Projekt Radhusvindar byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget Trosa kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Radhusvindar byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget Trosa kommun"

Transkript

1 Projekt Diarienr ROS11/15: Vår beteckning SB Projekt Radhusvindar byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget Trosa kommun Peter Berggren, Byggnadsinspektör, Trosa kommun Stefan Blom, Brandinspektör, Sörmlandskustens Räddningstjänst Nyköpings Kommun Besöksadress Telefon/fax Org nr Sörmlandskustens Räddningstjänst Kungsgatan 2 Tel: Bg Nyköping Fax: Pg e-post:

2 Innehållsförteckning: PROJEKT RADHUSVINDAR BYGGNADER MED LÄTTA KONSTRUKTIONER I VINDSBJÄLKLAGET TROSA KOMMUN... 1 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING/BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 MÅL... 5 AVGRÄNSNINGAR... 5 RESURSPERSONER I PROJEKTET... 5 INTRESSENTER I PROJEKTET... 5 Radhusbebyggelse i Trosa kommun... 6 ARBETSSÄTT... 7 TIDSPLAN... 8 RELEVANTA REGELVERK OCH ÖVRIGA MYNDIGHETSBESLUT... 8 INFORMATION TILL BERÖRDA PARTER... 8 RESULTAT... 8 DISKUSSION... 9 FÖRSLAG/EXEMPEL PÅ BRANDSKYDDSHÖJANDE ÅTGÄRDER... 9 KÄLLFÖRTECKNING /10

3 Sammanfattning Bränder i radhus kan anses vara ett problem i Sverige idag. Konsekvenserna blir ofta stora då en hel radhuslänga kan bli brandpåverkad då brandavskiljning på vindarna ofta saknas eller är bristfällig. Detta gäller såväl äldre som nyare bebyggelse. Problemet är i första hand de vindar som har sk. lätta takkonstruktioner. Med lätta takkonstruktioner menas tak/vindar som inte består av en gjuten eller annan homogen brandtekniskt avskild golvplatta, utan oftast består av en träkonstruktion med golvmaterial av trä eller fiberskivor. I detta projekt har vi under 2011 och 2012 undersökt statusen på brandavskiljningen på radhusbebyggelsen i Trosa kommun. Ett problem är inventeringen av vad vi kallar radhusbebyggelse (se avgränsningar) Fullständiga register är svåra att hitta. Samhällsbyggnadskontorens fastighetsregister är till viss hjälp men där finns också brister. Försäkringsbolagens beteckning på boendetyp kan också vara till hjälp men det verkar dock som att allt detta måste kompletteras med lokalkännedom och kontroller på plats. Fastigheterna i Trosa är identifierade genom fastighetsregister och lokal kännedom. I en tidigare förstudie, gjord 2009 av Sörmlandskustens Räddningstjänst, har kontakt tagits med ett antal utvalda Räddningstjänster i Sverige för att se om och hur de arbetar med vindsbrandproblemet. (se källförteckning mailkontakt med ) Insatserna i de utvalda projekten består av exempelvis stickprovskontroller med insamlande av information av vindarna, informationer till boende och fastighetsägare med förslag på åtgärder. Det förekommer också en operativ koppling i arbetet där operativ personal orienterar sig på objekten. I detta projekt har vi också, som omvärldsanalys, tittat på inventeringar gjorda i Jönköping och Motala. Vi har tagit del av publicerat material, ex.vis artiklar i branschtidningen Bygg och Teknik. Resultatet av genomförda inventeringar och stickprovskontroller visar på följande status för radhusbebyggelsen i Trosa kommun: Det finns 12 områden som faller in under, vad i projektet kallas radhus. Radhusen är byggda mellan åren 1970 och 2008, uppgifterna om byggår är osäkra i vissa fall, och uppfyller de vid byggtillfället gällande byggreglerna. Samtliga områden har besökts och stickprovskontroller har genomförts i 10 områden. Grundat på de erfarenheter vi dragit från inventeringarna, en tidigare radhusbrand i Trosa samt de erfarenheter andra projekt visar konstaterar vi att brandspridning på vindar i Trosa kommun kan bli ett problem. Detta beroende på bl.a. ventilerad takfot och en avskiljning som i de flesta fall inte uppfyller dagens krav på EI-60. I vissa fall förekommer också stor brandbelastning då vindarna används som förvaring. Åtkomligheten för Räddningstjänsten att ventilera ut brandgaser varierar och där det inte finns fungerande takluckor får man räkna med en fördröjning för insatsen som med största sannolikhet påskyndar brandförloppet. Resultatet av inventeringarna samt information om brandskyddshöjande åtgärder har tillsänts de boende i radhusen (se bilagor) En uppföljning av rekommenderade åtgärder genomförs av Räddningstjänsten inom 2 år från projektets färdigställande. En analys av resultatet får avgöra hur Räddningstjänsten som organisation skall anpassa sin utbildning/information, släckmetoder och övriga resurser. Exempel och rekommendationer på brandskyddshöjande åtgärder samt organisatoriska åtgärder under rubriken Diskussion. 3/10

4 Inledning/bakgrund Vid bränder i radhus är det största problemet brandspridningen via vindar med lätta takkonstruktioner. Vid olycksundersökningar har det visat sig att många radhusvindar inte är avskilda vilket gör att bränderna sprider sig snabbt till intilliggande bostäder. Detta gör också bränderna svårsläckta. Inom Sörmlandskustens Räddningstjänsts verksamhetsområde finns radhusbebyggelse av både äldre och yngre karaktär. Boverket har tidigare uppmärksammat problemet och ger i sin skrift om vindsbränder i radhus och flerbostadshus 2003:6 reviderad 2008:4, sin syn på problemet samt förslag på åtgärder. Boverket skriver också att: i de fall vindbjälkslaget utgjorts av en betongkonstruktion har det inte varit något problem att undvika brandspridning från vinden ner till övriga lägenheter under föreskriven tid. Föreskriven tid är i dessa fall är 60 min (brandklass EI-60) Boverket uppmanar kommunernas byggnadsnämnder att vara särskilt uppmärksamma vid tillsyn och kontroll av bostadshus med lätta vindsbjälklag för att säkerställa att byggherrarna uppfyller brandskyddskraven Syfte Projektets syfte är att kontrollera om vindar är avskilda och huruvida bebyggelsen uppfyller, vid byggtillfället, och/eller nu gällande lagkrav. I projektet ingår även att se över möjligheterna hur man kan uppmärksamma boende, fastighetsägare, försäkringsbolag, räddningstjänst, kommunens byggnadskontor m.fl. på de eventuella brister som finns, samt att erbjuda lösningar på förbättringar av brandskyddet. Här byggs ett sadeltak på det ursprungliga platta taket. Radhuset består av ca 10 lägenheter med en brandvägg som avskiljning på halva huset. I övrigt finns ingen avskiljning mellan lägenheterna på vinden. I det här fallet klarar man ändå avskiljningskraven då den ursprungliga takkonstruktionen behålls. 4/10

5 Mål Ingen brand i ett radhus skall kunna sprida sig till intilliggande lägenhet/er via vindar med lätta takkonstruktioner. Med lätta takkonstruktioner menas tak som inte består av en gjuten eller annan homogen brandtekniskt avskild golvplatta, utan oftast består av en träkonstruktion med golvmaterial av trä eller fiberskivor Målet med detta projekt är att öka brandsäkerheten i befintlig radhusbebyggelse inom Sörmlandskustens verksamhetsområde med fokus på Trosa kommun. Detta genom att via en inventering fastställa statusen på befintligt brandskydd på radhusens vindar. Projekt skall kunna redovisa hur bebyggelsen idag ser ut och vilka brandskyddsbrister som finns. Om det finns behov lämnas förslag/rekommendationer till förbättringar av brandskyddet till de boende. Projektet skall även kunna lämna förslag på hur man i kommunerna nyttjar nyvunna kunskaper och anpassar Räddningstjänstens arbetsmetoder utifrån en aktuell riskbild. Avgränsningar Ett radhus beskrivs i detta projekt som: Sammanhängande/sammanbyggda boenden (minst 3) i ett eller fler plan, där den boende disponerar ytan från mark till tak. Ett radhus kan vara eget ägande, ingå i en förening eller hyras. Detta projekt omfattar endast Trosa kommun men en liknande inventering har gjorts i Gnesta kommun. Trosa kommun har 12 områden med småhus att hänvisa till vad vi i projektet beskriver som radhusbebyggelse. Resurspersoner i projektet Stefan Blom (SB) Brandinspektör/projektledare Sörmlandskustens Räddningstjänst Peter Berggren (Peter) Byggnadsinspektör Trosa kommun Thomas Bredberg (TH) Brandinspektör Sörmlandskustens Räddningstjänst Karl-Åke Eriksson (EK) Insatsledare Sörmlandskustens Räddningstjänst Med anledning av att en fortsättning på detta projekt också är tänkt att omfatta Oxelösunds och Nyköpings kommuner, har kontakt tagits med: Samhällsbyggnadskontoret i Nyköpings kommun. Samhällsbyggnadskontoret Oxelösunds kommun. Deltagandet från ovanstående samhällsbyggnadskontor kan exempelvis handla om hjälp med inventering, information, byggexperthjälp, kontakt med byggherrar m.m. Intressenter i projektet Projektledare Sörmlandskustens Räddningstjänst Projektdeltagare Trosa kommuns Samhällsbyggnadskontor Övriga deltagare i projektet Fastighetsägare/Boende Försäkringsbolag Övriga intressenter Försäkringsbolag Byggföretag Sotare 5/10

6 Radhusbebyggelse i Trosa kommun Fastighetsbeteckning Benämning Fastighetsadresser/Fastigheter Berörda Typ av boende Teologen 1 och 2 Teologen Tomtaklintgatan 1A-J, Verktygsgatan 10A-F (Trosa) 12A-F. Hyreslägenheter Bostället 51 Betesgången Betesgången 2-64 och av 49 Enskilda ägare (Trosa) (Bostället 19-21, 22-24, 29-31, och 41-43) Karlsborg S:1 och S:2 Karlsborg Strandvägen 4-38 och Rodergatan Enskilda ägare (Trosa) (Karlsborg 10-63) Norra Husby S:4 Balders Hage Balders Hage 34-44, och av 60 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:76-1:81, 1:84-1:91 och 1:108-1:115) Fagerhult S:1 Nygårdsplatån Nygårdsplatån och Enskilda ägare (Vagnhärad) (Fagerhult 2:133-2:187) Biskopen 42 Arrendegången Arrendegången 2-60 och av 41 Enskilda ägare (Trosa) (Biskopen 1-10 och 17-41) Norra Husby S:5 Lokes Hage Lokes Hage 34-44, och av 58 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:134-1:139, 1:142-1:149 och 1:166-1:173) Södra Husby 5:105 Albanoplan Albanoplan 1-39 och Enskilda ägare (Vagnhärad) (Södra Husby 5:65-5:104) Biskopen 53 Ägogången Ägogången av 23 Hyreslägenheter (Trosa) Tumlaren 1 Tumlaren Tomtagatan 6A-H Hyreslägenheter (Trosa) Norra Husby S:6 Frejas Hage Frejas Hage 30-44, och av 58 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:188-1:195, 1:202-1:209 och 1:230-1:237) Norra Husby S:7 Odens Hage Odens Hage 30-44, och av 60 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:248-1:253, 1:260-1:267 och 1:290-1:297) 6/10

7 Arbetssätt Inspiration till arbetssätt har bl.a. hämtats från ett liknande projekt som genomförts i Jönköping. Projektet i Jönköping genomfördes under åren och beskrivs i en D-uppsats gjord av Brandingenjörstuderande Arvid Kinnerberg Luleå Tekniska Universitet (Examensarbete X7002 B 15 p) Genomförandet av projektet i Trosa kommun enligt följande arbetssätt/checklista Sammansättning av projektgrupp samt fördelning av arbetsuppgifter Inventering av bebyggelsen. Kontrollera om det finns ritningsunderlag Kontakt med försäkringsbolag och ev. andra intressenter Utskick av information kring projektet till fastighetsägare/boende Information till övriga (polis-press-m.m.) Upprättande av mallar för stickprovskontroller och resultatpresentation Bokning av besök hos boende Stickprovskontroller med dokumentation i fastigheterna. Interjuver med några boende om brandskydd i allmänhet Avstämning med kommunens byggnadskontor om antal radhus i kommunen (under projektets gång kan nya eller tidigare ej noterade radhusboenden tillkommit) Sammanställning av projekt Utskick innehållande resultat från besöken, förslag på åtgärder samt erbjudande om informationsträffar till fastighetsägare/boende Projektpresentation till uppdragsgivaren Operativ orientering på utvalda objekt med IL och Rib-personal från Trosa Operativ inblandning i form av översikt av larmplan Eventuellt tillägg till RTJ:s tillsyneplanering Resurser/material: Personal som tidigare beskrivits under resurspersoner ovan Inventeringsmallar. Räddningstjänstens målade fordon vid besiktningar (identifikation, förtroendeskapande enligt erfarenheter från tidigare projekt) Uniformerad personal som utför besiktningar (identifikation, förtroendeskapande enligt erfarenheter från tidigare projekt) Kamera Lampor Stegar Tillgång till befintliga ritningsunderlag (Trosa kommun fastighetsägaren) 7/10

8 Tidsplan Projektet startar och skall redovisas för uppdragsgivaren senast Relevanta regelverk och övriga myndighetsbeslut Tidigare lagstiftningar inkl regler och rekommendationer Plan o Bygglagen PBL BBR BVL Bilagor Boverket informerar 2003:6 och 2008:4 Information till berörda parter Resultat från inventeringar/stickprovskontroller har skickats ut till de boende (se bilagor) I resultatet finns en sammanställning av stickprovskontrollerna, brandskyddshöjande rekommendationer samt foton av vindarna. Tillsammans med detta har även brandskyddsinformation, checklistor för brandskyddet, information från MSB, information om förvaring av Brandfarliga varor samt en del annat material om bl.a. inträffade vindsbränder gått ut till de boende. Utskicket har gått till kontaktpersonerna som ansvarar för att sprida informationen vidare till samtliga boende. Kontakt har också tagits med försäkringsbolaget (LF) som erbjudits skicka med information till de boende. LF har valt att inte skicka med någon info då man menar att den info Räddningstjänsten skickat ut är till stora delar samma som försäkringsbolagen använder. Sotaren i kommunen får också ta del av detta material. Information till egen organisation kommer att ske efter det att resultatet presenteras för uppdragsgivaren. En vidare analys av projektresultatet får visa om det finns behov av information till andra aktörer. Resultat Resultatet av genomförda inventeringar och stickprovskontroller (se bilagor) visar på följande status för radhusbebyggelsen i Trosa kommun: Det finns 12 områden som faller in under begreppet radhus. Radhusen är byggda mellan åren 1970 och 2008 och uppfyller de vid byggtillfället gällande byggreglerna. Samtliga områden har besökts och stickprovskontroller har genomförts i 10 områden. 8 områden har bristfällig avskiljning som bör åtgärdas (se förslag/exempel på brandskyddshöjande åtgärder nedan) Samtliga radhuslägenheter har separat ventilation. Genomföringar i avskiljningarna på vindarna var i de flesta fallen otätade. Befintliga avskiljningar på vindarna av varierande material: gips-trä med uppskattat brandmotstånd på mellan min. Där man har gips som avskiljande material mellan vindar avslutas gipsskivan oftast direkt mot undertak av trä eller masonit. Konsekvenserna av att bygga avskiljningen på det sättet behandlas i avsnittet brandskyddshöjande åtgärder. 8/10

9 Avskiljningar mellan lägenhet och vind i varierande material: gips-spånskiva-träbetong, med uppskattat brandmotstånd på mellan min. De flesta vindar var avskilda lägenhet mot lägenhet. I några fall var vinden helt öppen med avskiljningen i vindsgolv/lägenhetstak av betong. Vindarna är oftast ventilerade via luftspalt i takfoten. I något fall är takfoten tät. Takstolarna är i de allra flesta fall utformade i trä med spikbleck. Med spikbleck avses plåtbleck med utstansade stift. Till dessa spikbleck används alltså varken spik eller skruv för montering. Sämre hållfasthet, se diskussion nedan. De flesta vindar har tillträde via lucka i innertaket. Några har tillträde via lucka på gaveln. Flertalet vindar används också till förvaring. Utvändiga takluckor finns i några fastigheter. Takluckornas funktion kontrolleras inte per intervall. Eldstäder braskamin öppen spis är vanligt förekommande och godkännande för dessa finns. Diskussion Efter utförda inventeringar kan följande slutsatser kring vanliga konstruktioner och lösningar dras: Spikbleck av den typ som är vanligt förekommande i det inventerade beståndet är enligt Boverket inte, ur brandteknisk synpunkt, någon bra lösning eftersom dessa vid brand snabbt blir upphettade och tappar sin sammanfogande funktion (Boverket, 2008). Brandspridningsrisk föreligger p.g.a. ventilerad takfot. Svaga punkter ur brandspridningssynpunkt är i många fall avskiljning innertakvindsgolv och framförallt, där man byggt avskiljning, mötet mellan gips och trätak - masonit på vinden. Då flertalet vindar används till förvaring är också brandbelastningen stor. Det finns inte någon form av brandlarm på de inventerade vindarna. Fastighetsägarna/boende har liten kunskap om avskiljningarnas betydelse. Åtkomligheten för Räddningstjänsten är begränsad där det inte finns takluckor. Det tar längre tid att ventilera ut brandgaser då man måste ta hål i taket. Förslag/exempel på brandskyddshöjande åtgärder För fastigheten: Förbättrad byggnadsteknisk avskiljning till EI-60. Avskiljning kan göras antingen via innertak/vindsgolv eller mellan lägenhetsvindar. 8 områden har brister i avskiljningen som bör åtgärdas. De flesta av dessa har takpannor/plåt liggande på träläkt samt undertak av masonit/plyfaskivor. Problemet med den konstruktionen är att den gipsavskiljning som i de flesta fall finns, ansluter till masonit/plyfaskivorna och inte är tätad hela vägen upp mot takpannorna/plåten. Det betyder att det vid brand, där masoniten/plyfan snabbt brinner, uppstår ett tomrum under varje panna där brandgaser då sprider sig vidare till nästa vindsutrymme. Har man samtidigt en bristfällig 9/10

10 avskiljning mellan vind - lägenhet får man en snabb brandspridning ner till lägenheten. Tätande av takfot (kan innebära kommande fuktproblem/skador). Kontrollera el-dragningen på vindarna. Kontrollera att det är rätt wattantal i belysningsarmaturen samt kupor på lamporna. Finns möjlighet att montera boendesprinkler. Sammankopplade brandvarnare eller annat larm. Minimera förvaring på vindarna samt städning per intervall. Allmän brandskyddsinformation erbjuds alla boende. För Räddningstjänstens organisation: Utbildning/information, uppdatering gällande befintligt radhusbestånd till operativ personal. Uppföljning av rekommendationer kring brandskyddshöjande åtgärder läggs in i tillsynsplaneringen. Områdestillsyner kan utföras av operativ personal, även RIB-personal. Vid tillsynen kontrolleras bl.a. körvägar, tillgänglighet, släckmöjligheter, begränsningsmöjligheter, vilken släckteknik passar objektet, vattentillgång m.m. Insatsstrategi för olika områden kan tas fram. Källförteckning Uppdragsbeskrivning Ulf Jämtäng Mailkontakt med Dick Forsberg Sala-Heby, Joel Pécard Dala Mitt, Henric Dovrén Jönköping, P-O Malmquist Utkiken, Lennart Månsson Brandförsvaret Norrköping Boverket informerar om vindsbränder i radhus och flerbostadshus 2003:6 och 2008:4 Tomas Nygård Samhällsbyggnadskontoret Oxelösunds kommun, Lars Hartzell Samhällsbyggnadskontoret Nyköpings kommun. Personlig kontakt med Peter Berggren Samhällsbyggnadskontoret Trosa kommun, Thomas Natanaelsson, Brand och Risk AB i Göteborg, Claes Malmqvist artikel i Bygg och Teknik och en D-uppsats av Arvid Kinnerberg. Sörmlandskustens räddningstjänst Trosa kommun Stefan Blom Brandinspektör Peter Berggren Byggnadsinspektör 10/10

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

BAKGRUND. Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Sommaren 2014 började Räddningstjänsten Syd att undersöka brandskyddet i radhus. Du får denna information eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Malmö, Burlöv, Lund,

Läs mer

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken.

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ett antal räddningstjänster har också uppmärksammat problematiken. BRANDSKYDD I RADHUS Mälardalens Brand-och Räddningsförbund informerar om brandskydd i radhus. Du får denna broschyr eftersom du bor i ett radhus i en av våra medlemskommuner (Västerås, Hallstahammar och

Läs mer

Brandkåren Attunda. Information om brandskyddsinventering, Rumbastigen

Brandkåren Attunda. Information om brandskyddsinventering, Rumbastigen Brandkåren Attunda Information om brandskyddsinventering, Rumbastigen 2 (7) 1. Bakgrund Under cirka 2 år har brandkåren Attunda genomfört brandskyddskontroller i ett antal radhuslängor i Brunna. Bakgrunden

Läs mer

Radhusinventering. Norrtälje kommun

Radhusinventering. Norrtälje kommun Radhusinventering Norrtälje kommun Disposition Projektet Lagrum Brister som uppmärksammats Presentation av typlösningar Utförande av åtgärder Tidsperiod för åtgärder Personlig återkoppling Bakgrund till

Läs mer

Uppsala brandförsvar

Uppsala brandförsvar Uppsala brandförsvar Brandskydd i radhus Uppsalamodellen Johan Svebrant - Brandingenjör Disposition Uppsala brandförsvar Bakgrund Uppsalas radhusprojekt Inventering Resultat Fortsatt arbete Information

Läs mer

Uppsala brandförsvar

Uppsala brandförsvar Uppsala brandförsvar Peter Arnevall Enhetschef/Insatsledare skift 2 Uppsala Brandförsvar RADHUS Bakgrund Inventera problemet Hur stort problem är det här egentligen? Inventering 2012-2014 Totalt 803 radhuslängor

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Inventering av brandskyddet i radhusen i Brunna Upplands-Bro Kommun

Inventering av brandskyddet i radhusen i Brunna Upplands-Bro Kommun Inventering av brandskyddet i radhusen i Brunna Upplands-Bro Kommun BESÖK POSTADRESS TELEFON TELEFAX Org.nr 222000-0976 Pommernvägen 1 Box 464 08-594 696 00 08-96 39 48 mail@brandkaren-attunda-se Sollentuna

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

Olycksundersökning. Datum XX. Diarienummer Ansvarig utredare Joel Péclard

Olycksundersökning. Datum XX. Diarienummer Ansvarig utredare Joel Péclard Datum 2009-09-XX Diarienummer 510.2009.00120 Olycksundersökning Ansvarig utredare Version Joel Péclard 1.1 0243-48 89 18 joel.peclard@dalamitt.se Brand i radhus, 107 121, Borlänge 2 personer omkom i radhusbranden

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Lunden, Göteborgs Stad Bakgrund Föreläggandet avser ett flerbostadshus i de centrala delarna av Göteborg. Byggnaden är uppförd 1958 i 5 plan ovan

Läs mer

Brandsäkra trähus i teori och praktik

Brandsäkra trähus i teori och praktik Brandsäkra trähus i teori och praktik BIV Norrköping Stockholm den 25 oktober 2017 Birgit Östman Linnéuniversitetet, Växjö Linnéuniversitetet Vad är ett trähus? Svar: Den bärande stommen består av trä

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA Fråga 1 En fråga vi fått från en medlem: Brandspridning från ett miljöhus i ett plan som ligger exempelvis 7 meter från ett bostadshus i 3 eller fler våningsplan.

Läs mer

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta FB Takfotsventil 04.10.2013 Version 1.1 Takfotsventil med brandmotstånd Principen med kalla vindar och ventilation via takfot är mycket vanlig och har fungerat sedan introduktionen. Principen säkerställer

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49

Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 HELSINGBORG Olycksundersökning Nivå 2b Brand på fritidsgård, Södra Hunnetorpsvägen 49 Juni 2010 Anledning till utredningen: Brand på fritidsgård i Helsingborg på Södra Hunnetorpsvägen 49, 2010-06-09. Uppdrag:

Läs mer

Dnr 2011-0764-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING

Dnr 2011-0764-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING - 1 - BRANDUTREDNING Bild från Polisflyget. Tidpunkt: 2011-04-14 11.57 Fastighetsbeteckning: Objektsadress: 114-120 Objektstyp: Radhus 1½ plans Startutrymme: Okänt Startföremål: Okänt Brandorsak: Okänd

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, Forshaga kommun Bakgrund HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn inryms i en enplansbyggnad i Deje i Forshaga kommun.

Läs mer

Olycksutredning Brand i radhus Husholmsgatan, Göteborg 10 augusti 2014

Olycksutredning Brand i radhus Husholmsgatan, Göteborg 10 augusti 2014 Olycksutredning Brand i radhus Husholmsgatan, Göteborg 10 augusti 2014 Utredare Lars Lundqvist Insatsledare/Olycksutredare Miranda Larsson Brandingenjör www.rsgbg.se Olycksutredning Brand i radhus Husholmsgatan,

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggande avd. Erik Lyckebäck Brandingenjör Räddningstjänsten Östra Skaraborg Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund för operativ

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

RADHUSPROJEKT RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD. Sebastian Thuns Jessica Blomqvist

RADHUSPROJEKT RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD. Sebastian Thuns Jessica Blomqvist RADHUSPROJEKT RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD Sebastian Thuns Jessica Blomqvist 2016-07-05 Sebastian Thuns Jessica Blomqvist Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar...

Läs mer

arkeringsgarage Bakgrund

arkeringsgarage Bakgrund arkeringsgarage Bild 1 Bakgrund Inträffande bränder RSG Parkeringsgarage på Siriusgatan samt Betzensgatan Rekommendation från olycksutredning Vidare belysa ur ett nybyggnadsperspektiv/ projekteringsskede

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28

Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Medelpads Räddningstjänstförbund Temautredning om byggnadstekniskt brandskydd Sundsvall 2012 01 28 Av Lars-Göran Nyhlén Olycksutredare Postadress Besöksadress Telefon Från och med årsskiftet 2012 skall

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) Mobil: 070-300 86 24 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-11-07 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

D-UPPSATS. Brandsäkerhet i radhus

D-UPPSATS. Brandsäkerhet i radhus D-UPPSATS 2009:139 Brandsäkerhet i radhus Inventering av radhus i Jönköpings kommun Arvid Kinnerberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Brandingenjör Institutionen för Arena risk och säkerhet 2009:139

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS 2005:9 Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Läs mer

Förebyggarseminarium 2015

Förebyggarseminarium 2015 Förebyggarseminarium 2015 Johan Rönmark Frågor tar vi löpande! Utkiken Egen inloggning via din arbetsgivare Räddsam F betalar tillsammans för Utkiken per år PM för tillsyn På gång att samlas in Möjlighet

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Brand i flerfamiljshus

Brand i flerfamiljshus Luleå Kommun OLYCKSUNDERSÖKNING Räddningstjänsten Skydd och räddning Diarienummer: 12.362-173 Brand i flerfamiljshus Utredare Sofie Bergström Utredare Daniel Olsson Olycksdatum 2012-02-03 Utredningsdatum

Läs mer

Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse

Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse Upprättad av Staffan Rystedt Christer Dahlberg Johan Wendt Beslutad Bo Carlsson, 2014 10 27 Giltig t.o.m. 2016 12 31 Revideringsdatum 2014 05 15, Cd, Jwt Råd och anvisning nr: 114 Brandskydd i kulturhistoriskt

Läs mer

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Varför? Seminarier 2012-2013 Pilotseminarier i Örebro och Jönköping 2014 Identifierat behov + önskan om mer stöd och fördjupning av vissa

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman,

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten 2013-09-03 Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, 016-710 74 71 540.2013.00233.7729 Er beteckning BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2013/00409 Larmtid

Läs mer

Olycksundersökning Brand i radhus Klockarevägen, Kärra Göteborg den 7 oktober 2010. Årssekvensnummer 2010006519. Göteborg 2011-04-11

Olycksundersökning Brand i radhus Klockarevägen, Kärra Göteborg den 7 oktober 2010. Årssekvensnummer 2010006519. Göteborg 2011-04-11 Olycksundersökning Brand i radhus Klockarevägen, Kärra Göteborg den 7 oktober 2010 Årssekvensnummer 2010006519 Göteborg 2011-04-11 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204 Åvägen

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30

Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30 Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30 Ystad Bertil Nilsson DOKUMENTINFORMATION Ärende: Olycksundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Kvalitetsgranskare: Anna Andersson-Carlin Diarienummer: 1900.2015.00394

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga,

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga, Anledning till undersökningen: Brand i skola Persberg Olycksutredning Datum 2012-05-30 Handläggare Peter Karlsson Diarienummer 139/12-309 Uppdragsgivare: Uppdrag: Undersökningen utförd: Bilagor: Bergslagens

Läs mer

Id olycksundersökning 2012A00119 Objekt och händelsebeskrivning. Beskrivning av objektet.

Id olycksundersökning 2012A00119 Objekt och händelsebeskrivning. Beskrivning av objektet. Undersökningsprotokoll Datum 2012-03-05 Olycksundersökning Handläggare Dan-Ola Sandén Anledning till undersökningen: Brand i lägenhet på Falköping. ID Brandutredning Köksfönstret i den drabbade lägenheten.

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN. Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge

BRANDSKYDDSPLAN. Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge BRANDSKYDDSPLAN Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge 2013-01-14 Sid 1 (5) Systematiskt brandskyddsarbete inom Brf Flädern i Tullinge Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor har

Läs mer

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Datum 2010-04-06 Handläggare FC Dnr 2010/178-MBR-197

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

Madängsholm Tidaholm.

Madängsholm Tidaholm. Undersökningsprotokoll Datum 2010-12-20 Brandutredning Handläggare Dan-Ola Sandén Anledning till undersökningen: Brand på ID Brandutredning Madängsholm Tidaholm. Uppdragsgivare: MSB Uppdrag: Brandutredning

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter

Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter SP Kontenta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Brandskydd på byggarbetsplats Checklista och kontrollpunkter Denna skrift är en kortversion

Läs mer

Förundersökning 2012-01-01. Bertil Nilsson

Förundersökning 2012-01-01. Bertil Nilsson Förundersökning Brand i radhus 2012-01-01, Malmö Bertil Nilsson DOKUMENTINFORMATION Ärende: Förundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Beställare: Ida Texell Diarienummer: 1900.2012.00027 Händelse: Brand

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Elisabeth Samuelsson 2011-10-12 450.2011.00814 Brandingenjör 018-7273115 OLYCKSUNDERSÖKNING Rapport

Elisabeth Samuelsson 2011-10-12 450.2011.00814 Brandingenjör 018-7273115 OLYCKSUNDERSÖKNING Rapport Sida 1 av 6 Datum UPPSALA BRANDFÖRSVAR Elisabeth Samuelsson 2011-10-12 450.2011.00814 Brandingenjör 018-7273115 OLYCKSUNDERSÖKNING Rapport Anledning till undersökningen Oförväntad brandspridning Dnr Uppdragsgivare:

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM

BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM BRANDSÄKERHETS- ARBETE FRUKOSTSEMINARIUM 20160405 KOMMANDE AKTIVITETER 14 april 18:00-20:00 Seminarium: Känns energiräkningen för dyr? 3 maj 08:00-09:00 Frukost: Restaurang som lokalhyresgäst SKRIFTER

Läs mer

Brandskydd i bostäder

Brandskydd i bostäder Brandskydd i bostäder Vad kan gå fel? Vad ska vi uppmärksamma? 2014-05-22 Daniel Olsson & Sofie Bergström Luleå räddningstjänst Innehåll Brand i bostäder Lagstiftning Byggprocessen Brandskyddsdokumentation

Läs mer

Typ av brand: Anlagd brand i parkeringsgarage, en person omkommen. Insatsrapport: 2007D01580 2007-11-18 kl: 13.46.49 söndag

Typ av brand: Anlagd brand i parkeringsgarage, en person omkommen. Insatsrapport: 2007D01580 2007-11-18 kl: 13.46.49 söndag Räddningsverket Ulf Erlandsson Karolinen 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING Typ av brand: Anlagd brand i parkeringsgarage, en person omkommen. Insatsrapport: 2007D01580 Larmtid: 2007-11-18 kl: 13.46.49 söndag

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBFS Remissutgåva Förslag till Myndigheten för

Läs mer

Brandskydd i asylboende

Brandskydd i asylboende Brandskydd i asylboende FSD -praktisk tillämpning vid ombyggnad Maria Ovesson maria.ovesson@fsd.se Disposition Tillfälligt boende? Bakgrund till Vk3B Utmaningar bef. byggnader Praktiska exempel Funderingar

Läs mer

Konstruktionslösningar - Brand

Konstruktionslösningar - Brand I detta avsnitt redovisas olika lösningar från 30 minuters brandmotstånd i bärande och avskiljande klass upp till 120 minuter. Även Isovers typgodkända fogtätningssystem finns med. Brandklassade konstruktioner

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Seniorboendet Blombacka, Borås kommun Bakgrund Seniorboendet Blombacka ligger i Borås Stad. Byggnaden har sex våningar och inrymmer 35 lägenheter. I bottenplan

Läs mer

Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer. Patrik Perbeck Enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer. Patrik Perbeck Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Rimligt brandskydd i olika boendemiljöer Patrik Perbeck Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Hur kan den enskildes brandskydd stärkas? LSO (Ds 2009:47) (juni 2011) 2004 april 2009 juli 2009 sept

Läs mer

Anteckningar från informationsmöte för radhusägare i Uddared, 2013-01-31

Anteckningar från informationsmöte för radhusägare i Uddared, 2013-01-31 LERUM400, v 1.0, 2008-05-26 MINNESANTECKNINGAR 1 (8) Infrasupport Administrativa enheten Anteckningar från informationsmöte för radhusägare i Uddared, 2013-01-31 Miljö- och byggnadsnämndens ordförande

Läs mer

Fördjupad olycksundersökning. Brand i byggnad Geografigränd 2 A-J i Umeå 2008-12-24 Brandförsvarets insatsrapport 2008/888-889

Fördjupad olycksundersökning. Brand i byggnad Geografigränd 2 A-J i Umeå 2008-12-24 Brandförsvarets insatsrapport 2008/888-889 200.2009.00005.23256 Fördjupad olycksundersökning Brand i byggnad Geografigränd 2 A-J i Umeå 2008-12-24 Brandförsvarets insatsrapport 2008/888-889 Magnus Lundqvist Granskad av: Christer Björkman Brandingenjör

Läs mer

Räddningstjänsten Karlstadsregionen Hembesök i samband med Identifiering av särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd

Räddningstjänsten Karlstadsregionen Hembesök i samband med Identifiering av särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd Räddningstjänsten Karlstadsregionen Hembesök i samband med Identifiering av särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd Spisrelaterade bränder i flerbostadshus Eldstadsrelaterade bränder i småhus

Läs mer

Gudesjövägen 100, 387 72 Löttorp

Gudesjövägen 100, 387 72 Löttorp www.sandelinab.se B ORGHOLM GUDESJÖ 6:2 Gudesjövägen 100, 387 72 Löttorp Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-06-02 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen 5 070-556817-6738 www.sandelinab.se

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag Olycksutredning Typ av olycka: Brand i källarförråd i flerbostadshus Objekt och orsak: A1b4 Diarie nr: 2010000777 Förlopp: A6B6C2 Insatsrapport nr: 201000681 Datum och tid: 2010-12-01, kl:15:03 Utredare:

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010. Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.5876 Er beteckning MSB Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Läs mer

Olycksundersökning Brand i Norrevångshallen, Eslöv 2010-06-10

Olycksundersökning Brand i Norrevångshallen, Eslöv 2010-06-10 Olycksundersökning Brand i Norrevångshallen, Eslöv 2010-06-10 Bertil Nilsson DOKUMENTINFORMATION Ärende: Olycksundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Kvalitetsgranskare: Anna Andersson-Carlin Diarienummer:

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 21 november 2014 Myndigheten

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell

OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2015-07-03 Diarienr: E 702 OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 5502006 Eget larmnr: 201500775 Larmtid: 2015-06-02 kl: 15:10

Läs mer

Tekniska åtgärder mot anlagd brand

Tekniska åtgärder mot anlagd brand Tekniska åtgärder mot anlagd brand Patrick van Hees, Nils Johansson Foto: Polisen Gotland Lunds Tekniska Högskola Margaret McNamee, Lars-Gunnar Klason SP Brandteknik Projektgrupp Lunds Tekniska Högskola:

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer