Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 92:e ordinarie årsmöte i Växjö 25 augusti 1994

2 Förslag till dagordning vid KT:s 92:e ordinarie årsmöte. Konserthuset Växjö torsdagen den 25 augusti 1994 kl Fastställande av dagordning för årsmötet 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Val av presidium,sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet 4. Årsberättelse och årsredovisning för 1993 års verksamhet 5. Revisionsberättelse för 1993 års verksamhet 6. Val av styrelse och revisorer för Val av valnämnd för Fastställande av medlemsavgifter för 1995 (styrelsen föreslår oförändrat 100 kronor för individuella medlemmar och 5000 kronor för företagsmedlemmar) 9. Beslut om plats för årsmötet 1995 (styrelsen föreslår Göteborg) 10. Övriga frågor Svenska kommunal-tekniska föreningen Årsberättelse 1993 Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

3 Ordförande Per Jacobsson Västerås Vice ordförande Arne Ransgård Göteborg Ledamöter Sune Johansson Kalmar Olle Sundh Malmö Kjell-Ove Eskilsson Göteborg Gunnar Lindberg Sundsvall Bengt Johansson Uppsala Suppleanter Anders Ekengren Västerås Klas Thorén Stockholm Valter Eriksson Umeå Som funktionärer har verkat: Kassör Börje Petersson Stockholm Kursledare Göte Gustavsson Malmö Redaktör Olle Ahlström Malmö Sekreterare Folke Sundberg Stockholm Kansliföreståndare Inger Eliasson Stockholm Styrelsen har under året hållit fyra sammanträden: den 22 mars i Stockholm den 18 juni som telefonsammanträde den 24 augusti i Borlänge den 29 november i Stockholm Förvaltningsutskottet har hållit två protokollförda sammanträden,samtliga i Stockholm: den 1 februari och den 12 november. Protokollen från styrelsens sammanträden finns tillgängliga på föreningens kansli. Bland de frågor som behandlats märks särskilt: o satsning på nyrekrytering o annonsförsäljning för Stadsbyggnad o riktlinjer för ekonomihantering o avskaffande av informationskommittén o avgivande av remissvar på flera statliga utredningar Kommunaltekniska utbildningsdagar och årsmötet KT:s kommunaltekniska utbildningsdagar arrangerades augusti i Borlänge, Galaxens konferenscentrum. I samband härmed hölls föreningens 91:a årsmöte. Temat för utbildningsdagarna var "Kretsloppssamhället och Infrastrukturen".

4 Den inledande gemensamma dagen öppnades av föreningens ordförande Per Jacobsson och Borlänges kommunstyrelses ordförande Georg Karlsson.Förmiddagen fortsattes med en redovisning av Investeringsplaneringen för vägnätet av väghållningsdivisionens chef Bengt Holmström och en exposé över Kretsloppssamhället, presenterad av Carl Henrik Robért. Efter lunch och utställningsbesök fortsatte så föredragen med Järnvägens utveckling i Europa och Norden presenterat av SJ:s miljöchef Lars Johansson och Investeringsplaneringen för järnvägsnätet, redovisat av stf generaldirektör Carl O Sicking. Kretsloppsfrågorna för kommunerna beskrevs sedan av Lennart Daleus, Björn Malbert, Chalmers och Pelle Helje på Borlänge Energi. Den påföljande dagen ägnades åt utbildningsblock i gatufrågor, trafikfrågor, stadsbyggnadsfrågor, mätnings- och fastighetsbildning, mark- och exploateringsfrågor, kommunernas lokalfrågor samt va-frågor. Avslutningsdagen innehöll studiebesök med olika teman. Även denna gång hölls en mindre utställning i anslutning till kurslokalerna. Totalt deltog 305 personer i utbildningsdagarna. Kursverksamheten Kursverksamheten i föreningen har under 1993 omfattat 17 arrangemang, med utbildningsdagar i Borlänge som det största. PBL-utbildningen har fortsatt med två kurser för miljökonsekvenser i översiktlig planering och med koppling till ekonomi och genomförande. Mätnings- och fastighetsbildningskommittén har varit aktiv med sammanlagt fyra seminarier under året. Den viktigaste frågan för dess medlemmar har varit lantmäteri- och inskrivningsutredningen. Trafikkommittén har haft två seminarier med bra deltagande och uppskattat innehåll. Liksom tidigare har Gatukommittén, Mark- och exploateringskommittén och Datasamordningsgruppen haft fasta arrange-

5 mang, som numera är väl inarbetade och som kommer att fortsätta årligen. Bygg- och förvaltningskommittén har initierat ett seminarium för Marknadsföring av lokaler. Övriga projekt har varit Kommunal-Teknik i förändring och Kvalitetssäkring vid upphandling av tjänster. Ett projekt - Rot-program för skolor, lokaler och bostäder, har måst skjutas upp med hänsyn till alltför låg aktivitet på den statliga sidan. Kursverksamheten, inkl. utbildningsdagar, har omfattat ca 1147 deltagare,en omslutning på ca Tkr och ett överskott på ca 533 Tkr. Resultatet har därvid belastats med kostnader för kursledare och av denne anlitad sekreterarhjälp. Andel i övrigt av föreningens administration har ej räknats med. Stadsbyggnad Under året har genomförts flera tidigare beslutade förändringar beträffande Stadsbyggnad. I utgivningen medverkar nu, förutom redaktören Olle Ahlström, Ingvar Nilsson, som redaktionssekreterare med ansvar för tidskriftens produktion. Annonsförsäljningen var fortsatt låg under hela året med ekonomiskt underskott som följd. Underskottet har begränsats genom att Stadsbyggnad utges med endast 4 nummer med 24 sidor. Härigenom pressades produktionskostnaderna maximalt samtidigt som en ny tryckeriupphandling gav ekonomiska fördelar. Nytt tryckeri är t.v. CEWE-förlaget i Bjästa. Annonsförsäljningen sköttes under året av Ingvar Nilsson, men i december 1993 träffades överenskommelse att annonsförsäljningen skulle övertagas av BNR, Hans Gustafsson, som före 1990 hade samma uppdrag. Internationellt samarbete De fem nordiska kommunaltekniska föreningarna har ett sedan länge fortgående samarbete främst genom Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommittén (NKS). I kommittén har KT under 1993 representerats av Per Jacobsson och Olle Ahlström. De nordiska föreningarna är också tillsammans medlem i "International Federation of Municipal Engineers" (IFME). Nordisk representant är Lloyd Lilleng Norge,som också är IFME:s president fram till 1994 års kongress i Oslo.

6 Fackkommittéerna Föreningen har under året haft sex fackkommittéer: gatukommittén bygg- och förvaltningskommittén mark- och exploateringskommittén trafikkommittén mätnings- och fastighetsbildningskommittén samhällsplaneringskommittén Fackkommittéernas arbete har liksom tidigare samordnats i informationskommittén,där fackkommittéernas ordförande och representanter för styrelsen ingår. Av både resursskäl och för ökat informationsutbyte har dock informationskommitténs möten samordnats/integrerats med styrelsemöten. För datafrågor finns en särskild samordningsgrupp men aktiviteten där har varit låg eftersom önskad integrering ändock skett mellan kommittéerna. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika fackkommittéerna: Gatukommittén Gatukommittén har 1993 haft tre sammantrõden. Gatu- och trafikblocket vid KT-93 i Borlänge har planerats och genomförts av gatukommittén i samarbete med trafikkommittén och kommunförbundet. Blocket var välbesökt. Det innehöll bl a rapporter om infrastrukturinvesteringar upphandlingslagstiftning, funktionsentreprenader, trafikmiljöfrågor, miljöprioriterade gator och trafiksäkerhet års upplaga av kommitténs årliga gatukontorsdagar (GK 93) i samarbete med en kommuns gatukontor har genomförts under mars månad med Uppsala som värdstad. Syftet var att visa upp ett gatukontors arbetssätt parallellt med att aktuella frågor i övrigt ventilerades. GK 93 genomfördes på ett mycket förtjänstfullt sätt av Uppsala gatukontor. Gatukommitténs sammanträde under november månad i Malmö fastställde tillsammans med gatuchef Jan Blomqvist huvuddragen i 1994 års gatukontorsdagar (GK 94) i Helsingborg/ Helsingör. Vidare studiebesiktigades de påbörjade Öresundsbroinvesteringarna på danska sidan. Kommittén har genom sina ledamöter medverkat i utvecklingsarbete inom ansvarsområdet. Genom att kommittén innehåller även representanter för Kommunförbundet och Vägverket har informations- och meningsutbytena i olika frågor bedrivits

7 i hög grad. Inom kommittén har under året behandlats bl a artiklar i tidskriften Stadsbyggnad samt ämnen för kommunala utbildningsdagar. Bygg- och förvaltningskommittén Kommitténs strävan är att genom sin sammansättning och sitt arbete bilda ett kontaktnät som representerar hela landet. Ett led i denna målsättning är att förlägga sammanträden, seminarier och konferenser till olika platser. Bygg- och förvaltningskommittén har under år 1993 haft tre protokollförda sammanträden i Uppsala, Borlänge och Göteborg. Kommittén har även arrangerat/medverkat i följande seminarier Marknadsföring av lokaler Uppsala Energieffektiva/sunda byggnader Hudiksvall Trots ambitiösa program har deltagandet i arrangemangen varit begränsat. Omfattande snabba förändringar i organisation och det kärva ekonomiska läget i kommunerna borde medföra behov av, och vara en stimulans för utbildning och kompetensutveckling genom breddat erfarenhetsutbyte. Seminariet i Hudiksvall var ett samarrangemang med BFR och Nutek, som drog ca 80 deltagare. Det visade tydligt på likheten i de problem av teknisk, miljömässig och ekonomisk karaktär, som vi nu och framgent har att brottas med. Mark- och exploateringskommittén Mark och exploateringskommittén har under 1993 haft fem sammanträden fördelade över året samt flera informella kontakter. Kommittén har vid utbildningsdagarna i Borlänge svarat för ett programblock, som omfattade marklösen för infrastruktur,kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen m.m. Vid de traditionella MEX-dagarna november i Kungälv behandlades bostadsfinansiering, byggnde, bostadsförmedling samt infrastrukturprojekt i Västsverige. Trafikkommittén Trafikkommittén har under året haft fyra sammanträden. Kommittén har förutom kommunala företrädare haft adjungerade representanter för Kommunförbundet och Vägverket. Kommittén har under året medverkat med ett block vid utbildningsdagarna i Borlänge. Vidare har kommittén initierat ett seminarium om Små cirkulationsplatser samt en kurs om

8 Trafiksäkerhet i stadsplaneringen. Kommittén har också medverkat till artiklar i Stadsbyggnad. Mätnings- och fastighetsbildningskommittén Kommittén har under året haft fyra sammanträden.dessa har präglats av arbetet med frågor som hör samman med Lantmäteri- och inskrivningsutredningen, LI-utredningen, vilken tillkommit under året. Den har avgivit ett första delbetänkande. Två extra stadsingenjörsdagar med huvudinriktning på utredningens frågor har anordnats med mycket stort deltagande (ca 100)båda dagarna. Den traditionella stadsingenjörskonferensen i ett som vanligt vårfagert Göteborg genomfördes den maj. Programmet innehöll utom nyheter från lantmäteriutredningen, ämnen som sträckte sig över ett vitt område såsom skadeståndsfrågor, digital kartteknik, fastighetsrätt samt historiska återblickar från Göteborgs stadsingenjörskontor. Kommitténs specialblock vid utbildningsdagarna i Borlänge upptogs till största delen av MBK-frågor inom kommunerna och gentemot Banverk och Vägverk. Dalaanknytningen och kopplingen till ett av nutidens modeord gavs i avsnittet som rubricerades Artonhundratalets jordbruk speglas i dagens infrastruktur i tätorterna. Vid ordinarie stadsingenjörskonferens i Stockholm den 11 november med över 100 deltagare fyllde Lantmäteriutredningen och PBL-utredningen större delen av dagens program. Båda enmansutredarna uppträdde som presentatörer. I kommitténs regi genomfördes den 18 mars ett heldagsseminarium rubricerat "utrustningar för presentation av utdata från geografiska informationssystem". Seminariet genomfördes i Stockholm och samlade ca 50 deltagare. Kommittén har genom sina ledamöter medverkat i två yttranden. I februari avgavs yttrande över förslag till en av handböckerna (fotogrammetri) till mätningskungörelsen. Större delen av arbetet med yttrande över lantmäteriutredningens första delbetänkande utfördes under slutet av Samhällsplaneringskommittén Under 1993 har kommittén fortsatt påbörjade aktiviteter rörande frågor kring ny planeringsteori och nya planeringsmetoder. Kommittén har medverkat till artiklar i Stadsbyggnad och diskuterat utvidgat samarbete i ämnet med bl.a Stadsarkitektföreningen. Avsikten var att ta upp ämnet vid KT-dagarna i Borlänge, men av praktiska skäl sköts frågan

9 till stadsarkitektdagen våren Kommittén åtog sig att under hösten 1993 förbereda den dagen. Den fortsatta lågkonjunkturen och omorganisationer/nedskärningar inom den offentliga sektorn har medfört att kursverksamheten varit låg även under Det står dock klart för kommittén att det finns ett växande intresse för bl.a. nya planeringsmetoder. Därför finns det skäl att framgent söka vidga samarbetet till att gälla såväl kollegor inom andra kommunala discipliner som den unga generationen planerare. En stor del av kommitténs krafter har under 1993 ägnats åt den under året pågående PBU-utredningen. Kommittén har därvid samarbetat med Kommunförbundet rörande den fysiska planeringens framtida ställning i PBU-utredningen, främst frågan om relationen mellan översiktsplan och detaljplan. Kommittén har ifrågasatt om det inte för vissa frågor, t.ex rörande infrastrukturen, skulle finnas ett särskilt bindande planinstitut mellan översiktsplan och detaljplan. PBUutredningen har uppvaktats i frågan och under hösten har ett särskilt yttrande avgivits av kommittén. I november ordnades i Malmö ett endags seminarium om trafiksäkerhet i stadsbyggnadsprocessen. Seminariet var en samproduktion mellan samhällsplanerings- och trafikkommittén. Dess syfte var att arkitekter och trafikplanerare skulle komma samman och diskutera hur man sammanväger trafiksäkerhet med andra stadsbyggnadsmässiga hänsyn vid planering av nya områden och vägar. Seminariet föll väl ut och kan mana till efterföljd. Kommittén har haft åtta sammanträden under året, de flesta som telefonsammanträden. Medlemmarna Under året har 64 nya medlemmar valts in: Helge Burén Stockholm, Gustaf Hamilton Malmö, Lars M Eriksson Luleå, Bertil Jidflo Kalmar, Rune Olsson Stockholm, Gunnar Sundstrand Gävle, Uno Svensson Kalmar, Börje Buss Tyresö, Monica Eberfors Eskilstuna, Mårten Lindström Lidingö, Sören Karlåker Gnesta, Mats Norrbom Upplands Väsby, Gunilla Nordvall Sundsvall, Paavo Rantanen Tierp, Roland Sandström Skara, Anders Wellving Linköping, Ewa Westman Kalmar, Jan Wingstedt Jönköping, Göran Åkesson Sala, Lena Eriksson Stockholm, Kjell Sandström Umeå, Lennart Berggren Härnösand, Inge Berntsson Tanumshede, Bo Müller Lindesberg, Anders Eriksson Södertälje, Peter Lindhqvist Malmö, Ulf Lademyr Avesta, Jan-Erik Häggroth Kristinehamn, Olov Blix Sollentuna, Bo lindblad Edsbyn, Inge Melin Malmö, Olof Täng

10 Karlskoga, Göte Claesson Uppsala, Bo Twengström Stockholm, Agneta Hammer Malmö, Göran Emanuelsson Visby, Håkan Johansson Uppsala, Tommy Högström Uppsala, Karl-Erik Kullander Uppsala, Lennart Etéus Göteborg, Roland Håkans Örebro, Stefan Kristiansson Göteborg, Olof Sjöblom Stockholm, Monica Hildingsson Stockholm, Per Hådell Stockholm, Gerth Christiansson Växjö, Karin Frykberg Vänersborg, Bertil Nordstrand Varberg, Eva Engman Partille, Anders Kreitz Sollentuna, Erling Enochsson Gislaved, Monica Berggren Jönköping, Dan-Erik Sjögren Lidköping, Claes-Göran Bergkvist Sandviken, Ingrid Sjöström Stockholm, Inger Gennerud Uddevalla, Johan Hermelin Sollentuna, Tom Å Johansson Tranås, Åke Holm Göteborg, Göran Orup Lund, Sven-Åke Johansson Vänersborg, Rolf Blom Enköping, Margareta Rydbo Kungälv, Gert Karlsson Falkenberg. Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 954. Ekonomi Föreningen omsatte under året cirka 1,7 miljoner kronor. Årets verksamhet gav ett överskott på cirka kronor. Förlusten på Stadsbyggnad,cirka kronor, kompenserades av bra utfall för Utbildningsdagar i Borlänge med överskott på cirka kronor och kursverksamheten med ett överskott på kronor. En närmare ekonomisk redovisning ges i årsredovisningen nedan. Västerås och Stockholm juni 1993 Per Jacobsson Folke Sundberg

11 Årsredovisning 1993 Balansräkning per den 31 december 1993 Tillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel :96 Kundfordringar :00 Övriga fordringar :73 Anläggningstillgångar Aktier : :19 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder :00 Interimsskulder :75 Skatteskulder 3 248:00 Upplupna sociala avgifter 8 519:00 Personalens källskatt :00 Eget kapital Från :01 Årets överskott : :19

12 Resultatrapport 1993 Intäkter Kostnader Netto Medlemsavgifter : :00 Administration :35 Styrelse,FU och INFO-kommitté : :35 Kommittéverksamhet 6 903: :60 Utbildningsdagar : : :67 Stadsbyggnad : : :98 Kursverksamhet : : :10 Kapitalförvaltning : : :99 Skatter : :00 Summa intäkter :99 Summa kostnader :56 Årets överskott :43

13 Värdepapperskontot 1993 Föreningens värdepapperskonto har under 1993 ökat genom nyemission av Ericsson Tel AB, 4,25 % konv. lån 1993/2000 à :00 nyemission av Skand. Ensk. Banken med 1200 aktier ser A Icke utnyttjade teckningsrätter till Skand. Ensk. Bankens nyemission har sålts Föreningens aktieportfölj bestod vid årsskiftet 1993/1994 av följande: Kurs Värde 2500 Argonaut AB,serie A fria 24: : Argonaut AB,serie B fria 25: : ASEA AB,serie A 582: :00 30 ASEA AB,serie B fria 384: : ASTRA AB,serie A 190: : Incentive AB,serie A fria 260: :00 30 Incentive AB,serie B fria 258: : SKF AB,serie B fria 135: : Ericsson Tel AB LM,serie B fria 341: : :00 Ericsson Tel AB, serie 2 B 131:00 % : Skandinaviska Ensk. Banken,serie A 56: : " " ",serie C fria 51: : Skanska AB,serie B bundna 177: : Volvo AB,serie A 548: : ",serie B 538: :00 Föreningens värdepappersportfölj,som är deponerad hos Skandinaviska Enskilda Bankens notariatavdelning,var vid 1993 års utgång värd :00 kronor Stockholm i april 1994 Börje Petersson

14 Kassaförvaltare Revisionsberättelse Undertecknade,som utsetts att såsom revisorer i Svenska Kommunal Tekniska Föreningen granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning under år 1993,får härmed avge följande revisionsberättelse. I revisionen har deltagit auktoriserade revisorn H G Saxlund,som svarar för siffergranskningen. Vi har tagit del av räkenskaper,protokoll och andra handlingar,som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning,granskat styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska redovisning,samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som vi ansett erforderliga. Vi har ej funnit anledning till anmärkning beträffande föreningens redovisningshandlingar,bokföring,inventering av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av dess angelägenheter. Vi tillstyrker att balansräkningen som slutar på kronor 19 öre fastställes, att årets överskott kronor 43 öre lägges till kapitalet att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för det gångna året Stockholm den 22 juni 1994 Georg Jönsson Lars Skillius HG Saxlund Aukt. revisor

15 Valnämnden får härmed avlämna förslag till styrelse och revisorer för 1995 Styrelse: Ordförande Bitr Stadsbyggnadsdirektör Per Jacobsson,Västerås (omval) Vice ordför. Stadsingenjör Arne Ransgård, Göteborg (omval) Ledamöter (omval) (omval) Stadsbyggnadsdirektör Kjell-Ove Eskilsson,Göteborg (omval) Gatudirektör Bengt Johansson, Uppsala (omval) Direktör Klas Thorén, Stockholm Teknisk chef Valter Eriksson, Umeå Fastighetschef Per-Olof Sandquist, Gävle (tid.suppl) Suppleanter Gatudirektör Leif Josefsson, Malmö (nyval) Stadsingenjör Per Johansson, Kalmar (nyval) Stadsarkitekt Claes-Åke Kindlund, Karlskrona (nyval) Revisorer: Ordinarie (omval) (omval) Suppleant (omval) Byggnadschef Georg Jönsson, Täby Gatudirektör Lars Skillius, Gävle Civilingenjör Peter Fäldt, Stockholm Valnämnden Olof Schiött

16 Ordförande Göran Gahm Gunnar Lidfeldt Mats Westling Märt Saarm

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen,

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress,

Läs mer

Lokal: Finlandia Hall Conference and Exhibition Center, rum 24

Lokal: Finlandia Hall Conference and Exhibition Center, rum 24 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 110:e ordinarie årskongress Tid: Onsdagen den 6 juni 2012 kl 12.00 12.35. Plats: Helsingfors Lokal: Finlandia Hall Conference

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Söndagen den 27 augusti 1995 kl 14.00-17.45 Plats: Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg. Lokal: Sessionssalen.

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsesammanträdets öppnande. Vice ordförande Klas Thorén öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 8 december 1998 kl 13.00-16.45 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Lavals rum

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn Etablerad år 1902 Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 96:e ordinarie årskongress tisdagen den 15 september 1998 i Stockholm 1 KT:s 96:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 24 augusti 1999 kl 13.00-16.15 Plats: Stadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg Lokal: Rum 452, Kubiken

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 13 mars 1995 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm. Närvarande: Per Jacobsson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/6 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 27 november 1995 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm. Lokal: Sessionssal

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2012-12-28-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Erling Johansson hälsade

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 november 1996 kl 13.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Lavals rum 9:036.

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl 14.00-18.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 9:034.

Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl 14.00-18.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska rummet 9:034. Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 15 november 1999 kl 14.00-18.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Jungska

Läs mer

Tid: Måndagen den 17 november 1997 kl 13.00-16.45 Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bolindersalen, 9:035.

Tid: Måndagen den 17 november 1997 kl 13.00-16.45 Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bolindersalen, 9:035. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 17 november 1997 kl 13.00-16.45 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bolindersalen,

Läs mer

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe.

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. EKERÖ BÅTKLUBB PROTOKOLL Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2011-05-26-27 1(5) Styrelsemöte 2011/3 med kommittéordf. och funktionärer. Tid: Torsdagen den 26 maj 2011 kl 16.00-18.00 Fredagen den 27 maj 2011 kl 08.30-12.00 Plats: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Bostadsrättsföreningen Stigbygeln i Umeå Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 -

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8)

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8) 1(8) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31 Sida 1 Styrelsen för Gråens Koloniförening får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 2008-11-12 Dnr Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 Datum: 2008-11-12 Närvarande: Se bilaga 1 1 Årsmötet förklarades öppnat av Thorbjörn Larsson 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för

Läs mer

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141.

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT)

Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) KALLELSE Till ordinarie årsmöte för Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän (SKNT) Tid och plats: torsdagen den 26 maj 2016 kl. 16.45 i Marketplace stora konferensrum i Textile Fashion Center i Borås.

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer