Fastighetsförvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsförvaltning"

Transkript

1 Revisionsrapport Fastighetsförvaltning Kramfors kommun Hans Stark Erik Palmgren September 2011 Revisorerna i Kramfors kommun har den 12 oktober 2011 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den till Kommunstyrelsen samt styrelsen för Krambo Bostads AB och till Kommunfullmäktiges presidium för kännedom.

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga Bakgrund Revisionsfråga 2 3 Granskningsresultat Avtal mellan kommun och bolag Ansvar och roller Övergripande regler Detaljerade regler och avtal Revisionell bedömning God ekonomisk hushållning och intern kontroll Revisionell bedömning Intern kontroll avseende fastighetsunderhåll Revisionell bedömning 8 4 Jämförelse med andra kommuner Kostnader per invånare/brukare Ytor per brukare Nyckeltal för fastighetsförvaltningen 11 Kramfors kommun

3 1 Sammanfattning har på uppdrag av kommunens revisorer granskat frågor kring fastighetsförvaltning och fastighetsunderhåll avseende lokaler som de kommunala förvaltningarna använder i sina verksamheter. Granskningens övergripande revisionsfråga är om det finns en ändamålsenlig och tydlig organisationsstruktur för fastighetsförvaltning med avseende på verksamhetsfastigheter som ger förutsättningar för tillfredställande ekonomi och en tillräcklig intern kontroll. Samtliga verksamhetsfastigheter förvaltas av Krambo Bostads AB som också äger merparten av dessa fastigheter sedan de 2009 såldes av kommunen till bolaget. För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv fastighetsförvaltning som ger förutsättningar för en god ekonomisk hushållning är det avgörande att det finns en tydlig och klar rollfördelning mellan kommun och bolag samt att dialog och samverkan mellan parterna säkerställs. Vidare är det viktigt att den interna kontrollen är tillräcklig avseende planering, beställning och uppföljning av tjänster från entreprenörer inom fastighetsförvaltningen. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning: Ägardirektiv och bolagsordning för Krambo innehåller lite information och styrning med avseende på de kommunala verksamhetsfastigheterna. Kommunstyrelsen bör överväga om riktlinjerna i dessa styrdokument är tillräckliga De riktlinjer för lokalsamordning som kommunstyrelsen fastställt 2011 ger bra förutsättningar för vem som ansvarar för vad inom fastighetsförvaltningen. Vi menar att det är viktigt att kommunstyrelsen i samverkan med både bolaget och verksamhetsansvariga nämnder följer upp och utvärderar att riktlinjerna får genomslag i det praktiska arbetet med fastighetsförvaltning och lokaler Vi bedömer att det finns skäl för Krambo att se över redovisningen av verksamhetsfastigheterna och den ekonomiska uppföljningen. Enligt vår uppfattning skulle en specifikation av dessa i internredovisningen ge en tydligare bild av det ekonomiska läget för denna del av beståndet och dessutom tydligare visa om man i enlighet med ägardirektiven agerar affärsmässigt med avseende på de lokaler man äger och förvaltar för kommunens behov De rutiner som finns inom bolaget för beställning, uppföljning och kontroll av underhållsarbeten ger enligt vår bedömning förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. De kontroller vi gjort via stickprov ger inte heller anledning att ifrågasätta att kontrollerna är tillräckliga. Samtidigt är det viktigt att betona vikten av ett fortsatt internkontrollarbete där risker identifieras och där kontrollåtgärder och metoder ständigt utvecklas för att vara ändamålsenliga. Kramfors kommun 1 av 11

4 2 Bakgrund och revisionsfråga 2.1 Bakgrund Kommunen har överfört fastighetsförvaltningen avseende kommunens verksamhetsfastigheter till det kommunala bostadsbolaget Krambo. Revisorerna har identifierat ett behov av att klargöra frågor kring transaktioner och avtal mellan kommunen och bostadsbolaget upphandling avseende fastighetsförvaltningen samt ändamålsenlighet och säkerhet i den interna kontrollen Granskningen initieras efter genomförd väsentlighets- och riskanalys. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen och Krambo. Granskningen genomförs samordnat mellan kommunens revisorer och lekmannarevisor i Krambo. 2.2 Revisionsfråga Granskningens övergripande revisionsfråga är om det finns en ändamålsenlig och tydlig organisationsstruktur för fastighetsförvaltning med avseende på verksamhetsfastigheter som ger förutsättningar för tillfredställande ekonomi och en tillräcklig intern kontroll. Med utgångspunkt i denna övergripande fråga har följande underliggande frågor ställts i granskningen: Fungerar fastighetsförvaltningen för kommunens verksamhetsfastigheter på ett tillfredsställande sätt med avseende på roller och ansvarsfördelning? Fungerar fastighetsförvaltningen för kommunens verksamheter på ett sätt som säkerställer en god ekonomisk hushållning och tillräcklig intern kontroll? I granskningen bedömer vi i detta avseende den interna kontrollen utifrån hur bolaget har tillfredsställande rutiner för att bedöma och verkställa ett planerat underhåll av fastigheter utifrån underhållsbehov och nyttjande för att i enlighet med ägardirektiv tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens behov. Med god ekonomisk hushållning avses att underhållet av bolagets tillgångar säkerställer att värdet inte minskar i en omfattning utöver planenliga avskrivningar. Är den interna kontrollen avseende fastighetsunderhåll tillräcklig? Kramfors kommun 2 av 11

5 3 Granskningsresultat 3.1 Avtal mellan kommun och bolag Ansvar och roller Övergripande regler De ägardirektiv som kommunen angett för bolaget innehåller inga tydliga inriktningsmål specifikt för verksamhetsfastigheterna utöver att lokalerna ska vara ändamålsenliga. Övergripande riktlinjer för lokalsamordningen fastställdes av Kommunstyrelsen ( 64/2011). De övergripande riktlinjerna anger rutiner för lokalsamordning inom kommunen och mellan kommunen och Krambo. De områden som berörs i riktlinjerna är: Ansvar och organisation Avtal (hyreskontrakt) Lokalutnyttjande Underhåll/Förändringar Investeringar Nya lokaler Riktlinjerna anger tydligt kommunens ansvar som lokalhållare och Krambos ansvar som fastighetsägare och förvaltare. Vikten av en tydlig rollfördelning mellan dessa båda betonas tydligt i riktlinjerna. Av riktlinjerna framgår vidare att det kopplat till hyreskontraktet ska finnas en bilaga där det framgår hur framtida förändringar av verksamhetens behov ska hanteras. Rollen som lokalsamordnare är väsentlig för att riktlinjerna ska vara ett ändamålsenligt styrdokument. I riktlinjerna anges följande avseende lokalsamordnarens roll och uppgift: Lokalsamordnaren är handläggare avseende kontraktsskrivning och för kommunens talan i hyresförhandlingar Lokalsamordnaren ska kontinuerligt föra en dialog med fastighetsägaren Lokalsamordnaren medverkar vi interna omflyttningar och ska hålla en aktuell förteckning över vilka verksamheter som disponerar vilka lokaler Lokalsamordnaren har till uppgift att bevaka och föreslå rationaliseringar som på kort eller lång sikt reducerar kommunens kostnader Detaljerade regler och avtal De fastigheter som används i de kommunala förvaltningarnas verksamheter kan delas in i två kategorier: Kramfors kommun 3 av 11

6 Fastigheter som ägs av kommunen men förvaltas av Krambo Leasade fastigheter Fastigheter som ägs och förvaltas av Krambo AB Köpta fastigheter Bakgrunden till att det i samband med Krambos förvärv av fastigheter från kommunen år 2009 kvarstod några fastigheter är mervärdesskattereglerna som innebär att en försäljning ger negativa effekter för ekonomin ur ett koncernperspektiv. Avsikten är att genomföra förvärv så snart momsreglerna gällande återbetalning av lyft moms på investeringar gör det ekonomiskt försvarbart. För de s.k. leasade fastigheterna som kommunen äger gäller följande villkor: Krambo erlägger till kommunen en kallhyra som motsvarar ränta och avskrivningar på fastigheten Kommunen erlägger till Krambo en hyra som täcker Krambos samtliga kostnader för fastigheten, kapitalkostnder, drift och underhåll För varje fastighet finns ett upprättat hyreskontrakt mellan Krambo och brukaren, dvs den kommunala verksamheten Som bilaga till hyreskontraktet finns en gränsdragningslista där där man reglerar vad respektive part ska åtgärda och utföra För de fastigheter som Krambo köpt från kommunen gäller följande: Kommunen betalar en hyra för lokalerna vilken räknats fram då fastigheterna köptes av Krambo För varje fastighet finns ett upprättat hyreskontrakt mellan Krambo och brukaren, dvs den kommunala verksamheten, kontraktstiden är sjutton år Som bilaga till hyreskontraktet finns en gränsdragningslista där där man reglerar vad respektive part ska åtgärda och utföra Som bilaga till hyreskontraktet finns även ett dokument Kontrollstation som reglerar förfarandet vid de uppföljningar som ska göras vart femte år Gränsdragningslistan innehåller en ansvarsfördelning av åtgärder på fastigheten med tydig angivelse om åtgärden ska utföras och bekostas av Krambo eller brukaren. Utgångspunkten är enligt dokumentet Gränsdragningen utgår ifrån att Krambo som lokalhållare äger, bekostar och ansvarar för föremål som hör till byggnad/mark (fastighet) medan hyresgästen äger, bekostar och ansvarar för föremål som hör till verksamheten Kontrollstationen har med sitt femårsintervall två syften, dels att stämma av den demografiska utvecklingen i kommunen kommande besparings- och utvecklingskrav. Det andra syftet är att stämma av hur väl kontrakt och bilagor överensstämmer med inriktning och principer för ett fungerande hyresförhållande. I denna bilaga till hyreskontraktet regleras vad bolaget resp. brukaren ska göra i de fall brukaren önskar lämna en del av eller hela fastigheten. I första hand ska lokalsamordnaren och Krambo undersöka möjligheten att hyra ut lokalen till annan kommunal Kramfors kommun 4 av 11

7 verksamhet. I andra hand ska Krambo undersöka om fastigheten kan försäljas. Om inget av dessa alternativ kan nås då verksamheten lämnar en hel lokal har kommunen förbundit sig att köpa fastigheten till bokfört värde eller att betala hyra under kontraktstiden. I Krambos redovisning redovisas de leasade fastigheterna som ett separat företag vilket innebär att man kan ta ut en separat resultat- och balansräkning för dessa fastigheter. De köpta verksamhetsfastigheterna däremot ligger i samma interna företag som bolagets hyresfastigheter och övriga lokaler men de särredovisas med separata objektskoder för resp. fastighet. Däremot upprättas inte separata balansoch resultaträkningar för dessa affärsområden i bolagets redovisning Revisionell bedömning De övergripande styrdokumenten för bolaget (bolagsordning och ägardirektiv) reglerar i liten omfattning bolagets uppdrag att äga och förvalta verksamhetslokaler för kommunen. Ägardirektiv anger affärsmässighet och att lokalerna ska vara ändamålsenliga som utgångspunkt för bolagets inriktning. Vi rekommenderar att ägaren i kommande översyn av direktiven överväger att förtydliga vad ändamålsenligheten och affärsmässigheten innebär. Riktlinjerna för lokalsamordning fastställdes av kommunstyrelsen i april De är tydliga och konkreta med avseende på lokalsamordningen generellt och lokalsamordnarens roll i synnerhet. Då riktlinjerna är relativt nya så har de inte satt sig i organisationen ännu. Vi menar att det är mycket viktigt att kommunstyrelsen löpande utvärderar att riklinjerna får det praktiska genomslag i hanteringen av lokaler som man avsett med dem. Riktlinjerna rör i huvudsak lokalsamordnarens roll i relationen gentemot Krambo. Det är även viktigt att överväga och förtydliga lokalsamordnarens roll och uppgift i de kommunala förvaltningarna för att lokalhanteringen ska vara effektiv ur ett koncernperspektiv. Särskilt viktigt menar vi att det är att man vidareutvecklar formerna för investeringsplaner och nya lokaler mellan kommunen och bolaget. Där ska enligt riktlinjerna lokalsamordnaren sammanställa underlag inför budgetberedningen i samråd med fastighetsägaren. Vi har noterat att det tidigare varit fastighetsägaren som tagit fram dessa underlag. De detaljerade hyreskontrakten för respektive verksamhetslokal förtydligar på ett bra sätt rollfördelning och ansvar mellan verksamheten och fastighetsägaren Krambo. Gränsdragningslistan är ett bra verktyg för att undvika onödiga frågetecken kring vem som ansvarar för vad på fastigheten och hur ersättning ska ges vid utförda åtgärder. Den kontrollstation som ska göras minst vart femte år på verksamhetsfastigheterna är också bra för att säkerställa en dialog mellan verksamhet och fastighetsägare. Både på övergripande nivå och för respektive objekt är det dock enligt vår uppfattning viktigt att denna dialog sker fortlöpande. På den övergripande nivån i relationen mellan verksamheten och bolaget kommer lokalsamordnaren att ha en verklig nyckelroll för att säkerställa effektivitet i fastighetsnyttjandet ur ett långsiktigt perspektiv. Detta t.ex. genom att kanalisera ändrade förutsättningar och behov i verksamheterna över tid som ger effekter på fastighetsbeståndet. Vi bedömer att det finns skäl för Krambo att se över redovisningen av verksamhetsfastigheterna och den ekonomiska uppföljningen. Enligt vår uppfattning skulle en Kramfors kommun 5 av 11

8 specifikation av dessa i internredovisningen ge en tydligare bild av det ekonomiska läget för denna del av beståndet och dessutom tydligare visa om man i enlighet med ägardirektiven agerar affärsmässigt med avseende på de lokaler man äger och förvaltar för kommunens behov. 3.2 God ekonomisk hushållning och intern kontroll Krambo Bostads AB har förvaltat kommunens verksamhetsfastigheter sedan 1996 då ett särskilt förvaltningsavtal upprättades. År 2009 såldes flertalet verksamhetsfastigheter till bolaget. De fastigheter som inte överfördes till Krambo ägs även idag av kommunen men förvaltas av Krambo med utgångspunkt i de kontrakt som upprättats för resp. fastighet. I samband med överföringen gjordes en genomgång av fastigheternas skick av kommunens fastighetschef och bolaget. Underlaget för hyresnivåerna fastställdes i samband med att ägandet överfördes till Krambo. Utgångspunkten var de budgeterade nivåerna för fastighetskostnader som gällde i kommunen före 2009 och de kapitalkostnader som fastigheterna genererar i bolaget, fastigheterna såldes i huvudsak till bokfört värde. För de fastigheter där kommunen och bolaget konstaterade ett eftersatt underhåll sänktes priset under bokfört värde. Hyran som kommunen betalar till Krambo ska täcka fastigheternas drift och kapitalkostnader. Då bolaget har längre avskrivningstider än vad kommunen hade så fanns det möjlighet att skapa ett utrymme för ökade driftkostnader som t.ex. underhåll. Det underhåll som utförs på verksamhetsfastigheterna planeras och genomförs av bolaget. Inför varje år gör man i samband med budgetprocessen en ettårig underhållsplan för kommande budgetår. Inför budgetberedningen gör bolagets verksamhetschef en syn av fastigheterna tillsammans med verksamhetsansvariga. Underhållet genomförs därefter i huvudsak enligt plan men enligt bolaget används underhållskostnaden i viss mån som resultatregulator vilket gör att planerat underhåll kan få stå tillbaka då andra kostnader ökar under löpande år. Viss samverkan gällande underhållet i verksamhetsfastigheterna sker med kommunens lokalsamordnare. Enligt riktlinjerna för samordning ska en kontinuerlig dialog föras med lokalsamordnaren om vilka underhållsåtgärder som planeras. Planeringen av det årliga underhållet sker i Microsoft Excel och uppdateras av bolagets underhållsansvarige. Planerat underhåll läggs inte in i det fastighetssystem bolaget använder då någon utvecklad funktion för detta inte finns. Underhållskostnaden i bolagets fastigheter (samtliga) under de senaste tre åren har, enligt SABO-statistik, haft nedanstående nivåer i kr/m²: Typ av underhåll Akut 42,00 43,76 45,09 Planerat 57,13 52,77 59,07 Totalt 99,13 96,53 104,16 Kramfors kommun 6 av 11

9 För verksamhetsfastigheterna var underhållsnivåerna under 2010 enligt nedan: Typ av fastighet Akut Planerat Totalt Grundskola, kr/m² 44,4 35,3 79,7 Gymnasieskola, kr/m² 12,8 20,5 33,3 Äldreboenden, kr/m² 31,5 56,0 87,5 Leasade äldreboenden, kr /m² 26,1 11,5 37, Revisionell bedömning Med en vidgad definition av god ekonomisk hushållning där vi inkluderar att begreppet även innefattar att säkerställa att vårda och underhålla kommunkoncernens tillgångar så blir frågan om ett systematiskt och långsiktigt planerat underhåll viktig. Då underhållet f.n. planeras årsvis och övergripande underhållsplaner för flera år saknas menar vi att man bör överväga att upprätta sådana. Enligt riktlinjerna för lokalsamordning ska en dialog löpande ske mellan lokalsamordnaren och fastighetsägaren om planerade (regelbundna) underhållsåtgärder. En förutsättning för denna dialog är också att det finns långsiktiga planer från verksamheternas sida om framtida behov av verksamhetslokaler och förändringar under kommande år både vad gäller utökningar och minskade behov. En samordning på detta sätt kan vara ett sätt att säkerställa att inte underhållspengar satsas på lokaler som kommunen längre fram inte har behov av. När formerna för planering av underhållet har upprättats menar vi att det är viktigt att det finns kontinuerliga rutiner och system för att följa upp att planerat underhåll genomförs. Detta måste ske i samverkan mellan kommunen och bolaget. Vi bedömer att de underhållsnivåer som bolaget redovisat för 2010 är för låga för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Sett över tid behöver underhållsnivåerna ligga högre för att fastigheterna ska kunna vara fortsatt ändamålsenliga. Sett över tid har vi sett en förskjutning i bolagets kostnader för underhåll där andelen planerat underhåll minskat medan det akuta underhållet ökat. För 2010 är förhållandet planerat underhåll 57 % av totala underhållskostnaden att jämföra med åren då andelen låg över 70 % respektive år. 3.3 Intern kontroll avseende fastighetsunderhåll Rutinerna för beställning, genomförande och kontroll av fastighetsunderhållet på Krambos fastigheter följer i huvudsak nedanstående rutin: Planerat underhåll beställs av verksamhetschefen Akut underhåll och reparationer beställs av verksamhetschef, fastighetsassistent, bovärd eller av drift- och skötselansvarig Beställningen registreras i en webbapplikation där uppgifter om vad som ska utföras registreras, beställningen skickas till den entreprenör som ska utföra arbetet Kramfors kommun 7 av 11

10 Verksamhetschefen kontrollerar samtliga beställningar innan de går iväg till entreprenören via mail eller fax därefter registreras beställningen i fastighetssystemet samt i Microsoft Excel Faktura från entreprenören ska via referensnummer gå att koppla ihop med upprättad beställning Fakturan godkänns via elektronisk fakturahantering av bovärd och attesteras därefter av verksamhetschef eller fastighetsassistent. Fakturor över 100 tkr kontrolleras och attesteras även av ekonomichefen Bolaget har ramavtal inom flertalet områden såsom måleriarbeten, golvarbeten, elarbeten m.m. Avtalen sträcker sig i de flesta fall över två år med möjlighet till ett års förlängning. Upphandlingen av dessa ramavtal görs av VD som till en del tar hjälp av kommunens upphandlingsenhet för administrativa delar av upphandlingen. I de fall där det finns möjlighet nyttjar bolaget kommunens ramavtal och likaså kan kommunen ibland haka på bolagets upphandlingar på olika områden. Kontroll av att ramavtal följs görs av verksamhetschef och fastighetsassistent. Även VD går stickprovsmässigt in och kontrollerar följsamheten mot ramavtal. Vi har genom stickprov kontrollerat ett antal fakturor rörande fastighetsunderhåll och verifierat att de rutiner som finns har följts med avseende på dessa fakturor. Vi har även översiktligt granskat vilka leverantörer bolaget handlat hos under 2011 inom några av de tjänsteområden som omfattas av ramavtal Revisionell bedömning De rutiner som finns inom bolaget för beställning, uppföljning och kontroll av underhållsarbeten ger enligt vår bedömning förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. I ett fåtal av de granskade fakturorna saknas underliggande beställning som bilaga till den inskannade fakturan. Attestrutinen, som styrs av systemet, har i de granskade fakturorna fungerat väl. De ramavtalsområden som vi granskat visar på en god följsamhet mot ramavtal inom de områden där ramavtal finns upprättat. Bolagets interna kontroll av att ramavtal följs förefaller tillräcklig. Vi bedömer dock att inrapporteringen av planerade, beställda och utförda underhållsåtgärder är relativt omständig då flera olika system används i kedjan från planering till beställning och genomförande. Vi rekommenderar att bolaget undersöker möjligheterna att samla rutinen i ett system, förslagsvis det fastighetssystem man använder. På så sätt kan man samla information om såväl planerat som genomfört underhåll i det system som används för fastighetsförvaltningen. Enligt riklinjerna för lokalsamordning ska förändringar eller förbättringar utöver regelbundet underhåll beställas via lokalsamordnaren. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen i samverkan med bolaget säkerställer och följer upp att så sker. Kramfors kommun 8 av 11

11 4 Jämförelse med andra kommuner 4.1 Kostnader per invånare/brukare Bruttokostnad lokaler äldreomsorg, kr/inv 65+ Kramfors Sollefteå Västernorrlands län Härnösand Örnsköldsvik Genomsnitt, riket Kramfors kommun har lägre kostnader för lokaler inom äldreomsorgen än genomsnittet för länet liksom för de länskommuner som finns med i jämförelsen. Jämfört med ett vägt genomsnitt för riket är dock kostnaden 400 kr högre per invånare över 65 år. Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev Kramfors Sollefteå Västernorrlands län Härnösand Örnsköldsvik Genomsnitt, riket Kramfors kommun har 2009 högre kostnader för lokaler inom grundskolan än genomsnittet för länet. Av övriga länskommuner som finns med i jämförelsen har endast Örnsköldsvik lägre kostnad än Kramfors. Jämfört med genomsnittet för riket är dock kostnaden kr högre per elev. Kostnader för lokaler i gymnasieskola, kr/elev Kramfors Sollefteå Västernorrlands län Härnösand Örnsköldsvik Genomsnitt, riket För gymnasieskolan omfattar jämförelsen åren då statistiken för senare år inte är tillförlitlig. Liksom för grundskolan har kommunen högre kostnader per elev än länsgenomsnittet. Jämfört med riket är kostnaden per elev dock högre i Kramfors, skillnaden är ca 1 300:- per elev. Kramfors kommun 9 av 11

12 4.2 Ytor per brukare Inom kommunens grundskola gäller följande lokalytor i de olika skolorna, gennomsnittet för kommunens grundskolor ligger alltså på knappt 24 m² per elev. Inom gymnasieskolan är motsvarande värde XX m² per elev. Skola Antal elever m² per elev Högakustenskolan ,9 Gudmundråskolan ,7 Ytterlännässkolan ,0 Bollstaskolan ,1 Nylandsskolan ,3 Kramforsskolan ,7 Grämestaskolan ,6 Skarpåkersskolan 152 7,3 Lugnviksskolan 55 37,5 Nordingråskolan 83 22,8 Ullångersskolan 68 38,4 Torromsskolan 75 25,7 Summa/Medelvärde ,8 Motsvarande värde vid kommunens särskilda boenden för äldre är; Skola Antal platser m² per plats Gläntan, Kramfors 14 74,3 Kvarnbacken, Kramfors 60 56,7 Viktoriagården, Kramfors ,5 Kaptenen, Kramfors ,6 Sundbrolund, Ullånger 58 53,7 Sunnebo servicehus, Noraström ,0 Solsidan servicehus, Bollstabruk 23 86,9 Nybo servicehus, Nyland 27 89,6 Ytterlännäsgården, Bollstabruk ,7 Summa/Medelvärde ,8 Kramfors kommun 10 av 11

13 4.3 Nyckeltal för fastighetsförvaltningen De allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation SABO sammanställer årligen statistik för medlemmarna utifrån ekonomiska nyckeltal. Vi har tagit del av 2010 års statistik för Krambo och Solatum Hus & Hem AB och sammanställt vissa av dessa nyckeltal i tabellen nedan: Nyckeltal, kr/m² bostads- och lokalarea Krambo Solatum Riket Hyresbortfall % bostäder 8,4% 4,0% 1,7% Hyresbortfall % lokaler 2,7% 1,7% 3,6% Skuldtäckningsgrad 106,0% 131,2% 131,4% Soliditet, synlig 8,6% 9,7% 21,7% Avskrivning % av produktionskostnad 2,2% 2,0% 2,0% Reparationer och underhåll, kr/m² 104,2 132,7 225,8 Underhållskostnader, kr/m² 59,1 114,0 170,3 Räntekostnader, inkl borgensavgift 113,1 109,3 104,4 Kramfors Erik Palmgren Projektledare Hans Stark Uppdragsledare Certifierad kommunal revisor Kramfors kommun 11 av 11

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Lekmannarevision 2015

Lekmannarevision 2015 www.pwc.se Lekmannarevision 2015 Robert Bergman Revisionskonsult Mars 2016 Granskning av Vilhelminabostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB 1 Inledning Kommunens bolag: Lekmannarevision 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult

Revisionsrapport. Fastighetsunderhåll. Överkalix kommun. Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor. Robert Öberg, revisionskonsult Revisionsrapport Fastighetsunderhåll Hans Forsström, Certifierad kommunal revisor Robert Öberg, revisionskonsult Mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av fastighetsverksamheten

Granskning av fastighetsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fastighetsverksamheten Peter Aschberg Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor

Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin. Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Revisionsrapport nr 2, 2011 R Wallin Vadstena kommun Beställarroll fastighetsfrågor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod... 3 2.2. Utgångspunkt... 3 3. Bakgrund... 3 3.1.1. Kommentar...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bolagens tillväxtarbete

Bolagens tillväxtarbete Granskningsredogörelse Bolagens tillväxtarbete Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Fastighets AB Polaris Skelleftebostäder AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning

Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning www.pwc.se Olle Nilsson Pär Månsson Granskning av effektiviteten i kommunens fastighetsförvaltning Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till förbättringsåtgärder... 2 2.

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

PM - Koncernsamordning. Sollentuna kommun. Samordning och samarbete mellan kommunen och de kommunala bolagen. Dag Fagerhem Sofia Nylund

PM - Koncernsamordning. Sollentuna kommun. Samordning och samarbete mellan kommunen och de kommunala bolagen. Dag Fagerhem Sofia Nylund PM - Koncernsamordning Sollentuna kommun Samordning och samarbete mellan kommunen och de kommunala bolagen Dag Fagerhem Sofia Nylund Februari 2013 Bakgrund Sollentuna kommun bedriver genom Sollentunahem

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson

Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Utredning Alternativa lösningar för hyresavtal och ägande av Monteliusgården Ansvariga: Torstein Tysklind och Petter Börjesson Bakgrund o syfte. Gagnefsbostäder AB (GBAB) har köpt fastigheten Monteliusgården

Läs mer

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand

Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand ARBETSMATERIAL Granskning av ombyggnad Västervik Södra Strand Revisionsrapport Hans Stark, certifierad kommunal revisor Erik Palmgren, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Uppföljande granskning: leasingbilar

Uppföljande granskning: leasingbilar Revisionsrapport Uppföljande granskning: leasingbilar Vara kommun Karin Norrman Elgh Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Föreskrift Andra föreskrifter KS/2008:

Föreskrift Andra föreskrifter KS/2008: Dokumentnamn Ägardirektiv för TOP-bostäder AB Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Andra föreskrifter KS/2008:392 107 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunfullmäktige Nämnd- och utredningsenheten Beslutad

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Arbetsrapport Strömsunds kommun

Arbetsrapport Strömsunds kommun Arbetsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen Strömsunds kommun Anneth Nyqvist 2012-10-25 Anneth Nyqvis, projektledare Maj-Britt Åkerström, sakgranskning Strömsunds kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

PM Organisering och bedömd besparingspotential

PM Organisering och bedömd besparingspotential Rapporten upprättad av: Roger Bengtsson, Seniorkonsult Per Nilsson, Seniorkonsult PM Organisering och bedömd besparingspotential Ängelholms kommun 2011-03-07 Innehållsförteckning Sid 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR Revidering med anledning av att fastighetsförvaltningen samordnas i Strängnäs Bostads och Kommunfastigheter AB INNEHÅLL Kommunens policy och styrning

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer