Verksamhetsberättelse för Forum för Professionsforskning (FPF), 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Forum för Professionsforskning (FPF), 2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Forum för Professionsforskning (FPF), 2008 Forum för professionsforskning påbörjade sin verksamhet 2008 och detta första år har präglats av att finna arbetsformer inom miljön. Flera forskningsprojekt har startat och ett formaliserat samarbete med forskare vid andra lärosäten, svål nationellt som internationellt, har påbörjats. Forskningen inom miljön är flervetenskapligt anlagd för att kunna undersöka, analysera och förstå olika typer av professionaliseringsprocesser i samhället, inte minst i relation till den högre utbildningen. Ett exempel på att Forum för professionsforskning börjar synas utåt är att Karin Jonnergård och Lena Agevall var inbjudna som Keynote speakers på Ekonomistyrelsens 10-årsjubileum. För vårt fortsatta arbete under 2009 hänvisas till Verksamhetsplan Gemensam och övergripande verksamhet Under 2008 har miljöns övergripande verksamhet bestått av att på olika sätt formera och organisera verksamheten, dels internt dels externt mot andra professionsforskare. Som tidigare har FPF:s kärna bestått av en styrgrupp bestående av Gunnar Olofsson som forskningsledare, Eva Johnsson som samordnare och professor Karin Jonnergård, professor Håkan Jenner, docent Lena Agevall samt doktorand Elin Funck som sekreterare. Från och med hösten 2008 har sekreterarfunktionen delats mellan Elin och doktorand Otto Petersson. Ett av de stora gemensamma arbeten som genomförts under 2008 är författandet av antologin När den professionella autonomin blir ett problem, som utkom i december 2008 i Acta Wexionensia, Växjö Univerity Press. Redaktörer för boken är Elin Funck, Karin Jonnergård och Maria Wolmejsö. Boken består av 10 kapitel skrivna av 12 författare, alla verksamma i FPF, och belyser professionell autonomi utifrån teoretiskt perspektiv med exempel från skilda yrkespraktiker. Boken processades fram genom 6 olika seminarietillfällen där textunderlagen till de olika kapitlen kritiskt granskades. De seminarier som FPF haft under 2008 har framför allt varit centrerade till antologin. Förutom dessa har styrgruppen träffats regelbundet för diskussion och planering av verksamheten. Den 10 oktober inbjöd FPF till ett möte på Teleborgs slott med syfte att samla forskare med intresse för professionsforskning från Växjö och Kalmar. Mötet samlade forskare och doktorander, sammanlagt 18 personer, för att inventera intresset för professionsforskning vid lärosätena. Därefter är ambitionen att försöka utforma verksamheten så att detta intresse kan utvecklas och bli en fortlöpande aktivitet inom FPF. Nationellt nätverk i professionsforskning Vi har under detta första år haft ambitionen att parallellt arbeta med uppbyggnaden av en kreativ forskningsverksamhet inom FPF och med uppbyggnaden av såväl nationella som internationella kontakter inom forskningsområdet. Det har resulterat i att FAS gett anslag för att bygga upp ett nationellt forskarnätverk kring professionsforskning. Ansvariga för detta är professor Karin Jonnergård, professor Gunnar Olofsson samt professor Lennart Svensson, Göteborgs universitet och fil. Dr Ola Fransson och fil. Dr. Madeleine Rohlin från Malmö 1

2 högskola. FPF var värd för det första nationella nätverksmötet vilket genomfördes den 3-4 december 2008 på Teleborgs slott. För planering, uppläggning och genomförande av nätverksmötet ansvarade FPF, med huvudansvar för Otto Petersson, Elin Funck och Eva Johnsson. Det första nationella nätverksmötet i professionsforskning som samlade drygt 60 forskare från landet. Förutom nationella deltagare var också Jens-Christian Smeby och Håvard Helland från Centrum för Professionsstudier i Oslo med för att informera om centrets forskning. Professor Mike Dent från Staffordshire University i England var inbjuden som föreläsare. Responsen från mötet har varit enbart positivt och inneburit att nya kontakter knutits både mellan forskare på Växjö universitet och med andra lärosäten i landet. Vid det nationella nätverksmötet inbjöds en internationell forskare som föreläsare, professor Mike Dent från Staffordshire Univeristy i England. Förutom hans anförande vid nätverksmötet arrangerades dels ett öppet högre seminarium den 1/ då han föreläste om olika styrningformer inom sjukvården. Den 2/12 hade Mike Dent ett seminarium med fem doktorander från olika ämnesområden där deras avhandlingsprojekt diskuterades. Ett samarbete har också påbörjats med Senter för profesjonsstudier (SPS) i Oslo där kontakter tagits dels kring mer övergripande forskningssamarbete, dels kring specifika forskningsprojekt. Eva Johnsson och Gunnar Olofsson mötte ledningen för SPS (såsom Lars Inge Terum) och de som ansvarar för forskningsprogrammet STUDDATA (Jens- Christian Smedby) i Oslo den 10 september Internationalisering Förutom internationella publikationer (se nedan) deltar FPFs forskare regelbundet i de internationella konferenser som anordnas för professionsforskare. Under 2008 deltog vi vid flera internationella konferenser såsom: Eva Johnsson och Karin Jonnergård deltog med papers i European Sociological Associations Resaerch committee on Professions konferens i Århus, Danmark, juni 2008 Karin Jonnergård och Ola Nilsson deltog i OARNET konferens, Arild, januari Karin Jonnergård deltog i Danish Network for Accounting Research, Århus, Gunnar Olofsson och Eva Johnsson deltog i International Sociological associations Research Committee on Professions konferens i Oslo den september Forskningsprojekt I den följande texten beskrivs FPFs forskningsverksamhet, dels de pågående projekten, dels de som avrapporterats under

3 The double movement for expansion and transformation of professionalism Forskningsgruppen HERE är nära länkat till detta tema. Ett omfattande arbete har påbörjats för att bygga upp databaser utifrån såväl enkäter som kvalitativa intervjuer. Dessa material gör det möjligt att följa utveckling och förändring av olika akademiska yrkesutbildningar (professionsutbildningar) vid Växjö universitet. De som arbetar i HERE-projekten är bl.a. Gunnar Olofsson, Eva Fasth, Margareta Lindström- Nilsson liksom flera doktorander (Magnus Eriksson Magnus Persson, Joacim Larsson). Inom ramen för HERE startade under 2008 den s.k. femklövern som syftar till att följa fem professionsutbildningar (socionomer, bibliotekarier, personalvetare, sports management och poliser). Eva Fasth ansvarar för projektet, en longitudinell studie där studentgrupperna intervjuats vid två tillfällen, dels under deras första termin dels efter avslutad utbildning. Enkäterna kompletteras med intervjuer. Enkäterna är jämförbara med de undersökningar som genomförs på Senter för Profesjonsstudier (SPS)i Oslo. Under 2008 har enkäterna kodats och analyserats och intervjuer har genomförts och är under bearbetning. Rapporter om de olika yrkesgrupperna publiceras under våren De sammanställs till en antologi under Medarbetare i projektet är Tony Wågman, Daniel Larsson, Mirjana Westermark och Otto Petersson från SVI samt Eva Johnsson från IVOSA, vilka ansvarar för var sin yrkeskategori. Fil.lic Anna-Maria Sarstrand-Marekovic har påbörjat ett mindre projekt (1,5 månad) om relationen mellan högskoleutbildningar inom IMER-området och de yrkesuppgifter och yrkesområden som de riktas mot. Det är en studie av hur en professionaliseringsprocess påbörjas. Syfte med studien är att förbereda en ansökan för våren Ett projekt kring ledarskapets professionalisering har utvecklats under 2008 (Agneta Franssén och Elvi Richard i samarbete med Ingrid Dackert, Malmö högskola). I samarbete med polishögskolan i Oslo påbörjade Otto Petersson tillsammans med Rolf Granér hösten 2008 ett projekt kring rekrytering och utbildning av poliser. Projektet heter Nordisk komparativ og longitudinell studie av rekruttering, utdanning og karrierelöp i poititet. Ett möte hölls i Oslo kring detta den oktober Under 2008 inledde FPF ett samarbete med Centrum för professionsforskning i Malmö och med Kalmar högskola för att samordna kartläggningar av olika yrkes- och professionsutbildningars förlopp. Ambitionen är att systematiskt koordinera dessa olika enkäter med syftet att bygga en nationell databas. Ansvarig för detta är Eva Fasth. FPFs arbete koordineras med Senter för profesjonsstudier i Oslo och deras databasprojekt STUDDATA. Tranparency and governance in professionalism Under 2008 har projektet Frihet under ansvar eller ansvar under insyn? Om dokumentstyrnings påverkan på autonomi, kunskapsbas och normsystem bland professionella påbörjats. Projektet finansieras av FAS (Lena Fritzén, Karin Jonnergård, Lena Agevall och Eva Johnsson deltar). Syftet är att identifiera förändringar av professioners 3

4 arbetssätt som följer av dokumentationsstyrning och de effekter som detta har på professionellas upplevelse av autonomi och ansvar och att utveckla en teori om hur detta påverkar professionell kunskap och professionella normsystem. Under 2008 har empiri samlats in och en första övergripande analys har påbörjats. Projektet Den professionella autonomins mörka sida har lett till en första artikel av Gunnar Olofsson (kring lobotomins uppgång och fall). Detta projekt vidareutvecklas under 2009 med dels ytterligare en fallstudie (kring mängdlärans roll i matematikdidaktiken), dels en förstudie kring finansanalytikerna (Jonnergård m.fl.) Professional boundary work Hösten 2008 fick Christopher von Koch finansiering från Vetenskapsrådet för projektet Att vakta en marknad mot förbättrad klassificering och beskrivning av corporate governance system. Projektet studerar på vilket sätt de professioner som arbetar för att försäkra korrekt information till kapitalmarknaden fullföljr denna funktion, hur avgränsningarna vad gäller arbetsuppgifter och metodik är emellan de olika professionerna och huruvida deras arbete de facto leder till ett ökat förtroende för kapitalmarknaden. De professioner som i första hand ska studeras är revisorer, finansanalytiker och ekonomijournalister. Under året har en förstudie kring investerares förtroende för revisorer genomförts. En enkät har skickats ut till ägare av sex börsnoterade företag och resultatet avrapporterades i form av konferensbidrag. Projektet genomförs i samarbete med forskargruppen för Corporate Governance, Ekonomihögskolan, Växjö universitet. Avslutade forskningsprojekt Projektet To enter a profession entrance strategies and effects on gender structure har avrapporterats till Riksbankens Jubileumsfond. Projektet Balance scorecard in the health care- a study of how a control instrument is implemented and translated har avrapporterats till FAS. Ett flertal artiklar har skrivits under året se publikationslista. Doktorand Elin Funck har arbetat i projektet och kommer att disputera i början av Projektet Från professionell autonomi till utifrån kommande standarder - en studie av en föränderlig kontrolldiskurs är formellt avslutat, men fortfarande skrivs texter med studiens empiri som bas. Projektets syfte var att studera hur införandet av kvalitetssäkring inom sjukvård och revisionsbransch påverkade de dominerade professionerna, läkare och revisorer, inom sektorerna. Planerade/sökta forskningsprojekt För forskningsprojektet Guardians of the markets, boundary work between auditors, lawyers and finance analysts har ansökningar skickats till Riksbankens Jubileumsfond, Handelsbankens forskningsstiftelse och VR, men fått avslag. Syftet med projektet är bland annat att undersöka förtroendet från aktieägarna är för de yrkesgrupper som förser den 4

5 finansiella marknaden med information. Projektet är att se som en fortsättning (vidgning) av projektet Auditing role in changing corporative governance system. Under hösten 2008 planerades två större ansökningar till FAS resp. RJ under våren 2009 utifrån ett samarbete mellan Thomas Brante (Lund), Lennart Svensson (Göteborg) och Gunnar Olofsson (Växjö). Det gäller en ansökan om professionella gruppers arbetsvillkor och värderingar som bygger vidare på ett projekt som drevs i mitten av 1990-talet av bl.a. Brante och Svensson. Projektet tänks inkludera flera Växjöforskare, såsom Eva Fasth och Eva Johnsson. Vi kan således sammanfatta med att flera externa finansierade forskningsprojekt har startat under året där såväl seniora forskare som doktorander är involverade. Inom ramen för miljön har fler personer engagerats under året kring olika projekt (se beskrivningen ovan). Master och doktorandkurser Under 2008 har följande master/doktorandkurser genomförts och det är: a) Profession och förvaltning, b) profession och mångfald och c) professionsteori. Detta är kurser som kommer att vidareutvecklas och ges längre fram. Samarbetsformer Forum för Professionsforskning är organiserad genom att den leds av en styrgrupp bestående av fem personer från flera ämnen. Det är Lena Agevall och Otto Petersson från statsvetenskap, Håkan Jenner, pedagogik, Karin Jonnergård och Elin Funck från företagsekonomi, Gunnar Olofsson, sociologi och Eva Johnsson, socialt arbete. Under 2008 har Gunnar Olofsson varit forskningsledare och Eva Johnsson har varit koordinator. Elin Funck har varit administrativt ansvarig det första halvåret vilket sedan delats med Otto Petersson. Under uppstarten var Daniel Larsson och Tony Wågman, bägge SVI ansvariga för hemsidan och under hösten 2008 har detta överförts till Cecilia Brandell på SVI. Under året har styrgruppen träffats åtta gånger för att planera och diskutera verksamheten. Vi har idag doktorander från flera ämnen som är aktiva inom ramen för FPF. Inom Forum för professionsforskning finns flera doktorander engagerade från olika ämnen. Der är Ulrika Järkestig Berggren (socialt arbete), Maria Alm, Joakim Krantz och Claudia Gilleberg (IPED), Otto Petersson (SVI), Elin Funck och Ola Nilsson (EHV). Via HERE deltar även Magnus Persson, Magnus Eriksson och Joacim Larsson (sociologi). Publikationer De publikationer som redovisas är de som har koppling till FPF:s forskningsaktiviteter. 5

6 Agevall, Lena & Jenner Håkan (2008) Lärares professionalitet- förmågan att hantera dilemman, I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Aidemark, L-G. & Funck, E. (2008) Ledarskap och mätning i sjukvården, Kommunal ekonomi & Politik, Vol. 12 (1), pp Aidemark, L-G. (2008) Competition and cooperation using the balanced scorecard in the privatization of a hospital, International Journal of Health Care Quality Assurance (Coming). Aidemark, L-G. & Funck, E. (2008) Measurement and Health Care Management, accepted i Financial Accountability and Management, Elg U. Jonnergård, K. & Månsson, J. (red)(kommande) Att träda in i en organisation. Om inträdesstrategier bland nydisputerade akademiker och nyackrediterade revisorer Växjö: Växjö university Press. Funck, E. (kommande) Balanced Scorecard i sjukvården: en studie av översättning och materialisering i två nationella kontexter, Växjö universitet, avhandling Funck, E., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) (2008) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Funck, E., Jonnergård, K. & Wolmesjö, M. (2008) Professionell autonomi som risk och möjlighet, i Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Funck, E., Jonnergård, K.,& Wolmesjö, M. (2008) När professionell heteronomi blir ett problem, i Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Funck, E. (2008) Från fri yrkesutövare till anställd tjänsteman om det önskvärda i att begränsa den professionella autonomin, i Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Gillberg Claudia (2008) Autonomi i förskolan illusion eller möjlighet? I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Johnsson, Eva (2008) The discretion of social workers, uncertainty and manual based interventions. Paper presentation vid European Sociological Associations Resaerch committee on Professions konferens i Århus, Danmark, juni 2008 Johnsson Eva & Svensson, Kerstin (2008) (Accepted) Exploring knowledge in social work through models. In Research Synergies in Social Professions EUSW Research Work Group. Under utgivning. Johnsson Eva, Laanemets Leili & Svensson Kerstin (2008 ). Den professionella blicken - att göra bedömningar i socialt arbete. I Funck, Elin, Jonnergård, Karin och 6

7 Wolmesjö Maria (red), När den professionella autonomin blir ett dilemma. Acta Wexionensia. Nr 161/2008. Växjö. Växjö University Press. Johnsson, Eva (2008) Social Work a Profession in Change. In Berg Elisabeth, Barry Jim, Piippola Saioa & Chandler John (ed) Dilemmas of Identity, New Public Management and Governance. Research Report 2008:06, Luelå. Luleå University of Technology. Department of Human Work Scineces, Division of Social Work. Jonnergård, K.& Erlingsdóttir, G (2008) Mellan autonomi och kontroll om hur professionell identitet påverkar införande av nya kontrollmodeller, i Funck, E., Jonnergård, K & Wolmesjö M (red), Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Jonnergård, K. & Erlingsdottir, G, (2008) Infused by quality professionals strategies for dealing with the implementation of quality assurance. Paper presented at ESAP meeting, Århus, Hette nu konferensen så Eva? Jonnergård K & Nilsson, O., (2008) Gatekeepers of trust? Owners perceptions on the audit function, paper presented at the Danish Network for Accounting Research, Århus, Jonnergård K & Stafsudd, A (2008) Kvinnor och mäns uttalande om genusskillnader. Papper presenterat på Oernet konferens, Arild, Jonnergård, K., Stafsudd, A & Elg, U. (2008) Performance Evaluations as Gender Barriers in Professional Organizations: A Study of Auditing Firms. Accepted for publication in Gender, Work and Organization. Olofsson, Gunnar Everyone his/her won profession?. Paper presenterat bid ISAs professionsforskningsgrupps konferens i Oslo den september 2008 Olofsson, Gunnar (2008) Kan professioners autonomi leda till professionella katastrofer? Lobotomins uppgång och fall som exempel. I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Petersson, Otto (2008) Den polisiära lämplighetslogiken en text angående de normer som genomsyrar polisiärt vardagsarbete. Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö Svensson, Kerstin, Johnsson, Eva & Laanemets, Leili. Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete. Stockholm. Natur & Kultur. Wolmesjö, Maria (2008) Ledarskapets autonomi om chefers dilemman och handlingsutrymme. I Funck, E. K., Jonnergård, K., & Wolmesjö, M. (eds.) När den professionella autonomin blir till ett problem, Växjö University Press, Växjö 7

8 Avvikelser Några av våra planerade forskningsprojekt för 2008 har inte påbörjats och dessa är: To understand professional skills as a way to solve dilemmas, The management function in transformation och Kontrkatbaserad demokrati har inte kunnat genomföras. Vi hade också planerat en serie kring lärandetillfällen under ledning av professor Håkan Jenner, som inte har kunnat genomföras. De kommer att äga rum under 2009 (se verksamhetsplan 2009). Några kommentarer Ett stort problem i uppstarten av miljön har varit bristen på stöd och hjälp vad gäller utformande av hemsida och det kontinuerliga arbetet med uppdatering av densamma. Under slutet av 2008 har vi fått stöd för detta. Det är av allra största vikt att detta stöd finns både när det gäller information inom universitet men också utåt. Växjö den 1 februari 2009 Gunnar Olofsson och Eva Johnsson 8

Verksamhetsrapport för Forum för professionsforskning 2009

Verksamhetsrapport för Forum för professionsforskning 2009 Verksamhetsrapport för Forum för professionsforskning 2009 Gemensam och övergripande verksamhet. Liksom tidigare har vi på olika sätt värnat vår flervetenskapliga profil och stimulerat till samarbete mellan

Läs mer

Verksamhetsplan för Forum för professionsforskning 2010

Verksamhetsplan för Forum för professionsforskning 2010 Verksamhetsplan för Forum för professionsforskning 2010 1. Gemensam och övergripande verksamhet Forum för professionsforskning (FPF) är en forskningsgrupp och inriktning som har fått universitetsstöd sedan

Läs mer

Karin Jonnergård, Ekonomihögskola, Linnéuniversitetet Att träda in i en profession. Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen

Karin Jonnergård, Ekonomihögskola, Linnéuniversitetet Att träda in i en profession. Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen Karin Jonnergård, Ekonomihögskola, Linnéuniversitetet Att träda in i en profession. Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen 2001-2011 Syftet formulerades i ansökan som att utveckla en föreställningsram

Läs mer

Marknadens gränser och politikens villkor

Marknadens gränser och politikens villkor Marknadens gränser och politikens villkor Inbjudan till konferens 6 maj 2011 Stockholm Var går gränsen mellan marknad och politik i en tid när den finansiella sektorn får allt större betydelse? Gränserna

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner

Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? Om dokumentstyrning av professioner Docent Lena Agevall Linnéuniversitetet Professor Karin Jonnergård Linnéuniversitetet och Lunds Universitet Fil dr Joakim

Läs mer

Från pionjär till professionell yrke sexolog

Från pionjär till professionell yrke sexolog Från pionjär till professionell yrke sexolog Elise Ottosen Jensen Lotta Löfgren-Mårtenson professor, inriktning sexologi auktoriserad klinisk sexolog Bakgrund Professionalieringsprocessen rörande sexologer

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Professionalism i välfärden - Förutsättningar och tumregler ROBERT WENGLÉN

Professionalism i välfärden - Förutsättningar och tumregler ROBERT WENGLÉN Professionalism i välfärden - Förutsättningar och tumregler ROBERT WENGLÉN Agenda Varför är temat intressant och relevant? Reda ut några centrala begrepp Professioner, professionalisering och professionalism»

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Låt den rätte komma ut! - lärarutbildningens och introduktionsperiodens funktioner som grindvakter till läraryrket

Låt den rätte komma ut! - lärarutbildningens och introduktionsperiodens funktioner som grindvakter till läraryrket Låt den rätte komma ut! - lärarutbildningens och introduktionsperiodens funktioner som grindvakter till läraryrket Professor Per Gerrevall (proj.led.) Docent Ulla Karin Nordänger Doktorand Jens Gardesten

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet)

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet) Administrationssamhället Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola (Anders Forssell, Uppsala universitet) Upplägg Bakgrund Teori Resultat, siffror Administrativ förändring, tendenser Förklaringar,

Läs mer

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt

Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt 1 Lund 16/5 2014 Svar på frågor med anledning av Vetenskapsrådets forskningsöversikt Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? För det första har humanistisk och samhällsvetenskaplig

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET

Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Sjukhuskuratorns arbete med barn som misstänks fara illa VERONICA SVÄRD, DOKTORAND I SOCIALT ARBETE, GÖTEBORGS UNIVERSITET Avhandlingens syfte och metoder Det övergripande syftet är att undersöka en rad

Läs mer

Författarpresentationer

Författarpresentationer Författarpresentationer Inga Berggren, Trelleborg Hushållslärare, Fil. kand. i pedagogik, psykologi och sociologi. Yrkeslärare vid f.d. Värnhemsskolan i Malmö 1968 1991. Kommunpolitiker i Trelleborg 1967

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Professioner i förändring I Teoretiska perspektiv och empiriska utmaningar Teoridel, 8 hp

Professioner i förändring I Teoretiska perspektiv och empiriska utmaningar Teoridel, 8 hp Malmö högskola Kursplan 2009-09-10 Dnr Mahr 59-09/424 Professioner i förändring I Teoretiska perspektiv och empiriska utmaningar Teoridel, 8 hp Professions in flux I: Theoretical perspectives and empirical

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M.

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Tid: Kl 09:00 11:00 Plats: L324 Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Ekström Professor Olov Forsgren Professor Rikard Lindgren Professor Olof

Läs mer

Övriga Josefina Syssner, Brita Hermelin, Peter Åbrodd och Christine Erlandsson

Övriga Josefina Syssner, Brita Hermelin, Peter Åbrodd och Christine Erlandsson 2014-03-11 1 (4) Centrum för kommunstrategiska studier Styrelsesammanträde nr 1 Datum: 2014-03-11 Närvarande: Ordinarie ledamöter Anders Senestad, ordförande Mats Johansson 5-13 Maria Gillberg 5-13 Anders

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola

Administrationssamhället. Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Administrationssamhället Anders Ivarsson Westerberg Södertörns högskola Forskningsprojekt Började 1997 Avhandling om polisen 2004 Flera projekt: HSFR, Konkurrensverket, FAS och senast AFA Projektet Begravd

Läs mer

IKE. Institutet för kommunal ekonomi Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet

IKE. Institutet för kommunal ekonomi Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet IKE Institutet för kommunal ekonomi Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet Verksamhetsberättelse för 2012 Syfte Institutet för kommunal ekonomi (IKE) är ett forskningsinstitut som bedriver

Läs mer

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek

Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Referera rätt Christina Brage, förste bibliotekarie, Linköpings universitetsbibliotek Det hör till god vetenskaplig praxis att redovisa de källor som använts. Det måste alltid framgå av texten vem som

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Professionalisering av ett yrkesfält processen, förhoppningarna, utmaningarna Staffan Höjer Mötesplats funktionshinder 16 november 2010 Dagens program Vad är professionalisering Varför professionalisera

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring

Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik. REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring Sveriges entreprenöriella ekosystem Företag, akademi, politik REDAKTÖRER Maureen McKelvey Olof Zaring ISBN 978-91-977728-4-6 Upplaga 1:1 Författarna och Esbri 2016 www.esbri.se Esbri, Stockholm Förlagsredaktörer:

Läs mer

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg

Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Vad är evidensbaserat socialt arbete? Francesca Östberg Evidensrörelsen Behov hos politik och ledning att minska osäkerheten om resultaten blir det bättre? Huvudargument är att vi saknar kunskap om det

Läs mer

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1

KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer Sidnummer 1 KB:s regleringsbrev 2017 Samordning av arbete kring öppen tillgång Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 2013-04-10 Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 Idrottsvetenskap vid Malmö högskola är en sammanhållen organisation i en flervetenskaplig och progressiv miljö som bedriver utbildning, forskning

Läs mer

Redogöra för och problematisera informations- och kommunikationsbegrepp och -modeller.

Redogöra för och problematisera informations- och kommunikationsbegrepp och -modeller. Kursrapport SIK14: Strategisk kommunikation, 7,5 hp, V15 (32SSK1) Kursansvariga: Johan Sundeen och Karin Dessne Kursens upplägg och innehåll Strategisk kommunikation utgör en av läskurserna på magisterprogram

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

NOOS 2015 Doktorandseminarium

NOOS 2015 Doktorandseminarium NOOS 2015 Doktorandseminarium Du är varmt välkommen till 2015 års upplaga av det Nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrnings doktorandseminarium kallat NOOS. Under två dagar kommer vi -

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

KVINNORS FÖRETAGANDE MÅL ELLER MEDEL?

KVINNORS FÖRETAGANDE MÅL ELLER MEDEL? EVA BLOMBERG, GUN HEDLUND OCH MARTIN WOTTLE (RED.) KVINNORS FÖRETAGANDE MÅL ELLER MEDEL? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax: 08 507 025 25 info@sns.se www.sns.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2014 Sveriges Guideförbund Organisationsnummer 825001-7772 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2014 1 januari 2014-31 december 2014 Styrelsen har bestått av: Birgitta Ekesand Ordförande Föreningen

Läs mer

Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället

Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället 2008-2014 Syftet med projektet har varit att utforska

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

A K T U E L L F O R S K N I N G I N O M E X T E R N R E D O V I S N I N G O C H R E V I S I O N I S V E R I G E V Å R E N 2 0 0 9

A K T U E L L F O R S K N I N G I N O M E X T E R N R E D O V I S N I N G O C H R E V I S I O N I S V E R I G E V Å R E N 2 0 0 9 A K T U E L L F O R S K N I N G I N O M E X T E R N R E D O V I S N I N G O C H R E V I S I O N I S V E R I G E V Å R E N 2 0 0 9 Svenska revisionsakademin (SRA) har till uppgift att verka för kunskapsförsörjning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

15SK Prefekt

15SK Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå Politisk teori, 7,5 högskolepoäng Political Theory, 7,5 credits Kurskod 15SK072 Forskarutbildningsämne Statskunskap Institutionen för humaniora, utbildnings- och Institution/motsvarande

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

Ekonomisk sociologi 6 hp.

Ekonomisk sociologi 6 hp. 1 Sociologiska institutionen Ekonomisk sociologi 6 hp. Kursbeskrivning VT 2016 Den här specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en översikt av hur sociologiska

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Studieguide HT Uppdaterad Polisen i samhället. polisens uppdrag och roll. Polisutbildningen Umeå universitet

Studieguide HT Uppdaterad Polisen i samhället. polisens uppdrag och roll. Polisutbildningen Umeå universitet Studieguide HT 2013 Uppdaterad 2013-08-20 Polisen i samhället polisens uppdrag och roll Polisutbildningen Umeå universitet STUDIEGUIDE Samordningsansvarig lärare: Elisabeth Åström e-post: elisabeth.astrom@polis.umu.se

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Syfte & forskningsfrågor. En delstudie i projektet. Världens bästa regionala utbildningssystem - ett forsknings- och skolutvecklingsprojekt

Syfte & forskningsfrågor. En delstudie i projektet. Världens bästa regionala utbildningssystem - ett forsknings- och skolutvecklingsprojekt Världens bästa regionala utbildningssystem - ett forsknings- och skolutvecklingsprojekt Kan entreprenörskap bidra till intern förbättringskapacitet för skolförbättring i tre skolor? Susanne Sahlin, Phd

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

EN HÅLLBAR ORGANISATION SOM KLARAR ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR, RATIONALISERING OCH NYA MANAGEMENTFILOSOFIER?

EN HÅLLBAR ORGANISATION SOM KLARAR ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR, RATIONALISERING OCH NYA MANAGEMENTFILOSOFIER? EN HÅLLBAR ORGANISATION SOM KLARAR ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR, RATIONALISERING OCH NYA MANAGEMENTFILOSOFIER? Professor Stefan Tengblad Lektor Nomie Eriksson 13 november 2013 Bild 1 NY BOK: ATT UTVECKLA

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

SUHF Dialogseminarium

SUHF Dialogseminarium SUHF Dialogseminarium 2013-01-18 Sweden ScienceNets(SweCRIS) roll i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Torulf Lind, Vetenskapsrådet Vad är Sweden ScienceNet? Vad är Sweden ScienceNet? Sweden

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Förord. Växjö i november Karin Jonnergård, Elin K Funck & Maria Wolmesjö

Förord. Växjö i november Karin Jonnergård, Elin K Funck & Maria Wolmesjö Förord Artiklarna i denna antologi har kommit till inom ramen för Forum för professionsforskning, FPF vid Växjö universitet där samtliga författare i denna antologi är aktiva som forskare. FPF har funnits

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

De professionella bedömningarnas (kunskaps)grund

De professionella bedömningarnas (kunskaps)grund De professionella bedömningarnas (kunskaps)grund CPS-dagen, den 29 maj 2013 Malmö högskola Lisa Wallander (fil.dr. sociologi) Centrum för professionsstudier & Institutionen för socialt arbete Bedömning

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd

Årsapport. Årsrapport. År 2014. Regionalt utbildnings- och kompetensråd Årsrapport År 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd Verksamhetsberättelse 2014 Regionalt utbildnings- och kompetensråd inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Rådets representanter från samtliga län

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper Institutionen för samhällsvetenskaper En institution med stark internationell profil inom utbildning, forskning och samverkan 1 Innehåll Innehåll Inledning 3 Våra ämnen 4 Grundutbildning och avancerad

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer