Torrklosett Installerings- och bruksanvisningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torrklosett Installerings- och bruksanvisningar"

Transkript

1 Torrklosett Installerings- och bruksanvisningar

2 Delar av Biolan Torrklosett Leveransen av Biolan Torklosett innehåller alla ovannämnda delar. Därutöver Leveransen av Biolan Torklosett innehåller alla ovannämnda delar. Därutöver ingår vätskeavloppsslang, strödoseringsslev och en säck Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten i leveransen. 2

3 Installering av Biolan Torrklosett 3

4 Biolan Torrklosett Biolan Torrklosett är en närmast till fritidsbostaden avsedd snygg och lättskött torrklosett. Den kan installeras lätt direkt på golvet i en separat utbyggnad eller i samband med ett boningshus. Funktionsprincipen i torrklosetten är naturenlig och kräver varken vatten- eller el-anslutning. Att tillägga strömaterial efter användningen räcker. 1. Installering av Torrklosetten 1. Placera klosetten i vågrät ställning på golvet. 2. För ventilationsröret så rakt som möjligt upp på taket på byggnaden enligt bilden på sidan Installera vätskeavloppet från klosettbehållaren så att vätskan kan rinna fritt ner och ut ur behållaren. Vätskan kan samlas i en kanister, ledas till avdunstning eller behandlas tillsammans med annat avloppsvatten från fastigheten. 4. Fyll på klosettbehållarens botten ett lager på ca 5 cm av Barkströ för komposten & torrklosetten som följer i förpackningen. 5. Fyll klosettens löstagbara ströbehållare. Det är rekommendabelt att fylla den utomhus för att inte smutsa ner klosettrummet. 2. Placering av Torrklosetten i klosettrummet Torrklosetten installeras i vågrät ställning på golvet så att vätskan har fritt avlopp ur behållaren. Vid valet av platsen för klosetten måste ventilationen och vätskeavloppet beaktas. Rummet dimensioneras efter Torrklosettens dimensioner och efter önskad bekvämlighet i användningen. 3. Installering av ventilationen För att klosetten skall fungera ordentligt förs ventilationsröret så rakt som möjligt upp över takåsen. Krökningar i ventilationsröret kan förorsaka lukt- och fuktproblem i klosetten. Ventilationsröret sätts ihop enligt bilden på sidan 2 och genomförningen tätas med ett material som lämpar sig för tätning av takmaterialet. Det flexibla ventilationsröret (570413) är lättast att installera i varma utrymmen, och vid behov kan ytorna göras halkiga t.ex. med diskmedel. Tillräcklig ventilation kan vid behov säkras med en separat elektrisk fläkt eller vindventilator som levereras som extra utrustning. (s. 10) 4

5 4. Installering av vätskeavloppet Avloppsröret installeras till muffen på 45 som finns i nedre delen av klosettens bakvägg. Mufftätningen kan för installeringen göras halkig till exempel med diskmedel. Avloppet leds genom en slang eller ett avloppsrör ner från klosettbehållarens nivå på så sätt att överflödig vätska fritt kan rinna ut ur klosettbehållaren. 4.1 Uppsamling och behandling av vätska från Torrklosetten Vätskemängden per person från Torrklosetten är högst 1 1,5 liter i dygnet. I normalt bruk blir vätskemängden mindre. Mängden minskas på grund av användningen av strömaterial och till följd av värme och avdunstning genom ventilationen. Vätskan kan samlas i en kanister för nyttobruk, avdunstas eller behandlas tillsammans med övrigt avloppsvatten från fastigheten. Vätska med näringsinnehåll skall inte ledas direkt ut i jorden där den förorsakar överflödig punktlast. Nyttobruk av vätska Vätska som uppstår i Torrklosetten kan samlas i en stor plastkanister (bilden på sidan 3) och användas som sådan som näringslösning i trädgårdskomposten. Vätska utspädd till exempel 1:5 kan användas som gödsel för gårdsväxter såsom buskar, träd och prydnadsväxter. Avdunstning av vätska För behandling av vätska från Torrklosetten kan vid klosettens utsida byggas ett avdunstningskärl i bakväggens bredd. Kärlet förses med ett skyddstak mot regn och fylls med ett torvlager på ca 10 cm. Torven med indränkt vätska byts ut alltid vid tömningen av klosettbehållaren. 5

6 5. Ibruktagande av Torrklosetten Ett lager på ca 5 cm av Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten som kommer med leveransen breds ut på klosettbehållarens botten. Det är bra att fylla den löstagbara ströbehållaren med strömaterial utomhus för att hålla klosetten ren. 6. Användning av Torrklosetten Klosetten behöver bara ett tillägg av barkströ efter varje gång den används. Användningen av lämpligt strömaterial är ytterst viktigt för klosettens funktion. Användning av bra strömaterial och avlägsnande av överflödig vätska ur klosettbehållaren gör avfallets kompostering möjlig. Det med klosetten levererade Barkströet för komposten & torrklosetten är särskilt planerat för användning av torrklosett. Torrklosetten är avsedd för komposterbart klosettavfall, dvs. även toalettpapper kan droppas ner i behållaren. Ingenting som inverkar störande på komposteringen får sättas in i klosetten, till exempel: skräp, bindor kemikalier, kalk tvättmedel, tvättvatten aska, cigarrettfimpar Vid behov kan även små mängder av annat komposterbart avfall sättas in i klosettbehållaren. Avfall av livsmedel kan dra till sig insekter, så det måste övertäckas noggrant. 7. Tömning av klosetten Avloppets muffvinkel på 45 vänds uppåt innan vätskeavloppsslangen lösgörs. Klosettens ströbehållare och ventilationsrör lösgörs från avfallsbehållaren. Behållaren kan flyttas på hjulen och tömmas till komposten. 6

7 7.1 Efterkompostering av avfall Avfallet från Torrklosetten efterbehandlas genom kompostering i en hushållseller trädgårdskompostor eller i komposten. Klosettavfallet innehåller massor av näringsämnen och eventuella sjukdomsalstrare och måste därför behandlas med omsorg. Vid kompostering i öppen kompost täcks avfallet omsorgsfullt till exempel med trädgårdsavfall, torv eller halm. Komposten skall placeras på ett tillräckligt avstånd från grannar, brunnar och vattendrag. Vid komposteringen måste man beakta avfallsföreskrifterna som särskilt på tätorter ofta förutsätter att klosettavfallet skall behandlas i en sluten kompostor. Det är förbjudet att gräva ner avfall i jorden. Av omsorgsfullt komposterat avfall får man utmärkt jordförbättringsmaterial för planteringar, buskar och träd. Av hygienskäl skall klosettavfallet komposteras i minst 1 2 år innan det används för ätbara växter. 8. Rengöring av Torrklosetten Klosettens delar kan lösgöras från varandra för att en ordentlig rengöring skall bli möjlig i samband med tömningen av klosetten. Milda tvättmedel kan användas för rengöringen. Det är inte nödvändigt att tvätta behållardelen i samband med tömningen. 9. Åretruntanvändning av klosetten En i varma utrymmen installerad klosett kan användas året runt. I så fall måste värmeisoleringen av ventilation och vätskeavlopp beaktas för att garantera funktionssäkerheten. En klosett installerad i kalla utrymmen fryser sannolikt under vintern. Klosetten är tillverkad av frostbeständig polyetenplast, så den tar ingen skada om den fryser till. Ifall vätskan från klosetten samlas i en kanister, lönar det sig att tömma kanistern för vintern. Även en klosett i kalla utrymmen kan tillfälligt användas under vintern. Om klosettens avlopp har frusit till, lönar det sig att använda mera barkströ än vanligt. Klosettavfall i kalla utrymmen komposteras inte, varför det kräver omsorgsfullare efterbehandling vid tömningen. För vinterbruk kan Torrklosettens sitsdel bytas ut mot Biolan Huussikka värmesits. 7

8 10. Eventuella problemsituationer 10.1 Lukt och fukt I en rätt installerad Torrklosett uppstår inga luktproblem i normal användning tack vare effektiv avledning av vätska, fungerande ventilation och användning av lämpligt strömaterial. Ifall det blir luktproblem, beror det på bristfällig ventilation eller överflödig fukt i avfallet. Förvissa dig i så fall om följande omständigheter: ventilationsröret från klosetten går så rakt som möjligt upp över takåsen. vätskeavloppet är inte tilltäppt och vätskan kan fritt rinna ner hela vägen. strömaterialet är surt, tillräckligt luckert och absorberande såsom Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten. Ifall luktproblem fortfarande förekommer, rekommenderas det att en som extra utrustning tillgänglig fläkt skall installeras i klosettens avluftsrör Insekter Problem med insekter, särskilt flugor förekommer ibland i alla torr- och komposttoaletter, och ingen säker utväg för att eliminera insekter har kunnat utvecklas. Finns det insekter in klosetten: Säkra att du använder tillräckligt Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten och att ventilationen och vätskeavskiljningen fungerar bra, för flugor och myggor förökar sig gärna i fuktiga förhållanden. Felaktigt strömaterial ökar risken för flugor. Tillägg alltid rikligt med strömaterial på avföringen. Insekter kan bekämpas med en pyretrinbaserad sprej (t.ex. Biospray S). Upprepa förgiftningen tre-fyra gånger med ett par dagars mellanrum för att förstöra även generationer som utvecklas ur ägg och larver. Töm och tvätta klosetten vid behov. Flugor kan bekämpas även biologiskt med ett flugbakteriepreparat som säljs i lantbruksaffärer. Bakteriebehandlingens inverkan är långvarig och säker. 8

9 11. Kompostering av klosettavfall Komposteringen är naturens kretslopp som effektivast. I komposten nedbryter mikroberna naturens avfall i syrerika förhållanden och använder det till sin näring. Slutresultatet blir mustig kompostmylla genom 1 3 års kompostering. För att komposteringen skall vara effektiv, måste livsförhållandena för mikroberna beaktas. De grundläggande kraven på komposten utgörs av syre, fukt och näringar. Alltför tät och blöt kompost saknar syre och börjar ruttna och lukta. Å andra sidan lever mikroberna i komposten i vatten, så alltför torr kompost komposteras inte ordentligt. För att säkra luckerheten måste grovt strömaterial användas varvvis bland avfallet i komposten. De viktigaste näringsämnena i komposten är kol och kväve. Klosettavfallet innehåller mycket kväve, varför det behöver blandas med kolhaltigt material, såsom Barkströ för komposten & torrklosetten. Klosettkompost lämpar sig utmärkt till kompostering tillsammans med kolhaltigt torrt trädgårdsavfall. 12. Grundläggande av kompost i en stack Ett ordentligt lager av grovt material, såsom Barkströ för komposten & torrklosetten sätts på bottnen av komposten som sedan fylls varvvis med kompostavfall med strömaterial mellan varven för att hålla komposten luftig. Om avfallet är för torrt, är det rekommendabelt att vattna komposten redan i hopningsskedet. Om komposten grundläggs utan kompostor i en stack, lönar det sig att breda ut plast under den för att näringarna i klosettavfallet inte skall rinna ut i jorden. Den färdiga komposthögen övertäcks med ett lager av trädgårdsavfall, torv eller halm. Till slut övertäcks stacken luftigt med en presenning eller dylikt för att hindra näringarna att sköljas ut med regnet. För att allt material i komposten skall komposteras ordentligt måste komposten vändas minst en gång under sommaren. Information om föreskrifterna beträffande kompostering fås från den regionala avfallsrådgivaren. Närmare upplysningar finns på hemsidorna 9

10 Biolan Barkströ för komposten & torrklosetten Barkströ för komposten & torrklosetten är en blandnings- och strömaterial för kompostering och komposttoaletter. Det är tillverkat av torr, ren barrträdsbark och torv. Barkströet ger luftighet för komposten, vilket säkrar effektiv och luktfri kompostering. Håll alltid Barkströ frö komposten & torrklosetten tillgängligt i klosetten. Tillägg barkströ 2 5 dl efter varje användning. Förpackning 40 l. Produktnummer Biolan Huussikka värmesits Huussikka värmesits är en finländsk värmesits för utedass och planerad särskilt att lämpa sig till Biolan Torrklosett. Huussikka är tillverkad av hygienisk, hållbar polypropenplast. Det skummiga mjuka materialet är mycket bekvämt och varmt att sitta på. Huussikka kan rengöras med alla de vanligaste rengöringsmedlen i hushållet. Produktnummer Biolan Avluftfläkt för Komposttoalett Avluftfläkten är avsedd för att effektivera ventilationen i Torrklosetten vid svåra installeringssituationer. Användning av fläkten är rekommendabelt till exempel om det blir nödvändigt att i avluftröret göra krökningar som försvagar den naturliga ventilationen. Kopplingsstyckena på avluftfläkten passar direkt i röret på Ø75 mm, så det går lätt att installera fläkten i Biolan Torrklosettens avluftrör. Fläktens elförbrukning är mycket låg, ca 10W. Fläkten är tillgänglig för 12 volts spänning. Produktnummer

11 Biolan Vindventilator Biolan Vindventilator är en vinddriven fläkt för effektivering av ventilationen i lagerutrymmen, torrklosetter, badrum, reningsverk för avloppsvatten mm. utrymmen som behöver ventilation. Vindventilatorn är tillverkad av aluminium och tack vare de ytterst känsliga lagren fungerar den även vid svag vind och effektiverar betydligt ventilationen. Vindventilatorn passar direkt på Ø110 mm rör och på Ø75 mm rör med hjälp av ett reducerstycke. Vindventilatorns form gör att dess funktion inte är beroende av vindriktningen. Produktnummer Biolan Miljökompostor Biolan Miljökompostor Sten är en värmeisolerad finländsk kompostor för trädgårds-, hushålls- och toalettavfall. Miljökompostorn är mycket stadigt byggd och väderbeständig. Locket som är försett med gångjärn underlättar den dagliga användningen av kompostorn. Färg rödgranit och grågranit. Volym ca 450 liter. Dimensioner 95 x 114 x 95 cm (d x b x h). Vikt 19 kg. Produktnummer: Rödgranit 5731, grågranit Biolan Trädgårdskompostor Biolan Trädgårdskompostor är avsedd för kompostering av träd- gårds- och toalettavfall. Dess volym är ca 900 liter. Som extra utrustning fås en av stålnät till- verkad bottenkorg som hindrar gnagarna att komma in i kompostorn. Färg: grön. Dimensio- ner: 106 x 154 x 92 cm (d x b x h). Bottenkorgens dimensioner: 107 x 154 x 4 cm. Produktnummer 5720.

12 Tekniska data för Torrklosett volym ca 140 liter längd 78 cm, bredd 60 cm sitshöjd 53 cm totalhöjd 85 cm vikt ca 15 kg material av frostbeständig genomfärgad polyetenplast, sitslocket och hjulen av polypropen ventilationsrörets yttre diameter Ø75 mm vätskeavloppsrörets yttre diameter Ø32 mm BIOLAN Oy PB 2, KAUTTUA Tel Fax

BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar

BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar BIOLAN SNABBKOMPOSTOR 220 eco Installations-, bruks- och underhållsanvisningar Tillverkningsnummer 70579000, 70579200 Monterad av Tillverkningsdag Försäljarens stämpel, underskrift och köpdag 01/2012 1

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2014. www.separett.com VARMKOMPOST LATRINKOMPOST BARNPRODUKTER FÖRBRÄNNINGSTOALETT URINSEPARERANDE TOALETTER FRYSTOALETT

PRODUKTKATALOG 2014. www.separett.com VARMKOMPOST LATRINKOMPOST BARNPRODUKTER FÖRBRÄNNINGSTOALETT URINSEPARERANDE TOALETTER FRYSTOALETT PRODUKTKATALOG 2014 FÖRBRÄNNINGSTOALETT URINSEPARERANDE TOALETTER FRYSTOALETT VARMKOMPOST LATRINKOMPOST BARNPRODUKTER www.separett.com Separett En komplett leverantör av toalettsystem där det inte finns

Läs mer

Råd för kompostering av hushållsavfall

Råd för kompostering av hushållsavfall Råd för kompostering av hushållsavfall Ta naturen till hjälp 2 När vi sorterar och komposterar den organiska delen av avfallet återför vi resurser till naturen. För att lyckas med komposteringen behövs

Läs mer

IISI, IISI S6, IISI S10 Installationsmanual / Teknisk beskrivning

IISI, IISI S6, IISI S10 Installationsmanual / Teknisk beskrivning IISI, IISI S6, IISI S10 Installationsmanual / Teknisk beskrivning SVENSKA 2012.1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com Lösningen heter IISI IISI är ett passande avloppsreningsverk

Läs mer

AQUATRON UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE. Aquatron International

AQUATRON UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE. Aquatron International AQUATRON MODELL 4x300 UPPACKNING, INSTALLATION OCH HANDHAVANDE Aquatron International Aquatron International AB Lisselberga 1 Telefon / Fax: www.aquatron.se 725 93 Västerås +46 (0)21-560 20 info@aquatron.se

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden

Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden Några exempel på de vanligaste fungerande lösningarna för avloppsvattenbehandling i glesbygden Målsättningen för avloppsvattenbehandlingen i Väståboland är att hindra förorening av vattendrag och grundvatten

Läs mer

INSTALLATION OCH HANDHAVANDE AQUATRONMODELLERNA 50, 2x50, 90 OCH 400

INSTALLATION OCH HANDHAVANDE AQUATRONMODELLERNA 50, 2x50, 90 OCH 400 INSTALLATION OCH HANDHAVANDE AQUATRONMODELLERNA 50, 2x50, 90 OCH 400 AQUATRON 90 AQUATRON 400 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Punkt: Sid Innehålls- och figurförteckning 2 1 Inledning 3 2 Uppackning

Läs mer

Bekvämt. Luktfritt. Enkelt. Vattenfritt Miljövänligt. Känn dig som hemma Komfort var du än är. www.separett.com

Bekvämt. Luktfritt. Enkelt. Vattenfritt Miljövänligt. Känn dig som hemma Komfort var du än är. www.separett.com Bekvämt Enkelt Luktfritt Vattenfritt Miljövänligt Separett FLAME med 3-års garanti Känn dig som hemma Komfort var du än är Separett VILLA med 5-års garanti www.separett.com Separett ett komplett toalettsystem

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

AQUATRON. Aquatron International

AQUATRON. Aquatron International AQUATRON INSTALLATION OCH HANDHAVANDE AQUATRON- MODELLERNA 90 OCH 400 AQUATRON 90 AQUATRON 400 Aquatron International Aquatron International AB Lisselberga 1 Telefon / Fax: www.aquatron.se 725 93 Västerås

Läs mer

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv

PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ SEMESTER I NATUREN - en guide för ett ekologiskt stugliv PÅ Bästä läsare, Stugan är fi nländarens paradis. Dit tar vi varken arbetsmappar, dieter eller vardagliga bekymmer. Morgondagen är något vi helst

Läs mer

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE

HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE HUSBOLAGETS AVFALLSGUIDE Tehtävänä puhtaampi ympäristö FASTIGHETENS AVFALLSHANTERING Det är många faktorer som inverkar på trivseln i anslutning till boende och en fungerande avfallshantering är en av

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Vad följer med. Installering av AirHead

Vad följer med. Installering av AirHead Vad följer med Tank för fast avföring/omrörare & handtag Ventilerad skål & monterad sits/lock Tank för urin & lock 12 volts ventilationsfläkt med tillbehör Ventilationsslang 1 Förvaringslock Gängad slangmanschett

Läs mer

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet.

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. BoTips! Under denna rubrik finner Du praktisk information som kan hjälpa Dig i Din lägenhet. Konsten att hänga tavlor Var

Läs mer

Bygg säkert. Platta med uppsamling

Bygg säkert. Platta med uppsamling Bygg säkert Platta med uppsamling Säker påfyllningsplats är en av de viktigaste åtgärderna för att minska riskerna för att växtskyddsmedel sprids till känsliga miljöer. Påfyllning på platta kopplad till

Läs mer

Toaletter för källsortering. Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter

Toaletter för källsortering. Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter Toaletter för källsortering Vakuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter Förord Denna broschyr är framtagen i samarbete med Södertälje kommun. Broschyren beskriver avloppssystem som kan uppfylla kraven

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS INSINÖÖRITOIMISTO LEO MAASKOLA OY JUKKA SAINIO, VVS-INGENJÖR VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS s publikation 1 INNEHÅLL Inledning Uppvärmningsteknik...4 ALLMÄNT FÖRÄNDRINGAR I UPPVÄRMNINGSSYSTEMET UPPVÄRMNINGSSYSTEMENS

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 30

Bruksanvisning för Separera 30 Bruksanvisning för Separera 30 Bruksanvisning för Separera 30 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

Val av avloppsreningssystem

Val av avloppsreningssystem SIBBO SIPOO Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Runeberginkatu 17, 06100 PORVOO Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Runebergsgatan 17, 06100

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Information om avfallshantering i kommunen

Information om avfallshantering i kommunen Information om avfallshantering i kommunen Mål för avfallshanteringen Målet är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av hushållens farliga avfall samt ge våra abonnenter möjlighet att

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer