Projekt Radhusvindar byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget Trosa kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Radhusvindar byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget Trosa kommun"

Transkript

1 Projekt Diarienr ROS11/15: Vår beteckning SB Projekt Radhusvindar byggnader med lätta konstruktioner i vindsbjälklaget Trosa kommun Peter Berggren, Byggnadsinspektör, Trosa kommun Stefan Blom, Brandinspektör, Sörmlandskustens Räddningstjänst Nyköpings Kommun Besöksadress Telefon/fax Org nr Sörmlandskustens Räddningstjänst Kungsgatan 2 Tel: Bg Nyköping Fax: Pg e-post:

2 Innehållsförteckning: PROJEKT RADHUSVINDAR BYGGNADER MED LÄTTA KONSTRUKTIONER I VINDSBJÄLKLAGET TROSA KOMMUN... 1 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING/BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 MÅL... 5 AVGRÄNSNINGAR... 5 RESURSPERSONER I PROJEKTET... 5 INTRESSENTER I PROJEKTET... 5 Radhusbebyggelse i Trosa kommun... 6 ARBETSSÄTT... 7 TIDSPLAN... 8 RELEVANTA REGELVERK OCH ÖVRIGA MYNDIGHETSBESLUT... 8 INFORMATION TILL BERÖRDA PARTER... 8 RESULTAT... 8 DISKUSSION... 9 FÖRSLAG/EXEMPEL PÅ BRANDSKYDDSHÖJANDE ÅTGÄRDER... 9 KÄLLFÖRTECKNING /10

3 Sammanfattning Bränder i radhus kan anses vara ett problem i Sverige idag. Konsekvenserna blir ofta stora då en hel radhuslänga kan bli brandpåverkad då brandavskiljning på vindarna ofta saknas eller är bristfällig. Detta gäller såväl äldre som nyare bebyggelse. Problemet är i första hand de vindar som har sk. lätta takkonstruktioner. Med lätta takkonstruktioner menas tak/vindar som inte består av en gjuten eller annan homogen brandtekniskt avskild golvplatta, utan oftast består av en träkonstruktion med golvmaterial av trä eller fiberskivor. I detta projekt har vi under 2011 och 2012 undersökt statusen på brandavskiljningen på radhusbebyggelsen i Trosa kommun. Ett problem är inventeringen av vad vi kallar radhusbebyggelse (se avgränsningar) Fullständiga register är svåra att hitta. Samhällsbyggnadskontorens fastighetsregister är till viss hjälp men där finns också brister. Försäkringsbolagens beteckning på boendetyp kan också vara till hjälp men det verkar dock som att allt detta måste kompletteras med lokalkännedom och kontroller på plats. Fastigheterna i Trosa är identifierade genom fastighetsregister och lokal kännedom. I en tidigare förstudie, gjord 2009 av Sörmlandskustens Räddningstjänst, har kontakt tagits med ett antal utvalda Räddningstjänster i Sverige för att se om och hur de arbetar med vindsbrandproblemet. (se källförteckning mailkontakt med ) Insatserna i de utvalda projekten består av exempelvis stickprovskontroller med insamlande av information av vindarna, informationer till boende och fastighetsägare med förslag på åtgärder. Det förekommer också en operativ koppling i arbetet där operativ personal orienterar sig på objekten. I detta projekt har vi också, som omvärldsanalys, tittat på inventeringar gjorda i Jönköping och Motala. Vi har tagit del av publicerat material, ex.vis artiklar i branschtidningen Bygg och Teknik. Resultatet av genomförda inventeringar och stickprovskontroller visar på följande status för radhusbebyggelsen i Trosa kommun: Det finns 12 områden som faller in under, vad i projektet kallas radhus. Radhusen är byggda mellan åren 1970 och 2008, uppgifterna om byggår är osäkra i vissa fall, och uppfyller de vid byggtillfället gällande byggreglerna. Samtliga områden har besökts och stickprovskontroller har genomförts i 10 områden. Grundat på de erfarenheter vi dragit från inventeringarna, en tidigare radhusbrand i Trosa samt de erfarenheter andra projekt visar konstaterar vi att brandspridning på vindar i Trosa kommun kan bli ett problem. Detta beroende på bl.a. ventilerad takfot och en avskiljning som i de flesta fall inte uppfyller dagens krav på EI-60. I vissa fall förekommer också stor brandbelastning då vindarna används som förvaring. Åtkomligheten för Räddningstjänsten att ventilera ut brandgaser varierar och där det inte finns fungerande takluckor får man räkna med en fördröjning för insatsen som med största sannolikhet påskyndar brandförloppet. Resultatet av inventeringarna samt information om brandskyddshöjande åtgärder har tillsänts de boende i radhusen (se bilagor) En uppföljning av rekommenderade åtgärder genomförs av Räddningstjänsten inom 2 år från projektets färdigställande. En analys av resultatet får avgöra hur Räddningstjänsten som organisation skall anpassa sin utbildning/information, släckmetoder och övriga resurser. Exempel och rekommendationer på brandskyddshöjande åtgärder samt organisatoriska åtgärder under rubriken Diskussion. 3/10

4 Inledning/bakgrund Vid bränder i radhus är det största problemet brandspridningen via vindar med lätta takkonstruktioner. Vid olycksundersökningar har det visat sig att många radhusvindar inte är avskilda vilket gör att bränderna sprider sig snabbt till intilliggande bostäder. Detta gör också bränderna svårsläckta. Inom Sörmlandskustens Räddningstjänsts verksamhetsområde finns radhusbebyggelse av både äldre och yngre karaktär. Boverket har tidigare uppmärksammat problemet och ger i sin skrift om vindsbränder i radhus och flerbostadshus 2003:6 reviderad 2008:4, sin syn på problemet samt förslag på åtgärder. Boverket skriver också att: i de fall vindbjälkslaget utgjorts av en betongkonstruktion har det inte varit något problem att undvika brandspridning från vinden ner till övriga lägenheter under föreskriven tid. Föreskriven tid är i dessa fall är 60 min (brandklass EI-60) Boverket uppmanar kommunernas byggnadsnämnder att vara särskilt uppmärksamma vid tillsyn och kontroll av bostadshus med lätta vindsbjälklag för att säkerställa att byggherrarna uppfyller brandskyddskraven Syfte Projektets syfte är att kontrollera om vindar är avskilda och huruvida bebyggelsen uppfyller, vid byggtillfället, och/eller nu gällande lagkrav. I projektet ingår även att se över möjligheterna hur man kan uppmärksamma boende, fastighetsägare, försäkringsbolag, räddningstjänst, kommunens byggnadskontor m.fl. på de eventuella brister som finns, samt att erbjuda lösningar på förbättringar av brandskyddet. Här byggs ett sadeltak på det ursprungliga platta taket. Radhuset består av ca 10 lägenheter med en brandvägg som avskiljning på halva huset. I övrigt finns ingen avskiljning mellan lägenheterna på vinden. I det här fallet klarar man ändå avskiljningskraven då den ursprungliga takkonstruktionen behålls. 4/10

5 Mål Ingen brand i ett radhus skall kunna sprida sig till intilliggande lägenhet/er via vindar med lätta takkonstruktioner. Med lätta takkonstruktioner menas tak som inte består av en gjuten eller annan homogen brandtekniskt avskild golvplatta, utan oftast består av en träkonstruktion med golvmaterial av trä eller fiberskivor Målet med detta projekt är att öka brandsäkerheten i befintlig radhusbebyggelse inom Sörmlandskustens verksamhetsområde med fokus på Trosa kommun. Detta genom att via en inventering fastställa statusen på befintligt brandskydd på radhusens vindar. Projekt skall kunna redovisa hur bebyggelsen idag ser ut och vilka brandskyddsbrister som finns. Om det finns behov lämnas förslag/rekommendationer till förbättringar av brandskyddet till de boende. Projektet skall även kunna lämna förslag på hur man i kommunerna nyttjar nyvunna kunskaper och anpassar Räddningstjänstens arbetsmetoder utifrån en aktuell riskbild. Avgränsningar Ett radhus beskrivs i detta projekt som: Sammanhängande/sammanbyggda boenden (minst 3) i ett eller fler plan, där den boende disponerar ytan från mark till tak. Ett radhus kan vara eget ägande, ingå i en förening eller hyras. Detta projekt omfattar endast Trosa kommun men en liknande inventering har gjorts i Gnesta kommun. Trosa kommun har 12 områden med småhus att hänvisa till vad vi i projektet beskriver som radhusbebyggelse. Resurspersoner i projektet Stefan Blom (SB) Brandinspektör/projektledare Sörmlandskustens Räddningstjänst Peter Berggren (Peter) Byggnadsinspektör Trosa kommun Thomas Bredberg (TH) Brandinspektör Sörmlandskustens Räddningstjänst Karl-Åke Eriksson (EK) Insatsledare Sörmlandskustens Räddningstjänst Med anledning av att en fortsättning på detta projekt också är tänkt att omfatta Oxelösunds och Nyköpings kommuner, har kontakt tagits med: Samhällsbyggnadskontoret i Nyköpings kommun. Samhällsbyggnadskontoret Oxelösunds kommun. Deltagandet från ovanstående samhällsbyggnadskontor kan exempelvis handla om hjälp med inventering, information, byggexperthjälp, kontakt med byggherrar m.m. Intressenter i projektet Projektledare Sörmlandskustens Räddningstjänst Projektdeltagare Trosa kommuns Samhällsbyggnadskontor Övriga deltagare i projektet Fastighetsägare/Boende Försäkringsbolag Övriga intressenter Försäkringsbolag Byggföretag Sotare 5/10

6 Radhusbebyggelse i Trosa kommun Fastighetsbeteckning Benämning Fastighetsadresser/Fastigheter Berörda Typ av boende Teologen 1 och 2 Teologen Tomtaklintgatan 1A-J, Verktygsgatan 10A-F (Trosa) 12A-F. Hyreslägenheter Bostället 51 Betesgången Betesgången 2-64 och av 49 Enskilda ägare (Trosa) (Bostället 19-21, 22-24, 29-31, och 41-43) Karlsborg S:1 och S:2 Karlsborg Strandvägen 4-38 och Rodergatan Enskilda ägare (Trosa) (Karlsborg 10-63) Norra Husby S:4 Balders Hage Balders Hage 34-44, och av 60 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:76-1:81, 1:84-1:91 och 1:108-1:115) Fagerhult S:1 Nygårdsplatån Nygårdsplatån och Enskilda ägare (Vagnhärad) (Fagerhult 2:133-2:187) Biskopen 42 Arrendegången Arrendegången 2-60 och av 41 Enskilda ägare (Trosa) (Biskopen 1-10 och 17-41) Norra Husby S:5 Lokes Hage Lokes Hage 34-44, och av 58 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:134-1:139, 1:142-1:149 och 1:166-1:173) Södra Husby 5:105 Albanoplan Albanoplan 1-39 och Enskilda ägare (Vagnhärad) (Södra Husby 5:65-5:104) Biskopen 53 Ägogången Ägogången av 23 Hyreslägenheter (Trosa) Tumlaren 1 Tumlaren Tomtagatan 6A-H Hyreslägenheter (Trosa) Norra Husby S:6 Frejas Hage Frejas Hage 30-44, och av 58 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:188-1:195, 1:202-1:209 och 1:230-1:237) Norra Husby S:7 Odens Hage Odens Hage 30-44, och av 60 Enskilda ägare (Vagnhärad) (Norra Husby 1:248-1:253, 1:260-1:267 och 1:290-1:297) 6/10

7 Arbetssätt Inspiration till arbetssätt har bl.a. hämtats från ett liknande projekt som genomförts i Jönköping. Projektet i Jönköping genomfördes under åren och beskrivs i en D-uppsats gjord av Brandingenjörstuderande Arvid Kinnerberg Luleå Tekniska Universitet (Examensarbete X7002 B 15 p) Genomförandet av projektet i Trosa kommun enligt följande arbetssätt/checklista Sammansättning av projektgrupp samt fördelning av arbetsuppgifter Inventering av bebyggelsen. Kontrollera om det finns ritningsunderlag Kontakt med försäkringsbolag och ev. andra intressenter Utskick av information kring projektet till fastighetsägare/boende Information till övriga (polis-press-m.m.) Upprättande av mallar för stickprovskontroller och resultatpresentation Bokning av besök hos boende Stickprovskontroller med dokumentation i fastigheterna. Interjuver med några boende om brandskydd i allmänhet Avstämning med kommunens byggnadskontor om antal radhus i kommunen (under projektets gång kan nya eller tidigare ej noterade radhusboenden tillkommit) Sammanställning av projekt Utskick innehållande resultat från besöken, förslag på åtgärder samt erbjudande om informationsträffar till fastighetsägare/boende Projektpresentation till uppdragsgivaren Operativ orientering på utvalda objekt med IL och Rib-personal från Trosa Operativ inblandning i form av översikt av larmplan Eventuellt tillägg till RTJ:s tillsyneplanering Resurser/material: Personal som tidigare beskrivits under resurspersoner ovan Inventeringsmallar. Räddningstjänstens målade fordon vid besiktningar (identifikation, förtroendeskapande enligt erfarenheter från tidigare projekt) Uniformerad personal som utför besiktningar (identifikation, förtroendeskapande enligt erfarenheter från tidigare projekt) Kamera Lampor Stegar Tillgång till befintliga ritningsunderlag (Trosa kommun fastighetsägaren) 7/10

8 Tidsplan Projektet startar och skall redovisas för uppdragsgivaren senast Relevanta regelverk och övriga myndighetsbeslut Tidigare lagstiftningar inkl regler och rekommendationer Plan o Bygglagen PBL BBR BVL Bilagor Boverket informerar 2003:6 och 2008:4 Information till berörda parter Resultat från inventeringar/stickprovskontroller har skickats ut till de boende (se bilagor) I resultatet finns en sammanställning av stickprovskontrollerna, brandskyddshöjande rekommendationer samt foton av vindarna. Tillsammans med detta har även brandskyddsinformation, checklistor för brandskyddet, information från MSB, information om förvaring av Brandfarliga varor samt en del annat material om bl.a. inträffade vindsbränder gått ut till de boende. Utskicket har gått till kontaktpersonerna som ansvarar för att sprida informationen vidare till samtliga boende. Kontakt har också tagits med försäkringsbolaget (LF) som erbjudits skicka med information till de boende. LF har valt att inte skicka med någon info då man menar att den info Räddningstjänsten skickat ut är till stora delar samma som försäkringsbolagen använder. Sotaren i kommunen får också ta del av detta material. Information till egen organisation kommer att ske efter det att resultatet presenteras för uppdragsgivaren. En vidare analys av projektresultatet får visa om det finns behov av information till andra aktörer. Resultat Resultatet av genomförda inventeringar och stickprovskontroller (se bilagor) visar på följande status för radhusbebyggelsen i Trosa kommun: Det finns 12 områden som faller in under begreppet radhus. Radhusen är byggda mellan åren 1970 och 2008 och uppfyller de vid byggtillfället gällande byggreglerna. Samtliga områden har besökts och stickprovskontroller har genomförts i 10 områden. 8 områden har bristfällig avskiljning som bör åtgärdas (se förslag/exempel på brandskyddshöjande åtgärder nedan) Samtliga radhuslägenheter har separat ventilation. Genomföringar i avskiljningarna på vindarna var i de flesta fallen otätade. Befintliga avskiljningar på vindarna av varierande material: gips-trä med uppskattat brandmotstånd på mellan min. Där man har gips som avskiljande material mellan vindar avslutas gipsskivan oftast direkt mot undertak av trä eller masonit. Konsekvenserna av att bygga avskiljningen på det sättet behandlas i avsnittet brandskyddshöjande åtgärder. 8/10

9 Avskiljningar mellan lägenhet och vind i varierande material: gips-spånskiva-träbetong, med uppskattat brandmotstånd på mellan min. De flesta vindar var avskilda lägenhet mot lägenhet. I några fall var vinden helt öppen med avskiljningen i vindsgolv/lägenhetstak av betong. Vindarna är oftast ventilerade via luftspalt i takfoten. I något fall är takfoten tät. Takstolarna är i de allra flesta fall utformade i trä med spikbleck. Med spikbleck avses plåtbleck med utstansade stift. Till dessa spikbleck används alltså varken spik eller skruv för montering. Sämre hållfasthet, se diskussion nedan. De flesta vindar har tillträde via lucka i innertaket. Några har tillträde via lucka på gaveln. Flertalet vindar används också till förvaring. Utvändiga takluckor finns i några fastigheter. Takluckornas funktion kontrolleras inte per intervall. Eldstäder braskamin öppen spis är vanligt förekommande och godkännande för dessa finns. Diskussion Efter utförda inventeringar kan följande slutsatser kring vanliga konstruktioner och lösningar dras: Spikbleck av den typ som är vanligt förekommande i det inventerade beståndet är enligt Boverket inte, ur brandteknisk synpunkt, någon bra lösning eftersom dessa vid brand snabbt blir upphettade och tappar sin sammanfogande funktion (Boverket, 2008). Brandspridningsrisk föreligger p.g.a. ventilerad takfot. Svaga punkter ur brandspridningssynpunkt är i många fall avskiljning innertakvindsgolv och framförallt, där man byggt avskiljning, mötet mellan gips och trätak - masonit på vinden. Då flertalet vindar används till förvaring är också brandbelastningen stor. Det finns inte någon form av brandlarm på de inventerade vindarna. Fastighetsägarna/boende har liten kunskap om avskiljningarnas betydelse. Åtkomligheten för Räddningstjänsten är begränsad där det inte finns takluckor. Det tar längre tid att ventilera ut brandgaser då man måste ta hål i taket. Förslag/exempel på brandskyddshöjande åtgärder För fastigheten: Förbättrad byggnadsteknisk avskiljning till EI-60. Avskiljning kan göras antingen via innertak/vindsgolv eller mellan lägenhetsvindar. 8 områden har brister i avskiljningen som bör åtgärdas. De flesta av dessa har takpannor/plåt liggande på träläkt samt undertak av masonit/plyfaskivor. Problemet med den konstruktionen är att den gipsavskiljning som i de flesta fall finns, ansluter till masonit/plyfaskivorna och inte är tätad hela vägen upp mot takpannorna/plåten. Det betyder att det vid brand, där masoniten/plyfan snabbt brinner, uppstår ett tomrum under varje panna där brandgaser då sprider sig vidare till nästa vindsutrymme. Har man samtidigt en bristfällig 9/10

10 avskiljning mellan vind - lägenhet får man en snabb brandspridning ner till lägenheten. Tätande av takfot (kan innebära kommande fuktproblem/skador). Kontrollera el-dragningen på vindarna. Kontrollera att det är rätt wattantal i belysningsarmaturen samt kupor på lamporna. Finns möjlighet att montera boendesprinkler. Sammankopplade brandvarnare eller annat larm. Minimera förvaring på vindarna samt städning per intervall. Allmän brandskyddsinformation erbjuds alla boende. För Räddningstjänstens organisation: Utbildning/information, uppdatering gällande befintligt radhusbestånd till operativ personal. Uppföljning av rekommendationer kring brandskyddshöjande åtgärder läggs in i tillsynsplaneringen. Områdestillsyner kan utföras av operativ personal, även RIB-personal. Vid tillsynen kontrolleras bl.a. körvägar, tillgänglighet, släckmöjligheter, begränsningsmöjligheter, vilken släckteknik passar objektet, vattentillgång m.m. Insatsstrategi för olika områden kan tas fram. Källförteckning Uppdragsbeskrivning Ulf Jämtäng Mailkontakt med Dick Forsberg Sala-Heby, Joel Pécard Dala Mitt, Henric Dovrén Jönköping, P-O Malmquist Utkiken, Lennart Månsson Brandförsvaret Norrköping Boverket informerar om vindsbränder i radhus och flerbostadshus 2003:6 och 2008:4 Tomas Nygård Samhällsbyggnadskontoret Oxelösunds kommun, Lars Hartzell Samhällsbyggnadskontoret Nyköpings kommun. Personlig kontakt med Peter Berggren Samhällsbyggnadskontoret Trosa kommun, Thomas Natanaelsson, Brand och Risk AB i Göteborg, Claes Malmqvist artikel i Bygg och Teknik och en D-uppsats av Arvid Kinnerberg. Sörmlandskustens räddningstjänst Trosa kommun Stefan Blom Brandinspektör Peter Berggren Byggnadsinspektör 10/10

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall 080817

Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall 080817 Brandskyddsvärdering och Riskbedömning Peter Arnevall 080817 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 2 1.4 Frågeställningar 2 1.5 Avgränsningar 2 2. 3 3. BSV-k 5 3.1 Beskrivning

Läs mer

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19

Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012. Årssekvensnummer 2012003282. Göteborg 2012-10-19 Olycksundersökning Brand i sjöbodar och hantverkshus Donsö hamn Göteborg den 29 maj 2012 Årssekvensnummer 2012003282 Göteborg 2012-10-19 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 Box 5204

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Aktivitetskatalog

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Aktivitetskatalog AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Aktivitetskatalog Exempel på aktiviteter som kommuner kan genomföra för att stärka brandskyddet för den enskilde AG Skåne Sakområde skydd

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Kontroll och tillsyn av byggandet i Sverige I vilken omfattning kontrolleras byggandet av fristående sakkunniga?

Kontroll och tillsyn av byggandet i Sverige I vilken omfattning kontrolleras byggandet av fristående sakkunniga? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 6 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och Fastighetsjuridik Kontroll och tillsyn av byggandet i Sverige I vilken omfattning

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Många enkla åtgärder kan

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Dåligt brandskydd i radhus

Dåligt brandskydd i radhus Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2007 Dåligt brandskydd i radhus sid 7 Så klarar vi samhällets risker år 2020 sid 15-19 Har inte råd att skydda gamla Visby sid 20-21 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Aktiva system som en av åtgärderna För att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder

Aktiva system som en av åtgärderna För att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder Aktiva system som en av åtgärderna För att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder Bilden visar Åsgården skola, Åsgårdsstrand, Horten kommun, Norge, efter en anlagd brand 2010-04-05. Publicerad

Läs mer

System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll Boverket System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll Redovisning av regeringsuppdraget bättre inomhusmiljö System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll Redovisning

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Buhres Fisk Simrishamn 2010-01-14

Buhres Fisk Simrishamn 2010-01-14 Buhres Fisk Simrishamn 2010-01-14 Fördjupad insatsrapport med fokus på byggnaden, olyckan och insatsen Eva Ljungkvist Brandingenjör Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2010-12-04 2 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Undantag från obligatoriska ventilationskontroller

Undantag från obligatoriska ventilationskontroller Boverket Undantag från obligatoriska ventilationskontroller Slutrapport från ett regeringsuppdrag 2000-2005 Undantag från obligatoriska ventilationskontroller Slutrapport från ett regeringsuppdrag 2000-2005

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

chanslösa BrandSäkert Äldre dör i sina hem Samarbete i kommunen räddar liv Många äldre lämnas

chanslösa BrandSäkert Äldre dör i sina hem Samarbete i kommunen räddar liv Många äldre lämnas Hon hade så kort tid kvar, den borde få ha varit fridfull. Ingen ska behöva dö på det sättet. BrandSäkert SÄRTRYCK BRANDSKYDD FÖR ÄLDRE Äldre dör i sina hem Samarbete i kommunen räddar liv chanslösa Många

Läs mer