Verksamhetsberättelse för Forum för Professionsforskning (FPF), 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Forum för Professionsforskning (FPF), 2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Forum för Professionsforskning (FPF), 2008 Forum för professionsforskning påbörjade sin verksamhet 2008 och detta första år har präglats av att finna arbetsformer inom miljön. Flera forskningsprojekt har startat och ett formaliserat samarbete med forskare vid andra lärosäten, svål nationellt som internationellt, har påbörjats. Forskningen inom miljön är flervetenskapligt anlagd för att kunna undersöka, analysera och förstå olika typer av professionaliseringsprocesser i samhället, inte minst i relation till den högre utbildningen. Ett exempel på att Forum för professionsforskning börjar synas utåt är att Karin Jonnergård och Lena Agevall var inbjudna som Keynote speakers på Ekonomistyrelsens 10-årsjubileum. För vårt fortsatta arbete under 2009 hänvisas till Verksamhetsplan Gemensam och övergripande verksamhet Under 2008 har miljöns övergripande verksamhet bestått av att på olika sätt formera och organisera verksamheten, dels internt dels externt mot andra professionsforskare. Som tidigare har FPF:s kärna bestått av en styrgrupp bestående av Gunnar Olofsson som forskningsledare, Eva Johnsson som samordnare och professor Karin Jonnergård, professor Håkan Jenner, docent Lena Agevall samt doktorand Elin Funck som sekreterare. Från och med hösten 2008 har sekreterarfunktionen delats mellan Elin och doktorand Otto Petersson. Ett av de stora gemensamma arbeten som genomförts under 2008 är författandet av antologin När den professionella autonomin blir ett problem, som utkom i december 2008 i Acta Wexionensia, Växjö Univerity Press. Redaktörer för boken är Elin Funck, Karin Jonnergård och Maria Wolmejsö. Boken består av 10 kapitel skrivna av 12 författare, alla verksamma i FPF, och belyser professionell autonomi utifrån teoretiskt perspektiv med exempel från skilda yrkespraktiker. Boken processades fram genom 6 olika seminarietillfällen där textunderlagen till de olika kapitlen kritiskt granskades. De seminarier som FPF haft under 2008 har framför allt varit centrerade till antologin. Förutom dessa har styrgruppen träffats regelbundet för diskussion och planering av verksamheten. Den 10 oktober inbjöd FPF till ett möte på Teleborgs slott med syfte att samla forskare med intresse för professionsforskning från Växjö och Kalmar. Mötet samlade forskare och doktorander, sammanlagt 18 personer, för att inventera intresset för professionsforskning vid lärosätena. Därefter är ambitionen att försöka utforma verksamheten så att detta intresse kan utvecklas och bli en fortlöpande aktivitet inom FPF. Nationellt nätverk i professionsforskning Vi har under detta första år haft ambitionen att parallellt arbeta med uppbyggnaden av en kreativ forskningsverksamhet inom FPF och med uppbyggnaden av såväl nationella som internationella kontakter inom forskningsområdet. Det har resulterat i att FAS gett anslag för att bygga upp ett nationellt forskarnätverk kring professionsforskning. Ansvariga för detta är professor Karin Jonnergård, professor Gunnar Olofsson samt professor Lennart Svensson, Göteborgs universitet och fil. Dr Ola Fransson och fil. Dr. Madeleine Rohlin från Malmö 1

2 högskola. FPF var värd för det första nationella nätverksmötet vilket genomfördes den 3-4 december 2008 på Teleborgs slott. För planering, uppläggning och genomförande av nätverksmötet ansvarade FPF, med huvudansvar för Otto Petersson, Elin Funck och Eva Johnsson. Det första nationella nätverksmötet i professionsforskning som samlade drygt 60 forskare från landet. Förutom nationella deltagare var också Jens-Christian Smeby och Håvard Helland från Centrum för Professionsstudier i Oslo med för att informera om centrets forskning. Professor Mike Dent från Staffordshire University i England var inbjuden som föreläsare. Responsen från mötet har varit enbart positivt och inneburit att nya kontakter knutits både mellan forskare på Växjö universitet och med andra lärosäten i landet. Vid det nationella nätverksmötet inbjöds en internationell forskare som föreläsare, professor Mike Dent från Staffordshire Univeristy i England. Förutom hans anförande vid nätverksmötet arrangerades dels ett öppet högre seminarium den 1/ då han föreläste om olika styrningformer inom sjukvården. Den 2/12 hade Mike Dent ett seminarium med fem doktorander från olika ämnesområden där deras avhandlingsprojekt diskuterades. Ett samarbete har också påbörjats med Senter för profesjonsstudier (SPS) i Oslo där kontakter tagits dels kring mer övergripande forskningssamarbete, dels kring specifika forskningsprojekt. Eva Johnsson och Gunnar Olofsson mötte ledningen för SPS (såsom Lars Inge Terum) och de som ansvarar för forskningsprogrammet STUDDATA (Jens- Christian Smedby) i Oslo den 10 september Internationalisering Förutom internationella publikationer (se nedan) deltar FPFs forskare regelbundet i de internationella konferenser som anordnas för professionsforskare. Under 2008 deltog vi vid flera internationella konferenser såsom: Eva Johnsson och Karin Jonnergård deltog med papers i European Sociological Associations Resaerch committee on Professions konferens i Århus, Danmark, juni 2008 Karin Jonnergård och Ola Nilsson deltog i OARNET konferens, Arild, januari Karin Jonnergård deltog i Danish Network for Accounting Research, Århus, Gunnar Olofsson och Eva Johnsson deltog i International Sociological associations Research Committee on Professions konferens i Oslo den september Forskningsprojekt I den följande texten beskrivs FPFs forskningsverksamhet, dels de pågående projekten, dels de som avrapporterats under

3 The double movement for expansion and transformation of professionalism Forskningsgruppen HERE är nära länkat till detta tema. Ett omfattande arbete har påbörjats för att bygga upp databaser utifrån såväl enkäter som kvalitativa intervjuer. Dessa material gör det möjligt att följa utveckling och förändring av olika akademiska yrkesutbildningar (professionsutbildningar) vid Växjö universitet. De som arbetar i HERE-projekten är bl.a. Gunnar Olofsson, Eva Fasth, Margareta Lindström- Nilsson liksom flera doktorander (Magnus Eriksson Magnus Persson, Joacim Larsson). Inom ramen för HERE startade under 2008 den s.k. femklövern som syftar till att följa fem professionsutbildningar (socionomer, bibliotekarier, personalvetare, sports management och poliser). Eva Fasth ansvarar för projektet, en longitudinell studie där studentgrupperna intervjuats vid två tillfällen, dels under deras första termin dels efter avslutad utbildning. Enkäterna kompletteras med intervjuer. Enkäterna är jämförbara med de undersökningar som genomförs på Senter för Profesjonsstudier (SPS)i Oslo. Under 2008 har enkäterna kodats och analyserats och intervjuer har genomförts och är under bearbetning. Rapporter om de olika yrkesgrupperna publiceras under våren De sammanställs till en antologi under Medarbetare i projektet är Tony Wågman, Daniel Larsson, Mirjana Westermark och Otto Petersson från SVI samt Eva Johnsson från IVOSA, vilka ansvarar för var sin yrkeskategori. Fil.lic Anna-Maria Sarstrand-Marekovic har påbörjat ett mindre projekt (1,5 månad) om relationen mellan högskoleutbildningar inom IMER-området och de yrkesuppgifter och yrkesområden som de riktas mot. Det är en studie av hur en professionaliseringsprocess påbörjas. Syfte med studien är att förbereda en ansökan för våren Ett projekt kring ledarskapets professionalisering har utvecklats under 2008 (Agneta Franssén och Elvi Richard i samarbete med Ingrid Dackert, Malmö högskola). I samarbete med polishögskolan i Oslo påbörjade Otto Petersson tillsammans med Rolf Granér hösten 2008 ett projekt kring rekrytering och utbildning av poliser. Projektet heter Nordisk komparativ og longitudinell studie av rekruttering, utdanning og karrierelöp i poititet. Ett möte hölls i Oslo kring detta den oktober Under 2008 inledde FPF ett samarbete med Centrum för professionsforskning i Malmö och med Kalmar högskola för att samordna kartläggningar av olika yrkes- och professionsutbildningars förlopp. Ambitionen är att systematiskt koordinera dessa olika enkäter med syftet att bygga en nationell databas. Ansvarig för detta är Eva Fasth. FPFs arbete koordineras med Senter för profesjonsstudier i Oslo och deras databasprojekt STUDDATA. Tranparency and governance in professionalism Under 2008 har projektet Frihet under ansvar eller ansvar under insyn? Om dokumentstyrnings påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella påbörjats. Projektet finansieras av FAS (Lena Fritzén, Karin Jonnergård, Lena Agevall och Eva Johnsson deltar). Syftet är att identifiera förändringar av professioners 3

4 arbetssätt som följer av dokumentationsstyrning och de effekter som detta har på professionellas upplevelse av autonomi och ansvar och att utveckla en teori om hur detta påverkar professionell kunskap och professionella normsystem. Under 2008 har empiri samlats in och en första övergripande analys har påbörjats. Projektet Den professionella autonomins mörka sida har lett till en första artikel av Gunnar Olofsson (kring lobotomins uppgång och fall). Detta projekt vidareutvecklas under 2009 med dels ytterligare en fallstudie (kring mängdlärans roll i matematikdidaktiken), dels en förstudie kring finansanalytikerna (Jonnergård m.fl.) Professional boundary work Hösten 2008 fick Christopher von Koch finansiering från Vetenskapsrådet för projektet Att vakta en marknad mot förbättrad klassificering och beskrivning av corporate governance system. Projektet studerar på vilket sätt de professioner som arbetar för att försäkra korrekt information till kapitalmarknaden fullföljr denna funktion, hur avgränsningarna vad gäller arbetsuppgifter och metodik är emellan de olika professionerna och huruvida deras arbete de facto leder till ett ökat förtroende för kapitalmarknaden. De professioner som i första hand ska studeras är revisorer, finansanalytiker och ekonomijournalister. Under året har en förstudie kring investerares förtroende för revisorer genomförts. En enkät har skickats ut till ägare av sex börsnoterade företag och resultatet avrapporterades i form av konferensbidrag. Projektet genomförs i samarbete med forskargruppen för Corporate Governance, Ekonomihögskolan, Växjö universitet. Avslutade forskningsprojekt Projektet To enter a profession entrance strategies and effects on gender structure har avrapporterats till Riksbankens Jubileumsfond. Projektet Balance scorecard in the health care- a study of how a control instrument is implemented and translated har avrapporterats till FAS. Ett flertal artiklar har skrivits under året se publikationslista. Doktorand Elin Funck har arbetat i projektet och kommer att disputera i början av Projektet Från professionell autonomi till utifrån kommande standarder - en studie av en föränderlig kontrolldiskurs är formellt avslutat, men fortfarande skrivs texter med studiens empiri som bas. Projektets syfte var att studera hur införandet av kvalitetssäkring inom sjukvård och revisionsbransch påverkade de dominerade professionerna, läkare och revisorer, inom sektorerna. Planerade/sökta forskningsprojekt För forskningsprojektet Guardians of the markets, boundary work between auditors, lawyers and finance analysts har ansökningar skickats till Riksbankens Jubileumsfond, Handelsbankens forskningsstiftelse och VR, men fått avslag. Syftet med projektet är bland annat att undersöka förtroendet från aktieägarna är för de yrkesgrupper som förser den 4

5 finansiella marknaden med information. Projektet är att se som en fortsättning (vidgning) av projektet Auditing role in changing corporative governance system. Under hösten 2008 planerades två större ansökningar till FAS resp. RJ under våren 2009 utifrån ett samarbete mellan Thomas Brante (Lund), Lennart Svensson (Göteborg) och Gunnar Olofsson (Växjö). Det gäller en ansökan om professionella gruppers arbetsvillkor och värderingar som bygger vidare på ett projekt som drevs i mitten av 1990-talet av bl.a. Brante och Svensson. Projektet tänks inkludera flera Växjöforskare, såsom Eva Fasth och Eva Johnsson. Vi kan således sammanfatta med att flera externa finansierade forskningsprojekt har startat under året där såväl seniora forskare som doktorander är involverade. Inom ramen för miljön har fler personer engagerats under året kring olika projekt (se beskrivningen ovan). Master och doktorandkurser Under 2008 har följande master/doktorandkurser genomförts och det är: a) Profession och förvaltning, b) profession och mångfald och c) professionsteori. Detta är kurser som kommer att vidareutvecklas och ges längre fram. Samarbetsformer Forum för Professionsforskning är organiserad genom att den leds av en styrgrupp bestående av fem personer från flera ämnen. Det är Lena Agevall och Otto Petersson från statsvetenskap, Håkan Jenner, pedagogik, Karin Jonnergård och Elin Funck från företagsekonomi, Gunnar Olofsson, sociologi och Eva Johnsson, socialt arbete. Under 2008 har Gunnar Olofsson varit forskningsledare och Eva Johnsson har varit koordinator. Elin Funck har varit administrativt ansvarig det första halvåret vilket sedan delats med Otto Petersson. Under uppstarten var Daniel Larsson och Tony Wågman, bägge SVI ansvariga för hemsidan och under hösten 2008 har detta överförts till Cecilia Brandell på SVI. Under året har styrgruppen träffats åtta gånger för att planera och diskutera verksamheten. Vi har idag doktorander från flera ämnen som är aktiva inom ramen för FPF. Inom Forum för professionsforskning finns flera doktorander engagerade från olika ämnen. Der är Ulrika Järkestig Berggren (socialt arbete), Maria Alm, Joakim Krantz och Claudia Gilleberg (IPED), Otto Petersson (SVI), Elin Funck och Ola Nilsson (EHV). Via HERE deltar även Magnus Persson, Magnus Eriksson och Joacim Larsson (sociologi). Publikationer De publikationer som redovisas är de som har koppling till FPF:s forskningsaktiviteter. 5

6 Agevall, Lena & Jenner Håkan (2008) Lärares professionalitet- förmågan att hantera dilemman, I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Aidemark, L-G. & Funck, E. (2008) Ledarskap och mätning i sjukvården, Kommunal ekonomi & Politik, Vol. 12 (1), pp Aidemark, L-G. (2008) Competition and cooperation using the balanced scorecard in the privatization of a hospital, International Journal of Health Care Quality Assurance (Coming). Aidemark, L-G. & Funck, E. (2008) Measurement and Health Care Management, accepted i Financial Accountability and Management, Elg U. Jonnergård, K. & Månsson, J. (red)(kommande) Att träda in i en organisation. Om inträdesstrategier bland nydisputerade akademiker och nyackrediterade revisorer Växjö: Växjö university Press. Funck, E. (kommande) Balanced Scorecard i sjukvården: en studie av översättning och materialisering i två nationella kontexter, Växjö universitet, avhandling Funck, E., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) (2008) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Funck, E., Jonnergård, K. & Wolmesjö, M. (2008) Professionell autonomi som risk och möjlighet, i Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Funck, E., Jonnergård, K.,& Wolmesjö, M. (2008) När professionell heteronomi blir ett problem, i Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Funck, E. (2008) Från fri yrkesutövare till anställd tjänsteman om det önskvärda i att begränsa den professionella autonomin, i Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Gillberg Claudia (2008) Autonomi i förskolan illusion eller möjlighet? I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Johnsson, Eva (2008) The discretion of social workers, uncertainty and manual based interventions. Paper presentation vid European Sociological Associations Resaerch committee on Professions konferens i Århus, Danmark, juni 2008 Johnsson Eva & Svensson, Kerstin (2008) (Accepted) Exploring knowledge in social work through models. In Research Synergies in Social Professions EUSW Research Work Group. Under utgivning. Johnsson Eva, Laanemets Leili & Svensson Kerstin (2008 ). Den professionella blicken - att göra bedömningar i socialt arbete. I Funck, Elin, Jonnergård, Karin och 6

7 Wolmesjö Maria (red), När den professionella autonomin blir ett dilemma. Acta Wexionensia. Nr 161/2008. Växjö. Växjö University Press. Johnsson, Eva (2008) Social Work a Profession in Change. In Berg Elisabeth, Barry Jim, Piippola Saioa & Chandler John (ed) Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance. Research Report 2008:06, Luelå. Luleå University of Technology. Department of Human Work Scineces, Division of Social Work. Jonnergård, K.& Erlingsdóttir, G (2008) Mellan autonomi och kontroll om hur professionell identitet påverkar införande av nya kontrollmodeller, i Funck, E., Jonnergård, K & Wolmesjö M (red), Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Jonnergård, K. & Erlingsdottir, G, (2008) Infused by quality professionals strategies for dealing with the implementation of quality assurance. Paper presented at ESAP meeting, Århus, Hette nu konferensen så Eva? Jonnergård K & Nilsson, O., (2008) Gatekeepers of trust? Owners perceptions on the audit function, paper presented at the Danish Network for Accounting Research, Århus, Jonnergård K & Stafsudd, A (2008) Kvinnor och mäns uttalande om genusskillnader. Papper presenterat på Oernet konferens, Arild, Jonnergård, K., Stafsudd, A & Elg, U. (2008) Performance Evaluations as Gender Barriers in Professional Organizations: A Study of Auditing Firms. Accepted for publication in Gender, Work and Organization. Olofsson, Gunnar Everyone his/her won profession?. Paper presenterat bid ISAs professionsforskningsgrupps konferens i Oslo den september 2008 Olofsson, Gunnar (2008) Kan professioners autonomi leda till professionella katastrofer? Lobotomins uppgång och fall som exempel. I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Petersson, Otto (2008) Den polisiära lämplighetslogiken en text angående de normer som genomsyrar polisiärt vardagsarbete. Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Svensson, Kerstin, Johnsson, Eva & Laanemets, Leili. Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete. Stockholm. Natur & Kultur. Wolmesjö, Maria (2008) Ledarskapets autonomi om chefers dilemman och handlingsutrymme. I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö 7

8 Avvikelser Några av våra planerade forskningsprojekt för 2008 har inte påbörjats och dessa är: To understand professional skills as a way to solve dilemmas, The management function in transformation och Kontrkatbaserad demokrati har inte kunnat genomföras. Vi hade också planerat en serie kring lärandetillfällen under ledning av professor Håkan Jenner, som inte har kunnat genomföras. De kommer att äga rum under 2009 (se verksamhetsplan 2009). Några kommentarer Ett stort problem i uppstarten av miljön har varit bristen på stöd och hjälp vad gäller utformande av hemsida och det kontinuerliga arbetet med uppdatering av densamma. Under slutet av 2008 har vi fått stöd för detta. Det är av allra största vikt att detta stöd finns både när det gäller information inom universitet men också utåt. Växjö den 1 februari 2009 Gunnar Olofsson och Eva Johnsson 8

Programforskning som bärande idé. Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE

Programforskning som bärande idé. Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE Programforskning som bärande idé Årsberättelse 2002 GOTHENBURG RESEARCH INSTITUTE Flera nya forskningsanslag fortsatt uppbyggnad av CFK Under år 2002 har GRI varit framgångsrikt hos forskningsfinansiärerna.

Läs mer

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Arne Kristiansen Pedagogisk portfölj April 2011 Innehåll Introduktion... 2 Pedagogiska rötter... 3 Pedagogisk

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

forskning om chefskap

forskning om chefskap vinnova information vi 2009:02 forskning om chefskap Presentation av projekten inom utlysningen Chefskap; förutsättningar, former och resultat Titel: Forskning om chefskap. Presentation av projekten inom

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Margareta Palmberg och Klara Palmberg Broryd Mementor 2014 Förord Denna skrift sammanfattar en del av det som Margareta Palmberg och Klara Palmberg

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

Författarens exemplar, innan formgivning etc av förlaget. Förlaget äger rättigheterna till texten. Referenser till kapitlet sker på följande vis.

Författarens exemplar, innan formgivning etc av förlaget. Förlaget äger rättigheterna till texten. Referenser till kapitlet sker på följande vis. Författarens exemplar, innan formgivning etc av förlaget. Förlaget äger rättigheterna till texten. Referenser till kapitlet sker på följande vis. Bringselius, Louise (2014) Vem ska bestämma? Dilemman kring

Läs mer

A K T U E L L F O R S K N I N G I N O M E X T E R N R E D O V I S N I N G O C H R E V I S I O N I S V E R I G E V Å R E N 2 0 0 9

A K T U E L L F O R S K N I N G I N O M E X T E R N R E D O V I S N I N G O C H R E V I S I O N I S V E R I G E V Å R E N 2 0 0 9 A K T U E L L F O R S K N I N G I N O M E X T E R N R E D O V I S N I N G O C H R E V I S I O N I S V E R I G E V Å R E N 2 0 0 9 Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Ett steg fram och ett tillbaka...

Ett steg fram och ett tillbaka... Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner Per Wickenberg och Ulf Leo Research Report in Sociology of Law 2013:1 Per Wickenberg

Läs mer

Inventering av forskning och forskningssamverkan

Inventering av forskning och forskningssamverkan Inventering av forskning och forskningssamverkan Amanda Bjernestedt Innehåll Förord 7 1. Inledning 9 1.1 Sammanfattning 9 1.2 Syfte 9 1.3 Bakgrund 9 2. Inventeringsansvarig 11 3. Avgränsning och metod

Läs mer

GLOBALVERKSTAN internationell projektledning

GLOBALVERKSTAN internationell projektledning GLOBALVERKSTAN internationell projektledning INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning. Förstudiens syfte. 4 Metod 5 Bakgrund 6 Projekt 11 ledning 12 Ett växande behov 13 Globalverkstans form 17 Globalverkstans

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 6, 2012; Skolledarens utmaning. Att leda en pedagogisk verksamhet framgångsrikt.

rapporter från tankesmedjan Rapport 6, 2012; Skolledarens utmaning. Att leda en pedagogisk verksamhet framgångsrikt. rapporter från tankesmedjan Rapport 6, 2012; Skolledarens utmaning. Att leda en pedagogisk verksamhet framgångsrikt. www.tankesmedjan.nu Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från Tankesmedjan rapport

Läs mer

FRAMÅT MARSCH! RIDSPORTENS PEDAGOGIK, LEDARSKAP OCH LÄRANDEMILJÖ FRÅN MILITÄRUTÖVNING TILL EN IDROTT FÖR FLICKOR

FRAMÅT MARSCH! RIDSPORTENS PEDAGOGIK, LEDARSKAP OCH LÄRANDEMILJÖ FRÅN MILITÄRUTÖVNING TILL EN IDROTT FÖR FLICKOR Slutrapport H1047024 reviderad 17 dec 2014 FRAMÅT MARSCH! RIDSPORTENS PEDAGOGIK, LEDARSKAP OCH LÄRANDEMILJÖ FRÅN MILITÄRUTÖVNING TILL EN IDROTT FÖR FLICKOR AVHANDLINGSARBETE Enligt lägesrapport 2012 Sammanställning

Läs mer

ATT BYTA TRYGGHET MOT FRIHET

ATT BYTA TRYGGHET MOT FRIHET ATT BYTA TRYGGHET MOT FRIHET Eget företagande som professionaliseringsstrategi bland socionomer Författare: Amanda Haraldsson Jennica Bjurman Socialhögskolan vid Lunds Universitet SOPA 63 VT12 Handledare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Malmö stad Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård har nu pågått i tre år och under denna tid har fjorton forskningsprojekt

Läs mer

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21 Verksamhetsberättelse 2008 Institutionen för pedagogik Dnr 1022-08-21 INLEDNING Institutionen för pedagogik har under året 2008 expanderat, både vad gäller studenter och personal, och samtidigt varit framgångsrik

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1 Ur: Nahnfeldt, Cecilia & Lindberg, Malin. 2013. Är det nå n innovation?! Om nyttiggörande av hum/samforskning. Karlstad: Karlstad university studies. Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Den professionella kommunikatören

Den professionella kommunikatören Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Den professionella kommunikatören En undersökning av svenska kommunikationsansvarigas syn på sitt arbete jämfört med de formuleringar

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer