Underhåll av fastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhåll av fastigheter"

Transkript

1 Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Revisionsmetod 4 3 Resultat av granskningen Fastighetsstrategier till grund för åtgärder i fastigheter Rutiner för underhållsplanering Ekonomisk planering (underhåll) Fastighetsförvaltningens kostnadsbild Investering kontra underhåll Synpunkter på underhåll och fastighetsförvaltningen från lokalnyttjarna 11 PwC

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Den fråga som granskningen ska belysa är följande: Säkerställer kommunstyrelsen att förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter organiseras och genomförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Granskningen visar följande: - Det saknas dokumenterade riktlinjer i form av en fastighetsstrategi och lokalförsörjningsplan till underlag för såväl anskaffning och avveckling av lokaler som strategiska överväganden inför större underhållsåtgärder och investering i fastigheter och flerårsplanering av fastighetsunderhållet - En större andel av underhållsmedlen har under de senaste tre åren gått till felavhjälpande underhåll i stället för till planerat underhåll, vilket indikerar att underhållsåtgärder i stor utsträckning är händelsestyrt och inte i enlighet med en väl övertänkt årscykel. Detta tillsammans med den kritik som riktats mot Tekniska kontoret från de större lokalnyttjande förvaltningarna leder till slutsatsen att organisationen för fastighetsförvaltning inte fungerar optimalt. - I budget 2012 för fastighetsförvaltningen upptar felavhjälpande underhåll en större andel av de sammantagna underhållskostnaderna (felavhjälpande och planerat underhåll). Budgeterade kostnader för felavhjälpande underhåll överstiger väsentligt riktvärden för kommunal fastighetsförvaltning medan budget för planerat underhåll understiger motsvarande riktvärden. Genomsnittet av de årliga sammantagna underhållskostnaderna under de senaste fem åren inkluderande budget för 2012, överensstämmer i stort med den nivå som enligt vår erfarenhet är vanligt förekommande i kommuner. Däremot har kostnaderna för felavhjälpande underhåll under samma period accelererat från en nivå motsvarande branschens riktvärden till den nu budgeterade höga nivån. Tekniska kontoret uppger att det finns ackumulerat eftersatt underhåll, vilket vi tolkar som ytterligare en förklaring förutom brister i organisationen, till att underhållet i stor utsträckning är händelsestyrt. Med hänvisning till eftersatt underhåll anger Tekniska kontoret att budgeterade medel för planerat underhåll är för lågt och har angett nivån minst 90 kr/kvm som målsättning för 2011 att jämföra med utfall 54 kr/kvm. Vi konstaterar emellertid att eventuellt behov av särskilda medel för eftersatt underhåll eller nivåhöjning av underhållsbudgeten inte beaktats inför den sänkning av internhyran som genomfördes vid ingången av Vår slutsats mot bakgrund av Tekniska kontorets uppgift om eftersatt underhåll är att vi ifrågasätter om den PwC 1 av 11

4 ekonomiska planeringen av fastighetsförvaltningens kostnader och intäkter bygger på en realistisk bedömning. - Begreppen investering respektive underhåll bör vara väl kända i organisationen genom dokumenterade centrala riktlinjer - Den uppfattning som lämnats från lokalnyttjare är att underhållsstatusen för kommunens fastigheter är hanterbar. Däremot riktas kritik mot Tekniska kontorets hantering av sitt förvaltaruppdrag avseende bl. a. brister i kommunikationen med lokalnyttjare och att åtgärder inte blir utförda. Sammanfattningsvis är vår revisionella bedömning att förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter inte är ändamålsenligt organiserat och att underhållsplanering inte utförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi rekommenderar att - Kommunstyrelsen tar fram en ägarstrategi för fastigheter och en lokalförsörjningsplan som kan ligga till grund för strategiska överväganden rörande anskaffning och avveckling av lokaler men också flerårig planering av större underhållsåtgärder och reinvesteringar - Organisationen för fastighetsförvaltning inom Tekniska kontoret bör ses över för att skapa tydligt operativt ansvar för fastigheternas förvaltning inkluderande ansvar för drift och underhåll och för att återskapa förtroendet för fastighetsförvaltningen hos verksamheterna/lokalnyttjarna. I översynen bör också ingå fördelningen av roller och ansvar mellan Tekniska kontoret och Serviceförvaltningen i syfte att skapa ett bättre och mer kostnadseffektivt samspel mellan parterna. - Tekniska kontoret bör redovisa en inventering av aktuell underhållsstatus för verksamhetsfastigheterna tillsammans med en analys av orsaker till höga kostnader för felavhjälpande underhåll. Analysen bör innehålla förslag till åtgärder, inkluderande eventuellt behov av ytterligare underhållsmedel, för att uppnå en fördelning mellan felavhjälpande och planerat underhåll som överensstämmer med förekommande för kommunal fastighetsförvaltning. - Kostnader för stöld/skadegörelse är anmärkningsvärt höga, vilket vi rekommenderar att särskilt utreda och att utforma en handlingsplan för att hantera orsaker. PwC 2 av 11

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är viktigt att kommunen har en ändamålsenlig organisation och rutiner för underhåll av dessa fastigheter både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Tekniska kontoret uppger sig såväl för 2009 som 2010 inte uppfyllt målet att underhålla verksamhetsfastigheterna så att skick och värde bibehålls över tiden. Som en effekt av minskat ekonomiskt utrymme för planerat underhåll uppger man att kostnaderna ökat för felavhjälpande underhåll (reparationer). 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: - Säkerställer kommunstyrelsen att förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter är organiserad och genomförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Kontrollmål/granskningsmål: - Finns en övertänkt fastighetsstrategi som ligger till grund för beslut om åtgärder i fastigheter (dvs. de fastigheter som omfattas av åtgärder och åtgärdernas inriktning och ekonomiska omfattning baseras på en analys av verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler för överskådlig framtid)? - Finns rutiner som säkerställer att förvaltningen har kunskap om aktuell underhållsstatus och att planering och genomförande av underhållsåtgärder sker i enlighet med en väl övertänkt årscykel? - Är den ekonomiska planeringen (budgeten) för fastighetsförvaltningen övertänkt och bygger den på en realistisk bedömning av förvaltningens kostnader och intäkter? - Avviker fastighetsförvaltningens kostnadsbild väsentligt från jämförbara kommunala fastighetsförvaltningar? - Hanteras gränsdragningen mellan investering och underhåll på ett korrekt sätt? - Har framtida effekter, som den nuvarande underhållsnivån kan ge upphov till, analyserats och bedömts på ett realistiskt sätt? PwC 3 av 11

6 2.3 Revisionsmetod Den granskningsmetoden som tillämpats har byggt på intervjuer med kommunalråd, fastighetschef på tekniska kontoret, förvaltningscheferna på förskole- och skolförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen samt studier av underhållsplaner, rutiner och styrdokument för verksamheten. Kompletterande information har inhämtats från ekonomer vid Tekniska kontoret och Ekonomikontoret. Intervjuer har genomförts tillsammans med representant för revisorerna. Intervjuade handläggare har givits tillfälle att sakgranska ett utkast till rapport. 3 Resultat av granskningen 3.1 Fastighetsstrategier till grund för åtgärder i fastigheter Enligt uppgift förvaltar Tekniska kontoret ca kvm varm yta, varav kvm internhyreslokaler. Till den sistnämnda kategorin inräknas lokaler för förskola, skola, omsorg, kultur och fritidslokaler samt administration. Resterande kvm är till lika delar fördelat på reglerings- och saneringsfastigheter respektive industri- och affärslokaler. Lokalytan för internhyreslokaler utslagen på antal kommuninvånare ger nyckeltalet 6,9 kvm/invånare. Nyckeltal på 5-6 kvm är vanligt i kommuner, men det finns kommuner med nyckeltal understigande 5 kvm. Som jämförelse kan nämnas att Motala kommun har nyckeltalet 5,7 kvm beräknat på lokaler för kommunens primära verksamheter. Nyckeltal över 6 kvm avseende lokaler för kommunens primära verksamhet indikerar enligt vår erfarenhet att det finns en potential för att förbättra lokalutnyttjande, dvs. det finns överskott på lokalyta i förhållande till verksamheternas reella behov. Antal kvadratmeter förvaltad lokalyta är intressant i sammanhanget då begränsade medel för underhåll ska fördelas över fastighetsbeståndet. Ett som vi uppfattar centralt dokument för fastighetsförvaltningen är Riktlinjer för internhyressystemet 1. Dokumentet lägger ansvaret för avhjälpande och planerat underhåll på fastighetsförvaltningen avseende såväl invändigt som utvändigt underhåll. Skadegörelse bekostas av hyresgästen inom och på byggnader medan tekniska kontoret står för all yttre skadegörelse fram till fasad. För att återknyta till de inledningsvis beräknade nyckeltalen, är det vanligt i kommuner att man upprättar strategier som rör kommunens fastigheter och lokaler. Två exempel på strategier är - att kommunen enbart ska äga fastigheter som inrymmer kommunal verksamhet, såvida det inte finns särskilda skäl för annat. Strategin innebär att kommunen kontinuerligt omprövar fastighetsinnehavet och avvecklar när så anses befogat respektive ställer eget innehav mot att hyra från externa fastighetsägare. 1 Riktlinjer för internhyressystem, antagna av KS , 65 PwC 4 av 11

7 - att kommunen upprättar en flerårig lokalförsörjningsplan som årligen omarbetas inför budgetprocessen Nämnda exempel på övergripande fastighetsstrategier ingår i beslutsunderlag inför planering av underhållsåtgärder och andra kostnadskrävande åtgärder i fastigheterna. Detta för att inte lägga kostnader i åtgärder som ur verksamhetens perspektiv är bortkastade om fastigheten kommer att avvecklas eller genomgå annan större förändring, t ex ombyggnad, inom överskådlig tid. Vi har inte tagit del av någon dokumenterad ägarstrategi eller lokalförsörjningsplan för Mjölby. Enligt kommunalrådet lämnades ett uppdrag till Tekniska kontoret inför budgetprocessen 2011 att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan avseende framtida behov av utbildningsoch omsorgslokaler. Något resultat av uppdraget har ännu inte redovisats. Däremot har Skolförvaltningen tagit fram en egen lokalförsörjningsplan. En muntlig strategi från fastighetschefen innebär att prioritera åtgärder som rör klimatskyddet för fastigheter, dvs. tak och fasader. Fastighetsförvaltningen har redovisat dokumentet Arbetsplan Planerat underhåll som på objektsnivå anger planerade åtgärder med uppskattad kostnad. Vidare en verksamhetsplan för 2012 med förteckning över åtgärder och ansvarig handläggare. Vår bedömning: Det saknas dokumenterade övergripande strategier till underlag för bl a planering av underhåll och andra kostnadskrävande större åtgärder i fastigheterna. Mot bakgrund av att kommunen har positiv befolkningsutveckling och nyckeltalen visar på jämförelsevis stor förvaltad lokalyta, finns det anledning att påskynda arbetet med en strategisk lokalförsörjningsplan och ägarstrategi. Någon uppdaterad version av arbetsplan har inte redovisats i granskningen. 3.2 Rutiner för underhållsplanering Tekniska kontoret anger i Mål och budget följande målsättning för förvaltningen av internhyresfastigheter: -..förvaltas med tillgängliga medel på ett sätt att kvalité och värde bibehålls i ett långsiktigt perspektiv i enlighet med god ekonomisk hushållning - Energiförbrukningen ska minska med 5 % under planeringsperioden - Fastigheterna ska upplevas som en trygg och säker arbets- och boendemiljö - Tekniska kontoret ska vara aktivt och drivande i användning av lokaler för kommunens verksamheter - Tillgängligheten ska förbättras så att kraven på enkelt avhjälpta hinder uppfylls under planperioden PwC 5 av 11

8 Dokumentet innehåller vidare skrivningen Mjölby har ett ackumulerat underhållsbehov som tillsammans med ökade myndighetskrav avseende bl a arbetsmiljö är en stor utmaning under de kommande åren. Under den kommande treårsperioden måste en diskussion föras om hur kommunen ska kunna finansiera underhåll och reinvesteringar. I intervju med fastighetschefen presenterades en organisationskiss för fastighetsavdelningen, som återgavs i det utkast till rapport som lämnades för sakgranskning. Fastighetschefen anger emellertid efter sakgranskning att den tidigare organisationsskissen inte ger en rättvisande bild och lämnar därför följande skriftliga beskrivning av organisationen: Ena Fastighetsförvaltaren jobbar numer heltid åt hyresgästerna och driften av fastigheterna. En del mindre åtgärder såsom reparationer och underhåll sköter han också. Under de år 2009/2010 som snön orsakade vattenskador blev denna roll fullt upptagen med att sanera, reparera och hantera oroliga individer i och utanför organisationen, därav blev fastighetssyner inte fullt utförda i den utsträckning som borde gjorts. Den andra Fastighetsförvaltaren var vakant en kortare tid och blev nyligen tillsatt. I denna tjänst ingår även att vara VVS ansvarig. Uppskattningsvis 65 % förvaltare, 25 % VVS frågor i driften och 10 % investeringsprojekt. El och teleingenjören jobbar i huvudsak med säkerhet, liten del i projekt. Men även som en funktion i förvaltningen i frågor som inte förvaltarna själva klarar ut. Byggprojektledaren har i huvudsak investeringsprojekt på sitt bord var inv. budgeten 75 miljoner varav endast 49 miljoner hanns med. Detta fördelat på 45 st. projekt, varav 19 lokalanpassningar var budgeten 53 milj. men 38 milj. hans med. Fördelat på 56 projekt varav 22 lokalanpassningar. Den som jobbar med bostadsanpassning lägger ner ca 50 % av sin tid på det övrigt småprojekt. Utöver detta sker en stor del i att serva kommunen, såsom politiker och förvaltningar med kompetens där de själva saknar inom fastighetsfrågor. Fram till 2003 var det en som jobbade nästan heltid med planerat underhåll både strategiskt och operativt. Den personen fick andra uppgifter och underhållet lades över på en förvaltare som inte hade riktigt tid med det strategiska arbetet. Situationen finns kvar i dag. Den person som är tänkt att tillföras organisationen är en teknisk assistent som kan upprätthålla den strategiska planeringen på sikt samt övriga rutiner. Tekniska kontoret/fastighetsavdelningen köper skötsel- och hantverkstjänster internt från Serviceförvaltningen. Underhållsplanering beskrivs av fastighetschefen enligt följande: Ambitionen är att genomföra en fastighetssyn varje år med förvaltare och representanter från de verksamheter som nyttjar fastigheterna. Fastighetssyner har dock inte hunnits med under de senaste 1-2 åren. På grundval av resultatet av fastighetssyn och övrig information som finns om fastigheterna, görs en underhållsplan av fastighetschefen tillsammans med respektive förvaltare och projektledaren för planerat underhåll. Förvaltningsavdelningen har PwC 6 av 11

9 det IT-baserade underhållsprogrammet Xpand. En arbetsplan för avseende planerat underhåll har redovisats med redovisade åtgärder på objektsnivå (fastighet) och med överslagsmässiga kostnader. Vår bedömning: Fastighetsavdelningen är bemanningsmässigt väl tillgodosedd och man kan uppvisa diverse dokument med fördelade arbetsuppgifter och ansvar. Trots detta får vi uppfattningen att underhållsplanering inte sker löpande och med den effektivitet som bör förväntas av organisationen. Av den beskrivning som lämnats av fastighetschefen över hur arbetet organiseras inom avdelningen får vi intrycket av att ansvar för underhåll är otydligt utlagt i organisationen. 3.3 Ekonomisk planering (underhåll) Sedan 1992 tillämpas intern prissättning (internhyra) för verksamhetslokaler i kommunen. Enligt den beskrivning som lämnats för internhyressystemet betraktades de initiala hyrorna 1992 som marknadsmässiga och innebar att fastighetsförvaltningen gav ett kalkylerat överskott, som benämns regleringspost. Överskottet, dvs regleringsposten, har alltsedan internhyressystemet infördes skickats in till den centrala ekonomifunktionen att fördelas ut på verksamheterna som ett ekonomiskt bidrag till lokalkostnader. Eftersom hyrorna räknats upp under åren som kompensation för kostnadsutveckling har regleringsposten årligen legat på 8-14 mkr. Förutom det ursprungliga syftet med marknadsmässig hyressättning har regleringsposten också haft som syfte att utjämna effekter av eventuella förändringar av internräntan. Konstruktionen med regleringspost innebär en rundgång av medel och internhyran motsvarar inte de verkliga lokalkostnaderna, vilket bl a dels innebär att felaktiga uppgifter lämnas till bl.a. SCB dels att privata verksamheter som har anledning att jämföra sina lokalkostnader med kommunens, t ex friskolor, kan dra fördel av kommunens höga internhyra. Internhyran ger heller inte korrekt information som underlag för kalkylering av investering i befintliga fastigheter, verksamhetsanpassningar, etc. F o m 2012 har internhyran sänkts, dock finns kvar en regleringspost som kalkylerats till tkr. Motiveringen är att använda regleringsposten för utjämning av internränta och inflation. Utifrån den i föregående avsnitt refererade skrivningen i Mål och budget , om behov av mer underhållsmedel, kan vi konstatera att hänsyn till detta ej tagits inför sänkningen av internhyran. Inom kommunal fastighetsförvaltning är kostnader för planerat underhåll av intresse i budgetprocessen och fördelningen av underhållsmedel mellan felavhjälpande och planerat underhåll är av särskilt intresse vid revisionella granskningar. Som alternativ till felavhjälpande underhåll används också benämningen akut underhåll. Begreppen felavhjälpande respektive planerat underhåll är definierade åtgärder i förvaltningslitteraturen och definitionsmässigt avgränsade gentemot investeringsåtgärder. PwC 7 av 11

10 Vid jämförelse av underhållskostnader mellan kommuner är såväl den sammantagna summan av felavhjälpande och planerat underhåll av intresse som fördelat på respektive underhållsbegrepp. Bristfällig underhållsplanering resulterar vanligen i att åtgärder genomförs som felavhjälpande underhåll även om åtgärden vid fungerande rutiner skulle funnits med i en underhållsplan och då genomförts som planerat underhåll. Det finns också ett ömsesidigt samband genom att för snålt tilltagen budget för planerat underhåll kan resultera i att det uppstår behov av akuta åtgärder, som belastar utfallet för felavhjälpande underhåll. I tabell nedan redovisas uppgivna kostnader för planerat respektive felavhjälpande underhåll och summa underhåll för perioden 2005 t o m budget Ett vanligt sätt att jämföra kostnader över åren och mellan fastighetsförvaltningar är med nyckeltalet kronor per kvadratmeter (kr/kvm). Från fastighetsavdelningen har lämnats uppgift om lokalytan kvm för internhyreslokaler, som innefattar kommunens primära verksamheter, dvs. kärnverksamheten. Lokaler för primära verksamheter förutsätts underhållsmässigt bli prioriterade framför byggnader tillhörande reglerings- och saneringsfastigheter och kommersiella fastigheter. I tabellen beräknas därför nyckeltalet kr/kvm baserat på lokalytan för internhyreslokaler. I felavhjälpande underhåll ingår kostnader för stöld/skadegörelse i fastigheterna. Tkr budget 2012 Planerat underhåll Felavhjälpande underhåll Summa Kr/kvm Av tabellen framgår att den absoluta kostnaden för felavhjälpande underhåll ökat dramatiskt under de senaste 4-5 åren från en för kommunal förvaltning jämförelsevis normal nivå 2005/2006 på ca 33 kr/kvm. Likaså har andelen felavhjälpande av sammantaget underhåll ökat från ca 30 % 2005/2006 till % 2010/2011. I absoluta tal motsvarar detta 124 kr/kvm. Enligt fastighetsavdelningen orsakade mängden snö under vintern 2009/10 fuktskador i ett antal fastigheter för sammanlagt 8,4 mkr i återställningskostnader. Fastighetschefens kommentar är enligt följande: I Östergötland kom det anmärkningsvärt mycket snö under två vintrar, det talades om krishantering, förändrat klimat, 1-årsregn istället för 10-årsregn. Allt är byggt enligt en viss byggnorm som inte riktigt kommer att fungera i framtiden och hittills 2012 har fukt kommit istället nerifrån, marken. Våra grannar Linköping och Norrköping har haft exakt samma problem och skador som Mjölby kommun. Det är en ekonomisk omöjlighet att bygga om allt för kommande klimatförändring. Det tänket finns då det byggs nytt, om eller till. Det som har utförts är besiktning av alla tak och reparationer samt några byten av ett femtiotal tak har skett. PwC 8 av 11

11 Tekniska kontoret skriver i budgetdokument för 2012: För måluppfyllelse mot god ekonomisk hushållning ska planerat underhåll uppgå till minst 90 kr/kvm Redovisat 2010 Prognos 2011 Budget 2012 Planerat underhåll 36 kr/kvm 47 kr/kvm 69 kr/kvm Vår bedömning: Tekniska kontorets uppgifter om underhållskostnader som de återges i tabellen visar på att kontoret sammantaget disponerat betydande medel för underhåll och särskilt de senaste tre åren inkluderande budget för Enligt företaget REPAB:s nyckeltalsverk är ett vanligt nyckeltal för felavhjälpande underhåll ca kr/kvm. Om vi antar 40 kr/kvm som normaltal för felavhjälpande underhåll för 2010, 2011 och budget 2012, är resterande underhållsmedel teoretiskt att betraktas som planerat underhåll och uppgår då till 119 kr/kvm, 139 kr/kvm respektive budgeterat 94 kr/kvm. Dessa teoretiskt beräknade nyckeltal för planerat underhåll ska jämföras med Tekniska kontorets ovan refererade uppgifter ur budgetdokument för 2012 som anges till 69 kr/kvm. Uppgifterna styrker vår slutsats att flerårsplanering av underhåll inte fungerar ändamålsenligt, vilket resulterat i att åtgärder i alltför stor utsträckning är händelsestyrda och följaktligen genomförs som felavhjälpande. En ytterligare förklaring till de höga kostnaderna för felavhjälpande underhåll kan vara ackumulerat eftersatt underhåll. Enligt uppgift genomfördes omfattande underhåll av verksamhetsfastigheterna under senare delen av 1990-talet, vilket innebar att fastigheterna bedömdes vara i gott skick vid ingången av 2000-talet. Detta kan inneburit en för låg ambitionsnivån för planerat underhåll under mitten av 2000-talet och att ambitionen inte höjts allteftersom underhållsbehovet ökat med tiden. Vi efterlyser en analys av aktuellt underhållsbehov av fastigheterna och orsaker till höga kostnader för felavhjälpande underhåll. Av det material vi tagit del av framgår att kostnader för stöld/skadegörelse i fastigheter under perioden som lägst uppgått till tkr (2005) och som högst tkr (2008). Vi saknar uppgift för 2011 men konstaterar att Tekniska kontoret budgeterat 1,650 mkr för Enligt vår bedömning är kostnaderna anmärkningsvärt höga i förhållande till förvaltat fastighetsbestånd och vi har inte tagit del av någon kommentar eller plan för åtgärder. Detta mot bakgrund av att kostnaderna uppgått till sammanlagt 9,4 mkr under perioden PwC 9 av 11

12 Omfattningen av fuktskador orsakade av stora snömängder vintern 2009/10 är anmärkningsvärd. Vi har tagit del av en kortare redogörelse, men inte någon handlingsplan för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förebygga skador under kommande snörika vintrar. En hel del av skadorna tycks orsakade av brister i konstruktioner, vilket innebär att åtgärder kan betraktas som investering om åtgärderna inneburit förbättring av konstruktioner i syfte att förekomma nya skador. 3.4 Fastighetsförvaltningens kostnadsbild Vi har tagit del av sammanställning med kostnader fördelade per kostnadsslag och åren och budget Sammanställningen indikerar högre kostnader fastighetsskötsel relativt jämförbara fastighetsförvaltningar. På grund av möjliga orsaker som ligger utanför vår kännedom, är vår bedömning endast indikativ och grundas på erfarenhet från granskningar av ett antal fastighetsförvaltningar. Underhållskostnader har kommenterats i föregående avsnitt. Vår bedömning: Drifts- och administrationskostnader avviker inte väsentligt relativt jämförbara kommunala fastighetsförvaltningar, med reservation för att tillsyn/skötsel indikerar en något högre kostnadsnivå. Sammantaget budgeterade kostnader för avhjälpande och planerat underhåll för år 2012 är på en jämförelsevis vanligt förkommande nivå för kommunal fastighetsförvaltning enligt vår bedömning. Dock finns en spridd uppfattning i kommuner om att anslagna underhållsmedel till den nivån är för snålt tilltagna för att undvika kapitalförstöring. Däremot är den budgeterade fördelningen mellan felavhjälpande och planerat underhåll anmärkningsvärd genom att felavhjälpande överstiger planerat. Eftersom Tekniska kontoret inte kan visa upp en inventering och plan för åtgärdande av eftersatt underhåll eller en analys av orsaker till höga kostnader för felavhjälpande underhåll, kan vi inte dra någon slutsats om huruvida sammantaget budgeterade underhållsmedel är på en rimlig nivå. PwC 10 av 11

13 3.5 Investering kontra underhåll Dokumentet Riktlinjer för redovisning av investeringar, avskrivningar m m, antaget av kommunstyrelsen , innehåller tydliga anvisningar för vilka åtgärder som ska redovisas som underhåll respektive investering. I granskningen har inte gjorts någon verifiering genom stickprovskontroll av att riktlinjer följts. Vår bedömning: Begreppen investering respektive underhåll finns dokumenterade och tillgängliga för befattningshavare. 3.6 Synpunkter på underhåll och fastighetsförvaltningen från lokalnyttjarna Frågan har ställts till skolförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen och svaren är i huvudsak lika och med innebörd att - Fastigheternas underhållsstatus är hanterbar, dvs. det finns underhållsbehov men situationen är inte alarmerande - Däremot uttalas kritik mot fastighetsavdelningen som i huvudsak kan sammanfattas med att man saknar ett professionellt bemötande och hantering av förvaltningsuppdraget. Skolan har nyligen fört upp uteblivet åtgärdande av skador och tillbud till centrala samverkansgruppen. Fastighetschefen kommenterar kritiken från verksamheterna enligt följande: Nya förvaltare är på plats vilket har uppskattats av verksamheterna, man anser att personkemin stämmer bättre. Är det nya eller gamla uppgifter från verksamheten? Att fel som anmälts inte blir åtgärdade upplever även TK som ett stort problem som det aktivt jobbas med. I dagarna kommer en webbaserad felanmälan implementeras så verksamheterna kan följa ärendet. Ansvarig för felanmälan ska även aktivt börja jobba med vår utförare varför inte vissa fel blir åtgärdade enligt beställning. Vår bedömning: En samfällt allvarlig kritik mot Tekniska kontorets hantering av sitt förvaltningsuppdrag kommer från de stora lokalnyttjande primära verksamheterna. Kritik från lokalnyttjarna bör tas på allvar då ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att bedriva en bra verksamhet. Verksamhetsansvariga har också ett arbetsmiljöansvar, varför de är beroende av stöd från en väl fungerande fastighetsförvaltning. PwC 11 av 11

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Motala kommun

Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Motala kommun Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Motala kommun Lennart Elfving April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Sammanträden Revisorerna har under året haft 10 sammanträden Utbildningar Under året har samtliga revisorer deltagit i den kommunalekonomiska mässan i Malmö.

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor Robert Öberg, revisionskonsult Mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. Januari Lomma kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Lomma kommun Lomma kommun 1 av 18 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Stefan Karlsson. December Mönsterås kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av kommunens fastighetsunderhåll Mönsterås kommun Mönsterås kommun 1 av 16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund och syfte 4 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Uppföljning - granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Metod 1 2 Iakttagelser 2 2.1 Fastigheter

Läs mer

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder.

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder. Kommunrevisionen 2009-01-14 Servicenämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av kommunens fastigheter På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 ingemar.a.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-08-29 Dnr 99190000 0070 1999-0027 / 485C Dnr 1100227 1 (2) Fastighets-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet.

Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet. Rapport avseende granskning av lokalutnyttjandet. Östersunds kommun Januari 2013 Jenny Eklund, godkänd revisor Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3

Läs mer

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning

Gällivare kommun. Samordnad fastighetsförvaltning. Top bostäder AB. Revisionsrapport. Samordnad fastighetsförvaltning Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Jonas Wallin Revisionskonsult Samordnad fastighetsförvaltning Gällivare kommun Top bostäder AB Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning,

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Revisionsrapport Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Trelleborgs kommun Stefan Karlsson Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund och syfte 5 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun

UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun UNDERHÅLLSPLAN OCH PLANERAT UNDERHÅLL (PU) Mjölby kommun Efter ett långt uppehåll med PU har man beslutat att upprätta en PU-plan. Man kan konstatera att K behöver 62 miljoner första året. Realistisk är

Läs mer

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll

Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Kjell Arefjäll Jörn Wahlroth Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking 2007-10-31 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Granskning av strategisk lokalförsörjning goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av strategisk lokalförsörjning Av kommunfullmäktiges budget för år 2016 framgår

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer