Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen"

Transkript

1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 92:e ordinarie årsmöte i Växjö 25 augusti 1994

2 Förslag till dagordning vid KT:s 92:e ordinarie årsmöte. Konserthuset Växjö torsdagen den 25 augusti 1994 kl Fastställande av dagordning för årsmötet 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Val av presidium,sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet 4. Årsberättelse och årsredovisning för 1993 års verksamhet 5. Revisionsberättelse för 1993 års verksamhet 6. Val av styrelse och revisorer för Val av valnämnd för Fastställande av medlemsavgifter för 1995 (styrelsen föreslår oförändrat 100 kronor för individuella medlemmar och 5000 kronor för företagsmedlemmar) 9. Beslut om plats för årsmötet 1995 (styrelsen föreslår Göteborg) 10. Övriga frågor Svenska kommunal-tekniska föreningen Årsberättelse 1993 Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

3 Ordförande Per Jacobsson Västerås Vice ordförande Arne Ransgård Göteborg Ledamöter Sune Johansson Kalmar Olle Sundh Malmö Kjell-Ove Eskilsson Göteborg Gunnar Lindberg Sundsvall Bengt Johansson Uppsala Suppleanter Anders Ekengren Västerås Klas Thorén Stockholm Valter Eriksson Umeå Som funktionärer har verkat: Kassör Börje Petersson Stockholm Kursledare Göte Gustavsson Malmö Redaktör Olle Ahlström Malmö Sekreterare Folke Sundberg Stockholm Kansliföreståndare Inger Eliasson Stockholm Styrelsen har under året hållit fyra sammanträden: den 22 mars i Stockholm den 18 juni som telefonsammanträde den 24 augusti i Borlänge den 29 november i Stockholm Förvaltningsutskottet har hållit två protokollförda sammanträden,samtliga i Stockholm: den 1 februari och den 12 november. Protokollen från styrelsens sammanträden finns tillgängliga på föreningens kansli. Bland de frågor som behandlats märks särskilt: o satsning på nyrekrytering o annonsförsäljning för Stadsbyggnad o riktlinjer för ekonomihantering o avskaffande av informationskommittén o avgivande av remissvar på flera statliga utredningar Kommunaltekniska utbildningsdagar och årsmötet KT:s kommunaltekniska utbildningsdagar arrangerades augusti i Borlänge, Galaxens konferenscentrum. I samband härmed hölls föreningens 91:a årsmöte. Temat för utbildningsdagarna var "Kretsloppssamhället och Infrastrukturen".

4 Den inledande gemensamma dagen öppnades av föreningens ordförande Per Jacobsson och Borlänges kommunstyrelses ordförande Georg Karlsson.Förmiddagen fortsattes med en redovisning av Investeringsplaneringen för vägnätet av väghållningsdivisionens chef Bengt Holmström och en exposé över Kretsloppssamhället, presenterad av Carl Henrik Robért. Efter lunch och utställningsbesök fortsatte så föredragen med Järnvägens utveckling i Europa och Norden presenterat av SJ:s miljöchef Lars Johansson och Investeringsplaneringen för järnvägsnätet, redovisat av stf generaldirektör Carl O Sicking. Kretsloppsfrågorna för kommunerna beskrevs sedan av Lennart Daleus, Björn Malbert, Chalmers och Pelle Helje på Borlänge Energi. Den påföljande dagen ägnades åt utbildningsblock i gatufrågor, trafikfrågor, stadsbyggnadsfrågor, mätnings- och fastighetsbildning, mark- och exploateringsfrågor, kommunernas lokalfrågor samt va-frågor. Avslutningsdagen innehöll studiebesök med olika teman. Även denna gång hölls en mindre utställning i anslutning till kurslokalerna. Totalt deltog 305 personer i utbildningsdagarna. Kursverksamheten Kursverksamheten i föreningen har under 1993 omfattat 17 arrangemang, med utbildningsdagar i Borlänge som det största. PBL-utbildningen har fortsatt med två kurser för miljökonsekvenser i översiktlig planering och med koppling till ekonomi och genomförande. Mätnings- och fastighetsbildningskommittén har varit aktiv med sammanlagt fyra seminarier under året. Den viktigaste frågan för dess medlemmar har varit lantmäteri- och inskrivningsutredningen. Trafikkommittén har haft två seminarier med bra deltagande och uppskattat innehåll. Liksom tidigare har Gatukommittén, Mark- och exploateringskommittén och Datasamordningsgruppen haft fasta arrange-

5 mang, som numera är väl inarbetade och som kommer att fortsätta årligen. Bygg- och förvaltningskommittén har initierat ett seminarium för Marknadsföring av lokaler. Övriga projekt har varit Kommunal-Teknik i förändring och Kvalitetssäkring vid upphandling av tjänster. Ett projekt - Rot-program för skolor, lokaler och bostäder, har måst skjutas upp med hänsyn till alltför låg aktivitet på den statliga sidan. Kursverksamheten, inkl. utbildningsdagar, har omfattat ca 1147 deltagare,en omslutning på ca Tkr och ett överskott på ca 533 Tkr. Resultatet har därvid belastats med kostnader för kursledare och av denne anlitad sekreterarhjälp. Andel i övrigt av föreningens administration har ej räknats med. Stadsbyggnad Under året har genomförts flera tidigare beslutade förändringar beträffande Stadsbyggnad. I utgivningen medverkar nu, förutom redaktören Olle Ahlström, Ingvar Nilsson, som redaktionssekreterare med ansvar för tidskriftens produktion. Annonsförsäljningen var fortsatt låg under hela året med ekonomiskt underskott som följd. Underskottet har begränsats genom att Stadsbyggnad utges med endast 4 nummer med 24 sidor. Härigenom pressades produktionskostnaderna maximalt samtidigt som en ny tryckeriupphandling gav ekonomiska fördelar. Nytt tryckeri är t.v. CEWE-förlaget i Bjästa. Annonsförsäljningen sköttes under året av Ingvar Nilsson, men i december 1993 träffades överenskommelse att annonsförsäljningen skulle övertagas av BNR, Hans Gustafsson, som före 1990 hade samma uppdrag. Internationellt samarbete De fem nordiska kommunaltekniska föreningarna har ett sedan länge fortgående samarbete främst genom Nordiska Kommunaltekniska Samarbetskommittén (NKS). I kommittén har KT under 1993 representerats av Per Jacobsson och Olle Ahlström. De nordiska föreningarna är också tillsammans medlem i "International Federation of Municipal Engineers" (IFME). Nordisk representant är Lloyd Lilleng Norge,som också är IFME:s president fram till 1994 års kongress i Oslo.

6 Fackkommittéerna Föreningen har under året haft sex fackkommittéer: gatukommittén bygg- och förvaltningskommittén mark- och exploateringskommittén trafikkommittén mätnings- och fastighetsbildningskommittén samhällsplaneringskommittén Fackkommittéernas arbete har liksom tidigare samordnats i informationskommittén,där fackkommittéernas ordförande och representanter för styrelsen ingår. Av både resursskäl och för ökat informationsutbyte har dock informationskommitténs möten samordnats/integrerats med styrelsemöten. För datafrågor finns en särskild samordningsgrupp men aktiviteten där har varit låg eftersom önskad integrering ändock skett mellan kommittéerna. Nedan redovisas kortfattat årets verksamhet i de olika fackkommittéerna: Gatukommittén Gatukommittén har 1993 haft tre sammantrõden. Gatu- och trafikblocket vid KT-93 i Borlänge har planerats och genomförts av gatukommittén i samarbete med trafikkommittén och kommunförbundet. Blocket var välbesökt. Det innehöll bl a rapporter om infrastrukturinvesteringar upphandlingslagstiftning, funktionsentreprenader, trafikmiljöfrågor, miljöprioriterade gator och trafiksäkerhet års upplaga av kommitténs årliga gatukontorsdagar (GK 93) i samarbete med en kommuns gatukontor har genomförts under mars månad med Uppsala som värdstad. Syftet var att visa upp ett gatukontors arbetssätt parallellt med att aktuella frågor i övrigt ventilerades. GK 93 genomfördes på ett mycket förtjänstfullt sätt av Uppsala gatukontor. Gatukommitténs sammanträde under november månad i Malmö fastställde tillsammans med gatuchef Jan Blomqvist huvuddragen i 1994 års gatukontorsdagar (GK 94) i Helsingborg/ Helsingör. Vidare studiebesiktigades de påbörjade Öresundsbroinvesteringarna på danska sidan. Kommittén har genom sina ledamöter medverkat i utvecklingsarbete inom ansvarsområdet. Genom att kommittén innehåller även representanter för Kommunförbundet och Vägverket har informations- och meningsutbytena i olika frågor bedrivits

7 i hög grad. Inom kommittén har under året behandlats bl a artiklar i tidskriften Stadsbyggnad samt ämnen för kommunala utbildningsdagar. Bygg- och förvaltningskommittén Kommitténs strävan är att genom sin sammansättning och sitt arbete bilda ett kontaktnät som representerar hela landet. Ett led i denna målsättning är att förlägga sammanträden, seminarier och konferenser till olika platser. Bygg- och förvaltningskommittén har under år 1993 haft tre protokollförda sammanträden i Uppsala, Borlänge och Göteborg. Kommittén har även arrangerat/medverkat i följande seminarier Marknadsföring av lokaler Uppsala Energieffektiva/sunda byggnader Hudiksvall Trots ambitiösa program har deltagandet i arrangemangen varit begränsat. Omfattande snabba förändringar i organisation och det kärva ekonomiska läget i kommunerna borde medföra behov av, och vara en stimulans för utbildning och kompetensutveckling genom breddat erfarenhetsutbyte. Seminariet i Hudiksvall var ett samarrangemang med BFR och Nutek, som drog ca 80 deltagare. Det visade tydligt på likheten i de problem av teknisk, miljömässig och ekonomisk karaktär, som vi nu och framgent har att brottas med. Mark- och exploateringskommittén Mark och exploateringskommittén har under 1993 haft fem sammanträden fördelade över året samt flera informella kontakter. Kommittén har vid utbildningsdagarna i Borlänge svarat för ett programblock, som omfattade marklösen för infrastruktur,kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen m.m. Vid de traditionella MEX-dagarna november i Kungälv behandlades bostadsfinansiering, byggnde, bostadsförmedling samt infrastrukturprojekt i Västsverige. Trafikkommittén Trafikkommittén har under året haft fyra sammanträden. Kommittén har förutom kommunala företrädare haft adjungerade representanter för Kommunförbundet och Vägverket. Kommittén har under året medverkat med ett block vid utbildningsdagarna i Borlänge. Vidare har kommittén initierat ett seminarium om Små cirkulationsplatser samt en kurs om

8 Trafiksäkerhet i stadsplaneringen. Kommittén har också medverkat till artiklar i Stadsbyggnad. Mätnings- och fastighetsbildningskommittén Kommittén har under året haft fyra sammanträden.dessa har präglats av arbetet med frågor som hör samman med Lantmäteri- och inskrivningsutredningen, LI-utredningen, vilken tillkommit under året. Den har avgivit ett första delbetänkande. Två extra stadsingenjörsdagar med huvudinriktning på utredningens frågor har anordnats med mycket stort deltagande (ca 100)båda dagarna. Den traditionella stadsingenjörskonferensen i ett som vanligt vårfagert Göteborg genomfördes den maj. Programmet innehöll utom nyheter från lantmäteriutredningen, ämnen som sträckte sig över ett vitt område såsom skadeståndsfrågor, digital kartteknik, fastighetsrätt samt historiska återblickar från Göteborgs stadsingenjörskontor. Kommitténs specialblock vid utbildningsdagarna i Borlänge upptogs till största delen av MBK-frågor inom kommunerna och gentemot Banverk och Vägverk. Dalaanknytningen och kopplingen till ett av nutidens modeord gavs i avsnittet som rubricerades Artonhundratalets jordbruk speglas i dagens infrastruktur i tätorterna. Vid ordinarie stadsingenjörskonferens i Stockholm den 11 november med över 100 deltagare fyllde Lantmäteriutredningen och PBL-utredningen större delen av dagens program. Båda enmansutredarna uppträdde som presentatörer. I kommitténs regi genomfördes den 18 mars ett heldagsseminarium rubricerat "utrustningar för presentation av utdata från geografiska informationssystem". Seminariet genomfördes i Stockholm och samlade ca 50 deltagare. Kommittén har genom sina ledamöter medverkat i två yttranden. I februari avgavs yttrande över förslag till en av handböckerna (fotogrammetri) till mätningskungörelsen. Större delen av arbetet med yttrande över lantmäteriutredningens första delbetänkande utfördes under slutet av Samhällsplaneringskommittén Under 1993 har kommittén fortsatt påbörjade aktiviteter rörande frågor kring ny planeringsteori och nya planeringsmetoder. Kommittén har medverkat till artiklar i Stadsbyggnad och diskuterat utvidgat samarbete i ämnet med bl.a Stadsarkitektföreningen. Avsikten var att ta upp ämnet vid KT-dagarna i Borlänge, men av praktiska skäl sköts frågan

9 till stadsarkitektdagen våren Kommittén åtog sig att under hösten 1993 förbereda den dagen. Den fortsatta lågkonjunkturen och omorganisationer/nedskärningar inom den offentliga sektorn har medfört att kursverksamheten varit låg även under Det står dock klart för kommittén att det finns ett växande intresse för bl.a. nya planeringsmetoder. Därför finns det skäl att framgent söka vidga samarbetet till att gälla såväl kollegor inom andra kommunala discipliner som den unga generationen planerare. En stor del av kommitténs krafter har under 1993 ägnats åt den under året pågående PBU-utredningen. Kommittén har därvid samarbetat med Kommunförbundet rörande den fysiska planeringens framtida ställning i PBU-utredningen, främst frågan om relationen mellan översiktsplan och detaljplan. Kommittén har ifrågasatt om det inte för vissa frågor, t.ex rörande infrastrukturen, skulle finnas ett särskilt bindande planinstitut mellan översiktsplan och detaljplan. PBUutredningen har uppvaktats i frågan och under hösten har ett särskilt yttrande avgivits av kommittén. I november ordnades i Malmö ett endags seminarium om trafiksäkerhet i stadsbyggnadsprocessen. Seminariet var en samproduktion mellan samhällsplanerings- och trafikkommittén. Dess syfte var att arkitekter och trafikplanerare skulle komma samman och diskutera hur man sammanväger trafiksäkerhet med andra stadsbyggnadsmässiga hänsyn vid planering av nya områden och vägar. Seminariet föll väl ut och kan mana till efterföljd. Kommittén har haft åtta sammanträden under året, de flesta som telefonsammanträden. Medlemmarna Under året har 64 nya medlemmar valts in: Helge Burén Stockholm, Gustaf Hamilton Malmö, Lars M Eriksson Luleå, Bertil Jidflo Kalmar, Rune Olsson Stockholm, Gunnar Sundstrand Gävle, Uno Svensson Kalmar, Börje Buss Tyresö, Monica Eberfors Eskilstuna, Mårten Lindström Lidingö, Sören Karlåker Gnesta, Mats Norrbom Upplands Väsby, Gunilla Nordvall Sundsvall, Paavo Rantanen Tierp, Roland Sandström Skara, Anders Wellving Linköping, Ewa Westman Kalmar, Jan Wingstedt Jönköping, Göran Åkesson Sala, Lena Eriksson Stockholm, Kjell Sandström Umeå, Lennart Berggren Härnösand, Inge Berntsson Tanumshede, Bo Müller Lindesberg, Anders Eriksson Södertälje, Peter Lindhqvist Malmö, Ulf Lademyr Avesta, Jan-Erik Häggroth Kristinehamn, Olov Blix Sollentuna, Bo lindblad Edsbyn, Inge Melin Malmö, Olof Täng

10 Karlskoga, Göte Claesson Uppsala, Bo Twengström Stockholm, Agneta Hammer Malmö, Göran Emanuelsson Visby, Håkan Johansson Uppsala, Tommy Högström Uppsala, Karl-Erik Kullander Uppsala, Lennart Etéus Göteborg, Roland Håkans Örebro, Stefan Kristiansson Göteborg, Olof Sjöblom Stockholm, Monica Hildingsson Stockholm, Per Hådell Stockholm, Gerth Christiansson Växjö, Karin Frykberg Vänersborg, Bertil Nordstrand Varberg, Eva Engman Partille, Anders Kreitz Sollentuna, Erling Enochsson Gislaved, Monica Berggren Jönköping, Dan-Erik Sjögren Lidköping, Claes-Göran Bergkvist Sandviken, Ingrid Sjöström Stockholm, Inger Gennerud Uddevalla, Johan Hermelin Sollentuna, Tom Å Johansson Tranås, Åke Holm Göteborg, Göran Orup Lund, Sven-Åke Johansson Vänersborg, Rolf Blom Enköping, Margareta Rydbo Kungälv, Gert Karlsson Falkenberg. Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 954. Ekonomi Föreningen omsatte under året cirka 1,7 miljoner kronor. Årets verksamhet gav ett överskott på cirka kronor. Förlusten på Stadsbyggnad,cirka kronor, kompenserades av bra utfall för Utbildningsdagar i Borlänge med överskott på cirka kronor och kursverksamheten med ett överskott på kronor. En närmare ekonomisk redovisning ges i årsredovisningen nedan. Västerås och Stockholm juni 1993 Per Jacobsson Folke Sundberg

11 Årsredovisning 1993 Balansräkning per den 31 december 1993 Tillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel :96 Kundfordringar :00 Övriga fordringar :73 Anläggningstillgångar Aktier : :19 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder :00 Interimsskulder :75 Skatteskulder 3 248:00 Upplupna sociala avgifter 8 519:00 Personalens källskatt :00 Eget kapital Från :01 Årets överskott : :19

12 Resultatrapport 1993 Intäkter Kostnader Netto Medlemsavgifter : :00 Administration :35 Styrelse,FU och INFO-kommitté : :35 Kommittéverksamhet 6 903: :60 Utbildningsdagar : : :67 Stadsbyggnad : : :98 Kursverksamhet : : :10 Kapitalförvaltning : : :99 Skatter : :00 Summa intäkter :99 Summa kostnader :56 Årets överskott :43

13 Värdepapperskontot 1993 Föreningens värdepapperskonto har under 1993 ökat genom nyemission av Ericsson Tel AB, 4,25 % konv. lån 1993/2000 à :00 nyemission av Skand. Ensk. Banken med 1200 aktier ser A Icke utnyttjade teckningsrätter till Skand. Ensk. Bankens nyemission har sålts Föreningens aktieportfölj bestod vid årsskiftet 1993/1994 av följande: Kurs Värde 2500 Argonaut AB,serie A fria 24: : Argonaut AB,serie B fria 25: : ASEA AB,serie A 582: :00 30 ASEA AB,serie B fria 384: : ASTRA AB,serie A 190: : Incentive AB,serie A fria 260: :00 30 Incentive AB,serie B fria 258: : SKF AB,serie B fria 135: : Ericsson Tel AB LM,serie B fria 341: : :00 Ericsson Tel AB, serie 2 B 131:00 % : Skandinaviska Ensk. Banken,serie A 56: : " " ",serie C fria 51: : Skanska AB,serie B bundna 177: : Volvo AB,serie A 548: : ",serie B 538: :00 Föreningens värdepappersportfölj,som är deponerad hos Skandinaviska Enskilda Bankens notariatavdelning,var vid 1993 års utgång värd :00 kronor Stockholm i april 1994 Börje Petersson

14 Kassaförvaltare Revisionsberättelse Undertecknade,som utsetts att såsom revisorer i Svenska Kommunal Tekniska Föreningen granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning under år 1993,får härmed avge följande revisionsberättelse. I revisionen har deltagit auktoriserade revisorn H G Saxlund,som svarar för siffergranskningen. Vi har tagit del av räkenskaper,protokoll och andra handlingar,som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning,granskat styrelsens årsberättelse och kassaförvaltarens ekonomiska redovisning,samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som vi ansett erforderliga. Vi har ej funnit anledning till anmärkning beträffande föreningens redovisningshandlingar,bokföring,inventering av dess tillgångar eller eljest beträffande förvaltningen av dess angelägenheter. Vi tillstyrker att balansräkningen som slutar på kronor 19 öre fastställes, att årets överskott kronor 43 öre lägges till kapitalet att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för det gångna året Stockholm den 22 juni 1994 Georg Jönsson Lars Skillius HG Saxlund Aukt. revisor

15 Valnämnden får härmed avlämna förslag till styrelse och revisorer för 1995 Styrelse: Ordförande Bitr Stadsbyggnadsdirektör Per Jacobsson,Västerås (omval) Vice ordför. Stadsingenjör Arne Ransgård, Göteborg (omval) Ledamöter (omval) (omval) Stadsbyggnadsdirektör Kjell-Ove Eskilsson,Göteborg (omval) Gatudirektör Bengt Johansson, Uppsala (omval) Direktör Klas Thorén, Stockholm Teknisk chef Valter Eriksson, Umeå Fastighetschef Per-Olof Sandquist, Gävle (tid.suppl) Suppleanter Gatudirektör Leif Josefsson, Malmö (nyval) Stadsingenjör Per Johansson, Kalmar (nyval) Stadsarkitekt Claes-Åke Kindlund, Karlskrona (nyval) Revisorer: Ordinarie (omval) (omval) Suppleant (omval) Byggnadschef Georg Jönsson, Täby Gatudirektör Lars Skillius, Gävle Civilingenjör Peter Fäldt, Stockholm Valnämnden Olof Schiött

16 Ordförande Göran Gahm Gunnar Lidfeldt Mats Westling Märt Saarm

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande:

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress,

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 24 augusti 1999 kl 13.00-16.15 Plats: Stadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg Lokal: Rum 452, Kubiken

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141.

Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 5:141. Sid 1/7 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 20 november 2000 kl 14.00-17.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Årsredovisning räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer