Besvärliga bostadsärenden - Tillsynen och fastighetsägaransvaret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besvärliga bostadsärenden - Tillsynen och fastighetsägaransvaret"

Transkript

1 Miljöbalken, MB Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH SoS AR och andra vägledningar Besvärliga bostadsärenden - Tillsynen och fastighetsägaransvaret MB gäller parallellt med andra lagar, tex PBL, om det inte uttryckligen står annat i lag/förordning. Jfr Miljööverdomstolen, M tilluftsventiler. Flera krav (en del i vitesfrl) om bl.a.: Undanröja fukt och mögel Renoveringsplan, bl.a. fönsterbyten Ventilationsutredning, tilluftsventiler Ersättningsboende under sanering/renovering Kontroller asbestdamm Plan för skadedjursbekämpning Avfallshantering Diverse journalföring Tillsynsskyldigheter MB 26:1 Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. 45 FMH ägna särskild uppmärksamhet åt 1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, 4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, etc MB 9:3 Olägenhet för människors hälsa 33 FMH, en bostad ska ha: Störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan eller välbefinnandet menligt. Ej störningar som är helt tillfälliga (viss varaktighet eller regelbundenhet) eller ringa. Vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet. Inte enbart baserat på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn till personer något känsligare än normalt (allergiker, äldre, barn etc) Skydd mot störningar (värme, drag, fukt, buller, radon, mögel, lukt, skadedjur etc) Tillfredsställande luftväxling Tillräckligt dagsljus Tillfredsställande uppvärmd Möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien Tillgång till vatten (kvantitet + kvalitet) 1

2 Lägsta standard, jordabalken (JB) Fastighetsägaransvaret i MB Bostaden är försedd med anordning inom lägenheten för 1. kontinuerlig uppvärmning, 2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, 3. avlopp för spillvatten, 4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch, 5. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning, 6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor. och 1. det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den, och 2. huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas. L MB 2 kap Allmänna hänsynsregler, bl.a. krav på - Kunskap - Försiktighetsåtgärder - Bästa möjliga teknik [om fastighetsägandet är yrkesmässigt] - etc Särskild hänsynsregel för F.äg: MB 9 kap 9 2 st vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Omvänd bevisbörda. Skälighet/rimlighet och proportionalitet Fastighetsägaransvaret i MB MB 26:19 Egenkontroll: Planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter. Egna undersökningar. MB 26:19 Ska lämna förslag till kontrollprogram eller andra förbättrande åtgärder [av egenkontrollen] om TSM begär det. MB 26:22 [Låta] utföra de undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen om det finns skäl att anta att (se tidigare bild). Stå för kostnaderna. Ansvaret går normalt inte att avtala bort (pga kontrollansvar), men går i princip att avtala till sig. Hyreslagen (12 kap JB) ställer krav på hyresgästen, men fastighetsägarens ansvar enligt MB är ofta kvar (har rätt till skadestånd från hg). Undantag: Sådant som en hg normalt ska göra i sin bostad. Lagreglerad ansvarsfördelning mellan brf / bostadsrättsinnehavare godtas dock i praxis. Men: F.äg har utredningsskyldighet (omvända bevisbördan, MB 2:1). Styrelsen i en BrF är enligt BRL (7:9, 18, 20) skyldig att agera vid störningar. Bostadstyper Hyresvärds rätt till tillträde, JB Äger bostaden - Fastighetsägare själv - Äger byggnaden, har tomträtt - Bostadsarrende - Ägarlägenhet i tredimensionell fastighet, där en samfällighet äger gemensamma delar Bostadsrätt Äger del av en förening och har rätt att använda en viss bostad. Andelsägare i bostadsförening Se stadgar vad som gäller. Kan likna bostads- eller hyresrätt. Hyresrätt Tillfälligt boende - Rätt till genast tillträde för nödvändig tillsyn eller för att utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada. - Efter tillsägelse minst en månad i förväg (ej tidskrav vid åtgärdsföreläggande) utföra mindre brådskande förbättringsarbeten som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten - Nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastigheten, även om lägenheten i fråga inte besväras av ohyra. - Får hyresvärden inte tillträde får kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning, efter ansökan av värden. 2

3 F.äg/hyresvärds skyldigheter, JB - lämna hyresgästen uppgift om sitt namn och en adress där hyresvärden kan anträffas - om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla och hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (undantag för fritidsbostad/lokal, eller avtal innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen) - i bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (undantag om något annat har avtalats och det är ett enfamiljshus eller en lägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet, eller avtal har förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen. - Finns avtalat rätt att använda gemensamhetsutrymmen, ska även dessa hållas utrymmena i sådant skick, om inte något annat har avtalats. BrF rätt till tillträde Bostadsrättslag: - Om bostadsrättsinnehavaren (BrI) försummar sitt ansvar för lägenhetens skick så att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får BrF avhjälpa bristen på dennes bekostnad. - Företrädare för BrF har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt ovan - BrI är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra. - Om BrI inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. Gäller i även ohyra: BrF/BrI ansvar enligt BrL BrI ska på egen bekostnad hålla lägenheten (och ev mark) i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller nedan. BrI svarar inte för reparationer av ventilationskanaler, ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med dem och de tjänar fler än en lägenhet. Brand- eller vattenledningsskada: BrI ansvarar om skadan uppkommit genom dennes vårdslöshet / försummelse (hit räknas alla i hushållet, gäster och de som utför arbeten för BrI:s räkning.) Brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än BrI själv: endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. Innan orsaken till skadan är klarlagd har BrF utredningsskyldighet! Jfr Miljödomstol Växjö, M , M TSM verktyg enligt 26 (och 27) kap MB 27:1 Taxa/avgifter. 26:1 Rådgivning, information och liknande. 26:2 (Brottsanmälan.) 26:6 Samarbeta med andra myndigheter. 26:9 Förelägganden/förbud som behövs för att balken etc ska efterlevas, dock ej mer ingripande än vad som behövs 26:14 med vite. 26:13 Åläggande mot tidigare ägare, att utan dröjsmål lämna uppgift om den nya ägarens namn och adress. 26:15 Sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel (löpande vite blir gällande mot ny ägare). Verktyg, forts 26:17 Ansökan till kronofogdemyndigheten att verkställa föreläggandet/förbudet om det inte följs. 26:18 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad (utan föregående frl/förbud om det är annars risk f allvarl skada eller annars finns särskilt skäl). 26:21 Föreläggande om att lämna in uppgifter/handlingar. Jfr 26:9+22 Föreläggande om att göra undersökningar (om det finns skäl att anta att byggnadens skick medför olägenheter för människors hälsa.) 26:22 Om det är lämpligare, besluta att undersökningen ska utföras av någon annan och utse denne. 26:26 Bestämma att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. TSM rätt till tillträde, 28 kap MB - Rätt till tillträde till fastigheter, byggnader, anläggningar, transportmedel för undersökning och andra åtgärder. - Bostäder: bara om det behövs för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa. - Minsta skada och intrång Respekt och hänsynstagande! - Rätt till polisbiträde. Rätt att överklaga beslut om nekat biträde. 3

4 FALLGROPAR 1. Ägarlös fastighet 2. Icke namngiven. Fel adress/fastighet eller adressat (namn, nr, faktisk och rättslig möjlighet) 3. Inte tillräckligt utrett 4. Inte kommunicerat 5. Oproportionerliga, orimliga eller ej motiverade krav 6. Otydligt vad som ska göras 7. Ingen tidsangivelse, dvs när det ska vara uppfyllt 8. Har inte angett ett vitesbelopp per adressat (o en per kravpunkt, annars ev orimlig/otydlig) 9. Inte bifogat info hur man överklagar 10.Ej delgivet 11.Överträdelsen inte bevisad 12.Inga pengar till verkställighet eller rättelse på ansvarigs bekostnad 13.Lång tid hos överinstanser 14.Hg vägrar flytta/medverka och: (10 2 st och 16 1 st 4 p motsv av 3 kap 7 och 11 i förslaget till ny hyreslag) 15. Myndighetsförbud mot att använda lägenheten för det avsedda ändamålet innebär att hyresavtalet automatiskt upphör att gälla, - om förbudet kommer före tillträdesdagen: även om beslutet inte vunnit laga kraft, - om förbudet meddelas när hyresgäst hunnit flytta in (tillträda): när beslutet länder till efterrättelse d.v.s. när det vunnit laga kraft el. genast om beslutet gäller omedelbart. Ingen skyldighet återställa lägenheten. Ingen rätt få tillbaka lägenheten eller att få nytt avtal / annan lgh. Gäller även om värden uppsåtligen / av vårdslöshet vållat skadan. MEN KAN INTE GENOMDRIVAS AV KRONOFOGDEN? TIPS 1. Vem ägde tidigare fastighetsägaren? Kan antas ha övertagit tillgångarna? 2. Ange namn. Kontrollera fastighetsregistret (inkl EU), näringslivsregistret, adress- och namnförfrågan etc 3. Inspektera, gör indikationsmätning, kräv in utredningar 4. Ge parter möjlighet yttra sig över inkomna uppgifter av betydelse för bedömningen, skälig tid för yttrande 5. Motivera, jfr med. Sätt in dig i adressatens ställe. 6. Klart, tydligt och enkelt språk. Korta meningar. Gärna punkter/numrerat. Tänk på syftning. Alla krav under rubriken Beslut, annat under andra rubriker (tex Bakgrund/Ärendets handläggning, Motivering/Skäl, Information) 7. Ange när det ska gälla, hellre senast tre veckor från det att ni tog emot detta beslut än ett datum senast den 1 januari Förelägger x och y att. Föreläggandets förenas med ett vite på kr för var och en av fastighetsägarna ovan. Vitet ska betalas om föreläggandet inte följs. 9. Till alla som beslutet kan gå emot helt eller delvis. Bifoga hellre en gång för mycket! 10. Läs delgivningslagen och rättsfall, officiella register, fullmakt etc. Obs att kravet på att vitesfrl ska vara delgivet för att vite ska kunna dömas ut även gäller överinstansernas avgöranden. -> 11. Ta foton, ordentliga anteckningar om vem du pratat med och när och vilket tfn-nr etc. 12. Avsättning i budgeten. 13. RING överinstansen i brådskande ärenden. Om brådskande och allvarlig risk för hälsa skriv att Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 14. Bara Kronofogden kan avhysa en hyresgäst som inte flyttar frivilligt. Ägaren kan ansöka om att: - hyresgästen ska flytta (utslag om handräckning - avhysning) - att Kronofogden ska verkställa utslaget TSM kan ansöka om verkställighet av sitt beslut, som då behöver riktas mot Hg men med vilket stöd? 15. Förelägg om ersättningsbostad (ej rättsligt prövat) under sanering/åtgärd etc. Vår klisterlapp på rek: TIPS! Inte bara miljöbalken Viktig information till Postens utlämningsställe OM mottagningsbeviset är underskrivet (kvitterat) av adressaten själv kan försändelsen lämnas ut till: - adressaten eller - ett ombud/bud som visar upp en fullmakt för posten. Fullmakten ska vara underskriven av adressaten och ge rätt att hämta ut försändelsen. Legitimation av adressat och ev. ombud/bud ska alltid kontrolleras. Med signering och stämpling av utlämningsdatum intygar alltså ni att legitimation och eventuell fullmakt har kontrollerats. Malmö stad Miljöförvaltningen Bygglagstiftningen, räddningstjänsten (brandskydd) Jordabalken, främst 12 kap JB, hyreslagen Bostadsförvaltningslagen (1977:792), BFL Bostadsrättslagen (1991:614), BrL Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Expropriationslagen (1972:719), ExpL Utsökningsbalken, UB Socialtjänstens skyldigheter att ordna bostad i vissa fall Kommunen som hyresgäst vidtar åtgärd Kommunen vägrar ge markanvisning etc Media Upphävda 2010: Förköpslagen (1967:868) Lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m., förvärvslagen 4

5 Hyreslagen, 12 kap JB Bl.a. kan hyresgästen ansöka hos Hyresnämnden om - Åtgärdsföreläggande p.g.a. skada, eftersatt underhåll, ohyra - upprustningsföreläggande för att nå lägsta godtagbara standard - nedsatt hyra Deponering av hyran till länsstyrelsen (lag 1927:56 om nedsättning av pengar hos myndighet). Hyresrätten förverkas då inte för att man inte har betalat. Kräver pant eller borgensförbindelse. Bostadsförvaltningslagen (BFL) Vid brister pga eftersatt underhåll eller annan ej godtagbar förvaltning får Hyresnämnden efter ansökan av kommun eller hyresgästförening besluta om särskild förvaltning: förvaltningsåläggande (fastighetsägare väljer särskild förvaltare), eller tvångsförvaltning (nämnden utser förvaltare), gäller mot ny ägare Ekonomiska medel från hyror, lån på fastigheten eller tas från fastighetsägaren* personligen Kommun ska förskottera, om förvaltaren begär det och det finns risk för att hyresgäst lider allvarlig skada eller olägenhet Arvode till förvaltaren en gång per år eller oftare Lagändringar 1 mars Något lägre beviskrav om ansökan har kommit in inom tre år efter det att fastighetsägaren ansökt om lagfart*: Beslut om det finns anledning att anta att fastighetsägaren inte uppfyller kraven - Förvaltare ska lättare kunna få arvode oftare än en gång per år Inlösen Hjälper ej förvaltning får kommun lösa in fastigheten. Ansökan görs hos Mark- och miljödomstol Expropriationslagen gäller: Grov vanvård föreligger eller kan befaras uppkomma Kräver tillstånd + stämning i fastighetsdomstol (mark- och miljödomstol) Kostnadsfråga (i princip marknadsvärde) God man, om ägarlös fastighet 5

Överklagande av miljönämnds beslut om förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19, Malmö kommun

Överklagande av miljönämnds beslut om förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19, Malmö kommun BESLUT 1(12) Kontakt Rättsenheten 010-22 416 60 (exp.) Căldăraru Gheorghe Ombud: Frederick Batzler c/o Centrum För Sociala Rättigheter Fredriksbergsgatan 7 212 11 Malmö Överklagande av miljönämnds beslut

Läs mer

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap.

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrättsföreningar i den utsträckning som anges i 9-10 kap. Bostadsrättslagen Källa: regeringskansliets rättsbas SFS nr: 1991:614 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Bostadsrättslag (1991:614) Utfärdad: 1991-05-30 Ändring införd: t.o.m. SFS

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Lägenhetens skick Vid in- och avflyttning

Lägenhetens skick Vid in- och avflyttning Lägenhetens skick Vid in- och avflyttning Petra Wennberg Examensarbete Samhällsvetenskapliga fakulteten Juridiska Institutionen Handledare: Ulf Vannebäck Förord: Under arbetet med denna uppsats har några

Läs mer

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandparken i Sundsvall Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 25 maj 2007 och föreningsstämma den 22 november

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2015 samt på en extra

Läs mer

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen.

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen. BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är BRF Södergatan. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Härden 117

för Bostadsrättsföreningen Härden 117 för Bostadsrättsföreningen Härden 117 l Firma och ändamål Föreningens finna är Bostadsrättsfåreningen Härden 117. Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22.

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skörpabäcken. Med hänsyn taget till bostadsrättslagen (1991:614) och med hänsyn till ändringar t. o. m. SFS 2003:867. Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna

Läs mer

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att bostadsrättslagen (1991:614) ändras så reglerna gällande de ändringar

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Diarienummer 249490BRF/13 Registrerad av Bolagsverket 2013-07-15 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 3 maj 2012....... Lena

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 11 april 2012 och extra

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARN 9

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARN 9 1(11) Bostadsrättsföreningen Kopparn 9 Bondegatan 74 116 33 Stockholm STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARN 9 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kopparn 9. Föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län. Stadgar för bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre, org nr 716414-5869 Antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 18 juni 2011 samt beslut vid extra stämma 3 september 2011. Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Danska Vägen i Lunden

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Danska Vägen i Lunden Stadgar för Bostadsrättsföreningen Danska Vägen i Lunden Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie stämma 2012-05-12. Ordförande

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING Stadgar för Bostadsrättsföreningen Toppseglet Västerås Undertecknade styrelseledamöter intygar följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på sammanträde för

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite att inkomma med en fullständig ventilationsutredning m m, för fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö

Enligt sändlista. Föreläggande vid vite att inkomma med en fullständig ventilationsutredning m m, för fastigheterna Kronodirektören 2 och 4-10 i Malmö Malmö stad Miljönämnden Beslut Datum 2009-07-07 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Direkttelefon 040-34 20 44 Enligt sändlista Ärende: 543:05698-2008 Föreläggande vid vite att inkomma med en

Läs mer

BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET

BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FARSTA BACKE *

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FARSTA BACKE * STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FARSTA BACKE * STADGARNA ÄNDRADE VID EXTRA STÄMMA DEN 13 APRIL 2013 OCH ORDINARIE ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2013 VAD GÄLLER 26 OCH 32. intygar undertecknade styrelseledamöter

Läs mer

Ingripanden, överklaganden

Ingripanden, överklaganden Kapitel 7 Ingripanden, överklaganden med mera I detta kapitel går vi igenom de olika verktyg tillsynsmyndigheten kan använda sig av för att få till stånd en rättelse av de brister som kan ha påträffats

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan BRF Malmöhus 18 föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för

Läs mer

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer