Byggnadsfysik 7,5 HP. Formelsamling. Sammanställs av Osama Hassan, Fredrik Häggström Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsfysik 7,5 HP. Formelsamling. Sammanställs av Osama Hassan, Fredrik Häggström Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet"

Transkript

1 Byggnadsfysik 7,5 HP Formelsamling Sammanställs av Osama Hassan, Fredrik Häggström Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet

2

3

4

5

6

7 FORMLER 4.2 INNEKLIMAT (4.1) (4.2) (4.3) (4.4) 4.7 ENERGIHUSHÅLLNING (4.7) VÄRMETRANSPORT I KONSTRUKTIONER q = λ q = R = (7.12) (7.14) (7.15) (7.16). (7.17) (7.18) q = (7.19) (7.20) (7.21).. (7.22) (7.23) (7.24) (7.25)

8 7.2.2 STRÅLNING (7.26) (Stefan Boltzmann s konstant) (7.27) (7.28) (7.29) (7.30) (7.31) (7.32) (7.33) (7.34) Te uteluftens temperatur C Tm = effektiv motstrålningstemperatur C αr = värmeöverföringskoefficient för strålning (W/m 2 K) αe = yttre värmeöverförningskoefficient =1/Rse (W/m 2 K) ε relativa str lningstalet -) Tmedel = medeltemperaturen mellan ytorna (K) (7.35) (7.36) (7.37) Te uteluftens temperatur C Isol = kortvågig solstrålning mot en yta (W/m 2 ) αsol = absorptans för kortvågig strålning (-) αe = yttre värmeöverförningskoefficient =1/Rse (W/m 2 K)

9 7.2.3 KONVEKTION VÄRME (7.38) c = luftens specifika värmekapacitet (Ws/kgK) ρ = luftens densitet (kg/m 3 ) cρ luftens v rmekapacitet Ws m 3 K) T1-T2 = temperaturdifferensen (K) Ra = luftflödet (m 3 /s) (7.39) αc = konvektiv värmeöverföringskoefficient (W/m 2 K) Ts = ytans temperatur C Tluft den str mmande luftens temperatur C αci = 2,5 för väggytor med normal naturlig konvektion αci = 0,7 för tak- och golvytor med termiskt stabila luftskikt αci = 5,0 för ytor med instabila luftskikt exempelvis golv med golvvärme αce ν ν vindhastigheten m s n ra v ggytan STRÅLNING OCH KONVEKTION VID YTOR VÄRMEMOTSTÅND (7.40)

10 7.3.1 VÄRMEISOLERING I HUS OCH KONSTRUKTIONER (7.41) Qt = maximalt tillåtna transmissonsförluster (W/K) Aom = totalt omslutande area som gränsar mot uppvärmd inneluft (m 2 ) tδtm = antalet gradtimmar under årets uppvärmningssäsong (Kh) (7.42) Ukorr,i = värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelen (W/m 2 K) Ai = area för byggnadsdelen yta mot uppvärmd inneluft (m 2 ) Ψk = värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggan k (W/mK) lk = längden av den linjära köldbryggan k mot uppvärmd inneluft (m) Xj = värmegenomgångskoefficient för punktformiga köldbryggan j (W/K) (7.43) (7.44) (7.45) U = värmegenomgångskoefficient (W/m 2 K) RT = totalt värmemotstånd (m 2 K/W) ΔUf = korrektion för köldbryggor i form av fästanordningar etc. ΔUg = korrektion för arbetsutförande och springor och spalter ΔUr = korrektion för nederbörd och vindpåverkan i omvända tak och duo-tak (7.46) (7.47) (7.48) n (7.49)

11 ( ) (7.50) det ENERGIBEHOV Se EFFEKTBEHOV * + (7.72) TIDSKONSTANT (7.73)

12 7.6.1 FUKT I LUFT (7.89) (7.93) DIFFUSION ÅNGTRANSPORT (7.96) (7.97) (7.98) (7.99) (7.101) (7.102) (7.103) (7.104) sin

13 8.1.1 BYGGNADSDELAR MED HOMOGENA MATERIALSKIKT (8.1) BYGGNADSDELAR MED SAMMANSATTA MATERIALSKIKT (8.2) KONDUKTANS FÖR GOLV PÅ MARK ELLER ISOLERAD MARK I KRYPGRUNDER (9.30) (9.31) ( ) (9.32) ( ) (9.33) (9.34) (9.35)

14 VINDTRYCK Vindtryck på en yta 2 p = C v vind 2 C = Formfaktor v vind = vindhastighet Utvändig lufttrycksdifferensen över klimatskärmen, Δp (pa) C = formfaktorn, C yttre C inre = differensen mellan formfaktorerna på var sin sida om konstruktionen C inre = inomhus formfaktorn. TERMISKA DRIVKRAFTER Lufttrycksdifferensen Δp mellan kalla och varma sidorna (Pa) ΔT = skillnaden mellan inom och utomhus temperaturen z = avståndet i höjdled från nollnivån (tryckskillnaden är noll ) MEKANISK VENTILATION F system ger ett invändigt undertryck, Δp T system ger ett invändigt övertryck, +Δp FT system, Δp=0

15 DEN TOTALA LUFTTRYCKSDIFFERENSEN ÖVER KLIMATSKÄRMEN ΔP tot = ΔP termisk + ΔP ventilation - ΔP vind STRÖMNING GENOM OTÄTHETER Spalter och hål i tunna skivor (t ex plåttak) R a = luftflödet (m 3 /s) A = hålets area (m 2 ), Δp = tryckskillnaden (Pa) Spalter i tjocka skivor L = tjockleken av byggnadselement i strömningsriktningen b = spaltvidden d = längden A = spaltens arean = bxd μ = luftens dynamisk viskositet (kg/ms) Cirkulärt hål L= djupet (m) d= diametern (m)

16 Porösa permeabla (luftgenomsläppliga) materialskikt B 0 = materialets specifika permeabilitet (m 2 ) μ = luftens dynamiska viskositet (Ns/m 2 eller Pa.s) B 0 /μ = luftgenomsläppligheten (m 3 /mpa.s) B 0 /L = permeabiliteten (m), L= tjockleken A= skiktets yta (m 2 ) FUKTKONVEKTION Total mängd kondenserat vatten inuti en byggnadsdel (kg/s) G = R a. (v i -v s ) R a = luftflödet (m 3 /s) v i = ånghalt i inomhusluften (kg/m 3 ) v s = mättnadsånghalt för utomhusluften (temperaturberoende). Fukttransport i ett ventilerat utrymme (t ex kallvind) G = R a. Δv Δv = fukttillskott inomhus (= vi v u ) G= de konvektiva luftflödet (kg/s) Konvektiv luftflöde (kg/s) G = R a. v v = ånghalten i luften (kg/m 3 ).

17 BYGGFUKT w = ρ u w= fukthalt (kg/m 3 ) u= fuktkvot (kg/kg) w byggfukt = w inbyggnadsfukt w jämvikt KONDENSATION PÅ YTOR Invändig yttemperatur T si T si = Ti U. Rsi.( Ti Te ) T i = inomhustemperatur, T e = utomhustemperatur U= u värdet, R si = värmegenomgångmotståndet på konstruktionens insidan= 1/α i, α i = värmeöverföringskoefficient på insidan (W/m 2 K). För bedömning om risk finns för invändig ytkondensation, kan R si sättas till R si = 0,13 m 2 K/W för plana ytor. Vid hörn kan R si sättas till R si = 0,26 m 2 K/W Mängd vatten som kondenserar på en yta g = β.( vi vs( Ts )) g= mängd vatten som kondenserar på en yta inomhus (g/m 2 s) β= ångövergångskoefficient vid ytan (m/s). För byggnaders innerytor med naturlig konvektion, β=0,003 m/s v s = mättnadsånghalten på ytan vid yttemperaturen, T s (g/m 3 ) v i = ånghalt i omgivande luften (inneluft) (g/m 3 )

18 AVDUNSTNING FRÅN YTOR g = β ( vs( Ts ) va ) g = Avdunstningen (g/m 2 s) (avdunstningshastigheten) från en våt yta β= ångövergångskoefficient vid ytan (m/s) v s = mättnads ånghalten vid yttemperaturen T s (g/m 3 ) v a = ånghalt i omgivande luften (g/m 3 ). TORKTID g = fuktflödet (eller uttorkningshastighet) (kg/m 2 s) Z= ångmotståndet från plattans mitt och in i rummet, d= ånggenomsläpplighet (m 2 /s) för porösa material v v 0 = ånghaltsdifferensen mellan materialet och omgivande luft. Z= ångmotståndet från plattans mitt och in i rummet (s/m) d = plattans tjocklek δ= ånggenomsläpplighten för material (m 2 /s) ΔG= den avgivna fuktmängden under ett tidssteg Δt (kg/m 2 ) w(φ) = fukthalten i materialet (kg/m 3 ). Uttorkning sker vid varje interval från den högre fukthaltsgräns w(φ 0 ) till den lägre w(φ 1 )

19 Δw = byggfukten som ska uttorkas vid varje steg. Om betongkonstruktionen förses med någon form av ytskikt med ångmotståndet Z ytskikt G= mängden uttorkad fukt (kg) d = betongkonstruktionens tjocklek A= area

20 FORMFAKTORN FÖR OLIK BYGGNADSDELAR

21 Ångövergångskoefficienten in relation till luftrörelse vid ytan

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik, Osama Hassan BYGGNADSAKUSTIK- FORMELSAMLING Ljudhastighet i luft c = 331 m/s t (m/s) t = temperaturen ( C). Ljudtrycksnivå p L p = 20log (db) p0 p = ljudtryckets effektivvärde (Pa) = p max 2 p 0 = referensljudtrycket ( Pa) p max = maxvärdet av svängningsamplituden av trycket Ljudeffektnivå W L w = 10log (db) W0 L W = ljudeffektnivån i db W = den avgivna ljudeffektens tidsmedelvärde i W W 0 = standardiserad referensljudeffekt W Addition av ljudnivåer L p1 Lp 2 Lpn L = p, tot 10 log (db) L p,i = ljudtrycksnivå orsakad av ljudkälla nr i n = antalet ljudkällor Subtraktion av ljudnivåer L pm L pb L = p, tot 10 log (db) 1

62 L p,tot = den verkliga nivån L pm = den uppmätta nivån L pb = bakgrundsnivån. A- och C-vägning Ljudutbredning utomhus L p = L logr (db) w L p = ljudtrycksnivån (db), L w = ljudeffektnivån (db) r = avstånd till ljudkällan (m) Ljudutbredning inomhus L p = L log A (db) w M L w = ljudeffektnivån (db) A M = rumsabsorptionen (m 2 S) Ljudabsorption A = α s + α s α n s n A= den totala absorptionen för ett rum (m 2 S) α = materialets absorptionsfaktor för en yta s = ytans area 2

63 Efterklangstid 0.16V T = A V= rummets volym (m 3 ) T= efterklangstid (s) A= rummets absorption area (m 2 S) Reduktionstal R = L S L M AM 10 log (db) S L S = medelvärde av ljudtrycksnivån i sändarrummet L M = medelvärde av ljudtrycksnivån i mottagarrummet A M = absorptionen i mottagarrummet (m 2 S) S = Skiljeväggens area (m 2 ) Anpassningstermen för reduktionstalet n Li R i C = 10 log Rw (db) i= 1 n Li R i C tr = 10 log Rw (db) i= 1 L i = spektrum eller respektive frekvensvärde i tabellen nedan R i = reduktionstalet för samma frekvensband. R w = vägt reduktionstal n = antal frekvensband enligt tabellen 3

64 Spektrum för att beräkna anpassningsterm för luftljudisolering L i, (db) Frekvens (Hz) Spektrum 1 för beräkning av C C och C Spektrum 2 för beräkning av C tr för alla frekvenser 1/3-oktav 1/1-oktav 1/3-oktav 1/1-oktav 1/3-oktav 1/1-oktav Referenskurvan för vägt reduktionstal Frekvens(Hz) /3-oktavband Referensvärden (db) oktavband

65 Stegljudsisolering AM Ln = Lp + 10 log S0 L p = Mottagarrummets ljudrycknivå A M = mottagarrummets totala absorptionsarea S 0 =10 m 2 Anpassningstermen för stegljud C I Ln, sum 15 Ln, w = (db) där n Li 10 L = n, sum 10 log 10 (db) i= 1 L i = de uppmätta stegljudsnivåerna L n,w = vägd stegljudsnivå n = antal frekvensband = 18 för utökad frekvensområdet C I, och = 16 för C I, och C I, Referenskurvan för vägd stegljudnivå Frekvens (Hz) Referensvärden (db) 1/3-oktavband oktavband

66 Kritiskfrekvens f c 2 c = 2π M B (Hz) c = longitudinalvågens utbredningshastighet i luft (m/s) M = väggens ytvikt (kg/m 2 )= ρh ρ = väggens densitet (volymvikt) (kg/m 3 ) h= väggens tjocklek (m) B = väggens böjstyvhet per enhetsbredd (Nm) 3 E Eh B = I = µ 12(1 µ ) E= dynamiska elasticitetsmodul (N/m 2 ) I = yttröghetsmomentet per enhetsbred (m 3 ); för en homogen, planparallell platta kan I beräknas ur: I = h 3 /12 µ = tvärkontraktionstalet eller Poissons förhållande (dimensionslös): µ 0.3 för betong, µ 0.15 för trä, µ 0.3 för stål och de flesta metaller. OBS! vid normala rumstemperaturer och tryck kan kritiskfrekvensen för en homogen planparallell platta approximeras som: f c ρ (Hz) h E Ljuddämpning med absorbenter L = ändring i ljudnivå (db) A f = absorptionen före åtgärd A e = absorptionen efter åtgärd Ljudhästighet i material Longitudinalvåg c L = E ρ ( ) L = 10 log A e A f Transversellvåg c T = G ρ Böjvåg c = B f c f c ρ = väggens densitet (volymvikt) G = väggens skjuvmodul (N/m2) 6

67 E= väggens dynamiska elasticitetsmodul (N/m 2 ) f c = kritiskfrekvens c = luftljudhästighet Beräkning av reduktionstalet R för enkelvägg R = 20 log M + 20 log f 48 (db) (för: f < f c ) R = 20 log M 10 log fc + 30 log f + 10 logη 45 (db) ( för: f > f c ) η = förlustfaktorn M = väggens ytvikt (kg/m 2 )= ρh f = frekvens (Hz) f c = kritiskfrekvens (Hz) Beräkning av stegljud av bjälklag L n = log h 15 log ρ 5 log E 10 logη + 10 logσ (db) η = förlustfaktorn σ = bjälklagets avstrålningsfaktor = 1 för f > f c h = bjälklagets tjocklek (m) E = bjälklagets dynamiska elasticitetsmodul (N/m 2 ) ρ = bjälklagets densitet (kg/m 3 ) Resulterande reduktionstal R tot 10 log S1. 10 S + S S 1 2 n = R1 R2 Rn S Sn. 10 S 1, S 2,..= elementens area R 1, R 2,..= elementens reduktionstal 7

68 8

Storhet Året J F M A M J J A S O N D. Luleå T 1,5-11,5-10,7-6,1 0,0 6,3 12,9 15,5 13,5 8,3 2,9-4,1-9,0

Storhet Året J F M A M J J A S O N D. Luleå T 1,5-11,5-10,7-6,1 0,0 6,3 12,9 15,5 13,5 8,3 2,9-4,1-9,0 Fukt .1 Fukt Inledning BBR 2008, Regelsamling för byggande, Kapitel 6 Hygien, hälsa och miljö, innehåller föreskrifter och allmänna råd till Plan- och Bygglagen, PBL samt Förordningen om tekniska egenskapskrav

Läs mer

Metodik vid energibesiktning av kontors- och skolbyggnad

Metodik vid energibesiktning av kontors- och skolbyggnad Metodik vid energibesiktning av kontors- och skolbyggnad Beskrivning av ett tillvägagångssätt för att utföra en energibesiktning av en kontors- eller skolbyggnad. Fredrik Fjellborg Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 Byggfysik Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 316 317 Ljud Allmänt om ljud våglängd Ljudets väg Ljud eller oljud, beroende på åhöraren, är tryckfortplantningar, förtätningar/förtunningar, i

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

TOBIAS ENGQVIST, JESSICA ERIKSSON

TOBIAS ENGQVIST, JESSICA ERIKSSON Ljudisolering i prefabricerade betongstommar En fältmätning av luft- och stegljudsisolering Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS ENGQVIST, JESSICA ERIKSSON Institutionen för

Läs mer

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak

Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys av fuktomlagring i välisolerade parallelltak Analys med simuleringsprogrammet Wufi 2D Analysis of moisture rearrangements in ventilated roofs Analysis with the simulation program Wufi 2D Författare:

Läs mer

RUMSVIS BEHOVSANPASSAD LUFT- OCH VÄRMETILLFÖRSEL GER GOD INNEMILJÖ OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET

RUMSVIS BEHOVSANPASSAD LUFT- OCH VÄRMETILLFÖRSEL GER GOD INNEMILJÖ OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET 1 RUMSVIS BEHOVSANPASSAD LUFT- OCH VÄRMETILLFÖRSEL GER GOD INNEMILJÖ OCH HÖG ENERGIEFFEKTIVITET av Professor Tekn Dr Christer Harrysson Bygg- och Energiteknik AB Falkenberg juli 2014 2 FÖRORD Oljekrisen

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Teknikavsnitt Teknikavsnitt Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Ventilationsprinciper Ventilationssystem Omblandande ventilation Deplacerande ventilation

Läs mer

EXAMENSARBETE. Simulering av inomhusklimat i lågenergihus. Daniel Risberg. Civilingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Simulering av inomhusklimat i lågenergihus. Daniel Risberg. Civilingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Simulering av inomhusklimat i lågenergihus Daniel Risberg Civilingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Detta arbete

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02 2007-05 Ersätter Energihushållning, Nya krav i Boverkets Byggregler, BBR 2006-09 Energihushållning Boverkets

Läs mer

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi

Teknisk Handbok. Luftbehandlingsteknologi Teknisk Handbok Luftbehandlingsteknologi Innehållsförteckning 1 INLEDNING Handbokens syfte och mål 9 Presentation av handboken 9 2 ALLMÄNT OM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Inledning 11 3 LUFTENS EGENSKAPER Inledning

Läs mer

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203

GOLVSPÅNSKIVOR. Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B-203 GOLVSPÅNSKIVOR Handbok 2012 BSAB 96: KEJ.23 B203 Tet, bild och formgivning: www.siffrabokstav.se INNEHÅLL SID 1 FORESTIA AS... 4 1.1 Produktion... 4 1.2 Kapacitet... 4 1.3 Kvalitet Miljö... 5 2 SORTIMENT...

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 7: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Reynolds tal är ett dimensionslöst tal som beskriver flödesegenskaperna hos en fluid. Ett lågt värde på Reynolds

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager

Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager Sivert Uvsløkk 1,*, Hans Boye Skogstad 1, Steinar Grynning 1 1 SINTEF Byggforsk, Norge

Läs mer

Audioteknik och akustik

Audioteknik och akustik Audioteknik och akustik Mendel Kleiner Institutionen för teknisk akustik Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2000 Sjunde upplagan M. Kleiner 2000 Förord Kompendiet Audioteknik och akustik utgör kurslitteratur

Läs mer

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus LUND UNIVERSITY, LUND, SWEDEN DEPT OF BUILDING TECHNOLOGY, BUILDING PHYSICS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR BYGGNADSTEKNIK, BYGGNADSFYSIK Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Läs mer

Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor. Moisture movement in inorganic wetroom boards and windbreaking boards.

Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor. Moisture movement in inorganic wetroom boards and windbreaking boards. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi Avdelningen för Byggnadsmaterial Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor Moisture movement in inorganic

Läs mer

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat

Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat Tilläggsisolering i ett varmare och fuktigare klimat - Analys av tillfälliga boenden i Växjö Kommun med avseende på fukt Hanna Svensson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds

Läs mer

B ULLER OCH BULLERBEKÄMPNING

B ULLER OCH BULLERBEKÄMPNING B ULLER OCH BULLERBEKÄMPNING Arbetsmiljöverket ger ut denna handbok som hjälp och vägledning i syfte att åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Den beskriver hur man enligt tillgänglig kunskap och erfarenhet

Läs mer

ProClim Web 2013-04-22

ProClim Web 2013-04-22 Manual ProClim Web 2013-04-22 SNABBINSTRUKTION FÖR ATT KOMMA IGÅNG.. 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Allmänt om modellen... 4 Ett rektangulärt rum... 4 Dimensionerande beräkningsfall... 4 Omgivande rum... 4

Läs mer

Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet

Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet Energieffektivisering av ett flerbostadshus från miljonprogrammet - En fallstudie av Kungsfågelgatan 12 i Västerås Examensarbete vid Mälardalens Högskola i samarbete med AB Verner Andersson Utfört av:

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

Livscykelkostnadsanalys av småhus

Livscykelkostnadsanalys av småhus Livscykelkostnadsanalys av småhus en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK

GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK Teknisk akustik GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK E Nilsson A-C Johansson J Brunskog L-G Sjökvist D Holmberg Lund, januari 005 TVBA-3116 Tredje upplagan Teknisk akustik GRUNDLÄGGANDE AKUSTIK E Nilsson A-C Johansson

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

FÖNSTERMONTAGE. Kontaktpersoner: Sören Johansson, Byggtema; Mats Svensson, Nordisk Kartro; Per-Anders Daerga, Trätek

FÖNSTERMONTAGE. Kontaktpersoner: Sören Johansson, Byggtema; Mats Svensson, Nordisk Kartro; Per-Anders Daerga, Trätek FÖNSTERMONTGE INFÄSTNING, DREVNING OCH TÄTNING Kontaktpersoner: Sören Johansson, Byggtema; Mats Svensson, Nordisk Kartro; Pernders Daerga, Trätek Sammanfattning: rtikeln behandlar fönsterfogen, dvs gränssnittet

Läs mer

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar Jämförelse av frånluftsvärmepumpar Författare: Max Green & Oskar Jacobsson - 0 - Handledare LNU: Björn Zethraeus Datum:24/5 2013 Ämne/kurskod Examensarbete, 2BT0IE Förord Denna rapport utgör författarnas

Läs mer