Projekt Radhusvindar byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget Trosa kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Radhusvindar byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget Trosa kommun"

Transkript

1 Projekt Diarienr ROS11/15: Vår beteckning SB Projekt Radhusvindar byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget Trosa kommun Peter Berggren, Byggnadsinspektör, Trosa kommun Stefan Blom, Brandinspektör, Sörmlandskustens Räddningstjänst Nyköpings Kommun Besöksadress Telefon/fax Org nr Sörmlandskustens Räddningstjänst Kungsgatan 2 Tel: Bg Nyköping Fax: Pg e-post:

2 Innehållsförteckning: PROJEKT RADHUSVINDAR BYGGNADER MED LÄTTA KONSTRUKTIONER I VINDSBJÄLKLAGET TROSA KOMMUN... 1 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING/BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 MÅL... 5 AVGRÄNSNINGAR... 5 RESURSPERSONER I PROJEKTET... 5 INTRESSENTER I PROJEKTET... 5 Radhusbebyggelse i Trosa kommun... 6 ARBETSSÄTT... 7 TIDSPLAN... 8 RELEVANTA REGELVERK OCH ÖVRIGA MYNDIGHETSBESLUT... 8 INFORMATION TILL BERÖRDA PARTER... 8 RESULTAT... 8 DISKUSSION... 9 FÖRSLAG/EXEMPEL PÅ BRANDSKYDDSHÖJANDE ÅTGÄRDER... 9 KÄLLFÖRTECKNING /10

3 Sammanfattning Bränder i radhus kan anses vara ett problem i Sverige idag. Konsekvenserna blir ofta stora då en hel radhuslänga kan bli brandpåverkad då brandavskiljning på vindarna ofta saknas eller är bristfällig. Detta gäller såväl äldre som nyare bebyggelse. Problemet är i första hand de vindar som har sk. lätta takkonstruktioner. Med lätta takkonstruktioner menas tak/vindar som inte består av en gjuten eller annan homogen brandtekniskt avskild golvplatta, utan oftast består av en träkonstruktion med golvmaterial av trä eller fiberskivor. I detta projekt har vi under 2011 och 2012 undersökt statusen på brandavskiljningen på radhusbebyggelsen i Trosa kommun. Ett problem är inventeringen av vad vi kallar radhusbebyggelse (se avgränsningar) Fullständiga register är svåra att hitta. Samhällsbyggnadskontorens fastighetsregister är till viss hjälp men där finns också brister. Försäkringsbolagens beteckning på boendetyp kan också vara till hjälp men det verkar dock som att allt detta måste kompletteras med lokalkännedom och kontroller på plats. Fastigheterna i Trosa är identifierade genom fastighetsregister och lokal kännedom. I en tidigare förstudie, gjord 2009 av Sörmlandskustens Räddningstjänst, har kontakt tagits med ett antal utvalda Räddningstjänster i Sverige för att se om och hur de arbetar med vindsbrandproblemet. (se källförteckning mailkontakt med ) Insatserna i de utvalda projekten består av exempelvis stickprovskontroller med insamlande av information av vindarna, informationer till boende och fastighetsägare med förslag på åtgärder. Det förekommer också en operativ koppling i arbetet där operativ personal orienterar sig på objekten. I detta projekt har vi också, som omvärldsanalys, tittat på inventeringar gjorda i Jönköping och Motala. Vi har tagit del av publicerat material, ex.vis artiklar i branschtidningen Bygg och Teknik. Resultatet av genomförda inventeringar och stickprovskontroller visar på följande status för radhusbebyggelsen i Trosa kommun: Det finns 12 områden som faller in under, vad i projektet kallas radhus. Radhusen är byggda mellan åren 1970 och 2008, uppgifterna om byggår är osäkra i vissa fall, och uppfyller de vid byggtillfället gällande byggreglerna. Samtliga områden har besökts och stickprovskontroller har genomförts i 10 områden. Grundat på de erfarenheter vi dragit från inventeringarna, en tidigare radhusbrand i Trosa samt de erfarenheter andra projekt visar konstaterar vi att brandspridning på vindar i Trosa kommun kan bli ett problem. Detta beroende på bl.a. ventilerad takfot och en avskiljning som i de flesta fall inte uppfyller dagens krav på EI-60. I vissa fall förekommer också stor brandbelastning då vindarna används som förvaring. Åtkomligheten för Räddningstjänsten att ventilera ut brandgaser varierar och där det inte finns fungerande takluckor får man räkna med en fördröjning för insatsen som med största sannolikhet påskyndar brandförloppet. Resultatet av inventeringarna samt information om brandskyddshöjande åtgärder har tillsänts de boende i radhusen (se bilagor) En uppföljning av rekommenderade åtgärder genomförs av Räddningstjänsten inom 2 år från projektets färdigställande. En analys av resultatet får avgöra hur Räddningstjänsten som organisation skall anpassa sin utbildning/information, släckmetoder och övriga resurser. Exempel och rekommendationer på brandskyddshöjande åtgärder samt organisatoriska åtgärder under rubriken Diskussion. 3/10

4 Inledning/bakgrund Vid bränder i radhus är det största problemet brandspridningen via vindar med lätta takkonstruktioner. Vid olycksundersökningar har det visat sig att många radhusvindar inte är avskilda vilket gör att bränderna sprider sig snabbt till intilliggande bostäder. Detta gör också bränderna svårsläckta. Inom Sörmlandskustens Räddningstjänsts verksamhetsområde finns radhusbebyggelse av både äldre och yngre karaktär. Boverket har tidigare uppmärksammat problemet och ger i sin skrift om vindsbränder i radhus och flerbostadshus 2003:6 reviderad 2008:4, sin syn på problemet samt förslag på åtgärder. Boverket skriver också att: i de fall vindbjälkslaget utgjorts av en betongkonstruktion har det inte varit något problem att undvika brandspridning från vinden ner till övriga lägenheter under föreskriven tid. Föreskriven tid är i dessa fall är 60 min (brandklass EI-60) Boverket uppmanar kommunernas byggnadsnämnder att vara särskilt uppmärksamma vid tillsyn och kontroll av bostadshus med lätta vindsbjälklag för att säkerställa att byggherrarna uppfyller brandskyddskraven Syfte Projektets syfte är att kontrollera om vindar är avskilda och huruvida bebyggelsen uppfyller, vid byggtillfället, och/eller nu gällande lagkrav. I projektet ingår även att se över möjligheterna hur man kan uppmärksamma boende, fastighetsägare, försäkringsbolag, räddningstjänst, kommunens byggnadskontor m.fl. på de eventuella brister som finns, samt att erbjuda lösningar på förbättringar av brandskyddet. Här byggs ett sadeltak på det ursprungliga platta taket. Radhuset består av ca 10 lägenheter med en brandvägg som avskiljning på halva huset. I övrigt finns ingen avskiljning mellan lägenheterna på vinden. I det här fallet klarar man ändå avskiljningskraven då den ursprungliga takkonstruktionen behålls. 4/10

5 Mål Ingen brand i ett radhus skall kunna sprida sig till intilliggande lägenhet/er via vindar med lätta takkonstruktioner. Med lätta takkonstruktioner menas tak som inte består av en gjuten eller annan homogen brandtekniskt avskild golvplatta, utan oftast består av en träkonstruktion med golvmaterial av trä eller fiberskivor Målet med detta projekt är att öka brandsäkerheten i befintlig radhusbebyggelse inom Sörmlandskustens verksamhetsområde med fokus på Trosa kommun. Detta genom att via en inventering fastställa statusen på befintligt brandskydd på radhusens vindar. Projekt skall kunna redovisa hur bebyggelsen idag ser ut och vilka brandskyddsbrister som finns. Om det finns behov lämnas förslag/rekommendationer till förbättringar av brandskyddet till de boende. Projektet skall även kunna lämna förslag på hur man i kommunerna nyttjar nyvunna kunskaper och anpassar Räddningstjänstens arbetsmetoder utifrån en aktuell riskbild. Avgränsningar Ett radhus beskrivs i detta projekt som: Sammanhängande/sammanbyggda boenden (minst 3) i ett eller fler plan, där den boende disponerar ytan från mark till tak. Ett radhus kan vara eget ägande, ingå i en förening eller hyras. Detta projekt omfattar endast Trosa kommun men en liknande inventering har gjorts i Gnesta kommun. Trosa kommun har 12 områden med småhus att hänvisa till vad vi i projektet beskriver som radhusbebyggelse. Resurspersoner i projektet Stefan Blom (SB) Brandinspektör/projektledare Sörmlandskustens Räddningstjänst Peter Berggren (Peter) Byggnadsinspektör Trosa kommun Thomas Bredberg (TH) Brandinspektör Sörmlandskustens Räddningstjänst Karl-Åke Eriksson (EK) Insatsledare Sörmlandskustens Räddningstjänst Med anledning av att en fortsättning på detta projekt också är tänkt att omfatta Oxelösunds och Nyköpings kommuner, har kontakt tagits med: Samhällsbyggnadskontoret i Nyköpings kommun. Samhällsbyggnadskontoret Oxelösunds kommun. Deltagandet från ovanstående samhällsbyggnadskontor kan exempelvis handla om hjälp med inventering, information, byggexperthjälp, kontakt med byggherrar m.m. Intressenter i projektet Projektledare Sörmlandskustens Räddningstjänst Projektdeltagare Trosa kommuns Samhällsbyggnadskontor Övriga deltagare i projektet Fastighetsägare/Boende Försäkringsbolag Övriga intressenter Försäkringsbolag Byggföretag Sotare 5/10

6 Radhusbebyggelse i Trosa kommun Fastighetsbeteckning Benämning Fastighetsadresser/Fastigheter Berörda Typ av boende Teologen 1 och 2 Teologen Tomtaklintgatan 1A-J, Verktygsgatan 10A-F (Trosa) 12A-F. Hyreslägenheter Bostället 51 Betesgången Betesgången 2-64 och av 49 Enskilda ägare (Trosa) (Bostället 19-21, 22-24, 29-31, och 41-43) Karlsborg S:1 och S:2 Karlsborg Strandvägen 4-38 och Rodergatan Enskilda ägare (Trosa) (Karlsborg 10-63) Norra Husby S:4 Balders Hage Balders Hage 34-44, och av 60 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:76-1:81, 1:84-1:91 och 1:108-1:115) Fagerhult S:1 Nygårdsplatån Nygårdsplatån och Enskilda ägare (Vagnhärad) (Fagerhult 2:133-2:187) Biskopen 42 Arrendegången Arrendegången 2-60 och av 41 Enskilda ägare (Trosa) (Biskopen 1-10 och 17-41) Norra Husby S:5 Lokes Hage Lokes Hage 34-44, och av 58 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:134-1:139, 1:142-1:149 och 1:166-1:173) Södra Husby 5:105 Albanoplan Albanoplan 1-39 och Enskilda ägare (Vagnhärad) (Södra Husby 5:65-5:104) Biskopen 53 Ägogången Ägogången av 23 Hyreslägenheter (Trosa) Tumlaren 1 Tumlaren Tomtagatan 6A-H Hyreslägenheter (Trosa) Norra Husby S:6 Frejas Hage Frejas Hage 30-44, och av 58 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:188-1:195, 1:202-1:209 och 1:230-1:237) Norra Husby S:7 Odens Hage Odens Hage 30-44, och av 60 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:248-1:253, 1:260-1:267 och 1:290-1:297) 6/10

7 Arbetssätt Inspiration till arbetssätt har bl.a. hämtats från ett liknande projekt som genomförts i Jönköping. Projektet i Jönköping genomfördes under åren och beskrivs i en D-uppsats gjord av Brandingenjörstuderande Arvid Kinnerberg Luleå Tekniska Universitet (Examensarbete X7002 B 15 p) Genomförandet av projektet i Trosa kommun enligt följande arbetssätt/checklista Sammansättning av projektgrupp samt fördelning av arbetsuppgifter Inventering av bebyggelsen. Kontrollera om det finns ritningsunderlag Kontakt med försäkringsbolag och ev. andra intressenter Utskick av information kring projektet till fastighetsägare/boende Information till övriga (polis-press-m.m.) Upprättande av mallar för stickprovskontroller och resultatpresentation Bokning av besök hos boende Stickprovskontroller med dokumentation i fastigheterna. Interjuver med några boende om brandskydd i allmänhet Avstämning med kommunens byggnadskontor om antal radhus i kommunen (under projektets gång kan nya eller tidigare ej noterade radhusboenden tillkommit) Sammanställning av projekt Utskick innehållande resultat från besöken, förslag på åtgärder samt erbjudande om informationsträffar till fastighetsägare/boende Projektpresentation till uppdragsgivaren Operativ orientering på utvalda objekt med IL och Rib-personal från Trosa Operativ inblandning i form av översikt av larmplan Eventuellt tillägg till RTJ:s tillsyneplanering Resurser/material: Personal som tidigare beskrivits under resurspersoner ovan Inventeringsmallar. Räddningstjänstens målade fordon vid besiktningar (identifikation, förtroendeskapande enligt erfarenheter från tidigare projekt) Uniformerad personal som utför besiktningar (identifikation, förtroendeskapande enligt erfarenheter från tidigare projekt) Kamera Lampor Stegar Tillgång till befintliga ritningsunderlag (Trosa kommun fastighetsägaren) 7/10

8 Tidsplan Projektet startar och skall redovisas för uppdragsgivaren senast Relevanta regelverk och övriga myndighetsbeslut Tidigare lagstiftningar inkl regler och rekommendationer Plan o Bygglagen PBL BBR BVL Bilagor Boverket informerar 2003:6 och 2008:4 Information till berörda parter Resultat från inventeringar/stickprovskontroller har skickats ut till de boende (se bilagor) I resultatet finns en sammanställning av stickprovskontrollerna, brandskyddshöjande rekommendationer samt foton av vindarna. Tillsammans med detta har även brandskyddsinformation, checklistor för brandskyddet, information från MSB, information om förvaring av Brandfarliga varor samt en del annat material om bl.a. inträffade vindsbränder gått ut till de boende. Utskicket har gått till kontaktpersonerna som ansvarar för att sprida informationen vidare till samtliga boende. Kontakt har också tagits med försäkringsbolaget (LF) som erbjudits skicka med information till de boende. LF har valt att inte skicka med någon info då man menar att den info Räddningstjänsten skickat ut är till stora delar samma som försäkringsbolagen använder. Sotaren i kommunen får också ta del av detta material. Information till egen organisation kommer att ske efter det att resultatet presenteras för uppdragsgivaren. En vidare analys av projektresultatet får visa om det finns behov av information till andra aktörer. Resultat Resultatet av genomförda inventeringar och stickprovskontroller (se bilagor) visar på följande status för radhusbebyggelsen i Trosa kommun: Det finns 12 områden som faller in under begreppet radhus. Radhusen är byggda mellan åren 1970 och 2008 och uppfyller de vid byggtillfället gällande byggreglerna. Samtliga områden har besökts och stickprovskontroller har genomförts i 10 områden. 8 områden har bristfällig avskiljning som bör åtgärdas (se förslag/exempel på brandskyddshöjande åtgärder nedan) Samtliga radhuslägenheter har separat ventilation. Genomföringar i avskiljningarna på vindarna var i de flesta fallen otätade. Befintliga avskiljningar på vindarna av varierande material: gips-trä med uppskattat brandmotstånd på mellan min. Där man har gips som avskiljande material mellan vindar avslutas gipsskivan oftast direkt mot undertak av trä eller masonit. Konsekvenserna av att bygga avskiljningen på det sättet behandlas i avsnittet brandskyddshöjande åtgärder. 8/10

9 Avskiljningar mellan lägenhet och vind i varierande material: gips-spånskiva-träbetong, med uppskattat brandmotstånd på mellan min. De flesta vindar var avskilda lägenhet mot lägenhet. I några fall var vinden helt öppen med avskiljningen i vindsgolv/lägenhetstak av betong. Vindarna är oftast ventilerade via luftspalt i takfoten. I något fall är takfoten tät. Takstolarna är i de allra flesta fall utformade i trä med spikbleck. Med spikbleck avses plåtbleck med utstansade stift. Till dessa spikbleck används alltså varken spik eller skruv för montering. Sämre hållfasthet, se diskussion nedan. De flesta vindar har tillträde via lucka i innertaket. Några har tillträde via lucka på gaveln. Flertalet vindar används också till förvaring. Utvändiga takluckor finns i några fastigheter. Takluckornas funktion kontrolleras inte per intervall. Eldstäder braskamin öppen spis är vanligt förekommande och godkännande för dessa finns. Diskussion Efter utförda inventeringar kan följande slutsatser kring vanliga konstruktioner och lösningar dras: Spikbleck av den typ som är vanligt förekommande i det inventerade beståndet är enligt Boverket inte, ur brandteknisk synpunkt, någon bra lösning eftersom dessa vid brand snabbt blir upphettade och tappar sin sammanfogande funktion (Boverket, 2008). Brandspridningsrisk föreligger p.g.a. ventilerad takfot. Svaga punkter ur brandspridningssynpunkt är i många fall avskiljning innertakvindsgolv och framförallt, där man byggt avskiljning, mötet mellan gips och trätak - masonit på vinden. Då flertalet vindar används till förvaring är också brandbelastningen stor. Det finns inte någon form av brandlarm på de inventerade vindarna. Fastighetsägarna/boende har liten kunskap om avskiljningarnas betydelse. Åtkomligheten för Räddningstjänsten är begränsad där det inte finns takluckor. Det tar längre tid att ventilera ut brandgaser då man måste ta hål i taket. Förslag/exempel på brandskyddshöjande åtgärder För fastigheten: Förbättrad byggnadsteknisk avskiljning till EI-60. Avskiljning kan göras antingen via innertak/vindsgolv eller mellan lägenhetsvindar. 8 områden har brister i avskiljningen som bör åtgärdas. De flesta av dessa har takpannor/plåt liggande på träläkt samt undertak av masonit/plyfaskivor. Problemet med den konstruktionen är att den gipsavskiljning som i de flesta fall finns, ansluter till masonit/plyfaskivorna och inte är tätad hela vägen upp mot takpannorna/plåten. Det betyder att det vid brand, där masoniten/plyfan snabbt brinner, uppstår ett tomrum under varje panna där brandgaser då sprider sig vidare till nästa vindsutrymme. Har man samtidigt en bristfällig 9/10

10 avskiljning mellan vind - lägenhet får man en snabb brandspridning ner till lägenheten. Tätande av takfot (kan innebära kommande fuktproblem/skador). Kontrollera el-dragningen på vindarna. Kontrollera att det är rätt wattantal i belysningsarmaturen samt kupor på lamporna. Finns möjlighet att montera boendesprinkler. Sammankopplade brandvarnare eller annat larm. Minimera förvaring på vindarna samt städning per intervall. Allmän brandskyddsinformation erbjuds alla boende. För Räddningstjänstens organisation: Utbildning/information, uppdatering gällande befintligt radhusbestånd till operativ personal. Uppföljning av rekommendationer kring brandskyddshöjande åtgärder läggs in i tillsynsplaneringen. Områdestillsyner kan utföras av operativ personal, även RIB-personal. Vid tillsynen kontrolleras bl.a. körvägar, tillgänglighet, släckmöjligheter, begränsningsmöjligheter, vilken släckteknik passar objektet, vattentillgång m.m. Insatsstrategi för olika områden kan tas fram. Källförteckning Uppdragsbeskrivning Ulf Jämtäng Mailkontakt med Dick Forsberg Sala-Heby, Joel Pécard Dala Mitt, Henric Dovrén Jönköping, P-O Malmquist Utkiken, Lennart Månsson Brandförsvaret Norrköping Boverket informerar om vindsbränder i radhus och flerbostadshus 2003:6 och 2008:4 Tomas Nygård Samhällsbyggnadskontoret Oxelösunds kommun, Lars Hartzell Samhällsbyggnadskontoret Nyköpings kommun. Personlig kontakt med Peter Berggren Samhällsbyggnadskontoret Trosa kommun, Thomas Natanaelsson, Brand och Risk AB i Göteborg, Claes Malmqvist artikel i Bygg och Teknik och en D-uppsats av Arvid Kinnerberg. Sörmlandskustens räddningstjänst Trosa kommun Stefan Blom Brandinspektör Peter Berggren Byggnadsinspektör 10/10

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta FB Takfotsventil 04.10.2013 Version 1.1 Takfotsventil med brandmotstånd Principen med kalla vindar och ventilation via takfot är mycket vanlig och har fungerat sedan introduktionen. Principen säkerställer

Läs mer

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA

De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA De gemensamma frågorna LOKALGRUPPERNA Fråga 1 En fråga vi fått från en medlem: Brandspridning från ett miljöhus i ett plan som ligger exempelvis 7 meter från ett bostadshus i 3 eller fler våningsplan.

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

D-UPPSATS. Brandsäkerhet i radhus

D-UPPSATS. Brandsäkerhet i radhus D-UPPSATS 2009:139 Brandsäkerhet i radhus Inventering av radhus i Jönköpings kommun Arvid Kinnerberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Brandingenjör Institutionen för Arena risk och säkerhet 2009:139

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30

Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30 Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30 Ystad Bertil Nilsson DOKUMENTINFORMATION Ärende: Olycksundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Kvalitetsgranskare: Anna Andersson-Carlin Diarienummer: 1900.2015.00394

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Elisabeth Samuelsson 2011-10-12 450.2011.00814 Brandingenjör 018-7273115 OLYCKSUNDERSÖKNING Rapport

Elisabeth Samuelsson 2011-10-12 450.2011.00814 Brandingenjör 018-7273115 OLYCKSUNDERSÖKNING Rapport Sida 1 av 6 Datum UPPSALA BRANDFÖRSVAR Elisabeth Samuelsson 2011-10-12 450.2011.00814 Brandingenjör 018-7273115 OLYCKSUNDERSÖKNING Rapport Anledning till undersökningen Oförväntad brandspridning Dnr Uppdragsgivare:

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR 19

Boverkets byggregler, BBR 19 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger

Läs mer

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga,

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga, Anledning till undersökningen: Brand i skola Persberg Olycksutredning Datum 2012-05-30 Handläggare Peter Karlsson Diarienummer 139/12-309 Uppdragsgivare: Uppdrag: Undersökningen utförd: Bilagor: Bergslagens

Läs mer

Olycksundersökning Brand i Norrevångshallen, Eslöv 2010-06-10

Olycksundersökning Brand i Norrevångshallen, Eslöv 2010-06-10 Olycksundersökning Brand i Norrevångshallen, Eslöv 2010-06-10 Bertil Nilsson DOKUMENTINFORMATION Ärende: Olycksundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Kvalitetsgranskare: Anna Andersson-Carlin Diarienummer:

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Hässleholm

Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Hässleholm Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Hässleholm - 2014 2014-01-21 Bilaga C1, Handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 Inledning I tillsynsplanen visas hur Räddningstjänsten i Hässleholm under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Upplägg Organisation Utveckling av det brottsförebyggande arbetet med start 2008 och framåt, med polisavtal mm Byggnation samutnyttjande av ny brandstation

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll sidan 3-5 Vem bestämmer om sotningen? Sotning och brandskyddskontroll Sotning Imkanaler Brandskyddskontroll Brandvarnare och släckutrustning

Läs mer

Tekniska åtgärder mot anlagd brand

Tekniska åtgärder mot anlagd brand Tekniska åtgärder mot anlagd brand Patrick van Hees, Nils Johansson Foto: Polisen Gotland Lunds Tekniska Högskola Margaret McNamee, Lars-Gunnar Klason SP Brandteknik Projektgrupp Lunds Tekniska Högskola:

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

Ventilation av vindar via öppna

Ventilation av vindar via öppna Ventilation av vindar via öppna takfötter ett stort brandtekniskt problem eller inte? Sedan urminnes tider har man i Sverige byggt flerbostadshus med vindar som i huvudsak utgör installationsutrymmen och

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Olycksundersökning och Insatsutvärdering

Olycksundersökning och Insatsutvärdering Kalmar Brandkår Olycksundersökning och Insatsutvärdering Händelse: Brand i affärscenter Datum: 20111012 Larmtid 22:20 Adress: Berga centrum Utförd av: Lennart Ericson, Karl-Johan Daleen Kalmar brandkår

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

TWIN VALLEY, BRANDSKYDD I DETALJEPLANESKEDET

TWIN VALLEY, BRANDSKYDD I DETALJEPLANESKEDET RAPPORT TWIN VALLEY, BRANDSKYDD I DETALJEPLANESKEDET 2012-04-03 Uppdrag: 241715, Twin Valley Titel på rapport: Twin Valley, brandskydd i detaljplaneskedet Status: Datum: 2012-04-03 Medverkande Kontaktperson:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Nybyggnation av flerbostadshus

Nybyggnation av flerbostadshus www.sakerhetspartner.se Nybyggnation av flerbostadshus Gamlestan 22:4 Skeppshandel AB Riskutredning -Förstudie detaljplansändring Dokumentstatus: Underlag till bygglov Version nummer: Datum aktuell version:

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i restaurang Jönköpings kommun 2010-09-04, SOS-Alarms ärendenummer 16.1059758.2 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70

Läs mer

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskydd Sotning och brandskydd Innehåll 3 Grundläggande information 5 Tidsintervaller för sotning 6 Tidsintervaller för brandskyddskontroll 7 Frågor och svar 8 Kontakta oss Räddningstjänsten Falköping Tidaholm

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll... 2 Vem bestämmer om sotningen?... 2 Sotning och brandskyddskontroll... 2 Sotning... 2 Imkanaler... 3 Brandskyddskontroll... 3 Brandvarnare

Läs mer

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.

Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010. Datum Ert datum 1(2) Räddningstjänsten 2010-03-10 Handläggare, telefon Vår beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-710 74 67 540.2010.00010.5876 Er beteckning MSB Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Beslutsunderlag Framtida hantering av brandskyddskontroller Södertörns brandförsvarsförbund Box 563 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 136 25 Haninge Fax:

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler

BRANDSKYDD. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler BRANDSKYDD En handbok i anslutning till Boverkets byggregler Torkel Danielsson Tomas Fagergren Daniel Larsson Martin Olander Gösta Sedin Urban Söderberg Jörgen Thor Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

MSB Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING

MSB Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING MSB Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING Typ av brand: Brand i garage under flerbostadshus Insatsrapport: 2009007654 Larmtid: 2009-11-13 kl:06:57 (fredag) Kommun: Stockholm

Läs mer

Tillsyn LSO Checklista

Tillsyn LSO Checklista Anläggning: Objektsnummer Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Före tillsynsbesök: Granskade dokument Objektsregister Alarmos Skriftlig redogörelse för brandskyddet Brandskyddsdokumentation Brandskyddsritningar

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Riktlinjer. för systema- kt brands kyddsar- bete (SBA) KOMMUN BORGHOLM$ 1(7) Antagen KS 2007-12-11 162

Riktlinjer. för systema- kt brands kyddsar- bete (SBA) KOMMUN BORGHOLM$ 1(7) Antagen KS 2007-12-11 162 BORGHOLM$ KOMMUN för systema- Riktlinjer kt brands kyddsar- tis bete (SBA) 1(7) KS 2007-12-11 162 Antagen W:\Pdkt]injc svstcmatiskt brandskyddsarbc,,:c amagen. KS.DOC föreskrifter upptar anvisningar vad

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskyddskontroll Räddningstjänst och förebyggande

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Rutiner för samarbete mellan Gästrike Räddningstjänst och medlemskommunernas byggnadsnämnder

Rutiner för samarbete mellan Gästrike Räddningstjänst och medlemskommunernas byggnadsnämnder Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2013-03-01/NN 2014-03-20/MA 2014-05-21/NN Rutiner för samarbete mellan Gästrike Räddningstjänst och medlemskommunernas byggnadsnämnder Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Dokumentbeskrivning...

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Hagfors Räddningstjänst Skriftlig redogörelse för brandskydd Enligt 2 kap. 2 i förordningen om skydd mot olyckor får kommunen fastställa med vilket tidsintervall den skriftliga redogörelsen för brandskyddet

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Brandkrav på lös inredning

Brandkrav på lös inredning Brandkrav på lös inredning Årligen omkommer ungefär 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i den lösa inredningen. Dagens moderna hem innehåller en stor mängd elektriska apparater

Läs mer

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet.

1. Brands kydds policy Varför? I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. 1. Brands kydds policy I en brandskyddspolicy anges inriktning och övergripande mål för brandskyddsarbetet. Brandskyddspolicyn fastställs av ledningen och ska vara känd av alla i organisationen. Exempel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Gert Lönnqvist, Brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) Mobil: 070-300 86 24 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Datum 2011-02-02 Beteckning Undersökningsprotokoll Brand i luftvärmeväxlare,

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer