ÖVERTRYCKSVENTILATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERTRYCKSVENTILATION"

Transkript

1 ÖVERTRYCKSVENTILATION TEKNIK OCH METODER Erfarenheter från amerikanska räddningstjänster. Sammanställd av DAN RACZYKOWSKI President of Unifire Powerblowers INC Spokane, Washington, U.S.A. Anpassad till Europa och översatt till svenska av Mattias Eggert, Unifire AB, Gnosjö

2 INLEDNING PPV Ventilation används för att avlägsna rök, hetta och brandgaser från ett slutet utrymme eller byggnad under eller efter en brand. Traditionellt har ventilationen utförts genom att skapa öppnigar och låta vinden och termiken i branden göra jobbet. Små elektriska rökgasfiäktar och dimstrålrör har använts för att påskynda ventilationen. I början av 1970-talet började brandförsvar i USA använda motordrivna fläktar (som annars användes för att fylla varmluftsballonger) för att skynda på ventileringen av rök. Sedan dess har fläktarna utvecklats och tekniken har fått ett namn, Positive Pressure Ventilation (PPV) eller Övertrycksventilation (ÖTV). I USA använder i dag ca 65% av brandförsvaren PPV, varav ca hälften använder PPV Offensivt, som en del i första insatsen. Övriga använder PPV för att ventilera ur rök, för restvärdesräddning och sanering. Detta utbildningmaterial är uppdelat i fyra avsnitt. 1. Det första, HUR OCH VARFÖR FUNGERAR PPV, förklarar enkelt hur och varför PPV fungerar. 2. Det andra, PPV I PRAKTIKEN, förklarar hur PPV används i praktiken och ger också några enkla exempel att fundera runt. 3. Det tredje behandlar olika fläktars KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER 4. Det fjärde ger exempel på hur PPV kan övas. Vi kan säga att det finns två metoder för att ventilera och styra rök och gaser ut från byggnaden. Vi kan kalla dem Naturlig och Mekanisk ventilation. Övertrycksventilation, eller PPV 1

3 1. HUR OCH VARFÖR FUNGERAR PPV (eller varför brinner det inte mer när man blåser på elden?) NATURLIG VENTILATION Det enklaste sättet att ventilera en byggnad är att öppna dörrar och fönster för att låta det naturliga korsdraget och termiken föra ut röken, hettan och gaserna. Denna metod är beroende av följande förhållanden: 1. Antal, storlek och avstånd mellan öppningarna och de rökgaser som skall ventileras ut 2. Möjligheten för rökgaserna att transporteras uppåt till öppningarna 3. Vindriktning och luftfuktighet 4. Skillnaden i temperaturen inne i byggnaden och utomhus MEKANISK VENTILATION ELLER ÖVERTRYCKSVENTILATION (PPV) Ventileringen kan påskyndas med fläktar för övertrycksventilation, eller PPV (Positive Pressure Ventilation). PPV, innebär att man använder kraftiga fläktar för att, liksom en ballong, trycksätta byggnaden, Detta tryck pyser då ut genom frånluftsöppningen. Den omedelbara effekten av trycksättningen är att branden tycks minska i storlek. Dels sänks temperturen i rummet vilket minskar brandens spridningshastighet. Dels tillförs syre till branden som gör att den brinner renare med mindre rök och kortare flammor. TRYCKSÄTTNINGEN gör dock att branden inte kan expandera och bli större inne i byggnaden. Jämför gärna med vad som händer om man försöker blåsa in luft i en gammal vedspis. Så länge kanalen ut från spisen inte öppnas mer kan inte elden växa, - den har ingen stans att ta vägen. Genom frånluftsöpningen kommer trycket att pysa ut och ta med sig rök och heta gaser. Branden kommer att luta, eller sträva, mot frånluftsöppningen. När brandgaserna träffar utomhusluften kommer dessa att flamma upp våldsamt under några sekunder, tills de heta brandgaserna ventilerats ur byggnaden. Övertrycksventilation gör alltså inte att branden blir större eller intensivare, branden kommer dock att luta åt frånluftsöppningen och följa luftsströmmarna. Om byggnaden trycksätts för mycket genom för kraftigt övertryck eller för små frånluftsöppningar så kan rök och brandgaser pressas ut genom andra öppningar och på det viset sprida branden. Det är MYCKET viktigt att konstatera att den luft man presssar in i byggnaden kommer ut genom den öppning som man har tänkt sig! Om byggnaden tryckssätts för lite genom för liten fläktkapacitet eller för stora/många frånluftsöppningar kommer inte branden att kylas, hastigheten genom frånluftsöppnigarna bli för låg och ventilationen ineffektiv och får inte den riktning som den måste ha. Branden fortsätter att sprida sig utan kontroll. Fläkten kommer bara att tillföra syre men inte kyla. Korrekt och framgångsrikt utför ventilation innebär att brandens spridningshastighet minskar och begränsas till en riktning. Brandens temperatur sänks dramatiskt. 2

4 OFFENSIV ELLER DEFENSIV PPV? PPV kan användas mer eller mindre offensivt. När man börjar andvända PPV bör man vara försiktig och använda fläkten i första hand för att ventilera ut rök. Då lär man sig snabbt hur röken och luftströmmarna förflyttar sig och hur man kan styra rök och luft genom en byggnad. Man får grepp om hur fläkten skall placeras och hur olika byggnader skall ventileras. Man ser och förstår hur öppningarnas storlek och placering påverkar och hur vindförhållandena påverkar. Offensivt använd PPV, d.v.s. när PPV använd som ett verktyg för brandbekämpning o ch motverka brandspridning och som stöd för eftersök och utrymmning, kräver god kunskap om hur tekniken används. Offensiv PPV är inte Aggresiv PPV. Många gånger är det säkraste, försiktigaste och enklaste sättet att angripa en brand att använda Offensiv PPV. Detta häfte beskriver Offensiv PPV. FÖRDELAR MED PPV JÄMFÖRT NATURLIG VENTILATION PPV skall vara väl planerad och ske genom kontrollerade inlopps- och utloppsöppningar. Jämfört med naturlig ventilation ger PPV många fördelar, bl.a.: 1. Brandens storlek minskar då brandgaserna utsätts för ett yttre tryck. 2. Man sänker dramatiskt brandrummets temperatur vilket minskar spridningstakten och eliminerar risken för en övertändning 3. Man styr rökgaserna åt det håll, och mot de öppningar man vill för att begränsa spridningen av branden 4. Man kan utnyttja öppningar som finns långt från det utrymme där rökgaserna finns 5. Man kan ventilera mot den naturliga termiken, altså uppifrån och ner. 6. Man övervinner effekterna av fukt och temperaturskillnader. 7. Man kan ventilera ut rökgaser från utrymmen som naturlig ventilation inte klarar. 8. Man kan ventilera mot vindriktingen. 9. Utrymmningsvägar kan snabbt ventileras från rök och giftiga gaser. Detta kan vara en direkt livräddande åtgärd. 10. Man kan trycksätta angränsande utrymmen för att motverka brandspridning. Övertrycksventilation släcker inte elden men kan vara helt avgörande vid sökandet av innestängda, skapa utrymningsvägar samt ett mycket betydelsefullt stöd vid angrepp av brand i byggnader. Mekanisk ventilation ger mycket snabbare resultat och större möjlighet att kontrollera förloppet än naturlig ventilation. 3

5 LUFTENS OCH BRANDGASERNAS RÖRELSE GENOM BYGGNADEN För att PPV skall kunna användas måste förutsättningarna vara sådana att man kan skapa en tilluftsöppnig samt helst EN ENDA frånluftsöppning. När byggnaden trycksätts kommer alla gaser i byggnaden att söka sig till frånluftsöpningen. Luftströmmen genom byggnaden kommer att suga med sig och späda ut röken i alla utrymmen längs luftens väg. Den stillastånde luften sugs in i den rörliga luften. PPV I VARMA GASER Om brandgasererna är varma och luften som blåses in är kall blir ventilationen mycket snabbare och effektivare. Den kalla luften kyler den närmaste volymen av varm luft som då minskar i volym. Detta skapar ett undertryck som suger in ännu mer varma gaser mot den kalla luftsströmmen. Denna effekt kan förstärkas genom att tillföra finfördelad vattendimma i luftflödet. Högre vattenhalt i luftströmmen gör kylningen effektivare och fördubblar effekten av ventilationen. Man får INTE öppna fler öppningar för att påskynda ventilationen. Då tappar man trycket i byggnaden, man tappar riktningen på brandgaserna och får effekten att fläkten syresätter branden - som att fläkta en lägereld. Följdaktligen så finns det många situationer när PPV in kan eller bör användas. Exempel när PPV inte kan användas När man har en fullt utvecklad brand med flera rum inblandade och fönster och väggar borta. När branden är i skedet där man kan förvänta en fet övertändning eller fet varm övertändning. I Dessa lägen finns värmen och bränslet, medans syret saknas. En sådan brand måste först angripas på traditionellt sätt. Först i nästa skede kan PPV användas. 4

6 PPV VID RÖKDYKNING Användning av PPV vid brandsläckning och rökdykning gör rökdykarens arbete enklare och säkrare, och bidrar sannolikt till förbättrade resultat både vad avser livräddning samt brandläckning och restvärdesräddning. 1. Eftersökning och räddning av innestängda personer förenklas tack vare förbättrad sikt, lägre temperaturer, mindre brandgaser och giftiga gaser 2. Släckningsarbetet förenklas genom bättre sikt och lägre temperaturer i byggnaden 3. Underlättar vid slangutläggning och placering av personal 4. Gör det enklare att lokalisera brandhärden eller brandhärdarna 5. Ventilerar ut brännbara gaser, kolmonoxid samt andra giftiga gaser 6. Minimerar risken för övertändning eller brandgasexplosion. Principen är att snabbt sänka temperaturen i rummet och ventilera ut brandgaserna. 7. Minskar spridningshastigheten och kan förhindra att branden sprider sig till närliggande utrym men. 8. Minskar dramatiskt vattenskadorna då man A/ inte använder vatten för kylning av brandgaser, samt, B/ Tack vare förbättrad sikt träffar rätt med vattnet, C/ Vattenånga ventileras ut och ger fortsatt god sikt under släckarbetet. PPV används normalt i samband med räddning av liv och egendom. Felaktigt användande av PPV kan orsaka skador och utsätta brandpersonal och innestängda för livsfara. Rätt använd PPV kan vara ett ovärderligt verktyg för att säkra utrymningsvägar samt påskynda och förenkla släckningsarbetet. Innan PPV används i skarpa lägen måste personalen genomgå grundlig teoretisk och praktisk utbildning. ATT TÄNKA PÅ Offensiv PPV bör bara användas i täta byggnader. PPV bör inte användas om byggnaden är fullt övertänd. Trycket från fläkten måste täta runt tilluftsöppningen. Frånluftsöppningen bör vara så nära brandens säte som möjligt. Använd vindförhållanden och termiken till din fördel om det är möjligt. Första rökdykargruppen bör vara i byggnaden 5-10 sek efter att fläkten startas för att påbörja sökning och släckning. 5

7 2. PPV I PRAKTIKEN När det brinner i en sluten byggnad fylls våningen som brinner med rök och gaser som snabbt sprider sig uppåt och fyller alla tillgängliga utrymmen. PPV kan genomföras Horisontellt, Vertikalt eller i en kombination. Vertikal ventilation utnyttjar termiken i brandgaserna och ger en snabbare och effektivare ventilering. Många gånger är det omöjligt att genomföra vertikal ventilation eftersom det A/ inte går att öppna frånluftsöppningar i taket på byggnaden, B/ man riskerar att sprida branden till angränsande utrymmen eller vinden. PPV kan också utföras uppifrån och ned, d.v.s. mot termiken. Horisontell ventilation är den vanligaste arbetsmetoden. Den kan användas i en-plans eller flervånings byggnader och som en del i att aktivt skydda närliggande utrymmen och byggnader från spridning av branden. ARBETSGÅNG FÖR PPV När den första gruppen anländer till en brinnande byggnad skall en kartläggning göras för att avgöra brandens position, var frånluftsöppningen kan skapas, ventilationsriktning och angreppsväg. Detta avgör PPV fläktens placering samt erforderliga slangutlägg. (I en fullt övertänd byggnad eller där fönsterrutor börjat gå sönder bör PPV inte användas.) EN DEFINIERAD FRÅNLUFTSÖPPNING MÅSTE FINNAS. UTAN FRÅNLUFTSÖPPNING KAN PPV SPRIDA BRANDEN OCH ALLVARLIGT FÖRVÄRRA LÄGET. När, slangutlägg och strålrör är på plats och inluft och frånlufts öppningar är bestämda, startas PPV fläkten och placeras i läge. Inom 5-10 sekunder, när siken förbättrats, kan rökdykargruppen avancera in i byggnaden. Den förbättrade inne miljön tillåter ett snabbare avancemang, snabbare eftersök och en snabbare och säkrare släckning. Tumregeln är att ventilera utrymmena närmast fläkten först och arbeta mot frånluftsöppningen. När man ventilerar ett flervåningshus ventileras den nedersta våningen först. Ventilera det första rummet/ lägenheten, stäng sedan utrymmet eller frånluftsöppningen och ventilera nästa utrymme. Stäng sedan alla frånluftsöppningar på nedre våningen och öppna på nästa våning, o.s.v. GÖR SÅ HÄR: 1. Kartlägg situationen. Om PPV kan användas skall frånluft och tilluftsvägar bestämmas. 2. Frånluftsöppningen skall ligga så nära brandhärden som möjligt. 3. Tilluftsöppningen / angreppsvägen skall, om möjligt, placeras på motsatt sida av frånluftsöpp ningen. På så vis har rökdykarna vinden i ryggen när de avancerar genom byggnaden, och kan dra full nytta av fördelarna med lägre temperatur, god sikt e.t.c. 4. Ventilationsvägarna skall om möjligt planeras så att men drar nytta av vindförhållanden. 5. Begränsa utrymmena som skall ventileras. Stäng dörrar till icke involverarde angränsade utrymmen. 6. Ventilera ett rum i taget, från tillufts- mot frånluftsöppningen. Rök och brandgaser sugs in i luftsströmmarna och kommer att röra sig mot frånluftsöpningen. ÖPPNA INGA FLER ÖPPNINGAR ÄN DEN BESTÄMDA FRÅNLUFTSÖPPNINGEN. KOM IHÅG ATT BRANDEN RÖR SIG 7

8 MOT ÖPPNINGARNA. 7. PPV kan användas för att trycksätta angränsande, ej involverade, utrymmen för att förhindra brandsspridning in i dessa utrymmen. I Flervåningshus kan t..ex. våningar ovanför den involve rarde trycksättas för att motverka brandspridning. För denna typ av trycksättning skall ingen frånluftsöppning skapas. Räddning av boende och innestänga skall ges högsta prioritet. Vid ventilation av flervåningshus skall ventilationen inriktas på att förbättra sikten, få bort giftiga gaser och rök från utrymningsvägarna, d.v.s. korridorer och trapphus. PPV bör vara en lika naturlig del av brandsläckning som strålrör och slangar. Brandpersonalen bör öva PPV regelbundet, känna förtroende för tekniken och vara väl insatta i hur PPV skall användas. PPV skall inte användas istället för andningsapparat. TILLUFTSÖPPNINGAR En förutsättning för att PPV skall fungera effektivt är att man uppnår en effektiv trycksättning av lokalen. Luftflödet genom byggnaden skall styras från en definierad tilluftsöppning till en definierad frånluftssöppning. Man skall ha en klar bild av hur luften skall strömma genom lokalen. Då kommer rök, hetta och gaser att ventileras ut effektiv och på kort tid. Luftflödet kontrolleras genom att dörrar, fönster, rökluckor och andra öppningar öppnas eller stängs. Flera frånluftsöppningar leder till lägre flödeshastighet i lokalen och märkbart sämre ventilering. FRÅNLUFTSÖPPNINGAR Frånluftsöppningar väljs för att uppnå horisontell eller vertikal ventilation av byggnaden. Storleken på frånluftsöppningen är beroende av kapaciteten hos och antalet fläktar. PPV är som mest effektivt när frånluftsöppningen är 3/4 till 1 3/4 av tilluftsöppningen. Generellt skall öppningen vara mindre i en stor byggnad för att trycket i byggnaden skall kunna bibehållas och lufthastigheten i frånluftsöppningen inte skall bli för låg. Fönster skall helst inte krossas utan om möjligt öppnas. Man undviker krossat glas inne i byggnaden, dessutom kan fönstret stängas igen för att göra ventilationen av angränsande utrymmen effektivare. Många krossade fönster gör ventilationen ineffektiv och man tappar kontrollen över luftflödet och ventilationsprocessen. 8

9 PLACERING AV FLÄKTEN För nära (Farligt) Ingen tätning uppnås Risk för att heta gaser kommer ut och sugs in i fläkten För långt ifrån (Ineffektivt) Lågt tryck uppnås, dålig effekt av ventileringen. Rätt avstånd Bra tätning, God effekt av ventileringen. En ensam fläkt skall placeras så att luftkonen precis täcker tilluftsöppningen. Om fläkten står för nära öppningen kommer öppningen inte att täckas av lufttrycket och därmed inte vara tät. Om fläkten står för långt ifrån öppningen kommer en stor del av luftströmmen att träffa väggen runt öppningen och därmed minska effekten av ventilationen. Den optimala placeringen av fläkten beror av typ av fläkt, storlek och konstruktion av fläkten samt storlek på öppningen. Olika fläktar, fabrikat och modeller har olika konvinkel och egenskaper och skall placeras på sitt specifika sätt. Erfarenheter från en fläkttyp kan alltså inte direkt överföras på en annan fläkttyp. Tätning av tilluftsöppningen kan uppnås lättare om fläkten kan vinklas bakåt 10 till 20. PPV fläkten bör kunna vinklas och låsas i lägen från 10 till +20. En enkel och snabb inställning av fläkten gör det enklare att uppnå tätning av tilluftsöppningen. B/ Flera fläktar i kombination HONDA HONDA I SERIE PARALLELT Flera fläktar kan användas tillsammans för att öka luftflödet och uppnå snabbare ventilation av byggnader. För normala dörrar uppnås maximal effekt genom att en fläkt ställs ca 60 cm från dörröppningen och nästa fläkt rakt bakom den första så att luftkonen tätar effektivt. För stora öppningar så kan fläktarna ställas bredvid varandra för att uppnå en effektiv tätning. Tänk på att man kan delvis stänga en dörr eller sätta för en del av öppningen för att uppnå tätning. 9

10 PPV I STORA BYGGNADER När man ventilerar industrilokaler och höghus bör man tänka på 1. Avståndet mellan tillufts och frånlufts öppningen. Eftersom det är svårare att hålla trycket i en stor byggnad bör frånluftsöppningen hålla samma eller mindre area som tilluftsöppningen. 2. Storleken på byggnaden och antalet våningar som skall ventileras avgör antal och storlek på fläktarna. 3. Dela upp stora utrymmen i mindre om det är möjligt 4. Börja på nedre våningen och arbeta er upp. 5. Trycksätt trapphus först och ventilera ut horisontellt genom korridorer, kontor o lägenheter. Trapphus kan ha fläktar som automatiskt går i gång för att ventilera ut rök. 6. Kontrollera frånluftsöppningarna kontinuerligt. Olika automatiska ventilationssystem kan motverka ventileringen och också sprida brand, rök och gaser i byggnaden. KÄLLARBRAND En källarbrand är extra besvärlig eftersom den utsätter hela byggnaden för brandfara, rök och gaser. Eftersom branden vill uppåt är det mycket viktigt att ventilera så tidigt och snabbt och effektivt som möjligt för att undvika att branden sprider sig i byggnaden. Källare är vanligtvis svåra att ventilera. En PPV Fläkt som kan vinklas 10 neråt gör processen enklare och effektivare. Om en öppning direkt till källaren inte finns, kan källaren ventileras genom att våningen över trycksätts och en frånluftsöppning ordnas på lämpligt sätt. Efter att branden har släckts kan fläktarna stå kvar för att förbättra den inre miljön i byggnaden och förenkla undersökningar och sanering. Varje brand är unik. Hur Fläktarna ställs upp och hur ventilationen genomförs är ett hantverk. Det kräver kunskap. Skicklighet och säkerhet kommer med erfarenheten. Viktigt är att man har en klar bild över hur trycksättningen skall genomföras och vilken väg rökgaserna skall strömma genom byggnaden. 10

11 EXEMPEL PÅ HUR PPV KAN ANVÄNDAS FÖR BRANDBEKÄMPNING OCH BEGRÄNSNING BRAND I EN LÄGENHET Oavsett var det brinner i lägenheten så hotas hela lägenheten av branden. Med PPV kan brandspridningen begränsas Utan PPV kan branden snabbt spridas till hela lägenheten. Säkrast och bäst ventilerar man så nära branden som möjligt. Brandspridningen begränsas då till ett rum PPV kan och bör användas också om frånluftsöppningen inte kan skapas i anslutning til branden. PPV påskyndar inte brandförloppet utan begränsar också i detta fall brandspridningen till en del av lägenheten. 11

12 Brand i höghus Om man har en brand i en lägenhet i ett flervåningshus, trycksätter man först trapphuset för att sedan ventilera ut genom den brinnande lägenheten. Finns det rökluckor i trapphuset skall dessa hållas stängda under den offensiva delen av ventileringen. Annars är risken stor att luftsströmmen drar ut heta gaser från lägenheten, som kan antända trapphuset. För rökevakuering ventilerar man systematiskt, ett rum i taget, en lägenhet i taget, nerifrån och upp. Då kan med fördel rökluckor i trapphuset öppnas. För att hindra brandspridning till angränsande utrymmen så kan dessa trycksättas med en andra fläkt. Vid sådan begränsande trycksättning skall ingen frånluftsöppning skapas. 12

13 3. PPV FLÄKTAR KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER För att uppnå bästa resultat vid användning av PPV måste utrustningen vara pålitlig, effektiv och lätthanterlig. PPV bör vara en lika naturlig del av brandbekämpning som slangar och strålrör och skall tåla dagligt bruk under många år. Följande punkter är sådant som man bör värdera och ta hänsyn till när man skall investera i fläktar för räddningstjänstbruk: ÖPPEN ELLER STÄNGD FLÄKTSARG? En stängd sarg ger en smalare luftkon än en öppen sarg. Detta innebär att fläkten måste placeras längre från tilluftsöppningen för att uppnå tätning av tilluftsöppningen. Ju längre från tilluftsöppningen fläkten står desto lägre blir lufthastigheten och lufttrycket i öppningen. Föremål eller personer som passerar genom luftströmmen och ev. sidvind kommer att störa luftflödet mer ju längre från öppningen fläkten står. ÖPPEN SARG STÄNGD SARG KÄNSLIGHET FÖR SKADOR PÅ PROPELLER Hos en fläkt med stängd sarg kan luften bara sugas in i fläkten rakt bakifrån. Flerbladiga och turbin liknande fläktar måste uppnå en venturieffekt för suga in luft bakifrån. Detta kräver att avståndet mellan fläktens spetsar och sargen är mindre än 7 mm. Mer kraft går åt för att suga in luft vilket minskar kraften i luften som blåses iväg. För att motsvara internationella krav måste avståndet mellan trådarna i gallret runt fläkten ha ett mellanrum av max 12,5 mm. Det har accepterats och blivit en standard hos de flesta producenter. Det innebär att material som är mindre än 12,5 mm kan sugas in i fläkten. Hos en fläkt med stängd sarg, där avståndet mellan fläkt och sarg är mindre än 7mm, måste skräpet passera genom fläktbladen. Det innebär naturligtvis ökad risk för att bladen skadas. Skyddsglasögon skall bäras vid arbete med alla typer av fläktar. LUFTFLÖDE OCH EFFEKTIVITET Konstruktion med öppen sarg används i regel när fläkten, eller propellern har två eller högst fyra, blad. Propellern är konstruerad för att dra in luft från sidorna och bakifrån. Med en öppen sarg suger fläkten både bakifrån och från sidorna, Detta ger en mycket större insugs area än en stängd sarg och därmed lägre effektförluster på insugssidan. Mer effekt kan användas för att blåsa, vilket ger högre lufthastigheter, högre tryck och större mängd luft som sugs in i luftströmmen. 13

14 Den fria luften som sugs in i luftströmmen bidrar till att luftflödena blir mycket stora. De hjälper också till att forma luftkonen och är viktiga för att uppnå tätning av tilluftsöppningen. Luftkonens storlek och karaktär beror av hur propellerbladen utformats och hur luftströmmen släpper från bladen. KAPACITET OCH TESTMETOD Unifire fläktar är testade enligt testmetoden AMCA240 (American Air Movement Control Association). AMCA 240 är framtagen specifikt för PPV fläktar. Man mäter hur stor mängd luft som kommer ut ur gett rum som trycksätts. Med denna metod kan fläktar av olika konstruktion jämföras på ett rättvisande sätt. Initiativtagare och ordförande i arbetsgruppen som tog fram AMCA240 var Dan Raczykowski, som utvecklat Unifires Fläktar och är VD för Unifire Powerblowers INC. AMCA240 har accepterats som en ANSI - standars (American National Standardisation Institute) Svenska SP i Borås har tagit fram en modell för testning men ingen standard är aktuell för tillfället. AVSTÅND TILL TILLUFTSÖPPNINGEN Hos en 18 fläkt med en öppen sarg uppnås tätning av en normal dörr redan på 1 1,3 m avstånd. En fläkt med stängd sarg av motsvarande storlek uppnår tätning först på 2-3 m avstånd. Det gör att en fläkt med öppen sarg blir effektivare samt mindre känslig för vind och störningar. Den kan dessutom placeras i trängre utrymmen, t.ex. på en liten veranda eller balkong. STORLEK OCH VIKT Den högre effektivitet som fläktar med öppen sarg erbjuder, innebär att en 18 fläkt med öppen sarg uppnår samma eller bättre resultat som en 24 fläkt med stängd sarg. Fördelarna med en mindre fläkt är naturligtvis att fläkten tar mindre plats under transport, den är lättare och enklare att hantera för en man. 14

15 FLÄKTHJULETS KONSTRUKTION OCH MATERIAL Det förekommer olika typer av material och konstruktion av själva fläkthjulet. Fläkthjulet måste tåla väder och vind, samt hålla för höga varvtal utan att riskera att splittras. Fläkthjulets diameter, storlek och vinklar på bladen skall helst vara anpassat till motorns effekt och vridmomentstopp för att få hög verkningsgrad på fläkten. Dessutom måste den vara perfekt balanserad. Om fläkten är av direktdriven typ får heller inte fläkthjulet väga för mycket för att motorfabrikantens garantier skall gälla. Om fläkthjulet har dåliga egenskaper måste motorvarvet begränsas för att undvika risk för splittring av fläkthjulet, kraftiga vibrationer m.m. Unifires senaste PPV fläktar är utrustade med propellrar av laminerad lönn eller rymdmaterialet UNI- TRON. Gemensamt för dessa blad är att de är elastiska och därmed extremt starka. Det finns ingen risk att materialet deformeras permanent av centrifugalkrafterna eller drabbas av utmattningssprickor. Fördelarna med blad av UNITRON och laminerad lönn är att fläkhjulet är lätt, ca 1/3 av vikten av en gjuten aluminium fläkt, är mycket starkt har mycket god resistens mot fukt, är enkelt att balansera, är enkelt att anpassa till olika motorers vridmoment och effekt kurva, inte kan splittras absorberar och dämpar vibrationer är godkänt av motorfabrikanten för direktdrift har livstid garanti mot fabrikationsfel och splittring Ingen annan typ av fläkthjul kan uppvisa samma goda egenskaper som UNITRON och laminerad lönn. REMDRIFT JÄMFÖRT DIREKTDRIFT Remdrift är en konstruktion som tillåter tyngre typer av fläkthjul. Drivremmen ger förluster vid effektöverföringen. Remmen kan slira, gå varm och i värsta fall gå av. Direktdrift har högre verkningsgrad, färre delar, högre driftsäkerhet och kräver mindre underhåll. RAMENS KONSTRUKTION OCH MATERIAL Unifires ram är tillverkad av rostfritt stål som är lätt, starkt och underhållsfritt. Ramarna är dessutom konstruerade för att absorbera vibrationer. Unifires konstruktion med båg-formade ben innebär att fläkten kan placeras över en slang eller tröskel. Trots detta har fläktarna en mycket låg tyngdpunkt vilket gör dem mycket stabila. Om en PPV fläkt inte kan placeras över t.ex. slangar vid dörröppning kan man tvingas placera den på ett ogynnsamt sätt. Det är alltså viktigt att det finns fritt utrymme under fläkten. Unifires fläktar kan enkelt vinklas och låsas mellan 10 och +20 vinkel. Vinkling av fläkten underlättar vid tätning av tilluftsöppningen. 15

Grundläggande definitioner. Mål

Grundläggande definitioner. Mål Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Materialet är avsett för Räddningsverkets

Läs mer

Grundläggande definitioner:

Grundläggande definitioner: Övnings underlag BRANDVENTILATION Från boken brandventilation Förkunskaper : Innehåll: För att brand skall uppstå och kunna fortsätta Brandförlopp: För att kunna ventiler: Först ventilation i allmänhet:

Läs mer

Brandgaskylning: Lågande och icke lågande brandgaser

Brandgaskylning: Lågande och icke lågande brandgaser GRUNDER SLÄCKMEKANISMER BRANDGASKYLNING Var förångas vattnet? För att nå målet: Släcka branden Vatten på/mot Brandgaskylning: Lågande och icke lågande brandgaser Förångning i varma brandgaser Små vattendroppar

Läs mer

Om Effektiva insatser

Om Effektiva insatser Effektiva insatser Om Effektiva insatser Effektiva insatser är ett utbildningskoncept för Räddningstjänsten Storgöteborgs operativa personal. Utbildningen omfattar föreläsningar, förevisningar, diskussionsuppgifter,

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD BASICTM Ett patenterat backströmningsskydd som effektivt förhindrar brandgasspridning via ventilationen. En kostnadseffektiv lösning för exempelvis hotell, lägenheter och äldreboende. ENKEL MONTERING MINIMALT

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

Fogtätningssystem för värme, fukt, ljud och brand

Fogtätningssystem för värme, fukt, ljud och brand Fogtätningssystem för värme, fukt, ljud och brand B3-02 2004-06 Täta fogar med Isovers fogtätningsprodukter Fogtätningssystemet består av mineralullsprodukter som ger: god värmeisolering. god tätning mot

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell

OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2015-07-03 Diarienr: E 702 OLYCKSUNDERSÖKNING Hova Hotell Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 5502006 Eget larmnr: 201500775 Larmtid: 2015-06-02 kl: 15:10

Läs mer

FB Luftspaltsventil. takfoten, då får man en fortlöpande luftspalt liknande tidigare luftspalter med insektsnät.

FB Luftspaltsventil. takfoten, då får man en fortlöpande luftspalt liknande tidigare luftspalter med insektsnät. FB Luftspaltsventil 15.04.2015 Version 1.3 Luftspaltsventil med brandmotstånd Brand som får sprida sig i hålrummen under klädsel i yttervägg är ett stort problem eftersom det är svårt för räddningstjänsten

Läs mer

Utredning om byggnadsteknisk brandskydd Brand i soptunna i tvättstuga på

Utredning om byggnadsteknisk brandskydd Brand i soptunna i tvättstuga på Medelpads Olycksutredning Räddningstjänstförbund Datum 20120816 Utredare Lars-Göran Nyhlen Samhällsskyddsavdelningen Lars-Göran Nyhlen 070 1916282 Lars.nyhlen@sundsvall.se Utredning om byggnadsteknisk

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 )

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Inledande uppgifter. Handläggare: Bho Eklund räddningschef Åtvidaberg/Valdemarsviks räddningstjänst. Olycksdatum: 2012-04-24.

Läs mer

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20

Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 HELSINGBORG Olycksundersökning nivå 2b Brand i förråd Östra Fridhemsgatan 4a-b 2011-01-20 Anledning till utredningen: Brand i förråd med omfattande rökutveckling i trapphus på Östra Fridhemsgatan 4a-b,

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

Brandgasventilation. Stefan Svensson är teknisk licentiat och

Brandgasventilation. Stefan Svensson är teknisk licentiat och Stefan Svensson Stefan Svensson är teknisk licentiat och brandingenjör. Han kom till Räddningsverket 1991 och arbetar sedan oktober 1997 som lärare och forskare vid Räddningsverkets skola Revinge. Stefan

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag

Olycksutredning. Metod En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: Datainsamling Analys Åtgärdsförslag Olycksutredning Typ av olycka: Brand i källarförråd i flerbostadshus Objekt och orsak: A1b4 Diarie nr: 2010000777 Förlopp: A6B6C2 Insatsrapport nr: 201000681 Datum och tid: 2010-12-01, kl:15:03 Utredare:

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

arkeringsgarage Bakgrund

arkeringsgarage Bakgrund arkeringsgarage Bild 1 Bakgrund Inträffande bränder RSG Parkeringsgarage på Siriusgatan samt Betzensgatan Rekommendation från olycksutredning Vidare belysa ur ett nybyggnadsperspektiv/ projekteringsskede

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

Fläktar för brandgasventilation. Utgåva 4.1 SE

Fläktar för brandgasventilation. Utgåva 4.1 SE Fläktar för brandgasventilation Utgåva.1 SE Förstå brand och bemästra brandgasventilation Rök- och brandgaser vid förbränning av 10 kg material För att erhålla en optimalt fungerande brandgasventilation

Läs mer

Förlopp före räddningstjänstens larm Räddningstjänstens larm och insats Undersökningen

Förlopp före räddningstjänstens larm Räddningstjänstens larm och insats Undersökningen Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum 2013-05-21 Beteckning Undersökningsprotokoll Brand i ventilationssystem till

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Brandorsaksutredning

Brandorsaksutredning Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist, Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) Datum 2013-05-08 Beteckning Brandorsaksutredning Orsak till undersökning Efter en brand i en groventré

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Om det börjar brinna OBS! Ordningen nedan är ett förslag; använd sunt förnuft i varje situation! Om branden är liten - släck den direkt! Rädda Rädda

Läs mer

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman,

Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, Datum Ert datum 1(5) Räddningstjänsten 2013-09-03 Handläggare, telefon Vår beteckning David Hultman, 016-710 74 71 540.2013.00233.7729 Er beteckning BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2013/00409 Larmtid

Läs mer

Brandskyddsutbildning Borås lasarett.

Brandskyddsutbildning Borås lasarett. Brandskyddsutbildning Borås lasarett. Upprättad av Bo Sandström och Anders Johansson SÄRF mars 2002 Målsättning och syfte: Att ge de anställda grundläggande kunskaper i brands uppkomst, spridning och brandsläckning.

Läs mer

2000 Räddningsverket, Karlstad Räddningstjänstavdelningen ISBN 91-7253-051-O Beställningsnummer P21-331 /OO 2000 års utgåva

2000 Räddningsverket, Karlstad Räddningstjänstavdelningen ISBN 91-7253-051-O Beställningsnummer P21-331 /OO 2000 års utgåva Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter skrivna av såväl externa författare som av verkets anställda. Rapporterna kan vara kunskapssammanställningar,

Läs mer

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Dödsbrandsrapport, Fotobilaga

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Dödsbrandsrapport, Fotobilaga Anledning till undersökningen: Brand byggnad Hällefors Olycksutredning Datum 2013-03-06 Handläggare Peter Karlsson Diarienummer 11/13-309 Uppdragsgivare: Uppdrag: Undersökningen utförd: Bilagor: Bergslagens

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

Brandutredning. Villa kl

Brandutredning. Villa kl Brandutredning Objektstyp: Larmtid: Adress: Ägare: Fastighetsbetäckning: Startutrymme: Startföremål: Brandorsak: Insatsrapport nr: Villa 2011-02-28 kl. 15.16 Trossbotten Elkabel Kallflytning i kabel 2011A00140

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i skolbyggnad Rosenlundsskolan, Jönköpings kommun 2010-01-05, Larmnummer 2010038059 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff.

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff. 205-04-9 Råd och anvisning Brandskydd i anslutning till uteserveringar 205-04-9 Inledning Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa:

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa: VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00 Grupp Lisa: Hannu Haanpää 52 09 19 hannu.haanpaa@pm-luft.se Lisa Svedin 76 03 02 lsn98018@student.mdh.se

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

Sida 1(6) Olycksutredning. Gävle kommun Utredare: Magnus Östlund Brandinspektör/brandutredare Gästrike Räddningstjänst

Sida 1(6) Olycksutredning. Gävle kommun Utredare: Magnus Östlund Brandinspektör/brandutredare Gästrike Räddningstjänst Sida 1(6) 2016-12-23 2016-001288 Olycksutredning Brand i byggnad på Gävle kommun i Gävle, 2016-12-16 Utredare: Magnus Östlund Brandinspektör/brandutredare Gästrike Räddningstjänst Hamntorget 8 803 10 Gävle

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar

Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar PRAKTEK anders.ehrlemark@ptek.se 2016-12-01 Råd om planering och installation av ventilation i klimatreglerade häststallar Dessa råd gäller klimatreglerade stallar, d.v.s. isolerade stallar där man önskar

Läs mer

4.1 Inventering av olika koncept

4.1 Inventering av olika koncept 1 4.1 Inventering av olika koncept Nedan har vi listat 5 olika koncept som vi har analyserat och jämfört med varandra. Ett av konceptet är Sandviks egna och de andra fyra är tagna ur patentdatabasen esp@cenet

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Teknik & Råd Industriventilation med lågimpulsdon

Teknik & Råd Industriventilation med lågimpulsdon Teknik & Råd Industriventilation med lågimpulsdon version 2005-1 sida 2 - Deplacerande ventilation i korthet sida 3 - Grundläggande kriterier för donval sida 4 - Golvplacerade (stående) lågimpulsdon sida

Läs mer

BRANDFÖRLOPP. Från boken Inomhus-brand av Lars-Göran Bengtsson. Målsättning Bild 1: Brandförlopps

BRANDFÖRLOPP. Från boken Inomhus-brand av Lars-Göran Bengtsson. Målsättning Bild 1: Brandförlopps BRANDFÖRLOPP Från boken Inomhus-brand av Lars-Göran Bengtsson Målsättning Bild 1: Brandförlopps kurvan: Rita på tavla. Låt den vara kvar under hela lektionen. Fylls på efterhand. Initialbrand Bild 2 Tidiga

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat?

Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Vad är viktigt vid val av nytt luftbehandlingsaggregat? Det är många faktorer som påverkar ditt val av nytt system för ventilation. Vi vill ge dig några tips som förenklar processen. VAD ÄR VIKTIGT VID

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) Mobil: 070-300 86 24 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Datum 2013-02-27 Beteckning Undersökningsprotokoll

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Mycket aktivitet innan man hunnit få Hela bilden

Mycket aktivitet innan man hunnit få Hela bilden 1 Mycket aktivitet innan man hunnit få Hela bilden 2 MSB har tagit fram råd om insats vid solelanläggning. Grunden är att det ska vara enkelt att utbilda i dem utan att medföra stora kostnader eller stora

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Brand ej i byggnad Brand i buss

Sammanfattning av olycksundersökning Brand ej i byggnad Brand i buss Sammanfattning av olycksundersökning Brand ej i byggnad Brand i buss Sammanfattning av händelsen Någon naturlig brandorsak har inte gått att finna vid den här branden. Däremot går det att säga att branden

Läs mer

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster V entilationssystemet vi har i våra lägenheter är Minimaster som är avsett för bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla god funktionen och energispareffekt behövs en viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.

Läs mer

Kunskap inom organisationen

Kunskap inom organisationen Håkan Iseklint Kunskap inom organisationen Vad innebär en brand för verksamheten? Avbrott en dag, en vecka... Hur påverkas personalen och elever? Var vi förberedda? Varför viktigt med kunskap om brandskydd

Läs mer

SKYSKRAPAN BRINNER - brandförsök med glasfasader

SKYSKRAPAN BRINNER - brandförsök med glasfasader SKYSKRAPAN BRINNER - brandförsök med glasfasader Vid projekteringen av brandskyddet i Kista Science Tower åt NCC i Stockholm ställdes vi inför frågan om storleken på risken för brandspridning via fasad.

Läs mer

Brand, Svanen 10, Tranås 26/ Boende för ensamkommande flyktingbarn

Brand, Svanen 10, Tranås 26/ Boende för ensamkommande flyktingbarn Brand, Svanen 10, Tranås 26/6 2015. Boende för ensamkommande flyktingbarn Automatiskt brandlarm inkommer till SOS-alarm kl 02:46:03, Räddningstjänsten Tranås larmas ut med nivå 5 kl 02:46:38. Första enhet

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandforskning i Sverige Anlagd brand Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandteknik och riskhantering Forskning inom: Brandskydd Riskhantering Sårbarhetsanalyser Krishantering www.brand.lth.se

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Räddningstjänsten 2013-01-18 Handläggare, telefon Vår beteckning Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Datum 1(6) BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2012/01229 Larmtid 2012-11-03 kl. 07,37

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Brandskydd för installationer

Brandskydd för installationer VVS Energi & Miljö Styr-& Övervakning Brand-& Risk Teknisk Förvaltning Brandskydd för installationer Per-Anders Marberg Bengt Dahlgren Brand & Risk FSB Tylösand 2013-05-30 Målsättning/innehåll Det ni behöver

Läs mer

MSB Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING

MSB Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING MSB Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING Typ av brand: Brand i garage under flerbostadshus Insatsrapport: 2009007654 Larmtid: 2009-11-13 kl:06:57 (fredag) Kommun: Stockholm

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Njut av den vackra elden

Njut av den vackra elden Njut av den vackra elden REN FÖRBRÄNNING Varför välja Atra? Nyskapande design som passar olika inredningsstilar Kraftigt stål som är svetsat till en solid enhet Brännkammare som har 6 cm tjockt eldfast

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

A. Sökande. under. utförs.

A. Sökande. under. utförs. Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hurr du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggnings i. tiden kortare och du kan få dittt beslut snabbare.

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är ett säkert, miljövänligt

Läs mer

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation Brandgasfläktar 15 storlekar Fläkthölje diam 0 mm EKO-BVZAXN 12/56 Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 4. Pa EKO-BVZAXN 9/56 EKO-BVZAXN Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 3.0 Pa Teknisk beskrivning

Läs mer

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat 1 av 5 015-01-01 14-1-31 5. BRANDSKYDDSREGLER 5.1. Generella brandskyddsregler Regler för att förebygga brands uppkomst Intyg för "heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta FB Takfotsventil 04.10.2013 Version 1.1 Takfotsventil med brandmotstånd Principen med kalla vindar och ventilation via takfot är mycket vanlig och har fungerat sedan introduktionen. Principen säkerställer

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet

Om olyckan är framme. så hanteras Farliga ämnen i din närhet Om olyckan är framme så hanteras Farliga ämnen i din närhet Företag som hanterar kemikalier spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men innebär också vissa risker. Du bor eller vistas i närheten av

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare 7 Om vakuumalstrare Systemets hjärta n är systemets hjärta. Här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på - ka. I normala punktutsugnings- och städsystem

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 1 Stockholm i februari 2011 Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 Bakgrund Statens räddningsverk meddelade 2001 att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i de flesta verksamheter. Som

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare

EVS med EC-fläkt. TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS med EC-fläkt TEKNISK HANDBOK Fläktförångare EVS Innehållsförteckning...........................................................................9 Transportkontroll........................................................9

Läs mer

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058

Installationsanvisningar för båtvärmare. Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 Installationsanvisningar för båtvärmare Airtronic D2, D4, D4+, D5 29 2401 10 0058 1 Inledning Handbokens uppgift Denna handbok strävar till att ge all den information som behövs för installation av Eberspächer

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer