Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering"

Transkript

1 Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Timavlönade Månadsavlönade Notera vid anmälan av de timanställdas yrken för löneförfrågan för den privata sektorn! Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (S) används för alla timavlönade. På den elektroniska blanketten är yrkeskoden förifylld utgående från föregående års korrigerade uppgifter. På den elektroniska blanketten kan inte andra koder än de givna yrkeskoderna användas (angivits på blanketten). Yrkena i Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (S) anges på en så detaljerad nivå som möjligt. Det är inte möjligt att ange nivåer med bara huvudgrupper. För månadsavlönade används huvudsakligen yrkeskoder efter näringsgren (B, C och F) För månadsavlönade har yrkeskoderna definierats efter näringsgren. Yrkeskoden har förifyllts på den elektroniska blanketten, om de yrkeskoder som krävs har använts. Vid behov kan Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (S) användas för månadsavlönade.

2 STATISTIKCENTRALENS ALLMÄNNA YRKESKLASSIFICERING... 3 Yrkesklassificeringens struktur... 3 Användning av yrkesklassificeringen... 4 YRKESKODER CHEFER OCH HÖGRE TJÄNSTEMÄN Högre tjänstemän och chefer i organisationer Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter Chefer för småföretag SPECIALISTER Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen Specialister inom övriga branscher EXPERTER Experter inom naturvetenskaper och teknik Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård Trafiklärare m.fl Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar KONTORSPERSONAL OCH PERSONAL I KUNDSERVICEARBETE Kontorspersonal Personal i kundservicearbete SERVICE-, FÖRSÄLJNINGS- OCH OMSORGSPERSONAL Service- och omsorgspersonal Modeller, försäljare och varudemonstratörer JORDBRUKARE, SKOGSARBETARE M.FL Jordbrukare, skogsarbetare m.fl BYGGNADS-, REPARATIONS- OCH TILLVERKNINGSARBETARE Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Personal inom finmekanik och konstindustri Övriga hantverksarbetare PROCESS- OCH TRANSPORTARBETARE Processarbetare Tillverkare och hopsättare, industriprodukter Förare och sjötrafikarbetare m.fl ÖVRIGA ARBETSTAGARE Övrig servicepersonal Medhjälpare inom jord- och skogsbruk Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl

3 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering I löneförfrågan gällande den privata sektorn år 2008 anges yrken för timavlönade samt för måndsavlönade inom organisations- och forskningsbranschen enligt Statistikcentralens Yrkesklassificering Vid behov kan klassificeringen också användas för månadsavlönade i förfrågan år Klassificeringen bygger på Europeiska unionens yrkesklassificering ISCO-88 (COM). Med hjälp av yrkesklassificeringen utarbetas statistik om befolkningens yrkesstruktur och löner. Användningen av samma yrkesklassificering i olika statistik, undersökningar och register möjliggör produktion av jämförbar statistik över yrkesstrukturen under olika tider och i olika områden. Vid definiering av yrkeskoden kan Ni använda Statistikcentralens sökmotor, som Ni kommer till via en länk på den elektroniska blanketten eller via adressen: Yrkeskoden skall anges på 4-siffer- eller 5-sifferninvå och det första tecknet i kden är S (t.ex. bokförare S3433). Yrkesklassificeringens struktur Denna yrkesklassificering består av nio huvudgrupper. Huvudgrupperna 2 9 har bildats på basis av nivån på yrkesskickligheten. Yrkena i huvudgrupperna indelas efter specialiseringsområde. Yrkena i huvudgrupperna 4 8 gäller alla samma yrkesskicklighetsnivå. För huvudgruppen 1 (Chefer och högre tjänstemän) definieras ingen yrkesskicklighetsnivå. Huvudklasser och den nivå på yrkesskicklighet som huvudklassen kräver Huvudklasser Nivån på yrkesskickligheten 1 Chefer och högre tjänstemän 2 Specialister 4 3 Experter 3 4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 2 5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 2 6 Jordbrukare 2 7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 8 Process- och transportarbetare 2 9 Övriga arbetstagare 1 Yrkesskickilighetsnivåer: Nivå 1 gäller grundutbildning som vanligen inleds som 5 7-åring. Utbildningen tar ungefär fem år. Nivå 2 det första och andra skedet i utbildning på andra stadiet. Det första skedet i utbildningen inleds som åring och det tar omkring tre år. Det andra skedet inleds som åring och tar också tre år. Arbetsplatsutbildning eller arbetserfarenhet kan vara nödvändig, ibland i form av läroavtalsutbildning. Arbetsplatsutbildning och arbetserfarenhet kompletterar den formella utbildningen eller ersätter den delvis eller i vissa fall helt. Nivå 3 utbildning som inleds som åring. Utbildningen tar fyra år och leder till examen som ändå inte motsvarar lägsta högskoleexamen. Nivå 4 utbildning, som inleds som åring. Utbildningen tar 3 4 år eller längre och leder till lägre högskoleexamen, grundexamen eller motsvarande. T.ex. sådana yrken som i genomsnitt kräver s.k. högre 3

4 examen (magister, licentiat, doktor) som avlagts vid ett universitet eller en högskola, hör till nivå 4, dvs. dessa yrken hör till huvudklassen 2 Specialister. Även om utbildningsnivån ligger bakom klassificeringen av yrken, bör man vid klassificering av personer beakta att motsvarande nivå på yrkesskicklighet kan uppnås också via arbetserfarenhet. Å andra sidan kan en person klassificeras på en lägre nivå än den formella utbildningen enligt arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Dessutom bör man komma ihåg att det arbete som personen utför, dvs. yrke, väsentligt kan avvika från den formella utbildningen (t.ex. pensionerad officer som personalchef på ett företag). Användningen av yrkesklassificeringen Med yrke avses det arbete en person utför oberoende av yrkesställning (löntagare företagare), utbildning eller arbetsplatsens näringsgren. Därför har en textbehandlare i en verkstad samma yrke som en textbehandlare i ett ämbetsverk, om deras arbetsuppgifter kräver samma yrkesskicklighet. Definiering av yrkesgrupp grundar sig på kvaliteten och svårighetsgraden på arbetsuppgifterna samt på yrkesskickligheten, som man skaffat genom arbete eller utbildning. I yrkesklassificeringen har man strävat efter att beakta den yrkesskicklighet som arbetet kräver eller den anställdas yrkesskicklighet. Klassificeringen grundar sig på två huvudbegrepp: kvaliteten på arbetsuppgifterna, dvs. yrke och yrkesskicklighet. Klassificeringens struktur definieras på basis av yrkesskicklighet, som har två dimensioner: nivå och specialiseringsområde. Nivån på yrkesskickligheten beskriver arbetsuppgifternas mångfald och omfattning, specialiseringsområdet de kompetensområden, verktyg, maskiner eller material som används eller kvaliteten på produkterna eller tjänsterna. Yrkesklassificeringen är en JHS-standard (JHS 150). Publikationer: Yrkesklassificeringen Helsingfors: Statistikcentralen, (Handböcker/Statistikcentralen, 14) Bilaga 1, Förteckning. Helsingfors: Statistikcentralen, (Handböcker/Statistikcentralen, 14) Bilaga 3, Sammandrag. Helsingfors: Statistikcentralen, (Handböcker/Statistikcentralen, 14) Noggrannare beskrivningar av yrkesgrupperna finns på Statistikcentralens webbsidor på adressen: 4

5 Yrkeskoder 1 Chefer och högre tjänstemän 11 Högre tjänstemän och chefer i organisationer 111 Högre tjänstemän S1110 S11101 S11102 S11103 Högre tjänstemän Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning Högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning Direktörer inom stads- och kommunförvaltning 114 Chefer i organisationer S1141 S1142 S1143 Partiledare Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer Chefer i andra organisationer 12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter 121 Generaldirektörer och verkställande direktörer S1210 Generaldirektörer och verkställande direktörer 122 Drift- och verksamhetschefer S1221 S1222 S1223 S1224 S1225 S1226 S12261 S12269 S1227 S1228 S1229 S12291 S12292 S12293 S12294 S12299 Driftchefer inom jord- och skogsbruk Driftchefer inom industri Driftchefer inom byggverksamhet Driftchefer inom handel m.m. Hotell- och restaurangchefer Verksamhetschefer inom transport, lager och datakommunikation Fartygschefer (stort fartyg) Övriga chefer inom transport, lager och datakommunikation Verksamhetschefer inom företag för företagsservice m.m. Verksamhetschefer inom städsektor och skönhetsvård o.d. Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster Verksamhetschefer inom motions- och fritidsverksamhet Verksamhetschefer inom kulturverksamhet Övriga drift- och verksamhetschefer 123 Chefer för särskilda funktioner S1231 S1232 S1233 S1234 S1235 S1236 S1237 S1239 Ekonomichefer och administrativa chefer Personalchefer Försäljnings- och marknadsföringschefer Reklam- och informationschefer, PR-chefer Inköps- och lagerchefer Datachefer Forsknings- och utvecklingschefer Övriga chefer inom specialområden 5

6 13 Chefer för småföretag 131 Chefer för småföretag S1311 S1312 S1313 S1314 S1315 S1316 S1317 S1318 S1319 Chefer för småföretag inom jord- och skogsbruk Chefer för småföretag inom tillverkning Chefer för småföretag inom byggbranschen Chefer för småföretag inom handel o.d. Chefer för småföretag inom hotell- och restaurangbranschen Chefer för småföretag inom transport, lager och datakommunikation Chefer för småföretag inom företagsservice Chefer för småföretag inom städsektorn och skönhetsvård o.d. Övriga chefer för småföretag 2 Specialister 21 Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik 211 Specialister inom fysik och kemi S2111 S2112 S2113 S2114 Fysiker och astronomer Meteorologer Kemister Geologer och geofysiker 212 Specialister inom matematik och statistik S2121 S2122 Specialister inom matematik Specialister inom statistik 213 Dataspecialister S2131 S2139 Datateknikplanerare och -programmerare Övriga dataspecialister 214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik S2141 S2142 S2143 S2144 S2145 S2146 S2147 S2148 S2149 Specialister inom husbyggande Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad Specialister inom elteknik Specialister inom elektronik och informationsteknik Specialister inom maskinteknik Specialister inom träförädling och kemisk processteknik Specialister inom processteknik inom bergsindustrin Specialister inom kartläggning och lantmäteri Övriga specialister inom teknik 22 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård 221 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl. S2211 S2212 S22121 Biologer, botanister, zoologer m.fl. Farmakologer, patologer m.fl. Farmakologer, biokemister m.fl. 6

7 S22122 S2213 S22131 S22132 Patologer Specialister inom jord- och skogsbruk Specialister inom jordbruk, trädgårdsskötsel och fiskhushållning Specialister inom skogsbranschen 222 Läkare, provisorer och övriga hälso- och sjukvårdsspecialister S2221 S22211 S22212 S22213 S2222 S2223 S2224 S2229 Läkare Överläkare Specialläkare och avdelningsläkare Övriga läkare Tandläkare Veterinärer Provisorer Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 223 Överskötare och avdelningsskötare S2230 S22301 S22302 Överskötare och avdelningsskötare Överskötare Avdelningsskötare 23 Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen 231 Universitets- och högskollärare S2310 S23101 S23102 S23103 Universitets- och högskollärare Professorer Lektorer och överassistenter Assistenter och timlärare 232 Ämneslärare och lektorer S2321 S23211 S23212 S23213 S23214 S23215 S23219 S2322 S23221 S23222 S2323 Lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium Lärare i matematiska ämnen Modersmålslärare Språklärare Lärare i humanistiska och naturvetenskapliga ämnen Lärare i praktisk-estetiska ämnen Övriga lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium Lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor Lektorer vid yrkesläroanstalter Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare 233 Klasslärare och barnträdgårdslärare S2331 S2332 Klasslärare Barnträdgårdslärare 234 Speciallärare S2340 Speciallärare 235 Övriga specialister inom undervisningsbranschen S2351 Övriga lärare och utbildningsplanerare 7

8 S23511 S23512 S2352 S2359 Utbildningschefer och -planerare samt utbildare Lärare i retorik och muntlig framställning Inspektörer och specialister i undervisningsmetoder Studiehandledare 24 Specialister inom övriga branscher 241 Specialister inom affärslivet och organisationer S2411 S2412 S2419 S24191 S24192 S24193 S24194 Revisorer, kamrerer m.fl. Personalplanerare m.fl. Övriga specialister inom affärslivet och organisationer Specialister inom reklam och marknadsföring Informatörer Konsumentrådgivare m.fl. Specialister inom organisationer 242 Specialister inom juridik S2421 S2422 S2429 Advokater och åklagare Domare Övriga specialister inom juridik 243 Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn S2431 S24311 S24312 S2432 Arkivarier och specialister inom museisektorn Arkivarier Specialister inom museisektorn Bibliotekarier, informatiker m.fl. 244 Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper S2441 S2442 S2443 S2444 S2445 S24451 S24452 S24453 S2446 S24461 S24462 Nationalekonomer Samhälls- och kulturforskare Historiker m.fl. Språkforskare, översättare och tolkar Psykologer, psykoterapeuter och talterapeuter Psykologer Psykoterapeuter Talterapeuter Specialister inom socialsektorn Socialarbetare Planerare inom socialsektorn 245 Journalister, konstnärer m.fl. S2451 S24511 S24512 S24513 S24514 S24515 S2452 S24521 S24522 S24523 S2453 S2454 Journalister, författare m.fl. Chefredaktörer Tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker Radio- och TV-redaktörer Reklamredaktörer Författare och dramaturger Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl. Bildkonstnärer Grafiska planerare Planerare och konstnärer inom den konstindustriella branschen Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik Danskonstnärer 8

9 S2455 S24551 S24552 Skådespelare och regissörer Skådespelare Teater- och filmregissörer 246 Präster m.fl. specialister inom religion S2460 Präster m.fl. specialister inom religion 247 Specialister inom den offentliga sektorn S2470 S24701 S24702 Specialister inom den offentliga sektorn Specialister inom statsförvaltning Specialister inom kommunalförvaltning 3 Experter 31 Experter inom naturvetenskaper och teknik 311 Experter inom fysik, kemi och teknik S3111 S3112 S31121 S31122 S31123 S3113 S3114 S3115 S3116 S3117 S3118 S3119 S31191 S31192 S31193 S31199 Tekniska experter inom naturvetenskaper Experter inom byggande och samhällsbyggande Experter inom husbyggnad Experter inom markanvändning och samhällsbyggnation Experter inom kartläggning och lantmäteri Experter inom elteknik Experter inom elektronik och informationsteknik Experter inom maskinteknik Experter inom träförädling och kemisk processteknik Experter inom gruvteknisk processteknik Tekniska ritare Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter Tekniska experter inom mekanisk skogsindustri Experter inom grafisk teknik Experter inom textil- och beklädnadsindustrin Övriga experter inom den tekniska branschen 312 Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl. S3120 Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl. 313 Ljud- och bildtekniker S3131 S3132 S3139 Fotografer, bild- och ljudinspelare Radio- och TV-kontrollörer Övriga ljud- och bildtekniker 314 Sjö-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare S3141 S3142 S3143 S3144 S31441 S31442 S3145 Maskinchefer och -mästare på fartyg Styrmän och chefer på mindre fartyg Piloter och styrmän Flyg- och hamntrafikledare Flygledare m.fl. Hamntrafikledare Flygsäkerhetstekniker m.fl. 9

10 315 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer S3151 S3152 S31521 S31522 Byggnads- och brandinspektörer Arbetarskydds- och produktsäkerhetsinspektörer Arbetarskyddsinspektörer Besiktningsmän, produktsäkerhets- och kvalitetsinspektörer 32 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård 321 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper S3211 S3212 S32121 S32122 S3213 Laboranter m.fl. Agrologer och skogsbrukstekniker Agrologer Skogsbrukstekniker Rådgivare inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeribranschen 322 Experter inom hälsovård (exkl. sjukvård) S3222 S32221 S32222 S3223 S3224 S3225 S3226 S32261 S32262 S32269 S3227 S3228 S3229 Hälsoinspektörer och miljöskyddsarbetare Hälsoinspektörer Miljöskyddsarbetare Dietister m.fl. Optiker Tandhygienister Fysioterapeuter och ergoterapeuter m.fl. Fysioterapeuter Ergoterapeuter Övriga terapeuter Seminörer m.fl. Farmaceuter Naturläkare 323 Sjukskötare, barnmorskor m.fl. S3231 S32311 S32312 S32313 S32314 S32315 S3232 Sjukskötare m.fl. Sjukskötare Hälsovårdare Röntgenskötare Laboratorieskötare Hörselundersökare Barnmorskor 33 Trafiklärare m.fl. 334Trafiklärare m.fl. S3340 Trafiklärare, lärare vid frisör- och kosmetologskolor m.fl. 34 Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar 341 Experter inom försäljning och finansiering S3411 Värdepappers- och valutamäklare 10

11 S3412 S3413 S34131 S34132 S3414 S3415 S34151 S34152 S34153 S3416 S3417 S3419 S34191 S34192 S34193 S34194 Försäkringsrepresentanter Fastighetsmäklare och disponenter Fastighetsmäklare Disponenter Turistombud och researrangörer Försäljningsförhandlare, -representanter och -sekreterare Försäljningsförhandlare och -representanter Försäljnings- och exportsekreterare Partiförsäljare Inköpare Skadeinspektörer och auktionister Chefer inom försäljning och försäkring Bank- och postchefer Affärsföreståndare och småbutiksföretagare Servicestationsföreståndare Kontorschefer 342 Tjänsteförmedlare inom affärslivet S3421 S3422 S3423 S3429 Agenter Speditörer och tullare Arbetsförmedlare Övriga tjänsteförmedlare inom affärslivet 343 Administrativa tjänstemän S3431 S3432 S3433 S3434 Ledningssekreterare, avdelningssekreterare Rättegångsombud och utsökningsmän Bokförare m.fl. Statistikförare, intervjuare m.fl. 344 Tulltjänstemän, gräns- och sjöbevakare, skatteberedare m.fl. S3441 S34411 S34412 S3442 S3443 Tulltjänstemän och gräns- och sjöbevakare Tulltjänstemän Gräns- och sjöbevakare Skatteberedare och -inspektörer Socialskyddstjänstemän 345 Kommissarier och överkonstaplar S3450 Kommissarier och överkonstaplar 346 Handledare m.fl. inom socialsektorn S3460 S34601 S34602 S34603 Handledare m.fl. inom socialsektorn Handledare och socialpedagoger Ungdomsledare Handledare och sysselsättningsledare 347 Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl. S3471 S34711 S34712 S3472 S3473 S3474 S3475 Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl. Experter inom konst- och konstindustribranschen Scriptor m.fl. Presentatörer i radio, TV m.fl. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning Clowner, trollkonstnärer, akrobater m.fl. Idrottare, idrottstränare, idrottsinstruktörer m.fl. 11

12 S34751 S34752 Idrottare och idrottstränare Idrottsinstruktörer 348 Församlingsarbetare S3480 S34801 S34809 Diakoner och församlingsarbetare Diakoner och diakonissor Övriga församlingsarbetare 4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 41 Kontorspersonal 411 Sekreterare, textbehandlare m.fl. S4112 S4113 S4114 S4115 Textbehandlare Dataregistrerare Fakturerare Sekreterare 412 Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl. S4121 S4122 Löneräknare, kassörer m.fl. Kontorstjänstemän inom försäkringsbranschen 413 Kontorstjänstemän inom transport och lager S4131 S4133 S41331 S41339 Lagerförvaltare m.fl. Ledare för spårbunden trafik och övriga kontorstjänstemän inom transport Spårtrafikledare Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition 414 Biblioteks- och postkontorspersonal m.fl. S4141 S4142 S41421 S41422 Biblioteks-, arkiv- och museianställda Posthandläggare och kontorsvaktmästare Brevbärare och postsorterare Kontorsvaktmästare 419 Övrig kontorspersonal S4190 Övrig kontorspersonal 42 Personal i kundservicearbete 421 Personal i kundservicearbete inom penningtrafik S4211 S4212 S4213 S4214 S4215 Biljettförsäljare Post- och banktjänstemän Bingo- och kasinospelsskötare Pantlånare Inkasserare 422 Övrig personal i kundservice S4221 Resebyråtjänstemän 12

13 S4222 S4223 S42231 S42232 Receptionister och personal vid informationsdisk Växeltelefonister och larmjourhavare Växeltelefonister Larmjourhavare 5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 51 Service- och omsorgspersonal 511 Personal inom resetjänster S5111 S5112 S5113 Flygvärdinnor, purser m.fl. Konduktörer m.fl. Guider och reseledare 512 Restaurang- och storhushållspersonal S5121 S51211 S51212 S5122 S5123 Restaurang- och storhushållsföreståndare m.fl. Restaurang- och storhushållsföreståndare Städförmän Kockar, kokerskor och kallskänkor Serveringspersonal 513 Primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl. S5131 S51311 S51312 S5132 S51321 S51322 S51323 S51324 S51325 S51326 S51327 S5133 S51331 S51332 S5139 S51391 S51399 Barnavårdsarbetare Barnskötare och daghemsbiträden Familjedagvårdare m.fl. Primärskötare, närvårdare m.fl. Primärskötare och närvårdare Mentalhälsovårdare Medikalvaktmästare - ambulansförare Vårdare av utvecklingshämmade Tandskötare Vårdare inom socialsektorn Instrumentvårdare Hemvårdare, personliga assistenter m.fl. Hemvårdare och hemhjälpare Personliga assistenter m.fl. Läkemedelsarbetare m.fl. på apotek Läkemedelsarbetare Veterinärbiträden 514 Servicepersonal (personliga tjänster) S5141 S51411 S51412 S51413 S51419 S5143 S51431 S51432 S5149 Frisörer, kosmetologer m.fl. Herr- och damfrisörer Skönhetsvårdare Konditionsskötare, pedikyrister m.fl. Baderskor m.fl. Begravningsbyråpersonal Begravningsbyråföreståndare Övrig begravningspersonal Övrig servicepersonal (personliga tjänster) 13

14 516 Säkerhets- och bevakningspersonal S5161 S5162 S5163 S5169 Brandmän Poliser Fångvaktare Väktare och ordningsvakter 52 Modeller, försäljare och varudemonstratörer 521 Modeller S5210 Modeller 522 Försäljare, varudemonstratör S5220 S52201 S52202 S52203 Försäljare, varudemonstratör Varudemonstratör Försäljare och butikskassörer Specialförsäljare 6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 61 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 611 Åker- och trädgårdsodlare S6111 S61111 S61112 S6112 S61121 S61122 S61123 Åkerodlare och åkerodlingsarbetare Åkerodlare Arbetsledare och arbetare inom åkerodling Trädgårds- och växthusodlare och -arbetare Trädgårds- och växthusodlare Arbetsledare inom trädgårds- och växthusodling Trädgårds- och växthusarbetare 612 Husdjursuppfödare och djurskötare S6121 S6122 S6123 S6129 Husdjursuppfödare Husdjursskötare Jordbruksavbytare Övriga husdjursuppfödare och djurskötare 613 Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift) S6130 Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift) 614 Skogsbrukare och skogsarbetare S6140 Skogsbrukare och skogsarbetare 615 Fiskodlare, fiskare och jägare S6151 S61511 S61512 S6152 Fiskodlare och fiskodlingsarbetare Fiskodlare och fiskodlingsarbetare Arbetsledare och arbetare inom fiskodling Fiskare 14

15 S6154 Viltvårdare och jägare 7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 71 Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare 711 Gruvarbetare, laddare, stenhuggare m.fl. S7111 S7112 S7113 Gruv- och stenbrytningsarbetare Laddare och sprängare Stenhuggare och -skärare m.fl. 712 Byggnadsarbetare m.fl. S7121 S7122 S7123 S7124 S7129 Byggnadsarbetare Murare och plattläggare Armerare Timmermän Övriga byggnads- och reparationsarbetare m.fl. 713 Byggnadshantverkare S7131 S7132 S7133 S7134 S7135 S7136 S7137 S7139 Takmontörer och -reparatörer Golvläggare Rappare Isoleringsmontörer Glasmästare Rörläggare Byggnadselmontörer Övriga byggnadshantverkare 714 Målare och saneringsarbetare S7141 S71411 S71412 S7143 Målare Byggnadsmålare Bilmålare och övriga målare Saneringsarbetare och sotare 72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer 721 Gjuteriarbetare, svetsare, plåtslagare m.fl. S7211 S7212 S7213 S7214 S7215 S7216 Formare och kärnmakare Svetsare och gasskärare Tunnplåtslagare Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer Kabelläggare och riggare Dykare 722 Smeder, verktygsmakare och maskinställare S7221 S7222 S7223 S7224 Smeder Verktygsmakare och låssmeder Maskinställare och verkstadsmekaniker (all round) Maskinslipare, -polerare och -vässare 15

16 723 Maskinmontörer och reparatörer S7231 S7232 S7233 Motorfordonsmontörer och -reparatörer Flygmontörer och -reparatörer Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner) 724 El-, tele- och elektronikmontörer och -reparatörer S7241 S7242 S72421 S72422 S72423 S7244 S7245 Elmontörer och -reparatörer Montörer och reparatörer (elektroniska apparater) Datamontörer och -reparatörer Automationsmontörer och -reparatörer Elektronikmontörer och -reparatörer Telemontörer och -reparatörer Linjemontörer och -reparatörer 73 Personal inom finmekanik och konstindustri 731 Finmekaniker S7311 S7312 S7313 Instrumentmakare och -reparatörer Musikinstrumentmakare och -stämmare Juvel-, guld- och silversmeder 732 Lergjutare, glashyttearbetare m.fl. S7321 S7322 S7323 S7324 Ler- och tegelgjutare, drejare Glasblåsare och -skärare m.fl. Glasgravörer och -etsare Dekorationsmålare, glaserare m.fl. 733 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. S7330 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 734 Litografer, texttryckare m.fl. S7341 S7342 S7343 S7344 S7345 S7346 Sättare och layoutmän Litografer Gravörer och etsare (tryckmedier) Fotolaboratoriearbetare Bokbinderiarbetare Silkes- och textiltryckare 74 Övriga hantverksarbetare 741 Slaktare, bagare, mejerister m.fl. S7411 S7412 S7413 S7414 S7415 S7416 Slaktare, fiskberedare m.fl. Bagare och konditorer Mejerister, ostmästare m.fl. Tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter Kvalitetsbedömare (mat och dryck) Tillverkare av tobaksprodukter 16

17 742 Trävaruhanterare, snickare m.fl. S7421 S7422 S7423 S7424 Trävaruhanterare, snickare m.fl. Möbel- och modellsnickare Maskinsnickare Korgmakare och borstbindare m.fl. 743 Vävare, skräddare m.fl. S7431 S7432 S7433 S7434 S7435 S7436 S7437 Spinnare, kardare m.fl. Vävare, stickare m.fl. Skräddare, klänningssömmerskor och modister Körsnärer Tillskärare och modellmästare Broderare och andra textilsömmare Tapetserare 744 Garvare, skinnberedare och skomakare S7441 S7442 Garvare och skinnberedare Skomakare, skomodellörer m.fl. 8 Process- och transportarbetare 81 Processarbetare 811 Maskinförare i gruv- och stenbrottsarbete S8111 S8112 S8113 Vagnsborrare Anrikningsarbetare Brunnsborrare m.fl. 812 Processarbetare inom metallindustrin S8121 S8122 S8123 S8124 Hytt- och metallugnsarbetare Metallurgiska operatörer Värmebehandlingsoperatörer Tråd- och rördragare m.fl. 813 Glas- och keramikarbetare S8131 S8139 Glas- och keramikugnsoperatörer Övriga industriarbetare (glas och keramik) 814 Processarbetare (träförädling och papperstillverkning) S8141 S8142 S8143 Sågprocessoperatörer Maskinoperatörer, pappersmassa- och flisindustri Maskinoperatörer, pappers- och kartongindustri 815 Maskinoperatörer, kemisk industri S8150 Maskinoperatörer, kemisk industri 17

18 816 Driftmaskinister m.fl. S8161 S8162 S8163 Driftmaskinister vid kraftverk Värmepannsoperatörer Driftmaskinister vid avfallsbrännings- och vattenreningsverk 817 Industrirobotoperatörer S8170 Industrirobotoperatörer 82 Tillverkare och hopsättare, industriprodukter 821 Maskinoperatörer, metall- och mineral S8211 S8212 Metallmaskinsoperatörer Maskinoperatörer, betongindustri m.m. 822 Maskinoperatörer, kemisk industri S8221 S8222 S8223 S8224 S8229 Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri Maskinoperatörer, ytbehandling Maskinoperatörer, fotografiska produkter Övriga maskinoperatörer, kemisk industri 823 Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri S8231 S8232 Maskinoperatörer, gummiindustri Maskinoperatörer, plastindustri 824 Maskinoperatörer, trävaruindustri S8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri 825 Tryckare och efterbehandlare samt maskinoperatörer (pappersvaror) S8251 S8252 S8253 Maskinoperatörer, tryckeri Efterbehandlare Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 826 Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri S8261 S8262 S8263 S8264 S8265 S8266 S8269 Maskinoperatörer, fibertillverkning, spinning och spolning Maskinoperatörer, vävning och stickning Symaskinsoperatörer Maskinoperatörer, tvättning, blekning och färgning Maskinoperatörer, skinn- och läderindustri Maskinoperatörer, sko- och väskindustri m.m. Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 827 Maskinoperatörer, tillverkning av livsmedel och tobaksprodukter S8271 S8272 S8273 S8274 S8275 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning Maskinoperatörer, mejeriindustri Maskinoperatörer, mjöl- och kryddframställning Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning m.m. 18

19 S8276 S8277 S8278 S8279 Maskinoperatörer, sockerindustri Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning Maskinoperatörer, öl- och vintillverkning m.m. Maskinoperatörer, tobaksindustri 828 Montörer, industriprodukter S8281 S8282 S8283 S8284 S8285 S8286 Montörer, verkstads- och metallprodukter Montörer, elutrustning Montörer, elektronik Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Montörer, träprodukter m.m. Montörer, kartong- och textilprodukter m.m. 829 Övriga maskinoperatörer och montörer S8290 Övriga maskinoperatörer och montörer 83 Förare och sjötrafikarbetare m.fl. 831 Lokförare och motorvagnsförare S8311 S8312 Lokförare och motorvagnsförare Bangårdspersonal 832 Fordonsförare S8321 S8322 S8323 S8324 Motorcykelbud m.fl. Person- och paketbilsförare Buss- och spårvagnsförare Lastbils- och specialfordonsförare 833 Arbetsmaskinförare S8331 S8332 S8333 S8334 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner m.fl. Anläggningsmaskinförare m.fl. Kranförare Truckförare och transportörskötare 834 Däckmanskap och maskinpersonal m.fl. sjötrafikarbetare S8340 Däckmanskap och maskinpersonal m.fl. sjötrafikarbetare 9 Övriga arbetstagare 91 Övrig servicepersonal 911 Gatu- och hemförsäljare m.fl. S9111 S9113 Gatuförsäljare m.fl. Telefon- och hemförsäljare 912 Skoputsare m.fl. S9120 Skoputsare m.fl. 19

20 913 Sjukhus-, vård- och köksbiträden, städare m.fl. S9131 S9132 S91321 S91322 S91323 S9133 Hembiträden m.fl. Sjukhus-, vård- och köksbiträden samt städare Sjukhus- och vårdbiträden Städare Köksbiträden Rengörare och pressare 914 Fastighetspersonal och fönsterputsare m.fl. S9141 S9142 Fastighetsskötare Fordons- och fönsterputsare m.fl. 915 Bud, vaktmästare och mätaravläsare S9151 S9152 S9153 Tidnings- och reklamutdelare, bud Dörrvakter och vaktmästare Mätaravläsare 916 Renhållningsarbetare S9161 S9162 Arbetare på avstjälpningsplatser m.fl. Gatsopare m.fl. 92 Medhjälpare inom jord- och skogsbruk 921 Medhjälpare inom jord- och skogsbruk S9210 Medhjälpare inom jord- och skogsbruk 93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. 931 Medhjälpare i gruv- och byggbranschen m.fl. S9311 S9312 S9313 Medhjälpare i gruvor Medhjälpare i anläggningsbranschen Medhjälpare i byggbranschen 932 Paketerare och andra medhjälpare inom industrin S9320 Paketerare, sorterare m.fl. 933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. S9330 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 20

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN ARBETSMINISTERIET Förmedling och rekrytering av arbetskraft ANVISNING 11.2.2005 ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN Innehåll: 1. Inledning...1 2. Varför och för vad används Nordisk yrkesklassificering

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

2000 Referenstid 1 november

2000 Referenstid 1 november Register: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Kontaktperson: Sofia Nilsson, tel: 019-17 65

Läs mer

Löner inom den privata sektorn 2008

Löner inom den privata sektorn 2008 Statistik 2009:4 Löner inom den privata sektorn 2008 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Statistik 2011:2. Löner inom den privata sektorn 2010

Statistik 2011:2. Löner inom den privata sektorn 2010 Statistik 2011:2 Löner inom den privata sektorn 2010 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland

Löner för offentligt anställda på Åland Statistik 2004:8 Löner för offentligt anställda på Åland Löner för landskapsanställda 2003 Löner för kommunalt anställda 2002-2003 Löner för statligt anställda 2003 Lönestatistik Serien Lönestatistik omfattar

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Statistik 2013:4. Löner inom den privata sektorn 2012

Statistik 2013:4. Löner inom den privata sektorn 2012 Statistik 2013:4 Löner inom den privata sektorn 2012 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Rapport 2012:2 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport De senaste rapporterna från ÅSUB 2010:1 Konjunkturläget våren 2010 2010:2 Ekonomisk

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-02-03 1.01 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn! Löneförfrågan för den privata sektorn 2009 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn!

Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten när det gäller den privata sektorn! Löneenkät för den privata sektorn 2014 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B9, B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda förklaras av en mängd olika faktorer t.ex. utbildning, yrke och sektor. Den faktor som förklarar störst del av variation i lön är yrke som

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer