Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse Bakgrund Sparbanksstiftelsen Kronan bildades den 1 november Beslutet fattades av huvudmännen i Sparbanken Kronan i samband med att sparbanken ombildades till bankaktiebolag. När detta bolag sedermera gick in i Sparbanken Sverige AB erhöll Sparbanksstiftelsen Kronan stamaktier i Sparbanken Sverige AB. Ändamål Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige. Som aktieägare i Förenings- Sparbanken AB ska stiftelsen verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Stiftelsen ska också verka för att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer på kreditmarknaden en effektiv konkurrens. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte ska tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Verksamhetsområde Sparbanksstiftelsen Kronans geografiska verksamhetsområde sammanfaller med det som gällde för dåvarande Sparbanken Kronan: större delen av Kronobergs och Kalmar län, Halmstads kommun samt Karlskrona, Ronneby och Olofströms kommuner. Aktier i FöreningsSparbanken AB Stiftelsen innehade vid 2002 års utgång aktier i FöreningsSparbanken AB. Innehavet utgjorde 1 procent av samtliga aktier i banken. Stiftelsen erhöll våren 2002 utdelning på dessa aktier om totalt kronor. Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB Sparbanksstiftelsen Kronan äger, tillsammans med tio andra sparbanksstiftelser, samtliga aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Detta bolag innehade vid utgången av år 2002 ett antal av aktier i FöreningsSparbanken AB, eller 12,6 procent av samtliga aktier i banken. Förvaltningsbolaget lämnade under året utdelning. Sparbanksstiftelsen Kronan erhöll kronor. Tillsammans med de övriga sparbanksstiftelserna lämnades ett villkorat aktieägartillskott. Detta uppgick för Sparbanksstiftelsen Kronan till kronor. Hemsida Stiftelsen har en hemsida med adress Här ges fyllig information om stiftelsens verksamhet och policy. Avsikten är att hemsidan skall tjäna som underlag för ansökningar om bidrag och därför finns även ansökningsblanketter. Vidare finns länkar till andra sparbanksstiftelsers hemsidor. 1

2 Bidrag Sparbanksstiftelsen Kronan lägger i sin policy för bidragsgivning tonvikt på att främja näringsliv, forskning och utbildning. Högskolorna inom verksamhetsområdet dominerar, men även gymnasieskolor och andra utbildningsformer uppmärksammas. Enligt policyn kan stiftelsen även stödja projekt som bidrar till utvecklingen av Östersjöregionen. Under 2002 har följande bidrag om totalt kronor beslutats: Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp forskningsprojekt angående potatisbladmögel kr Centrum för Informtionslogistik i Ljungby, uppbyggnad av biblioteksfunktion kr Växjö universitet, Center för Learning Technologies CLT etablering och vidareutveckling samt utrustning kr Blekinge Tekniska Högskola, Instutitionen för Telekom och Signalbehandling system och metod för upprättande av kontrakt kr Växjö universitet, projekt rörande mentorssamarbete vid Kungsmadsskolan i Växjö kr Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, Forskningsprogrammet, Uthålligt skogssbruk i Ädellövsskog kr Svenska Dövhistoriska Institutet, Växjö forkskningslitteratur kr Hallands Akademi, Engagemang för att säkra Akademiens fortbestånd kr Högskolan i Halmstad, Sektionen för för Ekonomi och Teknik medel för att inrätta en professur inom entreprenörskap på 4 år Baltic Business School, Kalmar, Utrusning till Virtuell Reality Lab på 2 år Atrium 21 Science Park, Kalmar, Uppbyggnad av Kalmar Bio Science Park kr Växjö universitet, Uppbyggnad av en samlad forsknings-, utbildnings- och utvecklingsmiljö kring glasteknologi på 2 år Oskarshamns kommun, Etablering av en forskarmiljö Nova vid Högskolecentrum i Oskarshamn kr Tingvalla Travsällskap, Tingsryd, Projektet Trav, ungdom och näringsliv kr IUC i Olofström AB, Kursutveckling och investering för Bluetoothtekniker, design och konstruktion kr på 2 år Näringslivsprojektet, Stipendier kr Summa forskning och utbildning kr Forum för Småföretagsforskning, Entreprenörsvecka 2002 Connect Sydost Kalmar, Utveckling av programverksamhet Connect Halland, Utveckling av projektverksamhet Kalmar Företagsgrupp/Plato, (Kalmar och Torsås ) ALMI Företagspartner Kronoberg AB, Projekt för att få fler kvinnor i företagsstyrelser hos företag i Blekinge, Kalmar och Kronobergslän Benny Refund, Lidhult, Nytt bjälklag och väggsystem för ett billigare byggande Stiftelsen Drivhuset vid Växjö universitet, Verksamhetsbidrag för tiden Summa Företagsutveckling och entrprenörsverksamhet kr kr kr kr kr kr kr kr 2

3 Huseby Bruks Intresseförening, Förenyelse av Naturrum Kronoberg XperimentHuset i Växjö, Rymdhuset med Vintergatan 5B Ljungbystiftelsen, Ljungby, Utbyggnad av Ljungbergmuséet Besöks- och Kunskapsprojektet Linné, Älmhult, Virtuell Resa, Digital Växtsamling och Intitial Portalutvecklingskostnad Smålands Museum, Inköp för byte av ångpanna till Ångaren Thor Kyrkebygruppen i Vissefjärda, Utveckling av besöksmålet Kyrkeby Gård och Brännsvinsbränneri Summa övrigt SUMMA TOTALT kr kr på 3 år kr kr kr kr på 2 år kr kr Utöver detta har styrelsen hanterat ett antal större och mindre ärenden. Slutligt beslut i en del av dessa ärenden kommer att fattas under Stipendier till studenter Under året har Sparbanksstiftelsen Kronan traditionsenligt delat ut stipendier till studerande vid högskolor och universitet inom verksamhetsområdet. Den sammanlagda stipendiesumman uppgick till kronor, som delades ut vid ett arrangemang i Kalmar den 8 november. Styrelse Stiftelsens styrelse har sedan föregående ordinarie stämma bestått av följande ledamöter: Ordförande: Gerth Christiansson, företagsledare, Växjö Vice ordförande: Thorsten Söderberg, produktionsledare, Halmstad Sven Erik Cesar, teknisk chef, Tingsryd Mats Carlsson, kommunchef, Emmaboda Harry Eriksson, skogstjänsteman, Älmhult Ann-Christine Johansson, tidningschef, Ljungby Kjell-Åke Karlsson, rektor, Olofström Lars Lindberg, företagsledare, Uppvidinge Mikael Lindberg, lantbrukare, Moheda Tommy Lindgren, advokat, Kalmar Karin Hansson,professor, Karlskrona Ulf Nilsson, landstingsråd, Oskarshamn Yvonne Sördal, säljare, Torsås Göran Wahlqvist, företagsledare, Ronneby Verkställande tjänsteman i stiftelsen har advokat Claes-Göran Swenneby, Växjö, varit. Stiftelsen har ingen anställd personal. Revisorer Stiftelsens revisorer har varit: Auktoriserad revisor Olle Blomén, Växjö Auktoriserad revisor Åke Andersson, Växjö Bernth Engman, Karlskrona Årets resultat och Stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkningar. 3

4 RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Aktieutdelning Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader Arvoden Kostnadsersättningar Sociala avgifter Övriga externa kostnader Räntekostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT

5 BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 4, 5 Långfristiga fordringar Aktier i FöreningsSparbanken AB Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB Aktieägartillskott Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bank Upplupna ränteintäkter Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Långfristiga skulder Beslutade ej utbetalda bidrag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Beslutade ej utbetalda bidrag Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr Den löpande verksamheten Verksamhetens resultat Poster som inte ingår i kassaflödet Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Minskning (+)/ökning (-) av fordringar Ökning (+)/minskning (-) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av aktier Aktieägartillskott Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalda bidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta om inget annat anges. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Arvoden och sociala kostnader Arvoden till styrelsen Arvoden till huvudmän Sociala kostnader Summa Antal anställda ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER Revision Övrigt Totalt Revision Övrigt Totalt Andersson & Co Ernst & Young Övriga revisorer Summa SKATT Inkomstskatt Förmögenhetsskatt Summa Med anledning av ett förtydligande rättsfall har en kostnadsfördelning gjorts från och med år 2002 som innebär att endast kostnader som bedöms hänförliga till kapitalförvaltning redovisas som avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. 7

8 4 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Ingående anskaffningsvärde Förvärv aktier FöreningsSparbanken AB Ränta reversfordran Sparbanksstiftelsen Första Aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde SPECIFIKATION ÖVER ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV FöreningsSparbanken AB Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB Reversfordran Sparbanksstiftelsen Första Summa Stiftelsens innehav av aktier i FöreningsSparbanken AB uppgick vid årets slut till aktier. Marknadsvärdet på innehavet per uppgick till tkr ( tkr). Stiftelsens innehav i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB har under 2002 varit oförändrat av bolagets totala antal om Bokfört värde på aktieinnehavet, inklusive ett villkorat aktieägartillskott om tkr, uppgick till tkr. Stiftelsens aktier i Förvaltningsbolaget har på bokslutsdagen ett beräknat substansvärde uppgående till tkr. Andra långsiktiga fordringar Värderingen av reversfordran på Sparbanksstiftelsen Första, nom tkr, som förfaller år 2020 och löper med en årlig ränta av 2,5 procent, har skett till nuvärdet av framtida betalningar diskonterade till 9 procent ränta. Reversen har därmed åsatts värdet 772 tkr ( 749 tkr). 6 EGET KAPITAL Bundet Fritt Bundet Fritt eget kapital eget kapital eget kapital eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Årets beslutade bidrag Belopp vid årets utgång Om stiftelsens tillgångar värderas till marknadsvärde eller substansvärde per uppgår det egna kapitalet till cirka 1,0 miljarder kronor, efter avdrag för latent skatt. 8

9 7 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Växjö den 9 april 2003 Gerth Christiansson, ordförande Thorsten Söderberg, vice ordförande Sven Erik Cesar Mats Carlsson Harry Eriksson Ann-Christine Johansson Kjell-Åke Karlsson Lars Lindberg Mikael Lindberg Tommy Lindgren Karin Hansson Ulf Nilsson Yvonne Sördal Göran Wahlqvist Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har angivits denna dag. Växjö den 11 april 2003 Åke Andersson Olle Blomén Bernth Engman 9

10 REVISIONSBERÄTTELSE Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Kronan Org nr Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Sparbanksstiftelsen Kronan för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Växjö den 25 april 2002 Åke Andersson Olle Blomén Bernth Engman Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 10

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne Årsrapport 2002 Sparbanksstiftelsen Skåne Innehåll 3 Ordföranden har ordet 4 7 Aktuella projekt 8 9 Beviljade anslag 2002 10 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Den som har gott minne kan erinra sig att jag avslutade

Den som har gott minne kan erinra sig att jag avslutade Årsredovisning 2011 2 3 Innehållsförteckning 4 Ordföranden har ordet 6 Lokal pott 8 Högskolestipendier 9 Belönade examensarbeten 2011 Innehåll: 10 Regionala konferenser 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen sid I av 10 Styrelsens ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008-0 I-O I - 2008-12-3 I Bostadsrättsföreningen Iverson Orgnr. 71641 1-7447 Innehåll l-- Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ARSREDOVISNING 2006/2007

ARSREDOVISNING 2006/2007 o BOSTADSRATTSFORENINGEN TANDADALENS FJÄLLHOTELL ARSREDOVISNING 2006/2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tandådalens Fjällhotell får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2009 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi med våra kunders hjälp

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5 conpharm ab årsredovisning 2002 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Resultat och ställning..............................................................................

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten HomeMaid Hemservice AB (publ), org.nr. 556543-8883, startade sin verksamhet under slutet av 1997. Bolaget har rörelsedrivande filialer på flera platser i

Läs mer