1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG"

Transkript

1

2 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. NTF är också samordnare av trafiksäkerhetsarbetet mellan den ideella och den offentliga sektorn. NTF består av 23 länsförbund, varav NTF Kronoberg är ett. Nollvisionen, Riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken, är ledstjärna för NTFs verksamhet. Det innebär att trafiksäkerhetsarbetet inriktas på att förändra trafiksystemet så att människor inte dödas eller skadas allvarligt. Utgångspunkten är de svagaste trafikanternas behov barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade, fotgängare och cyklister. Människans fysiska och psykiska förutsättningar ska vara dimensionerande. En av Nollvisionens grundförutsättningar är att ansvaret i vägtrafiken delas mellan trafikanterna och de som påverkar vägtransportsystemets säkerhet (politiker, myndigheter, biltillverkare m.fl.). Genom medlemsorganisationerna sprider NTF information och utbildning till en stor del av Sveriges befolkning. Den breda förankringen hos allmänheten genom de olika organisationerna ger NTF en möjlighet att utöva påtryckning på beslutsfattare inom näringslivet och den offentliga sektorn och skapa opinion för en ökad säkerhet i trafiken. NTFs verksamhetsidé: NTFs mål är att skapa opinion för rätten till en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF skall öka både människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF skall medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. 2. ORGANISATION NTF Kronobergs verksamhet leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Det praktiska trafiksäkerhetsarbetet samordnas av anställd personal vid kansliet i Växjö under ledning av en verksamhetsledare. Kansliet har utöver verksamhetsledaren, under perioden , haft tre anställda på heltid. Från augusti månad har kansliet haft 2 anställda på heltid utöver verksamhetsledaren. För att skapa nära samarbetsformer med medlemmar, företag, kommuner och myndigheter finns en NTF-grupp i varje kommun. Dessutom finns ett Äldreråd som är aktivt och ett Yrkesförarråd som under 2008 omorganiserats.

3 3 Styrelsen Styrelsen för NTF Kronoberg har sedan årsmötet 2008 haft följande utseende: Anne-Marie Medin Ordförande Fredrik Valgren Vice Ordförande Bengt Swahn Sekreterare Eva Pettersson-Lindberg Ledamot Lars-Erik Nilsson Ledamot Ingemar Nilsson Ledamot Magnus Gunnarsson Ledamot Birgitta Karlsson Ledamot Benkt Sjödahl Ledamot De tre förstnämnda har utgjort arbetsutskott. Styrelsen har sammanträtt vid 7 tillfällen under Revisorer Raine Svensson, auktoriserad revisor, Svensson & Björkman Revision AB Ove Magnusson Revisorssuppleanter Roland Barkow Bertil Wiborg Valberedning Bo Lind Lennart Nilsson (sammankallande) Kansli Kansliet finns i lokaler på Kungsgatan 115 i Växjö. NTF Kronoberg har under 2008 haft följande personal anställd: Bo Rönnebring Verksamhetsledare Ann-Marie Carlsson Kanslist/projektledare Mari Hartvigsdotter Projektledare Fredrik Persson Projektledare Härutöver har personal inom medlemsorganisationerna anlitats för att utföra arbetsuppgifter för förbundets räkning.

4 4 3. VERKSAMHET Verksamheten under 2008 har bedrivits inom 3 prioriterade områden. Sänkta hastigheter Ökad trafiknykterhet, drogfrihet och minskad trötthet Ökad användning av skyddssystem (bälte, bilbarnstolar, hjälmar) Inom varje område har ett antal projekt genomförts som presenteras nedan. Basverksamhet Medlemsorganisationerna (MO) Medlemsblad har sänts ut i juni och december. 150 exemplar vid varje tillfälle. Stöd har också utgått till MO med bland annat informationsmaterial inom aktuella TSområden samt med reflexer och mörkerinformation. NTF Kronoberg och Älgskadefondsföreningen har samarbetat vid utbildning i trafiksäkerhet riktad till hemtjänstpersonalen i Uppvidinge kommun. NTF-grupper Ett uppstartsmöte har hållits med gruppledarna för information om årets verksamhet. Nytt TS-material har utdelats till samtliga grupper. NTF-grupper har bl.a. varit delaktiga i följande projekt: NTF Konsument Ökad användning av skyddssystem Hastighet Nykterhet Yrkestrafik Tillståndsmätningar av bilbälte och bilbälte tung trafik Dessutom har NTF-grupperna haft egna aktiviteter i varje kommun, t ex vid allmänna trafiksäkerhetsdagar och riktad mörkerinformation. NTF-grupperna har också deltagit vid aktiviteter på uppdrag av NTF Kronoberg. Invigningen av cykelstråket Växjö Runt är ett exempel, mörkeraktiviteter i Växjö och Ljungby kommun ett annat. Även egen opinionsbildning gentemot kommuner och Vägverket har förekommit. Protokoll och aktivitetsbeskrivningar har sänts till kansliet.

5 5 Äldreråd (ÄR) Äldrerådet har under 2008 i huvudsak arbetat med att sprida information om de nya hastigheterna och om cykelhjälm. Enkäter om de nya hastigheterna har spridits och samlats in av Äldreråd och NTF-grupper. 282 besvarade enkäter samlades in. Representanter för Äldrerådet deltog vid invigningen av cykelstråket Växjö Runt. En bilorientering anordnades av Äldrerådet i september för medlemmar i länets pensionärsorganisationer och ca 100 personer deltog. Medlemmar ur Äldrerådet har hållit 6 studiecirklar (PRO trafik, 65+ och Rätt och vett i trafiken) 41 studietillfällen och 35 deltagare. Under året har Äldrerådet spridit trafiksäkerhetsinformation vid pensionärsträffar. Äldrerådets PRO representanter inbjöd PROs 32 lokala föreningar till en informationskurs där Polisen och NTF Kronoberg medverkade. 27 inbjudna deltog. Äldrerådet har under året haft 5 protokollförda möten. Äldrerådet har också deltagit i Växjö kommuns Trafiksäkerhetsråds möte. Yrkesförarråd (YFR) Det nybildade yrkesförarrådet hade sitt första möte i januari YFR deltog med representanter vid ett seminarium i Åseda i maj 2008, med anledning av trafikdöden i Uppvidinge kommun under Nationella projekt NTF Konsument Konsumentupplysning sker kontinuerligt på NTFs kansli via telefon och vid besök. Spridning av information angående NTF Konsument har skett vid samtliga aktiviteter. NTF Kronoberg har haft 1 planeringsmöte med MO. NTF Kronoberg har genomfört den nationella undersökningen "Trafiksäkra taxiföretag" i länets samtliga 8 kommuner. 13 beställningscentraler deltog. Resultaten sändes som underlag till ett pressmeddelande, lokalt och regionalt. Resultaten redovisades också på NTF Kronobergs hemsidan. NTF Kronoberg har genomfört stickprovsundersökningar på tre av NTF Konsuments marknadsöversikter. Konsumentbroschyren, Valet är ditt, har också spridits med hjälp av våra NTF-grupper vid olika aktiviteter i länets 8 kommuner. Annonspluggar med budskapet Valet är ditt har sänts till tidningarna i länet. Växjöbladet/Kronobergaren har använt pluggarna flitigt även i sitt reklamblad Magazinet. NTF Kronobergs hemsida är mycket välbesökt. Den uppdateras kontinuerligt och innehåller bl.a. nyheter, redovisning av mätresultat och undersökningar. NTF Kronoberg och NTF-grupperna har bl.a. deltagit vid följande aktiviteter: Trafiksäkerhetsinformation i Ljungby närradio 15 minuter per vecka i 40 veckor under året. Trafikruta i tidningen Smålänningen varje vecka, (Bengt Swahn). Information har spridits på trafiksäkerhetsdagar hos PRO och SPF i länet

6 6 Information om cykelsäkerhet i skolor i Ljungby, Markaryd och Älmhult Älmhult har samarbetat med Korpen i projekt Cykla till- och från jobbet NTF-gruppen i Älmhult har medverkat med information vid cykelhjälmsutdelning till förstaklassare i Älmhults kommun. Två Tomtesmyg i Älmhults kommun och ett Tomtesmyg i Ljungby kommun har genomförts med NTF-gruppernas medverkan. Invigningen av cykelstråket Växjö Runt. NTF Kronoberg är representerat i Livsstil Kronoberg, ett samverkansorgan mellan olika myndigheter och organisationer. Livsstil Kronoberg är organiserat i tre olika grupper: Ledningsgrupp, beredningsgrupp och samrådsgruppen där NTF Kronoberg ingår tillsammans med 14 andra myndigheter/organisationer och föreningar. Ökad användning av skyddssystem Vid ett möte med NTF-gruppledarna informerades de om årets aktiviteter. NTF Kronoberg har haft möte och telefonkontakt med chefen för trafikpolisen i Kronobergs län. Ett samarbete med trafikpolisen resulterade i att representanter från NTF-grupperna var med vid polisens bältesövervakning under insatsvecka 8 och spred information om bilbältesanvändande och säkerhet i bilen. NTF-grupperna deltog vid tre tillfällen: 19/2 - Markaryds kommun - Markaryd, Strömsnäsbruk 23/2 - Tingsryds kommun - Tingsryd 24/2 - Uppvidinge kommun - Alstermo, Lenhovda, Åseda I Alvesta kommun spreds information på publika platser och NTF-gruppledaren deltog och informerade om bälte på ett möte i en handikappsorganisation. Bältesmätningar är utförda vår och höst i länets 8 kommuner. 6 av dessa kommuner är med i den nationella sammanställningen. 3 av de 6 kommunerna, Lessebo, Växjö och Älmhult har varit med och gjort mätningar sedan hösten 2002, Ljungby, Markaryd och Tingsryd har varit med sedan våren Mätningarna har skett på samma plats i huvudorten i kommunerna och kan på så vis jämföras år från år. Mätningarna utförs med genusperspektiv och visar att kvinnor i betydligt högre grad än män använder bilbältet. Dessa mätningar sammanställs också nationellt, det är den största undersökningen av bilbältesanvändning som görs i Sverige. Mätresultaten har sänts med pressmeddelande till media och har även redovisats på NTF Kronobergs hemsida. Resultatet har sänts till respektive kommuner, polis i respektive kommun och Trafikpolischefen i länet. NTF-grupperna, som delvis består av MO, har utfört mätningarna och spridit information om bälte på publika platser och PRO:s och SPF:s sammankomster. Informationen har spridits genom broschyrer och samtal. Vid 11 tillfällen har också voltbil och krocksläde nyttjats. Hastighet NTF Kronoberg har deltagit i hastighetsutbildning under två dagar i mars månad. Information om de nya hastighetsgränserna har skett vid ca 15 tillfällen. NTF Kronobergs styrelse, PRO:s trafiksäkerhetsombud i länet, SKPF samt hemtjänstpersonalen i Uppvidinge har fått information om de nya hastighetsbestämmelserna samt vilka kriterier som gäller när de nya hastighetsgränserna sätts.

7 7 Projekt 2008 Tillsammans med NTF:s centrala kansli har NTF Kronoberg granskat de dödsolyckor som inträffat under 2008 för att analysera om såväl upphovet till olyckan som dess konsekvens kan bero på brister i systemutformningen. NTF:s centrala kansli har ansvarat för en kvartalsvis sammanställning av dödsolyckorna i landet med hjälp av underlag från STRADA och eventuell komplettering från NTFförbunden, Polisen, Räddningstjänsten eller Vägverket etc. Sammanställningarna har gjorts nationellt och fördelade på län och innehåller faktauppgifter som ligger till grund för bedömningen om systemutformaransvaret. En gång per kvartal har NTF Kronoberg deltagit i telefonmöte med NTF centralt och övriga NTF-förbund. Dessa telefonmöten har verkat för att lyfta de aktuella dödsolyckorna och komma fram till gemensamma vinklingar av pressmeddelanden. I samband med utskicken av pressmeddelanden har vi också lagt in information på förbundets hemsida. På hemsidan finns också en länskarta där kors markerar var dödsolyckorna i Kronobergs län har skett. Där finns också en kort beskrivning av olyckorna, uppgifter om eventuella systembrister och vilken sorts systembrist. Kartan har uppdaterats en gång per kvartal. Under 2008 hade Kronobergs län 9 dödsolyckor med 10 döda. Av dessa 10 omkomna var 6 män och 4 kvinnor. Två av dem var barn. 3 av de 4 kvinnorna var passagerare i personbil. Hälften av länets 18 dödsolyckor 2007 inträffade i Uppvidinge kommun. Med anledning av det sände NTF Kronoberg, våren 2008, ut ett antal frågor till Landstinget, Polisen, Vägverket och Uppvidinge kommun. Den 5 maj anordnades ett seminarium i Åseda. Inbjudna var representanter från kommun, Landsting, Länsstyrelse, Polis, försäkringsbolag, Räddningstjänst, Smålandsåkarna, samtliga riksdagspartier m.fl. Ca. 20 personer deltog på seminariet. Från NTF Centrala kansli deltog Mats Hedfors och Thomas Carlsson som även agerade moderator. Stöd till lokala opinioner (Trafikmiljö) NTF Kronoberg fortsätter att stödja opinionsgrupper, både gamla och nya, i deras arbete för en säkrare trafikmiljö. Under året har vi arbetat med 10 grupper, Torne samhällsförening Dialogen mellan Torne samhällsförening och Alvesta kommun fortsätter. Önskemålet om sänkt hastighet genom Torne samhälle kvarstår. Ingelstad Genomfartsförbudet på Thorsjövägen i Ingelstad överklagades av Bygderådet. Denna överklagan gjorde att Tekniska nämnden i Växjö kommun beslöt att genomfartsförbudet ej ska gälla. NTF Kronoberg, ombud för de boende, överklagade beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslöt att genomfartsförbud borde gälla. Detta beslut har tekniska nämnden överklagat till Vägverket. NTF Kronoberg har lämnat sina synpunkter till Vägverket varför de boende och NTF anser att genomfartsförbud absolut bör gälla så länge inga åtgärder görs för att förbättra trafikmiljön/trafiksäkerheten för de boende utmed vägen. 25:an NTF Kronoberg fortsätter stötta aktionsgruppen för viltstängsel längs väg 25, från Ljungby och västerut. Utmed denna väg har det under många år varit ett flertal viltolyckor med allvarligt skadade och döda som följd. Skrivelser till myndigheter, Vägverket, departement mm har stöttats av NTF Kronoberg.

8 8 Gemla. Gemla-Öja sockenråd har under ett antal år stridit för ett trafiksäkrare samhälle. De har vid ett flertal tillfällen kallat till möte med kommunen, Vägverket och polisen för att försöka få till stånd en förbättring. NTF Kronoberg har utfört hastighetsmätningar och även varit närvarande vid möten för att redovisa resultaten av dessa mätningar. Vi har även varit behjälpliga vid författande av skrivelser samt stöttat sockenrådet med egna skrivelser till Vägverket och Länsstyrelsen. En överklagan till Vägverket i Borlänge har inlämnats av Sockenrådet och NTF Kronoberg. Öhr Föräldrar till barn i Öhr, som protesterade mot de förändringar som gjordes vad gäller på- och avstigning för skolbarnen, samt den svåra situation deras barn fick på sin väg till och från skolbussen, fick med NTF Kronobergs hjälp gehör för sina protester. Efter skrivelse till och möte med ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden samt ett öppet brev i Smålandsposten, beslöt nämnden att återgå till de hållplatser som gällde innan förändringarna. Åby Hastigheten i samhället Åby, längst med genomfartsgatan, är satt till 50 km/tim. Hastighetmätningarna som utfördes av NTF Kronoberg visade att hastigheten stundtals var alldeles för hög. Mätningarna har lämnats till kontaktperson, polisen och kommunen. Växjö Boende på Vretvägen, Växjö, anser att alltför många överskrider den lagstadgade hastigheten, som är 30 km/t. Växjö kommun utförde mätningar på plats men dessa underkändes av de boende. Vid de mätningar som NTF Kronoberg utförde under v framkom att medelhastigheten var 23 km/t. Någon enstaka förare körde för fort, men problemet anses inte vara så stort att kommunen avser att vidtaga några åtgärder. Lammhult På Värnamovägen i Lammhult körs det alltför fort. Under v.6 utfördes mätningar av NTF Kronoberg på en sträcka där hastigheten är 50 km/t. Dessa mätningar visar att medelhastigheten är 53 km/t, den högsta hastigheten uppmättes till 122 km/t. Lenhovda På in- och utfarten norrut till/från Lenhovda (Oskarshamnsvägen) anser de boende att hastigheten är alldeles för hög. Efter samtal och möte med representant för de boende har mätningar utförts av NTF Kronoberg under v51-07 samt v Denna mätning visar att ett mycket stort antal fordon kör alldeles för fort. Högsta hastighet på denna 50-sträcka mättes till 190 km/tim. Resultatet har sänts till opinionsgruppen, polisen, vägverket. Representanter från kommunstyrelsen har blivit informerade om mätresultatet vid ett möte med NTF Kronoberg. Slätthög Utanför kyrkan/förskolan i Slätthög, där hastigheten är satt till 30 km/t, upplevs att det körs betydligt fortare. Detta besannades av de mätningar som NTF Kronoberg utförde under v Medelhastigheten var 48 km/t, högsta hastighet uppmättes till 119 km/t. Resultat av mätningarna är lämnade till representant för opinionsgruppen, Alvesta kommun samt polisen. NTF Kronoberg deltar även i de kommunala trafiksäkerhetsråden i Växjö och Tingsryd samt i Ljungby kommuns samverkansgrupp.

9 9 Insatsvecka 17 NTF Kronobergs Äldreråd och NTF-grupper spred information om hastighet samt delade ut enkäter angående beslutet om ändrade hatigheter. Vi fick in 118 enkäter under denna vecka och totalt har vi fått i 282 st. Vi medverkade i tidningsartiklar tillsammans med polisen och Vägverket under insatsveckan. Trafikykterhet Vid ett möte med NTF-gruppledarna informerades om årets aktiviteter. NTF Kronoberg driver rattfyllerifrågan i "Livsstil Kronoberg" som består av representanter från Landstinget, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Regionförbundet m.fl. Vi har informerat om NTF:s 7-punktsprogram i "Livsstil Kronoberg", Äldrerådet, vid 2 tillfällen på Trafiklärarutbildningen samt vid 3 tillfällen till lärare på gymnasieskolor i Vägverkets projekt, Don t Drink & Drive. Insatsvecka 23 NTF Kronoberg delade ut Vägverkets broschyrer och vykort till gymnasieelever i avgångsklasserna. I ett samarbete med Länsförsäkring Kronoberg delades broschyren Odödlig mopeden ett smart fordon eller., filmen "Gräsmark var så tyst och stilla" samt ett vykort med en hälsning från Länsförsäkring Kronoberg ut till samtliga högstadieskolor i Växjö kommun. NTF Kronoberg närvarade vid en av polisens nykterhetskontroller (ca 100 utandningsprov gjordes under den tid vi närvarade). Vi skrev sedan ett reportage om dagen på vår hemsida. Trafiknykterhetens dag 25 september MHF anordnade i samarbete med NTF Kronoberg manifestationer i 3 av länets kommuner. I Markaryd hade man 125 marschaller på torget samt informerade och delade ut broschyrer. Markaryds kommun var medarrangör. I Ljungby var det utdelning av broschyrer och muntlig information som genomfördes av MHF vid ICA Maxi. I Växjö lades 125 par skor ut på Speakers Corner, tal hölls av representant från kommunen. En kvinna som själv drabbats av rattfylleriet intervjuades. Man satte också ut marschaller, skyltar och blommor ut på ett antal ställen i centrum. Aktiviteterna uppmärksammades i både lokala tidningar, radio och tv. NTF Kronoberg har under hösten informerat om rattonykterhet för PROs trafiksäkerhetsombud i Kronobergs län och vid trafiksäkerhetsutbildning för hemtjänstpersonalen i Uppvidinge kommun som ägt rum vid 8 tillfällen. Yrkestrafik NTF Kronoberg har under ca. 3 veckor, med hjälp av Motormännen, mätt hastighet och bältesanvändning på timmer- och flistransporter i länet. Mätningarna har gjorts på 90- och 50- sträckor med över 100 observationer på respektive sträcka. Mätningarna har sammanställts och överlämnats till Träfrakt Götaland AB, som ska användas i deras trafiksäkerhetsprojekt Skogskvalitet på väg.

10 10 Övriga projekt Vägverket Don t drink & drive DDD I elva av länets gymnasieskolor har NTF Kronoberg visat filmen Länge Leve Livet för ca elever (och personal) i åk. 2. På varje skola har ett antal lärare utbildats för att efter film och föreläsning kunna hålla i efterarbete på minst en lektionstimme. Målet är att, under de år projektet genomförs, nå minst 50 % av länets ungdomar med budskapet: 1. Kör aldrig berusad 2. Åk aldrig med förare som är berusad 3. Hindra andra att köra alkoholpåverkade I detta projekt samarbetar vi med MHF som ansvarar för visning av filmen. Tack vare ekonomiskt bidrag från Länsförsäkring Kronoberg och Landstinget Kronoberg har förstärkning av projektet varit möjligt. Föreläsare från föreningen MADD har deltagit vid fem tillfällen under v. 42. Detta ekonomiska stöd har även gjort det möjligt för representant från NTF Kronoberg att medverka vid filmförevisningar för att hålla ihop dagen. Aktörsmätningar NTF Kronoberg har mätt hastighet och bilbältesanvändning hos sex aktörer vid två tillfällen under 2008 (vår, höst). Alwex, Brunskogsgruppen AB, Veolia Transport, Växjö Taxi, Ljungby kommun samt Tingsryds kommun är de aktörer som mätts. Dessa har tidigare lämnat avsiktsförklaringar och under 2008 har vi kontrollerat om dessa avsikter följts. Mätningarna utfördes på 50- och 90-sträckor. På 90-sträcka utfördes ej bältesmätningar. Innan mätningarna gjordes fördes en dialog med aktörerna. Detta för att redogöra för vad som skulle ske, hur redovisningen skulle gå till samt hur de kan använda detta resultat i sitt trafiksäkerhetsarbete. Efter mätningarna sammanställdes resultaten och redovisades för aktörerna. Redovisningen visar tid, plats, hastighet och bältesobservation på fordonet. Registreringsnummer eller annan uppgift som gör att arbetsgivaren kan identifiera fordon och förare lämnas ej. Det är företaget som skall kontrolleras, ej enskilda förare. Redovisningen har skett skriftligt och med uppföljande telefonsamtal. Besök har även gjorts hos en av aktörerna, Alwex. Däckrazzia NTF Kronoberg ansvarade för Däckrazzian i Kronobergs län under v. 37. Tillsammans med polisen utfördes kontroller på åtta olika platser i länet. Samarbetspartners var även Däckbranschens informationsråd, Bilprovningen och Vägverket. Kommuner Växjö kommun har köpt uppdrag av NTF Kronoberg, bl.a destinationsmätningar i bostadsområdet Biskopshagen. Mörkeraktiviteter är ett projekt som både Växjö och Ljungby kommun köpt av NTF Kronoberg. Med hjälp av MO har NTF delat ut reflexer vid olika aktiviteter i de båda kommunerna. MHF har i detta projekt satt upp reflexgubbar och ordnat mörkerrundor utmed 2 vägsträckor i Växjö och Ljungby kommun under november.

11 11 Trafiksmart NTF Kronoberg vill hjälpa skolbarnen i Kronobergs län att bli goda trafikanter. Vi vill lära dem, inte bara om trafikregler utan också om samspel och agerande föddes idén till skolprojektet Trafiksmart. Projektet vänder sig till mellanstadiet. Eftersom barnen i mindre orter har en annan trafikmiljö än i städerna, ofta saknas t.ex. cykeloch gångbanor, började vi med Linneryds skola. Vi vände oss till företagen i Linneryd och bad om finansiell hjälp. 5 företag samt Tingsryds kommun stöttade projektet. NTF Kronoberg kunde, den 8 maj, testa projektet med en trafikdag för klass 6 i Linneryds skola. Under hösten gjordes sedan en trafikdag även för de nya eleverna i årsk Dagens innehåll varvades med både teori och praktik. Efter detta gjordes en enkätundersökning bland eleverna som visade att över 60% ansåg att de lärt sig mycket som de kommer att ha nytta av. NTF Kronoberg kommer att undervisa mellanstadiet i Rävemåla skola under våren Smålandslänens Åkeriförening Mätning av bältesanvändning i tunga yrkesfordon har vid ett tillfälle utförts på två platser i länet, E4:an vid Ljungby samt Norrleden i Växjö. Trafiksäkerhet och vilt på väg NTF Kronoberg har i samarbete med Älgskadefondsföreningen utbildat och informerat hemtjänstpersonalen i Uppvidinge kommun inom trafiksäkerhet och viltolycksprevention. Utbildningen har genomförts vid åtta olika tillfällen, två tim/tillfälle. Utöver detta har de som önskat provat på voltbil och krocksläde. Sammanlagt har ca. 200 personer genomgått utbildningen. Tommys Utbildnings Center (TUC) NTF Kronoberg har under våren 2008 medverkat vid utbildning av arbetsledare och vägarbetare i Säkerhet på väg. Vid sju tillfällen har sammanlagt ca 70 personer utbildats. Entreprenadfirma Gustaf R. Johansson, Ljungby Ca 40 personer har vid två tillfällen erhållit utbildning i Säkerhet på väg som letts av representant från NTF Kronoberg. Ingelstad Naturbruksgymnasium NTF Kronoberg har under våren 2008 medverkat vid hjullastareutbildning av 17 gymnasieelever vid naturbruksgymnasiet. Voltbilen Voltbilen har varit uthyrd vid 23 tillfällen under sammanlagt 31 dagar. Utöver detta har krocksläden hyrts ut vid 2 tillfällen.

12 Uppföljning Uppföljning av projekten har skett kontinuerligt och avcheckning har gjorts vid arbetsplatsträffar varje månad. Samtliga nationella projekt är redovisade vid halv- och helår i NTFs projektdatabas. Utvärdering har gjorts och pågår för vissa projekt. Till Vägverket har redovisning skett vid tre tillfällen slutredovisning medräknad. En utvärdering av all verksamhet inom organisationen är gjord av NTF:s centrala kansli. 3.2 Samverkan NTF Blekinge NTF Blekinge har under perioden 26/5-31/12 köpt tjänsten som verksamhetsledare av NTF Kronoberg. Bo Rönnebring har arbetat minst en dag per vecka för NTF Blekinge. Utöver detta har NTF Blekinge köpt projektledartid efter behov, bl.a. AKTA (regional samling) samt utbildning av Marinbasens personal i Karlskrona under två dagar. Länsförsäkring Kronoberg AB Utöver det ekonomiska stödet till voltbilen har NTF Kronoberg även fått ekonomiskt stöd till Vägverkets projekt DDD. Ett samarbetsprojekt med Länsförsäkring Kronoberg genomfördes under det nationella projektet Nykterhet med fokus på insatsvecka 23. Kommunerna NTF Kronoberg har ingått i Växjö kommuns Trafiksäkerhetsråd, där övergripande trafiksäkerhetsfrågor har dryftats. NTF Kronoberg deltog i Växjö kommuns invigning av Växjö Runt, en cykelled på ca 4 mil runt Växjö stad. I Ljungby kommuns samverkansgrupp informeras om och diskuteras kommunens trafiksäkerhetsprogram. Det trafiksäkerhetsprogram som arbetsgruppen i Tingsryds kommun arbetade fram under 2007, där NTF Kronoberg ingick, fastslogs i slutet av -07 och trafiksäkerhetsarbetet startades upp under I samtliga åtta NTF-grupper finns en representant från respektive kommun. NTF Kronoberg gick ut med ett brev till länets samtliga kommuner och önskade bidrag till basverksamheten med 1 kr./invånare under NTF Kronoberg har erhållit 1 kr./invånare i verksamhetsbidrag från Tingsryds kommun. Vägverket Vägverket Region Sydöst har under året beställt projekt inom trafiksäkerhetsområdet, vilka har redovisats i projektsammanställningen. MC-OLA har genomförts i Kronobergs län. Ansvarig är Vägverket. Övriga samarbetspartners är Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, STR Kronoberg samt fyra mc-klubbar i länet. Samtliga har skrivit avsiktsförklaringar i syfte att skapa en säkrare trafik för motorcyklister. NTF Kronoberg deltar även i Vägverket Produktions Trafikantråd samt i Regionala Viltolycksrådet i G län.

13 13 Folksam Auto Folksam Auto bidrar med reparation och service till voltbil. NTF Kronoberg deltog vid öppet hus hos Folksam Auto i november. Polisen Samarbete har ägt rum i kommunernas samverkans- och NTF-grupper samt i andra projektgrupper. I flera av de internationella trafiksäkerhetsveckorna har samarbete med polisen förekommit. Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg bidrog ekonomiskt till NTF Kronobergs basverksamhet. NTF Kronoberg har ansvarat för service och kontroll av de babyskydd som hyrts ut av lasaretten i Ljungby och Växjö under året. Landstinget bidrog även med ekonomiskt stöd till Vägverkets projekt DDD. Övriga Samarbete har även skett med ett flertal andra intressenter som bl.a. Träfrakt Götaland AB. Globala Föreningen i Växjö, HVB i Alvesta (invandrarungdomar), Sydsvenska Rallyt tävlingsledningen samt Trafikutbildningsgymnasium i Nybro. 4. Ekonomisk redovisning Styrelsen hänvisar till årsredovisning/förvaltningsberättelse 2008.

14 14 5. Avslutning Vi ser vårt arbete som en viktig del i förverkligandet av nollvisionen. Vår ambition är att ingen människa skall dödas eller skadas svårt i trafiken. Vi hoppas och tror att vi under året har bedrivit vårt trafiksäkerhetsarbete på ett sådant sätt att länsinnevånarna i oss har funnit en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. Avslutningsvis vill vi tacka alla våra medlemsorganisationer för det arbete ni lagt ner för säkrare trafik inom era kommuner och i er verksamhet och för det intresse, engagemang och stöd ni visat under år Vi vill även tacka våra samarbetspartners, myndigheter, organisationer, verk och kommuner för det stöd ni gett oss i vårt gemensamma trafiksäkerhetsarbete. Växjö den 18 februari 2009 Anne-Marie Medin Ordförande Bo Rönnebring Verksamhetsledare Fredrik Valgren Vice ordförande Bengt Swahn Sekreterare Eva Pettersson-Lindberg Benkt Sjödahl Ingemar Nilsson Lars-Erik Nilsson Magnus Gunnarsson Birgitta Karlsson

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 4 Prioriterade målgrupper 4 NTF Örebro läns styrelse 5 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets verksamhet 7 NTF Örebro

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 Hemsida: www.n.se/sormland 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se Verksamhetsberättelse för år 2010 sida

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST Verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 4 SÄKER CYKLING 7 INTEGRATION 10 KONSUMENTUPPLYSNING 12 UNGA I TRAFIKEN 16 ÄLDRE I TRAFIKEN 18 HASTIGHET 20 BILBÄLTE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000

Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000 Trafiksäkerhetsarbetet i pensionärsföreningarna 2000 Sammanställning av enkätfrågor till trafiksäkerhetsombud i Stockholms län Hans Norbeck 2001 Notat 13 Inledning Äldres trafiksäkerhetsråd har en rådgivande

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10

Innehåll. Organisation o funktion... 9 - styrelsen... 9 - revisorer... 9 - valberedningen... 9 Vårt arbete 2010... 10 Årsredovisning 2010 Innehåll Ordförande har ordet... 3 Uppdrag, organisationsidé och arbetsstrategi... 4 Handikappolitisk reflektion... 5 Höjdpunkter 2010... 6 Handikappolitiken 2010... 7 Organisation

Läs mer

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun

Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som. En säker och trygg kommun Mariestads kommuns återansökan om utmärkelsen som En säker och trygg kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av Mariestads kommun Historia och demografi... 3 Skola och utbildning... 3 Hälso-

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet UNGDOMSSTYRELSEN www.ungdomsstyrelsen.se Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun 6 Carina Petersson Växjö universitet Carina Petersson Växjö

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

Utlåningsverksamhet -Prolaser

Utlåningsverksamhet -Prolaser Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7 BAKGRUND NTF Stockholms län

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER

SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER SMC:S ÅRSMÖTE 2013 UPPSALA KONSERT OCH KONGRESS 14 SEPTEMBER Ett axplock av verksamhetsåret 2012/2013 Antalet unga medlemmar ökar trots liten minskning av totala antalet medlemmar som i juni var 60.550

Läs mer