Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen."

Transkript

1 Välkommen till Föreningsstämma för Ung Företagsamhet Kronoberg Tid: Den 17 november kl Plats: Ung Företagsamhet, Kungsgatan 1B, 4 vån Växjö Deltagare: Medlemmar anmälda till stämman senast den 10 november till: Agenda: Fika Föreningsstämma Stämman efterföljs av konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen. Dagordning för föreningsstämman 1. val av ordförande; 2. val av sekreterare; 3. val av två justeringspersoner; 4. prövning av om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad 5. fastställande av röstlängd 6. framläggande av Ung Företagsamhet Kronobergs verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för föregående räkenskapsår; 7. framläggande av revisorernas granskningsberättelse; 8. beslut om: a. fastställande av resultat- och balansräkningar; b. ansvarsfrihet för de avgående styrelseledamöterna; 9. val av styrelsens ordförande 10. fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa; 11. val av revisorsamt revisorssuppleant 12. val av valberedning, varav en ordförande, samt fastställande av instruktion till valberedningen; 13. beslut om inval av hedersmedlemmar; 14. framläggande av Ung Företagsamhet Kronobergs verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår; 15. Motioner och propositioner: a. Förslag från nationell Föreningsstämma i Ung Företagsamhet Sverige: Att uppta UF-alumner som medlemmar i Ung Företagsamhet Kronoberg (Se bilaga) 16. övriga ärenden som anmälts till årsmötet 17. Mötets avslutande

2 Valberedningens förslag till styrelse Styrelse Ordförande Anders Holmberg 2015 Holtab Tfn , Ledamöter Pernilla Pettersson 2015 IKEA Tfn , Louise Dominique 2015 Teknikföretagen Tfn , Jimmi Olsson 2015 Uppvidinge kommun Tfn , Torsten Nilsson 2015 Nelson Garden Tfn , Marie Fuhr Ohlsson 2015 Swedbank Tfn , Birgitta Kristofferson 2015 Ljungby Business Arena Tfn Boo Gunnarson 2015 VISMA/Spcs Tfn Bengt Ericsson 2015 Karl-Oskarskolan, Smålandsgymnasiet Tfn

3 Revisorer Åke Andersson (ordinarie) 2015 Kristina Lindstedt (suppleant) 2015 Ernst & Young Tfn Valberedning Thomas Mattsson Tingsryds kommun Marcus Brunskog Brunskoggruppen Lisa Öberg Regionförbundet södra Småland Tfn Anders Paulsson Jitech Tfn , Monica Skagne

4 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Ung Företagsamhet Kronoberg, org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ung Företagsamhet Kronoberg för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedö mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig heter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt Interna tional Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förening ens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärde ring av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ung Företagsamhet Kronoberg för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fören ingen för att kunna bedöma om någon styrelseleda mot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyld ighet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att föreningsstäm man beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Växjö 2! oktober 2014 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i en lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställ ning per den 30juni 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Åke Andersson Auktoriserad revisor

5 Styrelsens underskrifter Växjö oktober 2014 Anders Holmberg Ordförande Marcus Thomasson J 31Ck Jimmi Olsson Pernilla Pettersson 42 Sixten ngström Anne Hallberg Lz Louise Dominique 7L Vår revisionsberättelse har lämnats oktober2014 Ake Andersson Auktoriserad revisor -Ernst & Young

6

7 2

8 3

9 4

10 5

11 Förslag från nationell Föreningsstämma i Ung Företagsamhet Sverige: Att uppta UF-alumner som medlemmar i Ung Företagsamhet Kronoberg. I samband med den nationella föreningsstämman för Ung Företagsamhet Sverige 27 maj 2014 togs det första steget till att ändra stadgarna och att anta ytterligare en medlemsgrupp; UF-alumner. Förslaget är att de UF-alumner som är aktiva i Ung Företagsamhets alumninätverk ska kunna antas som medlemmar i den region de är anslutna till och att våra regionala stadgar ändras därefter. Förslaget innebär: Ett tillägg i stadgarna 3.1 i enlighet med c) Medlemskap i Ung Företagsamhet Kronoberg innebär ett parallellt medlemskap i Ung Företagsamhet i Sverige. Som medlem i Ung Företagsamhet Kronoberg kan komma att upptas; a) ungdomar som deltar i utbildningskonceptet Ung Företagsamhet eller som deltar i andra koncept som följer av 2 och som föreningsstämman beslutat skall berättiga till medlemskap i Ung Företagsamhet i Sverige, (nedan kallade UF-ungdomar ); b) rådgivare och lärare som är direkt engagerade i sådana utbildningskoncept; c) UF-alumner som är anslutna till Ung Företagsamhets alumninätverk Medlemmar i en regional UF-förening är dem som är verksamma inom regionens geografiska område. Medlemskap kan endast erhållas i en regional UF-förening. Medlemskap löper ett verksamhetsår, dock längst till och med 31 juli året efter inträdet som medlem. En stadgeändring måste beslutas av två på varandra följande stämmor där detta är den första stämman. Styrelsen föreslår stämman att för första gången (utav 2) besluta att: Göra stadgetillägget 3.1 c) UF-alumner som är anslutna till Ung Företagsamhets alumninätverk.

12 ÅRSREDOVISNING Ung Företagsamhet Kronoberg Preston UF: Årets UF-företag i Kronoberg 2014

13 Förvaltningsberättelse Ung Företagsamhet Kronoberg Org nr Styrelsen och regionchefen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret VERKSAMHETEN Ung Företagsamhet Kronoberg är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet Kronoberg är medlemmar i Ung Företagsamhet Sverige och bedriver verksamhet i Kronobergs län. Genom Ung Företagsamhets utbildningar får ungdomar möjlighet att utveckla kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Flerårsjämförelse 2013/ / / / /2010 Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 72,7 % 66,9% 69,1% 59,0% 51,5% * För definition av nyckeltal se tilläggsupplysningar Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Vinstmedel att disponera Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs Summa Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

14 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nationella bidrag Organisationer & Stiftelser , Sponsring företag Kommunala bidrag Regionala bidrag Projektintäkter Satsning Växjö Kommun Övriga intäkter , S:a intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Förlust vid avyttring av obl S:a kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Återf. av nedskr. värdepapper Räntekostnader eller liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat Balansräkning Not Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga Placeringar Kassa och bank S:a tillgångar Eget kapital 4 Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital Obeskattade reserver 5 Periodiseringsfond S:a Obeskattade reserver Skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a skulder S:a eget kapital och skulder Poster inom Linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 Tilläggsupplysningar Till föreningsstämman i Ung Företagsamhet Kronoberg, org.nr Almänna upplysningar: Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledninghämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från ttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Definition av nyckeltal Soliditet= Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

16 Upplysningar till enskilda poster Not 1 Personal 2013/ /2013 Medelantal anställda 3,5 4 Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader S:a löner, pension och soc kostnader Not 2 Resultat från övriga värdepapper och 2013/ /2013 fordringar som är anläggningstillgång Återföring av nedskrivningar Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 4 Eget kapital Ändamålsbest. Fritt eget medel kapital Belopp vid årets ingång Årets vinst Belopp vid årets utgång Not 5 Periodiseringsfond Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Periodiseringsfond, taxering Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Ung Företagsamhet Kronoberg, org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ung Företagsamhet Kronoberg för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Ung Företagsamhet Kronoberg för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Växjö oktober 2014 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 30 juni 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Åke Andersson Auktoriserad revisor

18 Styrelsens underskrifter Växjö oktober 2014 Anders Holmberg Marie Fuhr Olsson Marcus Thomasson Ordförande Jimmi Olsson Pernilla Pettersson Torsten Nilsson Sixten Engström Anne Hallberg Louise Dominique Vår revisionsberättelse har lämnats oktober 2014 Åke Andersson Auktoriserad revisor -Ernst & Young

19 Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egen företagsamhet

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Cecilia Åqvist

Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Cecilia Åqvist ~c~j Ysvenska hjärntumörföreningen 2013-03-21 Årsmöte Protokoll Plats Närvarande Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm Se bilaga l Punkt 1 Preliminärer a Mötets öppnande Mötet

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2013/2014

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2013/2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5 Organisationsnummer Årsredovisning 2013/2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Äpplet 1-5, Lidingö, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/7 2013-30/6

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Militarsallskapets Forlags AB Sida 1 (7) Arsredovisning MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Forvaltningsberattelse Styrelsen och verkstallande direktoren for Militarsallskapets

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer