NÄRINGSLIVSPROGRAM för Tingsryds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRINGSLIVSPROGRAM för Tingsryds kommun"

Transkript

1 NÄRINGSLIVSPROGRAM för Tingsryds kommun Antaget av Kommunfullmäktige

2 Näringsliv Sidan 2 av 25 TBAKGRUNDT... 4 TInledningT...4 TNäringslivsprogramT...4 TillkomstT...4 THuvudmål och syftet...5 TMålgrupperT...5 TÖversiktsplanenT...5 TStrukturarbetetT...6 TKommunallagen och näringsfrågort...6 TÖvrigtT...6 TKommunens strukturt...6 TSysselsättningT...6 TUtbildningsnivå och tillgång till utbildningt...7 TBoendeT...7 TInfrastruktur ITT...8 TInfrastruktur kommunikationer, vägar och kollektivtrafikt...8 TOffentlig servicet...8 TNäringslivets strukturt...9 TBolagsstrukturT...9 TSysselsättningT...10 TJord och skogsbrukt...10 TEntreprenad och servicet...10 TVård och omsorgt...10 TUpplevelsenäringT...10 TFinans- och företagstjänstert...11 TÖvrig verksamhett...11 TEU / InternationaliseringT...11 TrendinventeringT...11 TVision T...12 TNULÄGESANALYST TNäringslivetT...13 TillverkningsindustrinT...13 TBeskrivningT...13 TÄgare/personalT...13 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...13 THandel och kommunikationt...14 TBeskrivningT...14 TÄgare/personalT...14 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...14 TJord- och skogsbruksnäringent...14 TBeskrivningT...14 TÄgande/personalT...15 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...15 TEntreprenad och ServiceT...15 TBeskrivningT...15 TÄgare/personalT...15 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...15 TVårdhemT...15 TBeskrivningT...15 TÄgare/personalT...15 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...16

3 Näringsliv Sidan 3 av 25 TUpplevelsenäringenT...16 TBeskrivningT...16 TÄgare/personalT...16 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...16 TFinans- och företagstjänstert...16 TBeskrivningT...16 TÄgare/personalT...16 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...16 TÖvriga verksamhetert...17 TMarknadsföring av Tingsryds kommunt...17 TEU / InternationaliseringT...17 TNulägeT...17 TStyrkor och svaghetert...17 TFramtidT...18 TMöjligheter och hott...18 TMÅL och ÅTGÄRDER T TNäringslivsfunktionens profilt...19 TBefintligt näringsliv, nyföretagande, rådgivning och utbildningt..19 TMålT...19 TÅtgärder och förväntade effektert...20 TSamverkan mellan skola och näringsliv/föreningslivt...21 TMålT...22 TÅtgärder och förväntad effektt...22 TUpplevelsenäringenT...22 TMålT...22 TÅtgärder och förväntad effektt...23 TUppsökande verksamhet och nätverkt...23 TMålT...23 TÅtgärder och förväntad effektt...23 TFastigheter och lokaler samt attraktivt boendet...23 TMålT...23 TÅtgärder och förväntad effektt...24 TMarknadsföringT...24 TMålT...24 TÅtgärder och förväntad effektt...24 TRiktad åtgärdt...24 TNÄRINGSLIVSFUNKTIONENT TOrganisation, personal och lokalt...24 TUTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNINGT... 25

4 Näringsliv Sidan 4 av 25 BAKGRUND Inledning Det lokala näringslivet är en viktig grund för all verksamhet i Tingsryds kommun. Det är avgörande att näringslivet utvecklas, expanderar och att nya företag etableras. Via Tingsryd kommun erbjuds näringslivet att hyra eller förvärva råmark, lokaler och fastigheter. Nybyggnation har erbjudits. Det är av vikt att ovanstående möjligheter erbjuds i kombination med rådgivning och stöd omfattande företagande, nätverk och affärsmannaskap - en kombination av fastighetsorienterat och strategiskt näringslivsarbete. Kupolen, som är en ekonomisk förening, drivs som ett EU-projekt, finansierat av EU Mål 2 Södra. Tingsryds kommun, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och företag i kommunen har under senare tid fokuserat på samverkan mellan skola, näringsliv och föreningar. Kupolen driver olika projekt varav vissa sträcker sig till I kommunen finns ytterligare 4 aktiva företagsföreningar. Ett behov noteras från näringslivet och kommunen avseende en samlande funktion som Näringslivsansvarig. Denna funktion/person bör ha en konsultativ uppgift, och finna som ett stöd när det gäller att fånga upp och utveckla tankar och idéer. Bygga och förmedla nätverk samt vara en länk mellan näringsliv, kommunala förvaltningar och politiker är andra arbetsuppgifter. Näringslivsansvarig har anställts i Tingsryds kommun from februari månad Näringslivsprogram Tillkomst Näringslivsprogrammet är ett strategiskt dokument som ska vara väl förankrat hos allmänheten, företagarna och i kommunen, både i tjänstemannaorganisationen och i det politiska systemet. Näringslivsprogrammet har utarbetats i samråd med ett flertal representanter från det lokala näringslivet, kommunala tjänstemän och kommunens centrala politiker. En kortversion skall finnas tillgänglig för allmänheten i pappersformat samt på kommunens hemsida.

5 Näringsliv Sidan 5 av 25 Huvudmål och syfte Näringslivsprogrammet syftar till att skapa goda förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling och i förlängningen för hela kommunen öka samverkan mellan kommunens förvaltningar och näringarna samt mellan företagen, vidare öka samverkan över kommungränserna och med olika myndigheter och organ som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen m flera öka samhörighetskänslan mellan företagare och mellan företag och kommunen få en inriktning på kommunens näringslivsarbete som ger möjlighet till effektiva kommunala tjänstemän och politiker ge en positiv bild av företagandet i Tingsryds kommun. Detta kan skapa mervärde som främjar en utveckling av kommunen i sin helhet uppmuntra avknoppning Målgrupper Näringslivsprogrammet riktar sig till såväl potentiella nyföretagare som redan etablerade företag potentiella inflyttare och utflyttare invånare, studerande, inflyttare, svenska och utländska fastighetsägare, beslutsfattare, investerare och besökare i Tingsryds kommun kommunala och regional tjänstemän och politiker Översiktsplanen Enligt 1 kapitlet Plan- och bygglagen skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen skall täcka in i princip alla kommunala angelägenheter, men kan inte vara detaljerad inom alla områden. Näringslivsprogrammet skall vara ett dokument som ger ramar, riktlinjer och mål för kommunens näringslivsarbete och skall stämma överens med intentionerna i översiktsplanen.

6 Näringsliv Sidan 6 av 25 Strukturarbetet Näringslivsprogrammet skall även stämma överens med intentionerna i det pågående strukturarbetet, där kommunens service och anläggningar anpassas till nuvarande befolkningsläge. Kommunallagen och näringsfrågor Enligt 2 kapitlet Kommunallagen får kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Exempel på tillåtna näringsbefrämjande åtgärder är investeringar i hamnar och kommunikationer, iordningställande av industriområden med ledningar för vatten och avlopp samt engagemang i mässor och utställningar. Utmärkande enligt denna huvudregel är att individuellt riktat ekonomiskt stöd till ett företag faller utanför den kommunala kompetensen och möjligheten. TFrån huvudregeln om förbud mot stöd åt enskilt företag får dock undantagt göras om det finns synnerliga skäl. Även detta framgår i 2 kapitlet Kommunallagen. I rena undantagsfall finns således ett rättsligt utrymme för individuellt riktat stöd. Exempelvis har glesbygdskommuner ansetts ha rätt att stödja rörelseverksamheter för att kunna upprätthålla en minimistandard av kommersiell service till hushållen. Kommunen kan också erbjuda rådgivning och annat mer konsultativt stöd till såväl enskilda företag som olika nätverk och grupperingar. Övrigt av vikt För att kunna bibehålla ett samhälle med positiv utveckling och en god service inom alla områden, behövs ett stabilt befolkningsunderlag med alla åldrar representerade och med balans mellan kvinnor och män. Tillgången till ändamålsenliga lokaler är av stor vikt för att utveckla näringslivet inom kommunen. Vidare krävs att kommunens tillståndsgivande myndigheter erbjuder en snabb handläggning präglad av hög serviceanda, när invånare och företag söker tillstånd inför investeringar m.m. Goda skyltningsmöjligheter för serviceföretag och andra företag bör ges en hög prioritet. Företagspresentationer längs de större riks- och länsvägarna är av särskild vikt. Detta gäller i särskilt hög grad företagen inom upplevelsenäringen. Kommunens struktur Sysselsättning Totala arbetslösheten i oktober 2005 (öppet och i åtgärdsprogram) i Tingsryds kommun noteras till 5,0 %, att jämföras med länets 5,0 % och rikets 6,3 %. Av den totala arbetslösheten i kommunen om 5,0 % är den öppna arbetslösheten 3,4 % och i åtgärdsprogram 1,6 %.Huvuddelen av de långtidsarbetslösa är äldre och lågutbildade. Dessa motsvarar cirka 32 % av den totala arbetslösheten. Ungdomar i åldern år motsvarar cirka 38 % av den totala arbetslösheten. Motsvarande för länet är 45,5 % och riket 43,5 %.

7 Näringsliv Sidan 7 av 25 I det kommunala projektet Vägvalet finns från tid till annan personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I Samhall AB finns idag totalt 54 personer engagerade i olika utbildningsinsatser och uppdrag. Fördelningen är 41 personer i produktion, 3 personer i utbildning och 10 i externa uppdrag/företag. Utbildningsnivå och tillgång till utbildning Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är låg. En förhållandevis hög andel av befolkningen i Tingsryds kommun har endast folkskola, grundskola eller gymnasieutbildning. Utbildningsnivå Tingsryds kommun ( % ) (Befolkning år) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer Tingsryds kommun 24,6 54,7 10,3 9,0 Kronobergs län 19,6 49,9 14,3 15,3 Riket 17,6 47,6 14,4 19,3 Källa: SCB 2004 Wasaskolan, som är gymnasieskola, erbjuder allmän utbildning och yrkesinriktad utbildning såsom industri-, handel- och administrations-, omvårdnads- och teknikprogram med flera. Tingsryds Lärcenter erbjuder grundläggande vuxenutbildning, högskolekurser och uppdragsutbildning. Kurser har genomförts avseende elsäkerhet, livsmedelshantering, miljöbalkens egenkontroll och datorkunskap. Ett större projekt gällande utbildning av vårdbiträden till undersköterskor har genomförts liksom introduktionsprogram för flyktingar. Lärcenter kan fungera som kommunens utbildningssamordnare. Kommunen erbjuder god skolutbildning och fortbildningsverksamhet. Möjlighet till universitetsutbildning finns inom pendlingsavstånd i Växjö, högskoleutbildning vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Ronneby, Karlshamn, Karlskrona samt i Kristianstad och Kalmar. Samhall AB, Vägvalet, Lernia AB, biblioteket samt ett flertal fristående studieförbund finns dessutom att tillgå inom aktuell sektor. Boende Boendet i Tingsryds kommun är fördelat på cirka 5500 lägenheter i småhus och ungefär 1500 lägenheter i flerbostadshus.

8 Näringsliv Sidan 8 av 25 Flertalet kommuninvånare är bosatta i kommunens tätorter. Antalet bosatta på ren landsbygd i Tingsryds kommun är dock högt, cirka 40 %, jämfört med andra kommuner. ( Källa: SCB 2000 ) Tillgången på höga kvaliteter inom natur och kultur samt det stora antalet vattendrag som finns i Tingsryds kommun medför att det finns rikliga resurser för att utveckla attraktiva boendemiljöer. Till detta bidrar den väl spridda kommunala servicen i kommundelarna. Infrastruktur IT Det är av vikt att näringslivet snabbt och säkert kan utbyta information elektroniskt. Kommunen har byggt en IT infrastruktur/bredband som i dagsläget har en täckning på 79 % för den privata sektorn och 87 % för företagssektorn. Ytterligare utbyggnad planeras när tekniska och ekonomiska förutsättningar finns, och är av stor vikt för småföretagande och möjlighet till distansarbete på landsbygden. Infrastruktur kommunikationer, vägar och kollektivtrafik Väg 29, 27/30, 119, 120, 126 och 122 utgör den grundläggande transportstrukturen i Tingsryds kommun. De större vägarna är kommunens förbindelselänkar med omgivande centra och orter. Via vägarna finns snabba förbindelser till Växjö regioncenter, till Blekingekusten i söder, västerut via Älmhult mot E4 och via väg 29/E 22 mot Skåne och österut mot Emmaboda och glasbruksbygden. Via vägarna 27/30 och 120 samt 122 finns kollektivtrafik med buss som medger arbetspendling. Länstrafiken Kronoberg är huvudman för kollektivtrafiken i Kronobergs län. Tingsryds kommun har ingen järnväg men närheten till Södra Stambanan, Kust till Kust Banan och Blekinge Kustbana erbjuder en tillgänglighet till tåg inom cirka en halvtimmes restid med bil. Flygförbindelser finns i Växjö och Ronneby. En god infrastruktur möjliggör inpendling till gymnasieskola och Lärcenter. Offentlig service I Tingsryds kommun finns 2005 en befolkning om knappt personer. Kommunal service Sysselsättning i kommunala förvaltningar 2004: Årsarbeten Procent Kommunledningsförvaltning 46 4,2 Teknisk förvaltning ,9 Plan- och miljökontoret 8 0,7 Kultur- och fritidsförvaltning 26 2,3 Barn- och utbildningsförvaltning ,1 Socialförvaltning ,8 Total Källa: Tingsryds Kommun, personalavdelningen

9 Näringsliv Sidan 9 av 25 Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola år 1-6 finns i samtliga 7 kommundelar. Dessutom finns grundskola år 7-9 i Tingsryd och Ryd. Gymnasium finns i Tingsryd på Wasaskolan liksom vuxenutbildning på Tingsryds Lärcenter. Grund- och gymnasiesärskola finns i Tingsryd. Kommunalt drivna fritidsgårdar finns i Tingsryd och Ryd. Föreningsdrivna fritidsgårdar finns i Konga, Urshult och Linneryd. Samtliga 7 kommundelar har äldreomsorg och bibliotek med stort mediautbud och kvalificerad personal samt ett rikt föreningsliv. Landstinget Landstinget Kronoberg driver två vårdcentraler i Tingsryds kommun, i Tingsryd och i Ryd. Vad gäller tandvården har Landstinget Kronoberg Folktandvårdskliniker i Tingsryd, Ryd och Linneryd. För specialistsjukvård hänvisas kommuninvånarna till lasaretten i Växjö och Ljungby. Landstinget bedriver även missbruksvård vid Ekliden. Annan offentlig service Inom den statliga verksamheten finns följande service i Tingsryds tätort: Polis, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Skogsvårdsstyrelsen och Bilprovning. I Ryd driver Statens Institutionsstyrelse Ryds Brunns skola. I Tingsryd finns en fristående förskola, Söderport, och i Ryd finns en fristående grundskola, Idekulla skola. Apotek finns i Tingsryd och Ryd. Systembolaget är beläget i Tingsryd. Utlämningsställen för ovanstående varor finns i respektive kommundel. Näringslivets struktur Bolagsstruktur (Antal privata företag som har säte i Tingsryd, exkl. filialer) Bolagsform Antal företag Aktiebolag 296 Handelsbolag/Kommanditbolag 89 Enskild firma 885 Ekonomiska föreningar 10 Bostadsföreningar 6 Övrigt ( stiftelser/fonder ) 53 Källa: UC okt/

10 Näringsliv Sidan 10 av 25 Sysselsättning (Antal anställda i privata företag som har säte i Tingsryds kommun, exkl. filialer) Antal anställda i företag Antal företag Aktiebolag Antal företag Övriga Över Okänt antal anställda Källa: UC okt/ TillverkningT Hit räknas bl.a. livsmedels-, trä-, metallvaru-, instrument-, maskin- och annan tillverkningsindustri är den största näringsgrenen vad gäller sysselsättning. Flera av företagen är verksamma som underleverantörer och med såväl inhemska som utländska samarbetspartner. Under 2004 var antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin drygt 1220 personer i cirka 120 verksamheter. THandel och kommunikationt Handel och kommunikation är den näst största näringsgrenen och sysselsätter drygt 920 personer i cirka 220 verksamheter. Till handel räknas bl.a. parti- och detaljhandel. Till kommunikation räknas transporter av gods och personer, post och telekommunikation, uthyrning av transportmedel, lanthandel och resebyråverksamhet. Jord och skogsbruk Jord- och skogsbrukssektorerna är den tredje största näringsgrenen och sysselsätter ungefär 455 personer i cirka 400 verksamheter. Entreprenad och service Entreprenad och service är den fjärde största näringsgrenen och sysselsätter ungefär 330 personer i omkring 100 verksamheter. Till denna näringsgren räknas bl.a. byggindustrin med flera. Vård och omsorg Vård och omsorg är den femte största näringsgrenen och sysselsätter runt 285 personer i cirka 25 verksamheter. Till denna näringsgren räknas bl.a. hälso- och sjukvård/vårdhem, tandvård och veterinärverksamhet. Upplevelsenäring Upplevelsenäringen bestående av turism, kultur, musik, idrott, olika evenemang, och övrig besöksnäring är den sjätte största näringsgrenen och sysselsätter ungefär 150 personer, exkluderat säsongspersonal, i cirka 40 olika verksamheter.

11 Näringsliv Sidan 11 av 25 Till denna näringsgren räknas bl.a. campingplatser, hotell, konferensanläggningar, restauranger, övriga serveringar, marknader, musikfestivaler, travbanans aktiviteter, lokala evenemang etc. Finans- och företagstjänster Finans- och företagstjänster är den sjunde största näringsgrenen och sysselsätter cirka 80 personer i ett 10-tal verksamheter. Hit räknas inlåning, utlåning, förvaltning och förmedling av finansiella tillgångar och skulder, juridiska byråer, konsulter och reklamverksamhet. Övrig verksamhet Verksamheter som inte kan sorteras in i grupperna ovan. Offentliga arbetsplatser inom kommun, landsting och stat beskrivs under rubriken Offentlig service ovan. EU / Internationalisering I takt med ökad handel och större informationsutbyte blir världens stater allt mer beroende av varandra. Sverige och de svenska näringarna har internationaliserats och globaliserats. Beroendet kommer att öka ytterligare inom de närmaste åren med tanke på att stater i Sveriges närhet blev medlemmar i EU under Företagen i Tingsryds kommun har redan idag utlandskontakter genom export, import och partnerskap. Tingsryds kommun lockar idag till sig många turister och andra besökare. De utländska turisterna kommer främst från de övriga nordiska länderna samt Tyskland och Nederländerna, men även turister från övriga Europa söker sig till kommunen. Flera tiotals européer har bosatt sig i kommunen under senare år. Trendinventering Redovisning av trender kopplat till offentlig verksamhet och näringsliv i Sverige. Internationellt utbyte ökar Ökat samarbete mellan kommunerna i regionen, diskussion om eventuella framtida sammanslagningar av kommuner samt regionbildning Förnyelse i arbetslivet, kunskapsintensiva arbeten inom tjänstesektorn ökar medan mer traditionella sysslor i den industriella sektorn minskar Arbetsgivaren ställer högre krav på flexibilitet i organisationen Brist på arbetskraft när 40-talisterna successivt går i ålderspension under 2005 och framåt Fortsatt strukturomvandling av svenskt näringsliv, fler företag kan förväntas förlägga arbetskraftsintensiv produktion ( volym ) och forskning utomlands Åldrande befolkning och ett negativt födelsenetto noteras Utbildningens betydelse ökar genom hela livet

12 Näringsliv Sidan 12 av 25 Livskvalitet får ökad betydelse Ohälsan ökar hos delar av befolkningen Urbanisering och centralisering fortsätter Globalisering, fler företag ser sin marknad global, köper upp andra företag för global täckning Staterna i östra Europa får ökad betydelse genom EU-anslutning maj 2004 Ökad individualisering, individen agerar mindre kollektivt Vision Näringarna i Tingsryds kommun präglas av entreprenörskap, samverkan och framtidstro. Den största ökningen av nya företag sker hos småföretagen. Tingsryds kommun visar fortsatt upp en bredd av företag och näringsgrenar, vilket ger styrka och stabilitet. Områdena handel, vårdsektor och upplevelsenäring ökar och utvecklas mest samt präglas av framtidstro. Tjänstesektorn har fått flera nyetableringar. Industrisektorn är stabil, dock sker en omstrukturering med bakgrund i bl.a. EU-utvidgningen. Kommunens internationella kontakter har utvecklats väl. Fler företag har inlett affärsförbindelser med EU-länder, speciellt Östersjöländerna, men även med länder utanför EU. Tingsryds kommun erbjuder hög livskvalitet, tillgång till bra bostäder, kompetent arbetskraft och goda förutsättningar för att driva företag. Tingsryds kommun kommer att positivt förknippas med småstadens utbud av handel, service och kultur samt landsbygdens idyll. Genom ett utökat samarbete med närliggande Universitet, Högskolor och Sideum samt lokalt mellan utbildning, näringsliv och kommun ökar sysselsättningen och befolkningsminskningen har bromsats upp. Fortbildning och utbildningsnivå höjs sakta via en målmedveten satsning. Barn och ungdomar från förskola till gymnasiet har i än högre grad kontakt med det lokala näringslivet och har god grund i sitt val till fortsatt utbildning och yrke. Det kan i sin tur leda till att ungdomar blir betydligt mer benägna att välja yrke riktat mot det befintliga näringslivet och/eller starta egen verksamhet i kommunen. Ungdomarna har en positiv bild av Tingsryds kommun och söker sig i större utsträckning tillbaka för att bosätta sig och etablera sig med sina familjer i kommunen.

13 Näringsliv Sidan 13 av 25 Tingsryds kommun har goda kommunikationer som täcker såväl lokala som regionala och internationella behov. Möjligheten att pendla till arbete och studier är god. Idag är inpendlingen cirka 1102 personer och utpendlingen cirka 1604 personer. (Källa: SCB 2004) Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen har fortsatt, vilket ökat attraktiviteten för boende och öppnat möjligheter till såväl arbete som studier på distans. Detta främjar jämställdheten mellan kvinnor och män. NULÄGESANALYS Näringslivet Näringslivsfunktionens viktigaste uppgift är att bistå verksamma företag, fånga nyetableringar, företagsstarter etc. med information, råd och kontakter samt möjligheter till råmark, lokaler, fastigheter och nybyggnation. I kommunen finns 1339 registrerade och aktiva företag varav 296 stycken är aktiebolag och 89 stycken handelsbolag/ kommanditbolag, 885 är enskilda firmor medan övriga 69 stycken drivs i form av ekonomiska föreningar etc. Näringslivet präglas av småskalighet, ett stort antal små- och medelstora företag inom olika branscher. Vidare är det diversifierat med en stabilitet via sin bredd. Tjänstesektorn är liten. Tillverkningsindustrin Beskrivning Tingsryds näringsliv domineras av tillverkningsindustrin som även har flest sysselsatta. Lönsamheten varierar. Näringen kännetecknas av förhållandevis låg teknologi och utbildning hos de anställda. Erfarenhet och ett allmänt kunnande noteras samt storleksmässigt små eller medelstora verksamheter. Ägare/personal Merparten av näringarna inom tillverkningsindustrin är fåmansbolag, direkt ägda av privatpersoner eller familjer, som har en stark tillhörighet till kommunen. Vidare finns en nära relation mellan ägare och anställda, där båda parter bor i kommunen eller dess närhet, samt att ett samarbete sker mellan olika näringsgrupper. För de större företagen gäller att flertalet av företagsledarna bor utanför kommunen. Framtid möjligheter/hot och utveckling Tillverkningsindustrin påverkas av den globalisering som sker och som accelererar via utvidgning av antalet EU-länder i Sveriges närhet. Tingsryds tillverkningsindustri är till merparten lokalt knuten och ägd. För närvarande finns två till tre större företag som ägs av en större nationell och/eller internationell grupp. Utveckling av nisch avseende verktygs- och

14 Näringsliv Sidan 14 av 25 maskintillverkning och övrig spetsad/unik tillverkning samt miljöanpassad produktion bör främjas. Tillverkningsindustrin i kommunen kan bedömas som stabil, men möjligen med små utvecklingsmöjligheter. Ett riskmoment är att företag kan flytta ut. Handel och kommunikation Beskrivning Tingsryd och dess omgivning är sedan gammalt en handelsplats med ett större upptagningsområde. Handeln omfattar både fack- och detaljhandel, vilket innebär att cityhandeln med mindre butiker i de olika orterna, lanthandeln, Börjes i Tingsryd samt övriga aktörer såsom bilhandeln, bygghandeln, möbelhandeln med flera ingår. I Svensk Handel/köpmannaföreningen i Tingsryd tätort finns exempelvis drygt 30 butiker anslutna med olika inriktningar och sortiment. I övriga kommunen finns på liknande sätt cirka 17 butiker anslutna. Ägare/personal Cityhandeln, bilhandeln med flera ägs av familjer eller privatpersoner. Personal är också ägarsfären, undantag finns. Endast ett fåtal större kedjor finns etablerade i Tingsryds kommun. Framtid möjligheter/hot och utveckling Handlarna upplever inget hot från externetableringar. Dock upplevs visst lokalt hot när det gäller etableringar som tangerar befintliga sortiment. Befolkningsminskning och att fler innevånare handlar i de omkringliggande samhällena, där i vissa fall sysselsättning finns, utgör ett potentiellt hot. Då Börjes i Tingsryd är ett starkt varumärke skulle hela handeln, liksom kommunen, se ett stort värde i samarbete avseende övergripande marknadsföring och samannonsering. Utvecklingsmöjligheter för sektorn är stor. Jord- och skogsbruksnäringen Beskrivning Kommunens huvudsakliga yta består av skog och den öppna marken finns insprängd ganska jämt fördelat över kommunen. Jord- och skogsbruk har varit och är fortfarande viktiga näringar inom kommunen. Även ekologisk odling bör stimuleras. Av samtliga sysselsatta kommuninvånare har cirka 4 % sin sysselsättning inom näringsgrenen jord- och skogsbruk. Motsvarande siffra för Kronobergs län är 2,5 % och för riket 1,6 %. Ett aktivt jordbruk är grundläggande för såväl sysselsättning som bevarandet av den öppna landskapsbilden och för möjligheten till ett landsbygdsboende som fortfarande är attraktivt.

15 Näringsliv Sidan 15 av 25 Ägande/personal Andelen skogsmark som är i privat ägo i Tingsryds kommun är 85 %. Denna andel är mycket hög. Motsvarande andelar för Kronobergs län och hela riket är 80 % respektive 50 %. De privata jord- och skogsbruksfastigheterna utnyttjas i olika hög grad för sysselsättning och som bostad. En stor plantskola finns inom kommunens yta liksom en stor mängd skogsentreprenörer. Framtid möjligheter/hot och utveckling En fortsatt minskning av antalet aktiva jordbruksföretag äventyrar landskapsbilden och det öppna landskapet. I samband med generationsskiften på gårdarna läggs djurhållningen ofta ner helt eller delvis. Den huvudsakliga orsaken till detta är den låga lönsamheten samt den höga arbetsinsatsen och bundenheten som fordras för djurhållningen. Om djurhållningen minskar alltför kraftigt uppstår ett allvarligt hot mot det öppna kulturlandskapet. Skogsråvara är en betydande tillgång i Tingsryds kommun. Här produceras sågtimmer samt massaved och råvara för energiutvinning. Det mosaikartade jordbrukslandskapet och skogslandskapet erbjuder höga kvaliteter för såväl boende som fritid och rekreation samt för upplevelsenäringen. Satsningen Hästriket och travbanan kan utgöra ett komplement inom jordbruksnäringen för ökade inkomster. Samtidigt bidrar satsningen till upplevelsenäringen samt fritid och rekreation. Entreprenad och Service Beskrivning Består av små och medelstora verksamheter, som är väl etablerade och täcker ett brett verksamhetsområde. Ägare/personal Ägs till merparten av privatpersoner eller familjer. Flertalet av ägarna bor och verkar i kommunen. Framtid möjligheter/hot och utveckling Entreprenad och service är konjunkturberoende verksamheter dock utan direkta hot. Utvecklingsmöjligheter för sektorn bör vara god Vårdhem Beskrivning I kommunen finns flera större vårdenheter i privat ägo med olika inriktning avseende målgrupper. Näringen har en god lönsamhet, förmodligen även framledes med tanke på både åldersstruktur och omhändertagande av utsatta personer i Sverige. Erfarenhet och i vissa fall spetskompetens noteras. Ägare/personal Merparten av verksamheterna ägs av privatpersoner eller familjer. Ett vårdhem ägs på annat sätt och har andra aktörer. Flertalet ägare bor och verkar i kommunen.

16 Näringsliv Sidan 16 av 25 Framtid möjligheter/hot och utveckling Hot mot denna sektor utgörs av bl.a. förändrad lagstiftning och en försämrad kommunal ekonomi. En fortsatt positiv utveckling förespås dock. Utveckling av vård och omsorg bör ses över avseende målgrupper / exklusivt seniorboende etc., tillverkning av hjälpmedel kopplat till sektorn mm. Utbildning bör i än högre grad än idag kopplas till denna näring. Möjligheter till avknoppning noteras. Utvecklingsmöjligheter för sektorn bör vara stor. Upplevelsenäringen Beskrivning Under näringsliv noteras turism, kultur och övrig besöksnäring som omfattar flertalet högklassiga turistanläggningar etc med ett aktivt och brett kulturellt utbud med olika aktiviteter ( Kurrebo, Korrö, Vattenpalatset Kaskad med flera ) samt Travbanan. Den kulturella sektorn omfattar förutom de mer traditionellt skapande verksamheterna också musik, teater, dans och idrott. Sektorn är en förutsättning för ett i övrigt fungerande näringsliv. Den stimulerar, attraherar och ger livskvalitet. Ägare/personal Ägs av familjer eller privatpersoner. Personalen är tillika ägarsfären, undantag finns. Flertalet ägare bor och verkar i kommunen. Framtid möjligheter/hot och utveckling Inga direkta hot noteras. Ett samarbete bör ske mellan Tingsryds Turistbyrå och Småland Check In avseende personal/organisation, service, marknadsföring, mässdeltagande etc. Nyetableringar av verksamheter som kompletterar travbanans kärnverksamhet kan förväntas. Stora möjligheter till regional samverkan noteras. Utvecklingsmöjligheten för sektorn bör vara kraftfull. Finans- och företagstjänster Beskrivning Traditionella verksamheter, där ett flertal olika banker är representerade. De lokala bankerna har en väl förankrat marknad i kommunen. Övriga verksamheter som redovisnings- och juridiska byråer finns representerade i en begränsad omfattning. Ägare/personal Bankerna ägs och drivs enligt givna tillstånd. Övriga verksamheter drivs via privatpersoner eller familjer som är boende i kommunen. Framtid möjligheter/hot och utveckling Sektorn är stabil. Fler tjänsteföretag bör etableras.

17 Näringsliv Sidan 17 av 25 Övriga verksamheter Här ingår bl.a. Samhall AB samt offentlig verksamhet/service som drivs enligt statliga, landstingskommunala och kommunala direktiv och regelverk. Marknadsföring av Tingsryds kommun En översyn av hur kommunen på ett optimalt sätt kan marknadsföra sig bör ske. Hästriket är inarbetat och skall fortsatt användas men bör kompletteras och breddas för att fånga upp den mångfald som erbjuds via de olika näringarna som idag finns representerade. EU / Internationalisering LEADER+ och EU Mål 2 Södra är finansieringsmöjligheter i form av projektstöd som kommer att fasas ut efter Fortsatt utveckling av landsbygdens möjlighet och kraft samt människors initiativkraft och engagemang skall dock även fortsättningsvis uppmuntras och utvecklas. Tingsryds kommun har utbyte eller vänorter i Polen, Kaliningrad, Norge, Danmark, Finland och USA. Dessa kontakter har hittills mest varit på kulturellt plan. Om möjligt kan ett djupare samarbete utvecklas för att gynna näringslivsutvecklingen. Kunskaper i språk och andra länders kulturer är viktigt och kommer att bli allt viktigare. Ungdomsutbyte, företagsväxling etc. bör ske via utbildning och ett planerat näringslivsarbete samt med stöd av olika lämpliga EUprogram. Ytterligare fokusering bör ske på det internationella samarbetet, genom att företagare får råd och stöd avseende internationella frågor, information om EU:s strukturfonder, övriga program och initiativ. Fler näringsutvecklande projekt med hjälp av EU-stöd på olika sätt kan genomföras. Fortsatt byggande av lokala, regionala och nationella nätverk mellan staten, kommuner, företag, utbildningsenheter med flera skall befrämjas. Nuläge Styrkor och svagheter Styrkor Starkt lokalt samarbete Nära till universitet och högskola Svagheter Arbetslösheten Liten andel nyföretagare

18 Näringsliv Sidan 18 av 25 Relativt bra geografiskt läge, nationellt / internationellt närhet till storstäder och kontinent / Öresundsregionen, Östersjöländerna Bra kommun att leva, bo och verka i, bra priser på lokaler/fastigheter och mark Diversifierat och stabilt näringsliv Närhet till flygplatser Närhet till natur, miljö och kultur Goda utvecklingsmöjligheter inom skogs- och naturbruk Egen gymnasieskola och vuxenutbildning genom Lärcenter och dess nätverk Få högskolestuderande Kvalificerad arbetskraft saknas Dominans inom näringslivet avseende tillverkande företag, hög andel legotillverkning, eventuell rörlighet Låg kännedom om Tingsryds kommun Svårighet att köpa eller hyra lämpliga fastigheter eller lokaler TStorlek, begränsat programutbud, dåliga inackorderingsmöjligheter Framtid Möjligheter och hot Möjligheter Öka utbudet av vattennära boendealternativ Förstärka och tydliggöra marknadsföringen, förbättra företagsklimatet Fokusera Tingsryds kommuns mångfald och livskvalitetsprofil, uppmuntra nyetableringar Öka etablering av tjänsteföretag, skogs- och naturbruk, stödja allmänt nyföretagande, uppmuntra till samarbete mellan företagen så de kan utnyttja varandras kompetens, byggande av företagarhotell Öka regionala samarbetet med kringliggande kommuner, utbildningsenheter med flera Höja utbildningsnivån Öka kunskap om omvärlden, export etc. Hot Negativ befolkningsutveckling Arbetslösheten Arbetskraftsbrist Minskad kommunal kärnverksamhet Utflyttning av företag, speciellt inom tillverkningssektorn Generationsskifte Eftersatt underhåll av infrastruktur samt avsaknad av järnväg

19 Näringsliv Sidan 19 av 25 God hälsa bibehålles Samarbete med utflyttade ambassadörer Upplevelseindustrin, handel och privat vårdhem är starka utvecklingspotentialer Närhet till Östersjöländerna Hälsa hög medelålder Brist på språk- och kulturkunskaper Närhet till Öresundsregionen Underlätta kontakter mellan företag och kommun genom mindre byråkrati och snabbare beslutsgång, uppmuntra till nyetableringar Kartlägga och erbjuda ledig/planlagd industrimark i kommunen, bl.a via hemsidan, uppmuntra till nyetableringar Taxehöjningar Statliga pålagor och regelverk MÅL och ÅTGÄRDER Näringslivsfunktionens profil Näringslivsfunktionen ska vara serviceinriktad verksamhet med ett kunnigt och positivt bemötande och bistå näringslivet med information, kommunikation och rådgivning. Näringslivsfrågor skall genomsyra alla kommunens förvaltningar och ett samspel måste till för att säkra en positiv utveckling av Tingsryds kommun. Vidare ska näringslivsfunktionen bidra till en ökad samverkan mellan företagen och mellan företagen och kommunen samt kommunala förvaltningar. Befintligt näringsliv, nyföretagande, rådgivning och utbildning Mål Minst 40 nya företag skall startas som i sin tur skall skapa minst 40 arbetstillfällen. Av nystartade företag bör minst 40 % vara via kvinnliga företagare. Relatera till olika ratinglistor, Svenskt Näringsliv med flera, för att konsekvent sträva efter en bra placering. Kompetensen ska höjas och konkurrenskraft för näringslivet stärkas, genom bl.a. riktade utbildningar omfattande produktions- och tjänstemannaled. Nyföretagandet skall stöttas, speciellt inom tjänstesektorn. Kvinnligt nyföretagande prioriteras, kan ske genom alternativa driftsformer.

20 Näringsliv Sidan 20 av 25 Bygga samarbetsformer med bl.a. universitetens, högskolornas, Sideum, näringslivsenheter, ALMI Företagspartner, Nutek och Länsstyrelsen i Kronobergs län med flera. Tillsammans med Barn- och utbildningsnämndens alla skolformer utveckla samarbete med det lokala näringslivet, studieförbund, bibliotek, privata utbildningsanordnare, föreningsliv samt lokala, regionala och nationella nätverk. Fadderverksamhet för Ung Företagsverksamhet ( UF företag ) i syfte att skapa nya företag. Inflyttare och utflyttare är potentiella och viktiga grupper, och kontakter med dessa skall utvecklas. Åtgärder och förväntade effekter Projekt för att undersöka möjligheter för distansarbete och arbetspendling. Medverka i projekt mellan skola och näringsliv för utbildning och kompetensutveckling. Ett vår- respektive höstmöte med närliggande universitet och högskolors näringslivsenhet för att finna samarbetsformer avseende näringslivsutveckling i kommunen. Utreda förutsättningar för uppförande och igångsättning av lämpliga verksamheter i företagarhotell. Ett idé och utvecklingscentrum där olika typer av företag kan komma samman och utvecklas. ( Projektering, geografisk placering, investeringskostnad, presumtiva hyresgäster, övriga funktioner i företagarhotellet etc.) Företagartidning ges ut både i skrift och på nätet. Företagartidningens namn föreslås bli Aktören. Ges ut 4 gånger per år och innehåller lokala näringslivsnyheter, kalendarium för kommande månader, nystartade verksamheter, pågående projekt, lyfta fram goda exempel från näringslivet, EU- spalt, övriga nyheter av värde för näringslivet, kommunala servicen, omvärldsanalys m.m. Inbjudan till externa aktörer, lokalt som nationellt, att skriva i tidningen. Kostnadsfri prenumeration till näringsliv, övriga intressenter i kommunen samt övriga utanför kommunen. Bildande av 3 framtidsgrupper med inriktning och fokus på det lokala näringslivet (grupp), ungdomar (grupp) och etableringsfrågor, uppbyggnad av internationell kompetens (grupp). Samverka med övriga företagarföreningar, banker, näringen i övrigt etc om minst 6 frukost- eller kvällsmöten på årsbasis, 1 till 3 semi-

21 Näringsliv Sidan 21 av 25 narier på årsbasis, lämpliga studiebesök och mässresor samt möten där näringsliv, politiker och tjänstemän träffas minst 1 gång per år. Beträffande olika träffar skall föredragshållare kontrakteras från det lokala, regionala eller nationella näringslivet och i vissa fall internationell föredragshållare. Minst 400 personer skall ha deltagit i av Näringslivsfunktionen planerade seminarier, träffar, möten etc. Aktiv och kontinuerlig information om stödformer mm via näringslivsfunktionens hemsida (länkar till Länsstyrelsen i Kronobergs län, Sideum, ALMI Företagspartner, kommunens företagarföreningar, Nyföretagarcentrum, olika banker, Svenskt Näringsliv m.fl.). Utreda behovet av att Näringslivsfunktionen förstärks med en tjänst som företagslots för att ge företag, företagare och inflyttare service vid etablering en väg in till den kommunala förvaltningen. Näringslivsfunktionens hemsida skall vara aktiv, interaktiv och användarvänlig. Den ska innehålla: o registrering av nya företag o redovisa pågående projekt o annonser på anslagstavlan o utbud av lokaler, fastigheter etc. o synpunkter / enkät om kommunal verksamhet o tillgång till näringslivsprogram översatt till flera språk o omvärldsbevakning o samarbete utbildning - näringsliv Samverkan mellan utbildning och näringsliv/föreningsliv I de statliga styrdokumenten betonas vikten av ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv. Sedan 2002 finns ett väl utvecklat samarbete mellan skola och näringsliv/föreningsliv bildades det en samverkansgrupp mellan skolan (BUN) och Kupolen inom projektet Attraktiv Skola. Gruppen består av representanter från skola, näringsliv och socialtjänst. Genom samverkansgruppen och Kupolen kanaliseras många aktiviteter och delprojekt. Ett system med yrkesambassadörer har byggts upp och idag finns ett 50-tal ambassadörer på olika företag/arbetsplatser i kommunen. Det finns ett stort engagemang från kommunens näringsliv och ett växande intresse från lärare och skolledare när det gäller samverkan. Företagen inom Kupolen prioriterar skolsamverkan som ett av de tre viktigaste verksamhetsområdena. Attraktiv Skola och Kupolen har gemensamt arbetat mot samma mål och lyckats förankra arbetet i sina respektive nätverk. Ett antal projekt har drivits från förskola till gymnasienivå, flera med teknikinriktning.

22 Näringsliv Sidan 22 av 25 Kupolen har fått projektpengar från NUTEK och länsstyrelsen som sträcker sig fram till för att utveckla praon inom projektet Framtidens entreprenörer finns i Tingsryds kommun på skolorna i kommunen. Det finns ett behov av förnyelse vilket har uttryckts både från företagen och skolan. En arbetsgrupp arbetar för att utveckla en helhetsmodell för praon. Det ska finnas en röd tråd från förskolan till gymnasieskolan. Genom att skapa en konkret modell för hur skola näringsliv samverkan kan gestalta sig i Tingsryds kommun, kommer eleverna kontinuerligt att knyta näringslivskontakter, möta goda förebilder och intressanta upplevelser vilket i hög grad ökar förutsättningarna för ett ökat framtida entreprenörskap. Syftet är också att ge näringslivet ökad insikt om behov och önskemål från framtida arbetskraft och därmed ges möjlighet att anpassa arbetsplatserna för att möta dessa. Projektets ambition är också att utgöra en plattform för framtida skolplan för samverkan. Projektet vill också kunna ta tillvara och vidareutveckla den fina UF-aktiviteten som finns i kommunen idag, samt företagens välvilja gentemot skolsamverkan och entreprenörsandan. Vår gymnasieskola är en stor tillgång och bör på bästa sätt utnyttjas för att skapa en positiv utveckling både för skolans beläggning och för näringslivets utveckling. Mål Barn och ungdomar från förskola till gymnasiet ska i högre grad än tidigare få god kontakt med det lokala näringslivet och därmed få en grund i sitt val till fortsatt utbildning och yrke. Åtgärder och förväntad effekt Näringslivsfunktionen samverkar med Barn- och utbildningsnämnden och stödjer och uppmuntrar det arbete som är igångsatt. Vid samordnandet av lokala kurser som näringslivet i Tingsryds kommun efterfrågar används Tingsryds Lärcenter som en resurs. Där tillhandahålls utbildningar på såväl grundskole-, gymnasie- och högskolenivå som uppdragsutbildningar. Upplevelsenäringen TMål Tingsryds kommun har blivit en kommun för den s.k besöksnäringen och här finns såväl goda förutsättningar att bygga ut befintliga företag som att starta nya inom sfären, om kommunen på ett bra sätt hanterar möjligheterna till strandnära verksamheter. Ett fungerande samarbete mellan Tingsryds Turistbyrå och Småland Check In avseende marknadsföring, personal, inköp av butiksartiklar etc. Konstrundan är en viktig kulturhändelse i Tingsryd kommun. Rundan kan utvidgas och utvecklas i samverkan mellan berörda aktörer.

23 Näringsliv Sidan 23 av 25 Befintliga och planerade trycksaker uppdateras löpande och översätts på lämpliga språk. Vara professionellt representerad på adekvata mässor etc. i och utanför Sverige. Samarbete på bl.a. regional nivå. Åtgärder och förväntad effekt Ett gemensamt grafiskt språk utarbetas/portal, länkar mellan Småland Check-In och Tingsryds Turistbyrås olika webbsidor bör finnas. Möjlighet till ett gemensamt telefonnummer undersöks. Dessutom uppdelning av arbetsuppgifter, stugförmedlingsinsatser, öppettider mm. Aktivitetsplan upprättas avseende bl.a. deltagande i nationella och internationella mässor för år 2006 och Uppsökande verksamhet och nätverk Mål Fortsatt nätverksbyggande mellan företag, mellan företag och kommun samt med övriga aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Bland sådana aktörer återfinns bl.a. ALMI Företagspartner, Nyföretagarna, kommunens företagarföreningar, Sideum, Nutek, universitet, högskolor, länsstyrelsen, vänorter, Östersjöländerna, Öresundsregionen, närliggande kommuner, m fl. Uppnå fruktbara företagsrelationer. Åtgärder och förväntad effekt Av näringslivsansvarig fortsatt uppsökande verksamhet / rådgivningsinsatser m.m. 3 till 5 besök i veckan. Arrangera möten för informationsutbyte och byggande av nätverk. Utveckla samarbete med närliggande kommuner i frågor om näringslivsutveckling. Fastigheter och lokaler samt attraktivt boende Mål Aktivt och med frekvens erbjuda mark, lokaler och fastighet till presumtiva intressenter. Attraktivt boende skall fortsatt kartläggas och etableras i samarbete med Tekniska förvaltningen, Plan- och miljökontoret samt Stiftelsen Kommunhus för att användas i kommunens marknadsföring gentemot nuvarande och presumtivt näringsliv.

24 Näringsliv Sidan 24 av 25 Åtgärder och förväntad effekt Nuvarande hyresgäster kopplade till Tingsryds Industristiftelse skall erbjudas möjlighet att förvärva sin fastighet, lokal etc. Utreda förutsättningar för byggnation av ett Företagarhotell. Ledig/planlagd industrimark och attraktivt boende/tomter skall redovisas på hemsidan. Näringslivsfunktionen i samverkan med Tekniska förvaltningen och Plan- och Miljökontoret. Har en god planberedskap i kommunen. Marknadsföring Mål Marknadsföring av kommunen kompletteras och breddas för att fånga upp den mångfald som erbjuds. Varumärket Hästriket är inarbetat och skall fortsatt användas. Åtgärder och förväntad effekt Utveckla näringslivsfunktionens webbsida. Aktivt arbeta med inflyttarservice samt ta fram broschyr för inflyttning på olika språk, som även skall finnas på hemsidan. Turist- och inflyttarservicebroschyren med flera skall bl.a. distribueras via lokala aktörer såsom Börjes i Tingsryd, Bröderna Nelsons Frö AB, Ryds Båtindustri AB och Linders Aluminiumbåtar AB som skickar ut egna kataloger. (fripassagerare) Riktad åtgärd Utreda projekt Centrumförsköning i hela kommunen. Arbetsgrupp bildas med Tekniska Förvaltningen, Plan- och Miljökontoret och Näringslivsfunktionen. NÄRINGSLIVSFUNKTIONEN Organisation, personal och lokal Idag drivs näringslivsarbetet via Tingsryds Kommunledning och Tingsryds Industristiftelse. Näringslivsfunktionens organisation 2006 består av näringslivsansvarig samt en heltidsanställd vid Tingsryds Turistbyrå när denna verksamhet flyttas från Kultur- och fritidsförvaltningen Därtill kommer säsongsanställd personal på turistbyrån.

25 Näringsliv Sidan 25 av 25 Näringslivsfunktionen finns på Torggatan 10 i Tingsryd och har en bra placering med tanke på närhet till övriga stödfunktioner. Turistbyrån bör fortsatt finnas kvar i dess nuvarande lokaler med tanke på noterade synergieffekter med närliggande verksamheter. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Näringslivsarbetet är en kontinuerlig process. Att utvärdera, följa upp resultat och göra ändringar i programmet är en viktig del i arbetet. För att ett näringslivsprogram skall förbli ett skarpt dokument krävs att de ansvariga träffas minst en gång under året för att stämma av. Avstämning skall ske i de grupper man samverkar med; barn- och utbildningsnämnden, företagarföreningar, studieförbund och föreningsliv m.fl. samt i kommunstyrelsen. Även övriga delaktiga i programmet skall ges insyn och möjlighet att påverka programmets fortsatta utformning och inriktning. Näringslivsfunktionen rapporterar regelbundet och vid behov till kommunstyrelsen, årsvis och vid behov till kommunfullmäktige och deltar vid behov för informationslämning till den övriga kommunala sfären. Årlig avstämning redovisas på hemsidan. Avstämningen ligger till grund för näringslivsprogrammet nästkommande år. Näringslivsprogrammet skall ej ha ett framtidsperspektiv omfattande längre än 5 år, för att kunna parera och styra med tanke på den förändringstakt som idag råder inom näringslivet och samhället i övrigt. Tingsryd, våren 2006 Christer G. Rosén

3. N Ä R I N G S L I V / T U R I S M

3. N Ä R I N G S L I V / T U R I S M 3. N Ä R I N G S L I V / T U R I S M Mål En fungerande plattform för näringslivsutveckling i kommunen. En ökad affärsutveckling och företagsetablering i Tingsryds kommun. Utvecklade varumärken Tingsryds

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät

Bilagor. 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät Bilagor 1. Beredningens uppdrag 2. Nulägesbeskrivning - omvärldsanalys 3. Övriga viktiga programdokument 4. Enkät 7 BILAGA 1 Tillfällig beredning Vision 2020:s uppdrag Beredningen ska utarbeta ett sammanhållet

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

MARKNADSPLAN 2010-2012

MARKNADSPLAN 2010-2012 MARKNADSPLAN 2010-2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. EMMABODA KOMMUN... 1.1. EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN...3 1.2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION...3 2.

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden 1 Med sikte på framtiden och strategier för Falköpings kommun utveckling 2001 2010 Framtiden ligger inte där och väntar på oss - den är här för att skapas Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09 24 2 BAKGRUND

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN

NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN MULLSJÖ KOMMUN 24 NÄRINGSLIV Brannan AB (f d Rexor) är ett av industriföretagen som blomstrar i Mullsjö. HUR SER DET UT? Av kommunens drygt 7200 invånare 1998 var ca 3150 yrkesverksamma. Av dessa arbetade

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler!

Yttermalungs skola. - Här har vi plats för fler! Yttermalungs skola - Här har vi plats för fler! Dagsläget Yttermalungs skola är sedan hösten 2013 en F-2 skola (beslutsunderlaget ifrågasattes av 369 namnunderskrifter) Förskola 2014 Januari 6 barn Sommar

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Läget i Kalmar län 2016

Läget i Kalmar län 2016 Läget i Kalmar län 2016 Befolkningen i Kalmar län 2015 237 200 invånare 1 nov. 2015 2,4 % av Sveriges befolkning Fler äldre, färre yngre än rikssnittet Ökande försörjningskvot: färre i arbete ska försörja

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor,

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor, Sida 1(5) Tjänsteställe: Kommunledningskontoret Handläggare: Kerstin Guth Datum: 2015-10-14 Beteckning: KS 2015-42 140-2 Er beteckning: Underlag för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer