Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 92:e ordinarie årsmöte i Växjö 25 augusti 1994

2 Förslag till dagordning vid KT:s 92:e ordinarie årsmöte. Konserthuset Växjö torsdagen den 25 augusti 1994 kl Fastställande av dagordning för årsmötet 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Val av presidium,sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet 4. Årsberättelse och årsredovisning för 1993 års verksamhet 5. Revisionsberättelse för 1993 års verksamhet 6. Val av styrelse och revisorer för Val av valnämnd för Fastställande av medlemsavgifter för 1995 (styrelsen föreslår oförändrat 100 kronor för individuella medlemmar och 5000 kronor för företagsmedlemmar) 9. Beslut om plats för årsmötet 1995 (styrelsen föreslår Göteborg) 10. Övriga frågor Svenska kommunal-tekniska föreningen Årsberättelse 1993 Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

3 Ordförande Per Jacobsson Västerås Vice ordförande Arne Ransgård Göteborg Ledamöter Sune Johansson Kalmar Olle Sundh Malmö Kjell-Ove Eskilsson Göteborg Gunnar Lindberg Sundsvall Bengt Johansson Uppsala Suppleanter Anders Ekengren Västerås Klas Thorén Stockholm Valter Eriksson Umeå Som funktionärer har verkat: Kassör Börje Petersson Stockholm Kursledare Göte Gustavsson Malmö Redaktör Olle Ahlström Malmö Sekreterare Folke Sundberg Stockholm Kansliföreståndare Inger Eliasson Stockholm Styrelsen har under året hållit fyra sammanträden: den 22 mars i Stockholm den 18 juni som telefonsammanträde den 24 augusti i Borlänge den 29 november i Stockholm Förvaltningsutskottet har hållit två protokollförda sammanträden,samtliga i Stockholm: den 1 februari och den 12 november. Protokollen från styrelsens sammanträden finns tillgängliga på föreningens kansli. Bland de frågor som behandlats märks särskilt: o satsning på nyrekrytering o annonsförsäljning för Stadsbyggnad o riktlinjer för ekonomihantering o avskaffande av informationskommittén o avgivande av remissvar på flera statliga utredningar Kommunaltekniska utbildningsdagar och årsmötet KT:s kommunaltekniska utbildningsdagar arrangerades augusti i Borlänge, Galaxens konferenscentrum. I samband härmed hölls föreningens 91:a årsmöte. Temat för utbildningsdagarna var "Kretsloppssamhället och Infrastrukturen".

4 Den inledande gemensamma dagen öppnades av föreningens ordförande Per Jacobsson och Borlänges kommunstyrelses ordförande Georg Karlsson.Förmiddagen fortsattes med en redovisning av Investeringsplaneringen för vägnätet av väghållningsdivisionens chef Bengt Holmström och en exposé över Kretsloppssamhället, presenterad av Carl Henrik Robért. Efter lunch och utställningsbesök fortsatte så föredragen med Järnvägens utveckling i Europa och Norden presenterat av SJ:s miljöchef Lars Johansson och Investeringsplaneringen för järnvägsnätet, redovisat av stf generaldirektör Carl O Sicking. Kretsloppsfrågorna för kommunerna beskrevs sedan av Lennart Daleus, Björn Malbert, Chalmers och Pelle Helje på Borlänge Energi. Den påföljande dagen ägnades åt utbildningsblock i gatufrågor, trafikfrågor, stadsbyggnadsfrågor, mätnings- och fastighetsbildning, mark- och exploateringsfrågor, kommunernas lokalfrågor samt va-frågor. Avslutningsdagen innehöll studiebesök med olika teman. Även denna gång hölls en mindre utställning i anslutning till kurslokalerna. Totalt deltog 305 personer i utbildningsdagarna. Kursverksamheten Kursverksamheten i föreningen har under 1993 omfattat 17 arrangemang, med utbildningsdagar i Borlänge som det största. PBL-utbildningen har fortsatt med två kurser för miljökonsekvenser i översiktlig planering och med koppling till ekonomi och genomförande. Mätnings- och fastighetsbildningskommittén har varit aktiv med sammanlagt fyra seminarier under året. Den viktigaste frågan för dess medlemmar har varit lantmäteri- och inskrivningsutredningen. Trafikkommittén har haft två seminarier med bra deltagande och uppskattat innehåll. Liksom tidigare har Gatukommittén, Mark- och exploateringskommittén och Datasamordningsgruppen haft fasta arrange-

5 mang, som numera är väl inarbetade och som kommer att fortsätta årligen. Bygg- och förvaltningskommittén har initierat ett seminarium för Marknadsföring av lokaler. Övriga projekt har varit Kommunal-Teknik i förändring och Kvalitetssäkring vid upphandling av tjänster. Ett projekt - Rot-program för skolor, lokaler och bostäder, har måst skjutas upp med hänsyn till alltför låg aktivitet på den statliga sidan. Kursverksamheten, inkl. utbildningsdagar, har omfattat ca 1147 deltagare,en omslutning på ca Tkr och ett överskott på ca 533 Tkr. Resultatet har därvid belastats med kostnader för kursledare och av denne anlitad sekreterarhjälp. Andel i övrigt av föreningens administration har ej räknats med. Stadsbyggnad Under året har genomförts flera tidigare beslutade förändringar beträffande Stadsbyggnad. I utgivningen medverkar nu, förutom redaktören Olle Ahlström, Ingvar Nilsson, som redaktionssekreterare med ansvar för tidskriftens produktion. Annonsförsäljningen var fortsatt låg under hela året med ekonomiskt underskott som följd. Underskottet har begränsats genom att Stadsbyggnad utges med endast 4 nummer med 24 sidor. Härigenom pressades produktionskostnaderna maximalt samtidigt som en ny tryckeriupphandling gav ekonomiska fördelar. Nytt tryckeri är t.v. CEWE-förlaget i Bjästa. Annonsförsäljningen sköttes under året av Ingvar Nilsson, men i december 1993 träffades överenskommelse att annonsförsäljningen skulle övertagas av BNR, Hans Gustafsson, som före 1990 hade samma uppdrag. Internationellt samarbete De fem nordiska kommunaltekniska föreningarna har ett sedan länge fortgående samarbete främst genom Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommittén (NKS). I kommittén har KT under 1993 representerats av Per Jacobsson och Olle Ahlström. De nordiska föreningarna är också tillsammans medlem i "International Federation of Municipal Engineers" (IFME). Nordisk representant är Lloyd Lilleng Norge,som också är IFME:s president fram till 1994 års kongress i Oslo.

6 Fackkommittéerna Föreningen har under året haft sex fackkommittéer: gatukommittén bygg- och förvaltningskommittén mark- och exploateringskommittén trafikkommittén mätnings- och fastighetsbildningskommittén samhällsplaneringskommittén Fackkommittéernas arbete har liksom tidigare samordnats i informationskommittén,där fackkommittéernas ordförande och representanter för styrelsen ingår. Av både resursskäl och för ökat informationsutbyte har dock informationskommitténs möten samordnats/integrerats med styrelsemöten. För datafrågor finns en särskild samordningsgrupp men aktiviteten där har varit låg eftersom önskad integrering ändock skett mellan kommittéerna. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika fackkommittéerna: Gatukommittén Gatukommittén har 1993 haft tre sammantrõden. Gatu- och trafikblocket vid KT-93 i Borlänge har planerats och genomförts av gatukommittén i samarbete med trafikkommittén och kommunförbundet. Blocket var välbesökt. Det innehöll bl a rapporter om infrastrukturinvesteringar upphandlingslagstiftning, funktionsentreprenader, trafikmiljöfrågor, miljöprioriterade gator och trafiksäkerhet års upplaga av kommitténs årliga gatukontorsdagar (GK 93) i samarbete med en kommuns gatukontor har genomförts under mars månad med Uppsala som värdstad. Syftet var att visa upp ett gatukontors arbetssätt parallellt med att aktuella frågor i övrigt ventilerades. GK 93 genomfördes på ett mycket förtjänstfullt sätt av Uppsala gatukontor. Gatukommitténs sammanträde under november månad i Malmö fastställde tillsammans med gatuchef Jan Blomqvist huvuddragen i 1994 års gatukontorsdagar (GK 94) i Helsingborg/ Helsingör. Vidare studiebesiktigades de påbörjade Öresundsbroinvesteringarna på danska sidan. Kommittén har genom sina ledamöter medverkat i utvecklingsarbete inom ansvarsområdet. Genom att kommittén innehåller även representanter för Kommunförbundet och Vägverket har informations- och meningsutbytena i olika frågor bedrivits

7 i hög grad. Inom kommittén har under året behandlats bl a artiklar i tidskriften Stadsbyggnad samt ämnen för kommunala utbildningsdagar. Bygg- och förvaltningskommittén Kommitténs strävan är att genom sin sammansättning och sitt arbete bilda ett kontaktnät som representerar hela landet. Ett led i denna målsättning är att förlägga sammanträden, seminarier och konferenser till olika platser. Bygg- och förvaltningskommittén har under år 1993 haft tre protokollförda sammanträden i Uppsala, Borlänge och Göteborg. Kommittén har även arrangerat/medverkat i följande seminarier Marknadsföring av lokaler Uppsala Energieffektiva/sunda byggnader Hudiksvall Trots ambitiösa program har deltagandet i arrangemangen varit begränsat. Omfattande snabba förändringar i organisation och det kärva ekonomiska läget i kommunerna borde medföra behov av, och vara en stimulans för utbildning och kompetensutveckling genom breddat erfarenhetsutbyte. Seminariet i Hudiksvall var ett samarrangemang med BFR och Nutek, som drog ca 80 deltagare. Det visade tydligt på likheten i de problem av teknisk, miljömässig och ekonomisk karaktär, som vi nu och framgent har att brottas med. Mark- och exploateringskommittén Mark och exploateringskommittén har under 1993 haft fem sammanträden fördelade över året samt flera informella kontakter. Kommittén har vid utbildningsdagarna i Borlänge svarat för ett programblock, som omfattade marklösen för infrastruktur,kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen m.m. Vid de traditionella MEX-dagarna november i Kungälv behandlades bostadsfinansiering, byggnde, bostadsförmedling samt infrastrukturprojekt i Västsverige. Trafikkommittén Trafikkommittén har under året haft fyra sammanträden. Kommittén har förutom kommunala företrädare haft adjungerade representanter för Kommunförbundet och Vägverket. Kommittén har under året medverkat med ett block vid utbildningsdagarna i Borlänge. Vidare har kommittén initierat ett seminarium om Små cirkulationsplatser samt en kurs om

8 Trafiksäkerhet i stadsplaneringen. Kommittén har också medverkat till artiklar i Stadsbyggnad. Mätnings- och fastighetsbildningskommittén Kommittén har under året haft fyra sammanträden.dessa har präglats av arbetet med frågor som hör samman med Lantmäteri- och inskrivningsutredningen, LI-utredningen, vilken tillkommit under året. Den har avgivit ett första delbetänkande. Två extra stadsingenjörsdagar med huvudinriktning på utredningens frågor har anordnats med mycket stort deltagande (ca 100)båda dagarna. Den traditionella stadsingenjörskonferensen i ett som vanligt vårfagert Göteborg genomfördes den maj. Programmet innehöll utom nyheter från lantmäteriutredningen, ämnen som sträckte sig över ett vitt område såsom skadeståndsfrågor, digital kartteknik, fastighetsrätt samt historiska återblickar från Göteborgs stadsingenjörskontor. Kommitténs specialblock vid utbildningsdagarna i Borlänge upptogs till största delen av MBK-frågor inom kommunerna och gentemot Banverk och Vägverk. Dalaanknytningen och kopplingen till ett av nutidens modeord gavs i avsnittet som rubricerades Artonhundratalets jordbruk speglas i dagens infrastruktur i tätorterna. Vid ordinarie stadsingenjörskonferens i Stockholm den 11 november med över 100 deltagare fyllde Lantmäteriutredningen och PBL-utredningen större delen av dagens program. Båda enmansutredarna uppträdde som presentatörer. I kommitténs regi genomfördes den 18 mars ett heldagsseminarium rubricerat "utrustningar för presentation av utdata från geografiska informationssystem". Seminariet genomfördes i Stockholm och samlade ca 50 deltagare. Kommittén har genom sina ledamöter medverkat i två yttranden. I februari avgavs yttrande över förslag till en av handböckerna (fotogrammetri) till mätningskungörelsen. Större delen av arbetet med yttrande över lantmäteriutredningens första delbetänkande utfördes under slutet av Samhällsplaneringskommittén Under 1993 har kommittén fortsatt påbörjade aktiviteter rörande frågor kring ny planeringsteori och nya planeringsmetoder. Kommittén har medverkat till artiklar i Stadsbyggnad och diskuterat utvidgat samarbete i ämnet med bl.a Stadsarkitektföreningen. Avsikten var att ta upp ämnet vid KT-dagarna i Borlänge, men av praktiska skäl sköts frågan

9 till stadsarkitektdagen våren Kommittén åtog sig att under hösten 1993 förbereda den dagen. Den fortsatta lågkonjunkturen och omorganisationer/nedskärningar inom den offentliga sektorn har medfört att kursverksamheten varit låg även under Det står dock klart för kommittén att det finns ett växande intresse för bl.a. nya planeringsmetoder. Därför finns det skäl att framgent söka vidga samarbetet till att gälla såväl kollegor inom andra kommunala discipliner som den unga generationen planerare. En stor del av kommitténs krafter har under 1993 ägnats åt den under året pågående PBU-utredningen. Kommittén har därvid samarbetat med Kommunförbundet rörande den fysiska planeringens framtida ställning i PBU-utredningen, främst frågan om relationen mellan översiktsplan och detaljplan. Kommittén har ifrågasatt om det inte för vissa frågor, t.ex rörande infrastrukturen, skulle finnas ett särskilt bindande planinstitut mellan översiktsplan och detaljplan. PBUutredningen har uppvaktats i frågan och under hösten har ett särskilt yttrande avgivits av kommittén. I november ordnades i Malmö ett endags seminarium om trafiksäkerhet i stadsbyggnadsprocessen. Seminariet var en samproduktion mellan samhällsplanerings- och trafikkommittén. Dess syfte var att arkitekter och trafikplanerare skulle komma samman och diskutera hur man sammanväger trafiksäkerhet med andra stadsbyggnadsmässiga hänsyn vid planering av nya områden och vägar. Seminariet föll väl ut och kan mana till efterföljd. Kommittén har haft åtta sammanträden under året, de flesta som telefonsammanträden. Medlemmarna Under året har 64 nya medlemmar valts in: Helge Burén Stockholm, Gustaf Hamilton Malmö, Lars M Eriksson Luleå, Bertil Jidflo Kalmar, Rune Olsson Stockholm, Gunnar Sundstrand Gävle, Uno Svensson Kalmar, Börje Buss Tyresö, Monica Eberfors Eskilstuna, Mårten Lindström Lidingö, Sören Karlåker Gnesta, Mats Norrbom Upplands Väsby, Gunilla Nordvall Sundsvall, Paavo Rantanen Tierp, Roland Sandström Skara, Anders Wellving Linköping, Ewa Westman Kalmar, Jan Wingstedt Jönköping, Göran Åkesson Sala, Lena Eriksson Stockholm, Kjell Sandström Umeå, Lennart Berggren Härnösand, Inge Berntsson Tanumshede, Bo Müller Lindesberg, Anders Eriksson Södertälje, Peter Lindhqvist Malmö, Ulf Lademyr Avesta, Jan-Erik Häggroth Kristinehamn, Olov Blix Sollentuna, Bo lindblad Edsbyn, Inge Melin Malmö, Olof Täng

10 Karlskoga, Göte Claesson Uppsala, Bo Twengström Stockholm, Agneta Hammer Malmö, Göran Emanuelsson Visby, Håkan Johansson Uppsala, Tommy Högström Uppsala, Karl-Erik Kullander Uppsala, Lennart Etéus Göteborg, Roland Håkans Örebro, Stefan Kristiansson Göteborg, Olof Sjöblom Stockholm, Monica Hildingsson Stockholm, Per Hådell Stockholm, Gerth Christiansson Växjö, Karin Frykberg Vänersborg, Bertil Nordstrand Varberg, Eva Engman Partille, Anders Kreitz Sollentuna, Erling Enochsson Gislaved, Monica Berggren Jönköping, Dan-Erik Sjögren Lidköping, Claes-Göran Bergkvist Sandviken, Ingrid Sjöström Stockholm, Inger Gennerud Uddevalla, Johan Hermelin Sollentuna, Tom Å Johansson Tranås, Åke Holm Göteborg, Göran Orup Lund, Sven-Åke Johansson Vänersborg, Rolf Blom Enköping, Margareta Rydbo Kungälv, Gert Karlsson Falkenberg. Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 954. Ekonomi Föreningen omsatte under året cirka 1,7 miljoner kronor. Årets verksamhet gav ett överskott på cirka kronor. Förlusten på Stadsbyggnad,cirka kronor, kompenserades av bra utfall för Utbildningsdagar i Borlänge med överskott på cirka kronor och kursverksamheten med ett överskott på kronor. En närmare ekonomisk redovisning ges i årsredovisningen nedan. Västerås och Stockholm juni 1993 Per Jacobsson Folke Sundberg

11 Årsredovisning 1993 Balansräkning per den 31 december 1993 Tillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel :96 Kundfordringar :00 Övriga fordringar :73 Anläggningstillgångar Aktier : :19 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder :00 Interimsskulder :75 Skatteskulder 3 248:00 Upplupna sociala avgifter 8 519:00 Personalens källskatt :00 Eget kapital Från :01 Årets överskott : :19

12 Resultatrapport 1993 Intäkter Kostnader Netto Medlemsavgifter : :00 Administration :35 Styrelse,FU och INFO-kommitté : :35 Kommittéverksamhet 6 903: :60 Utbildningsdagar : : :67 Stadsbyggnad : : :98 Kursverksamhet : : :10 Kapitalförvaltning : : :99 Skatter : :00 Summa intäkter :99 Summa kostnader :56 Årets överskott :43

13 Värdepapperskontot 1993 Föreningens värdepapperskonto har under 1993 ökat genom nyemission av Ericsson Tel AB, 4,25 % konv. lån 1993/2000 à :00 nyemission av Skand. Ensk. Banken med 1200 aktier ser A Icke utnyttjade teckningsrätter till Skand. Ensk. Bankens nyemission har sålts Föreningens aktieportfölj bestod vid årsskiftet 1993/1994 av följande: Kurs Värde 2500 Argonaut AB,serie A fria 24: : Argonaut AB,serie B fria 25: : ASEA AB,serie A 582: :00 30 ASEA AB,serie B fria 384: : ASTRA AB,serie A 190: : Incentive AB,serie A fria 260: :00 30 Incentive AB,serie B fria 258: : SKF AB,serie B fria 135: : Ericsson Tel AB LM,serie B fria 341: : :00 Ericsson Tel AB, serie 2 B 131:00 % : Skandinaviska Ensk. Banken,serie A 56: : " " ",serie C fria 51: : Skanska AB,serie B bundna 177: : Volvo AB,serie A 548: : ",serie B 538: :00 Föreningens värdepappersportfölj,som är deponerad hos Skandinaviska Enskilda Bankens notariatavdelning,var vid 1993 års utgång värd :00 kronor Stockholm i april 1994 Börje Petersson

14 Kassaförvaltare Revisionsberättelse Undertecknade,som utsetts att såsom revisorer i Svenska Kommunal Tekniska Föreningen granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning under år 1993,får härmed avge följande revisionsberättelse. I revisionen har deltagit auktoriserade revisorn H G Saxlund,som svarar för siffergranskningen. Vi har tagit del av räkenskaper,protokoll och andra handlingar,som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning,granskat styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska redovisning,samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som vi ansett erforderliga. Vi har ej funnit anledning till anmärkning beträffande föreningens redovisningshandlingar,bokföring,inventering av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av dess angelägenheter. Vi tillstyrker att balansräkningen som slutar på kronor 19 öre fastställes, att årets överskott kronor 43 öre lägges till kapitalet att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för det gångna året Stockholm den 22 juni 1994 Georg Jönsson Lars Skillius HG Saxlund Aukt. revisor

15 Valnämnden får härmed avlämna förslag till styrelse och revisorer för 1995 Styrelse: Ordförande Bitr Stadsbyggnadsdirektör Per Jacobsson,Västerås (omval) Vice ordför. Stadsingenjör Arne Ransgård, Göteborg (omval) Ledamöter (omval) (omval) Stadsbyggnadsdirektör Kjell-Ove Eskilsson,Göteborg (omval) Gatudirektör Bengt Johansson, Uppsala (omval) Direktör Klas Thorén, Stockholm Teknisk chef Valter Eriksson, Umeå Fastighetschef Per-Olof Sandquist, Gävle (tid.suppl) Suppleanter Gatudirektör Leif Josefsson, Malmö (nyval) Stadsingenjör Per Johansson, Kalmar (nyval) Stadsarkitekt Claes-Åke Kindlund, Karlskrona (nyval) Revisorer: Ordinarie (omval) (omval) Suppleant (omval) Byggnadschef Georg Jönsson, Täby Gatudirektör Lars Skillius, Gävle Civilingenjör Peter Fäldt, Stockholm Valnämnden Olof Schiött

16 Ordförande Göran Gahm Gunnar Lidfeldt Mats Westling Märt Saarm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Verksamhetsberättelse 2013 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2013 Styrelsen för år 2013 har haft följande sammansättning: Ordförande Teknisk chef

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2013 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2013 samt ekonomisk redovisning. I förvaltningsberättelsen

Läs mer

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2010 I sydsvenska företags intresse Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening

Verksamhetsberättelse. Svensk Flyghistorisk Förening Verksamhetsberättelse Svensk Flyghistorisk Förening 2012 Michael Carlsons Blériot XI på Axvall hed den 29 juli 2012 Sida 1(28) Foto: Sune Larsson Svensk Flyghistorisk Förenings verksamhetsberättelse för

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Siffror och fakta Den här verksamhetsberättelsen är den mer formella beskrivningen av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet 2013. Den ska kompletteras med föreningens Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang

Läs mer