IT-Konsulttjänster Avropsstöd. Vägledning IT-Konsulttjänster Sida 1 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-Konsulttjänster 2012. Avropsstöd. Vägledning IT-Konsulttjänster 2012. Sida 1 (16)"

Transkript

1 Avropsstöd Vägledning IT-Konsulttjänster 2012 Sida 1 (16)

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Allmänt Kompetensområden och roller Verksamhetsutveckling och strategi Roll Modelleringsledare Roll Krav- eller Systemanalytiker Roll Metodstöd Ledning och styrning Roll - Projektledare Roll Teknisk projektledare Roll - Processledare Roll - Testledare Systemutveckling, förvaltning och infrastruktur Roll Systemutvecklare/Systemerare Roll - Systemintegratör Roll - Systemtekniker Roll Tekniker Nätverk & kommunikation Roll - Databastekniker Roll - Testare Arkitekter Roll - Enterprisearkitekt Roll - Verksamhetsarkitekt Roll - Lösningsarkitekt Roll - Mjukvaruarkitekt Roll - Användbarhetsarkitekt Informationssäkerhet Roll Säkerhetsstrateg/Säkerhetsanlaytiker Roll - Risk Management Roll - Säkerhetstekniker Roll - Säkerhetstekniker implementering Sida 2 (16)

3 3.6 Användbarhet, information och webb Roll - Interaktionsdesigner Roll - Grafisk formgivare Roll - Testare av användbarhet Kompetensnivåer Resurs- eller uppdragskonsult Övergripande gällande avrop Avropsförfrågans innehåll och omfattning Leveransavtalens maximala löptid Avrop enligt rangordning Rangordning Konsulttjänstens pris vid rangordning Avrop med förnyad konkurrensutsättning Processteg vid förnyad konkurrensutsättning Avrop Avropssvar Utvärdering Tilldelning Leverans Utvärderingskriterier vid förnyad konkurrensutsättning Beskrivning av utförande Kompetens i utförandet Referenser Medverkan vid möten Konsulttjänstens pris vid förnyad konkurrensutsättning Sida 3 (16)

4 1 Inledning Detta avropsstöd är framtaget för UM/UE i syfte att underlätta vid avrop från ramavtalet IT- Konsulttjänster Vid frågor kontakta avtalets kontaktperson vid SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) se länken Detta avropsstöd är inte tvingande utan ska ses som ett förslag. Avropande myndigheter och enheter är fria att utforma sina avrop hur de vill så länge dessa inte strider mot ramavtalets villkor eller mot Lagen om offentlig upphandling (LOU). 2 Allmänt SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI, har genomfört ramavtalsupphandling avseende ITkonsulttjänster. Ramavtalsområdet omfattar sex separata ramavtal för IT-Konsulttjänster inom sex följande kompetensområden. 1. Verksamhetsutveckling och strategi 2. Ledning och styrning 3. Systemutveckling, förvaltning och infrastruktur 4. Arkitekter 5. Informationssäkerhet 6. Användbarhet, information och webb Inom varje kompetensområde är det olika roller. Varje ramavtal är geografiskt uppdelat i 21 län. Inom respektive län har ramavtalsleverantörer antagits. 3 Kompetensområden och roller 3.1 Verksamhetsutveckling och strategi Kompetensområde verksamhetsutveckling och strategi omfattar uppdrag med syfte att utveckla verksamheten eller nyttan av IT. Exempel på uppdrag inom kompetensområdet är utredningar, förstudier, behovsanalyser, utveckling av strategier, kravspecificering och metodarbete. Uppdragen kräver många gånger god kunskap om projekt-, process- och systemutvecklingsmodeller som är etablerade på marknaden Roll Modelleringsledare Konsulten leder och organiserar operativt verksamhetsmodellering och gör avgränsningar för projekt. Anbudsgivaren ska nedan, för respektive kompetensnivå, kortfattat beskriva offererad erfarenhet och kompetens inom rollen modelleringsledare. Sida 4 (16)

5 3.1.2 Roll Krav- eller Systemanalytiker Konsulten leder och/eller samordnar framtagning av krav på system såväl funktionella och ickefunktionella krav. Konsulttjänsten kan innefatta förstudier, utredningar och framtagande av systemkravspecifikationer utifrån genomförd verksamhetsanalys. Konsulttjänsten kräver god kunskap om användbarhet, erfarenhet kring modelleringsteknik så att konsulten snabbt kan sätta sig in i den modelleringsteknik som används av den upphandlande myndigheten/enhet, och goda kunskaper om och erfarenhet inom området kostnads-/nyttoanalys enligt nedan angivna definitioner Roll Metodstöd Konsulttjänsten omfattar anpassning, införande, uppföljning och utbildning i metodik och modeller. Konsulttjänsten kan även innehålla utveckling och vidareutveckling av metodik och modeller. Erfarenhet av metodarbete är önskvärt, t ex inom objektorienterad metodik vid analys och design. 3.2 Ledning och styrning Kompetensområdet omfattar IT-konsulttjänster inom ledning och styrning. Exempel på uppdrag inom kompetensområdet är projektledning, kvalitetsarbete, kompetensöverföring, process- och testledning. Uppdragen kräver många gånger god kunskap om projekt-, process- och systemutvecklingsmodeller som är etablerade på marknaden Roll - Projektledare Projektledare leder och ansvarar för ett i tid och omfattning avgränsat uppdrag. I arbetet ingår bl a att: - Utarbeta projektmål och tidplaner - Bemanningsplanering - Operativ ledning av projektets deltagare - Uppföljning och rapportering - Fördelning och prioritering av resurser och arbete - Dialog med och samordning av beställare, användare och andra intressenter Roll Teknisk projektledare Rollen teknisk projektledare leder och ansvarar för ett i tid och omfattning avgränsat tekniskt utvecklingsuppdrag. I arbetet ingår bl.a.: - Utarbetande av projektmål och tidplaner; - Bemanningsplanering; - Teknisk operativ ledning av projektets deltagare; - Uppföljning och rapportering; Sida 5 (16)

6 - Fördelning och prioritering av resurser och arbete. Den tekniska projektledaren leder utvecklingen genom att följa utvecklingsmodeller, ramverk t.ex. SCRUM, RUP, samt kan leda arbete med planering/förändring av IT-avdelningens Infrastruktur och dylikt Roll - Processledare Processledaren ansvarar för arbete och omfattning i en eller flera processer. I arbetet ingår bl. a. att: - Utarbeta förvaltningsplan och mål för processen - Säkerställa kvalitet och produktivitet i processen, tidplaner och bemanningsplanering - Operativ ledning av processarbetets deltagare - Uppföljning och rapportering - Fördelning och prioritering av resurser och arbete - Dialog med och samordning med beställare, användare, övriga processansvariga, processcontroller och andra intressenter Roll - Testledare Testledaren ansvarar för och leder testarbete. I uppdraget ingår bl. a. att: - Leda den personal som utför test - Planera inför test - Skapa testplaner - Utvärderar testresultat - Ta fram testfall som behövs och verifiera förväntad funktion eller resultat För uppdraget krävs tidigare erfarenhet av testledning och god kännedom om: - Systemet/Applikationen/Arkitektur för det som ska provas - Provmetodik och provverktyg - Utvecklings- och driftmiljö - Standarder som systemet ska följa 3.3 Systemutveckling, förvaltning och infrastruktur Kompetensområdet Systemutveckling-/förvaltning & infrastruktur omfattar uppdrag i olika steg vid den upphandlande myndighetens eller enhetens systemutveckling, systemintegration. Kompetensområdet omfattar även förvaltning av befintliga system hos den upphandlande myndigheten eller enheten. Med system avses allt från enkel programvara till komplexa system bestående av programvaror med i förekommande fall tillhörande maskinvara. Uppdragen kräver många gånger god kunskap om de projekt-, process- och systemutvecklingsmodeller som är etablerade på marknaden. Sida 6 (16)

7 Kompetensområdet omfattar även uppdrag inom något infrastrukturområde eller uppdrag med integration inom infrastrukturområdet. Med infrastruktur avses den grundläggande tekniska plattformen som är en förutsättning för andra tillämpningar (applikationer). Infrastruktur avser inte komponenter på högre nivå i värdekedjan, t. ex. ekonomisystem,diariesystem, och kontorsprogramvaror Roll Systemutvecklare/Systemerare Rollen systemutvecklare/systemerare omfattar uppdrag inom systemering och programmering relaterad till systemutveckling. Uppdragen kräver god kunskap om programmeringsspråk, ramverk, och verktyg samt kompetens för planering och nyutveckling av informationssystem och/eller förvaltning och vidareutveckling av system i drift. Uppdragen omfattar konstruktion av system genom analys, granskning samt sammanställning av programförutsättningar, framtagande av riktlinjer och systembeskrivningar utifrån beställarens krav. Uppdragen innefattar även traditionell framställning av programkod, programtest samt dokumentation. Vid objektorienterad utvecklingen ingår även ansvar för utformningen av klasser, dvs. operationer (metoder) och attribut (egenskaper), samt definiering av relationer mellan klasserna och hur anpassning till implementationsspråket ska ske. Rollen systemutvecklare/systemerare koordinerar uppdraget tillsammans med databasdesigner, användbarhetsarkitekt, interaktionsdesigner, grafisk formgivare, driftpersonal samt övriga systemutvecklare/systemerare. Uppdragen kräver god kunskap om aktuella utvecklingsplattformar samt kunskap om verktyg för test och konfigurations- och versionshantering. Den upphandlande myndighetens eller enhetens specificering vid avropet är utgångspunkt för riktlinjer, programförutsättningar och systembeskrivning. I övrigt ska arbetet bedrivas i överensstämmelse med de standards som utarbetats för offentlig sektor Roll - Systemintegratör Rollen systemintegratör ansvarar för processen för konfigurations- och versionshantering, bland annat genom att organisera arbetet och införa verktyg som stöttar processen. Rollen systemintegratör omfattar integration av system inom infrastrukturområdet så att de fungerar tillsammans. Uppdragen kräver kompetens för att integrera de moduler (mjukvaror) som utvecklats så att de fungerar tillsammans och på den tekniska plattformen (infrastrukturen) eller kompetens för att integrera utvecklade system med andra system, exempelvis i samband med verksamhetsutveckling och automatisering och digitalisering av sina tjänster. Uppdragen kräver även kompetens inom middleware. Med middleware avses program som länkar samman eller integrerar annan programvara som exempelvis transaktionshanterare, meddelandehantering, Web Services, och SHSlösningar. Sida 7 (16)

8 3.3.3 Roll - Systemtekniker Rollen systemtekniker kräver kompetens inom infrastruktursystem som operativsystem, nätoperativsystem, server och klientrelaterade programvaror och integrationen systemen emellan Roll Tekniker Nätverk & kommunikation Rollen tekniker nätverk & kommunikaton kräver kompetens inom områdena nätverk och kommunikation exempelvis kunskap om TCP/IP, ISDN, router och switchteknik, integrering av data/telefoni, nätverkslösningar och nätövervakning Roll - Databastekniker Rollen databastekniker kräver teknikkompetens inom området databashantering och databasdesign Roll - Testare Rollen testare omfattar genomförande av test. Uppdragen kräver god kännedom om: - Systemet/Applikationen som ska provas - Test och testverktyg - Utvecklingsplattform - Standarder som systemet ska följa 3.4 Arkitekter Arkitektrollerna nedan beskrivs primärt utifrån ett IT-perspektiv. Vissa av rollerna kan även arbeta utan IT fokus (helt eller delvis). Detta gäller framförallt verksamhetsarkitekt och enterprisearkitekt. Anledningen är att dessa roller har ett ansvar för verksamheten som inte enbart adresseras via IT. IASA Swedens rekommendation ifrån avseende arkitektroller i Sverige tillämpas för denna upphandling, Roll - Enterprisearkitekt Konsulttjänsten omfattar leverans av IT-strategier, affärsfunktionskartor, stadsplaner, integrationsstrategier, as-is/to-be analys, arkitektuella principer, gapanalys, livscykelanalyser,applikationsstrategier, kravanalyser m m. Rollen kräver kompetens att stödja den upphandlande myndigheten eller enheten strategiska verksamhet med IT lösningar och informationssystem. Rollen ansvarar för för att denupphandlande myndigheten får hög effekt/nytta av sina system som helhet, att man har en övergripande strategi för framtida funktioner och IT investeringar samt att den upphandlande myndigheten eller enhetens IT arkitektur är kostnadseffektiv. Detta görs via nära samarbete både med verksamhetsledning och med IT-ledning. Den grundkompetens som krävs för rollen är djup erfarenhet inom både verksamhet och IT, ledarskaps- och förhandlingskompetens, erfarenhet av governance, projektstyrning och ekonomi, kunskap och erfarenhet av affärs- och EA-modellering samt bred kännedom om olika metoder. Sida 8 (16)

9 3.4.2 Roll - Verksamhetsarkitekt Konsulttjänsten omfattar ofta leverans av processkartor, användningsfall, tjänstekartor, begreppsmodeller, informationsmodeller m.m. Rollen kräver kompetens för att arbeta nära verksamheten och förstå hur den upphandlande myndighetens eller enhetens processer och verksamhet fungerar i realiteten. Verksamhetsarkitekten ansvarar för att beskriva den upphandlande myndighetens eller enhetens verksamhet och att stödja lösningsarkitekten med analys och kravspecifikationer på olika IT lösningar. Uppdragen kan även omfatta analys av den upphandlande myndighetens eller enhetens IT-stöd samt att föreslå förbättringar eller avvecklingar tillsammans med enterprisearkitekter samt att vara kravställare i ITprojekt i syfte att säkerställa att projekten bidrar till verksamheten på bästa möjliga sätt. Rollen kräver djupa kunskaper inom processmodellering, verksamheten, kravhantering, workshopledning Roll - Lösningsarkitekt Konsulttjänsten omfattar vanligtvis leverans av applikationsdiagram, systemkartor, tjänstegränssnitt, datamodeller, analysmönster, tekniska gränssnitt, integrationsstrategier m.m. Rollen lösningsarkitekt omfattar design av IT-lösningar baserade på krav ifrån verksamheten samt existerande IT-tjänster. Lösningsarkitekten ser till att återanvändning av funktionalitet sker och säkerställer att de myndighetsövergripna arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen. Lösningsarkitekten balanserar funktionella krav mot övriga kvalitetskrav och gör nödvändiga prioriteringar och kompromisser. Rollen ansvarar för att att se till att den upphandlande myndighetens eller enhetens övergripande strategier följs samt att lösningen blir förvaltningsbar. Uppdragen kräver en mycket god teknisk kompetens både övergripande inom IT området men också inom specialisering som infrastruktur, datamodellering, Service Orientering etc, förmåga till helhetssyn samt förståelse för enterprisearkitektur Roll - Mjukvaruarkitekt Konsulttjänsten omfattar ofta leverans av ramverk, klassdiagram, programmeringsmönster, aspekter, modelldriven utveckling m.m. Mjukvaruarkitektens uppdrag omfattar att strukturera och designa mjukvarusystem så att de uppfyller både funktionella krav och de olika arkitektuella kvalitetskrav som ställs på systemen såsom skalbarhet, prestanda, säkerhet, flexibilitet, återanvändbarhet, testbarhet, och användbarhet. Vissa kvalitetsattribut delas ibland med lösningsarkitekten. Med hänsyn till kostnad och varje given situation arbetar mjukvaruarkitekten för att optimera de olika kvalitetskraven vilket kräver kompromisser och innovativa lösningar. Rollen kräver djupa kunskaper kring programmering, ramverk, standarder och teknisk modellering samt ledarskaps- och presentationskompetens Roll - Användbarhetsarkitekt Användbarhetsarkitekten ansvarar för att nödvändiga användbarhetsaktiviteter genomförs i projektet samt att kunskapen om krav och målgrupper förmedlas till övriga projektmedlemmar. Sida 9 (16)

10 Användbarhetsarkitektens uppdrag omfattar kartläggning av verksamhetens och målgruppernas behov och utförs genom intervjuer, fokusgrupper, workshops och fältstudier. Utifrån kartläggningen ta fram, tillsammans med systemanalytikern, koncept och kravspecifikation som ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av systemet, till exempel interaktionsdesign. 3.5 Informationssäkerhet Informationssäkerhetsområdet är omfattande och inbegriper också området IT-säkerhet med teknisk inriktning. I området ingår utformning av metoder för kontinuerligt informationssäkerhetsarbete omfattande ledning, styrning genom policy och styrande dokument, framtagning av metoder och modeller för riskanalys och värdering av informationstillgångar, utbildning och information av medarbetare, anpassning och implementering av säkerhetslösningar m m. Kompetensområdet kräver god kunskap om aktuella standarder och vägledningar på området. Med IT-säkerhet avses säkerhet med inriktning på utveckling och förvaltning av verksamhetens ITinfrastruktur och tillämpningssystem. Konsulttjänsten omfattar ofta utveckling och införande av framtagna tekniska säkerhetslösningar inom områden som t ex; behörighetskontrollsystem, PKI, digitala signaturer, logghantering, säkerhetsanalyser, brandväggar och antiviruslösningar Roll Säkerhetsstrateg/Säkerhetsanlaytiker Rollen omfattar uppdrag med ledning och styrning av informationssäkerhet. Inriktning på rollen är att utforma och införa policy, strategi och övriga regelverk för organisationens informationssäkerhet med utgångspunkt från etablerade standarder på området. Avser även arbete med katastrof-/ kontinuitetsplanering med inriktning på informationsbehandling och utformning och etablering av rutiner för incidenthantering, övergripande IT-säkerhetsarkitektur samt mätning/utvärdering av informations- och IT-säkerhet Roll - Risk Management Konsulttjänsten omfattar genomförande av riskanalyser, värdering av informationstillgångar och bedömning av säkerhetsnivåer, exempelvis informationsklassning och risk- och sårbarhetsanalys Roll - Säkerhetstekniker Rollen omfattar uppdrag på en strategisk nivå. För rollen krävs kompetens bl.a. för att analysera behoven av struktur för styrning av användares åtkomst och behörighet, med hänsyn till verksamhetens IT-miljö, krav på säkerhet och effektivitet m.m., t. ex. genom tillämpning av rollbaserad behörighet, analysering av intrångsskydd Roll - Säkerhetstekniker implementering Konsulttjänsten omfattar implementering av säkerhetsteknik. Rollen kräver kompetens för att utforma och implementera säkerhetslösningar, exempelvis med inriktning på behörighetskontrollsystem, säkerhet i tillämpningssystem, säkerhet i webbtjänster, patchhantering, datakommunikation, brandväggar och andra intrångsskyddssystem, skydd mot skadlig kod, penetrationstestning, hantering av säkerhetsloggar m.m. Kräver god kunskap om Sida 10 (16)

11 säkerhetsarkitekturer, PKI, certifikathantering, kryptering samt erfarenhet av implementationer av säkerhetskoncept i olika tekniska miljöer. 3.6 Användbarhet, information och webb Uppdragen omfattar arbete med att en användbar produkt eller tjänst utformas efter målgruppernas behov och bidrar till verksamhetens nytta. Exempel på uppdrag som omfattas är framtagande av koncept och gränssnitt (interaktionsdesigner och grafisk formgivare), utvärdering av prototyper och befintliga system (testare av användbarhet) Roll - Interaktionsdesigner Interaktionsdesign beskriver utifrån verksamhets- och målgruppsanalysen, interaktionen som äger rum mellan användarna och systemet, hur informationen i systemet ska struktureras och presenteras. Exempel på uppdrag är att ta fram skisser och prototyper på hur användargränssnittet ska vara utformat. I uppdragen ingår också att utvärdera prototyperna tillsammans med slutanvändare. Interaktionsdesignen och den grafiska formen ligger till grund för programmeringen av gränssnittet Roll - Grafisk formgivare Den grafiska formgivaren tar fram den grafiska formen för systemet och arbetar tillsammans med användbarhetsarkitekten, interaktionsdesignern och utvecklare för att skapa ett tydligt och lättanvänt gränssnitt med god läsbarhet. Den grafiska formen för systemet bör i de flesta fallen överensstämma väl med organisationens grafiska profil Roll - Testare av användbarhet Rollen innefattar att kontrollera att systemet fungerar i användning, till exempel att användarna enkelt kan använda systemet och har nytta av det. I ett användningstest får användare ur systemets målgrupper utföra realistiska uppgifter. Användningstestet identifierar problem som uppstår vid användningen av systemet och orsakerna till dessa. Resultatet används för att åtgärda problemen innan systemet sätts i drift och för att planera framtida utvecklingsarbete.användningstester kan också göras på ett befintligt system. 4 Kompetensnivåer Kompetensnivå är ett begrepp för att kvalificera konsultens erfarenhet. Nivåbeskrivningarna är profilbeskrivningar på en övergripande nivå. Vid klassning av konsultens kompetens måste kriterierna för nivåbeskrivningarna uppfyllas. Kompetensnivåerna utgör miniminivåer. Ramavtalet omfattar kompetensnivåer 2-4. Nivå 2 Kunskap har utbildning inom området, viss svårighetsgrad Erfarenhet 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag Ledning kräver arbetsledning Självständighet kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter Sida 11 (16)

12 Nivå 3 Kunskap hög kompetens inom området Erfarenhet 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år. Ledning tar ansvara för delområde, kan leda en mindre grupp Självständighet kan arbeta självständigt Nivå 4 Kunskap hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området Erfarenhet har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år. Ledning tar huvudansvar för ledning av större grupp Självständighet mycket stor Det är UM/UE som har rätt att vid varje avrop avgöra vilken kompetensnivå som behöver anlitas eller överlämna till leverantören att avgöra lämplig komptensnivå. Om UM/UE efterfrågat en bestämd kompetensnivå och leverantören ändå beslutar att offerera en högre kompetensnivå än den nivå som efterfrågas lämnas ersättning för den kompetensnivå som efterfrågas och inte offererad kompetensnivå. 5 Resurs- eller uppdragskonsult Ramavtalet omfattar både resurs- och uppdragskonsulter. UM/UE anger i samband med avrop viken typ av konsulttjänst avropet avser. Konsulten kan utföra sitt arbete under ledning av UM/UE vilket kan innebära att konsult ska förstärka UM/UE:s arbete. I sådana fall är det UM/UE som leder och driver arbetet. Konsultens roll kan också innebära att tillföra expertkompetens som UM/UE inte har tillgång till eller att konsulten utgör en ren resursförstärkning. Konsulten kan också ha ett mer självständigt uppdrag. Detta innebär att leverantören ska ta huvudansvar för ett resultat för visst specificerat uppdrag, där leverantörens, eventuella underleverantörer och eventuellt annan av den avropande myndigheten utsedd personal ingår. Resultatet ska definieras i en uppdrags-/kravspecifikation så att leveranskontroll kan utföras vid deloch/eller slutleverans. 6 Övergripande gällande avrop Uppdrag upp till 160 timmar avropas enligt rangordning. Uppdrag över 160 timmar avropas med förnyad konkurrensutsättning. Avrop gör i det län där UM/UE har sitt säte. 6.1 Avropsförfrågans innehåll och omfattning SKI har tagit fram en mall för avropsförfrågan, om denna mall inte används ska det av avropsförfrågan minst framgå: Sida 12 (16)

13 - Om avropsförfrågan avser avrop enligt rangordning eller avrop med förnyad konkurrensutsättning - Vilket eller vilka resultat som UM/UE önskar att konsulttjänsten ska generera/ utförlig uppdragsbeskrivning - Information avseende tidpunkt för konsulttjänstens start och slut samt geografisk placering - Förfrågan eller krav gällande vilket kompetensområde samt roller som konsulttjänsten omfattar - Förfrågan eller krav på specificering av kompetenser inom de efterfrågade rollerna - Vilka ev. produkter och övriga resurser som Ramavtalsleverantören eller UM/UE ska tillhandahålla - Vid uppdrag-förfrågan eller krav på hur resultatet ska redovisas - Vid uppdrag-förfrågan eller krav på former för leveranskontroll - Förfrågan eller krav på arvode och former för betalning - Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning ska i avropsförfrågan anges de kriterier som kommer att ligga till grund för tilldelning av kontrakt - Dag då avropssvar senast ska vara UM/UE tillhanda - UM/UE:s kontaktperson för avropet - Information om huruvida avropsförfrågan avser säkerhetsklassat uppdrag För det fall avropet avser ett specifikt uppdrag ska det av tidsplanen minst framgå: - Krav på avtalad leveransdag - Förfrågan eller krav på tidpunkt/tidpunkter för eventuell leveranskontroll - Förfrågan eller krav på leveranskontrollperiodens längd 6.2 Leveransavtalens maximala löptid Avropsförfrågan genom detta ramavtal kan skickas ut till och med sista ramavtalsdag. Uppdrag som ska gälla utanför ramavtalets löptid måste utgöras av objektsspecifika leveransavtal med alla villkor fastställda. Leveransavtal kan löpa upp till två år från sista ramavtalsdag. 7 Avrop enligt rangordning Avrop med rangordning tillämpas för kortare konsulttjänst upp till 160 timmar. Konsulttjänsten får inte förlängas. 7.1 Rangordning Rangordningen är fastställd i ramavtalet och framgår av bilagan 04 epostadresser ordermottagare, takpriser användbarhet som återfinns under respektive kompetensområde. Avropsförfrågan kan ställas successivt enligt rangordningen i ramavtalet eller av praktiska skäl ställas samtidigt till flera antagna leverantörer per roll och kompetensområde, exempelvis fem leverantörer i taget. Rangordningen tillämpas dock alltid vid tilldelning av kontrakt. Svar på avropsförfrågan enligt rangordning ska lämnas inom två arbetsdagar om inte längre tid anges i avropsförfrågan. Svar ska lämnas även om efterfrågad tjänst inte kan tillhandahållas. Sida 13 (16)

14 I avropsförfrågan specificeras den roll och kompetensnivå som behövs för utförande av konsulttjänsten samt tidpunkt för konsulttjänsten. Den leverantör som har bäst rangordning och kan tillhandahålla efterfrågad specificerad kompetens vid den önskade tidpunkten tilldelas kontrakt. Bevis som kan komma att krävas för att verifiera erfarenhet och specificerad kompetens inom den aktuella rollen vid rangordning kan komma att utgöras av: - referenser och/eller annan dokumentation av liknande konsulttjänster gällande de konsulter som ska utföra konsulttjänsten - intervju med de konsulter som ska utföra konsulttjänsten - CV gällande de konsulter som ska utföra konsulttjänsten - i förekommande fall säkerhetskontroll 7.2 Konsulttjänstens pris vid rangordning Leverantörens timpris för aktuell kompetensnivå i ramavtalet tillämpas vid avrop enligt rangordning. 8 Avrop med förnyad konkurrensutsättning Förnyad konkurrensutsättning ska alltid tillämpas vid konsulttjänst som överskrider 160 timmar. Förfarandet innebär i korthet att UM/UE skickar ut en skriftlig avropsförfrågan till samtliga Ramavtalsleverantörer som har ramavtal inom aktuellt kompetensområde och län för att på nytt lämna avropssvar. Detta görs för att avgöra vilken Ramavtalsleverantör som kan erbjuda det för UM/UE bästa avropssvaret utifrån de villkor och utvärderingskriterier som angetts i avropsförfrågan. 8.1 Processteg vid förnyad konkurrensutsättning Avrop Avropssvar Utvärdering Tilldelning Leverans Avrop UM/UE preciserar sitt avrop (Mall för avrop) samt anger utifrån sina behov vilka utvärderingskriterier som kommer att ligga till grund för tilldelning av kontrakt. Avropsförfarandet ska beskrivas i avropsförfrågan på ett transparant sätt så att Ramavtalsleverantörerna likabehandlas och har en möjlighet att lämna avropssvar på samma villkor. Det är av stor vikt att det av avropsförfrågan framgår hur utvärderingen av avropssvaren kommer att gå till samt hur respektive utvärderingskriterium värderas. Avropsförfrågan skickas till samtliga antagna Ramavtalsleverantörer inom aktuellt kompetensområde och län. Svar på avropsförfrågan ska lämnas inom fyra arbetsdagar om inte längre tid anges i avropsförfrågan. Avropssvar inkomna efter angiven tidsfrist beaktas inte. Avropssvaren ska vara skriftliga och innehållet i dem ska vara hemligt fram till det att beslut fattats om val av leverantör. Om efterfrågade tjänster inte kan erbjudas ska orsak till detta meddelas Sida 14 (16)

15 UM/UE. Rätten att motta avropsförfrågningar kan inte delegeras av Ramavtalsleverantören till underleverantör eller annan Ramavtalsleverantör Avropssvar Ramavtalsleverantören svarar UM/UE inom angiven tid med anbud Utvärdering Anbuden från Ramavtalsleverantören öppnas först efter tidsfristen för inlämnandet har gått ut. UM/UE utvärderar de inkomna anbuden för att finna den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för sitt behov Tilldelning UM/UE ska meddela de Ramavtalsleverantörer som lämnat avropssvar om beslut som fattats om val av Leverantör Leverans Avropet avslutas och regleras genom att skriftligt Kontrakt upprättas och tecknas mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE. Mall för Kontrakt återfinns under respektive kompetensområde på SKIs hemsida, bilaga 03 Avtalsvillkor för leveransavtal. 8.2 Utvärderingskriterier vid förnyad konkurrensutsättning Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning kan nedan angivna kriterier för tilldelning av kontrakt användas. Hur utvärdering och poängsättning av avropssvar går till specificeras i avropsförfrågan Beskrivning av utförande Ramavtalsleverantören ska på begäran inkomma med en beskrivning av hur leverantören avser att utföra, bemanna och lösa det specifika uppdraget. Beskrivningen kan komma att omfatta förväntat resultat, tillvägagångssätt, resursåtgång hos UM/UE, leveranstid, uppdragets start och/eller avslut Kompetens i utförandet De personliga egenskaperna och kompetensen hos de konsulter som erbjuds för uppdraget är av avgörande betydelse för att uppnå ett fullgott resultat. Ramavtalsleverantören ska på begäran inkomma med en specificering av kompetensen avseende de konsulter som offereras för en specifik konsulttjänst. Utvärdering av kompetens i utförandet kan komma att omfatta spetskompetens inom efterfrågad roll vad avser relevant utbildning och/eller erfarenhet för den specifika konsulttjänst som avropsförfrågan avser Referenser Ramavtalsleverantören ska på begäran av UM/UE inkomma med referenser för de konsulter som kommer att ingå i det specifika uppdraget. Referenser på konsulter kan användas som bevis för att konsulten har en viss kompetens. UM/UE kan utvärdera referenser vid tilldelning av kontrakt Medverkan vid möten Ramavtalsleverantören ska på begäran av UM/UE medverka vid möten eller intervjuer uppsatta för att verifiera att konsulter motsvarar uppsatta krav eller för att verifiera att Ramavtalsleverantören Sida 15 (16)

16 uppfattat det specifika uppdraget korrekt. UM/UE kan vikta och utvärdera information som framkommer vid dessa tillfällen. 8.3 Konsulttjänstens pris vid förnyad konkurrensutsättning Timpriserna på de tjänster som erbjuds i den förnyade konkurrensutsättningen inte får överskrida priserna i ramavtalet. I avropsförfrågan kan efterfrågas ett fast pris för uppdraget, löpande räkning eller löpande räkning med takpris. Metod för beräkning av anbudssumman ska framgå av avropsförfrågan. UM/UE kan också ange ett på förhand fast pris för konsulttjänstens genomförande. Sida 16 (16)

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Vägledning Öppna programvaror 2010

Vägledning Öppna programvaror 2010 Vägledning 1 (17) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...3 4 Övergripande om ramavtalet...4 4.1 Omfattning...4 4.2 Programvaruområden...5 4.3 Tjänster...7

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Vägledning IT-utbildning 2010

Vägledning IT-utbildning 2010 Vägledning 1 (19) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Avropsberättigade...3 3 Ramavtalsleverantörer...4 4 Övergripande om ramavtalet...5 4.1 Omfattning...5 4.2 Utbildningsområden...5 4.3 Flergångskort...6

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Förstudie. IT-drift 2013

Förstudie. IT-drift 2013 Sid 1 (35) Fastställd: 2014-05-22 Diarienr: 96-75-2013 Förstudie IT-drift 2013 Sid 2 (35) Sammanfattning har genomfört en förstudie för att utreda om förutsättningar finns för att nya upphandlingar ska

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011

Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inbjudan 2012-09-03. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Renée Sjölund 96-95-2011 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-09-03 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Nätverksprodukter Renée Sjölund 96-95-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012

Vägledning för avrop. Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Vägledning 1 (21) Vägledning för avrop Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

IT-relaterade arkitektroller i Sverige

IT-relaterade arkitektroller i Sverige IT-relaterade arkitektroller i Sverige 2012 Executive summary IT-relaterade arkitektroller i Sverige 2012 Syftet med detta dokument är att uppdatera den tidigare utgivna Arkitektroller inom IT i Sverige

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Förstudie. IT-utbildning 2014

Förstudie. IT-utbildning 2014 Sid 1 (29) Fastställd: 2014-06-25 Diarienr: 96-12-2014 Förstudie IT-utbildning 2014 Sid 2 (29) Sammanfattning vid Kammarkollegiets nuvarande ramavtal för it-utbildning med tillhörande tjänster har varit

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling

Läs mer

Ramavtalsbilaga 3 Krav på Leverantör

Ramavtalsbilaga 3 Krav på Leverantör 1/18 Ramavtalsbilaga 3 Krav på Leverantör Besvarad av i lämnat anbud 2013-05-13. 2/18 1 Krav på Leverantör I detta avsnitt redovisas de kvalifikationskrav (ska-krav) som varit gällande för denna upphandling

Läs mer

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013

Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 1 (31) Fastställd: 2013-11-29 Diarienr: 96-43-2013 Förstudie Managementkonsulttjänster 2013 Sid 2 (31) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund 5 2.2 Mål och syfte 5

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter 2003:23 Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter Vägledning och mallregelverk Innehållsförteckning 1 Bakgrund 7 2 Inledning och motiv 9 2.1 Informationssäkerhet något om teori

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Vägledning för avrop från ramavtal Dokumenthantering 2012- skrivare, MFP, programvaror och tjänster Version1.1 Sid 1 (21) Vägledning för avrop från ramavtal - skrivare, MFP, programvaror och tjänster myndighet mot kund, i nyare Allmänna villkor används bara kund och leverantör Byt Kammarkollegiet mot

Läs mer

Vägledning för Klienter

Vägledning för Klienter Vägledning för Klienter Stationära och bärbara datorer, All in One produkter, ruggade datorer, tablets/läsplattor, tunna klienter, bildskärmar samt tillbehör och produktnära tjänster Klienter 11 1 (40)

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto INTERNT Personligt Hälsokonto BILAGA 1 - KRAVSPECIFIKATION Maj 2010 Apotekens Service AB Datum: 2011-09-29 Version: Författare: Helena Lahti Senast ändrad: Dokumentnamn: Bilaga 1 - Personligt Fastställd

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer