Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Inger Andersson Carl-Magnus Stenehav Orust kommun

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga, revisionskriterier, kontrollmål och avgränsning Kontrollmål Revisionskriterier Avgränsning Metod Iakttagelser Organisation Riktlinjer/beslut för prissättning av exploateringstomter och anslutningsavgifter finns, tillämpas och är ändamålsenlig Anslutningsavgifter Riktlinjer avseende hyressättning och andra villkor vid uthyrning av lokaler finns, tillämpas och är ändamålsenlig Upprättade hyresavtal mellan parterna finns och ansvarsförhållanden är klara och tydliga Hyresavtal Gränsdragningslista Lokalgrupp Husmöten Kommunen har en ändamålsenlig redovisning av kostnader och intäkter för kommunens fastigheter Modell för lokalkostnadsberäkning finns (per fastighet), hur styrs och samordnas budgeterat fastighetsunderhållet Lokalkostnadsberäkning Underhåll Revisionell bedömning...11

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun har genomfört en granskning av kommunens fastighetsförvaltning och prissättning avseende exploateringstomter. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att genomföra en granskning med fokus på om underhåll av fastigheter sker i den omfattningen som behövs för att bibehålla sitt värde och funktion samt prissättning avseende exploateringstomter. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning? Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning. Det pågår dock ett arbete med att utveckla och förbättra bl. a. rutiner. Vi redovisar här våra bedömningar inom respektive kontrollområde i granskningen Vi bedömer att riktlinjer gällande prissättning av exploateringstomter till viss del har beslutats och tillämpas. Vi bedömer att det förekommer en finansiell risk avseende kommunens exploateringstillgångar. Detta med anledning av att tillgångarnas värde i balansräkningen under senare år ökat, svagare marknadsläge samt kommunens utbud av exploateringstomter i förhållande till efterfrågan. Vidare rekommenderar vi att kommunstyrelsen säkerställer att exploateringsprojekt (industrimark) budget ryms inom fastställda tomtpriser (257 kr/m2, 2013). Under 2013 har kostnader motsvarande 5,9 mnkr belastat kommunens resultat. Vi bedömer att taxa och tillhörande riktlinjer avseende anslutningsavgifter behöver tydliggöras. Förnärvarande saknas i princip dokumenterade riktlinjer för hyressättning. Det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer ser vi positivt på. I dagsläget har endast förvaltningsområde omsorg tagit fram en lokalförsörjningsplan. Vi bedömer det som angeläget att det finns en samlad lokalförsörjningsplan för hela kommunen. Vi bedömer att det råder en oklarhet om ansvarsförhållanden hyresvärd kontra hyresgäst. Den s.k. krysslistan är såväl otydlig som ofullständig. För näravarande har alla förvaltningsområden rätt att teckna hyresavtal med externa aktörer. Hyresavtalen finns inte samlade. Vi bedömer att redovisningen inte är ändamålsenlig. Aktuella kostnader och intäkter måste redovisas på respektive objekt för att få en ändamålsenlig uppföljning och fungera som modell för hyressättning. Orust kommun 1 av 13

4 Vi bedömer att det finns brister vad gäller styrningen av fastighetsunderhåll. Det saknas enligt vår mening en bild av kommunens lokalbehov, lokalförsörjningsplan och tillgängliga data för lokalytor. Vidare bedömer vi att uppföljning av underhållskostnader såväl för akut som planerat underhåll inte sker i tillräcklig utsträckning. Orust kommun 2 av 13

5 2. Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun har genomfört en granskning av kommunens fastighetsförvaltning och prissättning avseende exploateringstomter. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att genomföra en granskning med fokus på om underhåll av fastigheter sker i den omfattningen som behövs för att bibehålla sitt värde och funktion samt prissättning avseende exploateringstomter Bakgrund Förvaltningsområde samhällsutveckling ansvarar bl.a. för drift och underhåll av kommunens va-anläggningar, hamnar och samlad fastighetsförvaltning. Andra uppgifter avser utbyggnaden av de kommunala exploateringsområdena och det kommunala byggandet. Enligt budget 2013 har verksamheten avseende fastigheter för 2013 budgeterats ett nollresultat. Under 2013 genomfördes en hyreshöjning på 2,5 %, cirka 800 tkr, för att täcka tidigare för låga hyreshöjningar samt ökad driftkostnad under Verksamheten har under 2013 fått riktade medel om tkr avseende fastighetsunderhåll. I fastställd budget 2014 beskrivs att ett utvecklingsarbete avseende samordning mellan investeringar och planerat underhåll behöver ske. Vidare beskrivs det att underhållsplaner ska tas fram för kommunens fastighetsbestånd. I budgetdokument beskrivs att det är viktigt för Orust att alltid ha planlagd mark för verksamheter samt bostadsändamål Revisionsfråga, revisionskriterier, kontrollmål och avgränsning Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning? Kontrollmål Följande kontrollmål ska bedömas inom ramen för denna granskning: Riktlinjer/beslut för prissättning av exploateringstomter och anslutningsavgifter finns, tillämpas och är ändamålsenlig. Upprättade hyresavtal mellan parterna finns och ansvarsförhållanden är klara och tydliga. Riktlinjer avseende hyressättning och andra villkor vid uthyrning av lokaler finns, tillämpas och är ändamålsenlig. Kommunen har en ändamålsenlig redovisning av kostnader och intäkter för kommunens fastigheter. Modell för lokalkostnadsberäkning finns (per fastighet), hur styrs och samordnas budgeterat fastighetsunderhåll. Orust kommun 3 av 13

6 Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Följande revisionskriterier används för granskningen av området: Strategisk lokalförsörjningsplan för omsorgen Reglemente för Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delegationsordning Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun Handbok Internhyra (arbetsmaterial) Exempel på internt hyreskontrakt Årsredovisning 2012 Budget 2013 med plan för 2014 och 2015 Budget 2014 med plan för 2015 och 2016 Erforderliga fullmäktigebeslut och kommunstyrelsebeslut Avgränsning Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens verksamhet för samhällsutveckling samt hyresgästerna förvaltningsområde lärande och omsorg. Granskningen omfattar inte eventuella vidareuthyrning och externa uthyrning Metod I granskningen har vi bland annat tagit del av dokument som omnämns under revisionskriterier. Vidare har intervjuer genomfört med: Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling Ekonom, verksamhet samhällsutveckling Chef affärsdrivande verksamheter, verksamhet samhällsutveckling Förvaltningsområdeschef för verksamhet lärande Förvaltningsområdeschef för verksamhet omsorg Planchef, tillförordnad chef mark & exploatering, verksamhet samhällsutveckling Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga intervjuade tjänstemän. Orust kommun 4 av 13

7 3. Iakttagelser 3.1. Organisation Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens fastigheter, marktillgångar och anläggningar i den mån förvaltning inte uppdragits åt annan. Såväl fastighetsförvaltning som exploateringsverksamhet lyder under förvaltningsområde samhällsutvecklings ansvarsområde (under utskottet för samhällslutvecklingsveckling). Verksamhetsplan saknas, men i Budget 2014 med plan 2015 och 2106 (sidan 10 under ekonomi) anges att underhållsplaner ska finnas för fastighetsbeståndet. Beträffande verksamhetsförändringar anges (sidan 27) Underhållsbudgeten urholkas på grund av fördyrade kapitalkostnader då fastigheter står outhyrda. Förutom kapitalförstörning så riskeras arbetsmiljön bli undermålig (så även för ev. brukare). Att återställa underhållsbudgeten för bör vara högprioriterat. Det saknas en samlad bild av kommunens framtida lokalbehov. Kommunstyrelsen har i mars 2013 antagit en strategisk lokalförsörjningsplan för förvaltningsområde omsorg. Planen sträcker över tiden Det skall påpekas att Orust kommun har flera nyanställda befattningshavare. Det stora flertalet av intervjuade samt såväl kommun- som och ekonomichef har en tämligen kort anställningstid i kommunen Riktlinjer/beslut för prissättning av exploateringstomter och anslutningsavgifter finns, tillämpas och är ändamålsenlig Kommunen äger diverse markområden, jordbruksmark, strandnära områden och skogsområden. Exploateringstillgångarna i kommunens balansräkning har mellan 2011 och 2013 ökat från mnkr. Kommunfullmäktige fastställde att prisnivån på färdigställd industrimark exkl. va-anläggningsavgift ska vara densamma över hela Orust med 250 kr/m2 (2013, 257 kr/m2) samt att priset ska indexuppräknas varje år (konsumentprisindex oktober 2010 som bas). De finns fem industriområden i kommunen, Henån, Ellös, Svanesund, Mollösund och Varekil. Enligt uppgifter är Varekil och Slätthult, Ellös färdigställda. Ekonomisk korrigering av exploateringsområdet Slätthult har i samband med bokslut 2013 skett med 5,9 mnkr. Korrigeringen förklaras av att motstående intressen, skyddade fornlämningar och höga naturvärden inneburit dels höga utrednings, projekterings- och utförandekostnader och dels att antalet färdig exploaterade tomter blivit färre än beräknats. Kommunfullmäktige beslutade att avsluta tomt- och småhusköer samt bostadsrättskön, fr.o.m , och att i fortsättningen sälja obebyggda kommunala tomter och övriga kommunala fastigheter (t.ex. gårdar) via extern fastighetsmäklare som upphandlas vart tredje år. Ett avtal är upprättat med Fastighetsbyrån Gert Jacobsson AB. Syftet med att använda sig av fastighetsmäklaren är Orust kommun 5 av 13

8 att tomterna ska exponeras på ett bättre sätt och att prissättningen bättre ska spegla marknadspriset. Det beskrivs att tidigare tillämpning avseende självkostnaden inneburit spekulationer. Kommunfullmäktige beslutade att upphäva sina beslut samt , och att anta bestämmelser vid försäljning av småhus- och industritomter, daterade , med ändring i bestämmelserna; att kommunstyrelsen beslutar istället för kommunfullmäktige i bestämmelse nr. 6 avseende förlängning. I bestämmelserna beskrivs ett antal riktlinjer som ska gälla. Enligt uppgifter från mark- och exploateringschefen fastställer tjänstemän i kommunen ett pris som speglar självkostnaden samt tillhörande kostnadsreserv. Under detta pris får tomten inte säljas. Någon dokumenterad riktlinje avseende hanteringen är inte upprättad. Enligt uppgifter har tomtförsäljningen under 2013 varit obetydlig och förklaras av marknadsläget, sjukskrivningar och vakanser bland personal, samt kommunens utbud i relation till efterfrågan. Kommunstyrelsens senaste delegationsordning, antagen , beskrivs att markhandläggare har delegation att godkänna försäljning av tomter och mark för industri och hantverk inom fastställd detaljplan och av kommunfullmäktige antagna regler och taxor Anslutningsavgifter Kommunfullmäktige fastställde taxor avseende anslutnings- /anläggningsavgifter samt brukaravgifter för vatten och avlopp gällande Anslutningsavgiften ska betalas för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet. Avgiften är uppdelad på bl.a. följande servisavgift, förbindelsepunktavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift. Överstiger fastigheten 150 kvm debiteras en extra avgift avseende lägenhetsavgift. Denna extra avgift framgår ej av beslutet. Vidare framgår det inte av beslutet hur avgiften för anslutningsavgifter för ex industrifastigheter beräknas. Enligt uppgifter beräknas industrifastigheter till minst 400 kvm. I de fall fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet (tätorterna) kan andra avgiftsprinciper gälla. Enligt kommunens VA-taxa för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från 2012 anges att om kostnaderna för att förse fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. Någon redovisning avseende denna text redovisas inte i fastställd taxa för varken för 2013 eller för Anslutningsavgiften skiljer sig åt om fastigheten ingår i en gemensamhetsanläggning, vilket inte framgår av beslutad taxa. Kommunen har tagit fram en skrift Allmänna bestämmelser för användandet av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) som gäller från Orust kommun 6 av 13

9 och med Skriften ska också ses som en informationsskrift till fastighetsägare Riktlinjer avseende hyressättning och andra villkor vid uthyrning av lokaler finns, tilllämpas och är ändamålsenlig Förnärvarande saknas i princip dokumenterade riktlinjer för hyressättning. Självkostnadsprincip beskrivs ska gälla. Det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en Handbok internhyror samarbetsformer, principer och spelregler för interna lokalupplåtelser. Handboken som är daterad benämns som arbetsmaterial. Enligt handboken reglerar internhyressystemet förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst avseende verksamhetslokaler och fastighetsservice. Syftet med systemet är att uppnå en god hushållning med lokaler och fastighetsservice och därmed öka resurserna för kommunens kärnverksamheter. Vidare redovisas att handboken även ska: - säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas så att fastigheternas värde bevaras - säkra att kommunens fastighetsbestånd förvaltas med hög kostnadseffektivitet - bidra till en ökad medvetenhet om kostnader för lokaler och fastighetsservice - bidra till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster. Hyresnivån räknas idag årligen upp med ett fastställt procentuellt påslag på historisk satta hyresnivåer. Enligt anvisningarna (i förslag till handbok) ska hyran bestämmas med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt ska ha en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet. Hyran sätts samman av ett antal olika hyreskomponenter som beräknas enligt principer för: Kapitalkostnad Mediaförbrukning Fastighetsskötsel Planerat underhåll Lokalförbättringsmedel Administrationskostnad Försäkringspremier I de fall där verksamheten använder sig av inhyrda lokaler förslås samma principer att gälla. Målsättningen har varit att handboken skulle vara klar till årsskiftet 2013/14, men då det varit en hel del sjukskrivningar och vakanser har arbetet försenats. Flera av ansvariga befattningshavare är nyanställda. Detta har medfört att det finns osäkerhet i vad som hitintills varit gällande då dokumentationen är bristande. Orust kommun 7 av 13

10 3.4. Upprättade hyresavtal mellan parterna finns och ansvarsförhållanden är klara och tydliga Hyresavtal Interna hyresavtal mellan samhällsutveckling och verksamheterna finns, vi har tagit del av två avtal ett gällande omsorgen och ett för skolan. I avtalet beskrivs bl.a. fastighetsobjektets storlek, hyrestid, hyreskostnader samt att hyreskostnaden ska indexeras upp varje år med KPI (1980 års som bas). Båda avtalen är underskrivna 1996, någon förändring i avtalet sedan dess har ej redovisats Gränsdragningslista Till nu gällande hyrsavtal finns förteckning benämnd Kostnads- och ansvarsfördelning av hyresobjektets drift och underhåll. Här anges s.k. kryssalternativ avseende om ansvaret åvilar förvaltare eller brukare. Vid intervjuer har det framkommit att det råder diskussioner och oklarhet om ansvarsförhållanden. I samband med utarbetande av handbok för internhyra har en ny gränsdragningslista tagits fram. Förslaget bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) gränsdragningslista för landstingsfastigheter. Anpassningen till kommunen har eftersträvats. Förutom förvaltningsområde samhällsutveckling så har vi under granskningen noterat att både omsorg och lärande hyr lokaler externt. Något samarbete/kontakt med samhällsutveckling har historiskt inte skett. Hyresavtalen beskrivs inte finnas samlade. Det beskrivs att någon kontroll och uppföljning avseende när avtalen löper ut, uppsägningstider, fastigheternas skick och ändamål i förhållande till kostnaderna förekommer inte Lokalgrupp I föreslagen handbok internhyra beskrivs betydelsen av dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst. Dialog och samverkan har påbörjats och sker genom att det finns en Lokalgrupp med representanter för verksamheterna lärande och omsorg, chef för samhällsutveckling, fastighetsförvaltare, chef affärsdrivande verksamhet, representanter från ekonomifunktionen och ekonom samhällsutveckling. Gruppen ska behandla strategiska och principiella frågor som rör lokalförsörjning och fastighetsservice. Gruppen ska dessutom - Hantera frågor som inte kan lösas lokalt. - Förhandla förändring av bashyran. - Föreslå nivån på underhåll utifrån att fastigheternas värde ska bevaras. Ett av lokalgruppens viktigaste ansvarsområden blir att följa upp och utvärdera att internhyressystemets intentioner och mål nås samt att föreslå åtgärder för att korri- Orust kommun 8 av 13

11 gera avvikelser. Följande frågor är exempel på agenda lokalförändringar, lokalplanering, drift och underhåll, verksamhetsförändringar, arbetsmiljö, skadegörelse, lagstadgade krav, ekonomi, omvärldsfrågor, frågor från lokala samarbetsträffar. Lokalgruppens arbete har startat på så vis att förslag till handbok och ny gränsdragningslista har redovisats. Gruppen har t.ex. även gjort gemensamt besök i Ellös för att se lokalbehövet ur ett kommunperspektiv Husmöten Regelbundna träffar mellan hyresvärd och hyresgäst saknas idag. I förslag till handbok anges att hyresvärd och hyresgäst träffas minst två gånger per år, s.k. husmöten, för att behandla gemensam planering, verksamhetsfrågor med mera. Syftet är att lösa frågor som rör den dagliga, operativa verksamheten på det lokala planet. Hyresvärden är sammankallande. Husmöten planläggs årsvis enligt kalendarium Kommunen har en ändamålsenlig redovisning av kostnader och intäkter för kommunens fastigheter I ekonomisystemet har varje fastighet ett eget objektnummer. Det är dock inte alla kostnader och intäkter som bokförs på respektive objekt. För 2013 finns intäkter om 11,7 mnkr respektive kostnader om 15,5 mnkr som är ofördelade Modell för lokalkostnadsberäkning finns (per fastighet), hur styrs och samordnas budgeterat fastighetsunderhållet Lokalkostnadsberäkning Det saknas en samlad bild av kommunens framtida lokalbehov. Modell för lokalkostnadsberäkning saknas och någon uppföljning avseende fastigheternas kostnader och intäkter sker inte. Vidare saknas det uppgift om hur stora lokalytor som kommun äger, varför det inte går att få fram uppgift om kostnad per kvadratmeter, utnyttjandegrad etcetera. Representanter från samhällsutveckling beskriver också det oklart hur stora de extern hyrda lokalernas ytor avser. Under 2013 har det köpts in ett fastighetsprogram och arbete pågår med att registrera in yta för varje enskild fastighet. Målet är att arbetet ska vara slutfört under I de fall där verksamheten använder sig av inhyrda lokaler förslås samma principer att gälla Underhåll I nuläget saknas plan för underhåll per fastighet känner efter var det blåser mest. Det har diskuterats att ta in en extern hjälp som upprättar underhållsplaner. Underhållet för vissa fastigheter uppges som eftersatt och kommunen har i flera fall varit tvungna att riva och bygga nytt. Vid rivning sker utarangering i anläggningsregistret. Orust kommun 9 av 13

12 Det saknas uppföljning av underhållskostnader såväl för akut som planerat underhåll. Under 2013 uppgick underhållskostnaderna till 3,5 mnkr. Någon redovisning avseende historiska kostnadsnivåer har ej redovisats. Orust kommun 10 av 13

13 4. Revisionell bedömning Granskningen ska besvara den övergripande revisionsfrågan: Har kommunstyrelsen ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har ändamålsenliga rutiner för prissättning av exploateringstomter och för sin fastighetsförvaltning. Det pågår dock ett arbete med att utveckla och förbättra bl. a. rutiner. Vi redovisar här våra bedömningar inom respektive kontrollområde i granskningen. Riktlinjer/beslut för prissättning av exploateringstomter och anslutningsavgifter finns, tillämpas och är ändamålsenlig Vi bedömer att riktlinjer gällande prissättning av exploateringstomter till viss del har beslutats och tillämpas. Dokumenterad riktlinje avseende prismodell för att bedöma det lägsta försäljningspriset anser vi behöver tas fram och beslutas. Vidare bedömer vi att bestämmelserna vid försäljning av småhus- och industritomter ( ) behöver förtydligas/revideras. I vissa fall är det oklart vad som faktiskt gäller. Då förändringar har skett avseende arbetssätt och riktlinjer rekommenderar vi även att kommunstyrelsen säkerställer dessa mot delegationsordningen. Vi bedömer att det förekommer en finansiell risk avseende kommunens exploateringstillgångar. Detta med anledning av att tillgångarnas värde i balansräkningen under senare år ökat, svagare marknadsläge samt kommunens utbud av exploateringstomter i förhållande till efterfrågan. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att exploateringsprojekt (industrimark) budget ryms inom fastställda tomtpriser (257 kr/m2, 2013). Vi bedömer att analyser om områdets förutsättningar för planläggning (tekniskt, ekonomiskt m. m) innan planläggning påbörjas för att inte riskera ekonomiska konsekvenser är viktiga. Vi rekommenderar även att diskussioner med näringslivet förs om vilka krav och områden som är mest efterfrågade. Detta för att säkerställa prioriteringar och minimera finansiella risker avseende kommunens exploateringstillgångar. Vi bedömer att taxa och tillhörande riktlinjer avseende anslutningsavgifter behöver tydliggöras. Det förekommer enligt vår mening bl.a. en otydlighet avseende fastighetens yta i förhållande till avgiftens storlek, avgift för industrifastigheter samt avgift i de fall fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet samt ingår i en gemensamhetsanläggning. Orust kommun 11 av 13

14 Riktlinjer avseende hyressättning och andra villkor vid uthyrning av lokaler finns, tillämpas och är ändamålsenlig Förnärvarande saknas i princip dokumenterade riktlinjer för hyressättning. Det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer ser vi positivt på. Vi bedömer att förslaget till Handbok internhyror samarbetsformer, principer och spelregler för interna lokalupplåtelser är en bra utgångspunkt för vidare arbete. Vi ser det som angeläget att arbetet med handboken färdigställs. I dagsläget har endast förvaltningsområde omsorg tagit fram en lokalförsörjningsplan. Vi bedömer det som angeläget att det finns en samlad lokalförsörjningsplan för hela kommunen. Upprättade hyresavtal mellan parterna finns och ansvarsförhållanden är klara och tydliga Vi bedömer att det råder en oklarhet om ansvarsförhållanden hyresvärd kontra hyresgäst. Den s.k. krysslistan är såväl otydlig som ofullständig. Det förslag som tagit fram om gränsdragningslista kan å andra sidan ses om alltför omfattande. Vi föreslår att det utarbetas en förenklad förteckning avseende vem som ansvarar för vad. För näravarande har alla förvaltningsområden rätt att teckna hyresavtal med externa aktörer. Hyresavtalen finns inte samlade. För att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande är det angeläget att lokalsamordningen förbättras. I förslagen handbok anges att förvaltningsområde samhällsutveckling ansvarar för alla hyresavtal. Kommunen har en ändamålsenlig redovisning av kostnader och intäkter för kommunens fastigheter Vi bedömer att redovisningen inte är ändamålsenlig. Aktuella kostnader och intäkter måste redovisas på respektive objekt för att få en ändamålsenlig uppföljning och fungera som modell för hyressättning. Modell för lokalkostnadsberäkning finns (per fastighet), hur styrs och samordnas budgeterat fastighetsunderhållet Modell för lokalkostnadsberäkning saknas. Enligt anvisningarna (i förslag till handbok) ska hyran bestämmas med utgångspunkt från principen att varje enskilt hyresobjekt ska ha en hyra som motsvarar beräknad självkostnad för hyresobjektet. Vi bedömer att det finns brister vad gäller styrningen av fastighetsunderhåll. Det saknas enligt vår mening en samlad bild av kommunens lokalbehov, lokalförsörjningsplan och tillgängliga data för lokalytor. Vidare bedömer vi att uppföljning av underhållskostnader såväl för akut som planerat underhåll inte sker i tillräcklig utsträckning. Vi bedömer det som allvarligt att underhållet uppges som eftersatt och kommunen har i flera fall varit tvungna att riva och bygga nytt. Orust kommun 12 av 13

15 Vanligt förekommande riktvärde avseende underhåll är i intervallet kr/kvm. Något nyckeltal för beräkning av kommunens fastigheter är inte möjligt att ta fram då kommunen inte har kännedom om fastigheternas ytor, vilket är en brist Carl-Magnus Stenehav Projektledare Håkan Olsson Uppdragsledare Orust kommun 13 av 13

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Granskning av strategisk lokalförsörjning goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av strategisk lokalförsörjning Av kommunfullmäktiges budget för år 2016 framgår

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor Robert Öberg, revisionskonsult Mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Exploateringsverksamheten-

Exploateringsverksamheten- Revisionsrapport Exploateringsverksamheten- kontroll, uppföljning och redovisning Kinda kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor december 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av internhyressättning Halmstads kommun

Granskning av internhyressättning Halmstads kommun Granskning av internhyressättning Halmstads kommun November 2011 Bo Thörn Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Bakgrund 5 Syfte, avgränsning och metod 5 GRANSKNINGSRESULTAT

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Lomma kommun Lomma kommun 1 av 18 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Mönsterås kommun Mönsterås kommun 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

VA-verksamheten rutiner och uppföljning Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt

Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt TJÄNSTESKRIVELSE 1[6] Referens Maude Andersson Pekkanen Gunilla Melkersson Mottagare Tekniska nämnden Revisionsrapport och handlingsplan för fastighetsverksamheten avseende investeringsprojekt Förslag

Läs mer

Granskning av hantering av leasing

Granskning av hantering av leasing www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Nyholm Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Granskning av hantering av leasing Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende

Förslag till hyror för bostadsrätter för särskilt boende GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-08-20 Handläggare: Kristina Rosqvist Fastighetsförvaltningen AO Sjukhem Tel: 508 270 44 Kristina.rosqvist@gfk.stockholm.se 2002-06-25 Till Gatu- och

Läs mer

1 1993 års internhyressystem

1 1993 års internhyressystem Handläggare 0413/62385 2011-05-27 Fyll i adress här Internhyra samarbetsformer, principer och spelregler för lokalupplåtelser 1 1993 års internhyressystem Nu gällande principer är från 1993-06-21. Målet

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Deloitte. Revisionsrapport Rutiner för förteckning av konst Härnösands Kommun 1mars 2013 Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Innehåll Sanunanfattning... I I. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3.

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Kommunens investeringsplanering. Matti Leskelä. 19 juni 2013

Revisionsrapport. Mjölby Kommun. Kommunens investeringsplanering. Matti Leskelä. 19 juni 2013 Revisionsrapport Kommunens investeringsplanering Mjölby Kommun Matti Leskelä 19 juni 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod... 3 2.2. Utgångspunkt... 3 3. Bakgrund... 3 3.1.1. Kommentar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Effektivitet i fastighetsförvaltning

Effektivitet i fastighetsförvaltning www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Effektivitet i fastighetsförvaltning och intern hyressättning Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet.

Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet. Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet. Östersunds kommun Januari 2013 Jenny Eklund, godkänd revisor Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lekmannarevision 2015

Lekmannarevision 2015 www.pwc.se Lekmannarevision 2015 Robert Bergman Revisionskonsult Mars 2016 Granskning av Vilhelminabostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB 1 Inledning Kommunens bolag: Lekmannarevision 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Projektavstämning kulturhuset

Projektavstämning kulturhuset Revisionsrapport Projektavstämning kulturhuset Spira Lena Härelind, Lars Edgren 23 mars 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 Avgränsning 2 Revisionsmetod

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2014 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från den 1 januari 2015 1 (9) TAXA FÖR

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Kjell Arefjäll Jörn Wahlroth Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR Revidering med anledning av att fastighetsförvaltningen samordnas i Strängnäs Bostads och Kommunfastigheter AB INNEHÅLL Kommunens policy och styrning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc

Revisionsrapport. Granskning av kommunens hantering av fastigheter. Tierps kommun. Per-Erik Waller. mars 2014. Pwc Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av fastigheter Tierps kommun Per-Erik Waller e. Pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun

Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Användning av konsulter i verksamheten Trelleborgs kommun Carl-Gustaf Folkeson Certifierad kommunal revisor Mimmi Praks Revisionskonsult Oktober 2016 Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer