Underhåll av fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhåll av fastigheter"

Transkript

1 Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Mjölby kommun Lennart Elfving April 2012

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollmål Revisionsmetod 4 3 Resultat av granskningen Fastighetsstrategier till grund för åtgärder i fastigheter Rutiner för underhållsplanering Ekonomisk planering (underhåll) Fastighetsförvaltningens kostnadsbild Investering kontra underhåll Synpunkter på underhåll och fastighetsförvaltningen från lokalnyttjarna 11 PwC

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Den fråga som granskningen ska belysa är följande: Säkerställer kommunstyrelsen att förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter organiseras och genomförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Granskningen visar följande: - Det saknas dokumenterade riktlinjer i form av en fastighetsstrategi och lokalförsörjningsplan till underlag för såväl anskaffning och avveckling av lokaler som strategiska överväganden inför större underhållsåtgärder och investering i fastigheter och flerårsplanering av fastighetsunderhållet - En större andel av underhållsmedlen har under de senaste tre åren gått till felavhjälpande underhåll i stället för till planerat underhåll, vilket indikerar att underhållsåtgärder i stor utsträckning är händelsestyrt och inte i enlighet med en väl övertänkt årscykel. Detta tillsammans med den kritik som riktats mot Tekniska kontoret från de större lokalnyttjande förvaltningarna leder till slutsatsen att organisationen för fastighetsförvaltning inte fungerar optimalt. - I budget 2012 för fastighetsförvaltningen upptar felavhjälpande underhåll en större andel av de sammantagna underhållskostnaderna (felavhjälpande och planerat underhåll). Budgeterade kostnader för felavhjälpande underhåll överstiger väsentligt riktvärden för kommunal fastighetsförvaltning medan budget för planerat underhåll understiger motsvarande riktvärden. Genomsnittet av de årliga sammantagna underhållskostnaderna under de senaste fem åren inkluderande budget för 2012, överensstämmer i stort med den nivå som enligt vår erfarenhet är vanligt förekommande i kommuner. Däremot har kostnaderna för felavhjälpande underhåll under samma period accelererat från en nivå motsvarande branschens riktvärden till den nu budgeterade höga nivån. Tekniska kontoret uppger att det finns ackumulerat eftersatt underhåll, vilket vi tolkar som ytterligare en förklaring förutom brister i organisationen, till att underhållet i stor utsträckning är händelsestyrt. Med hänvisning till eftersatt underhåll anger Tekniska kontoret att budgeterade medel för planerat underhåll är för lågt och har angett nivån minst 90 kr/kvm som målsättning för 2011 att jämföra med utfall 54 kr/kvm. Vi konstaterar emellertid att eventuellt behov av särskilda medel för eftersatt underhåll eller nivåhöjning av underhållsbudgeten inte beaktats inför den sänkning av internhyran som genomfördes vid ingången av Vår slutsats mot bakgrund av Tekniska kontorets uppgift om eftersatt underhåll är att vi ifrågasätter om den PwC 1 av 11

4 ekonomiska planeringen av fastighetsförvaltningens kostnader och intäkter bygger på en realistisk bedömning. - Begreppen investering respektive underhåll bör vara väl kända i organisationen genom dokumenterade centrala riktlinjer - Den uppfattning som lämnats från lokalnyttjare är att underhållsstatusen för kommunens fastigheter är hanterbar. Däremot riktas kritik mot Tekniska kontorets hantering av sitt förvaltaruppdrag avseende bl. a. brister i kommunikationen med lokalnyttjare och att åtgärder inte blir utförda. Sammanfattningsvis är vår revisionella bedömning att förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter inte är ändamålsenligt organiserat och att underhållsplanering inte utförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi rekommenderar att - Kommunstyrelsen tar fram en ägarstrategi för fastigheter och en lokalförsörjningsplan som kan ligga till grund för strategiska överväganden rörande anskaffning och avveckling av lokaler men också flerårig planering av större underhållsåtgärder och reinvesteringar - Organisationen för fastighetsförvaltning inom Tekniska kontoret bör ses över för att skapa tydligt operativt ansvar för fastigheternas förvaltning inkluderande ansvar för drift och underhåll och för att återskapa förtroendet för fastighetsförvaltningen hos verksamheterna/lokalnyttjarna. I översynen bör också ingå fördelningen av roller och ansvar mellan Tekniska kontoret och Serviceförvaltningen i syfte att skapa ett bättre och mer kostnadseffektivt samspel mellan parterna. - Tekniska kontoret bör redovisa en inventering av aktuell underhållsstatus för verksamhetsfastigheterna tillsammans med en analys av orsaker till höga kostnader för felavhjälpande underhåll. Analysen bör innehålla förslag till åtgärder, inkluderande eventuellt behov av ytterligare underhållsmedel, för att uppnå en fördelning mellan felavhjälpande och planerat underhåll som överensstämmer med förekommande för kommunal fastighetsförvaltning. - Kostnader för stöld/skadegörelse är anmärkningsvärt höga, vilket vi rekommenderar att särskilt utreda och att utforma en handlingsplan för att hantera orsaker. PwC 2 av 11

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är viktigt att kommunen har en ändamålsenlig organisation och rutiner för underhåll av dessa fastigheter både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Tekniska kontoret uppger sig såväl för 2009 som 2010 inte uppfyllt målet att underhålla verksamhetsfastigheterna så att skick och värde bibehålls över tiden. Som en effekt av minskat ekonomiskt utrymme för planerat underhåll uppger man att kostnaderna ökat för felavhjälpande underhåll (reparationer). 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: - Säkerställer kommunstyrelsen att förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter är organiserad och genomförs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt? Kontrollmål/granskningsmål: - Finns en övertänkt fastighetsstrategi som ligger till grund för beslut om åtgärder i fastigheter (dvs. de fastigheter som omfattas av åtgärder och åtgärdernas inriktning och ekonomiska omfattning baseras på en analys av verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler för överskådlig framtid)? - Finns rutiner som säkerställer att förvaltningen har kunskap om aktuell underhållsstatus och att planering och genomförande av underhållsåtgärder sker i enlighet med en väl övertänkt årscykel? - Är den ekonomiska planeringen (budgeten) för fastighetsförvaltningen övertänkt och bygger den på en realistisk bedömning av förvaltningens kostnader och intäkter? - Avviker fastighetsförvaltningens kostnadsbild väsentligt från jämförbara kommunala fastighetsförvaltningar? - Hanteras gränsdragningen mellan investering och underhåll på ett korrekt sätt? - Har framtida effekter, som den nuvarande underhållsnivån kan ge upphov till, analyserats och bedömts på ett realistiskt sätt? PwC 3 av 11

6 2.3 Revisionsmetod Den granskningsmetoden som tillämpats har byggt på intervjuer med kommunalråd, fastighetschef på tekniska kontoret, förvaltningscheferna på förskole- och skolförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen samt studier av underhållsplaner, rutiner och styrdokument för verksamheten. Kompletterande information har inhämtats från ekonomer vid Tekniska kontoret och Ekonomikontoret. Intervjuer har genomförts tillsammans med representant för revisorerna. Intervjuade handläggare har givits tillfälle att sakgranska ett utkast till rapport. 3 Resultat av granskningen 3.1 Fastighetsstrategier till grund för åtgärder i fastigheter Enligt uppgift förvaltar Tekniska kontoret ca kvm varm yta, varav kvm internhyreslokaler. Till den sistnämnda kategorin inräknas lokaler för förskola, skola, omsorg, kultur och fritidslokaler samt administration. Resterande kvm är till lika delar fördelat på reglerings- och saneringsfastigheter respektive industri- och affärslokaler. Lokalytan för internhyreslokaler utslagen på antal kommuninvånare ger nyckeltalet 6,9 kvm/invånare. Nyckeltal på 5-6 kvm är vanligt i kommuner, men det finns kommuner med nyckeltal understigande 5 kvm. Som jämförelse kan nämnas att Motala kommun har nyckeltalet 5,7 kvm beräknat på lokaler för kommunens primära verksamheter. Nyckeltal över 6 kvm avseende lokaler för kommunens primära verksamhet indikerar enligt vår erfarenhet att det finns en potential för att förbättra lokalutnyttjande, dvs. det finns överskott på lokalyta i förhållande till verksamheternas reella behov. Antal kvadratmeter förvaltad lokalyta är intressant i sammanhanget då begränsade medel för underhåll ska fördelas över fastighetsbeståndet. Ett som vi uppfattar centralt dokument för fastighetsförvaltningen är Riktlinjer för internhyressystemet 1. Dokumentet lägger ansvaret för avhjälpande och planerat underhåll på fastighetsförvaltningen avseende såväl invändigt som utvändigt underhåll. Skadegörelse bekostas av hyresgästen inom och på byggnader medan tekniska kontoret står för all yttre skadegörelse fram till fasad. För att återknyta till de inledningsvis beräknade nyckeltalen, är det vanligt i kommuner att man upprättar strategier som rör kommunens fastigheter och lokaler. Två exempel på strategier är - att kommunen enbart ska äga fastigheter som inrymmer kommunal verksamhet, såvida det inte finns särskilda skäl för annat. Strategin innebär att kommunen kontinuerligt omprövar fastighetsinnehavet och avvecklar när så anses befogat respektive ställer eget innehav mot att hyra från externa fastighetsägare. 1 Riktlinjer för internhyressystem, antagna av KS , 65 PwC 4 av 11

7 - att kommunen upprättar en flerårig lokalförsörjningsplan som årligen omarbetas inför budgetprocessen Nämnda exempel på övergripande fastighetsstrategier ingår i beslutsunderlag inför planering av underhållsåtgärder och andra kostnadskrävande åtgärder i fastigheterna. Detta för att inte lägga kostnader i åtgärder som ur verksamhetens perspektiv är bortkastade om fastigheten kommer att avvecklas eller genomgå annan större förändring, t ex ombyggnad, inom överskådlig tid. Vi har inte tagit del av någon dokumenterad ägarstrategi eller lokalförsörjningsplan för Mjölby. Enligt kommunalrådet lämnades ett uppdrag till Tekniska kontoret inför budgetprocessen 2011 att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan avseende framtida behov av utbildningsoch omsorgslokaler. Något resultat av uppdraget har ännu inte redovisats. Däremot har Skolförvaltningen tagit fram en egen lokalförsörjningsplan. En muntlig strategi från fastighetschefen innebär att prioritera åtgärder som rör klimatskyddet för fastigheter, dvs. tak och fasader. Fastighetsförvaltningen har redovisat dokumentet Arbetsplan Planerat underhåll som på objektsnivå anger planerade åtgärder med uppskattad kostnad. Vidare en verksamhetsplan för 2012 med förteckning över åtgärder och ansvarig handläggare. Vår bedömning: Det saknas dokumenterade övergripande strategier till underlag för bl a planering av underhåll och andra kostnadskrävande större åtgärder i fastigheterna. Mot bakgrund av att kommunen har positiv befolkningsutveckling och nyckeltalen visar på jämförelsevis stor förvaltad lokalyta, finns det anledning att påskynda arbetet med en strategisk lokalförsörjningsplan och ägarstrategi. Någon uppdaterad version av arbetsplan har inte redovisats i granskningen. 3.2 Rutiner för underhållsplanering Tekniska kontoret anger i Mål och budget följande målsättning för förvaltningen av internhyresfastigheter: -..förvaltas med tillgängliga medel på ett sätt att kvalité och värde bibehålls i ett långsiktigt perspektiv i enlighet med god ekonomisk hushållning - Energiförbrukningen ska minska med 5 % under planeringsperioden - Fastigheterna ska upplevas som en trygg och säker arbets- och boendemiljö - Tekniska kontoret ska vara aktivt och drivande i användning av lokaler för kommunens verksamheter - Tillgängligheten ska förbättras så att kraven på enkelt avhjälpta hinder uppfylls under planperioden PwC 5 av 11

8 Dokumentet innehåller vidare skrivningen Mjölby har ett ackumulerat underhållsbehov som tillsammans med ökade myndighetskrav avseende bl a arbetsmiljö är en stor utmaning under de kommande åren. Under den kommande treårsperioden måste en diskussion föras om hur kommunen ska kunna finansiera underhåll och reinvesteringar. I intervju med fastighetschefen presenterades en organisationskiss för fastighetsavdelningen, som återgavs i det utkast till rapport som lämnades för sakgranskning. Fastighetschefen anger emellertid efter sakgranskning att den tidigare organisationsskissen inte ger en rättvisande bild och lämnar därför följande skriftliga beskrivning av organisationen: Ena Fastighetsförvaltaren jobbar numer heltid åt hyresgästerna och driften av fastigheterna. En del mindre åtgärder såsom reparationer och underhåll sköter han också. Under de år 2009/2010 som snön orsakade vattenskador blev denna roll fullt upptagen med att sanera, reparera och hantera oroliga individer i och utanför organisationen, därav blev fastighetssyner inte fullt utförda i den utsträckning som borde gjorts. Den andra Fastighetsförvaltaren var vakant en kortare tid och blev nyligen tillsatt. I denna tjänst ingår även att vara VVS ansvarig. Uppskattningsvis 65 % förvaltare, 25 % VVS frågor i driften och 10 % investeringsprojekt. El och teleingenjören jobbar i huvudsak med säkerhet, liten del i projekt. Men även som en funktion i förvaltningen i frågor som inte förvaltarna själva klarar ut. Byggprojektledaren har i huvudsak investeringsprojekt på sitt bord var inv. budgeten 75 miljoner varav endast 49 miljoner hanns med. Detta fördelat på 45 st. projekt, varav 19 lokalanpassningar var budgeten 53 milj. men 38 milj. hans med. Fördelat på 56 projekt varav 22 lokalanpassningar. Den som jobbar med bostadsanpassning lägger ner ca 50 % av sin tid på det övrigt småprojekt. Utöver detta sker en stor del i att serva kommunen, såsom politiker och förvaltningar med kompetens där de själva saknar inom fastighetsfrågor. Fram till 2003 var det en som jobbade nästan heltid med planerat underhåll både strategiskt och operativt. Den personen fick andra uppgifter och underhållet lades över på en förvaltare som inte hade riktigt tid med det strategiska arbetet. Situationen finns kvar i dag. Den person som är tänkt att tillföras organisationen är en teknisk assistent som kan upprätthålla den strategiska planeringen på sikt samt övriga rutiner. Tekniska kontoret/fastighetsavdelningen köper skötsel- och hantverkstjänster internt från Serviceförvaltningen. Underhållsplanering beskrivs av fastighetschefen enligt följande: Ambitionen är att genomföra en fastighetssyn varje år med förvaltare och representanter från de verksamheter som nyttjar fastigheterna. Fastighetssyner har dock inte hunnits med under de senaste 1-2 åren. På grundval av resultatet av fastighetssyn och övrig information som finns om fastigheterna, görs en underhållsplan av fastighetschefen tillsammans med respektive förvaltare och projektledaren för planerat underhåll. Förvaltningsavdelningen har PwC 6 av 11

9 det IT-baserade underhållsprogrammet Xpand. En arbetsplan för avseende planerat underhåll har redovisats med redovisade åtgärder på objektsnivå (fastighet) och med överslagsmässiga kostnader. Vår bedömning: Fastighetsavdelningen är bemanningsmässigt väl tillgodosedd och man kan uppvisa diverse dokument med fördelade arbetsuppgifter och ansvar. Trots detta får vi uppfattningen att underhållsplanering inte sker löpande och med den effektivitet som bör förväntas av organisationen. Av den beskrivning som lämnats av fastighetschefen över hur arbetet organiseras inom avdelningen får vi intrycket av att ansvar för underhåll är otydligt utlagt i organisationen. 3.3 Ekonomisk planering (underhåll) Sedan 1992 tillämpas intern prissättning (internhyra) för verksamhetslokaler i kommunen. Enligt den beskrivning som lämnats för internhyressystemet betraktades de initiala hyrorna 1992 som marknadsmässiga och innebar att fastighetsförvaltningen gav ett kalkylerat överskott, som benämns regleringspost. Överskottet, dvs regleringsposten, har alltsedan internhyressystemet infördes skickats in till den centrala ekonomifunktionen att fördelas ut på verksamheterna som ett ekonomiskt bidrag till lokalkostnader. Eftersom hyrorna räknats upp under åren som kompensation för kostnadsutveckling har regleringsposten årligen legat på 8-14 mkr. Förutom det ursprungliga syftet med marknadsmässig hyressättning har regleringsposten också haft som syfte att utjämna effekter av eventuella förändringar av internräntan. Konstruktionen med regleringspost innebär en rundgång av medel och internhyran motsvarar inte de verkliga lokalkostnaderna, vilket bl a dels innebär att felaktiga uppgifter lämnas till bl.a. SCB dels att privata verksamheter som har anledning att jämföra sina lokalkostnader med kommunens, t ex friskolor, kan dra fördel av kommunens höga internhyra. Internhyran ger heller inte korrekt information som underlag för kalkylering av investering i befintliga fastigheter, verksamhetsanpassningar, etc. F o m 2012 har internhyran sänkts, dock finns kvar en regleringspost som kalkylerats till tkr. Motiveringen är att använda regleringsposten för utjämning av internränta och inflation. Utifrån den i föregående avsnitt refererade skrivningen i Mål och budget , om behov av mer underhållsmedel, kan vi konstatera att hänsyn till detta ej tagits inför sänkningen av internhyran. Inom kommunal fastighetsförvaltning är kostnader för planerat underhåll av intresse i budgetprocessen och fördelningen av underhållsmedel mellan felavhjälpande och planerat underhåll är av särskilt intresse vid revisionella granskningar. Som alternativ till felavhjälpande underhåll används också benämningen akut underhåll. Begreppen felavhjälpande respektive planerat underhåll är definierade åtgärder i förvaltningslitteraturen och definitionsmässigt avgränsade gentemot investeringsåtgärder. PwC 7 av 11

10 Vid jämförelse av underhållskostnader mellan kommuner är såväl den sammantagna summan av felavhjälpande och planerat underhåll av intresse som fördelat på respektive underhållsbegrepp. Bristfällig underhållsplanering resulterar vanligen i att åtgärder genomförs som felavhjälpande underhåll även om åtgärden vid fungerande rutiner skulle funnits med i en underhållsplan och då genomförts som planerat underhåll. Det finns också ett ömsesidigt samband genom att för snålt tilltagen budget för planerat underhåll kan resultera i att det uppstår behov av akuta åtgärder, som belastar utfallet för felavhjälpande underhåll. I tabell nedan redovisas uppgivna kostnader för planerat respektive felavhjälpande underhåll och summa underhåll för perioden 2005 t o m budget Ett vanligt sätt att jämföra kostnader över åren och mellan fastighetsförvaltningar är med nyckeltalet kronor per kvadratmeter (kr/kvm). Från fastighetsavdelningen har lämnats uppgift om lokalytan kvm för internhyreslokaler, som innefattar kommunens primära verksamheter, dvs. kärnverksamheten. Lokaler för primära verksamheter förutsätts underhållsmässigt bli prioriterade framför byggnader tillhörande reglerings- och saneringsfastigheter och kommersiella fastigheter. I tabellen beräknas därför nyckeltalet kr/kvm baserat på lokalytan för internhyreslokaler. I felavhjälpande underhåll ingår kostnader för stöld/skadegörelse i fastigheterna. Tkr budget 2012 Planerat underhåll Felavhjälpande underhåll Summa Kr/kvm Av tabellen framgår att den absoluta kostnaden för felavhjälpande underhåll ökat dramatiskt under de senaste 4-5 åren från en för kommunal förvaltning jämförelsevis normal nivå 2005/2006 på ca 33 kr/kvm. Likaså har andelen felavhjälpande av sammantaget underhåll ökat från ca 30 % 2005/2006 till % 2010/2011. I absoluta tal motsvarar detta 124 kr/kvm. Enligt fastighetsavdelningen orsakade mängden snö under vintern 2009/10 fuktskador i ett antal fastigheter för sammanlagt 8,4 mkr i återställningskostnader. Fastighetschefens kommentar är enligt följande: I Östergötland kom det anmärkningsvärt mycket snö under två vintrar, det talades om krishantering, förändrat klimat, 1-årsregn istället för 10-årsregn. Allt är byggt enligt en viss byggnorm som inte riktigt kommer att fungera i framtiden och hittills 2012 har fukt kommit istället nerifrån, marken. Våra grannar Linköping och Norrköping har haft exakt samma problem och skador som Mjölby kommun. Det är en ekonomisk omöjlighet att bygga om allt för kommande klimatförändring. Det tänket finns då det byggs nytt, om eller till. Det som har utförts är besiktning av alla tak och reparationer samt några byten av ett femtiotal tak har skett. PwC 8 av 11

11 Tekniska kontoret skriver i budgetdokument för 2012: För måluppfyllelse mot god ekonomisk hushållning ska planerat underhåll uppgå till minst 90 kr/kvm Redovisat 2010 Prognos 2011 Budget 2012 Planerat underhåll 36 kr/kvm 47 kr/kvm 69 kr/kvm Vår bedömning: Tekniska kontorets uppgifter om underhållskostnader som de återges i tabellen visar på att kontoret sammantaget disponerat betydande medel för underhåll och särskilt de senaste tre åren inkluderande budget för Enligt företaget REPAB:s nyckeltalsverk är ett vanligt nyckeltal för felavhjälpande underhåll ca kr/kvm. Om vi antar 40 kr/kvm som normaltal för felavhjälpande underhåll för 2010, 2011 och budget 2012, är resterande underhållsmedel teoretiskt att betraktas som planerat underhåll och uppgår då till 119 kr/kvm, 139 kr/kvm respektive budgeterat 94 kr/kvm. Dessa teoretiskt beräknade nyckeltal för planerat underhåll ska jämföras med Tekniska kontorets ovan refererade uppgifter ur budgetdokument för 2012 som anges till 69 kr/kvm. Uppgifterna styrker vår slutsats att flerårsplanering av underhåll inte fungerar ändamålsenligt, vilket resulterat i att åtgärder i alltför stor utsträckning är händelsestyrda och följaktligen genomförs som felavhjälpande. En ytterligare förklaring till de höga kostnaderna för felavhjälpande underhåll kan vara ackumulerat eftersatt underhåll. Enligt uppgift genomfördes omfattande underhåll av verksamhetsfastigheterna under senare delen av 1990-talet, vilket innebar att fastigheterna bedömdes vara i gott skick vid ingången av 2000-talet. Detta kan inneburit en för låg ambitionsnivån för planerat underhåll under mitten av 2000-talet och att ambitionen inte höjts allteftersom underhållsbehovet ökat med tiden. Vi efterlyser en analys av aktuellt underhållsbehov av fastigheterna och orsaker till höga kostnader för felavhjälpande underhåll. Av det material vi tagit del av framgår att kostnader för stöld/skadegörelse i fastigheter under perioden som lägst uppgått till tkr (2005) och som högst tkr (2008). Vi saknar uppgift för 2011 men konstaterar att Tekniska kontoret budgeterat 1,650 mkr för Enligt vår bedömning är kostnaderna anmärkningsvärt höga i förhållande till förvaltat fastighetsbestånd och vi har inte tagit del av någon kommentar eller plan för åtgärder. Detta mot bakgrund av att kostnaderna uppgått till sammanlagt 9,4 mkr under perioden PwC 9 av 11

12 Omfattningen av fuktskador orsakade av stora snömängder vintern 2009/10 är anmärkningsvärd. Vi har tagit del av en kortare redogörelse, men inte någon handlingsplan för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förebygga skador under kommande snörika vintrar. En hel del av skadorna tycks orsakade av brister i konstruktioner, vilket innebär att åtgärder kan betraktas som investering om åtgärderna inneburit förbättring av konstruktioner i syfte att förekomma nya skador. 3.4 Fastighetsförvaltningens kostnadsbild Vi har tagit del av sammanställning med kostnader fördelade per kostnadsslag och åren och budget Sammanställningen indikerar högre kostnader fastighetsskötsel relativt jämförbara fastighetsförvaltningar. På grund av möjliga orsaker som ligger utanför vår kännedom, är vår bedömning endast indikativ och grundas på erfarenhet från granskningar av ett antal fastighetsförvaltningar. Underhållskostnader har kommenterats i föregående avsnitt. Vår bedömning: Drifts- och administrationskostnader avviker inte väsentligt relativt jämförbara kommunala fastighetsförvaltningar, med reservation för att tillsyn/skötsel indikerar en något högre kostnadsnivå. Sammantaget budgeterade kostnader för avhjälpande och planerat underhåll för år 2012 är på en jämförelsevis vanligt förkommande nivå för kommunal fastighetsförvaltning enligt vår bedömning. Dock finns en spridd uppfattning i kommuner om att anslagna underhållsmedel till den nivån är för snålt tilltagna för att undvika kapitalförstöring. Däremot är den budgeterade fördelningen mellan felavhjälpande och planerat underhåll anmärkningsvärd genom att felavhjälpande överstiger planerat. Eftersom Tekniska kontoret inte kan visa upp en inventering och plan för åtgärdande av eftersatt underhåll eller en analys av orsaker till höga kostnader för felavhjälpande underhåll, kan vi inte dra någon slutsats om huruvida sammantaget budgeterade underhållsmedel är på en rimlig nivå. PwC 10 av 11

13 3.5 Investering kontra underhåll Dokumentet Riktlinjer för redovisning av investeringar, avskrivningar m m, antaget av kommunstyrelsen , innehåller tydliga anvisningar för vilka åtgärder som ska redovisas som underhåll respektive investering. I granskningen har inte gjorts någon verifiering genom stickprovskontroll av att riktlinjer följts. Vår bedömning: Begreppen investering respektive underhåll finns dokumenterade och tillgängliga för befattningshavare. 3.6 Synpunkter på underhåll och fastighetsförvaltningen från lokalnyttjarna Frågan har ställts till skolförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen och svaren är i huvudsak lika och med innebörd att - Fastigheternas underhållsstatus är hanterbar, dvs. det finns underhållsbehov men situationen är inte alarmerande - Däremot uttalas kritik mot fastighetsavdelningen som i huvudsak kan sammanfattas med att man saknar ett professionellt bemötande och hantering av förvaltningsuppdraget. Skolan har nyligen fört upp uteblivet åtgärdande av skador och tillbud till centrala samverkansgruppen. Fastighetschefen kommenterar kritiken från verksamheterna enligt följande: Nya förvaltare är på plats vilket har uppskattats av verksamheterna, man anser att personkemin stämmer bättre. Är det nya eller gamla uppgifter från verksamheten? Att fel som anmälts inte blir åtgärdade upplever även TK som ett stort problem som det aktivt jobbas med. I dagarna kommer en webbaserad felanmälan implementeras så verksamheterna kan följa ärendet. Ansvarig för felanmälan ska även aktivt börja jobba med vår utförare varför inte vissa fel blir åtgärdade enligt beställning. Vår bedömning: En samfällt allvarlig kritik mot Tekniska kontorets hantering av sitt förvaltningsuppdrag kommer från de stora lokalnyttjande primära verksamheterna. Kritik från lokalnyttjarna bör tas på allvar då ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att bedriva en bra verksamhet. Verksamhetsansvariga har också ett arbetsmiljöansvar, varför de är beroende av stöd från en väl fungerande fastighetsförvaltning. PwC 11 av 11

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012

Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Revisorernas redogörelse för verksamheten 2012 Sammanträden Revisorerna har under året haft 10 sammanträden Utbildningar Under året har samtliga revisorer deltagit i den kommunalekonomiska mässan i Malmö.

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll

Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Granskning av servicenämndens fastighetsunderhåll Eslövs kommun December 2008 Mattias Haraldsson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...4 2 Kartläggning

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder.

Rapporten översänds till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom och till servicenämnden för åtgärder. Kommunrevisionen 2009-01-14 Servicenämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av kommunens fastigheter På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av fastighetsunderhåll

Granskning av fastighetsunderhåll www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Revisionskonsult Carl-Magnus Stenehav Cert. kommunal revisor Granskning av fastighetsunderhåll Region Halland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov

Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Revisionsrapport Granskning av fastigheters långsiktiga underhållsbehov Trelleborgs kommun Stefan Karlsson Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Bakgrund och syfte 5 2.1 Revisionsfråga

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning - sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur Härryda kommun Juni 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Särredovisning av affärsverksamhet

Särredovisning av affärsverksamhet Revisionsrapport Särredovisning av affärsverksamhet Östersunds kommun 3 juni 2009 Anneth Nyqvist, revisionskonsult Hans Stark, Certifierad kommunal revisor 2009-06-03 Anneth Nyqvist/Uppdragsledare Hans

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012

Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 Granskning av kommunens samordning av fastighetsunderhållet 2012 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober/November 2012 Norrköpings kommun Granskning av kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av Fastighetsunderhåll

Granskning av Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av Fastighetsunderhåll Vetlanda kommun Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter

Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Revisionsrapport Granskning av Fastighetsförvaltning och prissättning av exploateringstomter Inger Andersson Carl-Magnus Stenehav Orust kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson

Förstudie. Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden. Östersunds kommun. Februari 2013. Roland Svensson Förstudie Genomlysning av övriga kostnader för barn- och utbildningsnämnden Östersunds kommun Februari 2013 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor Marianne Harr Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning Revisionsrapport Fastighetsförvaltning Kramfors kommun Hans Stark Erik Palmgren September 2011 Revisorerna i Kramfors kommun har den 12 oktober 2011 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Köpings kommun. Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 7

Köpings kommun. Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 7 Drift- och underhållssäkerhet för kommunens fritidsanläggningar Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Tranås kommuns revisorer. Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset. Revisionsrapport. KPMG 2007-06-11 Kristian Gunnarsson

Tranås kommuns revisorer. Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset. Revisionsrapport. KPMG 2007-06-11 Kristian Gunnarsson Granskning av ärendehanteringen avseende Blåljushuset Revisionsrapport KPMG Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Inledning, syfte och metod 1 2. Inledande process och beslutsunderlag 1 2.1 Politisk hantering

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av fastigheter. Leif Karlsson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Smedjebacken kommun. Underhåll av fastigheter. Leif Karlsson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Underhåll av fastigheter Smedjebacken kommun Leif Karlsson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ersättare Dan Ljungström, ordförande Gunnar Magnusson Anders Adolfsson Jan-Erik Aspegren Percy Karlsson Conny

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut

Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett köp av en fastighet i Lund. Arbetet skall presenteras i en rapport enligt

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer