Anne Swartling blir ny ordförande i MIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anne Swartling blir ny ordförande i MIS"

Transkript

1 Nr 2 Maj 2014 Årgång 24 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Anne Swartling blir ny ordförande i MIS Vid MIS årsmöte i april utsågs Anne Swartling till ny ordförande i MIS efter Torbjörn Brorson. Hon har lång erfarenhet av miljörevision och har dessutom jobbat på SIS där hon bland annat var projektledare vid den förra revisionen av ISO Årsmötet hölls i år hos Xylem i Sundbyberg och drog drygt 40 medlemmar. En motion till årsmötet föreslog att MIS ska bredda sitt perspektiv. Sid 2, 3, 4 Viktig roll för MIS De närmaste åren blir väldigt spännande för jag tror att MIS kommer att få en viktig roll när revisionen av ISO blir klar, säger MIS nya ordförande, Anne Swartling. Sid 3 Senaste nytt om revisionen av ISO USA röstade ja USA har nu röstat ja till den senaste versionen av ISO Publicering beräknas till slutet av Willy Karlsson, en av Sveriges experter i det internationella arbetet med ISO 14001, berättade att USA nu röstat ja till den Committee Draft 2 som diskuterades vid den internationella arbetsgruppens senaste möte i Padova. Därmed tycks den klyfta som tidigare funnits till USA nu vara undanröjd. Bara sex länder röstade nej och därmed lutar det mot en publicering Om det blir någon försening så blir det av praktiska skäl för att man vill samordna med den nya versionen av ISO 9001 och ISO 14004, sa en ganska nöjd Willy Karlsson. Han menade att kan bli lättare framöver att vara certifierad enligt flera standarder. Efter mer jobb och dokumentation i inledningsskedet blir det sedan enklare när fler standarder följer den gemensamma strukturen. Tidplanen framöver - Möte i Panama maj Ev ett extra möte i London juni - juli Omröstning på DIS i september - december Ev möte i tokyo januari - februari Publicering i juni Treårig övergångsperiod som ev samordnas med ISO 9001.

2 Styrelsemöten 27 juni Vi informerar vad som är på gång inom vår förening Adresskontroll Anmäl snarast om du bytt jobb, arbetsplats, e-post eller faktureringssystem för att inte falla ur vårt system. Bli MIS-godkänd miljörevisor Ansök om att bli MIS-godkänd miljörevisor. Som MIS-godkänd miljörevisor får du en bekräftelse på din kompetens. Det är en kvalitetsstämpel som bevisar att du har bra yrkeskompetens utifrån de kriterier som MIS satt upp. Mer information hittar du på MIS hemsida: Få din utbildning MIS-godkänd Arrangerar ditt företag utbildningar i miljörevision? Då kan ni få utbildningen MIS-godkänd. Sex utbildningsföretag har hittills fått utbildningar MIS-godkända. Mer om hur du gör och vilka företag som har MIS-godkända utbildningar hittar du på MIS hemsida: Datum för SIS personcertifiering juni, Stockholm 10 oktober, Stockholm 5 december, Stockholm Oförändrad medlemsavgift MIS årsmöte beslöt att medlemsavgiften för 2014 ska vara oförändrad. Det innebär 550 kronor (föreningsavgift 150 kronor, serviceavgift 400 kronor). Pensionärer betalar 150 kronor och studenter erbjuds ett års fritt medlemskap. Anne Swartling tar över efter Torbjörn Brorson Vid årsmötet i april fick MIS en ny ordförande, Anne Swartling. Styrelsen fick även en ny suppleant; Lennart Piper. Så här ser MIS styrelse ut kommande år: Ordinarie ledamöter Anne Swartling, ordförande, ett år Anders Johansson, vice ordförande, ett år kvar Curt Henricson, sekreterare, omval två år Lars-Erik Westergren, kassör, ett år kvar Jonas Ammenberg, omval två år Carl Niclas Fåhreaus, omval två år Anna Karlsson, ett år kvar Charlotte Söderlund, ett år kvar Cathrin Stock, omval, två år Suppleanter Lennart Piper, nyval två år Mia Stenberg, adjungerad Ordinarie revisor Arne Assarsson, omval ett år Thomas Helin, omval ett år Suppleanter Inge Horkeby, omval ett år Jonas Solehav, omval ett år Valberedning Magnus Enell, omval ett år Torbjörn Brorson, nyval två år Aktiva MIS-medlemmar MIS 255 medlemmar var aktiva under förra året. Årsmöte och höstmöte drog nästan 50 medlemmar vardera och både nya och erfarna revisorer deltog i MIS revisonsutbildning. MIS styrelse fick årsmötets uppdrag att undersöka om MIS ska bredda sin verksamhet. Styrelsen fick också klartecken att fortsätta arbetet med att öka intresset för miljörevision och att jobba med medlemsvård MIS kan se tillbaka på ett aktivt år. Förutom års- och höstmöte deltog MIS i revisionen av ISO 14001, i SIS tolkningsgrupp för ISO 14001, i Swetics kalibreringsgrupp och i SIS personcertifiering. Medlemmarna har fått en rad erbjudande från SIS förslag, en uppdaterad hemsida och fyra nummer av Miljömissivet. Medlemsomsättningen ligger stadigt på ungefär 15 procent per år och de som går ur föreningen gör det för att de går i pension, byter jobb eller företag, konstaterar föreningens sekreterare Curt Henricsson. Delar av MIS nya styrelse konstituerar sig: Fr v: Lars-Erik Westergren, Cathrin Stock, Anders Johansson, Anne Swartling, Lennart Piper och Curt Henricson. MIS ekonomi är i balans och den nya styrelsen uppmanades att använda pengarna, lägga någon del av dem på en webbredaktör och att undersöka vad medlemmarna vill ha av sin förening. Medlemsvård Följande fokusområden beslutades för kommande verksamhetsår: Medlemsvård, medlemsservice och medlemsvärvning. Skapa ökat intresse kring miljörevision och miljörevisorer. Erbjuda medlemmar möjlighet att utvecklas som miljörevisorer. Samarbete och informationsutbyte med andra som utför revisioner. Undersöka en breddning av MIS områden. Uppdateringen av ISO 14001, MIS framtida inriktning, personcertifiering och utbildning av marknadsföring får extra prioritet under kommande år.

3 Anne Swartling, ny ordförande i MIS: Visa ledningen vad de vinner på miljöledning MIS nya ordförande Anne Swartling har reviderat allt från rymdsonder till pannkaksfabriker, från Sverige till Antarktis. En av hennes hjärtefrågor kommunikation. Vi måste visa vad miljöstyrning ger tillbaka helst i kronor och ören. Visa dem kraften i miljöledning som verktyg. Rymdsonder, pannkaksfabriker och den svenska basen på Antarktis. Anne Swartling har reviderat stort och smått och dessutom varit projektledare på SIS. Vid MIS årsmöte utsågs hon till ny ordförande efter Torbjörn Brorson. När ISO fick fäste på marknaden i mitten av 1990-talet jobbade Anne Swartling på certifieringsorganet DNV (Det Norske Veritas). När standarden senare skulle revideras var hon SIS projektledare i slutfasen och dessutom internationell sekreterare för ISO 14063, standarden för miljökommunikation. Vid MIS årsmöte i april utsågs hon till MIS nya ordförande. MIS får en erfaren ordförande som gjort både otaliga interna och externa revisioner. Redan under tiden på DNV reviderade hon över hundra olika organisationer. Från små företag till stora företag som ABB, Scania, Akzo, Ericsson och Naturvårdsverket. Först på DNV, så en kort period på Polarforskningssekretariatet, sedan SIS och idag på Ragn-Sells Miljökonsult. Jag har reviderat företag i otroligt många branscher, allt från rymdsonder till pannkaksfabriker. Tyngdpunkten har legat på kemi- och verkstadsindustri. Det har varit en fantastiskt bra skola. ISO ger MIS viktig roll 2007 blev Anne Swartling invald i MIS styrelse, de senaste åren har hon varit vice ordförande. Hon ser fram emot sitt ordförandeskap, även om det är tufft att ersätta Torbjörn Brorson. De närmaste åren blir väldigt spännande för jag tror att MIS kommer att få en viktig roll när revisionen av ISO blir klar, både informations- och utbildningsmässigt. Även om en ny standard har tre års införandetid blir det alltid en viss oro i nya lägen och behoven av tolkningar kommer att öka, säger Anne Swartling. Nästa utmaning som MIS ordförande är frågan om MIS ska vidgas eller ej. Fler och fler revisorer jobbar allt bredare och en motion till årsmötet föreslår att MIS breddar sig till att omfatta även kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet. Den nya standarden verkar också som gjuten för ett bredare synsätt. Frågan har varit uppe i MIS tidigare. Nu har vi tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka det. Allt fler revisorer frågar efter ett bredare synsätt, men samtidigt finns också ett behov av att borra djupare i miljörevision. Det är inte givet vad resultatet blir, säger Anne. Visa konsekvenser av passivitet och avvikelser Allt fler företag börjar prata om hållbarhetsrevision och ser konkurrensfördelar. Anne Swartling vill se mer av både miljö och hållbarhet i företagens affärsstrategier och menar att miljörevisorer kan påverka genom att visa den ekonomiska nyttan av bra miljöarbete. Vi måste bli bättre på att visa vad miljöledningen ger tillbaka, att det finns pengar att hämta. Men det finns andra värden som kan vara svårare att mäta i pengar; personalens engagemang, tilltro till verksamheten, kundförtroende, samhällets bild av verksamheten. Det kostar mer att inte göra något alls, att vara passiv. När vi skriver en avvikelse ska vi visa sammanhanget, förklara konsekvenserna av att inte göra något åt den. ISO är ett så himla bra verktyg. Jag blir så glad när jag ser det användas på rätt sätt och inte bara som ett certifikat, avslutar Anne Swartling. Några nedslag i Anne Swartlings miljöresa Kemiingenjör KTH med inriktning miljöskyddsteknik och biokemi. Anställd på KTH, DNV, SIS, Ragn-Sells Miljökonsult. Projektledare för ISO vid förra revisionen och internationell sekreterare för ISO 14063, standarden för miljökommunikation. Utbildar i miljörätt, intern revision, miljöledning, kvalitetsledning, miljökunskap för revisorer. Privat miljöfokus Slänger helst inte mat. Försöker använda alla råvaror och anpassa inköp. Handlar närproducerat, miljömärkt. Källsorterar. Undviker kemikalier. Söker information om flamskyddsmedel, mjukgörare och andra kemikalier.

4 Skola och skidanläggning får vika för artskyddet Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Växjö- respektive Östersunds tingsrätt har i nyligen avgjorda mål beslutat att inte meddela dispens enligt artskyddsförordningen. Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har å sin sida avslagit överklagande om att beslut att anta detaljplan ska upphävas på grund av påstådd förekomst av skyddade arter inom planområdet. I den vägledande domen från mars i år finner MMÖD att en detaljplan inte ska upphävas på grund av påstådd förekomst av vattensalamander, då det av vad som har framkommit i målet förefaller saknas lämpliga livsmiljöer för såväl större som mindre vattensalamander inom planområdet och dess närområde. Det ska framhållas att domstolen i domskälen gör det allmängiltiga uttalandet att Förekomst av fortplantningsområden eller viloplatser inom planområdet skulle [ ] kunna utgöra hinder för detaljplanen. Förhållandet att större vattensalamander faktiskt kan utgöra hinder för detaljplan framgår av Länsstyrelsen i Skånes beslut från januari 2013 genom vilket en antagen detaljplan upphävdes. Skälet var bristande kunskap om huruvida större vattensalamander övervintrar i planområdet och att det därigenom inte gick att utesluta att det aktuella markområdet är olämpligt att bebygga med hänsyn till de fridlysta arter som kan finnas i området. Kommun återkallar överklagande Kommunen överklagade Länsstyrelsens beslut till MMD Växjö. Efter att Länsstyrelsen hade upphävt detaljplanen ansökte kommunen om dispens från artskyddsförordningen på den aktuella fastigheten. Länsstyrelsen avslog i oktober 2013 kommunens ansökan. Kommunen överklagade till MMD Växjö som i februari avslog kommunens överklagande. Skälet till avslaget var att kommunens intresse att få använda det aktuella området för byggnation av en ny skola inte utgör ett sådant allt överskuggande allmänt intresse som krävs för dispens från artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser. Domen i dispensmålet har vunnit laga kraft. Överklagandet i målet om detaljplanen har återkallats. Skid- och turistanläggning får ingen dispens Samma resonemang som MMD Växjö för MMD Östersund i en dom från februari där domstolen upphävde en av Länsstyrelsen i Jämtland meddelad dispens från artskyddsförordningen avseende kungsörn för anläggande av en skid- och turistanläggning i ett kungsörnsrevir. MMD anser att det i målet inte är visat att allmänintresset av exploateringen är av sådan vikt att tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse kan anses föreligga. Den sökande har inte visat att det saknas alternativa lösningar och/eller lokaliseringar. Den sökande har sålunda inte visat att lokaliseringen är lämplig. Därmed föreligger inte tillräckliga skäl för dispens enligt MMD. Domen är överklagad till MMÖD. Beslut i frågan om prövningstillstånd väntas under det kommande halvåret. Artskyddsförordningen får allt större genomslag De tre rättsfallen ovan visar att artskyddsförordningens bestämmelser får allt större genomslag i såväl offentliga projekt som privata initiativ av kommersiell natur. I dispensmålen tillerkänns skolprojektet respektive skid- och turismanläggningen viss allmännytta, men respektive MMD kommer ändå till slutsatsen att projekten inte uppnår kvalificeringskravet överskuggande allmänt intresse. Det följer av MMD:s dom avseende skidanläggningen att möjligheten till dispens i privata projekt av kommersiell karaktär är liten även om kompenserande skyddsoch försiktighetsåtgärder åberopas av den sökande. Mathias Lindquist Nytt inom Miljörätten MIS samarbetar med advokatfirman Vinge för att få ta del av miljölagstiftningen och aktuella rättsfall. Johan Cederblad är advokat på Vinge i bland annat miljörätt. Hans kollega Mathias Lindquist har bidragit med bifogade artiklar i det här numret av Miljömissivet. Frågor, kontakta Johan på:

5 Bredda MIS perspektiv Från vatten till GRI, ISO och lagkrav MIS årsmöte tog avstamp i behovet av rent vatten och vägen dit. Från Stenbergs småländska pumpar i början av 1900-talet till dagens internationella företag Xylem, med devisen let s solve water. I en motion till MIS årsmöte föreslår Lennart Piper att MIS ska bredda sitt perspektiv och omfatta även kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet, förutom miljö. Det skulle ge oss medlemmar fler möjligheter att bredda vår kompetens, säger förslagsställaren Lennart Piper i sin motion. Årsmötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda möjligheten att ändra MIS stadgar så att fler perspektiv kan ingå. För en stadgeändring krävs att två på varandra följande medlemsmöten fattar beslut. Ett av medlemsmöten måste vara ett årsmöte. Frågan har diskuterats tidigare i MIS, då mer som en fråga om att slå samman MIS med andra organisationer. Det har dock varit svårt att hitta andra organisationer eller grupperingar och frågan har fallit. I sin motion lyfter Lennart Piper fram andra områden som informationssäkerhet och hållbarhet. Vid årsmötet lyftes även energiledning fram som ett tänkbart område. Ett drygt 40-tal medlemmar deltog i årsmötet för att få senaste nytt om ISO och ISO 26000, om GRI och lagrevision. Cathrin Stock, hållbarhetsansvarig på Xylem berättade hur de jobbar för att lösa världens vattenproblem med dränkbara pumpar och modern innovation och utveckling. Sedan år 2000 har företaget gjort hållbarhetsredovisningar och deltagit i global compact sedan Staffan Söderberg, miljökonsult och tidigare ordförande i MIS drog en snabbversion av ISO från ord till handling. 60 länder har antagit standarden och ett 20-tal ytterligare är på gång att göra det. Han förklarade att antalet internnationella standarder ökar, medan de nationella minskar. Gunnel Klingberg på Notisum tog upp frågan om lagrevision i ett internationellt perspektiv. Magnus Enell, senior advisor på Vattenfall och adjungerad professor på KTH, berättade om de nya riktlinjerna från Global Reporting Initiative, G4 och menade att målet med GRI är att hållbarhetsredovisningen ska vara ett stående inslag i företagens miljöarbete. Varför ska företagen redovisa hållbarhet? Jo, hållbarheten ska vara en del av affären, den ska in i affärsplanen på en strategisk nivå, förklarade Magnus Enell. MIS söker webbmaster Är du duktig att hantera webbsidor? MIS behöver snarast en ny webbmaster som kan hjälpa till att administrera hemsidan. Hör av dig till MIS kansli om du är intresserad. Viss ersättning kan utgå. Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, tf Anne Swartling, ordf MIS Tel: e-post: Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift Tel: e-post: Redaktionsråd: Jonas Ammenberg, Tel: Torbjörn Brorson, som ovan Anders Johansson, Envima, Tel: , Medlemsblad för föreningen Miljörevisorer i Sverige Föreningens adress: MIS c/o Curt Henricson, Färjestadsvägen 4 C, Bromma Tel: e-post: Föreningens plusgiro: MIS hemsida: Har du tips och förslag på vad du vill att vi ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till redaktören eller någon i redaktionsrådet.

6 Certifierad specialist ledningssystem Genom att certifiera dig som specialist ledningssystem får du ett kvitto på din kunskap och kompetens om kraven i ISO 9001 och ISO Du får ett bevis på att du har kompetens att analysera, utforma, införa, driva och förbättra ett ledningssystem för kvalitet- och miljöledning. Läs mer här >> Vad är nytt med ISO 9001 och ISO 14001? 10 % till MIS-medlemmar Hur ser den nya strukturen ut? Hur påverkas ert ledningssystem? Nu erbjuder vi en workshop för dig som vill veta vilka förändringarna är i de nya utgåvorna och vad de kan innebära i praktiken. Målet är att du som deltagare ska få kunskap om hur du bäst förbereder dig inför tillämpningarna i organisationen. Att ligga steget före lönar sig. Läs mer här >>

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Nr 3 September 2013 Årgång 23 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige ISO 14001 försenas Enkelspår kan bli kontraproduktivt Vi måste bredda perspektiven så det inte blir green washing. Miljöfrågorna

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision:

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Arlandas vision: Nr 4 November 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Arlandas vision: Världens mest miljövänliga flygplats Kurvade inflygningar, ledlampor, biogasbussar och miljötaxi är bara

Läs mer

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001

MIS-utbildning med mersmak om allt nytt i ISO 14001 och 9001 Nr 1 Mars 2015 Årgång 25 Akademiskt hållbart årsmöte 23:e april Anmäl dig snarast och senast den 17 april till MIS årsmöte den 23:e april. Du kan påverka MIS framtida inriktning som är en viktig och avgörande

Läs mer

MIS påverkar och gör skillnad för miljön

MIS påverkar och gör skillnad för miljön Nr 3 September 2012 Årgång 22 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS påverkar och gör skillnad för miljön Miljömissivet är MIS medlemsblad. Det här numret går ut till en större målgrupp

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Den nya modellen för personcertifierade Nr 2 Maj 2011 Årgång 21 Medlemsblad r Föreningen Miljörevisorer i Sverige Torbjörn leder vidare efter välkalibrerat årsmöte MIS höll sitt årsmöte på Vattenfalls huvudkontor där deltagarna fick senaste

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

EMAS Easy förenklar för mindre företag

EMAS Easy förenklar för mindre företag Nr 3 oktober 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige EMAS Easy förenklar för mindre företag Personcertifierade och MIS-godkända miljörevisorer får nu möjlighet att revidera EMAS-registrerade

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Postens nya modell Egenkontroll utan revisorer Nr 4 december 2010 Årgång 20 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige MIS höstmöte Socialt ansvar hållbart sjukhusbygge revision utan revisorer Deltagarna vid MIS höstmöte fick en fullmatad

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI

Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige. Inte svårt med GRI Nr 4 December 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Återvunnet höstmöte Global Reporting, nationella miljökvalitetsmål och statliga myndigheters miljöarbete var några teman

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer