Verksamhetsberättelse för Forum för Professionsforskning (FPF), 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Forum för Professionsforskning (FPF), 2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Forum för Professionsforskning (FPF), 2008 Forum för professionsforskning påbörjade sin verksamhet 2008 och detta första år har präglats av att finna arbetsformer inom miljön. Flera forskningsprojekt har startat och ett formaliserat samarbete med forskare vid andra lärosäten, svål nationellt som internationellt, har påbörjats. Forskningen inom miljön är flervetenskapligt anlagd för att kunna undersöka, analysera och förstå olika typer av professionaliseringsprocesser i samhället, inte minst i relation till den högre utbildningen. Ett exempel på att Forum för professionsforskning börjar synas utåt är att Karin Jonnergård och Lena Agevall var inbjudna som Keynote speakers på Ekonomistyrelsens 10-årsjubileum. För vårt fortsatta arbete under 2009 hänvisas till Verksamhetsplan Gemensam och övergripande verksamhet Under 2008 har miljöns övergripande verksamhet bestått av att på olika sätt formera och organisera verksamheten, dels internt dels externt mot andra professionsforskare. Som tidigare har FPF:s kärna bestått av en styrgrupp bestående av Gunnar Olofsson som forskningsledare, Eva Johnsson som samordnare och professor Karin Jonnergård, professor Håkan Jenner, docent Lena Agevall samt doktorand Elin Funck som sekreterare. Från och med hösten 2008 har sekreterarfunktionen delats mellan Elin och doktorand Otto Petersson. Ett av de stora gemensamma arbeten som genomförts under 2008 är författandet av antologin När den professionella autonomin blir ett problem, som utkom i december 2008 i Acta Wexionensia, Växjö Univerity Press. Redaktörer för boken är Elin Funck, Karin Jonnergård och Maria Wolmejsö. Boken består av 10 kapitel skrivna av 12 författare, alla verksamma i FPF, och belyser professionell autonomi utifrån teoretiskt perspektiv med exempel från skilda yrkespraktiker. Boken processades fram genom 6 olika seminarietillfällen där textunderlagen till de olika kapitlen kritiskt granskades. De seminarier som FPF haft under 2008 har framför allt varit centrerade till antologin. Förutom dessa har styrgruppen träffats regelbundet för diskussion och planering av verksamheten. Den 10 oktober inbjöd FPF till ett möte på Teleborgs slott med syfte att samla forskare med intresse för professionsforskning från Växjö och Kalmar. Mötet samlade forskare och doktorander, sammanlagt 18 personer, för att inventera intresset för professionsforskning vid lärosätena. Därefter är ambitionen att försöka utforma verksamheten så att detta intresse kan utvecklas och bli en fortlöpande aktivitet inom FPF. Nationellt nätverk i professionsforskning Vi har under detta första år haft ambitionen att parallellt arbeta med uppbyggnaden av en kreativ forskningsverksamhet inom FPF och med uppbyggnaden av såväl nationella som internationella kontakter inom forskningsområdet. Det har resulterat i att FAS gett anslag för att bygga upp ett nationellt forskarnätverk kring professionsforskning. Ansvariga för detta är professor Karin Jonnergård, professor Gunnar Olofsson samt professor Lennart Svensson, Göteborgs universitet och fil. Dr Ola Fransson och fil. Dr. Madeleine Rohlin från Malmö 1

2 högskola. FPF var värd för det första nationella nätverksmötet vilket genomfördes den 3-4 december 2008 på Teleborgs slott. För planering, uppläggning och genomförande av nätverksmötet ansvarade FPF, med huvudansvar för Otto Petersson, Elin Funck och Eva Johnsson. Det första nationella nätverksmötet i professionsforskning som samlade drygt 60 forskare från landet. Förutom nationella deltagare var också Jens-Christian Smeby och Håvard Helland från Centrum för Professionsstudier i Oslo med för att informera om centrets forskning. Professor Mike Dent från Staffordshire University i England var inbjuden som föreläsare. Responsen från mötet har varit enbart positivt och inneburit att nya kontakter knutits både mellan forskare på Växjö universitet och med andra lärosäten i landet. Vid det nationella nätverksmötet inbjöds en internationell forskare som föreläsare, professor Mike Dent från Staffordshire Univeristy i England. Förutom hans anförande vid nätverksmötet arrangerades dels ett öppet högre seminarium den 1/ då han föreläste om olika styrningformer inom sjukvården. Den 2/12 hade Mike Dent ett seminarium med fem doktorander från olika ämnesområden där deras avhandlingsprojekt diskuterades. Ett samarbete har också påbörjats med Senter för profesjonsstudier (SPS) i Oslo där kontakter tagits dels kring mer övergripande forskningssamarbete, dels kring specifika forskningsprojekt. Eva Johnsson och Gunnar Olofsson mötte ledningen för SPS (såsom Lars Inge Terum) och de som ansvarar för forskningsprogrammet STUDDATA (Jens- Christian Smedby) i Oslo den 10 september Internationalisering Förutom internationella publikationer (se nedan) deltar FPFs forskare regelbundet i de internationella konferenser som anordnas för professionsforskare. Under 2008 deltog vi vid flera internationella konferenser såsom: Eva Johnsson och Karin Jonnergård deltog med papers i European Sociological Associations Resaerch committee on Professions konferens i Århus, Danmark, juni 2008 Karin Jonnergård och Ola Nilsson deltog i OARNET konferens, Arild, januari Karin Jonnergård deltog i Danish Network for Accounting Research, Århus, Gunnar Olofsson och Eva Johnsson deltog i International Sociological associations Research Committee on Professions konferens i Oslo den september Forskningsprojekt I den följande texten beskrivs FPFs forskningsverksamhet, dels de pågående projekten, dels de som avrapporterats under

3 The double movement for expansion and transformation of professionalism Forskningsgruppen HERE är nära länkat till detta tema. Ett omfattande arbete har påbörjats för att bygga upp databaser utifrån såväl enkäter som kvalitativa intervjuer. Dessa material gör det möjligt att följa utveckling och förändring av olika akademiska yrkesutbildningar (professionsutbildningar) vid Växjö universitet. De som arbetar i HERE-projekten är bl.a. Gunnar Olofsson, Eva Fasth, Margareta Lindström- Nilsson liksom flera doktorander (Magnus Eriksson Magnus Persson, Joacim Larsson). Inom ramen för HERE startade under 2008 den s.k. femklövern som syftar till att följa fem professionsutbildningar (socionomer, bibliotekarier, personalvetare, sports management och poliser). Eva Fasth ansvarar för projektet, en longitudinell studie där studentgrupperna intervjuats vid två tillfällen, dels under deras första termin dels efter avslutad utbildning. Enkäterna kompletteras med intervjuer. Enkäterna är jämförbara med de undersökningar som genomförs på Senter för Profesjonsstudier (SPS)i Oslo. Under 2008 har enkäterna kodats och analyserats och intervjuer har genomförts och är under bearbetning. Rapporter om de olika yrkesgrupperna publiceras under våren De sammanställs till en antologi under Medarbetare i projektet är Tony Wågman, Daniel Larsson, Mirjana Westermark och Otto Petersson från SVI samt Eva Johnsson från IVOSA, vilka ansvarar för var sin yrkeskategori. Fil.lic Anna-Maria Sarstrand-Marekovic har påbörjat ett mindre projekt (1,5 månad) om relationen mellan högskoleutbildningar inom IMER-området och de yrkesuppgifter och yrkesområden som de riktas mot. Det är en studie av hur en professionaliseringsprocess påbörjas. Syfte med studien är att förbereda en ansökan för våren Ett projekt kring ledarskapets professionalisering har utvecklats under 2008 (Agneta Franssén och Elvi Richard i samarbete med Ingrid Dackert, Malmö högskola). I samarbete med polishögskolan i Oslo påbörjade Otto Petersson tillsammans med Rolf Granér hösten 2008 ett projekt kring rekrytering och utbildning av poliser. Projektet heter Nordisk komparativ og longitudinell studie av rekruttering, utdanning og karrierelöp i poititet. Ett möte hölls i Oslo kring detta den oktober Under 2008 inledde FPF ett samarbete med Centrum för professionsforskning i Malmö och med Kalmar högskola för att samordna kartläggningar av olika yrkes- och professionsutbildningars förlopp. Ambitionen är att systematiskt koordinera dessa olika enkäter med syftet att bygga en nationell databas. Ansvarig för detta är Eva Fasth. FPFs arbete koordineras med Senter för profesjonsstudier i Oslo och deras databasprojekt STUDDATA. Tranparency and governance in professionalism Under 2008 har projektet Frihet under ansvar eller ansvar under insyn? Om dokumentstyrnings påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella påbörjats. Projektet finansieras av FAS (Lena Fritzén, Karin Jonnergård, Lena Agevall och Eva Johnsson deltar). Syftet är att identifiera förändringar av professioners 3

4 arbetssätt som följer av dokumentationsstyrning och de effekter som detta har på professionellas upplevelse av autonomi och ansvar och att utveckla en teori om hur detta påverkar professionell kunskap och professionella normsystem. Under 2008 har empiri samlats in och en första övergripande analys har påbörjats. Projektet Den professionella autonomins mörka sida har lett till en första artikel av Gunnar Olofsson (kring lobotomins uppgång och fall). Detta projekt vidareutvecklas under 2009 med dels ytterligare en fallstudie (kring mängdlärans roll i matematikdidaktiken), dels en förstudie kring finansanalytikerna (Jonnergård m.fl.) Professional boundary work Hösten 2008 fick Christopher von Koch finansiering från Vetenskapsrådet för projektet Att vakta en marknad mot förbättrad klassificering och beskrivning av corporate governance system. Projektet studerar på vilket sätt de professioner som arbetar för att försäkra korrekt information till kapitalmarknaden fullföljr denna funktion, hur avgränsningarna vad gäller arbetsuppgifter och metodik är emellan de olika professionerna och huruvida deras arbete de facto leder till ett ökat förtroende för kapitalmarknaden. De professioner som i första hand ska studeras är revisorer, finansanalytiker och ekonomijournalister. Under året har en förstudie kring investerares förtroende för revisorer genomförts. En enkät har skickats ut till ägare av sex börsnoterade företag och resultatet avrapporterades i form av konferensbidrag. Projektet genomförs i samarbete med forskargruppen för Corporate Governance, Ekonomihögskolan, Växjö universitet. Avslutade forskningsprojekt Projektet To enter a profession entrance strategies and effects on gender structure har avrapporterats till Riksbankens Jubileumsfond. Projektet Balance scorecard in the health care- a study of how a control instrument is implemented and translated har avrapporterats till FAS. Ett flertal artiklar har skrivits under året se publikationslista. Doktorand Elin Funck har arbetat i projektet och kommer att disputera i början av Projektet Från professionell autonomi till utifrån kommande standarder - en studie av en föränderlig kontrolldiskurs är formellt avslutat, men fortfarande skrivs texter med studiens empiri som bas. Projektets syfte var att studera hur införandet av kvalitetssäkring inom sjukvård och revisionsbransch påverkade de dominerade professionerna, läkare och revisorer, inom sektorerna. Planerade/sökta forskningsprojekt För forskningsprojektet Guardians of the markets, boundary work between auditors, lawyers and finance analysts har ansökningar skickats till Riksbankens Jubileumsfond, Handelsbankens forskningsstiftelse och VR, men fått avslag. Syftet med projektet är bland annat att undersöka förtroendet från aktieägarna är för de yrkesgrupper som förser den 4

5 finansiella marknaden med information. Projektet är att se som en fortsättning (vidgning) av projektet Auditing role in changing corporative governance system. Under hösten 2008 planerades två större ansökningar till FAS resp. RJ under våren 2009 utifrån ett samarbete mellan Thomas Brante (Lund), Lennart Svensson (Göteborg) och Gunnar Olofsson (Växjö). Det gäller en ansökan om professionella gruppers arbetsvillkor och värderingar som bygger vidare på ett projekt som drevs i mitten av 1990-talet av bl.a. Brante och Svensson. Projektet tänks inkludera flera Växjöforskare, såsom Eva Fasth och Eva Johnsson. Vi kan således sammanfatta med att flera externa finansierade forskningsprojekt har startat under året där såväl seniora forskare som doktorander är involverade. Inom ramen för miljön har fler personer engagerats under året kring olika projekt (se beskrivningen ovan). Master och doktorandkurser Under 2008 har följande master/doktorandkurser genomförts och det är: a) Profession och förvaltning, b) profession och mångfald och c) professionsteori. Detta är kurser som kommer att vidareutvecklas och ges längre fram. Samarbetsformer Forum för Professionsforskning är organiserad genom att den leds av en styrgrupp bestående av fem personer från flera ämnen. Det är Lena Agevall och Otto Petersson från statsvetenskap, Håkan Jenner, pedagogik, Karin Jonnergård och Elin Funck från företagsekonomi, Gunnar Olofsson, sociologi och Eva Johnsson, socialt arbete. Under 2008 har Gunnar Olofsson varit forskningsledare och Eva Johnsson har varit koordinator. Elin Funck har varit administrativt ansvarig det första halvåret vilket sedan delats med Otto Petersson. Under uppstarten var Daniel Larsson och Tony Wågman, bägge SVI ansvariga för hemsidan och under hösten 2008 har detta överförts till Cecilia Brandell på SVI. Under året har styrgruppen träffats åtta gånger för att planera och diskutera verksamheten. Vi har idag doktorander från flera ämnen som är aktiva inom ramen för FPF. Inom Forum för professionsforskning finns flera doktorander engagerade från olika ämnen. Der är Ulrika Järkestig Berggren (socialt arbete), Maria Alm, Joakim Krantz och Claudia Gilleberg (IPED), Otto Petersson (SVI), Elin Funck och Ola Nilsson (EHV). Via HERE deltar även Magnus Persson, Magnus Eriksson och Joacim Larsson (sociologi). Publikationer De publikationer som redovisas är de som har koppling till FPF:s forskningsaktiviteter. 5

6 Agevall, Lena & Jenner Håkan (2008) Lärares professionalitet- förmågan att hantera dilemman, I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Aidemark, L-G. & Funck, E. (2008) Ledarskap och mätning i sjukvården, Kommunal ekonomi & Politik, Vol. 12 (1), pp Aidemark, L-G. (2008) Competition and cooperation using the balanced scorecard in the privatization of a hospital, International Journal of Health Care Quality Assurance (Coming). Aidemark, L-G. & Funck, E. (2008) Measurement and Health Care Management, accepted i Financial Accountability and Management, Elg U. Jonnergård, K. & Månsson, J. (red)(kommande) Att träda in i en organisation. Om inträdesstrategier bland nydisputerade akademiker och nyackrediterade revisorer Växjö: Växjö university Press. Funck, E. (kommande) Balanced Scorecard i sjukvården: en studie av översättning och materialisering i två nationella kontexter, Växjö universitet, avhandling Funck, E., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) (2008) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Funck, E., Jonnergård, K. & Wolmesjö, M. (2008) Professionell autonomi som risk och möjlighet, i Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Funck, E., Jonnergård, K.,& Wolmesjö, M. (2008) När professionell heteronomi blir ett problem, i Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Funck, E. (2008) Från fri yrkesutövare till anställd tjänsteman om det önskvärda i att begränsa den professionella autonomin, i Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Gillberg Claudia (2008) Autonomi i förskolan illusion eller möjlighet? I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Johnsson, Eva (2008) The discretion of social workers, uncertainty and manual based interventions. Paper presentation vid European Sociological Associations Resaerch committee on Professions konferens i Århus, Danmark, juni 2008 Johnsson Eva & Svensson, Kerstin (2008) (Accepted) Exploring knowledge in social work through models. In Research Synergies in Social Professions EUSW Research Work Group. Under utgivning. Johnsson Eva, Laanemets Leili & Svensson Kerstin (2008 ). Den professionella blicken - att göra bedömningar i socialt arbete. I Funck, Elin, Jonnergård, Karin och 6

7 Wolmesjö Maria (red), När den professionella autonomin blir ett dilemma. Acta Wexionensia. Nr 161/2008. Växjö. Växjö University Press. Johnsson, Eva (2008) Social Work a Profession in Change. In Berg Elisabeth, Barry Jim, Piippola Saioa & Chandler John (ed) Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance. Research Report 2008:06, Luelå. Luleå University of Technology. Department of Human Work Scineces, Division of Social Work. Jonnergård, K.& Erlingsdóttir, G (2008) Mellan autonomi och kontroll om hur professionell identitet påverkar införande av nya kontrollmodeller, i Funck, E., Jonnergård, K & Wolmesjö M (red), Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Jonnergård, K. & Erlingsdottir, G, (2008) Infused by quality professionals strategies for dealing with the implementation of quality assurance. Paper presented at ESAP meeting, Århus, Hette nu konferensen så Eva? Jonnergård K & Nilsson, O., (2008) Gatekeepers of trust? Owners perceptions on the audit function, paper presented at the Danish Network for Accounting Research, Århus, Jonnergård K & Stafsudd, A (2008) Kvinnor och mäns uttalande om genusskillnader. Papper presenterat på Oernet konferens, Arild, Jonnergård, K., Stafsudd, A & Elg, U. (2008) Performance Evaluations as Gender Barriers in Professional Organizations: A Study of Auditing Firms. Accepted for publication in Gender, Work and Organization. Olofsson, Gunnar Everyone his/her won profession?. Paper presenterat bid ISAs professionsforskningsgrupps konferens i Oslo den september 2008 Olofsson, Gunnar (2008) Kan professioners autonomi leda till professionella katastrofer? Lobotomins uppgång och fall som exempel. I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Petersson, Otto (2008) Den polisiära lämplighetslogiken en text angående de normer som genomsyrar polisiärt vardagsarbete. Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Svensson, Kerstin, Johnsson, Eva & Laanemets, Leili. Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete. Stockholm. Natur & Kultur. Wolmesjö, Maria (2008) Ledarskapets autonomi om chefers dilemman och handlingsutrymme. I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö 7

8 Avvikelser Några av våra planerade forskningsprojekt för 2008 har inte påbörjats och dessa är: To understand professional skills as a way to solve dilemmas, The management function in transformation och Kontrkatbaserad demokrati har inte kunnat genomföras. Vi hade också planerat en serie kring lärandetillfällen under ledning av professor Håkan Jenner, som inte har kunnat genomföras. De kommer att äga rum under 2009 (se verksamhetsplan 2009). Några kommentarer Ett stort problem i uppstarten av miljön har varit bristen på stöd och hjälp vad gäller utformande av hemsida och det kontinuerliga arbetet med uppdatering av densamma. Under slutet av 2008 har vi fått stöd för detta. Det är av allra största vikt att detta stöd finns både när det gäller information inom universitet men också utåt. Växjö den 1 februari 2009 Gunnar Olofsson och Eva Johnsson 8

Verksamhetsrapport för Forum för professionsforskning 2009

Verksamhetsrapport för Forum för professionsforskning 2009 Verksamhetsrapport för Forum för professionsforskning 2009 Gemensam och övergripande verksamhet. Liksom tidigare har vi på olika sätt värnat vår flervetenskapliga profil och stimulerat till samarbete mellan

Läs mer

Verksamhetsplan för Forum för professionsforskning 2010

Verksamhetsplan för Forum för professionsforskning 2010 Verksamhetsplan för Forum för professionsforskning 2010 1. Gemensam och övergripande verksamhet Forum för professionsforskning (FPF) är en forskningsgrupp och inriktning som har fått universitetsstöd sedan

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

A K T U E L L F O R S K N I N G I N O M E X T E R N R E D O V I S N I N G O C H R E V I S I O N I S V E R I G E V Å R E N 2 0 0 9

A K T U E L L F O R S K N I N G I N O M E X T E R N R E D O V I S N I N G O C H R E V I S I O N I S V E R I G E V Å R E N 2 0 0 9 A K T U E L L F O R S K N I N G I N O M E X T E R N R E D O V I S N I N G O C H R E V I S I O N I S V E R I G E V Å R E N 2 0 0 9 Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper Institutionen för samhällsvetenskaper En institution med stark internationell profil inom utbildning, forskning och samverkan 1 Innehåll Innehåll Inledning 3 Våra ämnen 4 Grundutbildning och avancerad

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet

Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet Ledarens roll i kvalitetsförbättringsoch säkerhetsarbetet En genomgång av forskning Dr John Øvretveit (jovret@aol.com) Director of Research, MMC, Karolinska Institute, Stockholm Professor of Health Policy

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Professionalisering av ett yrkesfält processen, förhoppningarna, utmaningarna Staffan Höjer Mötesplats funktionshinder 16 november 2010 Dagens program Vad är professionalisering Varför professionalisera

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Professionerna i akademin. och. akademin i professionerna

Professionerna i akademin. och. akademin i professionerna Professionerna i akademin och akademin i professionerna Ola Agevall Forum for Research on Professions Linnaeus University Tidsbild: Engelskt 1800-tal Profession och universitet At least there is tolerably

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol 1 Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol Varför kvalitetsarbete? För att motsvara medborgarnas berättigade krav på en rättssäker och effektiv rättsskipning och därmed

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Öppna föreläsningar Våren 2012

Öppna föreläsningar Våren 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under våren via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se

Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se www.logeye.se 17799 27000 Översikt och aktuell status ISO/IEC 27000-serien Lars Söderlund, Lüning Consulting Lars Söderlund Lüning Consulting AB Uppsala Informationssäkerhet IT-säkerhet 7 Konsulter www.luning-consulting.se

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

HAI - HUND SOM FRÄMJARE AV AKTIVITET OCH INTEGRITET I DEMENSVÅRDEN

HAI - HUND SOM FRÄMJARE AV AKTIVITET OCH INTEGRITET I DEMENSVÅRDEN HAI - HUND SOM FRÄMJARE AV AKTIVITET OCH INTEGRITET I DEMENSVÅRDEN Ett projekt för ökad livskvalitet hos personer med demenssjukdom samt högre arbetstillfredsställelse hos personal i demensvården i Eskilstuna

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

OM LABEL Våra tjänster

OM LABEL Våra tjänster OM LABEL Våra tjänster Label är managementkonsulter med fokus på varumärken. Vi utvecklar nordiska företag med varumärket som främsta ledstjärna. Labels kompetensområde omfattar varumärkesanalys, strategiutveckling,

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

PCC och ledarskap mellan stabilitet och förändring

PCC och ledarskap mellan stabilitet och förändring PCC och ledarskap mellan stabilitet och förändring Eric Carlström Docent i offentlig förvaltning Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Public organizations Old Immortal No liquidations Deeply rooted

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21. Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap KEJSARENS NYA KLÄDER 2014-05-21 Maria Kallberg Avdelningen för arkiv- och datavetenskap MARIA KALLBERG Sedan 1998 Arkivarie inom privat, statlig och kommunal arkivverksamhet 2000-2001 Universitetsadjunkt

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

HR-transformation på svenska

HR-transformation på svenska HR-transformation på svenska Personalvetarprogrammets 30-årsjubileum Freddy Hällsten 21 mars 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Innehåll HRM:s historiska utveckling HR-transformation innebörd Projektets

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014

Malin Bolin, fil.dr i sociologi. Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 , fil.dr i sociologi Fortbildning Arbetsliv & Hälsa, Piteå, 24 september 2014 Från sjukpreven-on -ll hälsofrämjande Helhetsperspektiv: Risk och - friskfaktorer för att minska sjukdom och främja hälsa Ökat

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf

Managementhandboken leda, styra och utveckla. Bengt Karlöf Managementhandboken leda, styra och utveckla Bengt Karlöf 1 2006 SIS Förlag AB Managementhandboken leda, styra och utveckla Författare Bengt Karlöf Redaktör Joachim Bowin ISBN 91-7162-673-5 ISSN 0347-2019

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Torsdagen den 20 oktober Akut omhändertagande vad händer i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner?

Torsdagen den 20 oktober Akut omhändertagande vad händer i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner? I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under hösten via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer