Detaljplan för bostäder och centrumändamål, fastigheten BERGHÄLLEN 10, Landsvägen, Lilla Alby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för bostäder och centrumändamål, fastigheten BERGHÄLLEN 10, Landsvägen, Lilla Alby"

Transkript

1 STADSLEDNINGSKONTORET Nina Lindfors DNR KS/ PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för bostäder och centrumändamål, fastigheten BERGHÄLLEN 10, Landsvägen, Lilla Alby Planprocessen Detta är en samrådshandling. Under samrådsskedet hålls ett samråd med myndigheter, sakägare och andra berörda. Planen genomförs med enkelt planförfarande. Efter samrådet sker därför ingen granskning av förslaget som vid normalt planförfarande - istället görs en underrättelse till samrådskretsen ifall planen har godkänts för att gå vidare till antagandeskedet. Eventuella inkomna synpunkter efter samrådet redovisas i ett särskilt utlåtande som bifogas planhandlingarna. Därefter blir det möjligt att anta planen. Arbetet med detaljplanen påbörjades år 2014, och är därmed upprättad i enlighet med PBL 2010:900. UNDERRÄTTELSE START SAMRÅD ANTAGANDE Så här långt har vi kommit i planprocessen. LAGA KRAFT Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser samt denna planbeskrivning. Bakgrund Brf Berghällen 10 har genom en skrivelse den 4 juni 2014 ansökt om ändring av gällande detaljplan för fastigheten Berghällen 10. Avsikten är att möjliggöra att handels- och restaurangverksamhet kan bedrivas i två befintliga lokaler som finns inom planområdet. Den allra första detaljplanen C85 för planområdet medgav handelsverksamhet i mindre omfattning. Detaljplanen reviderades 1961 genom detaljplan C153, varpå medgivelsen av handel togs bort. Idag gäller detaljplan C226 från 1987, som endast tillåter bostadsändamål inom fastigheten Berghällen. Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen TELEFON TELEFAX ORG.NUMMER

2 Brf Berghällen 10 bildades år 2002 och övertog då befintliga hyresavtal av tidigare ägare. En zooaffär har tidigare huserat i den lokal som ligger mot Landsvägen. Källarlokalen som vetter mot Gjuteribacken hyrs idag ut till en skönhetssalong. Med anledning av ovanstående fick stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, genom delegationsbeslut från kommunstyrelsen den 13 juni 2014, (dnr KS-0324/2014) i uppdrag att påbörja arbete med en ny detaljplan för Berghällen 10. Tills dess att en detaljplaneändring genomförts har Brf Berghällen 10 beviljats tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning av lokalerna från bostadsändamål till handel. Syfte Syftet med detaljplanen är att tillåta att verksamheter, såsom restaurangändamål, kan bedrivas i bostadsrättsföreningens två lokaler. Det genom reviderade bestämmelser för fastighetens användningsområde. Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i Miljöbalken De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enlig bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kapitlet. Planområdet Läge och areal Planområdet ligger i den norra delen av stadsdelen Lilla Alby och avgränsas av Landsvägen och Gjuteribacken. Fastighetens area är cirka 1500 kvm. Kartan visar planområdets läge i Sundbyberg. 2

3 Markägoförhållanden Fastigheten ägs av Brf Berghällen 10 och omgärdas av kommunal gata samt kommunalt gångstråk. Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Planförslaget anses vara förenligt med Sundbybergs stads översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige år Avsikterna för stadsdelen Lilla Alby är framförallt att värna områdets karaktär av stadsmiljö. Förutom en del mindre förtätningsprojekt är de flesta planerade förändringarna lokaliserade i området söder om Hamngatan. Detaljplaner Planområdet omfattas av gällande detaljplan C226 från år Fastigheten Berghällen 10 får användas till bostadsändamål. Kartan visar gällande detaljplan för planområdet och dess omgivning. Planområdet är markerat i rött. 3

4 Behovsbedömning Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Detaljplanen innebär inga svåröverblickbara miljöproblem. De direkta miljökonsekvenserna är relativt begränsade och går att beräkna och beskriva. Miljöaspekter beaktas och utreds i planarbetet, vilket framgår av planbeskrivningen, se även rubriken Miljökonsekvenser i slutet av dokumentet. Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen inte kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Planeringsförutsättningar Områdesbeskrivning Berghällen 10 ligger i stadsdelen Lilla Alby och angränsar även till Sundbybergs stadskärna. Bebyggelsen i Lilla Alby består till övervägande del av flerbostadshus varav en del har verksamheter i sina bottenvåningar. Planområdet ligger i nära anslutning till Sundbybergs station och ingår därmed i de centrala delarna av Sundbyberg. För järnvägen och stadskärnan pågår ett större utvecklingsprojekt som innebär att Mälarbanan i framtiden får fyra spår och att järnvägen grävs ner i en tunnel, vilket möjliggör nya offentliga platser och bebyggelse som kan läka samman stadskärnan. Bebyggelse Fastigheten ligger i ett bostadsområde med en stor del lamellhusbebyggelse. Den aktuella byggnaden uppfördes år 1947 och innehåller källare samt 22 lägenheter och två lokaler. En av lokalerna ligger i bostadshusets källarvåning mot Gjuteribacken. Den andra större lokalen utgörs av en utbyggnad från bostadshuset mot Landsvägen. Till denna lokal hör även anslutande veranda som används som uteservering. På andra sidan lokalen finns ett mindre sophus. På andra sidan Landsvägen, mot järnvägen, finns ett antal kontorsfastigheter med verksamheter i bottenplan. Gator, trafik Planområdet har mycket god tillgång till kollektivtrafik. Sundbybergs tågstation som är en knutpunkt för pendel- och regionaltåg, tunnelbana, bussar och tvärbana ligger cirka 100 meters gångväg från fastigheten. Fastigheten omgärdas av Landsvägen och Gjuteribacken. Landsvägen trafikeras av gång-, cykel-, bil- samt spårvägstrafik (i blandtrafik) genom Tvärbanans Solnagren som har en hållplats vid Sundbybergs tågstation. Landsvägen har enkeltriktade gångoch cykelbanor på varje sida som ingår i stadens huvudcykelnät. Gjuteribacken är desto mindre trafikerad och fungerar som lokalgata för trafik inom området. 4

5 Vy från Landsvägen över bostadshuset och en av lokalerna. Entré till källarlokalen mot Gjuteribacken. Parkering och angöring Plats för besöksparkering till lokalerna finns på redan befintliga parkeringsplatser på Landsvägen eller Gjuteribacken. Det aktuella läget har även mycket god tillgång till kollektivtrafik. Angöring till bostadshus och källarlokalen sker på gatuparkering längs med Gjuteribacken. I dagsläget finns ingen angöringsplats till den tilltänkta restauranglokalen som ur trafiksäkerhets- eller framkomlighetssynpunkt är godtagbar. 5

6 Landsvägen har idag ett körfält för biltrafik i vardera riktning med plats för tvärbanan i mitten. Gång- och cykelbanor finns på båda sidor av vägen. För att som bilist undvika att stoppa bakomliggande trafik genom att stanna i körfältet utanför lokalen, blir det mest gena sättet att stanna för angöring och leveranser i praktiken att köra upp på gång- och cykelbanan, som ingår i Sundbybergs huvudcykelnät. En angöringsplats ryms inte på den egna fastigheten. Att skapa en ny lastficka utanför lokalen på godtagbart avstånd innebär att gång- och cykelbanan behöver flyttas inåt mot kvartersmarken. Det skulle medföra att verksamhetens uteservering behöver rivas och att ingrepp måste göras i den intilliggande trappa som ligger på stadens parkmark. Möjligheten att skapa en angöringsplats genom servitut på intilliggande fastighet är olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. På motsatt sida av Landsvägen finns ett antal parkeringsplatser där lastning och lossning kan ske, dock gör avståndet till närmaste övergångsställe att gångsträckan mellan parkeringsplats och lokal blir cirka 120 meter, vilket inte är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Vid ett av de övergångställen som är närmast tillgängligt behöver eventuella vagnar släpas över tvärbanespår på väg till lokalen. Service I Lilla Alby, liksom i centrala Sundbyberg, finns ett varierat utbud av både kommersiell, social och offentlig service samt ett stort antal arbetsplatser. Störningar och risker Buller Planområdet ligger i ett bullerutsatt läge. Den nordöstra delen av fastigheten, inklusive en av lokalerna, vetter mot huvudgatan Landsvägen. Nordöst om fastigheten ligger även järnvägen, som trafikeras av pendel-, regional-, intercity- och godståg. Kontorshusen på andra sidan Landsvägen fungerar dock ljudavskärmande för järnvägen och fastigheten utsätts alltså framförallt för buller från väg- och spårvägstrafik. Tidigare utförda buller- och trafikutredningar för fastigheter längs Landsvägen visar att trafikbullernivåerna överstiger rekommenderade riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder. Då denna detaljplan inte medför att några nya bostäder kan uppföras bedöms inte riktvärdena för buller vara nödvändiga att tillämpa. Detaljplanen innebär endast ett bekräftande av befintliga bostäder samt möjlighet till centrumfunktioner i befintliga lokaler. Lokalutbyggnaden mot Landsvägen kan till viss del tänkas fungera ljudavskärmande (se sektionsritningar nedan). 6

7 Sektion som visar lokalens läge framför bostadshuset. Vy från Landsvägen. Sektion som visar lokalens placering. Landsvägen ligger till vänster i bild. Förslag Planförslaget innebär ingen ny bebyggelse och inte heller några fysiska förändringar av den befintliga bebyggelsen. Förslaget till ny detaljplan för Berghällen 10 skiljer sig från gällande detaljplan vad gäller planbestämmelser för fastighetens användningsområde. Förslaget innebär att både bostads- och centrumändamål tillåts i fastigheten. Användningen centrumändamål preciseras till de två befintliga lokalerna mot Landsvägen respektive Gjuteribacken. Lokalutbyggnaden mot Landsvägen omfattas idag av bestämmelsen ringmark som tillåter överbyggd gård och annan terrassbyggnad. Förslaget innebär att lokalen får samma bestämmelser som den större byggrätten, men behåller sin bestämmelse för högsta byggnadshöjd (+22,7 m över nollplanet i höjdsystem RH2000) Tillägg av användningskategorin centrum innebär att nuvarande användning av fastighetens lokaler blir planenlig och att permanent bygglov kan prövas för verksamhet i lokalerna. Tillägget möjliggör en framtida flexibilitet i val av verksamhet i lokalerna, då planbestämmelsen centrum tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Med centrumändamål avses exempelvis butik, kontor, service, biograf, bibliotek, kyrka, föreningslokaler, restaurang och hotell. Då lokalerna inte lämpar sig 7

8 för bostadsändmål skrivs ett index till planbestämmelserna som förtydligar att bostäder inte får inredas i lokalerna. Konsekvenser Trafik Planändringen kommer att innebära ofördelaktiga konsekvenser för trafiksituationen längs Landvägen på grund av att en lämplig angöringsplats saknas. Framkomlighet och trafiksäkerhet kan påverkas negativt, särskilt för gående och cyklister. För en närmare beskrivning av situationen, se även avsnittet parkering och angöring ovan. Stadsbild Planändringen är fördelaktig för stadsbilden i området då den bidrar till att levandegöra miljön längs Landsvägen. Den ger även ett tillskott till antalet näringsidkare i området samt tillgång till restaurangverksamhet för boende och arbetsplatser i närområdet. Miljökonsekvenser Trafikbuller Planändringen medför inte i sig ökade nivåer av trafikbuller. Inga nya bostäder skapas genom planen. För en beskrivning av befintliga trafikbullernivåer, se ovan under rubriken Planeringsförutsättningar. Hälsokonsekvensbedömning Sundbybergs stad arbetar med hälsokonsekvensbedömning som hjälpmedel för att upptäcka brister i arbetet. Bedömningen kan göras på tre nivåer där den grundligaste är en utredning. Detta planarbete analyseras med dessa tre enkla frågor, vilket är en gängse nivå, som alla anses jakande besvarade: Främjar planen utvecklingen för befolkningens hälsa med avseende på den sociala miljön? Främjar planen hälsoutvecklingen för befolkningen gällande riskfaktorer? Står planen i samklang med kommunens övergripande mål? Trygghet-, säkerhet- samt jämställdshetsperspektiv Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Trygghet och säkerhet är två grundläggande behov i allas vardag. En trygg plats är en plats där en mångfald av människor rör sig. Planförslaget bidrar till en ökad funktionsblandning längs Landsvägen, vilket i sin tur ger en mer upplevelserik gatumiljö. Olika funktioner och användningsområden längs en gata gör att området befolkas under fler tider på dygnet, vilket skapar en tryggare upplevelse av platsen. Att planen möjliggör servicetillfällen i kollektivtrafiknära lägen och i anslutning till bostäder och arbetsplatser är positivt ur en jämställdhetssynpunkt. Samtidigt innebär planen trafikrelaterade säkerhetsrisker som framförallt påverkar gående och cyklister. 8

9 FNs konvention om barnets rättigheter Kommunen har beaktat nationell strategi för barnkonventionen prop 1997/98:182 i planarbetet. Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen har gjort bedömningen att planförslaget inte innebär några negativa konsekvenser för barn. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning prop. 2008/09:28 som syftar till att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina rättigheter. Målsättningen är att alla personer har delaktighet på lika villkor oavsett funktionshinder. Avsaknaden av en angöringsplats bedöms ha negativa konsekvenser för tillgänglighet. Detaljplanens genomförande Organisatoriska frågor Preliminär tidplan Beslut om plansamråd Plansamråd Framtagande av särskilt utlåtande Antagande Laga kraft 2015 mars 2015 mars- april 2015 april/ maj 2015 juni 2015 juli Genomförandetid Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning/huvudmannaskap Fastigheten som berörs av planändringen är privatägd. Avtal Exploateringsavtal för genomförande av detaljplanen kommer inte att tecknas. Ekonomiska frågor Framtagande av detaljplanen bekostas av fastighetsägaren Brf Berghällen 10. Medverkande tjänstemän Planhandlingen har tagits fram av Nina Lindfors i samråd med Gustav Björeman och andra berörda tjänstemän på stadsledningskontoret. Eva Kåverud Planeringschef Nina Lindfors Planhandläggare 9

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011.

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011. Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande 2014-08-19 Dnr 2011.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 FÖRÄNDRINGAR -

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer