Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering"

Transkript

1 Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Timavlönade Månadsavlönade Notera vid anmälan av de timanställdas yrken för löneförfrågan för den privata sektorn! Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (S) används för alla timavlönade. På den elektroniska blanketten är yrkeskoden förifylld utgående från föregående års korrigerade uppgifter. På den elektroniska blanketten kan inte andra koder än de givna yrkeskoderna användas (angivits på blanketten). Yrkena i Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (S) anges på en så detaljerad nivå som möjligt. Det är inte möjligt att ange nivåer med bara huvudgrupper. För månadsavlönade används huvudsakligen yrkeskoder efter näringsgren (B, C och F) För månadsavlönade har yrkeskoderna definierats efter näringsgren. Yrkeskoden har förifyllts på den elektroniska blanketten, om de yrkeskoder som krävs har använts. Vid behov kan Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (S) användas för månadsavlönade.

2 STATISTIKCENTRALENS ALLMÄNNA YRKESKLASSIFICERING... 3 Yrkesklassificeringens struktur... 3 Användning av yrkesklassificeringen... 4 YRKESKODER CHEFER OCH HÖGRE TJÄNSTEMÄN Högre tjänstemän och chefer i organisationer Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter Chefer för småföretag SPECIALISTER Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen Specialister inom övriga branscher EXPERTER Experter inom naturvetenskaper och teknik Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård Trafiklärare m.fl Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar KONTORSPERSONAL OCH PERSONAL I KUNDSERVICEARBETE Kontorspersonal Personal i kundservicearbete SERVICE-, FÖRSÄLJNINGS- OCH OMSORGSPERSONAL Service- och omsorgspersonal Modeller, försäljare och varudemonstratörer JORDBRUKARE, SKOGSARBETARE M.FL Jordbrukare, skogsarbetare m.fl BYGGNADS-, REPARATIONS- OCH TILLVERKNINGSARBETARE Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer Personal inom finmekanik och konstindustri Övriga hantverksarbetare PROCESS- OCH TRANSPORTARBETARE Processarbetare Tillverkare och hopsättare, industriprodukter Förare och sjötrafikarbetare m.fl ÖVRIGA ARBETSTAGARE Övrig servicepersonal Medhjälpare inom jord- och skogsbruk Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl

3 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering I löneförfrågan gällande den privata sektorn år 2008 anges yrken för timavlönade samt för måndsavlönade inom organisations- och forskningsbranschen enligt Statistikcentralens Yrkesklassificering Vid behov kan klassificeringen också användas för månadsavlönade i förfrågan år Klassificeringen bygger på Europeiska unionens yrkesklassificering ISCO-88 (COM). Med hjälp av yrkesklassificeringen utarbetas statistik om befolkningens yrkesstruktur och löner. Användningen av samma yrkesklassificering i olika statistik, undersökningar och register möjliggör produktion av jämförbar statistik över yrkesstrukturen under olika tider och i olika områden. Vid definiering av yrkeskoden kan Ni använda Statistikcentralens sökmotor, som Ni kommer till via en länk på den elektroniska blanketten eller via adressen: Yrkeskoden skall anges på 4-siffer- eller 5-sifferninvå och det första tecknet i kden är S (t.ex. bokförare S3433). Yrkesklassificeringens struktur Denna yrkesklassificering består av nio huvudgrupper. Huvudgrupperna 2 9 har bildats på basis av nivån på yrkesskickligheten. Yrkena i huvudgrupperna indelas efter specialiseringsområde. Yrkena i huvudgrupperna 4 8 gäller alla samma yrkesskicklighetsnivå. För huvudgruppen 1 (Chefer och högre tjänstemän) definieras ingen yrkesskicklighetsnivå. Huvudklasser och den nivå på yrkesskicklighet som huvudklassen kräver Huvudklasser Nivån på yrkesskickligheten 1 Chefer och högre tjänstemän 2 Specialister 4 3 Experter 3 4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 2 5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 2 6 Jordbrukare 2 7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 8 Process- och transportarbetare 2 9 Övriga arbetstagare 1 Yrkesskickilighetsnivåer: Nivå 1 gäller grundutbildning som vanligen inleds som 5 7-åring. Utbildningen tar ungefär fem år. Nivå 2 det första och andra skedet i utbildning på andra stadiet. Det första skedet i utbildningen inleds som åring och det tar omkring tre år. Det andra skedet inleds som åring och tar också tre år. Arbetsplatsutbildning eller arbetserfarenhet kan vara nödvändig, ibland i form av läroavtalsutbildning. Arbetsplatsutbildning och arbetserfarenhet kompletterar den formella utbildningen eller ersätter den delvis eller i vissa fall helt. Nivå 3 utbildning som inleds som åring. Utbildningen tar fyra år och leder till examen som ändå inte motsvarar lägsta högskoleexamen. Nivå 4 utbildning, som inleds som åring. Utbildningen tar 3 4 år eller längre och leder till lägre högskoleexamen, grundexamen eller motsvarande. T.ex. sådana yrken som i genomsnitt kräver s.k. högre 3

4 examen (magister, licentiat, doktor) som avlagts vid ett universitet eller en högskola, hör till nivå 4, dvs. dessa yrken hör till huvudklassen 2 Specialister. Även om utbildningsnivån ligger bakom klassificeringen av yrken, bör man vid klassificering av personer beakta att motsvarande nivå på yrkesskicklighet kan uppnås också via arbetserfarenhet. Å andra sidan kan en person klassificeras på en lägre nivå än den formella utbildningen enligt arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Dessutom bör man komma ihåg att det arbete som personen utför, dvs. yrke, väsentligt kan avvika från den formella utbildningen (t.ex. pensionerad officer som personalchef på ett företag). Användningen av yrkesklassificeringen Med yrke avses det arbete en person utför oberoende av yrkesställning (löntagare företagare), utbildning eller arbetsplatsens näringsgren. Därför har en textbehandlare i en verkstad samma yrke som en textbehandlare i ett ämbetsverk, om deras arbetsuppgifter kräver samma yrkesskicklighet. Definiering av yrkesgrupp grundar sig på kvaliteten och svårighetsgraden på arbetsuppgifterna samt på yrkesskickligheten, som man skaffat genom arbete eller utbildning. I yrkesklassificeringen har man strävat efter att beakta den yrkesskicklighet som arbetet kräver eller den anställdas yrkesskicklighet. Klassificeringen grundar sig på två huvudbegrepp: kvaliteten på arbetsuppgifterna, dvs. yrke och yrkesskicklighet. Klassificeringens struktur definieras på basis av yrkesskicklighet, som har två dimensioner: nivå och specialiseringsområde. Nivån på yrkesskickligheten beskriver arbetsuppgifternas mångfald och omfattning, specialiseringsområdet de kompetensområden, verktyg, maskiner eller material som används eller kvaliteten på produkterna eller tjänsterna. Yrkesklassificeringen är en JHS-standard (JHS 150). Publikationer: Yrkesklassificeringen Helsingfors: Statistikcentralen, (Handböcker/Statistikcentralen, 14) Bilaga 1, Förteckning. Helsingfors: Statistikcentralen, (Handböcker/Statistikcentralen, 14) Bilaga 3, Sammandrag. Helsingfors: Statistikcentralen, (Handböcker/Statistikcentralen, 14) Noggrannare beskrivningar av yrkesgrupperna finns på Statistikcentralens webbsidor på adressen: 4

5 Yrkeskoder 1 Chefer och högre tjänstemän 11 Högre tjänstemän och chefer i organisationer 111 Högre tjänstemän S1110 S11101 S11102 S11103 Högre tjänstemän Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning Högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning Direktörer inom stads- och kommunförvaltning 114 Chefer i organisationer S1141 S1142 S1143 Partiledare Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer Chefer i andra organisationer 12 Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter 121 Generaldirektörer och verkställande direktörer S1210 Generaldirektörer och verkställande direktörer 122 Drift- och verksamhetschefer S1221 S1222 S1223 S1224 S1225 S1226 S12261 S12269 S1227 S1228 S1229 S12291 S12292 S12293 S12294 S12299 Driftchefer inom jord- och skogsbruk Driftchefer inom industri Driftchefer inom byggverksamhet Driftchefer inom handel m.m. Hotell- och restaurangchefer Verksamhetschefer inom transport, lager och datakommunikation Fartygschefer (stort fartyg) Övriga chefer inom transport, lager och datakommunikation Verksamhetschefer inom företag för företagsservice m.m. Verksamhetschefer inom städsektor och skönhetsvård o.d. Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster Verksamhetschefer inom motions- och fritidsverksamhet Verksamhetschefer inom kulturverksamhet Övriga drift- och verksamhetschefer 123 Chefer för särskilda funktioner S1231 S1232 S1233 S1234 S1235 S1236 S1237 S1239 Ekonomichefer och administrativa chefer Personalchefer Försäljnings- och marknadsföringschefer Reklam- och informationschefer, PR-chefer Inköps- och lagerchefer Datachefer Forsknings- och utvecklingschefer Övriga chefer inom specialområden 5

6 13 Chefer för småföretag 131 Chefer för småföretag S1311 S1312 S1313 S1314 S1315 S1316 S1317 S1318 S1319 Chefer för småföretag inom jord- och skogsbruk Chefer för småföretag inom tillverkning Chefer för småföretag inom byggbranschen Chefer för småföretag inom handel o.d. Chefer för småföretag inom hotell- och restaurangbranschen Chefer för småföretag inom transport, lager och datakommunikation Chefer för småföretag inom företagsservice Chefer för småföretag inom städsektorn och skönhetsvård o.d. Övriga chefer för småföretag 2 Specialister 21 Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik 211 Specialister inom fysik och kemi S2111 S2112 S2113 S2114 Fysiker och astronomer Meteorologer Kemister Geologer och geofysiker 212 Specialister inom matematik och statistik S2121 S2122 Specialister inom matematik Specialister inom statistik 213 Dataspecialister S2131 S2139 Datateknikplanerare och -programmerare Övriga dataspecialister 214 Arkitekter och övriga specialister inom teknik S2141 S2142 S2143 S2144 S2145 S2146 S2147 S2148 S2149 Specialister inom husbyggande Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad Specialister inom elteknik Specialister inom elektronik och informationsteknik Specialister inom maskinteknik Specialister inom träförädling och kemisk processteknik Specialister inom processteknik inom bergsindustrin Specialister inom kartläggning och lantmäteri Övriga specialister inom teknik 22 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård 221 Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl. S2211 S2212 S22121 Biologer, botanister, zoologer m.fl. Farmakologer, patologer m.fl. Farmakologer, biokemister m.fl. 6

7 S22122 S2213 S22131 S22132 Patologer Specialister inom jord- och skogsbruk Specialister inom jordbruk, trädgårdsskötsel och fiskhushållning Specialister inom skogsbranschen 222 Läkare, provisorer och övriga hälso- och sjukvårdsspecialister S2221 S22211 S22212 S22213 S2222 S2223 S2224 S2229 Läkare Överläkare Specialläkare och avdelningsläkare Övriga läkare Tandläkare Veterinärer Provisorer Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 223 Överskötare och avdelningsskötare S2230 S22301 S22302 Överskötare och avdelningsskötare Överskötare Avdelningsskötare 23 Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen 231 Universitets- och högskollärare S2310 S23101 S23102 S23103 Universitets- och högskollärare Professorer Lektorer och överassistenter Assistenter och timlärare 232 Ämneslärare och lektorer S2321 S23211 S23212 S23213 S23214 S23215 S23219 S2322 S23221 S23222 S2323 Lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium Lärare i matematiska ämnen Modersmålslärare Språklärare Lärare i humanistiska och naturvetenskapliga ämnen Lärare i praktisk-estetiska ämnen Övriga lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium Lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor Lektorer vid yrkesläroanstalter Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare 233 Klasslärare och barnträdgårdslärare S2331 S2332 Klasslärare Barnträdgårdslärare 234 Speciallärare S2340 Speciallärare 235 Övriga specialister inom undervisningsbranschen S2351 Övriga lärare och utbildningsplanerare 7

8 S23511 S23512 S2352 S2359 Utbildningschefer och -planerare samt utbildare Lärare i retorik och muntlig framställning Inspektörer och specialister i undervisningsmetoder Studiehandledare 24 Specialister inom övriga branscher 241 Specialister inom affärslivet och organisationer S2411 S2412 S2419 S24191 S24192 S24193 S24194 Revisorer, kamrerer m.fl. Personalplanerare m.fl. Övriga specialister inom affärslivet och organisationer Specialister inom reklam och marknadsföring Informatörer Konsumentrådgivare m.fl. Specialister inom organisationer 242 Specialister inom juridik S2421 S2422 S2429 Advokater och åklagare Domare Övriga specialister inom juridik 243 Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn S2431 S24311 S24312 S2432 Arkivarier och specialister inom museisektorn Arkivarier Specialister inom museisektorn Bibliotekarier, informatiker m.fl. 244 Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper S2441 S2442 S2443 S2444 S2445 S24451 S24452 S24453 S2446 S24461 S24462 Nationalekonomer Samhälls- och kulturforskare Historiker m.fl. Språkforskare, översättare och tolkar Psykologer, psykoterapeuter och talterapeuter Psykologer Psykoterapeuter Talterapeuter Specialister inom socialsektorn Socialarbetare Planerare inom socialsektorn 245 Journalister, konstnärer m.fl. S2451 S24511 S24512 S24513 S24514 S24515 S2452 S24521 S24522 S24523 S2453 S2454 Journalister, författare m.fl. Chefredaktörer Tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker Radio- och TV-redaktörer Reklamredaktörer Författare och dramaturger Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl. Bildkonstnärer Grafiska planerare Planerare och konstnärer inom den konstindustriella branschen Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik Danskonstnärer 8

9 S2455 S24551 S24552 Skådespelare och regissörer Skådespelare Teater- och filmregissörer 246 Präster m.fl. specialister inom religion S2460 Präster m.fl. specialister inom religion 247 Specialister inom den offentliga sektorn S2470 S24701 S24702 Specialister inom den offentliga sektorn Specialister inom statsförvaltning Specialister inom kommunalförvaltning 3 Experter 31 Experter inom naturvetenskaper och teknik 311 Experter inom fysik, kemi och teknik S3111 S3112 S31121 S31122 S31123 S3113 S3114 S3115 S3116 S3117 S3118 S3119 S31191 S31192 S31193 S31199 Tekniska experter inom naturvetenskaper Experter inom byggande och samhällsbyggande Experter inom husbyggnad Experter inom markanvändning och samhällsbyggnation Experter inom kartläggning och lantmäteri Experter inom elteknik Experter inom elektronik och informationsteknik Experter inom maskinteknik Experter inom träförädling och kemisk processteknik Experter inom gruvteknisk processteknik Tekniska ritare Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter Tekniska experter inom mekanisk skogsindustri Experter inom grafisk teknik Experter inom textil- och beklädnadsindustrin Övriga experter inom den tekniska branschen 312 Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl. S3120 Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl. 313 Ljud- och bildtekniker S3131 S3132 S3139 Fotografer, bild- och ljudinspelare Radio- och TV-kontrollörer Övriga ljud- och bildtekniker 314 Sjö-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare S3141 S3142 S3143 S3144 S31441 S31442 S3145 Maskinchefer och -mästare på fartyg Styrmän och chefer på mindre fartyg Piloter och styrmän Flyg- och hamntrafikledare Flygledare m.fl. Hamntrafikledare Flygsäkerhetstekniker m.fl. 9

10 315 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer S3151 S3152 S31521 S31522 Byggnads- och brandinspektörer Arbetarskydds- och produktsäkerhetsinspektörer Arbetarskyddsinspektörer Besiktningsmän, produktsäkerhets- och kvalitetsinspektörer 32 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård 321 Experter inom agrikultur och forstvetenskaper S3211 S3212 S32121 S32122 S3213 Laboranter m.fl. Agrologer och skogsbrukstekniker Agrologer Skogsbrukstekniker Rådgivare inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeribranschen 322 Experter inom hälsovård (exkl. sjukvård) S3222 S32221 S32222 S3223 S3224 S3225 S3226 S32261 S32262 S32269 S3227 S3228 S3229 Hälsoinspektörer och miljöskyddsarbetare Hälsoinspektörer Miljöskyddsarbetare Dietister m.fl. Optiker Tandhygienister Fysioterapeuter och ergoterapeuter m.fl. Fysioterapeuter Ergoterapeuter Övriga terapeuter Seminörer m.fl. Farmaceuter Naturläkare 323 Sjukskötare, barnmorskor m.fl. S3231 S32311 S32312 S32313 S32314 S32315 S3232 Sjukskötare m.fl. Sjukskötare Hälsovårdare Röntgenskötare Laboratorieskötare Hörselundersökare Barnmorskor 33 Trafiklärare m.fl. 334Trafiklärare m.fl. S3340 Trafiklärare, lärare vid frisör- och kosmetologskolor m.fl. 34 Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar 341 Experter inom försäljning och finansiering S3411 Värdepappers- och valutamäklare 10

11 S3412 S3413 S34131 S34132 S3414 S3415 S34151 S34152 S34153 S3416 S3417 S3419 S34191 S34192 S34193 S34194 Försäkringsrepresentanter Fastighetsmäklare och disponenter Fastighetsmäklare Disponenter Turistombud och researrangörer Försäljningsförhandlare, -representanter och -sekreterare Försäljningsförhandlare och -representanter Försäljnings- och exportsekreterare Partiförsäljare Inköpare Skadeinspektörer och auktionister Chefer inom försäljning och försäkring Bank- och postchefer Affärsföreståndare och småbutiksföretagare Servicestationsföreståndare Kontorschefer 342 Tjänsteförmedlare inom affärslivet S3421 S3422 S3423 S3429 Agenter Speditörer och tullare Arbetsförmedlare Övriga tjänsteförmedlare inom affärslivet 343 Administrativa tjänstemän S3431 S3432 S3433 S3434 Ledningssekreterare, avdelningssekreterare Rättegångsombud och utsökningsmän Bokförare m.fl. Statistikförare, intervjuare m.fl. 344 Tulltjänstemän, gräns- och sjöbevakare, skatteberedare m.fl. S3441 S34411 S34412 S3442 S3443 Tulltjänstemän och gräns- och sjöbevakare Tulltjänstemän Gräns- och sjöbevakare Skatteberedare och -inspektörer Socialskyddstjänstemän 345 Kommissarier och överkonstaplar S3450 Kommissarier och överkonstaplar 346 Handledare m.fl. inom socialsektorn S3460 S34601 S34602 S34603 Handledare m.fl. inom socialsektorn Handledare och socialpedagoger Ungdomsledare Handledare och sysselsättningsledare 347 Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl. S3471 S34711 S34712 S3472 S3473 S3474 S3475 Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl. Experter inom konst- och konstindustribranschen Scriptor m.fl. Presentatörer i radio, TV m.fl. Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning Clowner, trollkonstnärer, akrobater m.fl. Idrottare, idrottstränare, idrottsinstruktörer m.fl. 11

12 S34751 S34752 Idrottare och idrottstränare Idrottsinstruktörer 348 Församlingsarbetare S3480 S34801 S34809 Diakoner och församlingsarbetare Diakoner och diakonissor Övriga församlingsarbetare 4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 41 Kontorspersonal 411 Sekreterare, textbehandlare m.fl. S4112 S4113 S4114 S4115 Textbehandlare Dataregistrerare Fakturerare Sekreterare 412 Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl. S4121 S4122 Löneräknare, kassörer m.fl. Kontorstjänstemän inom försäkringsbranschen 413 Kontorstjänstemän inom transport och lager S4131 S4133 S41331 S41339 Lagerförvaltare m.fl. Ledare för spårbunden trafik och övriga kontorstjänstemän inom transport Spårtrafikledare Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition 414 Biblioteks- och postkontorspersonal m.fl. S4141 S4142 S41421 S41422 Biblioteks-, arkiv- och museianställda Posthandläggare och kontorsvaktmästare Brevbärare och postsorterare Kontorsvaktmästare 419 Övrig kontorspersonal S4190 Övrig kontorspersonal 42 Personal i kundservicearbete 421 Personal i kundservicearbete inom penningtrafik S4211 S4212 S4213 S4214 S4215 Biljettförsäljare Post- och banktjänstemän Bingo- och kasinospelsskötare Pantlånare Inkasserare 422 Övrig personal i kundservice S4221 Resebyråtjänstemän 12

13 S4222 S4223 S42231 S42232 Receptionister och personal vid informationsdisk Växeltelefonister och larmjourhavare Växeltelefonister Larmjourhavare 5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 51 Service- och omsorgspersonal 511 Personal inom resetjänster S5111 S5112 S5113 Flygvärdinnor, purser m.fl. Konduktörer m.fl. Guider och reseledare 512 Restaurang- och storhushållspersonal S5121 S51211 S51212 S5122 S5123 Restaurang- och storhushållsföreståndare m.fl. Restaurang- och storhushållsföreståndare Städförmän Kockar, kokerskor och kallskänkor Serveringspersonal 513 Primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl. S5131 S51311 S51312 S5132 S51321 S51322 S51323 S51324 S51325 S51326 S51327 S5133 S51331 S51332 S5139 S51391 S51399 Barnavårdsarbetare Barnskötare och daghemsbiträden Familjedagvårdare m.fl. Primärskötare, närvårdare m.fl. Primärskötare och närvårdare Mentalhälsovårdare Medikalvaktmästare - ambulansförare Vårdare av utvecklingshämmade Tandskötare Vårdare inom socialsektorn Instrumentvårdare Hemvårdare, personliga assistenter m.fl. Hemvårdare och hemhjälpare Personliga assistenter m.fl. Läkemedelsarbetare m.fl. på apotek Läkemedelsarbetare Veterinärbiträden 514 Servicepersonal (personliga tjänster) S5141 S51411 S51412 S51413 S51419 S5143 S51431 S51432 S5149 Frisörer, kosmetologer m.fl. Herr- och damfrisörer Skönhetsvårdare Konditionsskötare, pedikyrister m.fl. Baderskor m.fl. Begravningsbyråpersonal Begravningsbyråföreståndare Övrig begravningspersonal Övrig servicepersonal (personliga tjänster) 13

14 516 Säkerhets- och bevakningspersonal S5161 S5162 S5163 S5169 Brandmän Poliser Fångvaktare Väktare och ordningsvakter 52 Modeller, försäljare och varudemonstratörer 521 Modeller S5210 Modeller 522 Försäljare, varudemonstratör S5220 S52201 S52202 S52203 Försäljare, varudemonstratör Varudemonstratör Försäljare och butikskassörer Specialförsäljare 6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 61 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 611 Åker- och trädgårdsodlare S6111 S61111 S61112 S6112 S61121 S61122 S61123 Åkerodlare och åkerodlingsarbetare Åkerodlare Arbetsledare och arbetare inom åkerodling Trädgårds- och växthusodlare och -arbetare Trädgårds- och växthusodlare Arbetsledare inom trädgårds- och växthusodling Trädgårds- och växthusarbetare 612 Husdjursuppfödare och djurskötare S6121 S6122 S6123 S6129 Husdjursuppfödare Husdjursskötare Jordbruksavbytare Övriga husdjursuppfödare och djurskötare 613 Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift) S6130 Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift) 614 Skogsbrukare och skogsarbetare S6140 Skogsbrukare och skogsarbetare 615 Fiskodlare, fiskare och jägare S6151 S61511 S61512 S6152 Fiskodlare och fiskodlingsarbetare Fiskodlare och fiskodlingsarbetare Arbetsledare och arbetare inom fiskodling Fiskare 14

15 S6154 Viltvårdare och jägare 7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 71 Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare 711 Gruvarbetare, laddare, stenhuggare m.fl. S7111 S7112 S7113 Gruv- och stenbrytningsarbetare Laddare och sprängare Stenhuggare och -skärare m.fl. 712 Byggnadsarbetare m.fl. S7121 S7122 S7123 S7124 S7129 Byggnadsarbetare Murare och plattläggare Armerare Timmermän Övriga byggnads- och reparationsarbetare m.fl. 713 Byggnadshantverkare S7131 S7132 S7133 S7134 S7135 S7136 S7137 S7139 Takmontörer och -reparatörer Golvläggare Rappare Isoleringsmontörer Glasmästare Rörläggare Byggnadselmontörer Övriga byggnadshantverkare 714 Målare och saneringsarbetare S7141 S71411 S71412 S7143 Målare Byggnadsmålare Bilmålare och övriga målare Saneringsarbetare och sotare 72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer 721 Gjuteriarbetare, svetsare, plåtslagare m.fl. S7211 S7212 S7213 S7214 S7215 S7216 Formare och kärnmakare Svetsare och gasskärare Tunnplåtslagare Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer Kabelläggare och riggare Dykare 722 Smeder, verktygsmakare och maskinställare S7221 S7222 S7223 S7224 Smeder Verktygsmakare och låssmeder Maskinställare och verkstadsmekaniker (all round) Maskinslipare, -polerare och -vässare 15

16 723 Maskinmontörer och reparatörer S7231 S7232 S7233 Motorfordonsmontörer och -reparatörer Flygmontörer och -reparatörer Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner) 724 El-, tele- och elektronikmontörer och -reparatörer S7241 S7242 S72421 S72422 S72423 S7244 S7245 Elmontörer och -reparatörer Montörer och reparatörer (elektroniska apparater) Datamontörer och -reparatörer Automationsmontörer och -reparatörer Elektronikmontörer och -reparatörer Telemontörer och -reparatörer Linjemontörer och -reparatörer 73 Personal inom finmekanik och konstindustri 731 Finmekaniker S7311 S7312 S7313 Instrumentmakare och -reparatörer Musikinstrumentmakare och -stämmare Juvel-, guld- och silversmeder 732 Lergjutare, glashyttearbetare m.fl. S7321 S7322 S7323 S7324 Ler- och tegelgjutare, drejare Glasblåsare och -skärare m.fl. Glasgravörer och -etsare Dekorationsmålare, glaserare m.fl. 733 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. S7330 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 734 Litografer, texttryckare m.fl. S7341 S7342 S7343 S7344 S7345 S7346 Sättare och layoutmän Litografer Gravörer och etsare (tryckmedier) Fotolaboratoriearbetare Bokbinderiarbetare Silkes- och textiltryckare 74 Övriga hantverksarbetare 741 Slaktare, bagare, mejerister m.fl. S7411 S7412 S7413 S7414 S7415 S7416 Slaktare, fiskberedare m.fl. Bagare och konditorer Mejerister, ostmästare m.fl. Tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter Kvalitetsbedömare (mat och dryck) Tillverkare av tobaksprodukter 16

17 742 Trävaruhanterare, snickare m.fl. S7421 S7422 S7423 S7424 Trävaruhanterare, snickare m.fl. Möbel- och modellsnickare Maskinsnickare Korgmakare och borstbindare m.fl. 743 Vävare, skräddare m.fl. S7431 S7432 S7433 S7434 S7435 S7436 S7437 Spinnare, kardare m.fl. Vävare, stickare m.fl. Skräddare, klänningssömmerskor och modister Körsnärer Tillskärare och modellmästare Broderare och andra textilsömmare Tapetserare 744 Garvare, skinnberedare och skomakare S7441 S7442 Garvare och skinnberedare Skomakare, skomodellörer m.fl. 8 Process- och transportarbetare 81 Processarbetare 811 Maskinförare i gruv- och stenbrottsarbete S8111 S8112 S8113 Vagnsborrare Anrikningsarbetare Brunnsborrare m.fl. 812 Processarbetare inom metallindustrin S8121 S8122 S8123 S8124 Hytt- och metallugnsarbetare Metallurgiska operatörer Värmebehandlingsoperatörer Tråd- och rördragare m.fl. 813 Glas- och keramikarbetare S8131 S8139 Glas- och keramikugnsoperatörer Övriga industriarbetare (glas och keramik) 814 Processarbetare (träförädling och papperstillverkning) S8141 S8142 S8143 Sågprocessoperatörer Maskinoperatörer, pappersmassa- och flisindustri Maskinoperatörer, pappers- och kartongindustri 815 Maskinoperatörer, kemisk industri S8150 Maskinoperatörer, kemisk industri 17

18 816 Driftmaskinister m.fl. S8161 S8162 S8163 Driftmaskinister vid kraftverk Värmepannsoperatörer Driftmaskinister vid avfallsbrännings- och vattenreningsverk 817 Industrirobotoperatörer S8170 Industrirobotoperatörer 82 Tillverkare och hopsättare, industriprodukter 821 Maskinoperatörer, metall- och mineral S8211 S8212 Metallmaskinsoperatörer Maskinoperatörer, betongindustri m.m. 822 Maskinoperatörer, kemisk industri S8221 S8222 S8223 S8224 S8229 Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri Maskinoperatörer, ytbehandling Maskinoperatörer, fotografiska produkter Övriga maskinoperatörer, kemisk industri 823 Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri S8231 S8232 Maskinoperatörer, gummiindustri Maskinoperatörer, plastindustri 824 Maskinoperatörer, trävaruindustri S8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri 825 Tryckare och efterbehandlare samt maskinoperatörer (pappersvaror) S8251 S8252 S8253 Maskinoperatörer, tryckeri Efterbehandlare Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 826 Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri S8261 S8262 S8263 S8264 S8265 S8266 S8269 Maskinoperatörer, fibertillverkning, spinning och spolning Maskinoperatörer, vävning och stickning Symaskinsoperatörer Maskinoperatörer, tvättning, blekning och färgning Maskinoperatörer, skinn- och läderindustri Maskinoperatörer, sko- och väskindustri m.m. Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 827 Maskinoperatörer, tillverkning av livsmedel och tobaksprodukter S8271 S8272 S8273 S8274 S8275 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning Maskinoperatörer, mejeriindustri Maskinoperatörer, mjöl- och kryddframställning Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning m.m. 18

19 S8276 S8277 S8278 S8279 Maskinoperatörer, sockerindustri Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning Maskinoperatörer, öl- och vintillverkning m.m. Maskinoperatörer, tobaksindustri 828 Montörer, industriprodukter S8281 S8282 S8283 S8284 S8285 S8286 Montörer, verkstads- och metallprodukter Montörer, elutrustning Montörer, elektronik Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Montörer, träprodukter m.m. Montörer, kartong- och textilprodukter m.m. 829 Övriga maskinoperatörer och montörer S8290 Övriga maskinoperatörer och montörer 83 Förare och sjötrafikarbetare m.fl. 831 Lokförare och motorvagnsförare S8311 S8312 Lokförare och motorvagnsförare Bangårdspersonal 832 Fordonsförare S8321 S8322 S8323 S8324 Motorcykelbud m.fl. Person- och paketbilsförare Buss- och spårvagnsförare Lastbils- och specialfordonsförare 833 Arbetsmaskinförare S8331 S8332 S8333 S8334 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner m.fl. Anläggningsmaskinförare m.fl. Kranförare Truckförare och transportörskötare 834 Däckmanskap och maskinpersonal m.fl. sjötrafikarbetare S8340 Däckmanskap och maskinpersonal m.fl. sjötrafikarbetare 9 Övriga arbetstagare 91 Övrig servicepersonal 911 Gatu- och hemförsäljare m.fl. S9111 S9113 Gatuförsäljare m.fl. Telefon- och hemförsäljare 912 Skoputsare m.fl. S9120 Skoputsare m.fl. 19

20 913 Sjukhus-, vård- och köksbiträden, städare m.fl. S9131 S9132 S91321 S91322 S91323 S9133 Hembiträden m.fl. Sjukhus-, vård- och köksbiträden samt städare Sjukhus- och vårdbiträden Städare Köksbiträden Rengörare och pressare 914 Fastighetspersonal och fönsterputsare m.fl. S9141 S9142 Fastighetsskötare Fordons- och fönsterputsare m.fl. 915 Bud, vaktmästare och mätaravläsare S9151 S9152 S9153 Tidnings- och reklamutdelare, bud Dörrvakter och vaktmästare Mätaravläsare 916 Renhållningsarbetare S9161 S9162 Arbetare på avstjälpningsplatser m.fl. Gatsopare m.fl. 92 Medhjälpare inom jord- och skogsbruk 921 Medhjälpare inom jord- och skogsbruk S9210 Medhjälpare inom jord- och skogsbruk 93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. 931 Medhjälpare i gruv- och byggbranschen m.fl. S9311 S9312 S9313 Medhjälpare i gruvor Medhjälpare i anläggningsbranschen Medhjälpare i byggbranschen 932 Paketerare och andra medhjälpare inom industrin S9320 Paketerare, sorterare m.fl. 933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. S9330 Godshanterare, lagerarbetare m.fl. 20

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare

Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare Befolkning 2009 Sysselsättning 2007 Yrke och socioekonomisk ställning Stora skillnader mellan yrkesgrupper i andelen 55 år fyllda löntagare I slutet av år 2007 var andelen löntagare som fyllt 55 år 17

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning Befolkning Sysselsättning Yrke och socioekonomisk ställning De nya sysselsattas placering i yrken Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år.

Läs mer

Andelen kvinnor har ökat mest bland den offentliga sektorns chefer

Andelen kvinnor har ökat mest bland den offentliga sektorns chefer Befolkning 2011 Sysselsättning 2009 Yrke och socioekonomisk ställning Andelen kvinnor har ökat mest bland den offentliga sektorns chefer Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik ökar kvinnornas

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer ÅSUB 1 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Richard Palmer ÅSUB Arbetslösheten i år fortfarande högre än under motsvarande tid förra året 2 Öppen arbetslöshet januari 2010 - maj 2012 (procent) 4,0 3,5 3,0 2,5 2010

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst

År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Yrke och socioekonomisk ställning År 2011 hade var femte kontorsstädare utländsk härkomst Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik arbetade av de personer

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland

Löner för offentligt anställda på Åland Statistik 2006:2 Löner för offentligt anställda på Åland Löner för landskapsanställda 2004 Löner för kommunalt anställda 2004 Löner för statligt anställda 2004 Lönestatistik Serien Lönestatistik omfattar

Läs mer

L ö n e e n k ä t f ö r d e n p r i v a t a s e k t o r n 2 0 1 4 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering

L ö n e e n k ä t f ö r d e n p r i v a t a s e k t o r n 2 0 1 4 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering L ö n e e n k ä t f ö r d e n p r i v a t a s e k t o r n 2 0 1 4 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Timavlönade Månadsavlönade Att notera vid angivande av yrken för löneenkäten när det gäller

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland

Löner för offentligt anställda på Åland Statistik 2008:1 Löner för offentligt anställda på Åland Löner för landskapsanställda 2005-2006 Löner för kommunalt anställda 2005-2006 Löner för statligt anställda 2005-2006 Lönestatistik Serien Lönestatistik

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Andelen specialister och experter störst i Nyland

Andelen specialister och experter störst i Nyland Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Yrke och socioekonomisk ställning Andelen specialister och experter störst i Nyland Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade Nyland den största andelen

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2008:6 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:6 Konjunkturläget hösten 2006 2006:7 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2006 2006:8 Ålänningarnas partisympatier. Hösten 2006 2006:9

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Näringslivets yrkesklassificering NYK 2004 Statistik Juli, Arbetare

Näringslivets yrkesklassificering NYK 2004 Statistik Juli, Arbetare Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik Juli, 2012 Arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter och utgår från SSYK (Standard

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2

Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2015:2 Statistik 2015:2 Löner för offentligt anställda på Åland 2013 2014 Landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda Utredningsrapport Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Rapportens

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011

Arbetsmarknadsbarometern 2011 Rapport 2011:5 Arbetsmarknadsbarometern 2011 De senaste rapporterna från ÅSUB 2009:10 Konjunkturläget hösten 2009 2009:11 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2009 2009:12 Regionala effekter

Läs mer

Statistik 2003:8. Löner inom den privata sektorn 2002

Statistik 2003:8. Löner inom den privata sektorn 2002 Statistik 2003:8 Löner inom den privata sektorn 2002 1 Lönestatistik Serien Lönestatistik omfattar statistik över löner inom den privata och den offentliga sektorn på Åland. I denna publikation, som omfattar

Läs mer

Statistik 2011:2. Löner inom den privata sektorn 2010

Statistik 2011:2. Löner inom den privata sektorn 2010 Statistik 2011:2 Löner inom den privata sektorn 2010 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland 2011 2012. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2013:3

Löner för offentligt anställda på Åland 2011 2012. Utredningsrapport. Utredningsrapport. Statistik 2013:3 Statistik 2013:3 Löner för offentligt anställda på Åland 2011 2012 Landskapsanställda, kommunalt anställda samt statligt anställda Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport

Läs mer

BILAGA. Specialyrkesexamen i mångsidig användning av skog

BILAGA. Specialyrkesexamen i mångsidig användning av skog 1439 BILAGA NATURBRUK LANTBRUK för hästtränare för kreaturskötsel för hovslagare i naturenlig produktion för lantbruksmaskinmontör inom renhushållning för ridlärare för seminolog för odlare för farmarmästare

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96

AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 2016-02-19 Sida 1 (5) AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 från SSYK 96 Från och med publiceringen av AKU januari 2016 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012, i AKU:s löpande publicering. Denna

Läs mer

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och analys... 1 2 Inledning och syfte... 3 3 Inflyttade 2013... 4 3.1 Social bakgrund

Läs mer

Löner inom den privata sektorn 2008

Löner inom den privata sektorn 2008 Statistik 2009:4 Löner inom den privata sektorn 2008 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

Löner för offentligt anställda på Åland

Löner för offentligt anställda på Åland Statistik 2004:8 Löner för offentligt anställda på Åland Löner för landskapsanställda 2003 Löner för kommunalt anställda 2002-2003 Löner för statligt anställda 2003 Lönestatistik Serien Lönestatistik omfattar

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem.

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40r.pdf) Innehåll: * Yrken enligt SSYK 96 inplacerade

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor 2006

Löner för arbetare inom privat sektor 2006 AM 57 SM 0701 Löner för arbetare inom privat sektor 2006 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2006 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2006 års uppgifter avseende timlöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor AM 57 SM 1301 Löner för arbetare inom privat sektor 2012 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2012 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 117 Offentlig sektor Public sector 131 Privat sektor Private sector 142. 116 Tabeller

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 117 Offentlig sektor Public sector 131 Privat sektor Private sector 142. 116 Tabeller Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2000 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2000 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Statistik 2006:1. Löner inom den privata sektorn 2004

Statistik 2006:1. Löner inom den privata sektorn 2004 Statistik 2006:1 Löner inom den privata sektorn 2004 Lönestatistik Serien Lönestatistik omfattar statistik över löner inom den privata och den offentliga sektorn på Åland. I denna publikation, som omfattar

Läs mer

EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING. Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING. Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom 4698 Bilaga EXAMINA ENLIGT 13 1 MOM. I LAGEN OM YRKESINRIKTAD VUXENUTBILDNING DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET FRITIDSVERKSAMHET OCH UNGDOMSARBETE för specialhandledare av barn och ungdom SPRÅKVETENSKAPER

Läs mer

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Godkänd av fullmäktige 4..04 Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Tillämpningsområde I denna stadga har fastställts behörighetsvillkor för sjukvårdsdistriktets alla tjänster och befattningar. Fastställande

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn 2010

Timlöner inom den privata sektorn 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2011 Timlöner inom den privata sektorn 2010 Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn 14,59 euro under det sista kvartalet 2010 Enligt Statistikcentralen

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Timlöner inom den privata sektorn 2009

Timlöner inom den privata sektorn 2009 Löner och arbetskraftskostnader 2010 Timlöner inom den privata sektorn 2009 Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn 14,39 euro under det sista kvartalet 2009 Korrigerad 27.9.2011 I statistiken

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Löner inom kommunsektorn

Löner inom kommunsektorn Löner och arbetskraftskostnader 04 Löner inom kommunsektorn 0, oktober Direktörer och läkare har de högsta lönerna inom kommunsektorn Enligt Statistikcentralen var medellönen för ordinarie arbetstid hos

Läs mer

Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap.

Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap. Sida 1/8 Välkommen att svara på enkäten! Genom att svara är du med och utvecklar din arbetsgemenskap. Instruktioner för att besvara enkäten: - Du kan svara endast en gång. - Välj de alternativ som bäst

Läs mer

Månadslöner inom staten

Månadslöner inom staten Löner och arbetskraftskostnader 2013 Månadslöner inom staten 2012, november Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade statsanställda var 3 603 euro i november 2012 Enligt Statistikcentralen var

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2009

Lönestrukturstatistik 2009 Löner och arbetskraftskostnader 2010 Lönestrukturstatistik 2009 Utbildningens inverkan på lönen störst bland löntagare inom kommunsektorn år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över lönestrukturer

Läs mer

Vem kan jobba till 67?

Vem kan jobba till 67? DELRAPPORT INFÖR LOs PENSIONSUTREDNING Vem kan jobba till 67? En rapport om medelpensioneringsåldern i olika LO yrken Författare: Renée Andersson, utredare vid LOs arbetslivsenhet Inledning LO-kongressen

Läs mer

Statisitik 2001:3 LÖNER INOM DEN PRIVATA SEKTORN PÅ ÅLAND 1999

Statisitik 2001:3 LÖNER INOM DEN PRIVATA SEKTORN PÅ ÅLAND 1999 Statisitik 2001:3 LÖNER INOM DEN PRIVATA SEKTORN PÅ ÅLAND 1999 FÖRORD Denna rapport innehåller lönestatistik för den privata sektorn på Åland 1999. Lönestatistik är ett viktigt område inom den åländska

Läs mer

Statistik 2015:3. Löner inom den privata sektorn 2014

Statistik 2015:3. Löner inom den privata sektorn 2014 Statistik 2015:3 Löner inom den privata sektorn 2014 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Sjukskrivning i olika yrken

Sjukskrivning i olika yrken Social Insurance Report Sjukskrivning i olika yrken ersatta från Försäkringskassan per anställd år 2008 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Avdelningen för Analys och prognos

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Rapport 2012:2 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport De senaste rapporterna från ÅSUB 2010:1 Konjunkturläget våren 2010 2010:2 Ekonomisk

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2014 Månadslöner inom den privata sektorn Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 500 euro i oktober 2013 Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Statistik 2013:4. Löner inom den privata sektorn 2012

Statistik 2013:4. Löner inom den privata sektorn 2012 Statistik 2013:4 Löner inom den privata sektorn 2012 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet

Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet Bilaga: Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet Enhet Tjänst/anställd 2008 2009 2010 2010 2009-10 Allmän administration: Kommundirektör 1 1 1 1 0 Ekonomichef 1 1

Läs mer

Rapport 2015:3. Arbetsmarknadsbarometern 2015

Rapport 2015:3. Arbetsmarknadsbarometern 2015 Rapport 2015:3 Arbetsmarknadsbarometern 2015 De senaste rapporterna från ÅSUB 2012:2 Arbetsmarknadsbarometern 2012 2012:3 Utvärderarnas rapport 2011. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden

Läs mer

Månadslöner inom staten

Månadslöner inom staten Löner och arbetskraftskostnader 2014 Månadslöner inom staten 2013, november Hög utbildning höjer lönerna inom staten Enligt Statistikcentralen tjänade heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom staten

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

Månadslöner inom den privata sektorn

Månadslöner inom den privata sektorn Löner och arbetskraftskostnader 2012 Månadslöner inom den privata sektorn Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 328 euro i oktober 2011 Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Rapport 2014:5. Arbetsmarknadsbarometern 2014

Rapport 2014:5. Arbetsmarknadsbarometern 2014 Rapport 2014:5 Arbetsmarknadsbarometern 2014 De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:4 Utvärderarnas rapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 2011:5 Arbetsmarknadsbarometern

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2011 Totallönen för löntagare i genomsnitt 3 111 euro i månaden år 2011 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan Rubrik Beviljade arbetstillstånd innevarande år Senast körd 2010-10-01 08.10 Siffrorna omfattar både Migrationsverkets samt Sveriges ambassaders och konsulats beslut Siffrorna omfattar inte idrottsutövare,

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Programtest Mål och Syfte

Programtest Mål och Syfte Namn Programtest Mål och Syfte o Testet ger eleverna en ledtråd angående vilket eller vilka program de bör fördjupa sig i. o Testet görs med fördel innan enskilt vägledningssamtal. o Syftet med att göra

Läs mer