i rum. Autom. effektstyrning Basenergi Tillsats Förbränningsverkningsgrad, % Värmeförluster från panna e dyl, kw Varav utnyttjat värmetillskott, kwh/år Värmedistributionsförluster, W/K (*) Värmeregleringsförluster, W/K (*) (*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar 7848/5352 0/ 0 Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, % 94/100 0/ 0 Dim. framledningstemperatur 55 C. Distrib.pumpar/fläktar kw VENTILATIONSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Typ av ventilation FTX FTVPLV Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg) 3811(0) 0(0) 0(0) Effekt,kW/m³/s (% värme) 1.800(50) 0.000( 0) 0.000( 0) Luftläckning,m³/h(oms/h) 204.8(0.05) 13.6(0.00) 0.0(0.00) Mån/fredag: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) (1.98) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Lördagar: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) 0.0(0.00) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Söndagar: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) 0.0(0.00) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg) 334 m,0.25 W/m,K Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur 334 m,0.25 W/m,K Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem 0 m,0.00 W/m,K Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till kwh/år. FTX-AGGR.:Ej provat FTX-aggregat. Eta = 82 % 2194 m³/h Utetemperatur, C Värmeeffekt, kw Driveffekt, kw Spareff.,kW/m³/s Eleffekt,kW/m³/s Temp.verkn.grad Återvunnet/Elbehov kwh/år = / = Red.fakt. 0.95

19 VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET (kwh) Nr Sid 3 Må- Uppv Trans- Vent.+ Vent.- Utnyttj.värme Uppv.- Uppv.+ nad dgr mission Läckn. v.växl Sol Process behov tappvv Jan = Feb = Mar = Apr = Maj = Jun = Jul = Aug = Sep = Okt = Nov = Dec = År Summor= för uppv.period. Uppvärmningsperiod: Utetemp= C, h (Året h). TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET (kwh) Må- Basenergi Tillsatsenergi Drivel Fläkt Köpt Proc.+ nad Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP /Pump värme hush.el Jan = Feb = Mar = Apr = Maj = Jun = Jul = Aug = Sep = Okt = Nov = Dec = År Dim. värmeeffekter (DUT = C. Tidskonstant = 37 h) Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras 3.88 kw Transmission, ventilation och luftläckning kw Utnyttjad gratiseffekt kw Förluster i värmesystemet 3.14 kw Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt) kw Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med kw, utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för att producera dygnets behov under 24 timmar. Verkligt installerad effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym.

20 ***** Enorm Version 2.0 Build EQUA Simulation AB ***** Program Bjerking Ingenjörsbyrå AB Objekt: Ångelsta Förskola 21 grader. driftid ventilation=14 timmar Byggnadsort: Uppsala Beräkning nr: 522 Byggnadens nettobehov av värmeenergi kwh/år Transmissionsförluster och luftläckning (1) Ventilationsförluster, styrd luftväxl. (2) Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat (3) Förluster i från- och tilluftskanaler (4) Utnyttjad värme från processer (5) Utnyttjad värme från solinstrålning (6) Behov av varmvatten vid tappställen (7) Byggnadens nettobehov av värmeenergi (11) Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet kwh/år Nettobehov av bas- och tillsatsenergi (12) Värmedistributions- och regl.förluster (13) Basenergi producerad med värmepump (14) 0 Tillförd drivel till värmepump (15) +0 Tillförd el till ventilationssystemet (16) El till värmedistrib.fläktar/-pumpar (17) Köpt energi till värme/ventilation (18) Processer. Hushålls- och fastighetsel (19) Nettobesparing av effektivare vitvaror (20) +0 Byggnadens totala behov av köpt energi (21) (1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms beräkningsbilaga Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad kwh/år kwh/m² Fjärrvärmeväxlare Tillsatsenergi 0 0 Drivel till värmepump 0 0 El till fläktar och pumpar Processer. Hushålls- och fastighetsel Nettobesparing av effektivare vitvaror 0 0 Summa för kalenderåret BYGGNADSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht BBRs värmeisolerkrav Sm-Lgh Sm-Lgh Antal bostadslägenheter Uppvärmd golvarea, Aupp, m² Fönsterarea i % av uppv. area Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s Värmekapacitet, Wh/m²,K Omslutande area, Aom, m² Byggnadens värmeförlust, beräknat enl. BBR är Fs,akt= W/m²,K Fs,krav = W/m²,K. Högsta tillåtna Fs,gräns = W/m²,K

21 REDOVISNING AV ENERGIKOSTNADER Nr Sid 5 Objekt: Ångelsta Förskola 21 grader. driftid ventilation=14 timmar Beräknat av Bjerking AB, Indatafil: C:\50842-~1\ENDB49~1.EN Taxefördelningar Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5 Årsbehov, kwh Priser i kr/kwh och energibehov i kwh/period Basenergi kwh/år: Tillsatsenergi kwh/år: El till fläktar/pumpar kwh/år: Drivel till värmepump kwh/år: Processer. Hush.el kwh/år: Summa kwh: Summa kr: Valda energipriser Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5 Fom månad-tom månad Från Kl. till Kl Dygn under veckan Alla Alla Alla Alla Alla (E) Elenergi (F) Fjärrvärme (L) Olja (B) Fastbränsle (G) Gas (1) Annat (2) Annat Energipris anges i kr/köpt kwh.(för bränslen kr/kwh värmeinnehåll) Rörliga energikostnader kwh/år kr/år Fjärrvärmeväxlare Tillsatsenergi 0 0 Drivel till värmepump 0 0 El till fläktar och pumpar Processer. Hushålls- och fastighetsel Nettobesparing av effektivare vitvaror 0 0 Årssummor (Medelpris 0.00 kr/kwh)

22 Beräkning av Fs,krav enligt formler i BBR 10:211. Nr Sid 6 Utrymme i byggnaden Zon 1 Zon 2 Zon 3 18% av uppvärmd area Fönster och dörrarea Af= minsta av ovanstående Fs,krav = 0.16(0.22)+0.81*Af/Aom UA,krav = Fs,krav*Aom Fs,krav = UA,krav/Aom = 784.6/ = W/m²,K Kontroll av byggnadens ytrelaterade värmeförlust Fs enl BBR 10:2112 Byggnads- Area (Ai) m² del Bostad Lokal (Ukorr - a3)* a1 * a2 =Ujust Ujust*Ai Vindsbjlg Vägg,luft Golv,jord Fönster Dörrar Vindsbjlg Vägg,luft Yta 1,luft Aom = = Summa(Ujusti*Ai) i W/K= Fs,akt=Summa(Ujusti*Ai)/Aom= / = W/m²,K

23 LCC-ANALYS Uppdrag nr Sign FNK Bilaga 3: LCC beräkning, Alternativ 1 ventilation Besöksadress Strandbodgatan 1 Tel Org.nr: Postadress Box 1351 Fax F-skattebevis Uppsala E-post

24

25

26 LCC-ANALYS Uppdrag nr Sign FNK Bilaga 4: LCC beräkning, Alternativ 2 ventilation Besöksadress Strandbodgatan 1 Tel Org.nr: Postadress Box 1351 Fax F-skattebevis Uppsala E-post

27

28

29 LCC-ANALYS Uppdrag nr Sign FNK Bilaga 5: Enorm, Isolering vindsbjälklag 500 mm Besöksadress Strandbodgatan 1 Tel Org.nr: Postadress Box 1351 Fax F-skattebevis Uppsala E-post

30 *** Enorm Version 2.0 Build EQUA Simulation AB *** Program Bjerking Ingenjörsbyrå AB Objekt: Ångelsta Förskola 21 grader. driftid ventilation=14 timmar Beräknat av Fredrik Nordmark, Indatafil: c:\enorm-~1.en Byggnadsort: Uppsala Beräkning nr: 25 BYGGNADSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht BBRs värmeisolerkrav Sm-Lgh Sm-Lgh Antal bostadslägenheter Uppvärmd golvarea, Aupp, m² Fönsterarea i % av uppv. area Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s Värmekapacitet, Wh/m²,K Omslutande area, Aom, m² Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnaden enl BBR 10:3. GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM Riktning Zon 1 Zon 2 Zon 3 Nord 18.7 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Ost 18.7 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Syd 18.7 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Väst 18.7 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Ovan redovisas: Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) TRANSMISSIONSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Byggnadsdel Area Ukorr Area Ukorr Area Ukorr Vindsbjälklag Vägg,jord (*) Vägg,luft Golvbjlg 1 (*) Golvbjlg 2 (*) Fönster m karm Dörrar m karm Yta 1,luft Yta 2,luft Yta 3,jord (*) (*) Red.faktor a1 = Köldbryggor, W/K Totalt U*A, W/K PROCESSENERGI kwh/dygn: Vardagar Lördag Söndag kwh/år Behov av tappvarmvatten Gratisvärme (personvärme mm) Elprocesser som inte ger värme Elprocesser som ger värme Pumpar/fläktar för värmedistr El till ventilation (Årsmedelbehov = 1.80 kw/m³/s) Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet 0

31 DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN. Nr 25 - Sid 2 Basenergi: Fjärrvärmeväxlare Dist: Golvvärme,vatten.Termostater i rum. Autom. effektstyrning Basenergi Tillsats Förbränningsverkningsgrad, % Värmeförluster från panna e dyl, kw Varav utnyttjat värmetillskott, kwh/år Värmedistributionsförluster, W/K (*) Värmeregleringsförluster, W/K (*) (*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar 8040/5760 0/ 0 Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, % 94/100 0/ 0 Dim. framledningstemperatur 55 C. Distrib.pumpar/fläktar kw VENTILATIONSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Typ av ventilation FTX FTVPLV Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg) 3811(0) 0(0) 0(0) Effekt,kW/m³/s (% värme) 1.800(50) 0.000( 0) 0.000( 0) Luftläckning,m³/h(oms/h) 204.8(0.05) 12.6(0.00) 0.0(0.00) Mån/fredag: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) (1.98) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Lördagar: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) 0.0(0.00) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Söndagar: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn 0.0* * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) 0.0(0.00) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg) 334 m,0.25 W/m,K Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur 334 m,0.25 W/m,K Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem 0 m,0.00 W/m,K Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till kwh/år. FTX-AGGR.:Ej provat FTX-aggregat. Eta = 82 % 2194 m³/h Utetemperatur, C Värmeeffekt, kw Driveffekt, kw Spareff.,kW/m³/s Eleffekt,kW/m³/s Temp.verkn.grad Återvunnet/Elbehov kwh/år = / = Red.fakt. 0.95

32 VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET (kwh) Nr 25 - Sid 3 Må- Uppv Trans- Vent.+ Vent.- Utnyttj.värme Uppv.- Uppv.+ nad dgr mission Läckn. v.växl Sol Process behov tappvv Jan = Feb = Mar = Apr = Maj = Jun = Jul = Aug = Sep = Okt = Nov = Dec = År Summor= för uppv.period. Uppvärmningsperiod: Utetemp= C, h (Året h). TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET (kwh) Må- Basenergi Tillsatsenergi Drivel Fläkt Köpt Proc.+ nad Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP /Pump värme hush.el Jan = Feb = Mar = Apr = Maj = Jun = Jul = Aug = Sep = Okt = Nov = Dec = År Dim. värmeeffekter (DUT = C. Tidskonstant = 37 h) Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras 3.88 kw Transmission, ventilation och luftläckning kw Utnyttjad gratiseffekt kw Förluster i värmesystemet 3.14 kw Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt) kw Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med kw, utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för att producera dygnets behov under 24 timmar. Verkligt installerad effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym.

33 ***** Enorm Version 2.0 Build EQUA Simulation AB ***** Program Bjerking Ingenjörsbyrå AB Objekt: Ångelsta Förskola 21 grader. driftid ventilation=14 timmar Byggnadsort: Uppsala Beräkning nr: 25 Byggnadens nettobehov av värmeenergi kwh/år Transmissionsförluster och luftläckning (1) Ventilationsförluster, styrd luftväxl. (2) Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat (3) Förluster i från- och tilluftskanaler (4) Utnyttjad värme från processer (5) Utnyttjad värme från solinstrålning (6) Behov av varmvatten vid tappställen (7) Byggnadens nettobehov av värmeenergi (11) Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet kwh/år Nettobehov av bas- och tillsatsenergi (12) Värmedistributions- och regl.förluster (13) Basenergi producerad med värmepump (14) 0 Tillförd drivel till värmepump (15) +0 Tillförd el till ventilationssystemet (16) El till värmedistrib.fläktar/-pumpar (17) Köpt energi till värme/ventilation (18) Processer. Hushålls- och fastighetsel (19) Nettobesparing av effektivare vitvaror (20) +0 Byggnadens totala behov av köpt energi (21) (1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms beräkningsbilaga Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad kwh/år kwh/m² Fjärrvärmeväxlare Tillsatsenergi 0 0 Drivel till värmepump 0 0 El till fläktar och pumpar Processer. Hushålls- och fastighetsel Nettobesparing av effektivare vitvaror 0 0 Summa för kalenderåret BYGGNADSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht BBRs värmeisolerkrav Sm-Lgh Sm-Lgh Antal bostadslägenheter Uppvärmd golvarea, Aupp, m² Fönsterarea i % av uppv. area Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s Värmekapacitet, Wh/m²,K Omslutande area, Aom, m² Byggnadens värmeförlust, beräknat enl. BBR är Fs,akt= W/m²,K Fs,krav = W/m²,K. Högsta tillåtna Fs,gräns = W/m²,K

34 LCC-ANALYS Uppdrag nr Sign FNK Bilaga 6: Enorm, Alternativ 1 vindsbjälklagsisolering Besöksadress Strandbodgatan 1 Tel Org.nr: Postadress Box 1351 Fax F-skattebevis Uppsala E-post

35 *** Enorm Version 2.0 Build EQUA Simulation AB *** Program Bjerking Ingenjörsbyrå AB Objekt: Ångelsta Förskola 21 grader. driftid ventilation=14 timmar Beräknat av Bjerking AB, Indatafil: C:\50842\EN8BEA~1.EN Byggnadsort: Uppsala Beräkning nr: 406 BYGGNADSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht BBRs värmeisolerkrav Sm-Lgh Antal bostadslägenheter Uppvärmd golvarea, Aupp, m² Fönsterarea i % av uppv. area Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s Värmekapacitet, Wh/m²,K Omslutande area, Aom, m² Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnaden enl BBR 10:3. GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM Riktning Zon 1 Zon 2 Zon 3 Nord 36.8 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Ost 36.8 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Syd 36.8 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Väst 36.8 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Ovan redovisas: Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) TRANSMISSIONSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Byggnadsdel Area Ukorr Area Ukorr Area Ukorr Vindsbjälklag Vägg,jord (*) Vägg,luft Golvbjlg 1 (*) Golvbjlg 2 (*) Fönster m karm Dörrar m karm Yta 1,luft Yta 2,luft Yta 3,jord (*) (*) Red.faktor a1 = Köldbryggor, W/K Totalt U*A, W/K PROCESSENERGI kwh/dygn: Vardagar Lördag Söndag kwh/år Behov av tappvarmvatten Gratisvärme (personvärme mm) Elprocesser som inte ger värme Elprocesser som ger värme Pumpar/fläktar för värmedistr El till ventilation (Årsmedelbehov = 1.80 kw/m³/s) Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet 0

36 DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN. Nr Sid 2 Basenergi: Fjärrvärmeväxlare Dist: Golvvärme,vatten.Termostater i rum. Autom. effektstyrning Basenergi Tillsats Förbränningsverkningsgrad, % Värmeförluster från panna e dyl, kw Varav utnyttjat värmetillskott, kwh/år Värmedistributionsförluster, W/K (*) Värmeregleringsförluster, W/K (*) (*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar 7704/4968 0/ 0 Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, % 94/100 0/ 0 Dim. framledningstemperatur 55 C. Distrib.pumpar/fläktar kw VENTILATIONSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Typ av ventilation FTX Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg) 4008(0) 0(0) 0(0) Effekt,kW/m³/s (% värme) 1.800(50) 0.000( 0) 0.000( 0) Luftläckning,m³/h(oms/h) 150.8(0.04) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Mån/fredag: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) (2.19) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Lördagar: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) 0.0(0.00) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Söndagar: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) 0.0(0.00) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg) 334 m,0.25 W/m,K Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur 334 m,0.25 W/m,K Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem 0 m,0.00 W/m,K Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till kwh/år. FTX-AGGR.:Ej provat FTX-aggregat. Eta = 84 % 2205 m³/h Utetemperatur, C Värmeeffekt, kw Driveffekt, kw Spareff.,kW/m³/s Eleffekt,kW/m³/s Temp.verkn.grad Återvunnet/Elbehov kwh/år = / = Red.fakt. 0.95

37 VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET (kwh) Nr Sid 3 Må- Uppv Trans- Vent.+ Vent.- Utnyttj.värme Uppv.- Uppv.+ nad dgr mission Läckn. v.växl Sol Process behov tappvv Jan = Feb = Mar = Apr = Maj = Jun = Jul = Aug = Sep = Okt = Nov = Dec = År Summor= för uppv.period. Uppvärmningsperiod: Utetemp= C, h (Året h). TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET (kwh) Må- Basenergi Tillsatsenergi Drivel Fläkt Köpt Proc.+ nad Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP /Pump värme hush.el Jan = Feb = Mar = Apr = Maj = Jun = Jul = Aug = Sep = Okt = Nov = Dec = År Dim. värmeeffekter (DUT = C. Tidskonstant = 36 h) Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras 4.21 kw Transmission, ventilation och luftläckning kw Utnyttjad gratiseffekt kw Förluster i värmesystemet 3.14 kw Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt) kw Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med kw, utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för att producera dygnets behov under 24 timmar. Verkligt installerad effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym.

38 ***** Enorm Version 2.0 Build EQUA Simulation AB ***** Program Bjerking Ingenjörsbyrå AB Objekt: Ångelsta Förskola 21 grader. driftid ventilation=14 timmar Byggnadsort: Uppsala Beräkning nr: 406 Byggnadens nettobehov av värmeenergi kwh/år Transmissionsförluster och luftläckning (1) Ventilationsförluster, styrd luftväxl. (2) Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat (3) Förluster i från- och tilluftskanaler (4) Utnyttjad värme från processer (5) Utnyttjad värme från solinstrålning (6) Behov av varmvatten vid tappställen (7) Byggnadens nettobehov av värmeenergi (11) Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet kwh/år Nettobehov av bas- och tillsatsenergi (12) Värmedistributions- och regl.förluster (13) Basenergi producerad med värmepump (14) 0 Tillförd drivel till värmepump (15) +0 Tillförd el till ventilationssystemet (16) El till värmedistrib.fläktar/-pumpar (17) Köpt energi till värme/ventilation (18) Processer. Hushålls- och fastighetsel (19) Nettobesparing av effektivare vitvaror (20) +0 Byggnadens totala behov av köpt energi (21) (1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms beräkningsbilaga Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad kwh/år kwh/m² Fjärrvärmeväxlare Tillsatsenergi 0 0 Drivel till värmepump 0 0 El till fläktar och pumpar Processer. Hushålls- och fastighetsel Nettobesparing av effektivare vitvaror 0 0 Summa för kalenderåret BYGGNADSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht BBRs värmeisolerkrav Sm-Lgh Antal bostadslägenheter Uppvärmd golvarea, Aupp, m² Fönsterarea i % av uppv. area Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s Värmekapacitet, Wh/m²,K Omslutande area, Aom, m² Byggnadens värmeförlust, beräknat enl. BBR är Fs,akt= W/m²,K Fs,krav = W/m²,K. Högsta tillåtna Fs,gräns = W/m²,K

39 LCC-ANALYS Uppdrag nr Sign FNK Bilaga 7: Enorm, Alternativ 2 vindsbjälklagsisolering Besöksadress Strandbodgatan 1 Tel Org.nr: Postadress Box 1351 Fax F-skattebevis Uppsala E-post

40 *** Enorm Version 2.0 Build EQUA Simulation AB *** Program Bjerking Ingenjörsbyrå AB Objekt: Ångelsta Förskola 21 grader. driftid ventilation=14 timmar Beräknat av Bjerking AB, Indatafil: C:\50842\EN4E9E~1.EN Byggnadsort: Uppsala Beräkning nr: 407 BYGGNADSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht BBRs värmeisolerkrav Sm-Lgh Antal bostadslägenheter Uppvärmd golvarea, Aupp, m² Fönsterarea i % av uppv. area Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s Värmekapacitet, Wh/m²,K Omslutande area, Aom, m² Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnaden enl BBR 10:3. GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM Riktning Zon 1 Zon 2 Zon 3 Nord 36.8 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Ost 36.8 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Syd 36.8 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Väst 36.8 (0.75; 0) 0.0 (0.00; 0) 0.0 (0.00; 0) Ovan redovisas: Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) TRANSMISSIONSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Byggnadsdel Area Ukorr Area Ukorr Area Ukorr Vindsbjälklag Vägg,jord (*) Vägg,luft Golvbjlg 1 (*) Golvbjlg 2 (*) Fönster m karm Dörrar m karm Yta 1,luft Yta 2,luft Yta 3,jord (*) (*) Red.faktor a1 = Köldbryggor, W/K Totalt U*A, W/K PROCESSENERGI kwh/dygn: Vardagar Lördag Söndag kwh/år Behov av tappvarmvatten Gratisvärme (personvärme mm) Elprocesser som inte ger värme Elprocesser som ger värme Pumpar/fläktar för värmedistr El till ventilation (Årsmedelbehov = 1.80 kw/m³/s) Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet 0

41 DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN. Nr Sid 2 Basenergi: Fjärrvärmeväxlare Dist: Golvvärme,vatten.Termostater i rum. Autom. effektstyrning Basenergi Tillsats Förbränningsverkningsgrad, % Värmeförluster från panna e dyl, kw Varav utnyttjat värmetillskott, kwh/år Värmedistributionsförluster, W/K (*) Värmeregleringsförluster, W/K (*) (*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar 7728/5016 0/ 0 Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, % 94/100 0/ 0 Dim. framledningstemperatur 55 C. Distrib.pumpar/fläktar kw VENTILATIONSDATA Zon 1 Zon 2 Zon 3 Typ av ventilation FTX Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg) 4008(0) 0(0) 0(0) Effekt,kW/m³/s (% värme) 1.800(50) 0.000( 0) 0.000( 0) Luftläckning,m³/h(oms/h) 150.8(0.04) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Mån/fredag: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) (2.19) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Lördagar: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) 0.0(0.00) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Söndagar: Rumstemp, C Basflöde,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Forcerat,m³/h * h/dygn * * * 0.0 Dygnsmedel m³/h(oms/h) 0.0(0.00) 0.0(0.00) 0.0(0.00) Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg) 334 m,0.25 W/m,K Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur 334 m,0.25 W/m,K Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem 0 m,0.00 W/m,K Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till kwh/år. FTX-AGGR.:Ej provat FTX-aggregat. Eta = 84 % 2205 m³/h Utetemperatur, C Värmeeffekt, kw Driveffekt, kw Spareff.,kW/m³/s Eleffekt,kW/m³/s Temp.verkn.grad Återvunnet/Elbehov kwh/år = / = Red.fakt. 0.95

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

ENERGIUTREDNING AV KV. SALLADEN NR. 9

ENERGIUTREDNING AV KV. SALLADEN NR. 9 ENERGIUTREDNING AV KV. SALLADEN NR. 9 Caroline Ek EXAMENSARBETE 2008 Magister Byggnadsutformning inriktning Arkitektur ENERGY INVESTIGATION OF KV SALLADEN NR. 9 Caroline Ek Detta examensarbete är utfört

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02 2007-05 Ersätter Energihushållning, Nya krav i Boverkets Byggregler, BBR 2006-09 Energihushållning Boverkets

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

2011-03-16 Fastighet

2011-03-16 Fastighet Fastighet Rickard Berg 1 1. Förutsättningar Byggnad, BTA: 33 500 m 2 Tomtarea: 11 200 m 2 1. Ett modernt kontorshus med hög standard blir uppfört 2012. 2. Huset skall ha en våningsbjälklagshöjd om cirka

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

Livscykelkostnadsanalys av småhus

Livscykelkostnadsanalys av småhus Livscykelkostnadsanalys av småhus en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA Institutionen

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus FEBY Kravspecifikation för Minienergihus Version 2009 Framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus Juni 2009 Kompletterad oktober 2009 LTH rapport EBD-R--09/26 IVL rapport nr

Läs mer

Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive

Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive Energieffektivisering med anledning av kommande EU-direktiv Energy efficiency as a result of forthcoming EU Directive Anna Sand Therese Vegehall EXAMENSARBETE 2012 Byggnadsteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Bilaga J. Beräkning av optimal isoleringstjocklek

Bilaga J. Beräkning av optimal isoleringstjocklek 88 B i l a g a J Bilaga J. Beräkning av optimal isoleringstjocklek LCC-beräkningar enligt ENEU -konceptet Anders Nilson, Bengt Dahlgren AB Bakgrund Att utöver anskaffningskostnaden också beakta de framtida

Läs mer

Metodik vid energibesiktning av kontors- och skolbyggnad

Metodik vid energibesiktning av kontors- och skolbyggnad Metodik vid energibesiktning av kontors- och skolbyggnad Beskrivning av ett tillvägagångssätt för att utföra en energibesiktning av en kontors- eller skolbyggnad. Fredrik Fjellborg Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Slutrapport Utvärdering av Passivhuset Bokliden 2010-05-31

Slutrapport Utvärdering av Passivhuset Bokliden 2010-05-31 21-5-31 s äldreboende, Mörarp 2:61, Helsingborgs Stad Uppdragsnummer: 214154 Helena Bülow-Hübe Specialist Energi & Byggfysik Tyréns Region Syd Avd f Energi & Miljö 4-698 16 83 2 (23) Sammanfattning En

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet Svein Ruud SP Energiteknik Mål med revideringen (BBR16, fr.o.m. 2010-01-01) Målsättning är att de reviderade reglerna ska styra mot

Läs mer

användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se

användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se användarguide Kompanigatan 5, Box 11505, 550 11 Jönköping www.rockwool.se INNEHÅLL Inledning 3 Förutsättningar 4 Programmets uppbyggnad 5 U-värdeberäkning 6 Energiberäkning 7 Resultatsammanställning 11

Läs mer

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Simulering av energibesparande åtgärder i IDA Indoor Climate and Energy Jonas Lindmark Jonas Lindmark 2015 Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter

Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012 Gävleborgs län Rapport 2012:16 Del 2 Projektledare: Sanne Godow Bratt Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Gävleborg E-post:

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar. resultat från projektet BETSI

Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar. resultat från projektet BETSI Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar resultat från projektet BETSI Energi i bebyggelsen tekniska egenskaper och beräkningar resultat från projektet BETSI Boverket december 2010 Titel:

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 1 Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus Mars 2006 Lotta Bångens Eje Sandberg Per Wickman ATON Teknikkonsult AB ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 2 Innehåll Förord...

Läs mer