Torrklosett Installerings- och bruksanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torrklosett Installerings- och bruksanvisningar"

Transkript

1 Torrklosett Installerings- och bruksanvisningar

2 Delar av Biolan Torrklosett Leveransen av Biolan Torklosett innehåller alla ovannämnda delar. Därutöver Leveransen av Biolan Torklosett innehåller alla ovannämnda delar. Därutöver ingår vätskeavloppsslang, strödoseringsslev och en säck Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten i leveransen. 2

3 Installering av Biolan Torrklosett 3

4 Biolan Torrklosett Biolan Torrklosett är en närmast till fritidsbostaden avsedd snygg och lättskött torrklosett. Den kan installeras lätt direkt på golvet i en separat utbyggnad eller i samband med ett boningshus. Funktionsprincipen i torrklosetten är naturenlig och kräver varken vatten- eller el-anslutning. Att tillägga strömaterial efter användningen räcker. 1. Installering av Torrklosetten 1. Placera klosetten i vågrät ställning på golvet. 2. För ventilationsröret så rakt som möjligt upp på taket på byggnaden enligt bilden på sidan Installera vätskeavloppet från klosettbehållaren så att vätskan kan rinna fritt ner och ut ur behållaren. Vätskan kan samlas i en kanister, ledas till avdunstning eller behandlas tillsammans med annat avloppsvatten från fastigheten. 4. Fyll på klosettbehållarens botten ett lager på ca 5 cm av Barkströ för komposten & torrklosetten som följer i förpackningen. 5. Fyll klosettens löstagbara ströbehållare. Det är rekommendabelt att fylla den utomhus för att inte smutsa ner klosettrummet. 2. Placering av Torrklosetten i klosettrummet Torrklosetten installeras i vågrät ställning på golvet så att vätskan har fritt avlopp ur behållaren. Vid valet av platsen för klosetten måste ventilationen och vätskeavloppet beaktas. Rummet dimensioneras efter Torrklosettens dimensioner och efter önskad bekvämlighet i användningen. 3. Installering av ventilationen För att klosetten skall fungera ordentligt förs ventilationsröret så rakt som möjligt upp över takåsen. Krökningar i ventilationsröret kan förorsaka lukt- och fuktproblem i klosetten. Ventilationsröret sätts ihop enligt bilden på sidan 2 och genomförningen tätas med ett material som lämpar sig för tätning av takmaterialet. Det flexibla ventilationsröret (570413) är lättast att installera i varma utrymmen, och vid behov kan ytorna göras halkiga t.ex. med diskmedel. Tillräcklig ventilation kan vid behov säkras med en separat elektrisk fläkt eller vindventilator som levereras som extra utrustning. (s. 10) 4

5 4. Installering av vätskeavloppet Avloppsröret installeras till muffen på 45 som finns i nedre delen av klosettens bakvägg. Mufftätningen kan för installeringen göras halkig till exempel med diskmedel. Avloppet leds genom en slang eller ett avloppsrör ner från klosettbehållarens nivå på så sätt att överflödig vätska fritt kan rinna ut ur klosettbehållaren. 4.1 Uppsamling och behandling av vätska från Torrklosetten Vätskemängden per person från Torrklosetten är högst 1 1,5 liter i dygnet. I normalt bruk blir vätskemängden mindre. Mängden minskas på grund av användningen av strömaterial och till följd av värme och avdunstning genom ventilationen. Vätskan kan samlas i en kanister för nyttobruk, avdunstas eller behandlas tillsammans med övrigt avloppsvatten från fastigheten. Vätska med näringsinnehåll skall inte ledas direkt ut i jorden där den förorsakar överflödig punktlast. Nyttobruk av vätska Vätska som uppstår i Torrklosetten kan samlas i en stor plastkanister (bilden på sidan 3) och användas som sådan som näringslösning i trädgårdskomposten. Vätska utspädd till exempel 1:5 kan användas som gödsel för gårdsväxter såsom buskar, träd och prydnadsväxter. Avdunstning av vätska För behandling av vätska från Torrklosetten kan vid klosettens utsida byggas ett avdunstningskärl i bakväggens bredd. Kärlet förses med ett skyddstak mot regn och fylls med ett torvlager på ca 10 cm. Torven med indränkt vätska byts ut alltid vid tömningen av klosettbehållaren. 5

6 5. Ibruktagande av Torrklosetten Ett lager på ca 5 cm av Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten som kommer med leveransen breds ut på klosettbehållarens botten. Det är bra att fylla den löstagbara ströbehållaren med strömaterial utomhus för att hålla klosetten ren. 6. Användning av Torrklosetten Klosetten behöver bara ett tillägg av barkströ efter varje gång den används. Användningen av lämpligt strömaterial är ytterst viktigt för klosettens funktion. Användning av bra strömaterial och avlägsnande av överflödig vätska ur klosettbehållaren gör avfallets kompostering möjlig. Det med klosetten levererade Barkströet för komposten & torrklosetten är särskilt planerat för användning av torrklosett. Torrklosetten är avsedd för komposterbart klosettavfall, dvs. även toalettpapper kan droppas ner i behållaren. Ingenting som inverkar störande på komposteringen får sättas in i klosetten, till exempel: skräp, bindor kemikalier, kalk tvättmedel, tvättvatten aska, cigarrettfimpar Vid behov kan även små mängder av annat komposterbart avfall sättas in i klosettbehållaren. Avfall av livsmedel kan dra till sig insekter, så det måste övertäckas noggrant. 7. Tömning av klosetten Avloppets muffvinkel på 45 vänds uppåt innan vätskeavloppsslangen lösgörs. Klosettens ströbehållare och ventilationsrör lösgörs från avfallsbehållaren. Behållaren kan flyttas på hjulen och tömmas till komposten. 6

7 7.1 Efterkompostering av avfall Avfallet från Torrklosetten efterbehandlas genom kompostering i en hushållseller trädgårdskompostor eller i komposten. Klosettavfallet innehåller massor av näringsämnen och eventuella sjukdomsalstrare och måste därför behandlas med omsorg. Vid kompostering i öppen kompost täcks avfallet omsorgsfullt till exempel med trädgårdsavfall, torv eller halm. Komposten skall placeras på ett tillräckligt avstånd från grannar, brunnar och vattendrag. Vid komposteringen måste man beakta avfallsföreskrifterna som särskilt på tätorter ofta förutsätter att klosettavfallet skall behandlas i en sluten kompostor. Det är förbjudet att gräva ner avfall i jorden. Av omsorgsfullt komposterat avfall får man utmärkt jordförbättringsmaterial för planteringar, buskar och träd. Av hygienskäl skall klosettavfallet komposteras i minst 1 2 år innan det används för ätbara växter. 8. Rengöring av Torrklosetten Klosettens delar kan lösgöras från varandra för att en ordentlig rengöring skall bli möjlig i samband med tömningen av klosetten. Milda tvättmedel kan användas för rengöringen. Det är inte nödvändigt att tvätta behållardelen i samband med tömningen. 9. Åretruntanvändning av klosetten En i varma utrymmen installerad klosett kan användas året runt. I så fall måste värmeisoleringen av ventilation och vätskeavlopp beaktas för att garantera funktionssäkerheten. En klosett installerad i kalla utrymmen fryser sannolikt under vintern. Klosetten är tillverkad av frostbeständig polyetenplast, så den tar ingen skada om den fryser till. Ifall vätskan från klosetten samlas i en kanister, lönar det sig att tömma kanistern för vintern. Även en klosett i kalla utrymmen kan tillfälligt användas under vintern. Om klosettens avlopp har frusit till, lönar det sig att använda mera barkströ än vanligt. Klosettavfall i kalla utrymmen komposteras inte, varför det kräver omsorgsfullare efterbehandling vid tömningen. För vinterbruk kan Torrklosettens sitsdel bytas ut mot Biolan Huussikka värmesits. 7

8 10. Eventuella problemsituationer 10.1 Lukt och fukt I en rätt installerad Torrklosett uppstår inga luktproblem i normal användning tack vare effektiv avledning av vätska, fungerande ventilation och användning av lämpligt strömaterial. Ifall det blir luktproblem, beror det på bristfällig ventilation eller överflödig fukt i avfallet. Förvissa dig i så fall om följande omständigheter: ventilationsröret från klosetten går så rakt som möjligt upp över takåsen. vätskeavloppet är inte tilltäppt och vätskan kan fritt rinna ner hela vägen. strömaterialet är surt, tillräckligt luckert och absorberande såsom Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten. Ifall luktproblem fortfarande förekommer, rekommenderas det att en som extra utrustning tillgänglig fläkt skall installeras i klosettens avluftsrör Insekter Problem med insekter, särskilt flugor förekommer ibland i alla torr- och komposttoaletter, och ingen säker utväg för att eliminera insekter har kunnat utvecklas. Finns det insekter in klosetten: Säkra att du använder tillräckligt Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten och att ventilationen och vätskeavskiljningen fungerar bra, för flugor och myggor förökar sig gärna i fuktiga förhållanden. Felaktigt strömaterial ökar risken för flugor. Tillägg alltid rikligt med strömaterial på avföringen. Insekter kan bekämpas med en pyretrinbaserad sprej (t.ex. Biospray S). Upprepa förgiftningen tre-fyra gånger med ett par dagars mellanrum för att förstöra även generationer som utvecklas ur ägg och larver. Töm och tvätta klosetten vid behov. Flugor kan bekämpas även biologiskt med ett flugbakteriepreparat som säljs i lantbruksaffärer. Bakteriebehandlingens inverkan är långvarig och säker. 8

9 11. Kompostering av klosettavfall Komposteringen är naturens kretslopp som effektivast. I komposten nedbryter mikroberna naturens avfall i syrerika förhållanden och använder det till sin näring. Slutresultatet blir mustig kompostmylla genom 1 3 års kompostering. För att komposteringen skall vara effektiv, måste livsförhållandena för mikroberna beaktas. De grundläggande kraven på komposten utgörs av syre, fukt och näringar. Alltför tät och blöt kompost saknar syre och börjar ruttna och lukta. Å andra sidan lever mikroberna i komposten i vatten, så alltför torr kompost komposteras inte ordentligt. För att säkra luckerheten måste grovt strömaterial användas varvvis bland avfallet i komposten. De viktigaste näringsämnena i komposten är kol och kväve. Klosettavfallet innehåller mycket kväve, varför det behöver blandas med kolhaltigt material, såsom Barkströ för komposten & torrklosetten. Klosettkompost lämpar sig utmärkt till kompostering tillsammans med kolhaltigt torrt trädgårdsavfall. 12. Grundläggande av kompost i en stack Ett ordentligt lager av grovt material, såsom Barkströ för komposten & torrklosetten sätts på bottnen av komposten som sedan fylls varvvis med kompostavfall med strömaterial mellan varven för att hålla komposten luftig. Om avfallet är för torrt, är det rekommendabelt att vattna komposten redan i hopningsskedet. Om komposten grundläggs utan kompostor i en stack, lönar det sig att breda ut plast under den för att näringarna i klosettavfallet inte skall rinna ut i jorden. Den färdiga komposthögen övertäcks med ett lager av trädgårdsavfall, torv eller halm. Till slut övertäcks stacken luftigt med en presenning eller dylikt för att hindra näringarna att sköljas ut med regnet. För att allt material i komposten skall komposteras ordentligt måste komposten vändas minst en gång under sommaren. Information om föreskrifterna beträffande kompostering fås från den regionala avfallsrådgivaren. Närmare upplysningar finns på hemsidorna 9

10 Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten Barkströ för komposten & torrklosetten är en blandnings- och strömaterial för kompostering och komposttoaletter. Det är tillverkat av torr, ren barrträdsbark och torv. Barkströet ger luftighet för komposten, vilket säkrar effektiv och luktfri kompostering. Håll alltid Barkströ frö komposten & torrklosetten tillgängligt i klosetten. Tillägg barkströ 2 5 dl efter varje användning. Förpackning 40 l. Produktnummer Biolan Huussikka värmesits Huussikka värmesits är en finländsk värmesits för utedass och planerad särskilt att lämpa sig till Biolan Torrklosett. Huussikka är tillverkad av hygienisk, hållbar polypropenplast. Det skummiga mjuka materialet är mycket bekvämt och varmt att sitta på. Huussikka kan rengöras med alla de vanligaste rengöringsmedlen i hushållet. Produktnummer Biolan Avluftfläkt för Komposttoalett Avluftfläkten är avsedd för att effektivera ventilationen i Torrklosetten vid svåra installeringssituationer. Användning av fläkten är rekommendabelt till exempel om det blir nödvändigt att i avluftröret göra krökningar som försvagar den naturliga ventilationen. Kopplingsstyckena på avluftfläkten passar direkt i röret på Ø75 mm, så det går lätt att installera fläkten i Biolan Torrklosettens avluftrör. Fläktens elförbrukning är mycket låg, ca 10W. Fläkten är tillgänglig för 12 volts spänning. Produktnummer

11 Biolan Vindventilator Biolan Vindventilator är en vinddriven fläkt för effektivering av ventilationen i lagerutrymmen, torrklosetter, badrum, reningsverk för avloppsvatten mm. utrymmen som behöver ventilation. Vindventilatorn är tillverkad av aluminium och tack vare de ytterst känsliga lagren fungerar den även vid svag vind och effektiverar betydligt ventilationen. Vindventilatorn passar direkt på Ø110 mm rör och på Ø75 mm rör med hjälp av ett reducerstycke. Vindventilatorns form gör att dess funktion inte är beroende av vindriktningen. Produktnummer Biolan Miljökompostor Biolan Miljökompostor Sten är en värmeisolerad finländsk kompostor för trädgårds-, hushålls- och toalettavfall. Miljökompostorn är mycket stadigt byggd och väderbeständig. Locket som är försett med gångjärn underlättar den dagliga användningen av kompostorn. Färg rödgranit och grågranit. Volym ca 450 liter. Dimensioner 95 x 114 x 95 cm (d x b x h). Vikt 19 kg. Produktnummer: Rödgranit 5731, grågranit Biolan Trädgårdskompostor Biolan Trädgårdskompostor är avsedd för kompostering av träd- gårds- och toalettavfall. Dess volym är ca 900 liter. Som extra utrustning fås en av stålnät till- verkad bottenkorg som hindrar gnagarna att komma in i kompostorn. Färg: grön. Dimensio- ner: 106 x 154 x 92 cm (d x b x h). Bottenkorgens dimensioner: 107 x 154 x 4 cm. Produktnummer 5720.

12 Tekniska data för Torrklosett volym ca 140 liter längd 78 cm, bredd 60 cm sitshöjd 53 cm totalhöjd 85 cm vikt ca 15 kg material av frostbeständig genomfärgad polyetenplast, sitslocket och hjulen av polypropen ventilationsrörets yttre diameter Ø75 mm vätskeavloppsrörets yttre diameter Ø32 mm BIOLAN Oy PB 2, KAUTTUA Tel Fax

BIOLAN TORRTOALETT. Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

BIOLAN TORRTOALETT. Installations-, bruks- och underhållsanvisningar 70570400 BIOLAN TORRTOALETT Installations-, bruks- och underhållsanvisningar 102011 1 850 530 50 594 780 2 TORRTOALETT Installations-, bruks- och underhållsanvisningar Biolan Torrtoalett är en toalettanordning

Läs mer

ecoteco - det kompletta utedasset

ecoteco - det kompletta utedasset Komposterande utedass Utvecklad i Finland för finska förhållanden. Ett utedass vars element är lätta att bygga upp tillsammans med en sammanhörande komposterande toalett. Dasset behövar varken vatten eller

Läs mer

SEPARERANDE TORRTOALETT Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

SEPARERANDE TORRTOALETT Installations-, bruks- och underhållsanvisningar SEPARERANDE TORRTOALETT Installations-, bruks- och underhållsanvisningar Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag 70570300 Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag 01/2012 1 2 SEPARERANDE TORRTOALETT

Läs mer

Delförteckning för Biolan Komposttoalett... 2

Delförteckning för Biolan Komposttoalett... 2 KOMPOSTTOALETT INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag Innehållsförteckning Delförteckning för Biolan

Läs mer

PRODUKTKATALOG KOMPOSTORER

PRODUKTKATALOG KOMPOSTORER PRODUKTKATALOG KOMPOSTORER Återförsäljare: Biolan Oy PB 2, FI-27501 Kauttua Tel: 02-5491600 Den nya eco-modellen av Biolan Snabbkompostor 220 tillverkas på en fabrik, där energin produceras med vindkraft.

Läs mer

POPULETT 200 POPULETT 300

POPULETT 200 POPULETT 300 POPULETT 200 POPULETT 300 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag innehållsförteckning Delförteckning

Läs mer

Separerande Torrtoalett

Separerande Torrtoalett Tillverkningsdatum Montör Datum Köpare INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH HUSHÅLLSANVISNINGAR Försäljarens stämpel och underskrift Separerande Torrtoalett Innehållsförteckning Delschema över Biolan Separerande

Läs mer

KOMPOSTTOALETT eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar. Tillverkningsnummer. Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag 01/2012

KOMPOSTTOALETT eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar. Tillverkningsnummer. Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag 01/2012 KOMPOSTTOALETT eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag 70579600 Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag 01/2012 1 65 cm 65 cm 97 cm 103

Läs mer

Delförteckning för Biolan Naturum... 2

Delförteckning för Biolan Naturum... 2 NATURUM INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag Innehåll Delförteckning för Biolan Naturum... 2 1.

Läs mer

Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning... 2

Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning... 2 SUOTIS INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag Innehållsförteckning Biolan Suotis del- och reservdelsförteckning...

Läs mer

MUGGE Användarhandbok

MUGGE Användarhandbok Rengöring Vid större rengöring lösgör slangen från överdelens urinavskiljare. Nu kan du enkelt lyfta ut överstycket och skölja av det, samtidigt som du lätt kommer åt hela toaletten invändigt. Observera

Läs mer

INHEMSKA MILJÖPRODUKTER

INHEMSKA MILJÖPRODUKTER INHEMSKA MILJÖPRODUKTER Inhemska reningsverk för olika typer av avloppsvatten Hur avloppsvattnet ska behandlas beror på avloppsvattnets volym och kvalitet. För ett småhus med året runt-boende behövs det

Läs mer

PRODUKTKATALOG TORRTOALETTER AVLOPPSVATTENSYSTEM. PB 2, FI-27501 Kauttua Tel: 02-5491600

PRODUKTKATALOG TORRTOALETTER AVLOPPSVATTENSYSTEM. PB 2, FI-27501 Kauttua Tel: 02-5491600 PRODUKTKATALOG TORRTOALETTER AVLOPPSVATTENSYSTEM Återförsäljare: Biolan Oy PB 2, FI-27501 Kauttua Tel: 02-5491600 Torrtoalett är ett naturligt sätt att återvinna näringsämnen En torrtoalett är ett naturligt

Läs mer

BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar Tillverkningsnummer 70579000, 70579200 Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag 01/2012 1

Läs mer

Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall. Kretslopp

Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall. Kretslopp MEDDELANDE 1 (5) Miljöskyddsenheten Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall Kompostering av trädgårdsavfall och liknande, så kallad kallkompostering, får ske utan anmälan till miljö och

Läs mer

Hasselfors Garden kompostbehållare och ekotoaletter

Hasselfors Garden kompostbehållare och ekotoaletter kompostbehållare och ekotoaletter Med Hasselfors Gardens kompostbehållare och ekotoaletter hanterar du smidigt och hygieniskt nedbrytbart avfall från hem, trädgård och fritidshus. Med våra snygga och praktiska

Läs mer

Förord. Innehåll. Förord 3. Regler för kompostering 4. Komposteringens grunder 5. Villkor för kompostering 5-6. Det här behövs 7-8

Förord. Innehåll. Förord 3. Regler för kompostering 4. Komposteringens grunder 5. Villkor för kompostering 5-6. Det här behövs 7-8 Innehåll Förord 3 Regler för kompostering 4 Komposteringens grunder 5 Villkor för kompostering 5-6 Det här behövs 7-8 Olika sorters kompostbehållare 9 Så här gör man 10 Det här kan komposteras 11 Det här

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Inhemsk, värmeisolerad BDT vatten filter. Skydda vattendragen! Instruktionsbok. Inhemsk värmeisolerad BDT vatten filter

Inhemsk, värmeisolerad BDT vatten filter. Skydda vattendragen! Instruktionsbok. Inhemsk värmeisolerad BDT vatten filter Inhemsk, värmeisolerad BDTvatten filter Skydda vattendragen! Instruktionsbok Inhemsk värmeisolerad BDT vatten filter fritidslägenheternas inhemska BDT-vatten filter är menad för att rengöra vatten från

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd HALLSBERGS KOMMUN Information om latrinhantering HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd Tekniska avdelningen Avfallsenheten WC I kommunens fritidshusområden är det tillåtet

Läs mer

Östra Nylands Avfallservice Ab. Kompostera!

Östra Nylands Avfallservice Ab. Kompostera! Östra Nylands Avfallservice Ab Kompostera! Innehållsförteckning: Det lönar sig att kompostera! 3 Vad händer i komposten? 4 Kompostbehållare för olika ändamål 6 Bananskalet till komposten 7 Strömaterial

Läs mer

Kompostering Hushålls- och trädgårdsavfall

Kompostering Hushålls- och trädgårdsavfall Kompostering Hushålls- och trädgårdsavfall Ta chansen och ta hand om ditt avfall samtidigt som du gör något nyttigt av det! Genom att kompostera ditt eget köks- och trädgårdsavfall skapar du själv ett

Läs mer

KOMPOSTERINGSGUIDE. Rosk n Roll Oy Ab. www.rosknroll.fi

KOMPOSTERINGSGUIDE. Rosk n Roll Oy Ab. www.rosknroll.fi KOMPOSTERINGSGUIDE Rosk n Roll Oy Ab www.rosknroll.fi Illustrationer: Tuija Tamminen, Rosk n Roll Oy Ab Fotografier: Hannu Kaasalainen, Anna-Leena Mäkelä, Rosk n Roll Oy Ab:s bildarkiv Ombrytning: Pinja

Läs mer

Låt komposten vara din vän!

Låt komposten vara din vän! Låt komposten vara din vän! Det finns många fördelar med att kompostera! Mängden avfall från ditt hushåll minskar med 30-50%! Näringsämnen och mullbildande ämnen återvinns och du får ett utmärkt jordförbättringsmedel

Läs mer

BIOLAN NATURUM Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

BIOLAN NATURUM Installations-, bruks- och underhållsanvisningar BIOLAN NATURUM Installations-, bruks- och underhållsanvisningar SV Valmistenumero/Tillverkningsnummer Kokoonpanija Monterad av Valmistuspäivä Tillverkningsdag 70571900 Myyjän leima, allekirjoitus ja ostopäivä

Läs mer

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT MILJÖTEKNIK Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT +46 (8) 559 24605 info@raita.com www.raita.com EV ekotoaletter AQ biologisk toalett Broschyren innehåller beskrivningar för produktgrupperna ovan. Mera information

Läs mer

Jorakomposten Ert eget ekologiska kretslopp

Jorakomposten Ert eget ekologiska kretslopp Jorakomposten Ert eget ekologiska kretslopp +46 72 361 44 53 info@joraform.se Index 1, Introduktion 2, Vad kan jag kompostera? 3, Tre enkla steg för att starta upp din kompost 4, Vad ska man inte göra?

Läs mer

Sidorna 4-5 Sidorna 2-3

Sidorna 4-5 Sidorna 2-3 KOMPOSTERING: Roterande komposter för hotell, kurscentra och små tätorter Komposter för fritidsbostäder, småhus och radhuslängor Sexansvägen 25 01380 Vanda tfn 09 857 1187 fax 09 857 1258 Sidorna 4-5 Sidorna

Läs mer

Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Ekerö kommun informerar om kompostering

Miljö- och Hälsoskyddskontoret. Ekerö kommun informerar om kompostering Miljö- och Hälsoskyddskontoret Ekerö kommun informerar om kompostering Kompostera är miljövård Allt fler innevånare i Ekerö kommun vill idag kompostera sitt organiska avfall från hushållet. Det är en stor

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

EGEN MATKOMPOST. www.rekosundsvall.se

EGEN MATKOMPOST. www.rekosundsvall.se EGEN MATKOMPOST + www.rekosundsvall.se FÖRBEREDELSER Med en matkompost kan du minska vikten på hushållsavfallet som skickas med sopbilen och på så sätt göra sophämtningen billigare för dig själv. Regler

Läs mer

KOMPOSTERINGS- GUIDEN

KOMPOSTERINGS- GUIDEN KOMPOSTERINGS- GUIDEN Kompostera mera din insats för miljön INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur funkar komposten? 3 Hushållsavfall 4 Var lägger man vad? 5 När komposten inte fungerar Felsökningstabell 5 Vad gör man

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00.

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00. LATRIN 2013 Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. Version Juni 2013 www.rambo.se 0523-66 77 00 Tips och Råd När du själv ska ta hand om toalettavfallet I denna folder

Läs mer

Kompostering av matavfall. Information till dig som tänker kompostera matavfall.

Kompostering av matavfall. Information till dig som tänker kompostera matavfall. Kompostering av matavfall Information till dig som tänker kompostera matavfall. Kompostering är en naturlig nedbrytning av organiskt material Kompostering är en gammal metod att ta tillvara mat- och trädgårdsavfall.

Läs mer

Kompostera mera. Komposten. Trädgårdskomposten... 1. Kompostbehållaren... 1. Kompostera så här... 1. Livet i komposten... 2

Kompostera mera. Komposten. Trädgårdskomposten... 1. Kompostbehållaren... 1. Kompostera så här... 1. Livet i komposten... 2 Komposten Innehåll Trädgårdskomposten... 1 Kompostbehållaren... 1 Kompostera så här... 1 Livet i komposten... 2 När det inte fungerar... 2 Hushållskomposten... 2 Problem med hushållskomposten... 4 Varmbänk

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Bygg- och Miljönämnden ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Kompostering och spridning av latrin Lagring och spridning

Läs mer

Delförteckning för Biolan Gråvattenfilter 125... 2. 1. Presentation... 4

Delförteckning för Biolan Gråvattenfilter 125... 2. 1. Presentation... 4 GRÅVATTENFILTER 125 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR Tillverkningsnummer Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag Innehållsförteckning Delförteckning för

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar för Mullis biologiska toaletter

Monterings- och skötselanvisningar för Mullis biologiska toaletter Monterings- och skötselanvisningar för Mullis biologiska toaletter Läs igenom anvisningarna innan ni börjar monteringsarbetet och följ skötselinstruktionen. Den bästa temperaturen för processen är +18

Läs mer

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Ta hand om avfallet själv och få fin mull till din trädgård Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torr toalettlösning

Läs mer

Råd för kompostering av hushållsavfall

Råd för kompostering av hushållsavfall Råd för kompostering av hushållsavfall 1 Innehåll Tag naturen till hjälp... 3 Hur fungerar komposten?... 4 Vilken behållare ska jag välja?... 5 Var ska jag placera behållaren?... 6 Vad kan jag lägga i

Läs mer

Mars 2016 KOMPOSTERINGSGUIDE

Mars 2016 KOMPOSTERINGSGUIDE Mars 2016 KOMPOSTERINGSGUIDE MÅNGA SKÄL ATT KOMPOSTERA En tredjedel av hushållsavfallet är bio- och trädgårdsavfall. När du komposterar bryter naturens mikroorganismer ner bioavfallet så att det blir näringsämnen

Läs mer

KVALITETSTESTAD MILJÖGODKÄND PATENTERAD. FOTO: Per Magnus Persson/Johnér. Framtidens toalett är här! Den enda miljömärkta för din och miljöns skull.

KVALITETSTESTAD MILJÖGODKÄND PATENTERAD. FOTO: Per Magnus Persson/Johnér. Framtidens toalett är här! Den enda miljömärkta för din och miljöns skull. KVALITETSTESTAD MILJÖGODKÄND PATENTERAD FOTO: Per Magnus Persson/Johnér Framtidens toalett är här! Den enda miljömärkta för din och miljöns skull. TESTAD OCH MILJÖGODKÄND. Mulltoa är den enda testade och

Läs mer

Matala Bio filter 10

Matala Bio filter 10 Installation och underhålls manual Matala Bio filter 10 Matala bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är under 300 l/dygn.

Läs mer

Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering

Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Ta hand om avfallet själv och få fin mull till din trädgård Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torrtoalett

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Avloppsvattenguide AVLOPPSVATTEN FILTER TORRTOALETTER BIOLAN. www.biolan.fi PÅ LANDET OCH PÅ STUGAN PÅ SCOUTLÄGER

Avloppsvattenguide AVLOPPSVATTEN FILTER TORRTOALETTER BIOLAN. www.biolan.fi PÅ LANDET OCH PÅ STUGAN PÅ SCOUTLÄGER Avloppsvattenguide AVLOPPSVATTEN PÅ LANDET OCH PÅ STUGAN FILTER TORRTOALETTER BIOLAN PÅ SCOUTLÄGER www.biolan.fi INNEHÅLL Biolan med scouterna på Kilke 3 Ingen lukt på gården 4 6 Lämpar sig våra brunnar

Läs mer

Anvisningar om utsortering av matavfall

Anvisningar om utsortering av matavfall Anvisningar om utsortering av matavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Matavfallsanvisningar till föreskrifter

Läs mer

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653 Nr 1022 2651 BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Bilaga 1. Krav vid insamling och transport av animaliskt avfall... 2652 1. Transportmedel... 2652 2. Transportdokument... 2652 3. Transportbeteckningar...

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 40

Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Johannas Lilla Gröna. En handbok i konsten att kompostera.

Johannas Lilla Gröna. En handbok i konsten att kompostera. Johannas Lilla Gröna En handbok i konsten att kompostera. Innehåll: Det uthålliga kretsloppssamhället...3 Detta är Gröna Johanna...4 Varför kompostera?...6 Källsorteringen börjar under diskbänken...7 Så

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Vad händer i komposten

Vad händer i komposten Ungefär hälften av avfallet i en vanlig soppåse är komposterbart. Med en kompost kan man alltså halvera mängden avfall som annars måste skickas med sopbilen. Belastningen på våra soptippar och sopförbränningsanläggningar

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Lite rundare. Lite vänligare.

Lite rundare. Lite vänligare. Lite rundare. Lite vänligare. En toa med mull... Är toaletten en hjärtesak i fritidshuset? Med MullToa får ni en snygg och lättskött biologisk toalett till fritidshuset, med slutet system, utan avlopp.

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

Bruksanvisning. Läs noggrant innan användning HERBIE

Bruksanvisning. Läs noggrant innan användning HERBIE Bruksanvisning Läs noggrant innan användning HERBIE HERBIE KOMBINERAR STILREN ESTETIK OCH PRAKTISK FUNKTIONALITET I EN SOLID PRODUKT. AVANCERAD ACTIVE GROWING TECHNOLOGY GARANTERAR EN SNABB TILLVÄXT OCH

Läs mer

Större kompostbehållare för t.ex. förskolor, skolor, flerbostadshus & verksamheter.

Större kompostbehållare för t.ex. förskolor, skolor, flerbostadshus & verksamheter. Större kompostbehållare för t.ex. förskolor, skolor, flerbostadshus & verksamheter. 20-25 liter/vecka 100 liter/vecka 500-1000 liter/vecka Mullbanken 2 x 200 Volym: 2 x 200 l. Yttermått (l x b x h): 100

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

Hemkompostering av hushållsavfall är ett krav om man vill ha ett förlängt hämtningsintervall på sin sophämtning.

Hemkompostering av hushållsavfall är ett krav om man vill ha ett förlängt hämtningsintervall på sin sophämtning. Kompostering Tillstånd och taxa I Bromölla kommun går det bra att hemkompostera hushållsavfall men det måste göras en anmälan till Miljökontoret. Blanketter finns på hemsidan, www.bromolla.se. Hemkompostering

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL

EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL Torr toalettlösning/latrinkompost vid fritidsboende Miljö- och byggkontoret 2008-12-01 Tillstånd krävs för eget omhändertagande av toalettavfall 1 Planerar ni torr

Läs mer

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård

WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård 7992 WG 80 Skjutbara partier för vinterträdgård Fasta partier för vinterträdgård se sidan 16 Willab Garden 2016-08 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna

Läs mer

Golvbrunnar och -rännor

Golvbrunnar och -rännor Golvbrunnar och -rännor Stålhårt partnerskap innehåll. TORRBRUNNAR..... GOLVBRUNNAR..... SKRÄP- OCH SANDFÅNG... Grovhall och liknande utrymmen.... Storkök..... SPÄRRÄNNOR.... Väggnära brunnar... 6. GOLVRÄNNOR...

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

VACKER TRÄDGÅRD GODA IDÉER FÖR KOMPOSTERING STUGDASS PÅ VERANDAN HANTERINGEN AV AVLOPPSVATTEN SPELAR EN ROLL FAMILJEN HULMI ANVÄNDER NATURUM

VACKER TRÄDGÅRD GODA IDÉER FÖR KOMPOSTERING STUGDASS PÅ VERANDAN HANTERINGEN AV AVLOPPSVATTEN SPELAR EN ROLL FAMILJEN HULMI ANVÄNDER NATURUM VACKER TRÄDGÅRD GODA IDÉER FÖR KOMPOSTERING STUGDASS PÅ VERANDAN FAMILJEN HULMI ANVÄNDER NATURUM HANTERINGEN AV AVLOPPSVATTEN SPELAR EN ROLL facebook.com/biolansuomi (på finska) INNEHÅLL Hurdan är din

Läs mer

Information om torra toalettsystem och latrinkompostering

Information om torra toalettsystem och latrinkompostering Information om torra toalettsystem och latrinkompostering Latrinkompost och toalettavfall Toalettsystem som rekommenderas av miljö- och hälsoskyddsenheten Allt sedan vattentoaletten gjorde sitt intåg i

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Uponor Gråvattenreningssystem

Uponor Gråvattenreningssystem Uponor Gråvattenreningssystem Enkelt kretsloppsanpassat testat och säkert Uponor gråvattenfilter - utökat sortiment Vårt gråvattenfilter, Uponor BDT Easy för fritidshus har blivit en säljsuccé och är godkänt

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Ta hand. Tips. och få fin mull till din trädgård. på torrtoaletter och latrinkompostering. För en värld som räcker längre

Ta hand. Tips. och få fin mull till din trädgård. på torrtoaletter och latrinkompostering. För en värld som räcker längre Ta hand om toalettavfallet själv och få fin mull till din trädgård Tips på torrtoaletter och latrinkompostering För en värld som räcker längre 1 2 Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT

Raita C ORIGINAL ENVIRONMENT INSTALLATIONSANVISNING FÖR RAITA AVLOPPSVATTENRENINGSVERK INSTALLATIONSANVISNING FÖR RAITA AVLOPPSVATTENRENINGSVERK... 1 Allmänt:... 2 Placering:... 2 Inkommande och utgående avlopp:... 2 Reningsverkets

Läs mer

Växtkraft av toalettavfall

Växtkraft av toalettavfall Minneslista för den som handskas med torrtoalettavfall! UNDERHÅLL AV TORRTOALETTER OCH HANTERING AV TOALETTAVFALL Gräv inte ner obehandlat toalettavfall i marken Fundera över hanteringen av toalettavfallet

Läs mer

BIOLAN POPULETT 200 och 300 Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

BIOLAN POPULETT 200 och 300 Installations-, bruks- och underhållsanvisningar 70578600, 70578800 BIOLAN POPULETT 200 och 300 Installations-, bruks- och underhållsanvisningar 05/2012 1000 mm BIOLAN POPULETT 200 och 300 Installations-, bruks- och underhållsanvisningar Biolan Populett

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank, eller minireningsverk, gäller dessa regler för att tömning och drift ska

Läs mer

Inbyggd behandling så fungerar det

Inbyggd behandling så fungerar det Välj rätt toalett Välj rätt och spara pengar Vid fritidshus förekommer det fortfarande torrdass med latrinbehållare som kommunen hämtar. Systemet med insamling och behandling av latrin är dock varken miljömässigt

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Komposteringsguide. Hur du komposterar hemma. Matavfall - Trädgårdsavfall - Latrin

Komposteringsguide. Hur du komposterar hemma. Matavfall - Trädgårdsavfall - Latrin Komposteringsguide Hur du komposterar hemma Matavfall - Trädgårdsavfall - Latrin Låt naturen göra jobbet! Innehåll Låt naturen göra jobbet 2 Att tänka på innan du börjar 3 Regler för kompostering av matavfall

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

AQUATRON UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE. Aquatron International

AQUATRON UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE. Aquatron International AQUATRON MODELL 4x300 UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE Aquatron International Aquatron International AB Lisselberga 1 Telefon / Fax: www.aquatron.se 725 93 Västerås +46 (0)21-560 20 info@aquatron.se

Läs mer

TROLLHÄTTAN ENERGI. Egen kompost så gör du!

TROLLHÄTTAN ENERGI. Egen kompost så gör du! TROLLHÄTTAN ENERGI Egen kompost så gör du! Det här gäller i vår kommun I Trollhättan är det tillåtet att kompostera både trädgårdsavfall och hushållsavfall. Om du ska kompostera hushållsavfall måste din

Läs mer

Kretsloppskomposten

Kretsloppskomposten Kretsloppskomposten www.fobo.se 1 Hösten, vintern o vårens avfall. Avfall och jord blandat 50:50. 25 maj 2011 Täckt med jord ca 5 cm. Förodlade plantor av jordärtskockan Lola klara för plantering. Fyra

Läs mer

Om konsten att identifiera en MullToa. En riktig MullToa är märkt med det välkända namnet MullToa. Övriga toaletter är något annat.

Om konsten att identifiera en MullToa. En riktig MullToa är märkt med det välkända namnet MullToa. Övriga toaletter är något annat. Lite rundare. Lite vänligare. Om konsten att identifiera en MullToa. En riktig MullToa är märkt med det välkända namnet MullToa. Övriga toaletter är något annat. En riktig MullToa är den enda biologiska

Läs mer

Matala Bio filter 20

Matala Bio filter 20 Matala Bio filter 20 Installation och underhålls manual Matala bio filter 20 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är under 600 l/dygn.

Läs mer

1 www.svetshuset.se 04/12. Höjd: 510 mm

1 www.svetshuset.se 04/12. Höjd: 510 mm 1 FÖRBRÄNNINGSTOALETT "INCINOLET" 1800 Watt 13-103 vit Förbränningstoalett för sommarstugan, villan, arbetsboden mm. Förvandlar toalettavfallet till aska som kan tömmas i rabatten. Ungefärlig tid för förbränning

Läs mer

Aluminiumstomme/isolertak

Aluminiumstomme/isolertak 7970 Aluminiumstomme/isolertak Skärmtakstomme 8 Willab Garden 2016-05 3 2 4 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att

Läs mer