Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Inger Andersson Carl-Magnus Stenehav Orust kommun

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga, revisionskriterier, kontrollmål och avgränsning Kontrollmål Revisionskriterier Avgränsning Metod Iakttagelser Organisation Riktlinjer/beslut för prissättning av exploateringstomter och anslutningsavgifter finns, tillämpas och är ändamålsenlig Anslutningsavgifter Riktlinjer avseende hyressättning och andra villkor vid uthyrning av lokaler finns, tillämpas och är ändamålsenlig Upprättade hyresavtal mellan parterna finns och ansvarsförhållanden är klara och tydliga Hyresavtal Gränsdragningslista Lokalgrupp Husmöten Kommunen har en ändamålsenlig redovisning av kostnader och intäkter för kommunens fastigheter Modell för lokalkostnadsberäkning finns (per fastighet), hur styrs och samordnas budgeterat fastighetsunderhållet Lokalkostnadsberäkning Underhåll Revisionell bedömning...11

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun har genomfört en granskning av kommunens fastighetsförvaltning och prissättning avseende exploateringstomter. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att genomföra en granskning med fokus på om underhåll av fastigheter sker i den omfattningen som behövs för att bibehålla sitt värde och funktion samt prissättning avseende exploateringstomter. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning? Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning. Det pågår dock ett arbete med att utveckla och förbättra bl. a. rutiner. Vi redovisar här våra bedömningar inom respektive kontrollområde i granskningen Vi bedömer att riktlinjer gällande prissättning av exploateringstomter till viss del har beslutats och tillämpas. Vi bedömer att det förekommer en finansiell risk avseende kommunens exploateringstillgångar. Detta med anledning av att tillgångarnas värde i balansräkningen under senare år ökat, svagare marknadsläge samt kommunens utbud av exploateringstomter i förhållande till efterfrågan. Vidare rekommenderar vi att kommunstyrelsen säkerställer att exploateringsprojekt (industrimark) budget ryms inom fastställda tomtpriser (257 kr/m2, 2013). Under 2013 har kostnader motsvarande 5,9 mnkr belastat kommunens resultat. Vi bedömer att taxa och tillhörande riktlinjer avseende anslutningsavgifter behöver tydliggöras. Förnärvarande saknas i princip dokumenterade riktlinjer för hyressättning. Det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer ser vi positivt på. I dagsläget har endast förvaltningsområde omsorg tagit fram en lokalförsörjningsplan. Vi bedömer det som angeläget att det finns en samlad lokalförsörjningsplan för hela kommunen. Vi bedömer att det råder en oklarhet om ansvarsförhållanden hyresvärd kontra hyresgäst. Den s.k. krysslistan är såväl otydlig som ofullständig. För näravarande har alla förvaltningsområden rätt att teckna hyresavtal med externa aktörer. Hyresavtalen finns inte samlade. Vi bedömer att redovisningen inte är ändamålsenlig. Aktuella kostnader och intäkter måste redovisas på respektive objekt för att få en ändamålsenlig uppföljning och fungera som modell för hyressättning. Orust kommun 1 av 13

4 Vi bedömer att det finns brister vad gäller styrningen av fastighetsunderhåll. Det saknas enligt vår mening en bild av kommunens lokalbehov, lokalförsörjningsplan och tillgängliga data för lokalytor. Vidare bedömer vi att uppföljning av underhållskostnader såväl för akut som planerat underhåll inte sker i tillräcklig utsträckning. Orust kommun 2 av 13

5 2. Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun har genomfört en granskning av kommunens fastighetsförvaltning och prissättning avseende exploateringstomter. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att genomföra en granskning med fokus på om underhåll av fastigheter sker i den omfattningen som behövs för att bibehålla sitt värde och funktion samt prissättning avseende exploateringstomter Bakgrund Förvaltningsområde samhällsutveckling ansvarar bl.a. för drift och underhåll av kommunens va-anläggningar, hamnar och samlad fastighetsförvaltning. Andra uppgifter avser utbyggnaden av de kommunala exploateringsområdena och det kommunala byggandet. Enligt budget 2013 har verksamheten avseende fastigheter för 2013 budgeterats ett nollresultat. Under 2013 genomfördes en hyreshöjning på 2,5 %, cirka 800 tkr, för att täcka tidigare för låga hyreshöjningar samt ökad driftkostnad under Verksamheten har under 2013 fått riktade medel om tkr avseende fastighetsunderhåll. I fastställd budget 2014 beskrivs att ett utvecklingsarbete avseende samordning mellan investeringar och planerat underhåll behöver ske. Vidare beskrivs det att underhållsplaner ska tas fram för kommunens fastighetsbestånd. I budgetdokument beskrivs att det är viktigt för Orust att alltid ha planlagd mark för verksamheter samt bostadsändamål Revisionsfråga, revisionskriterier, kontrollmål och avgränsning Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning? Kontrollmål Följande kontrollmål ska bedömas inom ramen för denna granskning: Riktlinjer/beslut för prissättning av exploateringstomter och anslutningsavgifter finns, tillämpas och är ändamålsenlig. Upprättade hyresavtal mellan parterna finns och ansvarsförhållanden är klara och tydliga. Riktlinjer avseende hyressättning och andra villkor vid uthyrning av lokaler finns, tillämpas och är ändamålsenlig. Kommunen har en ändamålsenlig redovisning av kostnader och intäkter för kommunens fastigheter. Modell för lokalkostnadsberäkning finns (per fastighet), hur styrs och samordnas budgeterat fastighetsunderhåll. Orust kommun 3 av 13

6 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Följande revisionskriterier används för granskningen av området: Strategisk lokalförsörjningsplan för omsorgen Reglemente för Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delegationsordning Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun Handbok Internhyra (arbetsmaterial) Exempel på internt hyreskontrakt Årsredovisning 2012 Budget 2013 med plan för 2014 och 2015 Budget 2014 med plan för 2015 och 2016 Erforderliga fullmäktigebeslut och kommunstyrelsebeslut Avgränsning Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens verksamhet för samhällsutveckling samt hyresgästerna förvaltningsområde lärande och omsorg. Granskningen omfattar inte eventuella vidareuthyrning och externa uthyrning Metod I granskningen har vi bland annat tagit del av dokument som omnämns under revisionskriterier. Vidare har intervjuer genomfört med: Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling Ekonom, verksamhet samhällsutveckling Chef affärsdrivande verksamheter, verksamhet samhällsutveckling Förvaltningsområdeschef för verksamhet lärande Förvaltningsområdeschef för verksamhet omsorg Planchef, tillförordnad chef mark & exploatering, verksamhet samhällsutveckling Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga intervjuade tjänstemän. Orust kommun 4 av 13

7 3. Iakttagelser 3.1. Organisation Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens fastigheter, marktillgångar och anläggningar i den mån förvaltning inte uppdragits åt annan. Såväl fastighetsförvaltning som exploateringsverksamhet lyder under förvaltningsområde samhällsutvecklings ansvarsområde (under utskottet för samhällslutvecklingsveckling). Verksamhetsplan saknas, men i Budget 2014 med plan 2015 och 2106 (sidan 10 under ekonomi) anges att underhållsplaner ska finnas för fastighetsbeståndet. Beträffande verksamhetsförändringar anges (sidan 27) Underhållsbudgeten urholkas på grund av fördyrade kapitalkostnader då fastigheter står outhyrda. Förutom kapitalförstörning så riskeras arbetsmiljön bli undermålig (så även för ev. brukare). Att återställa underhållsbudgeten för bör vara högprioriterat. Det saknas en samlad bild av kommunens framtida lokalbehov. Kommunstyrelsen har i mars 2013 antagit en strategisk lokalförsörjningsplan för förvaltningsområde omsorg. Planen sträcker över tiden Det skall påpekas att Orust kommun har flera nyanställda befattningshavare. Det stora flertalet av intervjuade samt såväl kommun- som och ekonomichef har en tämligen kort anställningstid i kommunen Riktlinjer/beslut för prissättning av exploateringstomter och anslutningsavgifter finns, tillämpas och är ändamålsenlig Kommunen äger diverse markområden, jordbruksmark, strandnära områden och skogsområden. Exploateringstillgångarna i kommunens balansräkning har mellan 2011 och 2013 ökat från mnkr. Kommunfullmäktige fastställde att prisnivån på färdigställd industrimark exkl. va-anläggningsavgift ska vara densamma över hela Orust med 250 kr/m2 (2013, 257 kr/m2) samt att priset ska indexuppräknas varje år (konsumentprisindex oktober 2010 som bas). De finns fem industriområden i kommunen, Henån, Ellös, Svanesund, Mollösund och Varekil. Enligt uppgifter är Varekil och Slätthult, Ellös färdigställda. Ekonomisk korrigering av exploateringsområdet Slätthult har i samband med bokslut 2013 skett med 5,9 mnkr. Korrigeringen förklaras av att motstående intressen, skyddade fornlämningar och höga naturvärden inneburit dels höga utrednings, projekterings- och utförandekostnader och dels att antalet färdig exploaterade tomter blivit färre än beräknats. Kommunfullmäktige beslutade att avsluta tomt- och småhusköer samt bostadsrättskön, fr.o.m , och att i fortsättningen sälja obebyggda kommunala tomter och övriga kommunala fastigheter (t.ex. gårdar) via extern fastighetsmäklare som upphandlas vart tredje år. Ett avtal är upprättat med Fastighetsbyrån Gert Jacobsson AB. Syftet med att använda sig av fastighetsmäklaren är Orust kommun 5 av 13

8 att tomterna ska exponeras på ett bättre sätt och att prissättningen bättre ska spegla marknadspriset. Det beskrivs att tidigare tillämpning avseende självkostnaden inneburit spekulationer. Kommunfullmäktige beslutade att upphäva sina beslut samt , och att anta bestämmelser vid försäljning av småhus- och industritomter, daterade , med ändring i bestämmelserna; att kommunstyrelsen beslutar istället för kommunfullmäktige i bestämmelse nr. 6 avseende förlängning. I bestämmelserna beskrivs ett antal riktlinjer som ska gälla. Enligt uppgifter från mark- och exploateringschefen fastställer tjänstemän i kommunen ett pris som speglar självkostnaden samt tillhörande kostnadsreserv. Under detta pris får tomten inte säljas. Någon dokumenterad riktlinje avseende hanteringen är inte upprättad. Enligt uppgifter har tomtförsäljningen under 2013 varit obetydlig och förklaras av marknadsläget, sjukskrivningar och vakanser bland personal, samt kommunens utbud i relation till efterfrågan. Kommunstyrelsens senaste delegationsordning, antagen , beskrivs att markhandläggare har delegation att godkänna försäljning av tomter och mark för industri och hantverk inom fastställd detaljplan och av kommunfullmäktige antagna regler och taxor Anslutningsavgifter Kommunfullmäktige fastställde taxor avseende anslutnings- /anläggningsavgifter samt brukaravgifter för vatten och avlopp gällande Anslutningsavgiften ska betalas för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. Avgiften är uppdelad på bl.a. följande servisavgift, förbindelsepunktavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift. Överstiger fastigheten 150 kvm debiteras en extra avgift avseende lägenhetsavgift. Denna extra avgift framgår ej av beslutet. Vidare framgår det inte av beslutet hur avgiften för anslutningsavgifter för ex industrifastigheter beräknas. Enligt uppgifter beräknas industrifastigheter till minst 400 kvm. I de fall fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet (tätorterna) kan andra avgiftsprinciper gälla. Enligt kommunens VA-taxa för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från 2012 anges att om kostnaderna för att förse fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. Någon redovisning avseende denna text redovisas inte i fastställd taxa för varken för 2013 eller för Anslutningsavgiften skiljer sig åt om fastigheten ingår i en gemensamhetsanläggning, vilket inte framgår av beslutad taxa. Kommunen har tagit fram en skrift Allmänna bestämmelser för användandet av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) som gäller från Orust kommun 6 av 13

9 och med Skriften ska också ses som en informationsskrift till fastighetsägare Riktlinjer avseende hyressättning och andra villkor vid uthyrning av lokaler finns, tilllämpas och är ändamålsenlig Förnärvarande saknas i princip dokumenterade riktlinjer för hyressättning. Självkostnadsprincip beskrivs ska gälla. Det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en Handbok internhyror samarbetsformer, principer och spelregler för interna lokalupplåtelser. Handboken som är daterad benämns som arbetsmaterial. Enligt handboken reglerar internhyressystemet förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst avseende verksamhetslokaler och fastighetsservice. Syftet med systemet är att uppnå en god hushållning med lokaler och fastighetsservice och därmed öka resurserna för kommunens kärnverksamheter. Vidare redovisas att handboken även ska: - säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde bevaras - säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas med hög kostnadseffektivitet - bidra till en ökad medvetenhet om kostnader för lokaler och fastighetsservice - bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster. Hyresnivån räknas idag årligen upp med ett fastställt procentuellt påslag på historisk satta hyresnivåer. Enligt anvisningarna (i förslag till handbok) ska hyran bestämmas med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt ska ha en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet. Hyran sätts samman av ett antal olika hyreskomponenter som beräknas enligt principer för: Kapitalkostnad Mediaförbrukning Fastighetsskötsel Planerat underhåll Lokalförbättringsmedel Administrationskostnad Försäkringspremier I de fall där verksamheten använder sig av inhyrda lokaler förslås samma principer att gälla. Målsättningen har varit att handboken skulle vara klar till årsskiftet 2013/14, men då det varit en hel del sjukskrivningar och vakanser har arbetet försenats. Flera av ansvariga befattningshavare är nyanställda. Detta har medfört att det finns osäkerhet i vad som hitintills varit gällande då dokumentationen är bristande. Orust kommun 7 av 13

10 3.4. Upprättade hyresavtal mellan parterna finns och ansvarsförhållanden är klara och tydliga Hyresavtal Interna hyresavtal mellan samhällsutveckling och verksamheterna finns, vi har tagit del av två avtal ett gällande omsorgen och ett för skolan. I avtalet beskrivs bl.a. fastighetsobjektets storlek, hyrestid, hyreskostnader samt att hyreskostnaden ska indexeras upp varje år med KPI (1980 års som bas). Båda avtalen är underskrivna 1996, någon förändring i avtalet sedan dess har ej redovisats Gränsdragningslista Till nu gällande hyrsavtal finns förteckning benämnd Kostnads- och ansvarsfördelning av hyresobjektets drift och underhåll. Här anges s.k. kryssalternativ avseende om ansvaret åvilar förvaltare eller brukare. Vid intervjuer har det framkommit att det råder diskussioner och oklarhet om ansvarsförhållanden. I samband med utarbetande av handbok för internhyra har en ny gränsdragningslista tagits fram. Förslaget bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) gränsdragningslista för landstingsfastigheter. Anpassningen till kommunen har eftersträvats. Förutom förvaltningsområde samhällsutveckling så har vi under granskningen noterat att både omsorg och lärande hyr lokaler externt. Något samarbete/kontakt med samhällsutveckling har historiskt inte skett. Hyresavtalen beskrivs inte finnas samlade. Det beskrivs att någon kontroll och uppföljning avseende när avtalen löper ut, uppsägningstider, fastigheternas skick och ändamål i förhållande till kostnaderna förekommer inte Lokalgrupp I föreslagen handbok internhyra beskrivs betydelsen av dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst. Dialog och samverkan har påbörjats och sker genom att det finns en Lokalgrupp med representanter för verksamheterna lärande och omsorg, chef för samhällsutveckling, fastighetsförvaltare, chef affärsdrivande verksamhet, representanter från ekonomifunktionen och ekonom samhällsutveckling. Gruppen ska behandla strategiska och principiella frågor som rör lokalförsörjning och fastighetsservice. Gruppen ska dessutom - Hantera frågor som inte kan lösas lokalt. - Förhandla förändring av bashyran. - Föreslå nivån på underhåll utifrån att fastigheternas värde ska bevaras. Ett av lokalgruppens viktigaste ansvarsområden blir att följa upp och utvärdera att internhyressystemets intentioner och mål nås samt att föreslå åtgärder för att korri- Orust kommun 8 av 13

11 gera avvikelser. Följande frågor är exempel på agenda lokalförändringar, lokalplanering, drift och underhåll, verksamhetsförändringar, arbetsmiljö, skadegörelse, lagstadgade krav, ekonomi, omvärldsfrågor, frågor från lokala samarbetsträffar. Lokalgruppens arbete har startat på så vis att förslag till handbok och ny gränsdragningslista har redovisats. Gruppen har t.ex. även gjort gemensamt besök i Ellös för att se lokalbehövet ur ett kommunperspektiv Husmöten Regelbundna träffar mellan hyresvärd och hyresgäst saknas idag. I förslag till handbok anges att hyresvärd och hyresgäst träffas minst två gånger per år, s.k. husmöten, för att behandla gemensam planering, verksamhetsfrågor med mera. Syftet är att lösa frågor som rör den dagliga, operativa verksamheten på det lokala planet. Hyresvärden är sammankallande. Husmöten planläggs årsvis enligt kalendarium Kommunen har en ändamålsenlig redovisning av kostnader och intäkter för kommunens fastigheter I ekonomisystemet har varje fastighet ett eget objektnummer. Det är dock inte alla kostnader och intäkter som bokförs på respektive objekt. För 2013 finns intäkter om 11,7 mnkr respektive kostnader om 15,5 mnkr som är ofördelade Modell för lokalkostnadsberäkning finns (per fastighet), hur styrs och samordnas budgeterat fastighetsunderhållet Lokalkostnadsberäkning Det saknas en samlad bild av kommunens framtida lokalbehov. Modell för lokalkostnadsberäkning saknas och någon uppföljning avseende fastigheternas kostnader och intäkter sker inte. Vidare saknas det uppgift om hur stora lokalytor som kommun äger, varför det inte går att få fram uppgift om kostnad per kvadratmeter, utnyttjandegrad etcetera. Representanter från samhällsutveckling beskriver också det oklart hur stora de extern hyrda lokalernas ytor avser. Under 2013 har det köpts in ett fastighetsprogram och arbete pågår med att registrera in yta för varje enskild fastighet. Målet är att arbetet ska vara slutfört under I de fall där verksamheten använder sig av inhyrda lokaler förslås samma principer att gälla Underhåll I nuläget saknas plan för underhåll per fastighet känner efter var det blåser mest. Det har diskuterats att ta in en extern hjälp som upprättar underhållsplaner. Underhållet för vissa fastigheter uppges som eftersatt och kommunen har i flera fall varit tvungna att riva och bygga nytt. Vid rivning sker utarangering i anläggningsregistret. Orust kommun 9 av 13

12 Det saknas uppföljning av underhållskostnader såväl för akut som planerat underhåll. Under 2013 uppgick underhållskostnaderna till 3,5 mnkr. Någon redovisning avseende historiska kostnadsnivåer har ej redovisats. Orust kommun 10 av 13

13 4. Revisionell bedömning Granskningen ska besvara den övergripande revisionsfrågan: Har kommunstyrelsen ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning. Det pågår dock ett arbete med att utveckla och förbättra bl. a. rutiner. Vi redovisar här våra bedömningar inom respektive kontrollområde i granskningen. Riktlinjer/beslut för prissättning av exploateringstomter och anslutningsavgifter finns, tillämpas och är ändamålsenlig Vi bedömer att riktlinjer gällande prissättning av exploateringstomter till viss del har beslutats och tillämpas. Dokumenterad riktlinje avseende prismodell för att bedöma det lägsta försäljningspriset anser vi behöver tas fram och beslutas. Vidare bedömer vi att bestämmelserna vid försäljning av småhus- och industritomter ( ) behöver förtydligas/revideras. I vissa fall är det oklart vad som faktiskt gäller. Då förändringar har skett avseende arbetssätt och riktlinjer rekommenderar vi även att kommunstyrelsen säkerställer dessa mot delegationsordningen. Vi bedömer att det förekommer en finansiell risk avseende kommunens exploateringstillgångar. Detta med anledning av att tillgångarnas värde i balansräkningen under senare år ökat, svagare marknadsläge samt kommunens utbud av exploateringstomter i förhållande till efterfrågan. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att exploateringsprojekt (industrimark) budget ryms inom fastställda tomtpriser (257 kr/m2, 2013). Vi bedömer att analyser om områdets förutsättningar för planläggning (tekniskt, ekonomiskt m. m) innan planläggning påbörjas för att inte riskera ekonomiska konsekvenser är viktiga. Vi rekommenderar även att diskussioner med näringslivet förs om vilka krav och områden som är mest efterfrågade. Detta för att säkerställa prioriteringar och minimera finansiella risker avseende kommunens exploateringstillgångar. Vi bedömer att taxa och tillhörande riktlinjer avseende anslutningsavgifter behöver tydliggöras. Det förekommer enligt vår mening bl.a. en otydlighet avseende fastighetens yta i förhållande till avgiftens storlek, avgift för industrifastigheter samt avgift i de fall fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet samt ingår i en gemensamhetsanläggning. Orust kommun 11 av 13

14 Riktlinjer avseende hyressättning och andra villkor vid uthyrning av lokaler finns, tillämpas och är ändamålsenlig Förnärvarande saknas i princip dokumenterade riktlinjer för hyressättning. Det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer ser vi positivt på. Vi bedömer att förslaget till Handbok internhyror samarbetsformer, principer och spelregler för interna lokalupplåtelser är en bra utgångspunkt för vidare arbete. Vi ser det som angeläget att arbetet med handboken färdigställs. I dagsläget har endast förvaltningsområde omsorg tagit fram en lokalförsörjningsplan. Vi bedömer det som angeläget att det finns en samlad lokalförsörjningsplan för hela kommunen. Upprättade hyresavtal mellan parterna finns och ansvarsförhållanden är klara och tydliga Vi bedömer att det råder en oklarhet om ansvarsförhållanden hyresvärd kontra hyresgäst. Den s.k. krysslistan är såväl otydlig som ofullständig. Det förslag som tagit fram om gränsdragningslista kan å andra sidan ses om alltför omfattande. Vi föreslår att det utarbetas en förenklad förteckning avseende vem som ansvarar för vad. För näravarande har alla förvaltningsområden rätt att teckna hyresavtal med externa aktörer. Hyresavtalen finns inte samlade. För att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande är det angeläget att lokalsamordningen förbättras. I förslagen handbok anges att förvaltningsområde samhällsutveckling ansvarar för alla hyresavtal. Kommunen har en ändamålsenlig redovisning av kostnader och intäkter för kommunens fastigheter Vi bedömer att redovisningen inte är ändamålsenlig. Aktuella kostnader och intäkter måste redovisas på respektive objekt för att få en ändamålsenlig uppföljning och fungera som modell för hyressättning. Modell för lokalkostnadsberäkning finns (per fastighet), hur styrs och samordnas budgeterat fastighetsunderhållet Modell för lokalkostnadsberäkning saknas. Enligt anvisningarna (i förslag till handbok) ska hyran bestämmas med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt ska ha en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet. Vi bedömer att det finns brister vad gäller styrningen av fastighetsunderhåll. Det saknas enligt vår mening en samlad bild av kommunens lokalbehov, lokalförsörjningsplan och tillgängliga data för lokalytor. Vidare bedömer vi att uppföljning av underhållskostnader såväl för akut som planerat underhåll inte sker i tillräcklig utsträckning. Vi bedömer det som allvarligt att underhållet uppges som eftersatt och kommunen har i flera fall varit tvungna att riva och bygga nytt. Orust kommun 12 av 13

15 Vanligt förekommande riktvärde avseende underhåll är i intervallet kr/kvm. Något nyckeltal för beräkning av kommunens fastigheter är inte möjligt att ta fram då kommunen inte har kännedom om fastigheternas ytor, vilket är en brist Carl-Magnus Stenehav Projektledare Håkan Olsson Uppdragsledare Orust kommun 13 av 13

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

1 1993 års internhyressystem

1 1993 års internhyressystem Handläggare 0413/62385 2011-05-27 Fyll i adress här Internhyra samarbetsformer, principer och spelregler för lokalupplåtelser 1 1993 års internhyressystem Nu gällande principer är från 1993-06-21. Målet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av fastigheter Tierps kommun Per-Erik Waller e. Pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av verksamheten i FUAB

Granskning av verksamheten i FUAB Rapport Granskning av verksamheten i FUAB Falkenbergs kommun 2009-03-24 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3 3 Genomförande

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Underhåll av fastigheter

Underhåll av fastigheter Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Sammanträden Revisorerna har under året haft 10 sammanträden Utbildningar Under året har samtliga revisorer deltagit i den kommunalekonomiska mässan i Malmö.

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Granskning av externa hyres- och arrendeavtal

Granskning av externa hyres- och arrendeavtal Revisionsrapport Granskning av externa hyres- och arrendeavtal Falkenbergs kommun 2008-08-18 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte, avgränsning

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Styrning och uppföljning av hyresfastigheter i kommunal förvaltning

Styrning och uppföljning av hyresfastigheter i kommunal förvaltning www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Henrik Sandberg Styrning och uppföljning av hyresfastigheter i kommunal förvaltning Hallsbergs kommun Styrning och uppföljning av hyresfastigheter i kommunal förvaltning

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Härjedalens kommun 6 maj 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder.

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder. Kommunrevisionen 2009-01-14 Servicenämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av kommunens fastigheter På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober/November 2012 Norrköpings kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning. Matti Leskelä Stefan Knutsson Revisionsrapport Exploateringsverksamheten kontroll, uppföljning och redovisning Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Revisionsrapport Fastighetsförvaltning Kramfors kommun Hans Stark Erik Palmgren September 2011 Revisorerna i Kramfors kommun har den 12 oktober 2011 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer