Ventilationsaggregat RDAB. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilationsaggregat RDAB. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel"

Transkript

1 för montering, drift och skötsel Maj 2010

2 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6 Montering (för installatör & servicepersonal) Mått och vikt, anslutningsschema... 7 Kanalanslutning, isolering av kanaler... 8 Installationsalternativ... 9 Uppställning, kanalanslutning Injustering, igångkörning (för installatörer) Funktioner Avfrostning Flödesjustering Justering av tilluftstemperatur och fläkthastigheter Övrigt Reservdelar Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått tillsyn eller fått instruktioner vad det gäller användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Observera! Montering, injustering och igångkörning som beskrivs i denna anvisning måste utföras av behörig auktoriserad personal. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

3 Drift & skötsel - Funktioner Komfort Styrenheten reglerar fläktarna och eventuell tilläggsvärme för att hålla tilluftstemperaturen vid det värde som önskas. Användaren väljer i samråd med servicetekniker samt ställer manuellt in tilluftstemperaturens börvärde och fläktarnas normalflöde. Vid leverans är tilluftstemperaturen ställd på +18 C och båda fläktarnas normalflöde (HEMMA-flöde) är ställd på fläktkurva 5 och ej samkörning av elvärmare. Avfrostning värmeväxlare Under mycket kalla perioder då frost kan bildas i värmeväxlaren, tar den inbyggda styrenheten automatiskt hand om avfrostningen. Förvärmningsbatteriet slås då på under korta stunder för att tina den frost som bildats. Vid mycket kall utetemperatur (ca -20 C) går tilluftsfläkten ner på lågfart korta stunder för att underlätta avfrostningen. Aggregatets huvuddelar Hur man justerar börvärden: Se instruktionerna för servicepersonal, under rubrik Justering av tilluftstemperatur och fläkthastigheter på sidan Energibesparing Tack vare de energisnåla fläktarna och att luftflödet kan justeras till sitt rätta värde sparas energi. För att ställa in fläkthastighet följ instruktionerna i denna anvisning i avsnittet för inställningar. Endast auktoriserade personer som har mätinstrument för att mäta luftflöden är behöriga att justera fläktarnas hastighet. Överhettningsskydd Elvärmarna är försedda med en automatisk och en manuell överhettningstermostat. Den automatiska bryter strömmen då temperaturen i omgivande luft blir 40 C och återstartar därefter automatiskt. Den manuella, som bryter vid 60 C, måste återställas med knapp på elvärmaren. Fläktarna har ett överhettningsskydd i motorlindningen som kräver att matningen bryts och återansluts för att kunna återstarta. Upprepas felet tillkallas servicetekniker. Tillsatsvärme Värmeväxlaren återvinner tillräckligt med värmeenergi för att hålla en acceptabel tilluftstemperatur under större delen av året. Vid låga temperaturer då önskad tilluftstemperatur inte kan uppnås med bara återvinningsvärme, slås tillsatsvärme på. Vid mycket kalla driftsförhållanden finns det även möjlighet att lägga till ett eftervärmebatteri. Ett sådant batteri kommer endast att vara i drift vid mycket låga temperaturer. I klimatområden där temperaturen sällan faller under 10 C, behövs inte någon tilläggsvärmare Frånluftsfilter 2. Värmeväxlare 3. Hölje 4. Tilluftsfläkt 5. Frånluftsfläkt 6. Kondensvattenavlopp 7. Avfrostningsgivare kalla hörnet Manuellt överhettningsskydd 9. Förvärmare 10. Tilluftsfilter 11. Eftervärmare 12. Tilluftsgivare 13. Mätuttag 14. Styrenhet Elektriska data Spänning: 230V, enfas 50Hz alt. 400V, trefas 50Hz Kod Fläktmotorer 1) Förvärmare Eftervärmare Maxeffekt Effekt Ström Effekt Ström Effekt Ström kw A kw A 2) kw A 2) kw RDAB-01 0,26 1,14 2 9,1 2 9,1 4,26 RDAB-02 0,50 2,34 2 9,1 2 9,1 4,50 1) Avser två fläktmotorer 2) Spänning 230V, enfas, 50 Hz Förvärmare ingår alltid. Eftervärmare är tillval. När aggregatet är utrustat med både för- och eftervärmare rekommenderas trefasanslutning. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

4 Kontrollpanel, handhavande! Strömmen måste vara avslagen vid montering/ demontering av Kontrollpanel RDKZ-41 Genom att trycka på pilknappen underst på panelen kan man skifta mellan de tre driftlägena (BORTA, HEMMA, FORCERING) för att lätt få önskad fläkthastighet. RDAB har en inbyggd styrenhet som styr driften av de två högeffektiva fläktarna och el batterierna. Fläkthastigheten väljs via den externa kontrollpanelen RDKZ-41 (tillbehör) som monteras på lämplig plats, antingen på vägg eller infälld i väggdosa. BORTA-läge Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i BORTA-symbolen, se figur 2, har driftsläget ändrats till BORTA-läge, det vill säga grundventilation som gör att ett grundventilationsflöde bibehålls i huset när ingen är hemma. HEMMA-läge Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i HEMMA-symbolen, se figur 2, har driftläget ändrats till HEMMA-läge, det vill säga normalventilation som gör att ett nominellt ventilationsflöde erhålls. Figur 1. Kontrollpanel RDKZ-41 med anslutningskabel. Användaren kan välja mellan följande driftslägen: BORTA används när man inte är hemma under en längre tid för att spara energi HEMMA används för normalt ventilationsflöde FORCERING används vid ett högre ventilationsbehov (återgång sker automatiskt efter 120 minuter). FORCERINGS-läge Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i FORCERING-symbolen se figur 2, förändras driftläget till forceringsflöde, det vill säga tilläggsventilation för att erhålla ett extra högt ventilationsflöde. Forceringsläget kvarstår i 120 minuter och återgår sedan till HEMMAläge. Om forcerad ventilation önskas kortare tid, kan läget manuellt hävas, genom att trycka på pilknappen och på detta sätt välja HEMMA- eller BORTA-läge. BORTA HEMMA Pilknapp (för att skifta driftsläge) FORCERING Figur 2. Kontrollpanelens (RDKZ-41) driftlägen. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

5 Skötsel och rengöring av värmeväxlare och fläktar Allmänt Fläktar, filter och värmeväxlare är mycket viktiga för aggregatets funktion och ekonomi. Det är därför viktigt att dessa hålls rena och i gott skick. Vi rekommenderar en allmän översyn var 6 månad. Av säkerhetsskäl skall allmän försiktighet vidtas vid skötsel av aggregatet. Vid behov använd skyddshandskar. Figur 6. Värmeväxlaren duschas med vatten Figur 3. Före rengörning av värmeväxlare och fläktar etc skall aggregatet alltid göras spänningslöst. Dra ut stickkontakten. Rengöring av fläktar Observera att fläktarna inte får rengöras med vatten eller andra vätskor utan endast med dammsugning alternativt med borste. x2 a a Figur 4. Aggregatets dörr öppnas genom att skruvarna på aggregatluckan skruvas ur. Vid behov kan hela luckan lyftas bort genom att lossa de båda gångjärnsskruvarna, se a- markeringarna. Figur 7. Fläktarna demonteras genom att dras ur aggregatet. Elanslutning demonteras. Rengöring av värmeväxlaren Kontrollera att värmeväxlarens lamellyta ej är belagd med damm. Rengör genom dammsugning eller genomblåsning med tryckluft alternativt rengör med fettlösande medel (t ex vanligt diskmedel) och renspola med varmt vatten. OBS! Växlaren får ej blötläggas! Maskindiskmedel eller lut får inte användas! Peta inte i luftkanalerna med vassa föremål. Figur 8. Fläkthjulet lossas från fläktkåpan genom att demontera skruvarna på fläktkåpans sida. Figur 9. Fläkthjulets kåpa och fläktvingar rengörs med en borste. Figur 5. Värmeväxlaren dras ut ur aggregatet. Vid återmontage kontrollera att tätningarna sitter rätt. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

6 Filterbyte Filtren för till- och frånluft skall normalt bytas var sjätte månad. I smutsiga områden kan tätare filterbyten behövas. En timer är inställd för att påminna om filterbyte och översyn efter sex månader. Då en varningslampa blinkar utan uppehåll på aggregatets kontrollpanel, se figur 10, skall brukaren öppna aggregatets fronpanel och rengöra eller byta filtren. 2. Öppna aggregatluckan, genom att lossa de två skruvarna på framsidan, se figur 12. Vid behov kan hela luckan lyftas bort genom att lossa de båda gångjärnsskruvara, se a-markeringar. x2 Larmlampa a Figur 12. Öppning av aggregatluckan. a 3. Dra ut filtren, se figur 13. Frånluftsfilter Tilluftsfilter Återställning filterlarm Håll in knapp i 8 sekunder. Larmlampa slocknar och ny period på 6 månader startar. Figur 10. Larmlampa för filterbyte på kontrollpanelen. Filterbyte ske enligt följande punkter. 1. Gör aggregatet spänningslöst, se figur 11. Figur 13. Filtrens placering i aggregatet. 4. Montera nya filter. 5. Stäng aggregatluckan. 6. Sätt i stickkontakten. 7. Återställ filterlarmet, se fig.10. Figur 11. Ta ut stickkontakten. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

7 Montering - Mått och vikt, anslutningsschema Mått och vikt Höger utförande visat Frånluft Tilluft Uteluft Avluft Frånluft Tilluft Ø200 Ø Vikt: 55 kg Ø200 Uteluft Ø200 Avluft Dräneringsnippel 1/2 utv. rörgänga 406 Anslutningsschema i styrenhet Anslutning 3x400 V Vid leverans är aggregatet kopplat för 1-fas 230V men har man både för- och eftervärmare rekommenderar vi att man ansluter aggregatet med 3-fas 400V. OBS! Får endast utföras av elbe hörig person. När denna ändring är gjord gäller dock inte Fläkt Woods CE-märkning. 1) Plintnummer / Plint position Matning / Supply PE N L1/L2/L3 Tilluftsfläkt / Supply fan Frånluftsfläkt / Exhaust fan Eftervärmare / Reheater Förvärmare/Preheater Uteluftsgivare / Out sensor Tilluftsgivare / Suppl. sensor Display Matning / Supply 1x230 V , 15, 22, 25 RJ Givare/Sensor Gör enligt följande 1. Gör aggregatet spänningslöst genom att dra ur stickproppen 2. Ta bort tätningslocket över den befintliga anslutningskabeln 3. Lossa dragavlastningen till kabeln 4. Koppla bort den befintliga 1-faskabeln 5. Anslut 3-faskabeln (ingår ej i Fläkt Woods leverans) till PE, N, L1, L2, L3. 6. Säkra den nya kabeln i dragavlastningen 7. Vid 3-fasanslutning måste aggregatet förses med arbetsbrytare 8. Sätt tillbaka tätningslocket över anslutningskabeln IP 23 1) Vid leverans är alla aggregat kopplade för ~ 1x230 V. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

8 Kanalanslutning, isolering av kanaler Observera! Vid installation måste anvisningarna gällande aggregatinstallation och kanalisolering följas utan avvikelser. Risk finns annars för kondensbildning och fukt med stora skador som följd. Kanalanslutning Aggregatets avluft får endast anslutas till därför avsedd ventilationskanal. Anslutning till rök- eller avgaskanal får ej ske. Vid frånluftsventilation i lokal där rök- eller avgaskanal används (t.ex. öppen spis eller braskamin), måste tillfredsställande tilluftsflöde anordnas. Imkanal skall utföras i enlighet med gällande föreskrifter. Isolering av kanaler För att installationen av RDAB ska fungera väl är det mycket viktigt att installationen av ventilationskanaler na i anläggningen samt genomföringar i isolerade och fuktspärrade ytterväggar, yttertak och bjälklag blir fackmannamässigt utförda. Annars finns det risk för kondensbildning med fuktskador som följd. Vid utbyte av äldre aggregat måste man samtidigt säkerställa kvaliteten på bristfälliga kanaler och kanalisolering. Tilluftskanaler (A) och frånluftskanaler (B), det vill säga ka naler med varm luft, som är förlagda i ouppvärmt utrymme måste isoleras. Isoleringen skall placeras utvändigt och ha vindtätt ytskikt. Uteluftskanaler (C) och avluftskanaler (D), det vill säga kanaler med kall luft, som är förlagda innanför husets fuktspärr måste vara isolerade och ha diffusionstätt (fukttätt) ytskikt. Med den höga värmeåtervinningsgraden på RDAB blir även avluften mycket kall och måste värmeisoleras.. Kanaler som går jämsides skall dessutom ha gemensam fuktspärr. För beteckningar på de olika kanalerna se figur 14 på nästa sida. Kanaler i varma utrymmen (inomhus) Temperaturen på luften i kanalen är över +10 C Ingen isolering Tilluftskanaler (A) Frånluftskanaler (B) Kanaler i kalla utrymmen Tilluftskanal (A) Uteluftskanal (C) Frånluftskanal (B) Avluftskanal (D) Temperaturen på luften i kanalen är under +10 C Uteluftskanal (C) Avluftskanal (D) Tilluftskanal (A) Frånluftskanal (B) Brandisolerad nätmatta 30 mm med fukttätt ytskikt Kanaler på vinden, i och ovanför vindsbjälklagets isolering Kanaler i lösull Skivan ska bindas fast vid kanalen. Skivan ska bindas Min tjocklek 10 cm. fast vid kanalen. Min tjocklek 10 cm. Takstol Takstol Sammanställning av rekommendationer för isolering och fuktspärr för olika kanaler Slag av kanal Godkänt material Kanal i varmt utrymme Kanal i kallt utrymme och förläggning Isolering Isolering Avluft (imkanal) I kök Plåt, inspekterbar Mineralull 25 mm Ja bet. RDKZ-45 Ja I bjälklag och på vind Plåt Brandisolerad E15, Ja Brandisolerad E15, Endast innanför nätmatta 30 mm nätmatta 50 mm Takstol husets fuktspärr Avluft (ej imkanal) Plåt Mineralull 25 mm Ja bet. RDKZ-45 Ja I bjälklag och på vind Plåt Mineralull 30 mm Ja Mineralull 30 mm Ja Från torktumlare Plåt Mineralull 30 mm Nej Mineralull 100 mm Nej Uteluft I kök Plåt, inspekterbar Mineralull 25 mm Ja bet. RDKZ-45 Ja I bjälklag och på vind Plåt Mineralull 60 mm Ja Innanför husets fuktspärr: Endast innanför Mineralull 60 mm, husets fuktspärr Tilluft Plåt Inget krav Mineralull minst 80 mm eller Frånluft likvärdigt. Nej Skivan ska bindas fast vid kanalen. Min tjocklek 10 cm. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

9 Installationsalternativ Om aggregatet inte monteras omgående efter leverans skall aggregatet förvaras skyddat under tak med emballaget kvar. Vi rekommenderar att det alltid är två personer som lyfter aggregatet och att ev. skyddshandskar används. Installationsalternativ Aggregatet skall placeras på den plats och på det sätt som anges på ventilationsritningen. Finns ej särskild ventilationsritning kan installationen ske enligt något av nedanstående typfall. Aggregatet är avsett för installation inomhus, på t.ex. vind, loft, eller i eget rum. 1. Avluftskanal 2. T-rör 3. Täcklock 4. Tilluftskanal 5. Värmeåtervinningsaggregat RDAB 6. Mineralullsskiva, tjocklek minst 50 mm 7. Dräneringsrör, ansl. R ½ 8. Muff 9. Böj 10. Takgenomföring med frånluftshuv 11. Underlägg (för lutning) 12. Tilluftsdon (takinblåsning) 13. Ljuddämpare 14. Tilluftskanal 15. Frånluftskanal 16. Uteluftskanal Exempel 1 Aggregatsplacering i 1½-planshus Figur 14. Definitoner av kanaler.! B D A Aggregatet skall kanalmonteras innan det spänningsätts. Exempel 2 Aggregatsplacering i hus med torr, oinredd vind. C A = Tilluft B = Frånluft C = Uteluft D = Avluft 13 > Ouppvärmt utrymme 8 Serviceutrymme 490 alt. 380 mm 9 8 > 20 mm Minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, 20 mm Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

10 Uppställning, kanalanslutning Uppställning Aggregatet skall: placeras på minst 50 mm tjock mineralullsskiva på ett stabilt underlag. luta minst 20 mm, så att god avrinning genom kondensvattenledningen erhålls. placeras med ett avstånd av 20 mm mellan höljets yttersta kanter och brännbar byggnadsdel. Fritt utrymme för inspektion För att kunna lyfta ut ingående komponenter, främst filter och värmeväxlare för inspektion och service på ett enkelt sätt krävs ett fritt utrymme framför aggregatet på 490 mm (det går även att skruva bort hela luckan och då räcker ett utrymme på minst 380 mm). Kanalanslutning I tilluftskanal skall mellan aggregatutlopp och första förgrening placeras en ljuddämpare, BDER. Denna ansluts med rör BDEK min. 300 mm längd. Aggregatet måste alltid installeras med luckan åt sidan. Kanalanslutningen är 200 mm på alla luftanslutningar men för RDAB-01 kan man med fördel dimensionsförändra anslutningarna till 160 mm. Aggregatets avluft får endast anslutas till därför avsedd ventilationskanal. Anslutning till rök- eller avgas kanal får ej ske. Vid frånluftsventilation i lokal där rök- eller avgaskanal används (t.ex. öppen spis eller braskamin), måste tillfredsställande tilluftsflöde anordnas. Imkanal skall utföras i enlighet med gällande föreskrifter. Dräneringsanslutning Aggregatet är försett med dräneringsanslutning (nippel med 1/2 utv. rörgänga) för anslutning av rör ø 15/13 mm, eller slang inv. 1/2. Vattenlåset skall ha en vattenpelare på cirka 100 mm. Vid större vattenpelare finns stor risk att kondensvatten från aggregatet inte kan rinna ut ur detta med vattenskador som följd. Avloppsledningen skall vara så kort som möjligt och förläggas med fall mot golvbrunn. I ouppvärmt utrymme isoleras dräneringsröret med 60 mm mineralull eller motsvarande. Observera att aggregatet placeras med hänsyn tagen till luftriktningen. Frånluft, in Tilluft Avluft Uteluft, in 20 mm Kondensvattenavlopp R 1/2" Mineralullsmatta, tjocklek 50 mm Aggregatet skall luta minst 20 mm mot kondensvattenavlopp Stabilt underlag, t.ex. fiberplatta, tjocklek 20 mm OBS! Skall isoleras Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

11 Injustering, igångkörning Funktioner Det är endast normal hastighet, HEMMA-läge som justeras till att uppfylla önskade ventilationsvärden. Maximal hastighet (kurva 9) är fast och används som forcerad hastighet. Minimal hastighet (kurva 1) är också fast och används för grundventilation (BORTA-läge). Fläkthastighet väljs via kontrollpanelen, RDKZ-41, som monteras på lämplig plats på vägg. Användaren kan välja BORTA, HEMMA eller FORCERAD ventilation. Forcerad ventilation återgår till HEMMA-läge efter 120 minuter. Styrenheten reglerar fläktar och elbatterier så att erforderlig tilluftstemperatur uppnås. Värmarna och fläktarna har inbyggda skyddsanordningar för att förhindra överhettning. Styrenheten reglerar också avfrostning auto matiskt och informerar när luftfiltren behöver bytas. Efter ett ev. strömavbrott återstartar fläktarna på maxvarvtal i 8 sek för att därefter inta sin ursprungliga varvtalsinställning. Avfrostning, för- och eftervärmare RDAB med enbart förvärmare (RDAB-aa-b-0-d) (se parameter 4, värde 1 i styrprogram) Aggregatet är utrustat med en elektrisk förvärmare för avfrostning. Tilluften värms upp med återvunnen värme från frånluften via värmeväxlaren. Under kalla perioder när tilluftstemperaturen sjunker under 11 C startar den elektriska förvärmaren för avfrostning av värmeväxlaren. Om tilluftstemperaturen sjunker under 8 C så går tillluftsfläkten ner på lågfart för att ytterligare hjälpa till. RDAB med för- och eftervärmare (RDAB-aa-b-2-d) (se parameter 4, värde 2 i styrprogram) Aggregatet är utrustat med dels en elektrisk förvärmare för avfrostning och dels en eftervärmare (elektrisk) som reglerar tilluftens temperatur mot inställt börvärde. Tilluftens börvärde kan justeras mellan C via kontrollpanelen (tillbehör). Under mycket kalla perioder kan det dock hända att effekten på eftervärmaren är otillräcklig för att uppnå önskat börvärde. Avfrostning med förreglad eftervärme vid 1-fas anslutning Om temperaturen i kalla hörnet på värmeväxlaren understiger 3,5 C, stoppar eftervärmaren medan förvärmaren startar samtidigt som tilluftsfläkten går ner på minvarvtal tills temperaturen överstiger 4,5 C. Avfrostning utan förregling av eftervärme vid 3-fasanslutning Om temperaturen i kalla hörnet på värmeväxlaren understiger 3,5 C, startar förvärmaren och tilluftsfläkten går ner på minvarvtal tills temperaturen överstiger 4,5 C. Eftervärmaren fortsätter att reglera värmebehovet. Övrigt Både förvärmare och eventuell eftervärmare i aggregatet är utrustade med två interna överhettningsskydd. Om tilluftstemperaturen i aggregatet understiger 5 C så stoppar aggregatet. För RDAB utrustad med både förvärmare och eftervärmare rekommenderas 3-fasanslutning. Aggregatet känner själv av om det är 1-fas- eller 3-fasanslutet. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

12 Flödesjustering Flödesjustering Justering av fläktarnas hastigheter i HEMMA-läge görs med kontrollpanel RDKZ-41, figur 16 se sida 13. Varje fläkt har 9 förvalda kurvor varav vartannan visas i diagrammen. Kurvorna ger en allmän bild av flödet. De exakta värdena på till- respektive frånluft får man genom att mäta tryckskillnaden, Dp m (Pa), över värmeväxlaren och avläses i tryckfallsdiagrammen. Aggregatet är försett med 4 stycken mätuttag på ovansidan av aggregatet se fig. 15. Vid leverans är fläktkurva 5 och tilluftstemperatur 18 C förinställd. RDAB-01 Till- och frånluftsfläkt q, m 3 /h Tilluft höger FF + TF FF TF 62 L wa, db p extern, Pa 100 Tilluft vänster Figur 15. Mätuttag för mätning av differenstryck över värmeväxlaren q, l/s Tryckfallsdiagram över värmeväxlare Tryckfall VVX q flöde l/s RDAB-02 Till- och frånluftsfläkt q, m 3 /h L wa, db p extern, Pa q, l/s Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

13 Justering av tilluftstemperatur och fläkthastigheter Kontrollpanelens funktion Börvärde för tilluftstemperaturen och fläktarnas hastighet justeras genom att använda kontrollpanel RDKZ-41. HEMMA- och FORCERING-symbolerna visar inställnings värdena genom att blinka ett visst antal gånger i visnings- och programmeringsläget. Indikerar 10-tal (10-90) Larmklocka (diod) Indikerar 1-tal (1-9) Larmklockan indikerar med blinkningar vilken parameter som visas i visningsläget. (*) används för att öka inställt värde på psrameter eller programmerat värde. (#) används för att minska inställt värde på parameter eller programmerat värde. Pilknapp (PIL) trycks in för att spara inställningar eller för att återgå till normalläge. BORTA HEMMA 120 min FORCERING Ökar inställt värde i programmeringsläge Pilknapp (ÅTRGÅ-SPARA) Minskar inställt värde i programmeringsläge Figur 16. Inställning av börvärde temperatur och fäkthastigheter Gå till visningsläge - välj parameter För att justera börvärdet går man först in i visningsläget för att välja parameter. 1. Tryck på * och # samtidigt i >3 sekunder. 2. Nu visas visningsläget genom att larmklockan börjar blinka. Räkna hur många blinkningar den ger ifrån sig mellan varje paus. Antalet blinkningar anger parameterläge, se tabell 1. Parameter/ Funktion Inställningsvärden Fabriksantal inställning blinkningar 1 Börvärde tilluft, C C 18 C 2 Kurva tilluftsfläkt Kurva frånluftsfläkt = Bara förvärmare 4 Elbatteri 2 = Både för- och 1 eftervärmare Tabell 1. Ex: Om larmklockan blinkar 3 gånger så visas parameter 3. Fabriksinställningen på parameter 3 är 5. Det är möjligt att justera inställningen till mellan 1 och För att välja en annan parameter att kontrollera eller justera, tryck på (*) eller (#) tills larmklockan blinkar det antal gånger som önskad parameter motsvarar. För återgång till normalläge, tryck pilknapp. För justering av värden gå till programmeringsläge (punkt 4-7). Gå till programmeringsläge - justera värden 4. Efter att ha valt parameter i visningsläget, tryck på * och # samtidigt i >3 sekunder. Då larmklockan lyser med fast sken, har programmeringsläget öppnats. 5. Kontrollera hur många gånger HEMMA- och FORCERING-symbolerna blinkar. Observera att HEMMA-symbolen indikerar 10-tal och FORCERINGsymbolen 1-tal. Exempel: Om parameter 1 är vald och HEMMAsymbolen blinkar 1 gång och FORCERING-symbolen blinkar 8 gånger är parametern inställd på 18ºC. 6. För att ändra inställt värde, tryck * för att öka och # för att minska så många steg som önskas. I tabell 1 visas möjliga inställningsvärden. 7. När önskat värde är inställt, tryck PIL för att spara och återgå till kontrollpanelens normalläge. För att få tillbaka fabriksinställningar ska * och # tryckas in samtidigt i mer än 15 sekunder i visnings- eller programmeringsläge. Detta indikeras genom att alla lysdioder blinkar samtidigt. Om PIL tryck in i visnings- eller programmeringsläge ger detta återgång till kontrollpanelens normalläge. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

14 Reservdelar ,2 Om anslutningskabeln skadas, måste den ersättas av tillverkaren, auktoriserad servicefirma eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara. Pos Beteckning Benämning Ingår i Antal 1 RDAB Fläkt, komplett, 130 W RDAB-01-b-c-d 1 RDAB Fläkt, komplett, 250 W RDAB-02-b-c-d 1 2 JBDA Kondensator, 3µF RDAB-01-b-c-d 1 RDAA Kondensator, 6µF RDAB-02-b-c-d 1 3 RDAB Värmeväxlare RDAB-aa-b-c-d 1 4 RDAB Elbatteri (för-, eftervärmare) RDAB-aa-b-c-d 1 5 RDAB Styrenhet, komplett RDAB-aa-b-c-d 1 6 RDAZ-09 Filtersats RDAB-aa-b-c-d 2+2 Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

15

16 Fläkt Woods AB, Jönköping FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_se_201005_8511 t f w

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

Spikregel. min. 600 mm. Vattenlås min. 100mm. Flexivent VGS 250 khgfdhgkhgoutgi fgfjklulöoöoiöö jhgkkjjhgkjhl45tt

Spikregel. min. 600 mm. Vattenlås min. 100mm. Flexivent VGS 250 khgfdhgkhgoutgi fgfjklulöoöoiöö jhgkkjjhgkjhl45tt Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för VGS 250 VGS 250 NS 971230 GENERELLT Placering: VGS 250 är avsedd att placeras i kök, garage, tvättstuga, etc Tillse att placeringen blir sådan att kondensvattenavloppet

Läs mer

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel 111140S-05 2013-12 Spirit K2 Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel Innehåll 1 Montering/förarbete 4 1.1 Inspektion/underhåll 4 1.2 Utrymmesbehov 4 1.3 Krav på placering

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

VENTEX 300/300 PLUS. AB, Ventilation. Drifts-/Skötselanvisningar Installationsanvisningar

VENTEX 300/300 PLUS. AB, Ventilation. Drifts-/Skötselanvisningar Installationsanvisningar VENTEX 300/300 PLUS AB, Ventilation Drifts-/Skötselanvisningar Installationsanvisningar 1 Detta hus är försett med villaventilation SYSTEM VENTEX. Med SYSTEM VENTEX får huset en energisnål till-frånluftventilation

Läs mer

IVT 590/550. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 590 2009/10

IVT 590/550. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 590 2009/10 IVT 590/550 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 590 2009/10 INNEHÅLL Inledning...3 Goda råd till användaren...3 Systembeskrivning...4 Manöverpanelen...5 Ingående delar...6

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 version 1 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1301-1 231364 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1301-1 231364 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning Exvent greenair Ventilationsaggregat med värmeåtervinning Planerings-, installations- och bruksanvisning Läs denna anvisning noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Installations- och skötselanvisning GJPACW1V-15/20/30/40/60 GJPACW1-15/20/30 Gullberg & Jansson AB Smältaregatan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH

SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV93EH SAP-KRV123EH Kyl/avfukt./värme modell Tillägg installationsmanual SAP-KRV,CRV123EH VIKTIGT OBS! Installera inte de

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Poolvärmepump PowerPac I + II INNEHÅLL

Poolvärmepump PowerPac I + II INNEHÅLL Poolvärmepump PowerPac I + II INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 Förpackning och innehåll... 2 Produkt informations skylten... 2 Vattenvård... 2 BESKRIVNING... 3 Poolvärmepumpens dimensioner... 3 Teknisk specifikation...

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 9932-1 411216 FIGHTER 310P R 1

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 310P MOS SE 9932-1 411216 FIGHTER 310P R 1 Panntryck bar 0 3 4 0 Avstängd Normalläge eservläge Kontrollera att vatten finns i elpannan innan den inkopplas. Kanal Panntemp./värde -5-0 Förskjutning, värmekurva +5 +0 MOS SE 993-46 FIGHTE 30P MONTEINGS-

Läs mer