1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG"

Transkript

1

2 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. NTF är också samordnare av trafiksäkerhetsarbetet mellan den ideella och den offentliga sektorn. NTF består av 23 länsförbund, varav NTF Kronoberg är ett. Nollvisionen, Riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken, är ledstjärna för NTFs verksamhet. Det innebär att trafiksäkerhetsarbetet inriktas på att förändra trafiksystemet så att människor inte dödas eller skadas allvarligt. Utgångspunkten är de svagaste trafikanternas behov barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade, fotgängare och cyklister. Människans fysiska och psykiska förutsättningar ska vara dimensionerande. En av Nollvisionens grundförutsättningar är att ansvaret i vägtrafiken delas mellan trafikanterna och de som påverkar vägtransportsystemets säkerhet (politiker, myndigheter, biltillverkare m.fl.). Genom medlemsorganisationerna sprider NTF information och utbildning till en stor del av Sveriges befolkning. Den breda förankringen hos allmänheten genom de olika organisationerna ger NTF en möjlighet att utöva påtryckning på beslutsfattare inom näringslivet och den offentliga sektorn och skapa opinion för en ökad säkerhet i trafiken. NTFs verksamhetsidé: NTFs mål är att skapa opinion för rätten till en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF skall öka både människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF skall medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. 2. ORGANISATION NTF Kronobergs verksamhet leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Det praktiska trafiksäkerhetsarbetet samordnas av anställd personal vid kansliet i Växjö under ledning av en verksamhetsledare. Kansliet har utöver verksamhetsledaren, under perioden , haft tre anställda på heltid. Från augusti månad har kansliet haft 2 anställda på heltid utöver verksamhetsledaren. För att skapa nära samarbetsformer med medlemmar, företag, kommuner och myndigheter finns en NTF-grupp i varje kommun. Dessutom finns ett Äldreråd som är aktivt och ett Yrkesförarråd som under 2008 omorganiserats.

3 3 Styrelsen Styrelsen för NTF Kronoberg har sedan årsmötet 2008 haft följande utseende: Anne-Marie Medin Ordförande Fredrik Valgren Vice Ordförande Bengt Swahn Sekreterare Eva Pettersson-Lindberg Ledamot Lars-Erik Nilsson Ledamot Ingemar Nilsson Ledamot Magnus Gunnarsson Ledamot Birgitta Karlsson Ledamot Benkt Sjödahl Ledamot De tre förstnämnda har utgjort arbetsutskott. Styrelsen har sammanträtt vid 7 tillfällen under Revisorer Raine Svensson, auktoriserad revisor, Svensson & Björkman Revision AB Ove Magnusson Revisorssuppleanter Roland Barkow Bertil Wiborg Valberedning Bo Lind Lennart Nilsson (sammankallande) Kansli Kansliet finns i lokaler på Kungsgatan 115 i Växjö. NTF Kronoberg har under 2008 haft följande personal anställd: Bo Rönnebring Verksamhetsledare Ann-Marie Carlsson Kanslist/projektledare Mari Hartvigsdotter Projektledare Fredrik Persson Projektledare Härutöver har personal inom medlemsorganisationerna anlitats för att utföra arbetsuppgifter för förbundets räkning.

4 4 3. VERKSAMHET Verksamheten under 2008 har bedrivits inom 3 prioriterade områden. Sänkta hastigheter Ökad trafiknykterhet, drogfrihet och minskad trötthet Ökad användning av skyddssystem (bälte, bilbarnstolar, hjälmar) Inom varje område har ett antal projekt genomförts som presenteras nedan. Basverksamhet Medlemsorganisationerna (MO) Medlemsblad har sänts ut i juni och december. 150 exemplar vid varje tillfälle. Stöd har också utgått till MO med bland annat informationsmaterial inom aktuella TSområden samt med reflexer och mörkerinformation. NTF Kronoberg och Älgskadefondsföreningen har samarbetat vid utbildning i trafiksäkerhet riktad till hemtjänstpersonalen i Uppvidinge kommun. NTF-grupper Ett uppstartsmöte har hållits med gruppledarna för information om årets verksamhet. Nytt TS-material har utdelats till samtliga grupper. NTF-grupper har bl.a. varit delaktiga i följande projekt: NTF Konsument Ökad användning av skyddssystem Hastighet Nykterhet Yrkestrafik Tillståndsmätningar av bilbälte och bilbälte tung trafik Dessutom har NTF-grupperna haft egna aktiviteter i varje kommun, t ex vid allmänna trafiksäkerhetsdagar och riktad mörkerinformation. NTF-grupperna har också deltagit vid aktiviteter på uppdrag av NTF Kronoberg. Invigningen av cykelstråket Växjö Runt är ett exempel, mörkeraktiviteter i Växjö och Ljungby kommun ett annat. Även egen opinionsbildning gentemot kommuner och Vägverket har förekommit. Protokoll och aktivitetsbeskrivningar har sänts till kansliet.

5 5 Äldreråd (ÄR) Äldrerådet har under 2008 i huvudsak arbetat med att sprida information om de nya hastigheterna och om cykelhjälm. Enkäter om de nya hastigheterna har spridits och samlats in av Äldreråd och NTF-grupper. 282 besvarade enkäter samlades in. Representanter för Äldrerådet deltog vid invigningen av cykelstråket Växjö Runt. En bilorientering anordnades av Äldrerådet i september för medlemmar i länets pensionärsorganisationer och ca 100 personer deltog. Medlemmar ur Äldrerådet har hållit 6 studiecirklar (PRO trafik, 65+ och Rätt och vett i trafiken) 41 studietillfällen och 35 deltagare. Under året har Äldrerådet spridit trafiksäkerhetsinformation vid pensionärsträffar. Äldrerådets PRO representanter inbjöd PROs 32 lokala föreningar till en informationskurs där Polisen och NTF Kronoberg medverkade. 27 inbjudna deltog. Äldrerådet har under året haft 5 protokollförda möten. Äldrerådet har också deltagit i Växjö kommuns Trafiksäkerhetsråds möte. Yrkesförarråd (YFR) Det nybildade yrkesförarrådet hade sitt första möte i januari YFR deltog med representanter vid ett seminarium i Åseda i maj 2008, med anledning av trafikdöden i Uppvidinge kommun under Nationella projekt NTF Konsument Konsumentupplysning sker kontinuerligt på NTFs kansli via telefon och vid besök. Spridning av information angående NTF Konsument har skett vid samtliga aktiviteter. NTF Kronoberg har haft 1 planeringsmöte med MO. NTF Kronoberg har genomfört den nationella undersökningen "Trafiksäkra taxiföretag" i länets samtliga 8 kommuner. 13 beställningscentraler deltog. Resultaten sändes som underlag till ett pressmeddelande, lokalt och regionalt. Resultaten redovisades också på NTF Kronobergs hemsidan. NTF Kronoberg har genomfört stickprovsundersökningar på tre av NTF Konsuments marknadsöversikter. Konsumentbroschyren, Valet är ditt, har också spridits med hjälp av våra NTF-grupper vid olika aktiviteter i länets 8 kommuner. Annonspluggar med budskapet Valet är ditt har sänts till tidningarna i länet. Växjöbladet/Kronobergaren har använt pluggarna flitigt även i sitt reklamblad Magazinet. NTF Kronobergs hemsida är mycket välbesökt. Den uppdateras kontinuerligt och innehåller bl.a. nyheter, redovisning av mätresultat och undersökningar. NTF Kronoberg och NTF-grupperna har bl.a. deltagit vid följande aktiviteter: Trafiksäkerhetsinformation i Ljungby närradio 15 minuter per vecka i 40 veckor under året. Trafikruta i tidningen Smålänningen varje vecka, (Bengt Swahn). Information har spridits på trafiksäkerhetsdagar hos PRO och SPF i länet

6 6 Information om cykelsäkerhet i skolor i Ljungby, Markaryd och Älmhult Älmhult har samarbetat med Korpen i projekt Cykla till- och från jobbet NTF-gruppen i Älmhult har medverkat med information vid cykelhjälmsutdelning till förstaklassare i Älmhults kommun. Två Tomtesmyg i Älmhults kommun och ett Tomtesmyg i Ljungby kommun har genomförts med NTF-gruppernas medverkan. Invigningen av cykelstråket Växjö Runt. NTF Kronoberg är representerat i Livsstil Kronoberg, ett samverkansorgan mellan olika myndigheter och organisationer. Livsstil Kronoberg är organiserat i tre olika grupper: Ledningsgrupp, beredningsgrupp och samrådsgruppen där NTF Kronoberg ingår tillsammans med 14 andra myndigheter/organisationer och föreningar. Ökad användning av skyddssystem Vid ett möte med NTF-gruppledarna informerades de om årets aktiviteter. NTF Kronoberg har haft möte och telefonkontakt med chefen för trafikpolisen i Kronobergs län. Ett samarbete med trafikpolisen resulterade i att representanter från NTF-grupperna var med vid polisens bältesövervakning under insatsvecka 8 och spred information om bilbältesanvändande och säkerhet i bilen. NTF-grupperna deltog vid tre tillfällen: 19/2 - Markaryds kommun - Markaryd, Strömsnäsbruk 23/2 - Tingsryds kommun - Tingsryd 24/2 - Uppvidinge kommun - Alstermo, Lenhovda, Åseda I Alvesta kommun spreds information på publika platser och NTF-gruppledaren deltog och informerade om bälte på ett möte i en handikappsorganisation. Bältesmätningar är utförda vår och höst i länets 8 kommuner. 6 av dessa kommuner är med i den nationella sammanställningen. 3 av de 6 kommunerna, Lessebo, Växjö och Älmhult har varit med och gjort mätningar sedan hösten 2002, Ljungby, Markaryd och Tingsryd har varit med sedan våren Mätningarna har skett på samma plats i huvudorten i kommunerna och kan på så vis jämföras år från år. Mätningarna utförs med genusperspektiv och visar att kvinnor i betydligt högre grad än män använder bilbältet. Dessa mätningar sammanställs också nationellt, det är den största undersökningen av bilbältesanvändning som görs i Sverige. Mätresultaten har sänts med pressmeddelande till media och har även redovisats på NTF Kronobergs hemsida. Resultatet har sänts till respektive kommuner, polis i respektive kommun och Trafikpolischefen i länet. NTF-grupperna, som delvis består av MO, har utfört mätningarna och spridit information om bälte på publika platser och PRO:s och SPF:s sammankomster. Informationen har spridits genom broschyrer och samtal. Vid 11 tillfällen har också voltbil och krocksläde nyttjats. Hastighet NTF Kronoberg har deltagit i hastighetsutbildning under två dagar i mars månad. Information om de nya hastighetsgränserna har skett vid ca 15 tillfällen. NTF Kronobergs styrelse, PRO:s trafiksäkerhetsombud i länet, SKPF samt hemtjänstpersonalen i Uppvidinge har fått information om de nya hastighetsbestämmelserna samt vilka kriterier som gäller när de nya hastighetsgränserna sätts.

7 7 Projekt 2008 Tillsammans med NTF:s centrala kansli har NTF Kronoberg granskat de dödsolyckor som inträffat under 2008 för att analysera om såväl upphovet till olyckan som dess konsekvens kan bero på brister i systemutformningen. NTF:s centrala kansli har ansvarat för en kvartalsvis sammanställning av dödsolyckorna i landet med hjälp av underlag från STRADA och eventuell komplettering från NTFförbunden, Polisen, Räddningstjänsten eller Vägverket etc. Sammanställningarna har gjorts nationellt och fördelade på län och innehåller faktauppgifter som ligger till grund för bedömningen om systemutformaransvaret. En gång per kvartal har NTF Kronoberg deltagit i telefonmöte med NTF centralt och övriga NTF-förbund. Dessa telefonmöten har verkat för att lyfta de aktuella dödsolyckorna och komma fram till gemensamma vinklingar av pressmeddelanden. I samband med utskicken av pressmeddelanden har vi också lagt in information på förbundets hemsida. På hemsidan finns också en länskarta där kors markerar var dödsolyckorna i Kronobergs län har skett. Där finns också en kort beskrivning av olyckorna, uppgifter om eventuella systembrister och vilken sorts systembrist. Kartan har uppdaterats en gång per kvartal. Under 2008 hade Kronobergs län 9 dödsolyckor med 10 döda. Av dessa 10 omkomna var 6 män och 4 kvinnor. Två av dem var barn. 3 av de 4 kvinnorna var passagerare i personbil. Hälften av länets 18 dödsolyckor 2007 inträffade i Uppvidinge kommun. Med anledning av det sände NTF Kronoberg, våren 2008, ut ett antal frågor till Landstinget, Polisen, Vägverket och Uppvidinge kommun. Den 5 maj anordnades ett seminarium i Åseda. Inbjudna var representanter från kommun, Landsting, Länsstyrelse, Polis, försäkringsbolag, Räddningstjänst, Smålandsåkarna, samtliga riksdagspartier m.fl. Ca. 20 personer deltog på seminariet. Från NTF Centrala kansli deltog Mats Hedfors och Thomas Carlsson som även agerade moderator. Stöd till lokala opinioner (Trafikmiljö) NTF Kronoberg fortsätter att stödja opinionsgrupper, både gamla och nya, i deras arbete för en säkrare trafikmiljö. Under året har vi arbetat med 10 grupper, Torne samhällsförening Dialogen mellan Torne samhällsförening och Alvesta kommun fortsätter. Önskemålet om sänkt hastighet genom Torne samhälle kvarstår. Ingelstad Genomfartsförbudet på Thorsjövägen i Ingelstad överklagades av Bygderådet. Denna överklagan gjorde att Tekniska nämnden i Växjö kommun beslöt att genomfartsförbudet ej ska gälla. NTF Kronoberg, ombud för de boende, överklagade beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslöt att genomfartsförbud borde gälla. Detta beslut har tekniska nämnden överklagat till Vägverket. NTF Kronoberg har lämnat sina synpunkter till Vägverket varför de boende och NTF anser att genomfartsförbud absolut bör gälla så länge inga åtgärder görs för att förbättra trafikmiljön/trafiksäkerheten för de boende utmed vägen. 25:an NTF Kronoberg fortsätter stötta aktionsgruppen för viltstängsel längs väg 25, från Ljungby och västerut. Utmed denna väg har det under många år varit ett flertal viltolyckor med allvarligt skadade och döda som följd. Skrivelser till myndigheter, Vägverket, departement mm har stöttats av NTF Kronoberg.

8 8 Gemla. Gemla-Öja sockenråd har under ett antal år stridit för ett trafiksäkrare samhälle. De har vid ett flertal tillfällen kallat till möte med kommunen, Vägverket och polisen för att försöka få till stånd en förbättring. NTF Kronoberg har utfört hastighetsmätningar och även varit närvarande vid möten för att redovisa resultaten av dessa mätningar. Vi har även varit behjälpliga vid författande av skrivelser samt stöttat sockenrådet med egna skrivelser till Vägverket och Länsstyrelsen. En överklagan till Vägverket i Borlänge har inlämnats av Sockenrådet och NTF Kronoberg. Öhr Föräldrar till barn i Öhr, som protesterade mot de förändringar som gjordes vad gäller på- och avstigning för skolbarnen, samt den svåra situation deras barn fick på sin väg till och från skolbussen, fick med NTF Kronobergs hjälp gehör för sina protester. Efter skrivelse till och möte med ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden samt ett öppet brev i Smålandsposten, beslöt nämnden att återgå till de hållplatser som gällde innan förändringarna. Åby Hastigheten i samhället Åby, längst med genomfartsgatan, är satt till 50 km/tim. Hastighetmätningarna som utfördes av NTF Kronoberg visade att hastigheten stundtals var alldeles för hög. Mätningarna har lämnats till kontaktperson, polisen och kommunen. Växjö Boende på Vretvägen, Växjö, anser att alltför många överskrider den lagstadgade hastigheten, som är 30 km/t. Växjö kommun utförde mätningar på plats men dessa underkändes av de boende. Vid de mätningar som NTF Kronoberg utförde under v framkom att medelhastigheten var 23 km/t. Någon enstaka förare körde för fort, men problemet anses inte vara så stort att kommunen avser att vidtaga några åtgärder. Lammhult På Värnamovägen i Lammhult körs det alltför fort. Under v.6 utfördes mätningar av NTF Kronoberg på en sträcka där hastigheten är 50 km/t. Dessa mätningar visar att medelhastigheten är 53 km/t, den högsta hastigheten uppmättes till 122 km/t. Lenhovda På in- och utfarten norrut till/från Lenhovda (Oskarshamnsvägen) anser de boende att hastigheten är alldeles för hög. Efter samtal och möte med representant för de boende har mätningar utförts av NTF Kronoberg under v51-07 samt v Denna mätning visar att ett mycket stort antal fordon kör alldeles för fort. Högsta hastighet på denna 50-sträcka mättes till 190 km/tim. Resultatet har sänts till opinionsgruppen, polisen, vägverket. Representanter från kommunstyrelsen har blivit informerade om mätresultatet vid ett möte med NTF Kronoberg. Slätthög Utanför kyrkan/förskolan i Slätthög, där hastigheten är satt till 30 km/t, upplevs att det körs betydligt fortare. Detta besannades av de mätningar som NTF Kronoberg utförde under v Medelhastigheten var 48 km/t, högsta hastighet uppmättes till 119 km/t. Resultat av mätningarna är lämnade till representant för opinionsgruppen, Alvesta kommun samt polisen. NTF Kronoberg deltar även i de kommunala trafiksäkerhetsråden i Växjö och Tingsryd samt i Ljungby kommuns samverkansgrupp.

9 9 Insatsvecka 17 NTF Kronobergs Äldreråd och NTF-grupper spred information om hastighet samt delade ut enkäter angående beslutet om ändrade hatigheter. Vi fick in 118 enkäter under denna vecka och totalt har vi fått i 282 st. Vi medverkade i tidningsartiklar tillsammans med polisen och Vägverket under insatsveckan. Trafikykterhet Vid ett möte med NTF-gruppledarna informerades om årets aktiviteter. NTF Kronoberg driver rattfyllerifrågan i "Livsstil Kronoberg" som består av representanter från Landstinget, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Regionförbundet m.fl. Vi har informerat om NTF:s 7-punktsprogram i "Livsstil Kronoberg", Äldrerådet, vid 2 tillfällen på Trafiklärarutbildningen samt vid 3 tillfällen till lärare på gymnasieskolor i Vägverkets projekt, Don t Drink & Drive. Insatsvecka 23 NTF Kronoberg delade ut Vägverkets broschyrer och vykort till gymnasieelever i avgångsklasserna. I ett samarbete med Länsförsäkring Kronoberg delades broschyren Odödlig mopeden ett smart fordon eller., filmen "Gräsmark var så tyst och stilla" samt ett vykort med en hälsning från Länsförsäkring Kronoberg ut till samtliga högstadieskolor i Växjö kommun. NTF Kronoberg närvarade vid en av polisens nykterhetskontroller (ca 100 utandningsprov gjordes under den tid vi närvarade). Vi skrev sedan ett reportage om dagen på vår hemsida. Trafiknykterhetens dag 25 september MHF anordnade i samarbete med NTF Kronoberg manifestationer i 3 av länets kommuner. I Markaryd hade man 125 marschaller på torget samt informerade och delade ut broschyrer. Markaryds kommun var medarrangör. I Ljungby var det utdelning av broschyrer och muntlig information som genomfördes av MHF vid ICA Maxi. I Växjö lades 125 par skor ut på Speakers Corner, tal hölls av representant från kommunen. En kvinna som själv drabbats av rattfylleriet intervjuades. Man satte också ut marschaller, skyltar och blommor ut på ett antal ställen i centrum. Aktiviteterna uppmärksammades i både lokala tidningar, radio och tv. NTF Kronoberg har under hösten informerat om rattonykterhet för PROs trafiksäkerhetsombud i Kronobergs län och vid trafiksäkerhetsutbildning för hemtjänstpersonalen i Uppvidinge kommun som ägt rum vid 8 tillfällen. Yrkestrafik NTF Kronoberg har under ca. 3 veckor, med hjälp av Motormännen, mätt hastighet och bältesanvändning på timmer- och flistransporter i länet. Mätningarna har gjorts på 90- och 50- sträckor med över 100 observationer på respektive sträcka. Mätningarna har sammanställts och överlämnats till Träfrakt Götaland AB, som ska användas i deras trafiksäkerhetsprojekt Skogskvalitet på väg.

10 10 Övriga projekt Vägverket Don t drink & drive DDD I elva av länets gymnasieskolor har NTF Kronoberg visat filmen Länge Leve Livet för ca elever (och personal) i åk. 2. På varje skola har ett antal lärare utbildats för att efter film och föreläsning kunna hålla i efterarbete på minst en lektionstimme. Målet är att, under de år projektet genomförs, nå minst 50 % av länets ungdomar med budskapet: 1. Kör aldrig berusad 2. Åk aldrig med förare som är berusad 3. Hindra andra att köra alkoholpåverkade I detta projekt samarbetar vi med MHF som ansvarar för visning av filmen. Tack vare ekonomiskt bidrag från Länsförsäkring Kronoberg och Landstinget Kronoberg har förstärkning av projektet varit möjligt. Föreläsare från föreningen MADD har deltagit vid fem tillfällen under v. 42. Detta ekonomiska stöd har även gjort det möjligt för representant från NTF Kronoberg att medverka vid filmförevisningar för att hålla ihop dagen. Aktörsmätningar NTF Kronoberg har mätt hastighet och bilbältesanvändning hos sex aktörer vid två tillfällen under 2008 (vår, höst). Alwex, Brunskogsgruppen AB, Veolia Transport, Växjö Taxi, Ljungby kommun samt Tingsryds kommun är de aktörer som mätts. Dessa har tidigare lämnat avsiktsförklaringar och under 2008 har vi kontrollerat om dessa avsikter följts. Mätningarna utfördes på 50- och 90-sträckor. På 90-sträcka utfördes ej bältesmätningar. Innan mätningarna gjordes fördes en dialog med aktörerna. Detta för att redogöra för vad som skulle ske, hur redovisningen skulle gå till samt hur de kan använda detta resultat i sitt trafiksäkerhetsarbete. Efter mätningarna sammanställdes resultaten och redovisades för aktörerna. Redovisningen visar tid, plats, hastighet och bältesobservation på fordonet. Registreringsnummer eller annan uppgift som gör att arbetsgivaren kan identifiera fordon och förare lämnas ej. Det är företaget som skall kontrolleras, ej enskilda förare. Redovisningen har skett skriftligt och med uppföljande telefonsamtal. Besök har även gjorts hos en av aktörerna, Alwex. Däckrazzia NTF Kronoberg ansvarade för Däckrazzian i Kronobergs län under v. 37. Tillsammans med polisen utfördes kontroller på åtta olika platser i länet. Samarbetspartners var även Däckbranschens informationsråd, Bilprovningen och Vägverket. Kommuner Växjö kommun har köpt uppdrag av NTF Kronoberg, bl.a destinationsmätningar i bostadsområdet Biskopshagen. Mörkeraktiviteter är ett projekt som både Växjö och Ljungby kommun köpt av NTF Kronoberg. Med hjälp av MO har NTF delat ut reflexer vid olika aktiviteter i de båda kommunerna. MHF har i detta projekt satt upp reflexgubbar och ordnat mörkerrundor utmed 2 vägsträckor i Växjö och Ljungby kommun under november.

11 11 Trafiksmart NTF Kronoberg vill hjälpa skolbarnen i Kronobergs län att bli goda trafikanter. Vi vill lära dem, inte bara om trafikregler utan också om samspel och agerande föddes idén till skolprojektet Trafiksmart. Projektet vänder sig till mellanstadiet. Eftersom barnen i mindre orter har en annan trafikmiljö än i städerna, ofta saknas t.ex. cykeloch gångbanor, började vi med Linneryds skola. Vi vände oss till företagen i Linneryd och bad om finansiell hjälp. 5 företag samt Tingsryds kommun stöttade projektet. NTF Kronoberg kunde, den 8 maj, testa projektet med en trafikdag för klass 6 i Linneryds skola. Under hösten gjordes sedan en trafikdag även för de nya eleverna i årsk Dagens innehåll varvades med både teori och praktik. Efter detta gjordes en enkätundersökning bland eleverna som visade att över 60% ansåg att de lärt sig mycket som de kommer att ha nytta av. NTF Kronoberg kommer att undervisa mellanstadiet i Rävemåla skola under våren Smålandslänens Åkeriförening Mätning av bältesanvändning i tunga yrkesfordon har vid ett tillfälle utförts på två platser i länet, E4:an vid Ljungby samt Norrleden i Växjö. Trafiksäkerhet och vilt på väg NTF Kronoberg har i samarbete med Älgskadefondsföreningen utbildat och informerat hemtjänstpersonalen i Uppvidinge kommun inom trafiksäkerhet och viltolycksprevention. Utbildningen har genomförts vid åtta olika tillfällen, två tim/tillfälle. Utöver detta har de som önskat provat på voltbil och krocksläde. Sammanlagt har ca. 200 personer genomgått utbildningen. Tommys Utbildnings Center (TUC) NTF Kronoberg har under våren 2008 medverkat vid utbildning av arbetsledare och vägarbetare i Säkerhet på väg. Vid sju tillfällen har sammanlagt ca 70 personer utbildats. Entreprenadfirma Gustaf R. Johansson, Ljungby Ca 40 personer har vid två tillfällen erhållit utbildning i Säkerhet på väg som letts av representant från NTF Kronoberg. Ingelstad Naturbruksgymnasium NTF Kronoberg har under våren 2008 medverkat vid hjullastareutbildning av 17 gymnasieelever vid naturbruksgymnasiet. Voltbilen Voltbilen har varit uthyrd vid 23 tillfällen under sammanlagt 31 dagar. Utöver detta har krocksläden hyrts ut vid 2 tillfällen.

12 Uppföljning Uppföljning av projekten har skett kontinuerligt och avcheckning har gjorts vid arbetsplatsträffar varje månad. Samtliga nationella projekt är redovisade vid halv- och helår i NTFs projektdatabas. Utvärdering har gjorts och pågår för vissa projekt. Till Vägverket har redovisning skett vid tre tillfällen slutredovisning medräknad. En utvärdering av all verksamhet inom organisationen är gjord av NTF:s centrala kansli. 3.2 Samverkan NTF Blekinge NTF Blekinge har under perioden 26/5-31/12 köpt tjänsten som verksamhetsledare av NTF Kronoberg. Bo Rönnebring har arbetat minst en dag per vecka för NTF Blekinge. Utöver detta har NTF Blekinge köpt projektledartid efter behov, bl.a. AKTA (regional samling) samt utbildning av Marinbasens personal i Karlskrona under två dagar. Länsförsäkring Kronoberg AB Utöver det ekonomiska stödet till voltbilen har NTF Kronoberg även fått ekonomiskt stöd till Vägverkets projekt DDD. Ett samarbetsprojekt med Länsförsäkring Kronoberg genomfördes under det nationella projektet Nykterhet med fokus på insatsvecka 23. Kommunerna NTF Kronoberg har ingått i Växjö kommuns Trafiksäkerhetsråd, där övergripande trafiksäkerhetsfrågor har dryftats. NTF Kronoberg deltog i Växjö kommuns invigning av Växjö Runt, en cykelled på ca 4 mil runt Växjö stad. I Ljungby kommuns samverkansgrupp informeras om och diskuteras kommunens trafiksäkerhetsprogram. Det trafiksäkerhetsprogram som arbetsgruppen i Tingsryds kommun arbetade fram under 2007, där NTF Kronoberg ingick, fastslogs i slutet av -07 och trafiksäkerhetsarbetet startades upp under I samtliga åtta NTF-grupper finns en representant från respektive kommun. NTF Kronoberg gick ut med ett brev till länets samtliga kommuner och önskade bidrag till basverksamheten med 1 kr./invånare under NTF Kronoberg har erhållit 1 kr./invånare i verksamhetsbidrag från Tingsryds kommun. Vägverket Vägverket Region Sydöst har under året beställt projekt inom trafiksäkerhetsområdet, vilka har redovisats i projektsammanställningen. MC-OLA har genomförts i Kronobergs län. Ansvarig är Vägverket. Övriga samarbetspartners är Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, STR Kronoberg samt fyra mc-klubbar i länet. Samtliga har skrivit avsiktsförklaringar i syfte att skapa en säkrare trafik för motorcyklister. NTF Kronoberg deltar även i Vägverket Produktions Trafikantråd samt i Regionala Viltolycksrådet i G län.

13 13 Folksam Auto Folksam Auto bidrar med reparation och service till voltbil. NTF Kronoberg deltog vid öppet hus hos Folksam Auto i november. Polisen Samarbete har ägt rum i kommunernas samverkans- och NTF-grupper samt i andra projektgrupper. I flera av de internationella trafiksäkerhetsveckorna har samarbete med polisen förekommit. Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg bidrog ekonomiskt till NTF Kronobergs basverksamhet. NTF Kronoberg har ansvarat för service och kontroll av de babyskydd som hyrts ut av lasaretten i Ljungby och Växjö under året. Landstinget bidrog även med ekonomiskt stöd till Vägverkets projekt DDD. Övriga Samarbete har även skett med ett flertal andra intressenter som bl.a. Träfrakt Götaland AB. Globala Föreningen i Växjö, HVB i Alvesta (invandrarungdomar), Sydsvenska Rallyt tävlingsledningen samt Trafikutbildningsgymnasium i Nybro. 4. Ekonomisk redovisning Styrelsen hänvisar till årsredovisning/förvaltningsberättelse 2008.

14 14 5. Avslutning Vi ser vårt arbete som en viktig del i förverkligandet av nollvisionen. Vår ambition är att ingen människa skall dödas eller skadas svårt i trafiken. Vi hoppas och tror att vi under året har bedrivit vårt trafiksäkerhetsarbete på ett sådant sätt att länsinnevånarna i oss har funnit en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. Avslutningsvis vill vi tacka alla våra medlemsorganisationer för det arbete ni lagt ner för säkrare trafik inom era kommuner och i er verksamhet och för det intresse, engagemang och stöd ni visat under år Vi vill även tacka våra samarbetspartners, myndigheter, organisationer, verk och kommuner för det stöd ni gett oss i vårt gemensamma trafiksäkerhetsarbete. Växjö den 18 februari 2009 Anne-Marie Medin Ordförande Bo Rönnebring Verksamhetsledare Fredrik Valgren Vice ordförande Bengt Swahn Sekreterare Eva Pettersson-Lindberg Benkt Sjödahl Ingemar Nilsson Lars-Erik Nilsson Magnus Gunnarsson Birgitta Karlsson

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge

Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Verksamhetsberättelse NTF Blekinge Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012

VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 VERKSAMHETSPLAN NTF GÄVLEBORG 2012 Verksamhetsplan för NTF Gävleborg NTF Gävleborg är ett av 20 fristående länsförbund inom Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). Nollvisionen utgör

Läs mer

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006

Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 1 Verksamhetsberättelse NTF Jämtlands län 2006 Förord NTF Jämtlands läns tredje verksamhetsår har präglats av expansion såväl personellt som verksamhetsmässigt.

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Minnesstolpar från konferens Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Bakgrund Vägverket Region Stockholm bjöd tillsammans med NTF Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stockholms

Läs mer

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21

Innehållsförteckning. 7. Trafiknykterhet 20 7.1 Don t Drink and Drive 20 7.2 Länge Leve Livet 21 8. Äldres trafiksäkerhet 21 8.1 Äldre bilförare 21 Verksamhetsplan 2008 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2008 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 2003 Kjell Cronvall September 2003 2003 Notat 0302 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat

Läs mer

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15

NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 2. Konsumentupplysning 14 3. Opinionsbildning 15 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning NTF Stockholms län 5 NTF Stockholms läns verksamhet 2009 7 1. Nätverk och medlemsorganisationer 9 1.1 Styrelsen 9 1.2 Yrkestrafikrådet 9 1.3 Äldres trafiksäkerhetsråd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar Resultat av observationer 24 Kjell Cronvall Juni 24 24 Rapport 42 Förord NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet 1 studerat bilbältesanvändningen

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen

Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Nollvisionen 10 år över 600 sparade liv Nils Petter Gregersen Inledning För precis 10 år sedan tog riksdagen beslutet om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län

Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län Protokoll nr 5 Styrelsemöte NTF Kalmar län Tid: Den 20 februari 2008 kl. 13.00-16.45 Plats: NTF s kansli Proviantgatan 2, Kalmar Deltagande: Lars-Eric Andersson (LEA) ordf Anmält förhinder: Anders Wijkman

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 NTF Sörmland Blommenhovsvägen 26 Tel: 0155-29 02 29 Hemsida: www.n.se/sormland 611 39 Nyköping Fax: 0155-29 02 28 E-post: sormland@n.se Verksamhetsberättelse för år 2010 sida

Läs mer

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011

På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 På G i NTF Sörmland rapport till styrelsen maj 2011 NATIONELLA PROJEKT NTF Konsument Metod: NTF har bedrivit konsumentupplysning på ett eller annat sätt sedan starten 1934. I dag är konsumenten, till skillnad

Läs mer

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15

Om NTF. Verksamhet. 04-01-09 Flik 15 Om NTF Verksamhet NTF som verkat sedan 1934, är traditionellt sett en pekpinne-organisation som arbetat för att uppfostra goda trafikanter under paroller som kör nykter, sänk hastigheten och använd bilbälte.

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

INNEHÅLL. NTF Väst, vast@ntf.se, www.ntf.se/vast, 031-60 78 80 Box 2554, 403 17 Göteborg Besök: Packhusplatsen 3 Organisationsnummer 857201-8011

INNEHÅLL. NTF Väst, vast@ntf.se, www.ntf.se/vast, 031-60 78 80 Box 2554, 403 17 Göteborg Besök: Packhusplatsen 3 Organisationsnummer 857201-8011 Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 3 SÄKER CYKLING 5 INTEGRATION 7 KONSUMENTUPPLYSNING 9 UNGA I TRAFIKEN 12 ÄLDRE I TRAFIKEN 14 HASTIGHET 16 BILBÄLTE 18

Läs mer

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg

SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg SÄKER TRAFIK Nollvisionen på väg Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Nollvisionen är också grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige,

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 NTF Väst

Verksamhetsberättelse 2012 NTF Väst Verksamhetsberättelse 2012 NTF Väst Innehåll Det här är NTF Väst... 2 Organisation... 2 Barn i bil... 4 Cykelhjälm... 5 Integration... 6 Konsumentupplysning... 8 Mässor och seminarier... 10 Moped... 11

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning

Polisens trafiksäkerhetsarbete. Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning Polisens trafiksäkerhetsarbete Bengt Svensson, Poliskommissarie, Polisens Utvecklingsavdelning 1 Polisens nya organisation 1 RPC SÄRSKILDA UTREDNINGAR INTERNREVISION RPC 16 REGIONER / AVDELNINGAR IT HR

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR TRAFIK OCH MILJÖ ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-20, 338

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR TRAFIK OCH MILJÖ ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-20, 338 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING AVSIKTSFÖRKLARING FÖR TRAFIK OCH MILJÖ ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-20, 338 Avsiktsförklaringen för trafik och miljö är ett samarbetsprojekt mellan Västerviks

Läs mer

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 TØI rapport 499/2000 Forfattere: Fridulv Sagberg, Terje Assum Oslo 2000, 63 sider Sammandrag: Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 Vägverket genomför

Läs mer

Barn och trafiksäkerhet

Barn och trafiksäkerhet Barn och trafiksäkerhet Innehållsförteckning Barn och trafiksäkerhet................. 1 Om NTF........................... 2 För gravida.......................... 3 9 månader......................... 4

Läs mer

NTF är en renodlad trafiksäkerhetsorganisation

NTF är en renodlad trafiksäkerhetsorganisation Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet ska nås, bland annat med hjälp av en oberoende och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000

NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 NTF SKÅNES MARKNADSUNDERSÖKNING SKOLSKJUTS 2000 Cecilia Mallard Augusti 2000 1. BAKGRUND Hösten 1999 genomförde NTF Skåne en undersökning i tio kommuner vad gäller säkerheten i samband med skolskjutsar.

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2008

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2008 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2008 NTF Västs medarbetare. Från vänster: Ralph Bjarnesund, Lil Banås-Holmberg, Stefan Kaleby, Nina Jokihalme, Lena Karlsson, Shahla Alamshahi, Lars Sjögren och Malin Lundgren.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 NTF Väst

Verksamhetsberättelse 2011 NTF Väst Verksamhetsberättelse 2011 NTF Väst Innehåll Det här är NTF Väst... 2 Organisation... 2 Möten för våra medlemmar... 4 Barn i bil vi måste skydda våra små... 4 Cykelhjälm... 5 Invandrare med kunskap ökar

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt. Introduktion om Sverige och Trafikverket Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 111 Offentligt Introduktion om Sverige och Trafikverket Sverige Befolkning 9,453,000 (2011) Area 450,000 km² Befolkningstäthet 23 pers/km Allmänna vägar 98,500

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Föreningen och dess utgångspunkter 3 Prioriterade områden 4 Prioriterade målgrupper 4 NTF Örebro läns styrelse 5 Äldrerådets verksamhet 6 Yrkesförarrådets verksamhet 7 NTF Örebro

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd-

Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Jönköping 2006-03-13 Verksamhetsberättelse 2005 -NTFs centrala yrkesförarråd- Allmänt I februari 2005 fick Centrala Yrkesförarrådet en ny sekreterare/handläggare. Mattias Holmqvist ersatte Lasse Holm som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING NTF Jönköpings län Verksamhetsberättelse 2007 INLEDNING... 3-7 OLYCKSSTATISTIK... 8 NTF, EN PARAPLYORGANISATION...

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007

SKOLSKJUTSENS A-Ö. Kollektivtrafiknämnden, april 2007 SKOLSKJUTSANSVARIG Varje skola har en skolskjutsansvarig som handlägger skolans skolskjutsfrågor. SKOLSKJUTSFORMER Skolskjuts bedrivs SKOLTAXI Vid skoltaxi skall särskilt beaktas: Skolbarn skall till och

Läs mer

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006

Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 Trafiksäkerhets- och resepolicy för NTF Stockholms län 2005-2006 2 Omfattning Denna policy gäller alla de resor som företas i tjänsten och betalas av NTF. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Länssjukvården (LSV) Närsjukvården (NSV) Barn- och ungdomskliniken Martin Duru Skyddsombud Representant

Länssjukvården (LSV) Närsjukvården (NSV) Barn- och ungdomskliniken Martin Duru Skyddsombud Representant Regionalt skyddsombud, Huvudskyddsombud, samverkansgrupp 2014-04-01 (valda till 2015-03-31) Arbetsområde Del av länet Arbetsplats Namn Regionalt skyddsombud Vakant Huvudskyddsombud Ordförande KLL, Ordförande

Läs mer

Slutrapport. Trampa för livet 2004

Slutrapport. Trampa för livet 2004 Slutrapport Trampa för livet 2004 Allmän beskrivning av projektet Syftet med projektet är: Att Trampa för livet blir Kungsörs kommuns fortsättning och förstärkning av den landsomfattande kampanjen Sätt

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen

Trafiksäkerhetsinformation i kommunen Trafiksäkerhetsinformation i kommunen I Munkfors är en trafiksäkerhetsinformatör anställd. Arbetet med trafiksäkerhet är ett projekt som startade 3 februari 2003 i samverkan med sex andra kommuner och

Läs mer

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST

INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST Verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLL DET HÄR ÄR NTF VÄST 1 ORGANISATION 2 BARN I BIL 4 SÄKER CYKLING 7 INTEGRATION 10 KONSUMENTUPPLYSNING 12 UNGA I TRAFIKEN 16 ÄLDRE I TRAFIKEN 18 HASTIGHET 20 BILBÄLTE

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Individens rättighet - samhällets skyldighet. En nationell konferens om visionära vägval. Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik.

Individens rättighet - samhällets skyldighet. En nationell konferens om visionära vägval. Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik. Individens rättighet - samhällets skyldighet En nationell konferens om visionära vägval. Trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik 10 år 1997-2006 w w w. o r n s k o l d s v i k. s e / t r a f i k k o

Läs mer

Utlåningsverksamhet -Prolaser

Utlåningsverksamhet -Prolaser Utlåningsverksamhet -Prolaser Uppföljning av förbundets utlåning av instrument för hastighetsmätning genom enkät till dem som lånat år 2 till 6 Helena Hartzell RAP 2 feb 7 BAKGRUND NTF Stockholms län

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8) Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.30-15.00. Beslutande Per Ribacke (S), Alvesta, ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), Ronneby,

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Vad NTF? anser. NTFs Policy 2006-2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Vad NTF? anser. NTFs Policy 2006-2007 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Vad anser NTF NTFs Policy 262 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehållsförteckning Trafi ksäkerhet är folkhälsa 6 Ett jämställt transportsystem Hastighet 8 Alkohol och droger 9 Trötthet

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken

Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken Ruggero Ceci Sammanfattning för Tylösandseminariet 2011 Sammanfattande bakgrund Frågan om hur vi ska hantera

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Skogskvalitet på väg Uppföljning av arbetet 2004 2005

Skogskvalitet på väg Uppföljning av arbetet 2004 2005 Skogskvalitet på väg Uppföljning av arbetet 2004 2005 Dokumentinformation Titel: Skogskvalitet på väg, uppföljning av arbetet 2004-2005 Serie nr: 2006:18, version 1.1 Författare: Beställare: Karin Neergaard,

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer