till protokoll den 7 oktober 2011, 234 Bilaga 152 (D-2011/0466) (D-2011/0699) BESLUT den 7 oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "till protokoll den 7 oktober 2011, 234 Bilaga 152 (D-2011/0466) (D-2011/0699) BESLUT den 7 oktober 2011"

Transkript

1 1 till protokoll den 7 oktober 2011, 234 Bilaga 152 (D-2011/0466) (D-2011/0699) BESLUT den 7 oktober 2011 av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, dels i ett av samfundets styrelse utan anmälan upptaget disciplinärende mot advokat Axel Calissendorff, dels i disciplinärende KPMG AB, genom bolagsjurist Jacob Fogelberg, Stockholm./. Axel Calissendorff, Stockholm 1. Bakgrund Axel Calissendorff, som är delägare och senior partner i Roschier Advokatbyrå AB (Roschier), var sedan maj 2008 av KPMG utsedd skiljeman i en tvist mellan KPMG och ProfilGruppen AB angående ansvar för KPMG angående rådgivning vid s.k. finansiell due diligence. Skiljedom meddelades den 22 december KPMG klandrade skiljedomen i Svea hovrätt. Hovrätten förordnade genom beslut den 22 februari 2011 att vidare verkställighet av skiljedomen inte får äga rum. Genom dom den 27 september 2011 upphävdes skiljedomen och hovrätten förordnade att inhibitionsbeslutet den 22 februari 2011 ska stå fast. Advokaterna Claes Lundblad och Henrik Fieber är också verksamma vid Roschier, Lundblad som delägare och partner, Fieber som advokat och biträdande jurist. Efter förfrågan från HQ AB (HQ) åtog sig Roschier, med Claes Lundberg som ansvarig advokat, den 19 oktober 2010 att utreda förutsättningarna för ersättningsanspråk mot den eller de som föranlett skada för HQ och för HQ Bank med anledning av att HQ Bank förlorade sina tillstånd att driva bankrörelse samt de förluster som drabbade HQ och HQ Bank till följd av bankens riskfyllda tradingverksamhet m.m. Uppdraget omfattade även ersättningsanspråk mot KPMG och den huvudansvarige revisorn Johan Dyrefors på grund av fel och försummelse vid fullgörande av uppdrag som rådgivare till HQ och HQ Bank under åren HQ Bank, som övertagits av Carnegie, hade till HQ överlåtit sin rätt till eventuellt ersättningsanspråk avseende skada som uppkommit i HQ Bank. Henrik Fieber hade tidigare företrätt KPMG i uppdrag som avsett frågor om försumlig revision, innan han rekryterades av Roschier i augusti Genom brev den 20 december 2010 till VD för KPMG och till Johan Dyrefors underrättades dessa om eventuella ersättningsanspråk från HQ. Breven var undertecknade av Claes Lundblad och Henrik Fieber i egenskap av ombud för HQ. KPMG har i ett annat ärende (D 2011/0391) anmält Claes Lundblad och Henrik Fieber till Advokatsamfundet bl.a. för att de åtagit sig uppdrag för HQ om ersättningsanspråk mot KPMG trots att Axel Calissendorff redan hade ett pågående uppdrag som skiljeman för

2 2 KPMG och således advokater hos Roschier på grund av jäv var förhindrade att åta sig ett sådant uppdrag. Beslut av nämnden i ärende D-2011/0391 meddelas samtidigt med beslut i det förevarande ärendet. 2. Ärende D-2011/0699 KPMG./. Axel Calissendorff 2.1 Anmälan Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 18 april 2011, avser att Axel Calissendorff 1. lämnat medvetet oriktiga uppgifter i brev av den 16 februari 2011 till advokaterna Stefan Bessman och Anders Isgren ombud för KPMG i tvisten om klander av skiljedomen och försökt vilseleda advokatkollegor som på KPMG:s uppdrag har försökt bringa klarhet i förhållanden med direkt relevans för konfliktfrågan och förutsättningar för klander av skiljedomen 2. med avseende på skiljeuppdraget där KPMG var en av parterna medvetet underlåtit att agera internt och förhindra att uppdraget för HQ mot KPMG accepterades av Roschier 3. med avseende på uppdraget för HQ mot KPMG och de överväganden som därvid förekom innan uppdraget accepterades, i vilka överväganden Axel Calissendorff deltog, medvetet underlåtit att agera internt och förhindra att uppdraget mot KPMG accepterades mot bakgrund av de liknande uppdrag som Roschier och advokater som rekryterats till Roschier hade haft i närtid. I fråga om punkterna 2 och 3 har KPMG tillagt att underlåtenheten att agera var anmärkningsvärd och än mer på så på grund av Axel Calissendorffs ställning som ansvarig för Stockholmskontoret. 2.2 Axel Calissendorffs ställningstaganden till anmälan Axel Calissendorff har tillbakavisat anmärkningarna och bestritt att han förfarit i strid med god advokatsed. 2.3 KPMG:s utveckling av anmälan Genom uppdrag för KPMG hade advokater hos Roschier, Ola Åhman och Henrik Fieber, fått mycken kunskap om KPMG som var hemlig och som omfattades av deras tystnadsplikt och som kunde ha betydelse vad gällde uppdraget för HQ mot KPMG som således gällde samma påstådda ansvarsgrund, nämligen försumlig revision. Ola Åhmans uppdrag avslutades i maj 2007 och Henrik Fiebers sista uppdrag avslutades i augusti Roschier hade enligt uppgift från Claes Lundblad den 19 oktober 2010 accepterat uppdrag för HQ mot bl.a. KPMG gällande påstått försumlig revision m.m. Axel Calissendorff hade som partsutsedd skiljeman inte reagerat på detta förhållande och hade inte heller upplyst parterna eller övriga skiljemän i skiljeärendet med påföljd att slutförhandling hölls vid månadsskiftet november-december 2010 och skiljedom meddelades den 22 december 2010.

3 3 KPMG har klandrat skiljedomen. Grunden för klandret var att Roschier hade accepterat uppdrag att företräda HQ mot KPMG vid tidpunkt då skiljeärendet alltjämt pågick. KPMG har tillskrivit Roschier den 24 januari 2011 och påtalat jäv och begärt att Roschier skulle frånträda uppdraget för HQ mot KPMG, vilket Roschier hittills vägrat. Vad särskilt gällde Axel Calissendorff har KPMG framhållit följande förhållanden. Av Claes Lundblads yttrande till Advokatsamfundet den 29 mars 2011 i ärende D-2011/0391 framgår att Roschier redan den 15 oktober 2010 mottog formell förfrågan att företräda HQ mot bl.a. KPMG i mail ställt till Claes Lundblad och Axel Calissendorff och att uppdraget antogs efter konfliktkontroll den 19 oktober Av samma yttrande framkommer dessutom att Claes Lundblad och Axel Calissendorff vid denna tid närmare diskuterade bl.a. hur uppdraget skulle bemannas och att Axel Calissendorff upplyste Claes Lundblad om att han var inblandad i något som berörde KPMG men att han inte bedömde att detta innebar hinder att nu ta ett uppdrag mot KPMG. Vidare framkommer att konfliktkontroll genomfördes den 18 oktober, vilket innefattade kommunikation med alla delägare och seniora biträdande jurister vid Roschier. I brev från Axel Calissendorff den 16 februari 2011 till advokaterna Stefan Bessman och Anders Isgren uppgav Axel Calissendorff att Den 18 oktober 2010 registrerades ärendet för HQ AB i vårt klientregister varvid ett antal fysiska personer registrerades som motparter. KPMG registrerades inte då som motpart. Han uppgav vidare att han fick kunskap om att vi hade åtagit oss uppdraget för HQ AB mot KPMG först den 23 december 2010, då han mottog ett mail från Claes Lundblad. Han fortsatte på samma tema och uppgav att Jag saknade, under hela den tid som skiljeförfarandet pågick, kunskap om att Roschier hade åtagit sig uppdraget för HQ AB mot KPMG och kunde följaktligen inte upplysa om förhållandet. Axel Calissendorffs uppgifter var inte förenliga med de uppgifter Claes Lundblad lämnat. Claes Lundblads uppgifter fick stadga av det mail som han bifogat det angivna yttrandet och av vilket framgick att KPMG identifierats som motpart redan den 18 oktober 2010 i mail som sänts internt till mottagare under en sändlista benämnd Conflictcheck- Confidential, vilken Axel Calissendorff rimligen hade ingått i. Axel Calissendorff har därefter, genom ombud, den 11 april 2011 återkommit genom mail till ombud för KPMG och dess motpart i skiljeförfarandet. I detta mail hänvisades till de ersättningsanspråk mot Axel Calissendorff som aviserats om KPMG:s klandertalan vann bifall och att detta föranlett Axel Calissendorff att göra en omfattande förnyad genomgång om vad som förekommit under hösten Därefter framfördes ett helt nytt påstående, nämligen att Axel Calissendorff i november 2010 fått sådan information att han borde ha förstått att Roschier hade ett pågående uppdrag mot KPMG. Han reflekterade inte då över jävsproblematiken i skiljeförfarandet.. Inte heller dessa uppgifter var förenliga med de uppgifter som Claes Lundblad lämnat enligt vilka det stod klart för Axel Calissendorff redan den 19 oktober 2010 att uppdraget för HQ mot KPMG hade accepterats och att diskussion mellan Claes Lundblad och Axel Calissendorff hade förekommit om jävsproblematiken dessförinnan.

4 4 KPMG har vidare åberopat och ingett handlingar från ärende D-2011/0391, nämligen anmälan mot Claes Lundblad och Henrik Fieber, yttranden av sistnämnda och KPMG:s genmäle jämte bilagor i förekommande fall. 2.4 Yttrande av Axel Calissendorff (Yttrande I) Axel Calissendorff har i yttrande den 18 maj 2011 över anmälan anfört bl.a. följande. KPMG riktade två anmärkningar mot honom, dels underlåten upplysningsplikt m.m. i samband med att Roschier i oktober 2010 antog ett uppdrag för HQ, dels gjordes det gällande att han gjort sig skyldig till ett medvetet vilseledande i jävsfrågan i sitt brev till KPMG:s ombud av den 16 februari Det senare gjordes med hänvisning till ett mail av den 11 april från hans ombud, advokaten Christer Danielsson Underlåten upplysningsplikt m.m. när uppdraget för HQ antogs I skiljetvisten utsågs han till skiljeman av KPMG år Ärendet registrerades i byråns klientregister, med båda parter som klienter. Det framgick där att uppdraget var ett skiljemannauppdrag. Lagen om skiljeförfarande gällde för förfarandet. Skiljedomen, som meddelades den 22 december 2010, har klandrats av KPMG under åberopande av att han varit jävig. Klanderprocessen pågår i Svea hovrätt. KPMG har också väckt talan mot honom vid Stockholms tingsrätt om nedsättning av arvode och om skadestånd. Omständigheterna är sådana att det är uppenbart att byrån har brustit i sin konfliktkontroll när ärendet för HQ mot KPMG antogs och att i objektiv mening jäv då förelegat. Kärnfrågan, när det gällde hans ansvar i den delen, är det samtal som han och Claes Lundblad hade i anslutning till att uppdraget mottogs. Inledningsvis vill han framhålla att han, i vart fall sedan Högsta domstolen meddelade sitt avgörande i klandermålet NJA 2007 s. 841, har haft helt klart för sig de stränga regler som gäller upplysningsplikt och jäv i samband med skiljemannauppdrag på en advokatbyrå. Hans övertygelse är att Claes Lundblad, som är en i skiljemannarättsliga frågor mycket kunnig person, är minst lika förtrogen med rättsläget som han är. Han och Claes Lundblad hade flera kontakter med anledning av HQ:s förfrågan om Roschier kunde biträda bolaget med utredning om ansvar för styrelseledamöterna i HQ AB, HQ Bank och vissa andra fysiska personer samt KPMG. Huvudfrågan i hans och Claes Lundblads kontakter var huruvida byrån kunde åta sig uppdraget för HQ mot styrelsens ledamöter. Det var också det som han för sin del uppfattade som det centrala vid denna tidpunkt. Det krävde en del överväganden och en extern kontakt, som hade en koppling till ett annat av hans då pågående klientuppdrag. Han kunde så småningom konstatera att det klientförhållandet inte utgjorde hinder mot att byrån åtog sig uppdraget för HQ att utreda ansvar för styrelseledamöterna och vissa andra fysiska personer. Det informerade han Claes Lundblad om. I den delen var de ense om vad som förekommit mellan dem. När det däremot gällde deras samtal om KPMG gick deras minnesbilder isär. Han är övertygad om att han talat om för Claes Lundblad att han var skiljeman i en skiljetvist i vilken KPMG var part. Samtalet var kort och föranledde inte någon särskild reaktion

5 5 annat än att byrån i vart fall inte då kunde åta sig uppdrag mot KPMG. Han var för sin del övertygad om att man inte heller då skulle åta sig uppdraget mot KPMG. Det var också det enda syftet med att han redogjorde för skiljemannauppdraget. När det gällde mottagandet av ärendet i övrigt hade han inget att tillägga eller förändra till vad han anfört i den delen i de av KPMG ingivna handlingarna Påståendet om medvetet vilseledande Den av KPMG tydligt angivna utgångspunkten för påståendet att han gjort sig skyldig till medvetet vilseledande är att Claes Lundblads redogörelse för vad som förekom vid samtalet mellan honom och Axel Calissendorff i oktober 2010 var riktig och att han dessutom skulle ha haft samma perception som Claes Lundblad om vad som då förekommit. Som framgått är det inte så. Det framgår redan av Christer Danielssons korta mail att det inte är fråga om ett medvetet vilseledande Tillämpligt regelverk Enligt 3.8 i Vägledande regler om god advokatsed (VRGA) gäller inte jävsbestämmelserna i VRGA då advokat är underkastad jävsregler som skiljeman. Det innebar att frågan om han varit jävig som skiljeman, brustit i sin upplysningsplikt och om KPMG känt till byråns parallella uppdrag och på den grunden inte kunde göra gällande jäv mot honom som skiljeman exklusivt skulle avgöras av domstol. I sin egenskap av skiljeman var han alltså undantagen från disciplinär kontroll. 2.5 Genmäle från KPMG (Genmäle I) KPMG har i genmäle, som inkom den 7 juni 2011, anfört bl.a. följande. Av anmälan framgick klart att tre anmärkningar riktades mot Axel Calissendorff. Han bemötte ingen av dessa anmärkningar på ett adekvat sätt och två av dem inte alls. I anmärkning 1. riktades anmärkning mot Axel Calissendorff för att han lämnat medvetet oriktiga uppgifter vid två tillfällen. Calissendorff bemötte inte anmärkningen i sak. KPMG gör i det följande gällande att han lämnat ytterligare en medvetet oriktig uppgift, totalt således tre. Varför KPMG skulle ha förts på tal mellan Claes Lundblad och Axel Calissendorff om KPMG inte var motpart till HQ var till att börja med svårt att förstå. Hur Axel Calissendorff, som ansvarig för kontoret, hade kunnat undgå vetskap om att uppdraget, inklusive det mot KPMG, nästan omgående accepterades var inte ens möjligt att förstå. Axel Calissendorff anförde att KPMG:s utgångspunkt för anmärkningen i denna del var Claes Lundblads redogörelse för vad som förekom vid samtalet dem emellan i oktober 2010 och talade om perception. Axel Calissendorff misstog sig. Denne hade i brev den 16 februari 2011 påstått att han fått kännedom om uppdraget mot KPMG först den 23 december 2010 genom mail från Claes Lundblad. Axel Calissendorff har via ombud i mail den 11 april, uppgett att han i november 2010 borde ha förstått att Roschier hade uppdrag mot KPMG. Båda uppgifterna har framförts mot bättre vetande. De var sinsemellan oförenliga, vilket innebar att minst en av dem är oriktig redan av det skälet.

6 6 Axel Calissendorff har, enligt egna uppgifter, påtalat för Claes Lundblad att uppdrag mot KPMG inte kunde accepteras och säger sig nu ha varit övertygad om att så inte heller skedde. Detta var uppenbarligen ytterligare en medvetet oriktig uppgift, dels av de skäl som redan angetts, dels av skäl som framgår av det följande. Det är allmänt känt att delägarna vid Roschier (i likhet med flertalet större advokatbyråer) hade veckovisa möten där nya uppdrag redovisades och arbetsläget diskuterades. Om det således, mot förmodan, vore sant som Axel Calissendorff uppgav att KPMG och Johan Dyrefors till skillnad från övriga motparter till HQ inte samtidigt registrerades som motparter i advokatbyråns klientregister hade Axel Calissendorff hur som helst genom dessa veckovisa möten fått klart för sig att så var fallet och således att uppdraget för HQ hade accepterats och att mycket omfattande arbete hade inletts och pågick. Uppdraget för HQ var ett uppdrag av sådan dignitet att den kontorsansvarige delägaren, Axel Calissendorff, redan av detta skäl hade måst hålla sig väl underrättad om uppdraget, vad det avsåg och hur det utfördes. Axel Calissendorff hänvisade till ytterligare ett pågående klientuppdrag som krävde överväganden och extern kontakt i sammanhanget. Det framstår som uppenbart att dessa överväganden och denna externa kontakt, som ju syftade till att undanröja en intressekonflikt, hade krävt att Axel Calissendorff hade haft grundläggande fakta om det konkurrerande uppdraget klara för sig; vem som var klienten och vilka som var motparterna. KPMG konstaterar att Axel Calissendorffs redogörelse i nu aktuella delar är så osannolik att den borde lämnas utan avseende och att slutsatsen med nödvändighet blir att Axel Calissendorff lämnade medvetet oriktiga uppgifter. Försöket att förklara det inträffade med otydlig kommunikation med kollegan Claes Lundblad och att man inte haft samma perception adderar till denna slutsats. Fråga är inte om perception av några svåra eller otydliga bedömnings- eller gränsdragningsfrågor utan om ett fundament för advokatyrket, vilket Axel Calissendorff dessutom vidgår genom sitt medgivande att jäv förelåg. Om jäv förelåg visste varje advokat vad som gällde. I anmärkning 2. riktas anmärkning mot Axel Calissendorff för att han mot bakgrund av det skiljeuppdrag han hade och där KPMG var en av parterna inte reagerade och avböjde uppdraget för HQ mot i vart fall KPMG. Inte heller denna anmärkning har Axel Calissendorff bemött i sak. KPMG påstår i denna del helt enkelt att Roschier på grund av jäv som följd av skiljeuppdraget var förhindrat att ta uppdrag för HQ mot KPMG, vilket Axel Calissendorff insett, och i stället för att avböja uppdraget mot KPMG uppenbarligen av hänsyn till advokatbyråns intresse av att få ett mycket omfattande och lönsamt uppdrag har Axel Calissendorff i strid med VRGA medverkat till att uppdraget accepterades. I anmärkning 3. riktas anmärkning mot Axel Calissendorff för att han mot bakgrund av de tidigare betydande uppdrag Roschier hade haft för KPMG i närtid inte reagerade och avböjde uppdraget för HQ mot i vart fall KPMG. Inte heller denna anmärkning har Axel Calissendorff bemött i sak. KPMG påstår i denna del helt enkelt att Roschier på grund av jäv som följd av tidigare liknande uppdrag för KPMG i närtid var förhindrat att ta uppdrag för HQ mot KPMG, vilket Axel Calissendorff hade insett. I stället för att avböja uppdraget mot KPMG hade Axel Calissendorff i strid med VRGA medverkat till att uppdraget accepterades. Att VRGA var tillämpligt på Axel Calissendorffs agerande i denna del, alldeles oavsett hans uppdrag som skiljeman, var uppenbart. Till det kom att skiljeman som var advokat och som inom ramen för uppdraget som skiljeman underlät att följa det regelsystem som gällde för skiljeförfarandet, exempelvis den regel om upplysningsplikt

7 7 som fanns i 9 lagen om skiljeförfarande, inte heller kunde anses ha handlat i enlighet med vad god advokatsed krävde. KPMG:s anmälan mot Axel Calissendorff innehåller konkreta och lättfattliga påståenden. Av det anförda framgår KPMG:s uppfattning att Axel Calissendorff tydligt ansträngde sig för att undvika att bemöta anmärkningarna eller försökte förvilla begreppen samt att han framförde nya osanna påståenden. 2.6 Ytterligare yttrande av Axel Calissendorff (Yttrande II) Axel Calissendorff har med anledning av KPMG:s genmäle i yttrande den 22 juni 2011 anfört i huvudsak följande Omständigheterna kring mottagandet av uppdraget Han vidhåller vad han tidigare anfört. Någon oriktig uppgift har han inte lämnat, än mindre har han medvetet lämnat en oriktig uppgift. Syftet med hans samtal med Claes Lundblad i mitten av oktober 2010 om sitt skiljemannauppdrag var inget annat än att undvika jäv i förhållande till KPMG. Han utgick också från att samtalet hade haft det resultatet. Det hade varit enkelt att på olika sätt undvika den situation som nu uppstått, t.ex. genom att upplysa parterna i skiljetvisten om uppdraget mot KPMG. Om resultatet av en sådan upplysning skulle ha föranlett KPMG att lämna sitt samtycke, att han hade lämnat sitt skiljeuppdrag eller om HQ:s uppdrag hade kommit att begränsas var en hypotetisk fråga. Det fanns emellertid skäl att, eftersom KPMG inte bara insinuerade utan också påstod att det i vart fall från hans sida skulle ha varit fråga om ett medvetet beslut att i strid med regelverket i syfte att Roschier skulle tjäna mer pengar, närmare begrunda det skäl som KPMG angett. Skiljemannauppdraget var inte särskilt stort och endast en relativt liten del av hans arvode i uppdraget var upparbetat vid denna tid. För hans del stod det helt klart att det skulle ha tett sig uppenbart att KPMG, med hänsyn till ärendets karaktär, tämligen omgående skulle ha fått kännedom (vilket ju också rent faktiskt skedde) om uppdraget från HQ. Han ville härutöver också betona att Roschier var ett true partnership och sysselsättningsnivån både var och hade genomgående varit god. Ett övervägande av det slag som KPMG insinuerade skulle inte ha aktualiserats. Kulturen i byrån är och var att de tog konflikthanteringen på stort allvar. Det har således, sammanfattningsvis, saknats varje anledning att underlåta att iaktta konfliktreglerna och KPMG saknade fog för påståendet att han hade överträtt eller medverkat i en överträdelse av konfliktreglerna i syfte att byrån skulle kunna åta sig ett stort och lönsamt uppdrag Upplysningar om interna förhållanden på Roschier KPMG ställde flera frågor om de interna förhållandena hos Roschier. De flesta kan inte rimligen ha någon betydelse för disciplinnämndens prövning av de påståenden som gjordes mot honom. Han kunde dock upplysa att veckomöten förekom inom verksamhetsgrupperna. Han och Claes Lundblad verkade i olika verksamhetsgrupper. Några protokoll

8 8 från interna möten i verksamhetsgrupperna som upptog nya ärenden fördes inte. Det var dock allmänt känt på byrån att de hade ett stort uppdrag för HQ och han hade, som han tidigare upplyst, alldeles klart för sig att motparter var styrelseledamöter och vissa andra fysiska personer. Några kontorsvisa genomgångar av det slag KPMG utgick från förekom, hölls däremot inte. Det var tydligt att KPMG grundade sitt påstående om medvetet vilseledande från hans sida även i denna del på löst grundade antaganden. Det var den för ett ärende ansvarige delägaren som ansvarade för konfliktkontroll och ärenderegistrering. De upplysningar som Axel Calissendorff lämnat till KPMG i hithörande frågor vidhölls till alla delar. Några ytterligare efterfrågade upplysningar om Roschiers interna förhållanden var det, med utgångspunkt i vad som kunde ha betydelse för prövning av disciplinärendet mot honom, inte påkallat att lämna. När det gällde de uppdrag som Roschier tidigare hade haft för KPMG (Anmärkning 3.) hade KPMG uppenbarligen inte ansett att de utgjorde hinder, eftersom KPMG en tid efter att de avslutats utsett honom till skiljeman. Han hade ingen anledning att fördjupa sig i den frågeställningen i anslutning till att ärendet antogs eftersom det inte var han som ansvarade för konfliktkontrollen. Frågan syntes sakna relevans vad gällde disciplinanmälan mot honom Påståendet om medvetet vilseledande i frågan om jäv förelegat efter skiljeförfarandet Det som i denna del var underlaget för KPMG:s anmärkningar mot honom var hans brev till KPMG:s ombud av den 16 februari 2011 och hans ombud Christer Danielssons meddelande till KPMG:s ombud av den 11 april Inte heller i den delen fanns det något som helst fog för KPMG:s påstående om att han medvetet skulle ha vilselett KPMG. Det förhöll sig så som hans ombud angav. Det var alltså en med stor omsorg vidtagen efterhandsanalys och kartläggning av allt som förekommit, som föranlett det ändrade ställningstagandet. Något medvetet vilseledande, som hävdas av KPMG, har alltså inte förekommit. När det gällde vad som i övrigt förekommit efter skiljeförfarandet vill han liksom tidigare framhålla att frågor om han varit jävig, brustit i sin upplysningsplikt enligt lagen om skiljeförfarande eller om det förelåg skadeståndsskyldighet var omständigheter som var undandragna disciplinär kontroll och var frågor som skulle avgöras av domstol. 2.7 Skrivelse från KPMG (Genmäle II) KPMG har den 5 juli 2011 inkommit med en ytterligare en skrivelse som omfattar redogörelser för enligt KPMG klarlagda förförhållanden och bevisomständigheter av betydelse. Under sistnämnda avsnitt har särskilt redovisats omständigheter under rubrikerna Jäv på grund av skiljemannauppdraget och Jäv på grund av tidigare uppdrag för KPMG enligt följande Jäv på grund av skiljemannauppdraget Vad gällde kritiken mot Axel Calissendorff för att han inte såg till att uppdraget för HQ mot KPMG avböjdes på grund av det jävsgrundande skiljeuppdraget har följande klarlagda omständigheter bevisbetydelse.

9 9 Axel Calissendorff har enligt egna uppgifter fått del av förfrågan från HQ och hade påtalat jävet för Claes Lundblad men inte vidtagit några andra åtgärder. Axel Calissendorff har därefter fått del av mail där intern jävskontroll gjordes den 18 oktober och där KPMG fortfarande angavs som motpart, trots att han sade sig efter kontakterna med Claes Lundblad i dagarna före ha varit övertygad om att uppdraget mot KPMG inte skulle antas. Axel Calissendorff har försökt värja sig mot kritiken genom att utan grund kritisera KPMG för att de utsåg honom till skiljeman. Skiljeman prövar själv sin behörighet, vilket Axel Calissendorff väl visste, utom då förhållande som angavs i 8 lagen om skiljeförfarande förekom. Sådant förhållande hade inte förekommit och han har således inte varit obehörig som skiljeman. Axel Calissendorff har dock med stor sannolikhet haft en upplysningsskyldighet enligt 9 samma lag. Vilka överväganden han gjorde eller åtgärder han vidtog i denna del kände KPMG inte till. Axel Calissendorff har alltsedan i oktober 2010 uppenbarligen tagit lätt på jävsproblematiken, ägnat stor möda åt icke trovärdiga bortförklaringar och sökt distansera sig från numera utredda fakta Jäv på grund av tidigare uppdrag för KPMG Vad gällde kritiken mot Axel Calissendorff för att han inte tillsåg att uppdraget för HQ mot KPMG avböjdes på grund av de jävsgrundande uppdrag som Roschier och där verksamma advokater tidigare haft för KPMG hade följande klarlagda omständigheter bevisbetydelse. Axel Calissendorff har överhuvudtaget inte bemött denna kritik, trots påpekande därom från KPMG. Axel Calissendorffs tystnad kan tolkas som ett försök att låta påskina att denna jävsproblematik överhuvudtaget inte uppmärksammades eller föranledde några överväganden. Det är dock uppenbart att KPMG redan fanns registrerad som klient i advokatbyråns klientregister. Ingen förklaring förekommer från Axel Calissendorff hur det kan komma sig att advokatbyråns ledning, dvs. han själv, var omedveten om att en stor och namnkunnig klient som KPMG helt plötsligt förekom som motpart i ett sällsynt omfattande och uppmärksammat fall som engagerat och sysselsatt en stor del av advokatbyråns personal Sammanfattning De ostridiga uppgifterna är mycket graverande och visar med klar övervikt att Axel Calissendorff vid åtminstone två tillfällen, med normal bevisvärdering tre tillfällen, har lämnat medvetet oriktiga uppgifter i syfte att försöka manövrera sig bort från den exponering som KPMG:s kritik mot honom innebär. Att han, som han skrev den 11 april 2011, i november 2010 inte reflekterade över jävsproblematiken var oförenligt med hans påstående att han påtalat jäv för Claes Lundblad medio oktober samma år. Att han i april 2011 skulle ha glömt bort att han påtalade jäv för Claes Lundblad i detta gigantiska uppdrag var så osannolikt att det med normal bevisvärdering var en möjlighet som kunde bortses från.

10 10 Avslutningsvis kan konstateras att Axel Calissendorff varit tillfrågad av HQ om uppdraget och han har deltagit i jävsprövningen gällande KPMG. Axel Calissendorff var ansvarig för Roschier, såväl som verkställande direktör och som ordförande i advokatbyråns styrelse. Han kan därmed inte undgå ansvar för underlåtet agerande när han faktiskt konstaterat att jäv förelåg. Denna plikt åvilar envar advokat. Axel Calissendorff har i kraft av sin ställning utan vidare kunnat och bort se till att situationen inte uppstod och fortsatte. KPMG anser sig ha styrkt sina påståenden om att Axel Calissendorff allvarligt har åsidosatt sina plikter som advokat och de vägledande reglerna om god advokatsed. 2.8 Skrivelse från Axel Calissendorff (Yttrande III) Axel Calissendorff har i skrivelse den 23 augusti 2011 kommenterat KPMG:s avslutande skrivelse och därvid anfört bl.a. följande. KPMG:s kritik mot honom grundas genomgående på påståenden om att han skulle ha lämnat medvetet oriktiga uppgifter. Kritiken saknar fog eftersom så inte är fallet. KPMG synes mena att han utöver sitt samtal med Claes Lundblad vid vilket han redogjorde för sitt skiljemannauppdrag haft ytterligare skyldigheter grundade på hans olika uppgifter i byråns och kontorets ledning. Några utökade skyldigheter föreligger inte på grund av sådana funktioner. Han har således gjort vad som ankommit på honom för att undvika en klientkonflikt eller annat brott mot samfundets etiska regler. En annan sak är att han, naturligtvis, beklagar den situation som uppstått. KPMG redovisar också kritik mot att han inte agerat i anledning av de ärenden som KPMG tidigare anförtrott Ola Åhman och Henrik Fieber. Den kritiken är svår att förstå. KPMG utsåg Axel Calissendorff som skiljeman i skiljeärendet uppenbarligen utan att anse de tidigare ärendena som hans kollegor handlagt utgjorde jäv. Härtill kommer att han inte haft något internt ansvar för jävskontrollen i uppdraget för HQ utöver att reagera med anledning av hans skiljemannauppdrag. Det var den för ärendet ansvarige delägaren, dvs. i detta fall Claes Lundblad, som var ansvarig för jävskontrollen. Inte heller i den delen följde ett utökat ansvar av hans ledningsansvar i byrån. Således varken var eller borde han heller ha varit involverad i den delen. När han nu i efterhand har tagit del av skriftväxlingen inför disciplinnämnden delar han emellertid Claes Lundblads och Henrik Fiebers uppfattning att de tidigare uppdragen inte utgjort hinder för att anta det aktuella uppdraget för HQ. De synpunkter om bevisvärdering som KPMG redovisat föranleder påpekandet att disciplinnämnden handlägger disciplinärenden enligt förvaltningslagen och allmänna förvaltningsrättsliga principer. Något utrymme för att tillämpa den civilprocessuella överviktsprincipen eller 35 kap. 4 RB fanns inte. 3. Ärende D-2011/0466 Av samfundets styrelse utan anmälan upptaget ärende mot Axel Calissendorff Styrelsen upptog disciplinärendet mot Axel Calissendorff genom beslut den 8 april 2011, dvs. innan KPMG:s anmälan mot Axel Calissendorff gjordes. Bakgrunden var de uppgifter som framkommit, främst genom KPMG:s klandertalan av den berörda skiljedomen,

11 11 och som framgår av den bakgrundsbeskrivning som inleder detta beslut av disciplinnämnden. Vidare hade styrelsen inhämtat yttrande från Axel Calissendorff. Det yttrande som Axel Calissendorff därefter avgav efter styrelsens beslut var likalydande med det yttrande som han ingett i ärende D-2011/0699 (Yttrande I) och är redovisat under avsnitt 2.4. Nämndens bedömning och beslut Nämnden konstaterar att den på grund av bestämmelserna i 3.8 i de vägledande reglerna om god advokatsed inte kan pröva frågan om Axel Calissendorff som skiljeman brutit mot regler om intressekonflikter. Nämnden har i ärende D-2011/0391 funnit att det biträde Henrik Fieber och Ola Åhman tidigare lämnat KPMG inte utgjort hinder för Roschier att anta det nya uppdraget mot KPMG. Utredningen visar inte att Axel Calissendorff när uppdraget mot KPMG antogs brutit mot god advokatsed. KPMG har i sin anmälan mot Axel Calissendorff även gjort gällande att Axel Calissendorff lämnat osanna eller vilseledande uppgifter till företrädare för KPMG när dessa har försökt utreda förutsättningar för att klandra skiljedomen. Utredningen visar inte att Axel Calissendorff heller i detta avseende brutit mot god advokatsed. KPMG:s anmälan föranleder därför inte någon åtgärd. Emilia Ekberg Lindström

till protokoll den 7 oktober 2011, 233 Bilaga 151 (D-2011/0391) BESLUT den 7 oktober 2011

till protokoll den 7 oktober 2011, 233 Bilaga 151 (D-2011/0391) BESLUT den 7 oktober 2011 1 till protokoll den 7 oktober 2011, 233 Bilaga 151 (D-2011/0391) BESLUT den 7 oktober 2011 av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd i disciplinärende KPMG AB genom bolagsjurist Jacob Fogelberg, Stockholm./.

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet 2012/13:JO1 Kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om advokatens tystnadsplikt Under senare tid har en rad frågor som berör advokatens

Läs mer

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 CLAUDE ZACHARIAS En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 248 DEBATT En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 1. Inledning

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn.

Socialtjänst. Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn. Socialtjänst Fråga bl.a. om socialnämnds skyldighet att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan angående oro för barn (Dnr 2180-2010) Beslutet i korthet: I beslutet bedöms det, vid en strikt tillämpning

Läs mer

CANIS NON EST CANEM. Frågan om Sveriges advokatkår särbehandlas av domstolarna

CANIS NON EST CANEM. Frågan om Sveriges advokatkår särbehandlas av domstolarna CANIS NON EST CANEM Frågan om Sveriges advokatkår särbehandlas av domstolarna Författare: Sebastian Frizzo Handledare: Christian Diesen Studie: Likhet inför lagen Stockholms Universitets Juridiska Fakultet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/04 Mål nr A 236/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/04 Mål nr A 236/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/04 Mål nr A 236/03 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har blivit avskedad från sin anställning eller om arbetstagaren själv har sagt upp sig. Postadress Telefon Box 2018

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

Stockholms tingsrätt, dom 2011-12-13 i mål T 17345-09, se bilaga A

Stockholms tingsrätt, dom 2011-12-13 i mål T 17345-09, se bilaga A Sid l (11) SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 02 2012-11-30 T 221-12 Rotel 0204 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätt, dom 2011-12-13 i mål T 17345-09, se bilaga A KLAGANDE PJSC UKRNAFTA,

Läs mer

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 18 KAP. PLIKT ATT FULLGÖRA UPPDRAGET 18.1. Allmänna regler I 13 kap. har framhållits att en advokat i princip har frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Utlänningsärenden. (Dnr 6074-2011)

Utlänningsärenden. (Dnr 6074-2011) Utlänningsärenden 2013/14:JO1 Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Örebro län, som planerat att verkställa en familjs utvisningsbeslut till fel land; även kritik mot Migrationsverket, för fel och brister

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 104/03 Mål nr B 127/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 104/03 Mål nr B 127/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 104/03 Mål nr B 127/02 Sammanfattning Fråga om en börsmäklare frånträtt sin anställning med verkan att han har rätt till skadestånd med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/10 Mål nr A 257/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/10 Mål nr A 257/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 90/10 Mål nr A 257/09 Sammanfattning En säljare av konsulttjänster, som ingick i arbetsgivarens ledningsgrupp, uppgav för en av arbetsgivarens kunder att han hade blivit uppsagd.

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 Sammanfattning Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt anställningen och om det förelegat skäl för avskedande. Även fråga om

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare genom att i strid med sitt anställningsavtal, och den lojalitetsplikt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05 Sammanfattning Tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att de handlagt ärenden trots att jäv förelegat samt gjort otillåtna slagningar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/03 Mål nr A 126/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/03 Mål nr A 126/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 43/03 Mål nr A 126/02 Sammanfattning Fråga om visst krav på s.k. ackordstagartillägg var oskäligt i den mening som avses i 35 medbestämmandelagen. Postadress Telefon Box 2018 08-617

Läs mer

DOM 2015-07-06 Stockholm

DOM 2015-07-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2015-07-06 Stockholm Mål nr F 11461-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-20 i mål nr F 1054-14,

Läs mer

Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688

Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688 [Kommentar fra Advokatlovutvalgets sekretariat: Vi har tatt inn denne avgjørelsen i materialet for å belyse forskjeller i saksgangen i sak om tap av advokatbevilling. Her konkluderte Diciplinnämnden med

Läs mer