Energieffektiva byggnader Kretsloppsrådets översikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektiva byggnader Kretsloppsrådets översikt"

Transkript

1 Objektsredovisning Energieffektiva byggnader Kretsloppsrådets översikt En presentation av byggsektorns energieffektiva byggnader Bilaga 2 lokaler 1

2 Innehåll Nybyggnadsprojekt Lokaler... 3 Hagaporten III... 3 Kaggen... 5 Västerport... 7 Vargbroskolan... 9 Ombyggnadsprojekt Lokaler Simhallen i Gällivare

3 Nybyggnadsprojekt Lokaler Hagaporten III Skanska Fastigheter Stockholm AB har 2008 uppfört ett kontorshus med m 2 lokalyta i Solna norr om Stockholm. Det finns tre ljusgårdar i byggnaden varav två är inbyggda. Garage finns i de tre nedersta våningarna. Byggnaden vetter mot en av landets hårdast trafikerade motorvägar och har mot söder och väster fönster med ett yttre ventilerat solskyddsglas som bullerskydd och för att ventilera bort värmestrålning. Fönstrens U-värde är 1,4 W/m 2 K. Ytterväggarnas U-värde är 0,32 W/m 2 K. Byggnaden har en prefabricerad stomme av stål och betong. Skanskas krav på luftläckning var 0,5 l/s och m 2 BTA. Den uppmätta luftläckningen var 0,28 l/s och m 2 BTA, vilket för byggnaden motsvarar 0,5 l/s och m 2 omslutningsarea vid 50 Pa. Ventilationssystemet är uppbyggt kring principen med stora aggregat, stora ventilationskanaler med stora luftflöden och låga lufthastigheter och flexibilitet i hur luften används i byggnaden. Byggnaden nyttjar frikyla via uteluft till ventilation och av den anledningen har ventilationsaggregatet ett separat förvärmningsbatteri anslutet till kylbaffelsystemet. Garagen ventileras via frånluft från kontor. Byggnaden värms med radiatorer och är ansluten till fjärrvärme och fjärrkyla. Hissar har låg energianvändning och energisnål belysning med närvarostyrning är installerat i mindre använda utrymmen. Energi- och miljöavtal har ingåtts med hyresgästen, ÅF, med incitament baserat på hyresgästens beteende. ÅF får årsvis hälften av den bedömda besparingen på den byggnadsrelaterade energianvändningen, som kan hänföras till ändrat beteende. Parallellt med detta försöker ÅF påverka sitt egen beteende avseende verksamhetsel. 3

4 Energianvändning I värme ingår ej markvärme (ca 2 kwh/m 2 ) och i kyla ingår ej processkyla (ca 12 kwh/m 2 ). Normaliserad energianvändning, 12 månaders sammanhängande drift, är 79 kwh/m 2. Beräknad energianvändning är 85 kwh/m 2. Projektstyrning I samband med projektstart ställs rutinmässigt krav på energianvändningen enligt Skanskas miljöledningssystem. Separata energiberäkningar har genomförts och indata är kontrollerade mot verkligheten. Ambitionen var att klara kraven för GreenBuilding, varför man bland annat har arbetat med arkitekturen och placering av verksamhet inom byggnaden. Framför allt är det storlek och placering av glasytor som är viktigt för att inte få in eller släppa ut för mycket värme men ändå tillgodose behovet av dagsljus. LCC-upphandling användes för luftbehandlingsaggregatet och där var kravet en maxhastighet på 1,6 m/s och värmeåtervinningsgrad på 69%. Driftserfarenheter Driften övervakas med tre parallella metoder: Egeninitierad webbpilot via Norrenergi med energilarm via e-post, Webess via driftorganisationen och PIA via byggorganisationen. Driftorganisationen har ett verktyg för feldiagnoser, Maximo. Ekonomi Systemval för att upprätthålla inomhusklimatet bygger på såväl LCC som LCA. Luftbehandlingsaggregaten har upphandlats utifrån LCC-beräkningar med branschverktyget ENEU. Förutsättningar och erfarenheter I huset har man använt sig av beprövad teknik till 90%. Den inifrån manövrerade solavskärmningen, placerad utanför klimatskärmen men innanför ett fasadglas, var nytt. Byggnaden är inget experimenthus utan resultatet av en rationell process med kända återkommande krav från tidigare projekt. Skanskas mål är att 2010 ska snittet för alla nyutvecklade fastigheter ligga minst 25 procent under gällande regler för energianvändning. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår 2008 Area LOA, m Area Atemp, m Antal huskroppar 1 Hustyp kontorshus Antal våningar 7 Ventilation CAV Uppvärmning Kyla Fjärrvärme Frikyla U-värde W/m²K Golvkonstruktion - Ytterväggar 0,324 Tak 0,128-0,153 Fönster 1,4 Energianvändning Uppmätta värden: Värme 43 Komfortkyla 18 Driftsel 17 Verksamhetsel 53 Energiprestanda: Uppmätt 79 Beräknad 85 Vatten m 3 Kallvatten 5236 Varmvatten 1026 Fastighetsägare Skanska Fastigheter Stockholm AB Källa Fastighetsägaren kwh/(m 2 år) 4

5 Kaggen 2008 färdigställde NCC kontorshuset Kaggen. Fastigheten utvecklades av NCC Property Development AB och ägs nu av Alecta. Husets sex våningar med en sammanlagd lokalyta på m 2 och ett centralt atrium. Gångbroar länkar samman de öppna våningsplanen och för in dagsljus i den kompakta byggnadsgeometrin. Interiört är den bärande betongen exponerad. Tre av fasaderna är uppbyggda av betongelement och den fjärde entrésidan har delvis en öppen glasfasad. U-medelvärdet för väggarna är 0,31 W/m 2 K och fönstren har ett U-värde på 1,3 W/m 2 K. Glasen har transmittans upp till 31 %. Lufttätheten är inte uppmätt. Installationsutrymmena är placerade i bottenplan. Ventilationsaggregat har roterande värmeväxlare med ca 85 % verkningsgrad och är dimensionerad så att ventilationen inte behöver något eftervärmningsbatteri. Vintertid höjs tilluftstemperaturen maximalt. På så sätt utnyttjas den roterande växlaren maximalt innan radiatorerna går in och ger värmetillskott. Fläktarna i ventilationsaggregaten är försedda med varvtalsreglering som styrs via tryck och tidscheman. Årsmedelvärde för specifik fläkteffekt är max 2,0 kw/(m³/s). Tilluftsdonen är motoriserade. Termostater och närvarogivare styr regleringen av tilluftsföde i respektive zon och cellkontor. I konferensrum och övriga utrymmen där ingen vistas under längre tid minskas flödena till minflöde 0,35 l/(s,m²). Kaggen har ingen central tappvarmvattenförsörjning för kontorsytorna. I kontoren finns elektriska varmvattenberedare i anslutning till varje hyresgästs grupp med våtenheter. Dessa förses med enbart kallvatten och därför behövs ingen separat ledning för tappvarmvatten eller varmvattencirkulation för plan 2-6. Ventilationsluften fungerar som köldbärare och systemet har inga kylbafflar. Byggnadens behov av kyla uppstår, beroende på solinstrålningen, någon gång då utetemperaturen är mellan +5 C och +10 C. Upp till +15 C är kylan i utomhusluften tillräcklig för att möta kylbehovet. De roterande växlarna utnyttjas för kylåtervinning och ventilationsaggregaten är inställda för att utnyttja nattkylan maximalt. Alla tilluftsdon har möjlighet att öppna till fullflöde nattetid. I sista hand startas ett kylbatteri anslutet till fjärrkylaväxlaren. 5

6 Fastigheten är ansluten till fjärrvärme- respektive fjärrkylnätet inom Malmö Stad. Elenergi till byggnaden kommer i huvudsak från vindkraftverk i Norra Hamnen. I allmänna utrymmen och även vid arbetsplatserna är belysningen styrd av närvarogivare. För att öka medvetenheten hos hyresgästerna har de egna elabonnemang. Energianvändning Kaggen är en av NCC s första GreenBuilding-märkta byggnader. Green Buildings krav var 120 kwh/(m 2,år). Serverkylan är 12,4 kwh/m 2 och belastar fjärrkylan. Projektstyrning Eftersom den största risken för inneklimatet är övertemperaturer har en noggrann klimatberäkning avseende sommarfallet utförts. Drift Byggnaden har ett web-baserat styr- och övervakningssystem med integrerat larmsystem för installationer. Energianvändning för värme, kyla och kallvatten registreras och kan läsas av via leverantören. Energianvändningen följs upp och jämförs med beräknad energianvändning. Ekonomi Energiberäkning avseende värme-, kyl- och elanvändning har använts för att utvärdera energieffektiviseringsåtgärder. Fastighetens produktionskostnad har hållits låg enligt NCC s plattformstänkande. Förutsättningar och erfarenheter NCC är stolta över sitt miljöarbete med nya initiativ och fortsätter utvärdera nya lösningar, såsom geoenergi, solenergi, vindkraft mm. NCC har också tagit fram en utbildning för framtida ägare och brukare av deras fastigheter. Syftet är att förbättra kunskapen om hur man ska leva och verka i ett "grönt hus" för att skapa önskade effekter. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår 2008 Area LOA, m Area Atemp, m Antal huskroppar 1 Hustyp Kontorsbyggnad Antal våningar 5 Ventilation FTX, VAV Uppvärmning Fjärrvärme Kyla Fjärrkyla U-värde W/m²K Golvkonstruktion 0,11 Ytterväggar 0,31 Tak 0,18 Fönster (medelvärde) 1,3 Energianvändning kwh/(m 2 år) Uppmätta värden: Värme 38 Komfortkyla 13 Driftsel 14 Verksamhetsel 60 (prognos) Energiprestanda: Uppmätt 65 Beräknad 67 Vatten m 3 Kallvatten 1791 Varmvatten ingen uppgift Fastighetsägare Alecta Källa NCC, 6

7 Västerport Västerport ligger på Kungsholmen i Stockholm. NCC var klara med fastigheten Ljusgårdar och flyglar hjälper till att få dagsljus till de cirka m 2 kontorsyta som byggnaden rymmer. De två nedre planen rymmer bland annat garage. Stommen består av prefabricerade betongelement. Taken är isolerade med 200 mm och har ett U-värde på 0,18 W/m 2 K. Väggarna har ett U-värde på 0,23 W/m 2 K. Fönstren är treglas med solskydd och har ett U-värde på 1,1 W/m 2 K. För att minska behovet av kyla används persienner som avskärmar solinstrålningen. I energiberäkningen har man antagit att köldbryggorna utgör ca 20 % av byggnadens transmissionsförluster. Börvärden för inomhustemperaturen ligger i intervallet mellan 20 och 26 C. Västerport har ett luftburet system för att transportera ut både värme och kyla till byggnaden. Byggnaden har inte ett stort aggregat för hela byggnaden utan ett för varje våningsplan. För att minska behovet av köpt kyla och värme används stommen för att lagra värme- och kylöverskott. Eftersom byggnaden saknar radiatorer för uppvärmning har risken att värma och kyla samtidigt uteslutits. Ventilationsaggregaten har valts med en verkningsgrad på 80 % i värmeväxlaren och låg specifik fläkteffekt. Driften optimeras för varje hyresgäst. VAV-systemet styr på närvaro, koldioxid och temperatur. Systemet har möjlighet att blåsa in en temperatur på 31 C, vilket används vintertid då låga internlaster förekommer. Tappvarmvatten bereds lokalt på kontorsplanen med el för att eliminera distributionsförluster. För gymverksamheten bereds tappvarmvatten i fjärrvärmecentralen. Fjärrvärme och fjärrkyla är kopplat till byggnaden. I det första kontraktet med elleverantör har avtalats att elenergin i sin helhet ska komma från förnyelsebar elenergi. Belysning är utformad enligt GreenLight, ett EU-projekt som i Sverige leds av Energimyndigheten. Belysningen står för ca 30% av elanvändningen i kommersiella lokaler. Deltagandet i GreenLight innebär belysningsåtgärder i 50%av de egna lokalerna, eller reducera den totala energianvändningen för belysning med minst 30%. Samtliga kontorslokaler har närvarostyrd belysning. 7

8 Energianvändning Den beräknade energianvändningen är ca 90 kwh/m 2. IDA klimat och Energi har använts för att simulera byggnadens energianvändning. Byggnaden befinner sig under intrimning och en del justeringar har nyligen utförts varför redovisade siffror är något osäkra. En prognos för 2010 baserad på utfall och utförda åtgärder exklusive processenergi pekar på 45 kwh/m 2 för värme (graddagskorrigerat), 17 kwh/m 2 för kyla och ca 25 kwh/m 2 för fastighetsel. Hyresgästelen uppgår totalt till 75 kwh/m 2 varav ca 10 kwh/m 2 är processrelaterat. Kallvattenförbrukning exklusive gymverksamhet är 4200 m 3 per år. Projektstyrning Västerport är projekterat bland annat för att klara kraven enligt GreenBuilding och var också ett av de första att få utmärkelsen. Projektstyrningen har haft stort fokus på energifrågan. Täthetsprovning har inte utförts. Driftserfarenheter Byggnaden har ett web-baserat styr- och övervakningssystem med integrerat larmsystem för installationer. Energianvändning för värme, kyla, kall- och varmvatten registreras och kan läsas av i övervakningsanläggningen. Ekonomi Energiberäkning avseende värme-, kyl- och elanvändning har använts för att utvärdera energieffektiviseringsåtgärder. Förutsättningar och erfarenheter NCC är stolta över sitt miljöarbete med nya initiativ och fortsätter utvärdera nya lösningar, såsom geoenergi, solenergi, vindkraft mm. NCC har också tagit fram en utbildning för framtida ägare och brukare av deras fastigheter. Syftet är att förbättra kunskapen om hur man ska leva och verka i ett "grönt hus" för att skapa önskade effekter. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår 2008 Area LOA, m Area Atemp, m Antal huskroppar 4 Hustyp Antal våningar 7 Ventilation FTX Uppvärmning Fjärrvärme Kyla Fjärrkyla U-värde W/m²K Golvkonstruktion 0,21 Ytterväggar 0,23 Tak 0,18 Fönster 1,2 Energianvändning, kwh/(m 2 år) Uppmätta värden: Värme 45 Komfortkyla 17 Driftsel 25 Verksamhetsel 75 Energiprestanda: Uppmätt 87 Beräknad 90 Vatten m 3 Kallvatten 4200 Varmvatten - Fastighetsägare Credit Suisse Asset Management Källa NCC, 8

9 Vargbroskolan Storfors kommun i östra Värmland har låtit uppföra en skola med NCC som generalentreprenör. Byggnaden på m 2 LOA stod klar Byggnaden har tre plan där källarplanet rymmer ventilationskulvertar och teknikutrymmen. Konstruktioner under mark är helt i betong liksom bjälklag och bärande mellanväggar. Ytterväggar har en träregelkonstruktion med fasadtegel. Taken är isolerade med 545 mm och har ett U-värde på 0,08 W/m 2 K. Väggarna har 365 mm isolering i tre skikt och ett U-värde på 0,11 W/m 2 K. Bottenbjälklaget är isolerat med 300 mm och har ett U-värde på 0,12 W/m 2 K. Fönstren har ett U-värde på 1,1 W/m 2 K. Luftläckningen är uppmätt till mindre än 0,3 l/s, m 2 vid 50 Pa. Byggnaden har ett hybridventilationssystem som är näst intill ljudlöst. Det består av mekanisk tilluft via kulvertkanal i mark och källare. Frånluft sker via självdrag genom takhuvar samt mekanisk frånluft från toaletter mm. Ventilationssystemet saknar traditionellt luftfilter och värmeåtervinning. För att minska partikelkoncentrationen finns luftrenare med cirkulerande rumsluft i slöjdsalarna. Tilluftstemperaturen varierar under året mellan ca +5 C och ca +18 C. Tilluftsfläktarna ger ett svagt övertryck i tilluftssystemet. Rumsregleringen sker med avseende på rumstemperatur. Ett traditionellt radiatorsystem sörjer för värmedistributionen. Tappvarmvatten värms i elektriska varmvattenberedare, utplacerade i närheten av tappställen. På skolan finns en mindre utbildningsanläggning med 130 m 2 solceller, vindkraftverk mm där eleverna kan studera solenergi och vindkraft. Överskott av elenergi från solcellerna används i intilliggande byggnader och behöver inte köpas eller säljas via eldistributör. Skolan är utrustad med energieffektiva belysningssystem med närvarostyrning och dagsljuskompensering i vissa rum. När ingen rör sig i lokalerna går belysningen ner till 10 % av maxlasten. Detta har visat sig kostsamt eftersom driftstiden bara är 5 till 10 % av årets timmar. Energianvändning Byggnadens energianvändning och drift har kartlagts under två år av Karlstads Universitet. Solcellerna har bidragit med 3,8 kwh/m 2 vilket motsvarar ca 16 % av totala elbehovet. 9

10 I energianvändningen för värme ingår fjärrvärme med 35 kwh/m 2 och el med 0,2 kwh/m 2 för tappvarmvatten. Driftsel är uppmätt till 0,2 kwh/m 2 efter avdrag för motorvärmare, utvändig belysning och uppvärmning av Gröna rummet. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning kan förklaras med att verkliga U-värden är 10 till 20 % bättre än beräknat. Verklig verksamhetsel är 19 kwh/m 2 mot beräknade 17 kwh/m 2 (inkl. all belysning). Projektstyrning Målet var att bygga en lufttät byggnad. Särskild omsorg har lagts vid projektering och utförande av plastfilmtätskiktet, speciellt i anslutningar mellan byggdetaljer och vid genomföringar. Skarvar mellan plastfolier har genomgående tejpats. Provtryckning har skett efterhand som byggnaden färdigställts. Driftserfarenheter Det finns förbättringsmöjligheter i reglersystemet och nu pågår arbeten för att åstadkomma en mjukare reglering med mindre risk för upplevelse av drag. I dagsläget regleras systemet hårt med en konstant innetemperatur. Det innebär att ställdonen reagerar alltför kraftigt med en onödigt stor forcering av luftflödet och med stort slitage på ställdon.arbete sker även med flödesreglering genom CO 2 - givare eftersom totala medelflödet vintertid är ca l/s och person, men är endast 4-6 l/s, pers i vissa persontäta klassrum där överstiger koldioxidhalten regelbundet 1000 ppm. Ekonomi Storfors kommun har fått 7,2 miljoner kronor i ett så kallat Klimpbidrag och bidrag för mätning och utvärdering under två år. Solcellsanläggningen har finansierats till 70% med det statliga Offrotbidraget. Totala byggkostnaden inklusive projektering och byggkreditiv är ca 70 miljoner kr, vilket motsvarar ca kr/m 2. Beräknad livslängd ca 35 år. Förutsättningar och erfarenheter Den expertgrupp som granskat resultaten av utvärderingen föreslår att systemet i framtida projekt skulle kompletteras med frånluftsfläktar för att undvika övertryck inomhus då detta medför en risk för skador på byggnaden. De rekommenderar även att välja en annan belysningsstyrning. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår 2008 Area LOA, m m 2 Area Atemp, m 2 Antal huskroppar 1 Antal våningar 2 Ventilation Hybrid självdrag Uppvärmning Fjärrvärme Kyla - Solceller U-värde W/m²K Golvkonstruktion 0,12 Ytterväggar 0,11 Tak 0,08 Fönster 1,1 Energianvändning kwh/(m 2 år) Uppmätta värden: Värme 35+0,2 Komfortkyla - Driftsel 0,2 Solceller 3,8 Verksamhetsel 19 Energiprestanda: Uppmätt 35,4 Beräknad Vatten m 3 Kallvatten - Varmvatten - Fastighetsägare Storfors kommun Källa Drifterfarenheter från en energieffektiv skola Jens Beiron, Karlstads Universitet 10

11 Ombyggnadsprojekt Lokaler Simhallen i Gällivare Gällivares badhus har en yta på m 2. Inomhustemperaturen varierar mellan 20 till 30 C var första gången som någon tagit ett helhetsgrepp på installationerna i byggnaden sedan nybyggnadsåret Största ingreppet var ett byte av flera mindre ventilationsaggregat till ett aggregat med roterande återvinning. Ny värmeundercentral där både växlare, ventiler och shuntgrupper bytts ut. Värmesystemet har injusterats och fått nya eftervärmare. Belysningen är delvis utbytt. Styr, regler och mätning - Drift Byggnaden har fått nya styr- och övervakningssystem. Bland annat har energianvändningen till bastun åskådliggjorts för personal för att skapa ett medvetande om energianvändningen och få den att minska. Byggnadsbeskrivning Före/Efter Byggnadsår 1961/2008 LOA, m 2 Area Atemp, m Antal huskroppar 1 Antal våningar 2 Ventilation FTX Uppvärmning Fjärrvärme Energianvändning Separat mätning saknas på verksamhetselen då kommunen står för både fastigheten och verksamheten. Finns historiskt ingen mätning av varmvattenanvändningen utan då antogs att varmvattnet är 40% av kallvattnet. Projektstyrning Projektet genomfördes av Siemens med PFC. PFC är en förkortning för Performance Contracting som innebär att Siemens garanterar en avtalad energibesparing. Driftserfarenheter Ekonomi Projektets syfte har varit att minska energianvändningen med 34-43%, vilket också lyckats. Energianvändning kwh/(m 2 år) Uppmätta värden: Värme 621/289 Driftsel, inkl verksamhetsel 243/173 Verksamhetselsel - Energiprestanda: Uppmätt 864/462 Beräknad -/491 Vatten m 3 Kallvatten 9647/8071 Varmvatten 3739/- Fastighetsägare Gällivare Kommun Källa 11

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg

Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg Spara energi i ett modernt kontor utan avkall på ett bra inneklimat Max Tillberg En gång i tiden Nu Och snart BDAB-huset eller Byggnad 18 Energieffektivt Kostnadseffektivt Underhållseffektivt Närhet till

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Vargbroskolan blev passivhus

Vargbroskolan blev passivhus Energianvändningen En unik mix av passivhusteknik och hybridventilation har visat sig fungera över förväntan bra på Vargbroskolan i Storfors kommun i Värmland. De utvärderingar som gjorts av Karlstads

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1924 Area: 17 656 m² Atemp

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB

Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Kortrapport Totalmetodiken Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: BELOK web Maj 2015 Chalmers Teknikpark Chalmersfastigheter AB Bengt Dahlgren AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Bengt Dahlgren Göteborg AB

Bengt Dahlgren Göteborg AB Fastighet: Stampen 26:2 Fastighetsadress: Odinsgatan 9-11 Fastighetsägare: Stena Fastigheter AB Konsulter: S. Örjenfelt F. Olsson Bengt Dahlgren Göteborg AB Sammanfattning Val av energieffektiviserande

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Värmeförlusteffekt (FEBY12)

Värmeförlusteffekt (FEBY12) Resultatsammanfattning Värmeförlusttal (VFT) 21,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 10,4 dagar Klimatskal Um: 0,27 W/m2K Köpt energi: 66,6 kwh/m2 Atemp Summa viktad energi: 65,3 kwh/m2 Atemp -varav elenergi: 7,1

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Version 6, september 2015 Tidigare versioner: Version 5, augusti 2011 Version 4, maj 2010 Version 3, maj 2008 Version 2, januari 2008 Version 1, augusti 2006 Energikrav för lokalbyggnader Beställargruppen

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning.

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Fastigheten och dess användning. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Valåsskolan Mölndals stad ÅF Infrastruktur Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1971 Area: 2 237 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015 Fastighet: Heden 42:1 Fastighetsägare: Vasakronan Konsulter: CIT Energy Management AB Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: : 1964, Hus A & B 2008-09

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Uppföljning andra året (2013-2014) i drift

Uppföljning andra året (2013-2014) i drift 2014-10-30 RAPPORT Södra Climat Arena Uppföljning andra året (2013-2014) i drift IG Passivhus Sverige Tel: 0470-705174 Fax: 0470-705179 Mobil: 0709-123096 Organisationsnummer: 556862-5635 Adress: Honnörsgatan

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015 Fastighet: Marievik 25 Fastighetsägare: AMF Fastigheter Konsulter: WSP Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1995 Area: 11 386 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 RR avslutade projekt Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 121127 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Herrgårdsgatan, Vidingehem efter etapp 1 Orrholmen, Karlstad efter etapp 3 Rosengatan,

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Alternativ 2. VAV ( luftkylning )

Alternativ 2. VAV ( luftkylning ) 1 40 60 600 System och materialvalsutredning för 02 Luft- eller vätskeburen kyla Datum: 2012-02-07 Kv. Plantskolan, Universitetsförvaltningen Rev: 2012-03-06 C0112001 Upprättad av: Benny Nordlund Alternativ

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(5) Energi Version 1 Projekteringskrav Energi Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. BBR skall minst uppfyllas.

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB. Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt.

Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB. Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt. Fastighet: Hägern Mindre 7 Fastighetsägare: Fabege AB Totalprojekt slutrapport Helt genomfört energiuppföljt Totalprojekt Fastigheten Byggår 197, ombyggnadsår 21. Area A temp 17.2 m 2 Verksamhet Kontor

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energieffektiv kontorsbyggnad med låg intervärme och behovsstyrning

Energieffektiv kontorsbyggnad med låg intervärme och behovsstyrning Energieffektiv kontorsbyggnad med låg intervärme och behovsstyrning» Inledning» Befintliga lågenergikontor» Nya lågenergikontor» Lågenergikontor 2050 Åke Blomsterberg och Kajsa Flodberg, 2014-01-16 1 Inledning

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Brogården miljonhusen blir passiva

Brogården miljonhusen blir passiva Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Att ställa energikrav och följa upp

Att ställa energikrav och följa upp Att ställa energikrav och följa upp Svante Wijk Energistrateg, NCC Construction NCC Construction Sverige AB 1 Lagkraven skärps Exempel flerbostadshus i Göteborg Följden av tuffare energikrav Marginalerna

Läs mer

Passivhusförskola Skogslunden

Passivhusförskola Skogslunden 1(14) Uppföljning År 1 2011-10-26 Passivhusförskola Skogslunden Inledning Förskolan Skogslunden är byggt som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för energiförbrukningen i Skogslunden under

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Bilaga G Indata Energiberäkningar

Bilaga G Indata Energiberäkningar Bilaga G Indata Energiberäkningar Reviderad 2011-05-13 med avseende på värmeledningstal för lättbetong, vilket resulterar i ett högre U-värde för några av fasaderna och en något högre energianvändning.

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TJÄRHOVET 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-04 Byggnadens adress: TJÄRHOVSGATAN 9 90420 UMEÅ Utetemperatur: 10 C Expert: Christer

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Svensk energi & Svensk fjärrvärme

Svensk energi & Svensk fjärrvärme Svensk energi & Svensk fjärrvärme Energieffektivisering och energitjänster Göteborg 2014-05-22 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Byggnader i Sverige

Läs mer

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Agenda Bakgrund Pilotprojektet; energianvändning & mål Tekniska lösningar; klimatskal Tekniska lösningar; installationer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Modellering av energiforsyning sammen med bygg og kilder. Pär Carling, EQUA

Modellering av energiforsyning sammen med bygg og kilder. Pär Carling, EQUA Modellering av energiforsyning sammen med bygg og kilder Pär Carling, EQUA IDA ICE Modulärt dynamiskt flerzonsprogram för energisimulering med stöd för BIM-import Beräkning av termisk komfort (Top, PPD)

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2015-11-01 20:56 Utförd av:, Skärgårdslovet AB Beräkning enligt BBR 2012. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Stockholm Län: Stockholms län Atemp bostad:

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2 Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8 Jan Arstad 121108_1JA Godkänd av Jan Arstad Utgåva A Fastighet: Orust Huseby 1:36 Adress: Björnbärsvägen 2 1 Innehåll 1. Fastighetsuppgifter:... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult

Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad. Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Från Kista Science Tower med dubbelglasfasad till Katsan med enkelfasad Marja Lundgren arkitekt SAR/MSA och miljökonsult Kista Science Tower Varför dubbelglasfasad? Katsan Varför enkelfasad? Vikten av

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val

Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val En komplex värld! Avfall Buller Mögel Kemikalier Radon Energi Läge Elektromagnetiska fält Fukt Markföroreningar Material Vatten Ljus NCC AB 091124 2 Fokus

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer