NÄRINGSLIVSPROGRAM för Tingsryds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄRINGSLIVSPROGRAM för Tingsryds kommun"

Transkript

1 NÄRINGSLIVSPROGRAM för Tingsryds kommun Antaget av Kommunfullmäktige

2 Näringsliv Sidan 2 av 25 TBAKGRUNDT... 4 TInledningT...4 TNäringslivsprogramT...4 TillkomstT...4 THuvudmål och syftet...5 TMålgrupperT...5 TÖversiktsplanenT...5 TStrukturarbetetT...6 TKommunallagen och näringsfrågort...6 TÖvrigtT...6 TKommunens strukturt...6 TSysselsättningT...6 TUtbildningsnivå och tillgång till utbildningt...7 TBoendeT...7 TInfrastruktur ITT...8 TInfrastruktur kommunikationer, vägar och kollektivtrafikt...8 TOffentlig servicet...8 TNäringslivets strukturt...9 TBolagsstrukturT...9 TSysselsättningT...10 TJord och skogsbrukt...10 TEntreprenad och servicet...10 TVård och omsorgt...10 TUpplevelsenäringT...10 TFinans- och företagstjänstert...11 TÖvrig verksamhett...11 TEU / InternationaliseringT...11 TrendinventeringT...11 TVision T...12 TNULÄGESANALYST TNäringslivetT...13 TillverkningsindustrinT...13 TBeskrivningT...13 TÄgare/personalT...13 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...13 THandel och kommunikationt...14 TBeskrivningT...14 TÄgare/personalT...14 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...14 TJord- och skogsbruksnäringent...14 TBeskrivningT...14 TÄgande/personalT...15 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...15 TEntreprenad och ServiceT...15 TBeskrivningT...15 TÄgare/personalT...15 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...15 TVårdhemT...15 TBeskrivningT...15 TÄgare/personalT...15 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...16

3 Näringsliv Sidan 3 av 25 TUpplevelsenäringenT...16 TBeskrivningT...16 TÄgare/personalT...16 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...16 TFinans- och företagstjänstert...16 TBeskrivningT...16 TÄgare/personalT...16 TFramtid möjligheter/hot och utvecklingt...16 TÖvriga verksamhetert...17 TMarknadsföring av Tingsryds kommunt...17 TEU / InternationaliseringT...17 TNulägeT...17 TStyrkor och svaghetert...17 TFramtidT...18 TMöjligheter och hott...18 TMÅL och ÅTGÄRDER T TNäringslivsfunktionens profilt...19 TBefintligt näringsliv, nyföretagande, rådgivning och utbildningt..19 TMålT...19 TÅtgärder och förväntade effektert...20 TSamverkan mellan skola och näringsliv/föreningslivt...21 TMålT...22 TÅtgärder och förväntad effektt...22 TUpplevelsenäringenT...22 TMålT...22 TÅtgärder och förväntad effektt...23 TUppsökande verksamhet och nätverkt...23 TMålT...23 TÅtgärder och förväntad effektt...23 TFastigheter och lokaler samt attraktivt boendet...23 TMålT...23 TÅtgärder och förväntad effektt...24 TMarknadsföringT...24 TMålT...24 TÅtgärder och förväntad effektt...24 TRiktad åtgärdt...24 TNÄRINGSLIVSFUNKTIONENT TOrganisation, personal och lokalt...24 TUTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNINGT... 25

4 Näringsliv Sidan 4 av 25 BAKGRUND Inledning Det lokala näringslivet är en viktig grund för all verksamhet i Tingsryds kommun. Det är avgörande att näringslivet utvecklas, expanderar och att nya företag etableras. Via Tingsryd kommun erbjuds näringslivet att hyra eller förvärva råmark, lokaler och fastigheter. Nybyggnation har erbjudits. Det är av vikt att ovanstående möjligheter erbjuds i kombination med rådgivning och stöd omfattande företagande, nätverk och affärsmannaskap - en kombination av fastighetsorienterat och strategiskt näringslivsarbete. Kupolen, som är en ekonomisk förening, drivs som ett EU-projekt, finansierat av EU Mål 2 Södra. Tingsryds kommun, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och företag i kommunen har under senare tid fokuserat på samverkan mellan skola, näringsliv och föreningar. Kupolen driver olika projekt varav vissa sträcker sig till I kommunen finns ytterligare 4 aktiva företagsföreningar. Ett behov noteras från näringslivet och kommunen avseende en samlande funktion som Näringslivsansvarig. Denna funktion/person bör ha en konsultativ uppgift, och finna som ett stöd när det gäller att fånga upp och utveckla tankar och idéer. Bygga och förmedla nätverk samt vara en länk mellan näringsliv, kommunala förvaltningar och politiker är andra arbetsuppgifter. Näringslivsansvarig har anställts i Tingsryds kommun from februari månad Näringslivsprogram Tillkomst Näringslivsprogrammet är ett strategiskt dokument som ska vara väl förankrat hos allmänheten, företagarna och i kommunen, både i tjänstemannaorganisationen och i det politiska systemet. Näringslivsprogrammet har utarbetats i samråd med ett flertal representanter från det lokala näringslivet, kommunala tjänstemän och kommunens centrala politiker. En kortversion skall finnas tillgänglig för allmänheten i pappersformat samt på kommunens hemsida.

5 Näringsliv Sidan 5 av 25 Huvudmål och syfte Näringslivsprogrammet syftar till att skapa goda förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling och i förlängningen för hela kommunen öka samverkan mellan kommunens förvaltningar och näringarna samt mellan företagen, vidare öka samverkan över kommungränserna och med olika myndigheter och organ som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen m flera öka samhörighetskänslan mellan företagare och mellan företag och kommunen få en inriktning på kommunens näringslivsarbete som ger möjlighet till effektiva kommunala tjänstemän och politiker ge en positiv bild av företagandet i Tingsryds kommun. Detta kan skapa mervärde som främjar en utveckling av kommunen i sin helhet uppmuntra avknoppning Målgrupper Näringslivsprogrammet riktar sig till såväl potentiella nyföretagare som redan etablerade företag potentiella inflyttare och utflyttare invånare, studerande, inflyttare, svenska och utländska fastighetsägare, beslutsfattare, investerare och besökare i Tingsryds kommun kommunala och regional tjänstemän och politiker Översiktsplanen Enligt 1 kapitlet Plan- och bygglagen skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras. Översiktsplanen skall täcka in i princip alla kommunala angelägenheter, men kan inte vara detaljerad inom alla områden. Näringslivsprogrammet skall vara ett dokument som ger ramar, riktlinjer och mål för kommunens näringslivsarbete och skall stämma överens med intentionerna i översiktsplanen.

6 Näringsliv Sidan 6 av 25 Strukturarbetet Näringslivsprogrammet skall även stämma överens med intentionerna i det pågående strukturarbetet, där kommunens service och anläggningar anpassas till nuvarande befolkningsläge. Kommunallagen och näringsfrågor Enligt 2 kapitlet Kommunallagen får kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Exempel på tillåtna näringsbefrämjande åtgärder är investeringar i hamnar och kommunikationer, iordningställande av industriområden med ledningar för vatten och avlopp samt engagemang i mässor och utställningar. Utmärkande enligt denna huvudregel är att individuellt riktat ekonomiskt stöd till ett företag faller utanför den kommunala kompetensen och möjligheten. TFrån huvudregeln om förbud mot stöd åt enskilt företag får dock undantagt göras om det finns synnerliga skäl. Även detta framgår i 2 kapitlet Kommunallagen. I rena undantagsfall finns således ett rättsligt utrymme för individuellt riktat stöd. Exempelvis har glesbygdskommuner ansetts ha rätt att stödja rörelseverksamheter för att kunna upprätthålla en minimistandard av kommersiell service till hushållen. Kommunen kan också erbjuda rådgivning och annat mer konsultativt stöd till såväl enskilda företag som olika nätverk och grupperingar. Övrigt av vikt För att kunna bibehålla ett samhälle med positiv utveckling och en god service inom alla områden, behövs ett stabilt befolkningsunderlag med alla åldrar representerade och med balans mellan kvinnor och män. Tillgången till ändamålsenliga lokaler är av stor vikt för att utveckla näringslivet inom kommunen. Vidare krävs att kommunens tillståndsgivande myndigheter erbjuder en snabb handläggning präglad av hög serviceanda, när invånare och företag söker tillstånd inför investeringar m.m. Goda skyltningsmöjligheter för serviceföretag och andra företag bör ges en hög prioritet. Företagspresentationer längs de större riks- och länsvägarna är av särskild vikt. Detta gäller i särskilt hög grad företagen inom upplevelsenäringen. Kommunens struktur Sysselsättning Totala arbetslösheten i oktober 2005 (öppet och i åtgärdsprogram) i Tingsryds kommun noteras till 5,0 %, att jämföras med länets 5,0 % och rikets 6,3 %. Av den totala arbetslösheten i kommunen om 5,0 % är den öppna arbetslösheten 3,4 % och i åtgärdsprogram 1,6 %.Huvuddelen av de långtidsarbetslösa är äldre och lågutbildade. Dessa motsvarar cirka 32 % av den totala arbetslösheten. Ungdomar i åldern år motsvarar cirka 38 % av den totala arbetslösheten. Motsvarande för länet är 45,5 % och riket 43,5 %.

7 Näringsliv Sidan 7 av 25 I det kommunala projektet Vägvalet finns från tid till annan personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I Samhall AB finns idag totalt 54 personer engagerade i olika utbildningsinsatser och uppdrag. Fördelningen är 41 personer i produktion, 3 personer i utbildning och 10 i externa uppdrag/företag. Utbildningsnivå och tillgång till utbildning Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är låg. En förhållandevis hög andel av befolkningen i Tingsryds kommun har endast folkskola, grundskola eller gymnasieutbildning. Utbildningsnivå Tingsryds kommun ( % ) (Befolkning år) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer Tingsryds kommun 24,6 54,7 10,3 9,0 Kronobergs län 19,6 49,9 14,3 15,3 Riket 17,6 47,6 14,4 19,3 Källa: SCB 2004 Wasaskolan, som är gymnasieskola, erbjuder allmän utbildning och yrkesinriktad utbildning såsom industri-, handel- och administrations-, omvårdnads- och teknikprogram med flera. Tingsryds Lärcenter erbjuder grundläggande vuxenutbildning, högskolekurser och uppdragsutbildning. Kurser har genomförts avseende elsäkerhet, livsmedelshantering, miljöbalkens egenkontroll och datorkunskap. Ett större projekt gällande utbildning av vårdbiträden till undersköterskor har genomförts liksom introduktionsprogram för flyktingar. Lärcenter kan fungera som kommunens utbildningssamordnare. Kommunen erbjuder god skolutbildning och fortbildningsverksamhet. Möjlighet till universitetsutbildning finns inom pendlingsavstånd i Växjö, högskoleutbildning vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Ronneby, Karlshamn, Karlskrona samt i Kristianstad och Kalmar. Samhall AB, Vägvalet, Lernia AB, biblioteket samt ett flertal fristående studieförbund finns dessutom att tillgå inom aktuell sektor. Boende Boendet i Tingsryds kommun är fördelat på cirka 5500 lägenheter i småhus och ungefär 1500 lägenheter i flerbostadshus.

8 Näringsliv Sidan 8 av 25 Flertalet kommuninvånare är bosatta i kommunens tätorter. Antalet bosatta på ren landsbygd i Tingsryds kommun är dock högt, cirka 40 %, jämfört med andra kommuner. ( Källa: SCB 2000 ) Tillgången på höga kvaliteter inom natur och kultur samt det stora antalet vattendrag som finns i Tingsryds kommun medför att det finns rikliga resurser för att utveckla attraktiva boendemiljöer. Till detta bidrar den väl spridda kommunala servicen i kommundelarna. Infrastruktur IT Det är av vikt att näringslivet snabbt och säkert kan utbyta information elektroniskt. Kommunen har byggt en IT infrastruktur/bredband som i dagsläget har en täckning på 79 % för den privata sektorn och 87 % för företagssektorn. Ytterligare utbyggnad planeras när tekniska och ekonomiska förutsättningar finns, och är av stor vikt för småföretagande och möjlighet till distansarbete på landsbygden. Infrastruktur kommunikationer, vägar och kollektivtrafik Väg 29, 27/30, 119, 120, 126 och 122 utgör den grundläggande transportstrukturen i Tingsryds kommun. De större vägarna är kommunens förbindelselänkar med omgivande centra och orter. Via vägarna finns snabba förbindelser till Växjö regioncenter, till Blekingekusten i söder, västerut via Älmhult mot E4 och via väg 29/E 22 mot Skåne och österut mot Emmaboda och glasbruksbygden. Via vägarna 27/30 och 120 samt 122 finns kollektivtrafik med buss som medger arbetspendling. Länstrafiken Kronoberg är huvudman för kollektivtrafiken i Kronobergs län. Tingsryds kommun har ingen järnväg men närheten till Södra Stambanan, Kust till Kust Banan och Blekinge Kustbana erbjuder en tillgänglighet till tåg inom cirka en halvtimmes restid med bil. Flygförbindelser finns i Växjö och Ronneby. En god infrastruktur möjliggör inpendling till gymnasieskola och Lärcenter. Offentlig service I Tingsryds kommun finns 2005 en befolkning om knappt personer. Kommunal service Sysselsättning i kommunala förvaltningar 2004: Årsarbeten Procent Kommunledningsförvaltning 46 4,2 Teknisk förvaltning ,9 Plan- och miljökontoret 8 0,7 Kultur- och fritidsförvaltning 26 2,3 Barn- och utbildningsförvaltning ,1 Socialförvaltning ,8 Total Källa: Tingsryds Kommun, personalavdelningen

9 Näringsliv Sidan 9 av 25 Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola år 1-6 finns i samtliga 7 kommundelar. Dessutom finns grundskola år 7-9 i Tingsryd och Ryd. Gymnasium finns i Tingsryd på Wasaskolan liksom vuxenutbildning på Tingsryds Lärcenter. Grund- och gymnasiesärskola finns i Tingsryd. Kommunalt drivna fritidsgårdar finns i Tingsryd och Ryd. Föreningsdrivna fritidsgårdar finns i Konga, Urshult och Linneryd. Samtliga 7 kommundelar har äldreomsorg och bibliotek med stort mediautbud och kvalificerad personal samt ett rikt föreningsliv. Landstinget Landstinget Kronoberg driver två vårdcentraler i Tingsryds kommun, i Tingsryd och i Ryd. Vad gäller tandvården har Landstinget Kronoberg Folktandvårdskliniker i Tingsryd, Ryd och Linneryd. För specialistsjukvård hänvisas kommuninvånarna till lasaretten i Växjö och Ljungby. Landstinget bedriver även missbruksvård vid Ekliden. Annan offentlig service Inom den statliga verksamheten finns följande service i Tingsryds tätort: Polis, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Skogsvårdsstyrelsen och Bilprovning. I Ryd driver Statens Institutionsstyrelse Ryds Brunns skola. I Tingsryd finns en fristående förskola, Söderport, och i Ryd finns en fristående grundskola, Idekulla skola. Apotek finns i Tingsryd och Ryd. Systembolaget är beläget i Tingsryd. Utlämningsställen för ovanstående varor finns i respektive kommundel. Näringslivets struktur Bolagsstruktur (Antal privata företag som har säte i Tingsryd, exkl. filialer) Bolagsform Antal företag Aktiebolag 296 Handelsbolag/Kommanditbolag 89 Enskild firma 885 Ekonomiska föreningar 10 Bostadsföreningar 6 Övrigt ( stiftelser/fonder ) 53 Källa: UC okt/

10 Näringsliv Sidan 10 av 25 Sysselsättning (Antal anställda i privata företag som har säte i Tingsryds kommun, exkl. filialer) Antal anställda i företag Antal företag Aktiebolag Antal företag Övriga Över Okänt antal anställda Källa: UC okt/ TillverkningT Hit räknas bl.a. livsmedels-, trä-, metallvaru-, instrument-, maskin- och annan tillverkningsindustri är den största näringsgrenen vad gäller sysselsättning. Flera av företagen är verksamma som underleverantörer och med såväl inhemska som utländska samarbetspartner. Under 2004 var antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin drygt 1220 personer i cirka 120 verksamheter. THandel och kommunikationt Handel och kommunikation är den näst största näringsgrenen och sysselsätter drygt 920 personer i cirka 220 verksamheter. Till handel räknas bl.a. parti- och detaljhandel. Till kommunikation räknas transporter av gods och personer, post och telekommunikation, uthyrning av transportmedel, lanthandel och resebyråverksamhet. Jord och skogsbruk Jord- och skogsbrukssektorerna är den tredje största näringsgrenen och sysselsätter ungefär 455 personer i cirka 400 verksamheter. Entreprenad och service Entreprenad och service är den fjärde största näringsgrenen och sysselsätter ungefär 330 personer i omkring 100 verksamheter. Till denna näringsgren räknas bl.a. byggindustrin med flera. Vård och omsorg Vård och omsorg är den femte största näringsgrenen och sysselsätter runt 285 personer i cirka 25 verksamheter. Till denna näringsgren räknas bl.a. hälso- och sjukvård/vårdhem, tandvård och veterinärverksamhet. Upplevelsenäring Upplevelsenäringen bestående av turism, kultur, musik, idrott, olika evenemang, och övrig besöksnäring är den sjätte största näringsgrenen och sysselsätter ungefär 150 personer, exkluderat säsongspersonal, i cirka 40 olika verksamheter.

11 Näringsliv Sidan 11 av 25 Till denna näringsgren räknas bl.a. campingplatser, hotell, konferensanläggningar, restauranger, övriga serveringar, marknader, musikfestivaler, travbanans aktiviteter, lokala evenemang etc. Finans- och företagstjänster Finans- och företagstjänster är den sjunde största näringsgrenen och sysselsätter cirka 80 personer i ett 10-tal verksamheter. Hit räknas inlåning, utlåning, förvaltning och förmedling av finansiella tillgångar och skulder, juridiska byråer, konsulter och reklamverksamhet. Övrig verksamhet Verksamheter som inte kan sorteras in i grupperna ovan. Offentliga arbetsplatser inom kommun, landsting och stat beskrivs under rubriken Offentlig service ovan. EU / Internationalisering I takt med ökad handel och större informationsutbyte blir världens stater allt mer beroende av varandra. Sverige och de svenska näringarna har internationaliserats och globaliserats. Beroendet kommer att öka ytterligare inom de närmaste åren med tanke på att stater i Sveriges närhet blev medlemmar i EU under Företagen i Tingsryds kommun har redan idag utlandskontakter genom export, import och partnerskap. Tingsryds kommun lockar idag till sig många turister och andra besökare. De utländska turisterna kommer främst från de övriga nordiska länderna samt Tyskland och Nederländerna, men även turister från övriga Europa söker sig till kommunen. Flera tiotals européer har bosatt sig i kommunen under senare år. Trendinventering Redovisning av trender kopplat till offentlig verksamhet och näringsliv i Sverige. Internationellt utbyte ökar Ökat samarbete mellan kommunerna i regionen, diskussion om eventuella framtida sammanslagningar av kommuner samt regionbildning Förnyelse i arbetslivet, kunskapsintensiva arbeten inom tjänstesektorn ökar medan mer traditionella sysslor i den industriella sektorn minskar Arbetsgivaren ställer högre krav på flexibilitet i organisationen Brist på arbetskraft när 40-talisterna successivt går i ålderspension under 2005 och framåt Fortsatt strukturomvandling av svenskt näringsliv, fler företag kan förväntas förlägga arbetskraftsintensiv produktion ( volym ) och forskning utomlands Åldrande befolkning och ett negativt födelsenetto noteras Utbildningens betydelse ökar genom hela livet

12 Näringsliv Sidan 12 av 25 Livskvalitet får ökad betydelse Ohälsan ökar hos delar av befolkningen Urbanisering och centralisering fortsätter Globalisering, fler företag ser sin marknad global, köper upp andra företag för global täckning Staterna i östra Europa får ökad betydelse genom EU-anslutning maj 2004 Ökad individualisering, individen agerar mindre kollektivt Vision Näringarna i Tingsryds kommun präglas av entreprenörskap, samverkan och framtidstro. Den största ökningen av nya företag sker hos småföretagen. Tingsryds kommun visar fortsatt upp en bredd av företag och näringsgrenar, vilket ger styrka och stabilitet. Områdena handel, vårdsektor och upplevelsenäring ökar och utvecklas mest samt präglas av framtidstro. Tjänstesektorn har fått flera nyetableringar. Industrisektorn är stabil, dock sker en omstrukturering med bakgrund i bl.a. EU-utvidgningen. Kommunens internationella kontakter har utvecklats väl. Fler företag har inlett affärsförbindelser med EU-länder, speciellt Östersjöländerna, men även med länder utanför EU. Tingsryds kommun erbjuder hög livskvalitet, tillgång till bra bostäder, kompetent arbetskraft och goda förutsättningar för att driva företag. Tingsryds kommun kommer att positivt förknippas med småstadens utbud av handel, service och kultur samt landsbygdens idyll. Genom ett utökat samarbete med närliggande Universitet, Högskolor och Sideum samt lokalt mellan utbildning, näringsliv och kommun ökar sysselsättningen och befolkningsminskningen har bromsats upp. Fortbildning och utbildningsnivå höjs sakta via en målmedveten satsning. Barn och ungdomar från förskola till gymnasiet har i än högre grad kontakt med det lokala näringslivet och har god grund i sitt val till fortsatt utbildning och yrke. Det kan i sin tur leda till att ungdomar blir betydligt mer benägna att välja yrke riktat mot det befintliga näringslivet och/eller starta egen verksamhet i kommunen. Ungdomarna har en positiv bild av Tingsryds kommun och söker sig i större utsträckning tillbaka för att bosätta sig och etablera sig med sina familjer i kommunen.

13 Näringsliv Sidan 13 av 25 Tingsryds kommun har goda kommunikationer som täcker såväl lokala som regionala och internationella behov. Möjligheten att pendla till arbete och studier är god. Idag är inpendlingen cirka 1102 personer och utpendlingen cirka 1604 personer. (Källa: SCB 2004) Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen har fortsatt, vilket ökat attraktiviteten för boende och öppnat möjligheter till såväl arbete som studier på distans. Detta främjar jämställdheten mellan kvinnor och män. NULÄGESANALYS Näringslivet Näringslivsfunktionens viktigaste uppgift är att bistå verksamma företag, fånga nyetableringar, företagsstarter etc. med information, råd och kontakter samt möjligheter till råmark, lokaler, fastigheter och nybyggnation. I kommunen finns 1339 registrerade och aktiva företag varav 296 stycken är aktiebolag och 89 stycken handelsbolag/ kommanditbolag, 885 är enskilda firmor medan övriga 69 stycken drivs i form av ekonomiska föreningar etc. Näringslivet präglas av småskalighet, ett stort antal små- och medelstora företag inom olika branscher. Vidare är det diversifierat med en stabilitet via sin bredd. Tjänstesektorn är liten. Tillverkningsindustrin Beskrivning Tingsryds näringsliv domineras av tillverkningsindustrin som även har flest sysselsatta. Lönsamheten varierar. Näringen kännetecknas av förhållandevis låg teknologi och utbildning hos de anställda. Erfarenhet och ett allmänt kunnande noteras samt storleksmässigt små eller medelstora verksamheter. Ägare/personal Merparten av näringarna inom tillverkningsindustrin är fåmansbolag, direkt ägda av privatpersoner eller familjer, som har en stark tillhörighet till kommunen. Vidare finns en nära relation mellan ägare och anställda, där båda parter bor i kommunen eller dess närhet, samt att ett samarbete sker mellan olika näringsgrupper. För de större företagen gäller att flertalet av företagsledarna bor utanför kommunen. Framtid möjligheter/hot och utveckling Tillverkningsindustrin påverkas av den globalisering som sker och som accelererar via utvidgning av antalet EU-länder i Sveriges närhet. Tingsryds tillverkningsindustri är till merparten lokalt knuten och ägd. För närvarande finns två till tre större företag som ägs av en större nationell och/eller internationell grupp. Utveckling av nisch avseende verktygs- och

14 Näringsliv Sidan 14 av 25 maskintillverkning och övrig spetsad/unik tillverkning samt miljöanpassad produktion bör främjas. Tillverkningsindustrin i kommunen kan bedömas som stabil, men möjligen med små utvecklingsmöjligheter. Ett riskmoment är att företag kan flytta ut. Handel och kommunikation Beskrivning Tingsryd och dess omgivning är sedan gammalt en handelsplats med ett större upptagningsområde. Handeln omfattar både fack- och detaljhandel, vilket innebär att cityhandeln med mindre butiker i de olika orterna, lanthandeln, Börjes i Tingsryd samt övriga aktörer såsom bilhandeln, bygghandeln, möbelhandeln med flera ingår. I Svensk Handel/köpmannaföreningen i Tingsryd tätort finns exempelvis drygt 30 butiker anslutna med olika inriktningar och sortiment. I övriga kommunen finns på liknande sätt cirka 17 butiker anslutna. Ägare/personal Cityhandeln, bilhandeln med flera ägs av familjer eller privatpersoner. Personal är också ägarsfären, undantag finns. Endast ett fåtal större kedjor finns etablerade i Tingsryds kommun. Framtid möjligheter/hot och utveckling Handlarna upplever inget hot från externetableringar. Dock upplevs visst lokalt hot när det gäller etableringar som tangerar befintliga sortiment. Befolkningsminskning och att fler innevånare handlar i de omkringliggande samhällena, där i vissa fall sysselsättning finns, utgör ett potentiellt hot. Då Börjes i Tingsryd är ett starkt varumärke skulle hela handeln, liksom kommunen, se ett stort värde i samarbete avseende övergripande marknadsföring och samannonsering. Utvecklingsmöjligheter för sektorn är stor. Jord- och skogsbruksnäringen Beskrivning Kommunens huvudsakliga yta består av skog och den öppna marken finns insprängd ganska jämt fördelat över kommunen. Jord- och skogsbruk har varit och är fortfarande viktiga näringar inom kommunen. Även ekologisk odling bör stimuleras. Av samtliga sysselsatta kommuninvånare har cirka 4 % sin sysselsättning inom näringsgrenen jord- och skogsbruk. Motsvarande siffra för Kronobergs län är 2,5 % och för riket 1,6 %. Ett aktivt jordbruk är grundläggande för såväl sysselsättning som bevarandet av den öppna landskapsbilden och för möjligheten till ett landsbygdsboende som fortfarande är attraktivt.

15 Näringsliv Sidan 15 av 25 Ägande/personal Andelen skogsmark som är i privat ägo i Tingsryds kommun är 85 %. Denna andel är mycket hög. Motsvarande andelar för Kronobergs län och hela riket är 80 % respektive 50 %. De privata jord- och skogsbruksfastigheterna utnyttjas i olika hög grad för sysselsättning och som bostad. En stor plantskola finns inom kommunens yta liksom en stor mängd skogsentreprenörer. Framtid möjligheter/hot och utveckling En fortsatt minskning av antalet aktiva jordbruksföretag äventyrar landskapsbilden och det öppna landskapet. I samband med generationsskiften på gårdarna läggs djurhållningen ofta ner helt eller delvis. Den huvudsakliga orsaken till detta är den låga lönsamheten samt den höga arbetsinsatsen och bundenheten som fordras för djurhållningen. Om djurhållningen minskar alltför kraftigt uppstår ett allvarligt hot mot det öppna kulturlandskapet. Skogsråvara är en betydande tillgång i Tingsryds kommun. Här produceras sågtimmer samt massaved och råvara för energiutvinning. Det mosaikartade jordbrukslandskapet och skogslandskapet erbjuder höga kvaliteter för såväl boende som fritid och rekreation samt för upplevelsenäringen. Satsningen Hästriket och travbanan kan utgöra ett komplement inom jordbruksnäringen för ökade inkomster. Samtidigt bidrar satsningen till upplevelsenäringen samt fritid och rekreation. Entreprenad och Service Beskrivning Består av små och medelstora verksamheter, som är väl etablerade och täcker ett brett verksamhetsområde. Ägare/personal Ägs till merparten av privatpersoner eller familjer. Flertalet av ägarna bor och verkar i kommunen. Framtid möjligheter/hot och utveckling Entreprenad och service är konjunkturberoende verksamheter dock utan direkta hot. Utvecklingsmöjligheter för sektorn bör vara god Vårdhem Beskrivning I kommunen finns flera större vårdenheter i privat ägo med olika inriktning avseende målgrupper. Näringen har en god lönsamhet, förmodligen även framledes med tanke på både åldersstruktur och omhändertagande av utsatta personer i Sverige. Erfarenhet och i vissa fall spetskompetens noteras. Ägare/personal Merparten av verksamheterna ägs av privatpersoner eller familjer. Ett vårdhem ägs på annat sätt och har andra aktörer. Flertalet ägare bor och verkar i kommunen.

16 Näringsliv Sidan 16 av 25 Framtid möjligheter/hot och utveckling Hot mot denna sektor utgörs av bl.a. förändrad lagstiftning och en försämrad kommunal ekonomi. En fortsatt positiv utveckling förespås dock. Utveckling av vård och omsorg bör ses över avseende målgrupper / exklusivt seniorboende etc., tillverkning av hjälpmedel kopplat till sektorn mm. Utbildning bör i än högre grad än idag kopplas till denna näring. Möjligheter till avknoppning noteras. Utvecklingsmöjligheter för sektorn bör vara stor. Upplevelsenäringen Beskrivning Under näringsliv noteras turism, kultur och övrig besöksnäring som omfattar flertalet högklassiga turistanläggningar etc med ett aktivt och brett kulturellt utbud med olika aktiviteter ( Kurrebo, Korrö, Vattenpalatset Kaskad med flera ) samt Travbanan. Den kulturella sektorn omfattar förutom de mer traditionellt skapande verksamheterna också musik, teater, dans och idrott. Sektorn är en förutsättning för ett i övrigt fungerande näringsliv. Den stimulerar, attraherar och ger livskvalitet. Ägare/personal Ägs av familjer eller privatpersoner. Personalen är tillika ägarsfären, undantag finns. Flertalet ägare bor och verkar i kommunen. Framtid möjligheter/hot och utveckling Inga direkta hot noteras. Ett samarbete bör ske mellan Tingsryds Turistbyrå och Småland Check In avseende personal/organisation, service, marknadsföring, mässdeltagande etc. Nyetableringar av verksamheter som kompletterar travbanans kärnverksamhet kan förväntas. Stora möjligheter till regional samverkan noteras. Utvecklingsmöjligheten för sektorn bör vara kraftfull. Finans- och företagstjänster Beskrivning Traditionella verksamheter, där ett flertal olika banker är representerade. De lokala bankerna har en väl förankrat marknad i kommunen. Övriga verksamheter som redovisnings- och juridiska byråer finns representerade i en begränsad omfattning. Ägare/personal Bankerna ägs och drivs enligt givna tillstånd. Övriga verksamheter drivs via privatpersoner eller familjer som är boende i kommunen. Framtid möjligheter/hot och utveckling Sektorn är stabil. Fler tjänsteföretag bör etableras.

17 Näringsliv Sidan 17 av 25 Övriga verksamheter Här ingår bl.a. Samhall AB samt offentlig verksamhet/service som drivs enligt statliga, landstingskommunala och kommunala direktiv och regelverk. Marknadsföring av Tingsryds kommun En översyn av hur kommunen på ett optimalt sätt kan marknadsföra sig bör ske. Hästriket är inarbetat och skall fortsatt användas men bör kompletteras och breddas för att fånga upp den mångfald som erbjuds via de olika näringarna som idag finns representerade. EU / Internationalisering LEADER+ och EU Mål 2 Södra är finansieringsmöjligheter i form av projektstöd som kommer att fasas ut efter Fortsatt utveckling av landsbygdens möjlighet och kraft samt människors initiativkraft och engagemang skall dock även fortsättningsvis uppmuntras och utvecklas. Tingsryds kommun har utbyte eller vänorter i Polen, Kaliningrad, Norge, Danmark, Finland och USA. Dessa kontakter har hittills mest varit på kulturellt plan. Om möjligt kan ett djupare samarbete utvecklas för att gynna näringslivsutvecklingen. Kunskaper i språk och andra länders kulturer är viktigt och kommer att bli allt viktigare. Ungdomsutbyte, företagsväxling etc. bör ske via utbildning och ett planerat näringslivsarbete samt med stöd av olika lämpliga EUprogram. Ytterligare fokusering bör ske på det internationella samarbetet, genom att företagare får råd och stöd avseende internationella frågor, information om EU:s strukturfonder, övriga program och initiativ. Fler näringsutvecklande projekt med hjälp av EU-stöd på olika sätt kan genomföras. Fortsatt byggande av lokala, regionala och nationella nätverk mellan staten, kommuner, företag, utbildningsenheter med flera skall befrämjas. Nuläge Styrkor och svagheter Styrkor Starkt lokalt samarbete Nära till universitet och högskola Svagheter Arbetslösheten Liten andel nyföretagare

18 Näringsliv Sidan 18 av 25 Relativt bra geografiskt läge, nationellt / internationellt närhet till storstäder och kontinent / Öresundsregionen, Östersjöländerna Bra kommun att leva, bo och verka i, bra priser på lokaler/fastigheter och mark Diversifierat och stabilt näringsliv Närhet till flygplatser Närhet till natur, miljö och kultur Goda utvecklingsmöjligheter inom skogs- och naturbruk Egen gymnasieskola och vuxenutbildning genom Lärcenter och dess nätverk Få högskolestuderande Kvalificerad arbetskraft saknas Dominans inom näringslivet avseende tillverkande företag, hög andel legotillverkning, eventuell rörlighet Låg kännedom om Tingsryds kommun Svårighet att köpa eller hyra lämpliga fastigheter eller lokaler TStorlek, begränsat programutbud, dåliga inackorderingsmöjligheter Framtid Möjligheter och hot Möjligheter Öka utbudet av vattennära boendealternativ Förstärka och tydliggöra marknadsföringen, förbättra företagsklimatet Fokusera Tingsryds kommuns mångfald och livskvalitetsprofil, uppmuntra nyetableringar Öka etablering av tjänsteföretag, skogs- och naturbruk, stödja allmänt nyföretagande, uppmuntra till samarbete mellan företagen så de kan utnyttja varandras kompetens, byggande av företagarhotell Öka regionala samarbetet med kringliggande kommuner, utbildningsenheter med flera Höja utbildningsnivån Öka kunskap om omvärlden, export etc. Hot Negativ befolkningsutveckling Arbetslösheten Arbetskraftsbrist Minskad kommunal kärnverksamhet Utflyttning av företag, speciellt inom tillverkningssektorn Generationsskifte Eftersatt underhåll av infrastruktur samt avsaknad av järnväg

19 Näringsliv Sidan 19 av 25 God hälsa bibehålles Samarbete med utflyttade ambassadörer Upplevelseindustrin, handel och privat vårdhem är starka utvecklingspotentialer Närhet till Östersjöländerna Hälsa hög medelålder Brist på språk- och kulturkunskaper Närhet till Öresundsregionen Underlätta kontakter mellan företag och kommun genom mindre byråkrati och snabbare beslutsgång, uppmuntra till nyetableringar Kartlägga och erbjuda ledig/planlagd industrimark i kommunen, bl.a via hemsidan, uppmuntra till nyetableringar Taxehöjningar Statliga pålagor och regelverk MÅL och ÅTGÄRDER Näringslivsfunktionens profil Näringslivsfunktionen ska vara serviceinriktad verksamhet med ett kunnigt och positivt bemötande och bistå näringslivet med information, kommunikation och rådgivning. Näringslivsfrågor skall genomsyra alla kommunens förvaltningar och ett samspel måste till för att säkra en positiv utveckling av Tingsryds kommun. Vidare ska näringslivsfunktionen bidra till en ökad samverkan mellan företagen och mellan företagen och kommunen samt kommunala förvaltningar. Befintligt näringsliv, nyföretagande, rådgivning och utbildning Mål Minst 40 nya företag skall startas som i sin tur skall skapa minst 40 arbetstillfällen. Av nystartade företag bör minst 40 % vara via kvinnliga företagare. Relatera till olika ratinglistor, Svenskt Näringsliv med flera, för att konsekvent sträva efter en bra placering. Kompetensen ska höjas och konkurrenskraft för näringslivet stärkas, genom bl.a. riktade utbildningar omfattande produktions- och tjänstemannaled. Nyföretagandet skall stöttas, speciellt inom tjänstesektorn. Kvinnligt nyföretagande prioriteras, kan ske genom alternativa driftsformer.

20 Näringsliv Sidan 20 av 25 Bygga samarbetsformer med bl.a. universitetens, högskolornas, Sideum, näringslivsenheter, ALMI Företagspartner, Nutek och Länsstyrelsen i Kronobergs län med flera. Tillsammans med Barn- och utbildningsnämndens alla skolformer utveckla samarbete med det lokala näringslivet, studieförbund, bibliotek, privata utbildningsanordnare, föreningsliv samt lokala, regionala och nationella nätverk. Fadderverksamhet för Ung Företagsverksamhet ( UF företag ) i syfte att skapa nya företag. Inflyttare och utflyttare är potentiella och viktiga grupper, och kontakter med dessa skall utvecklas. Åtgärder och förväntade effekter Projekt för att undersöka möjligheter för distansarbete och arbetspendling. Medverka i projekt mellan skola och näringsliv för utbildning och kompetensutveckling. Ett vår- respektive höstmöte med närliggande universitet och högskolors näringslivsenhet för att finna samarbetsformer avseende näringslivsutveckling i kommunen. Utreda förutsättningar för uppförande och igångsättning av lämpliga verksamheter i företagarhotell. Ett idé och utvecklingscentrum där olika typer av företag kan komma samman och utvecklas. ( Projektering, geografisk placering, investeringskostnad, presumtiva hyresgäster, övriga funktioner i företagarhotellet etc.) Företagartidning ges ut både i skrift och på nätet. Företagartidningens namn föreslås bli Aktören. Ges ut 4 gånger per år och innehåller lokala näringslivsnyheter, kalendarium för kommande månader, nystartade verksamheter, pågående projekt, lyfta fram goda exempel från näringslivet, EU- spalt, övriga nyheter av värde för näringslivet, kommunala servicen, omvärldsanalys m.m. Inbjudan till externa aktörer, lokalt som nationellt, att skriva i tidningen. Kostnadsfri prenumeration till näringsliv, övriga intressenter i kommunen samt övriga utanför kommunen. Bildande av 3 framtidsgrupper med inriktning och fokus på det lokala näringslivet (grupp), ungdomar (grupp) och etableringsfrågor, uppbyggnad av internationell kompetens (grupp). Samverka med övriga företagarföreningar, banker, näringen i övrigt etc om minst 6 frukost- eller kvällsmöten på årsbasis, 1 till 3 semi-

21 Näringsliv Sidan 21 av 25 narier på årsbasis, lämpliga studiebesök och mässresor samt möten där näringsliv, politiker och tjänstemän träffas minst 1 gång per år. Beträffande olika träffar skall föredragshållare kontrakteras från det lokala, regionala eller nationella näringslivet och i vissa fall internationell föredragshållare. Minst 400 personer skall ha deltagit i av Näringslivsfunktionen planerade seminarier, träffar, möten etc. Aktiv och kontinuerlig information om stödformer mm via näringslivsfunktionens hemsida (länkar till Länsstyrelsen i Kronobergs län, Sideum, ALMI Företagspartner, kommunens företagarföreningar, Nyföretagarcentrum, olika banker, Svenskt Näringsliv m.fl.). Utreda behovet av att Näringslivsfunktionen förstärks med en tjänst som företagslots för att ge företag, företagare och inflyttare service vid etablering en väg in till den kommunala förvaltningen. Näringslivsfunktionens hemsida skall vara aktiv, interaktiv och användarvänlig. Den ska innehålla: o registrering av nya företag o redovisa pågående projekt o annonser på anslagstavlan o utbud av lokaler, fastigheter etc. o synpunkter / enkät om kommunal verksamhet o tillgång till näringslivsprogram översatt till flera språk o omvärldsbevakning o samarbete utbildning - näringsliv Samverkan mellan utbildning och näringsliv/föreningsliv I de statliga styrdokumenten betonas vikten av ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv. Sedan 2002 finns ett väl utvecklat samarbete mellan skola och näringsliv/föreningsliv bildades det en samverkansgrupp mellan skolan (BUN) och Kupolen inom projektet Attraktiv Skola. Gruppen består av representanter från skola, näringsliv och socialtjänst. Genom samverkansgruppen och Kupolen kanaliseras många aktiviteter och delprojekt. Ett system med yrkesambassadörer har byggts upp och idag finns ett 50-tal ambassadörer på olika företag/arbetsplatser i kommunen. Det finns ett stort engagemang från kommunens näringsliv och ett växande intresse från lärare och skolledare när det gäller samverkan. Företagen inom Kupolen prioriterar skolsamverkan som ett av de tre viktigaste verksamhetsområdena. Attraktiv Skola och Kupolen har gemensamt arbetat mot samma mål och lyckats förankra arbetet i sina respektive nätverk. Ett antal projekt har drivits från förskola till gymnasienivå, flera med teknikinriktning.

22 Näringsliv Sidan 22 av 25 Kupolen har fått projektpengar från NUTEK och länsstyrelsen som sträcker sig fram till för att utveckla praon inom projektet Framtidens entreprenörer finns i Tingsryds kommun på skolorna i kommunen. Det finns ett behov av förnyelse vilket har uttryckts både från företagen och skolan. En arbetsgrupp arbetar för att utveckla en helhetsmodell för praon. Det ska finnas en röd tråd från förskolan till gymnasieskolan. Genom att skapa en konkret modell för hur skola näringsliv samverkan kan gestalta sig i Tingsryds kommun, kommer eleverna kontinuerligt att knyta näringslivskontakter, möta goda förebilder och intressanta upplevelser vilket i hög grad ökar förutsättningarna för ett ökat framtida entreprenörskap. Syftet är också att ge näringslivet ökad insikt om behov och önskemål från framtida arbetskraft och därmed ges möjlighet att anpassa arbetsplatserna för att möta dessa. Projektets ambition är också att utgöra en plattform för framtida skolplan för samverkan. Projektet vill också kunna ta tillvara och vidareutveckla den fina UF-aktiviteten som finns i kommunen idag, samt företagens välvilja gentemot skolsamverkan och entreprenörsandan. Vår gymnasieskola är en stor tillgång och bör på bästa sätt utnyttjas för att skapa en positiv utveckling både för skolans beläggning och för näringslivets utveckling. Mål Barn och ungdomar från förskola till gymnasiet ska i högre grad än tidigare få god kontakt med det lokala näringslivet och därmed få en grund i sitt val till fortsatt utbildning och yrke. Åtgärder och förväntad effekt Näringslivsfunktionen samverkar med Barn- och utbildningsnämnden och stödjer och uppmuntrar det arbete som är igångsatt. Vid samordnandet av lokala kurser som näringslivet i Tingsryds kommun efterfrågar används Tingsryds Lärcenter som en resurs. Där tillhandahålls utbildningar på såväl grundskole-, gymnasie- och högskolenivå som uppdragsutbildningar. Upplevelsenäringen TMål Tingsryds kommun har blivit en kommun för den s.k besöksnäringen och här finns såväl goda förutsättningar att bygga ut befintliga företag som att starta nya inom sfären, om kommunen på ett bra sätt hanterar möjligheterna till strandnära verksamheter. Ett fungerande samarbete mellan Tingsryds Turistbyrå och Småland Check In avseende marknadsföring, personal, inköp av butiksartiklar etc. Konstrundan är en viktig kulturhändelse i Tingsryd kommun. Rundan kan utvidgas och utvecklas i samverkan mellan berörda aktörer.

23 Näringsliv Sidan 23 av 25 Befintliga och planerade trycksaker uppdateras löpande och översätts på lämpliga språk. Vara professionellt representerad på adekvata mässor etc. i och utanför Sverige. Samarbete på bl.a. regional nivå. Åtgärder och förväntad effekt Ett gemensamt grafiskt språk utarbetas/portal, länkar mellan Småland Check-In och Tingsryds Turistbyrås olika webbsidor bör finnas. Möjlighet till ett gemensamt telefonnummer undersöks. Dessutom uppdelning av arbetsuppgifter, stugförmedlingsinsatser, öppettider mm. Aktivitetsplan upprättas avseende bl.a. deltagande i nationella och internationella mässor för år 2006 och Uppsökande verksamhet och nätverk Mål Fortsatt nätverksbyggande mellan företag, mellan företag och kommun samt med övriga aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Bland sådana aktörer återfinns bl.a. ALMI Företagspartner, Nyföretagarna, kommunens företagarföreningar, Sideum, Nutek, universitet, högskolor, länsstyrelsen, vänorter, Östersjöländerna, Öresundsregionen, närliggande kommuner, m fl. Uppnå fruktbara företagsrelationer. Åtgärder och förväntad effekt Av näringslivsansvarig fortsatt uppsökande verksamhet / rådgivningsinsatser m.m. 3 till 5 besök i veckan. Arrangera möten för informationsutbyte och byggande av nätverk. Utveckla samarbete med närliggande kommuner i frågor om näringslivsutveckling. Fastigheter och lokaler samt attraktivt boende Mål Aktivt och med frekvens erbjuda mark, lokaler och fastighet till presumtiva intressenter. Attraktivt boende skall fortsatt kartläggas och etableras i samarbete med Tekniska förvaltningen, Plan- och miljökontoret samt Stiftelsen Kommunhus för att användas i kommunens marknadsföring gentemot nuvarande och presumtivt näringsliv.

24 Näringsliv Sidan 24 av 25 Åtgärder och förväntad effekt Nuvarande hyresgäster kopplade till Tingsryds Industristiftelse skall erbjudas möjlighet att förvärva sin fastighet, lokal etc. Utreda förutsättningar för byggnation av ett Företagarhotell. Ledig/planlagd industrimark och attraktivt boende/tomter skall redovisas på hemsidan. Näringslivsfunktionen i samverkan med Tekniska förvaltningen och Plan- och Miljökontoret. Har en god planberedskap i kommunen. Marknadsföring Mål Marknadsföring av kommunen kompletteras och breddas för att fånga upp den mångfald som erbjuds. Varumärket Hästriket är inarbetat och skall fortsatt användas. Åtgärder och förväntad effekt Utveckla näringslivsfunktionens webbsida. Aktivt arbeta med inflyttarservice samt ta fram broschyr för inflyttning på olika språk, som även skall finnas på hemsidan. Turist- och inflyttarservicebroschyren med flera skall bl.a. distribueras via lokala aktörer såsom Börjes i Tingsryd, Bröderna Nelsons Frö AB, Ryds Båtindustri AB och Linders Aluminiumbåtar AB som skickar ut egna kataloger. (fripassagerare) Riktad åtgärd Utreda projekt Centrumförsköning i hela kommunen. Arbetsgrupp bildas med Tekniska Förvaltningen, Plan- och Miljökontoret och Näringslivsfunktionen. NÄRINGSLIVSFUNKTIONEN Organisation, personal och lokal Idag drivs näringslivsarbetet via Tingsryds Kommunledning och Tingsryds Industristiftelse. Näringslivsfunktionens organisation 2006 består av näringslivsansvarig samt en heltidsanställd vid Tingsryds Turistbyrå när denna verksamhet flyttas från Kultur- och fritidsförvaltningen Därtill kommer säsongsanställd personal på turistbyrån.

25 Näringsliv Sidan 25 av 25 Näringslivsfunktionen finns på Torggatan 10 i Tingsryd och har en bra placering med tanke på närhet till övriga stödfunktioner. Turistbyrån bör fortsatt finnas kvar i dess nuvarande lokaler med tanke på noterade synergieffekter med närliggande verksamheter. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING Näringslivsarbetet är en kontinuerlig process. Att utvärdera, följa upp resultat och göra ändringar i programmet är en viktig del i arbetet. För att ett näringslivsprogram skall förbli ett skarpt dokument krävs att de ansvariga träffas minst en gång under året för att stämma av. Avstämning skall ske i de grupper man samverkar med; barn- och utbildningsnämnden, företagarföreningar, studieförbund och föreningsliv m.fl. samt i kommunstyrelsen. Även övriga delaktiga i programmet skall ges insyn och möjlighet att påverka programmets fortsatta utformning och inriktning. Näringslivsfunktionen rapporterar regelbundet och vid behov till kommunstyrelsen, årsvis och vid behov till kommunfullmäktige och deltar vid behov för informationslämning till den övriga kommunala sfären. Årlig avstämning redovisas på hemsidan. Avstämningen ligger till grund för näringslivsprogrammet nästkommande år. Näringslivsprogrammet skall ej ha ett framtidsperspektiv omfattande längre än 5 år, för att kunna parera och styra med tanke på den förändringstakt som idag råder inom näringslivet och samhället i övrigt. Tingsryd, våren 2006 Christer G. Rosén

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15

falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 falun.se/ En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Tillväxtprogram för Falu kommun Koncept 2010 03 15 år 2010 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Att arbeta i Falun

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 Översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 STRÖMSUNDS KOMMUN Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund 5 En ny översiktsplan - Inledning 5 Översiktsplanens syfte

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN

BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN Femklöverns förslag till BUDGET FÖR VÄXJÖ KOMMUN med verksamhetsplan för 2016 2017 Hållbar hushållning för en växande grön kommun 2016 Femklöverns förslag till Växjö kommuns budget 2016 Hållbar hushållning

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna Bilaga 9 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9256/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 för Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013

Utvecklingsstrategi för. Leader Linné 2007-2013 Utvecklingsstrategi för Leader Linné 2007-2013 Antagen av Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner, juni 2008. Revidering 2008-09-01 av: rubriksättning samt kompletteringsblad enl

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 NÄRINGSPOLITIK...5 2.1 Stockholmsregionen...5 2.2 Kommunalt näringslivsarbete...6 3 SALEMS KOMMUN...8 3.1 Kommunens profil...9 3.2 Lokalt samarbete...10 3.2.1 Företagarorganisationer...11

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 1 SAMRÅDSFÖRSLAG ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 2013-08-30 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 En ny översiktsplan - Inledning... 5 Översiktsplanens syfte och innehåll... 5 Funktion... 5 Ansvar...

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Bilaga 5 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9083/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Förslag till operativt program CCI:

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys... Strategisk plan 2014-2016 Budget- och verksamhetsplan 2014-2016 1 Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen...3 2. Omvärldsanalys...4 Inledning... 4 Ekonomi... 4 Befolkning...

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå 2 Att vara en ständig spanare Världen ser inte ut som förut. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, kriserna många ord, många trender. Så hur

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 1 (45) för utveckling av Ånge kommun Näringsliv, arbetsområden, detaljhandel Temahäfte 9

ÖVERSIKTSPLAN 1 (45) för utveckling av Ånge kommun Näringsliv, arbetsområden, detaljhandel Temahäfte 9 ÖVERSIKTSPLAN 1 (45) Fotomontage: L Milling Eka Chemicals AB i Alby Foto: Ånge kommun, K Kamsten ÖVERSIKTSPLAN 2 (45) Innehållsförteckning sida Kommunala skäl för arbete med näringsliv, arbetsområden,

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer