Tygkontoret Byggnad 347

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tygkontoret Byggnad 347"

Transkript

1 Tygkontoret Byggnad 347 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:29 Agneta Ericsson

2 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 2 Arbetets omfattning... 3 Antikvarisk kontroll... 4 Bjälklagen... 5 Vindsbjälklaget... 5 Mellanbjälklaget... 7 Övrigt... 8 Medverkande Bilagor... 12

3 Inledning I Tygkontoret på örlogsbasen i Karlskrona har under perioden installerats en ny ventilationsanläggning. Arbetet har genomförts enligt handlingar upprättade av Arne Kransberg, Swedeco VVS-Konsult AB på uppdrag av Fortifikationsverket, fastighetsenheten (projektnr ). Olssons Plåtslageri & Ventilation AB har på beställarens uppdrag utfört alla arbeten. Enligt riksantikvarieämbetets beslut (dnr ) har Blekinge museum genom antikvarie Agneta Ericsson svarat för den antikvariska kontrollen. Arbetena slutbesiktigades Antikvarisk rapport har dröjt i väntan på uppgifter om använda material. Bakgrund Tygkontoret byggdes 1734 som Artillerikontor och är idag det enda bevarade huset från den gamla Artillerigården. Byggnaden har från uppförandet fram till dags dato använts som kontor, huvudsakligen för Marinen förklarades Tygkontoret som statligt byggnadsminne och ingår sedan 1995 i det statliga byggnadsminnet Sydostkustens örlogsbas, som innehåller 41 olika byggnader. Byggnadsminnet utgör en väsentlig del av Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, som fördes upp på Unescos lista Tygkontoret, baksidan, sett från Högvakten 2

4 Tygkontorets interiöra huvudstruktur är bevarad, men mestadels bakom moderna ytskikt. Flera nya innerväggar har rests för att tillskapa fungerande kontorsmoduler, städskrubbar, toaletter, omklädningsrum mm. Av flera skäl (inomhusklimat, akustik, ledningsdragningar mm) har taken i nästan alla rum sänkts mer eller mindre. Alla tak som varit aktuella för håltagning - med två undantag - har idag moderna ytskikt av olika slag. I samband med försvarsbeslutet 2004, som medförde att Karlskrona blev centrum för landets örlogsverksamhet, blev Tygkontoret huvudkontor för undervattensflottan. Trängseln i det stora huset med de många små rummen blev genast stor och luftcirkulationen otillräcklig. Ett nytt ventilationssystem måste installeras för att Tygkontoret ska kunna fortsätta att användas som tätbefolkat kontor. Arbetets omfattning Installation av ny ventilationsanläggning har medfört att en vindsskrubb (rum 208) har isolerats för att kunna användas som aggregatrum. Från denna huvudcentral har trummor för till- och frånluft lagts ut. För att tillgodose att varje arbetsrum i byggnaden förses med frisk luft och fungerande frånluftsevakuering, måste en trumma dras till varje rum. Befintliga kanaler och rör har så långt möjligt tagits i anspråk. Endast där så varit nödvändigt har nya hål tagits upp i tak/golv, men så långt från äldre väggar att stuckaturer och listverk inte skadats. Hålen har gjorts just så stora att trummorna kunnat stickas igenom (med sida cm sida allt efter trummans diameter). Mellanrummen mellan hålvägg och trumma har fyllts med gullfiber. Takhålen har täckts med vita ventilationsdon. Den norra skorstenen, som sedan 1980-talet fungerat som ventilhus, har demonterats, murats upp igen och klätts in med plåt. Gamla ventildon i byggnadens ytterväggar har tagits bort, eftersom de inte längre behövs. Hålen efter donen har murats igen, putsats och avfärgats. Likaså har ett frånluftsrör, som stack upp mitt i framsidans takfall, tagits bort. Det största ingreppet i byggnaden har inredningen av aggregatrummet medfört. Den forna oisolerade skrubben under takfallet i byggnadens nordvästra hörn har isolerats och försetts med ett nytt bärande och isolerat golv. För att få in själva ventilationsaggregatet har man måst såga av en av takbjälkarna till skrubben, för att den vägen ta in apparaten. Trapploppet var för trångt. Bjälken har självfallet satts på plats igen. Tillstånd har inhämtats från Riksantikvarieämbetet, Jan Karlsson, via mejl (bifogas). 3

5 Inredning av vindskrubb rum 208 till aggregatrum Antikvarisk kontroll Det har varit mycket svårt att via hålen i bjälklagen få en uppfattning om de olika golv- resp taklagrens utseende och historia, eftersom hålen är så trånga, cm sida, och djupa, drygt 50 cm från översta till understa skikt. Somliga hål gränsar dessutom till yttermur eller bjälklag och blir därmed bara två- eller tresidiga. Eftersom takhöjden i de båda inredda våningsplanen är avsevärd och rummen i båda våningarna fungerande arbetsrum med dammkänsliga datorer, har stora baljor spänts fast mot taken och de blivande takhålen. Besiktning och dokumentation har därför huvudsakligen gjorts ovanifrån, dvs från golvnivå på vinden och övervåningen, vilket ytterligare försvårat möjligheten att definiera de underst liggande (tak-)lagrens utförande och utseende -och därmed historia. Att via stege nå taken underifrån har ställt sig näst intill omöjligt eftersom kontorsmodulerna är små och fullt möblerade med stora skrivbord, kassaskåp mm. Rumsnumrering är densamma som i Vårdprogram för Tyghuset. Dokumentationen är gjord och redovisad hålvis, så att iakttagelserna ska kunna kompletteras/föras in i rumsbeskrivningen i Vårdprogram för Tyghuset. Den delen av redovisningen levereras som bilaga på separat CD-skiva. Nedan redovisas en sammanfattning. 4

6 Bjälklagen Sammanfattningsvis kan konstateras att vindsbjälklag och mellanbjälklag är uppbyggda på likartade sätt; basen -förutom de bärande bjälkarna- är en isolering av cm kalkbruk, lagd i näver, vilande på en blindbotten av ej spåntade, ohyvlade bräder, ca 3 cm. Kalkbruket har över lag sjunkit ihop så att en luftspalt bildats ovanför. Under den ospåntade blindbottnen har ett hyvlat, ofta vitmålat, brädtak spikats. Ett hyvlat och spåntat golv har lagts över kalkbruksisoleringen. Över dessa golv- och takytor har i sin tur ytterligare skikt tillkommit, men olika för olika rum. Mellan alla dessa olika lager finns luftspalter av olika dimensioner. Vindsbjälklaget Det äldsta bevarade golvet på vinden är sannolikt det som idag ligger i den nordvästra delen av vinden, under det nya golvet i rum 208 med tillhörande utvind längs takfoten i norr. Dessa bräder är ej spåntade, sannolikt ursprungligen ej hyvlade, ca 3 cm tjocka och rejält slitna av tiden. I den östra delen av den öppna kallvinden (rum 205) ligger spåntade och hyvlade bräder, mycket mindre tidsslitna, och sammanhållna av skruvade järnförband (sekundärt?), men också samma spåntade, hyvlade bräder, ca 5 cm tjocka, som ligger i rum 201 och under senare lager i rum 203 och 204 i huset södra del och rum 210 och 210A i husets norra delen. De sistnämnda är de präktigaste bräderna av alla påträffade. När de olika vindsgolven har lagts är okänt. Över vindsgolvet har olika material lags i olika rum allt efter behov. I rum 203 och 204, fd kopieringsrum, har på brädgolvet fästs en (jute)väv som botten för asfalt. Enligt vårdplanen lades asfaltgolvet om i dessa rum Asfaltmassan är idag stenhård, och liknar mest svart cement. Däröver masonit och sist en korkmatta. I rum 210 A, ligger olika träskivor mycket, mycket tätt (klistrade, oskiljbara) direkt på brädgolvet med en plastmatta överst. I den västra delen av kallvinden (rum 205) ligger över brädgolvet endast ett lager grått, grovkornigt bruk; enligt vårdplanen ett hydrauliskt kalkbruk (men är förvillande likt asbest till såväl färg som struktur). Närmast under brädgolvet på vinden ligger en kalkbruksisolering i ett fack cm högt. Kalkbruket är armerat med gråsten i lite olika storlek och lagt på en matta av björknäver. I rum 205, hål d och e, är björknävern ersatt av begagnad segelduk. Segelduken är stel och svart av impregnering och med jämnt handlaskade hål i ena kantfållen. Kalkbruket har sjunkit ihop olika mycket i olika delar av huset, så att i somliga hål finns en luftspalt mellan bruk och vindsgolv. I hålet i rum 204 syns tydligt att ytterligare ett lager bruk, ca 10 cm, lagts på en halmmatta ovanpå det gamla. Det senare lagret är mycket magrare och nästan vitt till skillnad från det undre som är tydligt grått och fetare. Där luftspalten blivit/varit tillräckligt stor (rum 210, 206, 205) har fogskum sprutats in ovanifrån (renoveringen 1980-tal?). Björknävern vilar på vad som sannolikt är den ursprungliga blindbottnen; ohyvlade, ej spåntade bräder, ca 3 cm tjocka. Under detta i sin tur i alla rum en luftspalt, 5-10 cm, och därefter ytterligare ett lager bräder, spåntade och hyvlade. I rum 205 finns mellan blindbotten och det senare spåntade taket en vit- och grålimmad linne eller juteväv (just i hålet var två våder 5

7 ihopsydda med jämna fina stygn med grov lin eller jutetråd). Det understa brädtaket i sin tur täckt av en tretexskiva. I rum 210 och 210 A är en vassmatta förstärkt med fin ståltråd spikad på brädtaket. Vassmattan utgör fäste för ett tunt lager slätstruken gips. I alla nu aktuella rum utgörs det understa, dvs det nuvarande taket, av skivor av masonit, tretex eller av ett nedsänkt demonterbart akustiktak i metallramar. Inte i något rum aktuellt för håltagning finns ett synligt äldre tak av bräder eller väv. Taknivåerna är därmed olika från rum till rum. Håltagning i rum 204 6

8 Lagerföljd sedd uppifrån vindsgolvet och ner mot övervåningens tak Kalkbruk/linolium- eller plastmatta på masonit/träskivor (Asfalt på juteväv, rum 203, 204) Spåntade bräder ca 3-5 cm tjocka Luftspalt /fogskum 5-10 cm Kalkbruk ca cm Björknäver/segelduk Blindbotten; ohyvlade, ej spåntade bräder ca 3 cm Luftspalt ca 10 cm (Vitlimmad linneväv rum 205) Spåntade takbräder ca 3 cm (Vassmatta med slätstruken gips rum 204) Luftspalt Moderna nedsänkta akustiktak eller skivor av masonit, tretex dyl Mellanbjälklaget Även mellanbjälklaget är isolerat med kalkbruk lagt i björknäver. Bräderna över bruksisoleringen har utgjort övervåningens gamla golv, sannolikt det som lades in 1860 (enl vårdplanen), nu genomgående täckt med ekstav eller linoliummatta på masonit. Brädskiktet under kalkisoleringen är en blindbotten av ospåntade, ej hyvlade bräder. Därunder en omgång spåntade takbräder. Dessa har i sin tur behandlats olika från rum till rum och från tid till annan. Genomgående är dock att alla för håltagning aktuella tak i bottenvåningen, precis som i övervåningen, är nedsänkta och utgörs av moderna ytskikt med undantag av taken i städskrubben rum 19 och passagen rum 2, där breda spåntade bräder med synliga spikhuvuden utgör takskikt. Brädtaken är målade med flera lager vit färg, ytterst plastfärg. I hålet i rum 102 påträffades en papperslapp med en överstruken teckning av en naken kvinnokropp, siffertabeller (någon form av sammanställning/uträkning) och delar av en eller flera meningar. Allt skrivet med sepiabläck på fint grått lumppapp. Av siffror och bokstävers utseende att döma, sannolikt skrivet runt sekelskiftet I taket i rum 10 syns tydligt att det understa brädtaket varit vitstruket. Under detta ett lager lättbetong som målats vitt. 7

9 Hål i golvet rum102 mot taket Lagerföljd sedd från övervåningens golv och ner mot bottenvåningens tak Ekstav/linoliummatta på masonit Spåntade bräder (1860-talets renovering) Luftspalt Kalkbruk cm Björknäver Blindbotten; ohyvlade, ej spåntade bräder ca 3 cm Luftspalt Spåntade, hyvlade takbräder Moderna nedsänkta akustiktak, skivor av masonit eller lättbetong Dessutom har ett hål i väggen mellan rum 17 (omklädningsrum) och rum 9 (kontor) tagits upp. Väggen är drygt 90 cm bred. Närmast taket låg en hel kalksten, så håltagningen gjordes under denna i den murade delen av väggen. Väggen har på båda sidor varit putsad och målad i flera färger. Övrigt Den norra skorstenen, som fungerade som ventilationshus, har monterats ner till ca en meter under taknock och byggts upp igen enl anvisningar dvs. som ett nytt ventilationshus anslutet till det nya systemet. Huven har klätts med svartmålad plåt och fått samma form som en skorsten. 8

10 De runda ventildonen i norra och södra ytterväggarna har tagits bort och hålen murats igen. Enligt uppgift med kalkbruk och avfärgning med kalkfärg, men bruket tycks för hårt. Putsytan är grov och ej slätstruken i liv med övriga fasaden. Även färgen skiljer sig något från övriga fasadfärgen. Ilagningarna är alltså väl synliga. Exakta uppgifter om typ av bruk och färg har trots påstötningar inte kunnat erhållas. Ventilationsröret i det främre takfallet har tagits bort, hålet i svallet täckts och en hel tegelpanna lagd däröver. Ilagning av hål efter borttagna ventildon i den södra ytterväggen 9

11 Den ny plåttäckta skorstenen. Inredningen av aggregatrummet, rum 208, medförde att ett skåp flyttades ut till den centrala kallvinden (rum 205). Alla nya golv och väggytor i aggregatrummet är spikade på de gamla. Den takbjälke som tillfälligtvis måste sågas av är insatt på plats, spikad, stagad sidledes och därefter inbyggd i den oisolerade ytterväggen. Sågsnittet lades diagonalt mot bjälken för att få en så bärande fog som möjligt. Utrymmet medgav inget blixtsnitt. Trapploppet kläddes in med masonit och plast i god tid före arbetsstart. Skyddsytorna har fungerat utomordentligt under hela arbetstiden. Arbetet avslutades med att arbetsgruppen gemensamt tittade på det bildspel om Artillerigårdens framväxt och utveckling som tagits fram av Blekinge museum. 10

12 Medverkande Beställare: Fortifikationsverket, fastighetsenheten Entrepenörer: Olssons Plåtslageri & Ventilation AB, Karlskrona Swedeco VVS-Konsult AB, Karlskrona Antikvarisk kontroll: Blekinge museum Agneta Ericsson, antikvarie 11

13 Bilaga 1 Mejl av ang tillkomna arbeten i samband med installation av aggregatet i vindsskrubb. Hej, RAÄ ser inga problem med de åtgärder som du föreslår, det ryms inom den antikvariska kontrollen och vi behöver inte fatta några tillägggsbeslut. Även förslaget att klä in skorstenen i tegel tycker vi är helt OK. hälsn Jan Karlsson >>> "Agneta Ericsson" :11:45 >>> Jo, det handlar om Tygkontoret, byggnad 347 örlogsbasen i Karlskrona. Man vill/måste ta upp ett hål i taket på den yttre gaveln av det tillkomna fläktrummet på vinden och tillfälligtvis ta bort en del av den takbjälke som delar samma gavel i två delar för att få in det nya ventilationsaggregatet i huset. Det är för stort för att tas upp genom trapploppet, även i sina minsta delbara beståndsdelar. Bjälken ska så snart aggregtet är på plats "sättas" tillbaka på plats och stagas. Självklart ska jag dokumentera så långt möjligt. En annan fråga jag glömde ta upp i telefon. Arbetena innebär nedmontering av den ena skorstenen, återuppbyggnad som kläs med svart plåt. Frågan har nu rests om inte den andra skorstenen, murad i samband med renoveringen på 80-talet i rött tegel, skulle kläs in i plåt också. Kommer att se lite konstigt ut med en svart plåtskorsten och en röd tegelskorsten. Vill veta att det är OK att klä in tegelskorstenen i svart plåt om man så önskar. /Agneta Ericsson 12

14 Bilaga 2 13

15 Bilaga 3 14

Corps de Garde Stumholmen

Corps de Garde Stumholmen Corps de Garde Stumholmen Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll av ombyggnad Blekinge museum rapport 2010:15 Agneta Ericsson Inledning... 2 Byggnadsminne... 2 Högvakt... 2 Historik...

Läs mer

RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15

RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15 Ske mus dnr 138/2009 Lst dnr 434-11627.2009 DOKUMENTATION ÖVER BYGGNADSMINNET RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15 Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län Skellefteå museum 2009 Elisabeth Ek Innehållsförteckning

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport..

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Foto: Thomas Carlquist 1 Västerplana mejeri Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri,, Västerplana socken, Götene kommun,. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Renoveringsarbeten har en följd av år utförts

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer

Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012

Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012 Djurgårdsvarvet 2012 09 17 Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012 På uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning Olof Stroh ECS-Teknik AB Dalsberga Gård 775 96 Krylbo Telefon: 0226-680

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning.

Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning. ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:07 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning. Örebro slott Provgropar i västra och norra flygelns källarvåning.

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:63 Kocken 29 Förundersökning 2005 Mattias Burman och Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:63 Kocken 29 Förundersökning, 2005 Simrishamns socken Simrishamns

Läs mer

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A Förundersökning och projekteringshandling Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet

Läs mer

Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204

Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204 Rapport 2013:204 Vård- och underhållsplan Fillinge tingshus Fillinge tingshus Bankekinds socken Linköpings kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Rapport 2013:20. Vårdplan för byggnader på hembygdsgården. Härledgården. Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun

Rapport 2013:20. Vårdplan för byggnader på hembygdsgården. Härledgården. Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun Rapport 2013:20 Vårdplan för byggnader på hembygdsgården Härledgården Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun 1 Omslagsfotografi : hembygdsgården Härledgården i Torstuna socken, övre

Läs mer

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 Inledning Denna översiktliga beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnader på Älviks gård,

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

Kubbhus i Torslunda. Cecilia Pantzar Rapport 2009:04

Kubbhus i Torslunda. Cecilia Pantzar Rapport 2009:04 Kubbhus i Torslunda Antikvarisk medverkan vid renovering av kubbhus inom fastighet Torslunda 2:5, Täby socken, Täby kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2009:04 2 Kubbhus i Torslunda Antikvarisk medverkan

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(3) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Joel tilläggsisolerade och passade på

Joel tilläggsisolerade och passade på Joel tilläggsisolerade och passade på att byta fasad Fasaden utsätts för stora påfrestningar från sol, vind och vatten och någon gång behöver den fräschas upp eller till och med bytas ut. Levande Hus besökte

Läs mer

Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening

Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening Stockholms stad, tidigare Brännkyrka socken Stockholms

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer