ÖVERTRYCKSVENTILATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERTRYCKSVENTILATION"

Transkript

1 ÖVERTRYCKSVENTILATION TEKNIK OCH METODER Erfarenheter från amerikanska räddningstjänster. Sammanställd av DAN RACZYKOWSKI President of Unifire Powerblowers INC Spokane, Washington, U.S.A. Anpassad till Europa och översatt till svenska av Mattias Eggert, Unifire AB, Gnosjö

2 INLEDNING PPV Ventilation används för att avlägsna rök, hetta och brandgaser från ett slutet utrymme eller byggnad under eller efter en brand. Traditionellt har ventilationen utförts genom att skapa öppnigar och låta vinden och termiken i branden göra jobbet. Små elektriska rökgasfiäktar och dimstrålrör har använts för att påskynda ventilationen. I början av 1970-talet började brandförsvar i USA använda motordrivna fläktar (som annars användes för att fylla varmluftsballonger) för att skynda på ventileringen av rök. Sedan dess har fläktarna utvecklats och tekniken har fått ett namn, Positive Pressure Ventilation (PPV) eller Övertrycksventilation (ÖTV). I USA använder i dag ca 65% av brandförsvaren PPV, varav ca hälften använder PPV Offensivt, som en del i första insatsen. Övriga använder PPV för att ventilera ur rök, för restvärdesräddning och sanering. Detta utbildningmaterial är uppdelat i fyra avsnitt. 1. Det första, HUR OCH VARFÖR FUNGERAR PPV, förklarar enkelt hur och varför PPV fungerar. 2. Det andra, PPV I PRAKTIKEN, förklarar hur PPV används i praktiken och ger också några enkla exempel att fundera runt. 3. Det tredje behandlar olika fläktars KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER 4. Det fjärde ger exempel på hur PPV kan övas. Vi kan säga att det finns två metoder för att ventilera och styra rök och gaser ut från byggnaden. Vi kan kalla dem Naturlig och Mekanisk ventilation. Övertrycksventilation, eller PPV 1

3 1. HUR OCH VARFÖR FUNGERAR PPV (eller varför brinner det inte mer när man blåser på elden?) NATURLIG VENTILATION Det enklaste sättet att ventilera en byggnad är att öppna dörrar och fönster för att låta det naturliga korsdraget och termiken föra ut röken, hettan och gaserna. Denna metod är beroende av följande förhållanden: 1. Antal, storlek och avstånd mellan öppningarna och de rökgaser som skall ventileras ut 2. Möjligheten för rökgaserna att transporteras uppåt till öppningarna 3. Vindriktning och luftfuktighet 4. Skillnaden i temperaturen inne i byggnaden och utomhus MEKANISK VENTILATION ELLER ÖVERTRYCKSVENTILATION (PPV) Ventileringen kan påskyndas med fläktar för övertrycksventilation, eller PPV (Positive Pressure Ventilation). PPV, innebär att man använder kraftiga fläktar för att, liksom en ballong, trycksätta byggnaden, Detta tryck pyser då ut genom frånluftsöppningen. Den omedelbara effekten av trycksättningen är att branden tycks minska i storlek. Dels sänks temperturen i rummet vilket minskar brandens spridningshastighet. Dels tillförs syre till branden som gör att den brinner renare med mindre rök och kortare flammor. TRYCKSÄTTNINGEN gör dock att branden inte kan expandera och bli större inne i byggnaden. Jämför gärna med vad som händer om man försöker blåsa in luft i en gammal vedspis. Så länge kanalen ut från spisen inte öppnas mer kan inte elden växa, - den har ingen stans att ta vägen. Genom frånluftsöpningen kommer trycket att pysa ut och ta med sig rök och heta gaser. Branden kommer att luta, eller sträva, mot frånluftsöppningen. När brandgaserna träffar utomhusluften kommer dessa att flamma upp våldsamt under några sekunder, tills de heta brandgaserna ventilerats ur byggnaden. Övertrycksventilation gör alltså inte att branden blir större eller intensivare, branden kommer dock att luta åt frånluftsöppningen och följa luftsströmmarna. Om byggnaden trycksätts för mycket genom för kraftigt övertryck eller för små frånluftsöppningar så kan rök och brandgaser pressas ut genom andra öppningar och på det viset sprida branden. Det är MYCKET viktigt att konstatera att den luft man presssar in i byggnaden kommer ut genom den öppning som man har tänkt sig! Om byggnaden tryckssätts för lite genom för liten fläktkapacitet eller för stora/många frånluftsöppningar kommer inte branden att kylas, hastigheten genom frånluftsöppnigarna bli för låg och ventilationen ineffektiv och får inte den riktning som den måste ha. Branden fortsätter att sprida sig utan kontroll. Fläkten kommer bara att tillföra syre men inte kyla. Korrekt och framgångsrikt utför ventilation innebär att brandens spridningshastighet minskar och begränsas till en riktning. Brandens temperatur sänks dramatiskt. 2

4 OFFENSIV ELLER DEFENSIV PPV? PPV kan användas mer eller mindre offensivt. När man börjar andvända PPV bör man vara försiktig och använda fläkten i första hand för att ventilera ut rök. Då lär man sig snabbt hur röken och luftströmmarna förflyttar sig och hur man kan styra rök och luft genom en byggnad. Man får grepp om hur fläkten skall placeras och hur olika byggnader skall ventileras. Man ser och förstår hur öppningarnas storlek och placering påverkar och hur vindförhållandena påverkar. Offensivt använd PPV, d.v.s. när PPV använd som ett verktyg för brandbekämpning o ch motverka brandspridning och som stöd för eftersök och utrymmning, kräver god kunskap om hur tekniken används. Offensiv PPV är inte Aggresiv PPV. Många gånger är det säkraste, försiktigaste och enklaste sättet att angripa en brand att använda Offensiv PPV. Detta häfte beskriver Offensiv PPV. FÖRDELAR MED PPV JÄMFÖRT NATURLIG VENTILATION PPV skall vara väl planerad och ske genom kontrollerade inlopps- och utloppsöppningar. Jämfört med naturlig ventilation ger PPV många fördelar, bl.a.: 1. Brandens storlek minskar då brandgaserna utsätts för ett yttre tryck. 2. Man sänker dramatiskt brandrummets temperatur vilket minskar spridningstakten och eliminerar risken för en övertändning 3. Man styr rökgaserna åt det håll, och mot de öppningar man vill för att begränsa spridningen av branden 4. Man kan utnyttja öppningar som finns långt från det utrymme där rökgaserna finns 5. Man kan ventilera mot den naturliga termiken, altså uppifrån och ner. 6. Man övervinner effekterna av fukt och temperaturskillnader. 7. Man kan ventilera ut rökgaser från utrymmen som naturlig ventilation inte klarar. 8. Man kan ventilera mot vindriktingen. 9. Utrymmningsvägar kan snabbt ventileras från rök och giftiga gaser. Detta kan vara en direkt livräddande åtgärd. 10. Man kan trycksätta angränsande utrymmen för att motverka brandspridning. Övertrycksventilation släcker inte elden men kan vara helt avgörande vid sökandet av innestängda, skapa utrymningsvägar samt ett mycket betydelsefullt stöd vid angrepp av brand i byggnader. Mekanisk ventilation ger mycket snabbare resultat och större möjlighet att kontrollera förloppet än naturlig ventilation. 3

5 LUFTENS OCH BRANDGASERNAS RÖRELSE GENOM BYGGNADEN För att PPV skall kunna användas måste förutsättningarna vara sådana att man kan skapa en tilluftsöppnig samt helst EN ENDA frånluftsöppning. När byggnaden trycksätts kommer alla gaser i byggnaden att söka sig till frånluftsöpningen. Luftströmmen genom byggnaden kommer att suga med sig och späda ut röken i alla utrymmen längs luftens väg. Den stillastånde luften sugs in i den rörliga luften. PPV I VARMA GASER Om brandgasererna är varma och luften som blåses in är kall blir ventilationen mycket snabbare och effektivare. Den kalla luften kyler den närmaste volymen av varm luft som då minskar i volym. Detta skapar ett undertryck som suger in ännu mer varma gaser mot den kalla luftsströmmen. Denna effekt kan förstärkas genom att tillföra finfördelad vattendimma i luftflödet. Högre vattenhalt i luftströmmen gör kylningen effektivare och fördubblar effekten av ventilationen. Man får INTE öppna fler öppningar för att påskynda ventilationen. Då tappar man trycket i byggnaden, man tappar riktningen på brandgaserna och får effekten att fläkten syresätter branden - som att fläkta en lägereld. Följdaktligen så finns det många situationer när PPV in kan eller bör användas. Exempel när PPV inte kan användas När man har en fullt utvecklad brand med flera rum inblandade och fönster och väggar borta. När branden är i skedet där man kan förvänta en fet övertändning eller fet varm övertändning. I Dessa lägen finns värmen och bränslet, medans syret saknas. En sådan brand måste först angripas på traditionellt sätt. Först i nästa skede kan PPV användas. 4

6 PPV VID RÖKDYKNING Användning av PPV vid brandsläckning och rökdykning gör rökdykarens arbete enklare och säkrare, och bidrar sannolikt till förbättrade resultat både vad avser livräddning samt brandläckning och restvärdesräddning. 1. Eftersökning och räddning av innestängda personer förenklas tack vare förbättrad sikt, lägre temperaturer, mindre brandgaser och giftiga gaser 2. Släckningsarbetet förenklas genom bättre sikt och lägre temperaturer i byggnaden 3. Underlättar vid slangutläggning och placering av personal 4. Gör det enklare att lokalisera brandhärden eller brandhärdarna 5. Ventilerar ut brännbara gaser, kolmonoxid samt andra giftiga gaser 6. Minimerar risken för övertändning eller brandgasexplosion. Principen är att snabbt sänka temperaturen i rummet och ventilera ut brandgaserna. 7. Minskar spridningshastigheten och kan förhindra att branden sprider sig till närliggande utrym men. 8. Minskar dramatiskt vattenskadorna då man A/ inte använder vatten för kylning av brandgaser, samt, B/ Tack vare förbättrad sikt träffar rätt med vattnet, C/ Vattenånga ventileras ut och ger fortsatt god sikt under släckarbetet. PPV används normalt i samband med räddning av liv och egendom. Felaktigt användande av PPV kan orsaka skador och utsätta brandpersonal och innestängda för livsfara. Rätt använd PPV kan vara ett ovärderligt verktyg för att säkra utrymningsvägar samt påskynda och förenkla släckningsarbetet. Innan PPV används i skarpa lägen måste personalen genomgå grundlig teoretisk och praktisk utbildning. ATT TÄNKA PÅ Offensiv PPV bör bara användas i täta byggnader. PPV bör inte användas om byggnaden är fullt övertänd. Trycket från fläkten måste täta runt tilluftsöppningen. Frånluftsöppningen bör vara så nära brandens säte som möjligt. Använd vindförhållanden och termiken till din fördel om det är möjligt. Första rökdykargruppen bör vara i byggnaden 5-10 sek efter att fläkten startas för att påbörja sökning och släckning. 5

7 2. PPV I PRAKTIKEN När det brinner i en sluten byggnad fylls våningen som brinner med rök och gaser som snabbt sprider sig uppåt och fyller alla tillgängliga utrymmen. PPV kan genomföras Horisontellt, Vertikalt eller i en kombination. Vertikal ventilation utnyttjar termiken i brandgaserna och ger en snabbare och effektivare ventilering. Många gånger är det omöjligt att genomföra vertikal ventilation eftersom det A/ inte går att öppna frånluftsöppningar i taket på byggnaden, B/ man riskerar att sprida branden till angränsande utrymmen eller vinden. PPV kan också utföras uppifrån och ned, d.v.s. mot termiken. Horisontell ventilation är den vanligaste arbetsmetoden. Den kan användas i en-plans eller flervånings byggnader och som en del i att aktivt skydda närliggande utrymmen och byggnader från spridning av branden. ARBETSGÅNG FÖR PPV När den första gruppen anländer till en brinnande byggnad skall en kartläggning göras för att avgöra brandens position, var frånluftsöppningen kan skapas, ventilationsriktning och angreppsväg. Detta avgör PPV fläktens placering samt erforderliga slangutlägg. (I en fullt övertänd byggnad eller där fönsterrutor börjat gå sönder bör PPV inte användas.) EN DEFINIERAD FRÅNLUFTSÖPPNING MÅSTE FINNAS. UTAN FRÅNLUFTSÖPPNING KAN PPV SPRIDA BRANDEN OCH ALLVARLIGT FÖRVÄRRA LÄGET. När, slangutlägg och strålrör är på plats och inluft och frånlufts öppningar är bestämda, startas PPV fläkten och placeras i läge. Inom 5-10 sekunder, när siken förbättrats, kan rökdykargruppen avancera in i byggnaden. Den förbättrade inne miljön tillåter ett snabbare avancemang, snabbare eftersök och en snabbare och säkrare släckning. Tumregeln är att ventilera utrymmena närmast fläkten först och arbeta mot frånluftsöppningen. När man ventilerar ett flervåningshus ventileras den nedersta våningen först. Ventilera det första rummet/ lägenheten, stäng sedan utrymmet eller frånluftsöppningen och ventilera nästa utrymme. Stäng sedan alla frånluftsöppningar på nedre våningen och öppna på nästa våning, o.s.v. GÖR SÅ HÄR: 1. Kartlägg situationen. Om PPV kan användas skall frånluft och tilluftsvägar bestämmas. 2. Frånluftsöppningen skall ligga så nära brandhärden som möjligt. 3. Tilluftsöppningen / angreppsvägen skall, om möjligt, placeras på motsatt sida av frånluftsöpp ningen. På så vis har rökdykarna vinden i ryggen när de avancerar genom byggnaden, och kan dra full nytta av fördelarna med lägre temperatur, god sikt e.t.c. 4. Ventilationsvägarna skall om möjligt planeras så att men drar nytta av vindförhållanden. 5. Begränsa utrymmena som skall ventileras. Stäng dörrar till icke involverarde angränsade utrymmen. 6. Ventilera ett rum i taget, från tillufts- mot frånluftsöppningen. Rök och brandgaser sugs in i luftsströmmarna och kommer att röra sig mot frånluftsöpningen. ÖPPNA INGA FLER ÖPPNINGAR ÄN DEN BESTÄMDA FRÅNLUFTSÖPPNINGEN. KOM IHÅG ATT BRANDEN RÖR SIG 7

8 MOT ÖPPNINGARNA. 7. PPV kan användas för att trycksätta angränsande, ej involverade, utrymmen för att förhindra brandsspridning in i dessa utrymmen. I Flervåningshus kan t..ex. våningar ovanför den involve rarde trycksättas för att motverka brandspridning. För denna typ av trycksättning skall ingen frånluftsöppning skapas. Räddning av boende och innestänga skall ges högsta prioritet. Vid ventilation av flervåningshus skall ventilationen inriktas på att förbättra sikten, få bort giftiga gaser och rök från utrymningsvägarna, d.v.s. korridorer och trapphus. PPV bör vara en lika naturlig del av brandsläckning som strålrör och slangar. Brandpersonalen bör öva PPV regelbundet, känna förtroende för tekniken och vara väl insatta i hur PPV skall användas. PPV skall inte användas istället för andningsapparat. TILLUFTSÖPPNINGAR En förutsättning för att PPV skall fungera effektivt är att man uppnår en effektiv trycksättning av lokalen. Luftflödet genom byggnaden skall styras från en definierad tilluftsöppning till en definierad frånluftssöppning. Man skall ha en klar bild av hur luften skall strömma genom lokalen. Då kommer rök, hetta och gaser att ventileras ut effektiv och på kort tid. Luftflödet kontrolleras genom att dörrar, fönster, rökluckor och andra öppningar öppnas eller stängs. Flera frånluftsöppningar leder till lägre flödeshastighet i lokalen och märkbart sämre ventilering. FRÅNLUFTSÖPPNINGAR Frånluftsöppningar väljs för att uppnå horisontell eller vertikal ventilation av byggnaden. Storleken på frånluftsöppningen är beroende av kapaciteten hos och antalet fläktar. PPV är som mest effektivt när frånluftsöppningen är 3/4 till 1 3/4 av tilluftsöppningen. Generellt skall öppningen vara mindre i en stor byggnad för att trycket i byggnaden skall kunna bibehållas och lufthastigheten i frånluftsöppningen inte skall bli för låg. Fönster skall helst inte krossas utan om möjligt öppnas. Man undviker krossat glas inne i byggnaden, dessutom kan fönstret stängas igen för att göra ventilationen av angränsande utrymmen effektivare. Många krossade fönster gör ventilationen ineffektiv och man tappar kontrollen över luftflödet och ventilationsprocessen. 8

9 PLACERING AV FLÄKTEN För nära (Farligt) Ingen tätning uppnås Risk för att heta gaser kommer ut och sugs in i fläkten För långt ifrån (Ineffektivt) Lågt tryck uppnås, dålig effekt av ventileringen. Rätt avstånd Bra tätning, God effekt av ventileringen. En ensam fläkt skall placeras så att luftkonen precis täcker tilluftsöppningen. Om fläkten står för nära öppningen kommer öppningen inte att täckas av lufttrycket och därmed inte vara tät. Om fläkten står för långt ifrån öppningen kommer en stor del av luftströmmen att träffa väggen runt öppningen och därmed minska effekten av ventilationen. Den optimala placeringen av fläkten beror av typ av fläkt, storlek och konstruktion av fläkten samt storlek på öppningen. Olika fläktar, fabrikat och modeller har olika konvinkel och egenskaper och skall placeras på sitt specifika sätt. Erfarenheter från en fläkttyp kan alltså inte direkt överföras på en annan fläkttyp. Tätning av tilluftsöppningen kan uppnås lättare om fläkten kan vinklas bakåt 10 till 20. PPV fläkten bör kunna vinklas och låsas i lägen från 10 till +20. En enkel och snabb inställning av fläkten gör det enklare att uppnå tätning av tilluftsöppningen. B/ Flera fläktar i kombination HONDA HONDA I SERIE PARALLELT Flera fläktar kan användas tillsammans för att öka luftflödet och uppnå snabbare ventilation av byggnader. För normala dörrar uppnås maximal effekt genom att en fläkt ställs ca 60 cm från dörröppningen och nästa fläkt rakt bakom den första så att luftkonen tätar effektivt. För stora öppningar så kan fläktarna ställas bredvid varandra för att uppnå en effektiv tätning. Tänk på att man kan delvis stänga en dörr eller sätta för en del av öppningen för att uppnå tätning. 9

10 PPV I STORA BYGGNADER När man ventilerar industrilokaler och höghus bör man tänka på 1. Avståndet mellan tillufts och frånlufts öppningen. Eftersom det är svårare att hålla trycket i en stor byggnad bör frånluftsöppningen hålla samma eller mindre area som tilluftsöppningen. 2. Storleken på byggnaden och antalet våningar som skall ventileras avgör antal och storlek på fläktarna. 3. Dela upp stora utrymmen i mindre om det är möjligt 4. Börja på nedre våningen och arbeta er upp. 5. Trycksätt trapphus först och ventilera ut horisontellt genom korridorer, kontor o lägenheter. Trapphus kan ha fläktar som automatiskt går i gång för att ventilera ut rök. 6. Kontrollera frånluftsöppningarna kontinuerligt. Olika automatiska ventilationssystem kan motverka ventileringen och också sprida brand, rök och gaser i byggnaden. KÄLLARBRAND En källarbrand är extra besvärlig eftersom den utsätter hela byggnaden för brandfara, rök och gaser. Eftersom branden vill uppåt är det mycket viktigt att ventilera så tidigt och snabbt och effektivt som möjligt för att undvika att branden sprider sig i byggnaden. Källare är vanligtvis svåra att ventilera. En PPV Fläkt som kan vinklas 10 neråt gör processen enklare och effektivare. Om en öppning direkt till källaren inte finns, kan källaren ventileras genom att våningen över trycksätts och en frånluftsöppning ordnas på lämpligt sätt. Efter att branden har släckts kan fläktarna stå kvar för att förbättra den inre miljön i byggnaden och förenkla undersökningar och sanering. Varje brand är unik. Hur Fläktarna ställs upp och hur ventilationen genomförs är ett hantverk. Det kräver kunskap. Skicklighet och säkerhet kommer med erfarenheten. Viktigt är att man har en klar bild över hur trycksättningen skall genomföras och vilken väg rökgaserna skall strömma genom byggnaden. 10

11 EXEMPEL PÅ HUR PPV KAN ANVÄNDAS FÖR BRANDBEKÄMPNING OCH BEGRÄNSNING BRAND I EN LÄGENHET Oavsett var det brinner i lägenheten så hotas hela lägenheten av branden. Med PPV kan brandspridningen begränsas Utan PPV kan branden snabbt spridas till hela lägenheten. Säkrast och bäst ventilerar man så nära branden som möjligt. Brandspridningen begränsas då till ett rum PPV kan och bör användas också om frånluftsöppningen inte kan skapas i anslutning til branden. PPV påskyndar inte brandförloppet utan begränsar också i detta fall brandspridningen till en del av lägenheten. 11

12 Brand i höghus Om man har en brand i en lägenhet i ett flervåningshus, trycksätter man först trapphuset för att sedan ventilera ut genom den brinnande lägenheten. Finns det rökluckor i trapphuset skall dessa hållas stängda under den offensiva delen av ventileringen. Annars är risken stor att luftsströmmen drar ut heta gaser från lägenheten, som kan antända trapphuset. För rökevakuering ventilerar man systematiskt, ett rum i taget, en lägenhet i taget, nerifrån och upp. Då kan med fördel rökluckor i trapphuset öppnas. För att hindra brandspridning till angränsande utrymmen så kan dessa trycksättas med en andra fläkt. Vid sådan begränsande trycksättning skall ingen frånluftsöppning skapas. 12

13 3. PPV FLÄKTAR KONSTRUKTION OCH EGENSKAPER För att uppnå bästa resultat vid användning av PPV måste utrustningen vara pålitlig, effektiv och lätthanterlig. PPV bör vara en lika naturlig del av brandbekämpning som slangar och strålrör och skall tåla dagligt bruk under många år. Följande punkter är sådant som man bör värdera och ta hänsyn till när man skall investera i fläktar för räddningstjänstbruk: ÖPPEN ELLER STÄNGD FLÄKTSARG? En stängd sarg ger en smalare luftkon än en öppen sarg. Detta innebär att fläkten måste placeras längre från tilluftsöppningen för att uppnå tätning av tilluftsöppningen. Ju längre från tilluftsöppningen fläkten står desto lägre blir lufthastigheten och lufttrycket i öppningen. Föremål eller personer som passerar genom luftströmmen och ev. sidvind kommer att störa luftflödet mer ju längre från öppningen fläkten står. ÖPPEN SARG STÄNGD SARG KÄNSLIGHET FÖR SKADOR PÅ PROPELLER Hos en fläkt med stängd sarg kan luften bara sugas in i fläkten rakt bakifrån. Flerbladiga och turbin liknande fläktar måste uppnå en venturieffekt för suga in luft bakifrån. Detta kräver att avståndet mellan fläktens spetsar och sargen är mindre än 7 mm. Mer kraft går åt för att suga in luft vilket minskar kraften i luften som blåses iväg. För att motsvara internationella krav måste avståndet mellan trådarna i gallret runt fläkten ha ett mellanrum av max 12,5 mm. Det har accepterats och blivit en standard hos de flesta producenter. Det innebär att material som är mindre än 12,5 mm kan sugas in i fläkten. Hos en fläkt med stängd sarg, där avståndet mellan fläkt och sarg är mindre än 7mm, måste skräpet passera genom fläktbladen. Det innebär naturligtvis ökad risk för att bladen skadas. Skyddsglasögon skall bäras vid arbete med alla typer av fläktar. LUFTFLÖDE OCH EFFEKTIVITET Konstruktion med öppen sarg används i regel när fläkten, eller propellern har två eller högst fyra, blad. Propellern är konstruerad för att dra in luft från sidorna och bakifrån. Med en öppen sarg suger fläkten både bakifrån och från sidorna, Detta ger en mycket större insugs area än en stängd sarg och därmed lägre effektförluster på insugssidan. Mer effekt kan användas för att blåsa, vilket ger högre lufthastigheter, högre tryck och större mängd luft som sugs in i luftströmmen. 13

14 Den fria luften som sugs in i luftströmmen bidrar till att luftflödena blir mycket stora. De hjälper också till att forma luftkonen och är viktiga för att uppnå tätning av tilluftsöppningen. Luftkonens storlek och karaktär beror av hur propellerbladen utformats och hur luftströmmen släpper från bladen. KAPACITET OCH TESTMETOD Unifire fläktar är testade enligt testmetoden AMCA240 (American Air Movement Control Association). AMCA 240 är framtagen specifikt för PPV fläktar. Man mäter hur stor mängd luft som kommer ut ur gett rum som trycksätts. Med denna metod kan fläktar av olika konstruktion jämföras på ett rättvisande sätt. Initiativtagare och ordförande i arbetsgruppen som tog fram AMCA240 var Dan Raczykowski, som utvecklat Unifires Fläktar och är VD för Unifire Powerblowers INC. AMCA240 har accepterats som en ANSI - standars (American National Standardisation Institute) Svenska SP i Borås har tagit fram en modell för testning men ingen standard är aktuell för tillfället. AVSTÅND TILL TILLUFTSÖPPNINGEN Hos en 18 fläkt med en öppen sarg uppnås tätning av en normal dörr redan på 1 1,3 m avstånd. En fläkt med stängd sarg av motsvarande storlek uppnår tätning först på 2-3 m avstånd. Det gör att en fläkt med öppen sarg blir effektivare samt mindre känslig för vind och störningar. Den kan dessutom placeras i trängre utrymmen, t.ex. på en liten veranda eller balkong. STORLEK OCH VIKT Den högre effektivitet som fläktar med öppen sarg erbjuder, innebär att en 18 fläkt med öppen sarg uppnår samma eller bättre resultat som en 24 fläkt med stängd sarg. Fördelarna med en mindre fläkt är naturligtvis att fläkten tar mindre plats under transport, den är lättare och enklare att hantera för en man. 14

15 FLÄKTHJULETS KONSTRUKTION OCH MATERIAL Det förekommer olika typer av material och konstruktion av själva fläkthjulet. Fläkthjulet måste tåla väder och vind, samt hålla för höga varvtal utan att riskera att splittras. Fläkthjulets diameter, storlek och vinklar på bladen skall helst vara anpassat till motorns effekt och vridmomentstopp för att få hög verkningsgrad på fläkten. Dessutom måste den vara perfekt balanserad. Om fläkten är av direktdriven typ får heller inte fläkthjulet väga för mycket för att motorfabrikantens garantier skall gälla. Om fläkthjulet har dåliga egenskaper måste motorvarvet begränsas för att undvika risk för splittring av fläkthjulet, kraftiga vibrationer m.m. Unifires senaste PPV fläktar är utrustade med propellrar av laminerad lönn eller rymdmaterialet UNI- TRON. Gemensamt för dessa blad är att de är elastiska och därmed extremt starka. Det finns ingen risk att materialet deformeras permanent av centrifugalkrafterna eller drabbas av utmattningssprickor. Fördelarna med blad av UNITRON och laminerad lönn är att fläkhjulet är lätt, ca 1/3 av vikten av en gjuten aluminium fläkt, är mycket starkt har mycket god resistens mot fukt, är enkelt att balansera, är enkelt att anpassa till olika motorers vridmoment och effekt kurva, inte kan splittras absorberar och dämpar vibrationer är godkänt av motorfabrikanten för direktdrift har livstid garanti mot fabrikationsfel och splittring Ingen annan typ av fläkthjul kan uppvisa samma goda egenskaper som UNITRON och laminerad lönn. REMDRIFT JÄMFÖRT DIREKTDRIFT Remdrift är en konstruktion som tillåter tyngre typer av fläkthjul. Drivremmen ger förluster vid effektöverföringen. Remmen kan slira, gå varm och i värsta fall gå av. Direktdrift har högre verkningsgrad, färre delar, högre driftsäkerhet och kräver mindre underhåll. RAMENS KONSTRUKTION OCH MATERIAL Unifires ram är tillverkad av rostfritt stål som är lätt, starkt och underhållsfritt. Ramarna är dessutom konstruerade för att absorbera vibrationer. Unifires konstruktion med båg-formade ben innebär att fläkten kan placeras över en slang eller tröskel. Trots detta har fläktarna en mycket låg tyngdpunkt vilket gör dem mycket stabila. Om en PPV fläkt inte kan placeras över t.ex. slangar vid dörröppning kan man tvingas placera den på ett ogynnsamt sätt. Det är alltså viktigt att det finns fritt utrymme under fläkten. Unifires fläktar kan enkelt vinklas och låsas mellan 10 och +20 vinkel. Vinkling av fläkten underlättar vid tätning av tilluftsöppningen. 15

Grundläggande definitioner. Mål

Grundläggande definitioner. Mål Detta verk omfattas av lagen om upphovsrätt. Det får därför inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan upphovsrättsinnehavarens uttryckliga tillstånd. Materialet är avsett för Räddningsverkets

Läs mer

Om Effektiva insatser

Om Effektiva insatser Effektiva insatser Om Effektiva insatser Effektiva insatser är ett utbildningskoncept för Räddningstjänsten Storgöteborgs operativa personal. Utbildningen omfattar föreläsningar, förevisningar, diskussionsuppgifter,

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD

ENKEL MONTERING MINIMALT UNDERHÅLL MINIMAL DRIFTKOSTNAD BASICTM Ett patenterat backströmningsskydd som effektivt förhindrar brandgasspridning via ventilationen. En kostnadseffektiv lösning för exempelvis hotell, lägenheter och äldreboende. ENKEL MONTERING MINIMALT

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa:

VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00. Grupp Lisa: VENTILATIONSBRANDSKYDD 5 p WV 0100 Laboratorierapport Fågelbacken, Västerås 2002-10-08 13:15-18:00 Grupp Lisa: Hannu Haanpää 52 09 19 hannu.haanpaa@pm-luft.se Lisa Svedin 76 03 02 lsn98018@student.mdh.se

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum

OLYCKSUTREDNING - 2 Datum OLYCKSUTREDNING - 2 Datum 2013-10-01 Olycksutredare Melissa Millbourn Diarienummer 20130748 Brand i källare i flerbostadshus,, Olofström Upplysningar om branden Larmtid: Onsdag 2013-09-11, kl. 10:26 Adress:,

Läs mer

Brandgasventilation. Stefan Svensson är teknisk licentiat och

Brandgasventilation. Stefan Svensson är teknisk licentiat och Stefan Svensson Stefan Svensson är teknisk licentiat och brandingenjör. Han kom till Räddningsverket 1991 och arbetar sedan oktober 1997 som lärare och forskare vid Räddningsverkets skola Revinge. Stefan

Läs mer

2000 Räddningsverket, Karlstad Räddningstjänstavdelningen ISBN 91-7253-051-O Beställningsnummer P21-331 /OO 2000 års utgåva

2000 Räddningsverket, Karlstad Räddningstjänstavdelningen ISBN 91-7253-051-O Beställningsnummer P21-331 /OO 2000 års utgåva Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter skrivna av såväl externa författare som av verkets anställda. Rapporterna kan vara kunskapssammanställningar,

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD

KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD KÖPA OCH INSTALLERA ELDSTAD Viktig information till dig som funderar på att köpa och installera en eldstad. WWW.KIL.SE/ELDSTAD INSTALLATION AV ELDSTAD Boverkets byggregler kapitel 5 handlar om brandskydd.

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i skolbyggnad Rosenlundsskolan, Jönköpings kommun 2010-01-05, Larmnummer 2010038059 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10

Läs mer

MSB Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING

MSB Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING MSB Enheten för lärande av olyckor och kriser 651 80 Karlstad BRANDUTREDNING Typ av brand: Brand i garage under flerbostadshus Insatsrapport: 2009007654 Larmtid: 2009-11-13 kl:06:57 (fredag) Kommun: Stockholm

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta

FB Takfotsventil. Takfotsventil med brandmotstånd. Produktfakta FB Takfotsventil 04.10.2013 Version 1.1 Takfotsventil med brandmotstånd Principen med kalla vindar och ventilation via takfot är mycket vanlig och har fungerat sedan introduktionen. Principen säkerställer

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga,

Olycksutredning. Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring. Insatsrapport, fotobilaga, Anledning till undersökningen: Brand i skola Persberg Olycksutredning Datum 2012-05-30 Handläggare Peter Karlsson Diarienummer 139/12-309 Uppdragsgivare: Uppdrag: Undersökningen utförd: Bilagor: Bergslagens

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

UTVÄRDERING AV AIR STARS VENTILATIONSSYSTEM VID VATTENFALL UTVECKLING

UTVÄRDERING AV AIR STARS VENTILATIONSSYSTEM VID VATTENFALL UTVECKLING UTVÄRDERING AV AIR STARS VENTILATIONSSYSTEM VID VATTENFALL UTVECKLING Av Calle Norberg, tidigare chef Vattenfall Utveckling Älvkarleby Bakgrund Jag heter Calle Norberg och är civilingenjör med inriktning

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Takbrand Drottninggatan, Mariestad

OLYCKSUNDERSÖKNING. Takbrand Drottninggatan, Mariestad RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2011-09-19 Diarienr: E1179 OLYCKSUNDERSÖKNING Takbrand Drottninggatan, Mariestad Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 3053767 Eget larmnr: 201100871 Larmtid:

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader.

Isolerasjälv Vindsull. Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull Det snabba, smidiga sättet att isolera vinden och sänka dina energikostnader. Isolerasjälv Vindsull är lösningen Nu kan du isolera vindsbjälklaget snabbt och effektivt. Lösningen

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola

Brandforskning i Sverige Anlagd brand. Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandforskning i Sverige Anlagd brand Nils Johansson Doktorand, Lunds Tekniska Högskola Brandteknik och riskhantering Forskning inom: Brandskydd Riskhantering Sårbarhetsanalyser Krishantering www.brand.lth.se

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare Hitta lösningen för din källare Vers. 03/2015 Innehåll: Allmän information om avfuktning av källare med SolarVenti Avfuktning av källaren 3 SolarVentis källarpaneler 3 En SolarVenti källarsats 3 Varför

Läs mer

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner grattis till din nya inglasade balkong Vi på Balco tackar för Ert förtroende och önskar Er varmt välkomna ut till Ert uterum. För att få bästa möjliga

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Brandskydd DITT ANSVAR. Förebygg brand och rädda djur. Information från. www.lantbruketsbrandskydd.nu

Brandskydd DITT ANSVAR. Förebygg brand och rädda djur. Information från. www.lantbruketsbrandskydd.nu Brandskydd Förebygg brand och rädda djur DITT ANSVAR Information från www.lantbruketsbrandskydd.nu Viktigt att veta Brandriskerna i lantbruket är stora och kräver särskild uppmärksamhet. Kostnaderna är

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp System för användning av solenergi för spannmålstorkning Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp På årsbasis varierar solinstrålningen mellan 900-1000 kwh per m 2 horisontell

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Brand i restaurang Jönköpings kommun 2010-09-04, SOS-Alarms ärendenummer 16.1059758.2 Räddningstjänsten Postadress: 551 89 Jönköping Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum; Utkom frän

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

ARBETE VAD ÄR DET? - Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Inledning ARBETE VAD ÄR DET? När vi till vardags pratar om arbete är det en helt annan sak än begreppet arbete i fysikens värld. Ett lönearbete är t ex att arbeta som vaktpost utanför Buckingham Palace.

Läs mer

Tilläggsisolera vindsbjälklaget

Tilläggsisolera vindsbjälklaget STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2008 Bygg 1 så här: Rekv.nr 3037 januari 2008 Tilläggsisolera vindsbjälklaget med Vindsull med skivor underifrån PAROC AB Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46

Läs mer

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46

Dnr 2010-0346-39. Södertörns Brandförsvarsförbund BRANDUTREDNING. Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 - 1 - BRANDUTREDNING Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-02-02 20:46 Objektsadress:, Nacka Objektstyp: Villa Startutrymme: Tvättstuga Startföremål: Värmepump Brandorsak: Troligtvis överhettning

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30

Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30 Olycksundersökning Vindsbrand på 2014-12-30 Ystad Bertil Nilsson DOKUMENTINFORMATION Ärende: Olycksundersökning Handläggare: Bertil Nilsson Kvalitetsgranskare: Anna Andersson-Carlin Diarienummer: 1900.2015.00394

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer