EXAMENSORDNING OCH EXAMENSFORDRINGAR FÖR ADVOKATEXAMEN (fr.o.m )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSORDNING OCH EXAMENSFORDRINGAR FÖR ADVOKATEXAMEN (fr.o.m. 1.1.2015)"

Transkript

1 1 (9) EXAMENSORDNING OCH EXAMENSFORDRINGAR FÖR ADVOKATEXAMEN (fr.o.m ) Justitieministeriet har enligt 3 5 mom. (716/2011) i lagen om advokater den 1 juli 2014 fastställt examensordningen för advokatexamen i nedanstående form: EXAMENSORDNING FÖR ADVOKATEXAMEN 1 Den examen som avses i 5 3 momentet i Finlands Advokatförbunds stadgar anordnas av styrelsen för Finlands Advokatförbund. 2 Advokatexamen omfattar tre delar: 1 ett skriftligt prov, 2 en två dagar lång kurs som behandlar etiska och praktiska frågor inom advokatverksamhet (den etiska delen) och 3 en studiehelhet på 12 veckor som behandlar grundläggande rättegångsfärdigheter (processdelen) och som består av förhandsuppgifter och en två dagar lång kurs. Alla tre delar ska i sin helhet avläggas med godkänt resultat. Delarna av examen kan avläggas i valfri ordning. 3 Styrelsen utser en examensnämnd för genomförandet av examen för ett kalenderår i taget. Examensnämnden består av minst fem och högst sju medlemmar. Styrelsen utnämner en av dessa medlemmar till ordförande och en till viceordförande för nämnden. Minst hälften av medlemmarna i examensnämnden ska vara advokater. Examensnämnden är beslutför när minst tre medlemmar är närvarande och en av dem är ordförande eller viceordförande. En av de närvarande medlemmarna skall vara en advokat. Examensnämnden kan fastställa en arbetsordning. 4 Det skriftliga provet och de båda kurserna anordnas minst två gånger om året i Helsingfors. Det skriftliga provet kan vid behov även anordnas på annat håll i Finland. 5 Till advokatexamen kan en person som har avlagt rättsnotarieexamen, juris kandidatexamen eller juris magisterexamen anmäla sig. 6 Examensnämnden fastställer tiden och platsen samt anmälningstiderna för det skriftliga provet och kurserna och meddelar dessa på Finlands Advokatförbunds webbplats minst två månader före det datum då det skriftliga provet eller kursen äger rum. De av examensnämnden fastställda anmälningstiderna är förbindande. Examensnämnden kan godkänna en försenad anmälan om det finns ett skäl som är

2 jämförbart med i rättegångsbalken avsedd lagligt hinder. 7 Styrelsen för Finlands Advokatförbund fastställer examensfordringarna på förslag av examensnämnden. Examensfordringarna ska publiceras på Finlands Advokatförbunds webbplats minst två månader före det datum då det skriftliga provet eller kursen äger rum. 8 Ifall det under en pågående examen blir nödvändigt att överväga underkännande av den etiska delens eller processdelens prestationer delvis eller helt, kan examensnämnden utnämna en medlem som efter att ha hört examinanden kan godkänna prestationen. Ett eventuellt underkännande av prestationen skall delges examensnämnden för avgörande. Examensnämnden kan som förutsättning för godkännande av den ovannämnda prestationen kräva att examinanden avlägger en ersättande uppgift given av examensnämnden. Den som blir underkänd i det skriftliga provet, i den etiska delen eller processdelen kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande till examensnämnden. Rättelseyrkandet ska framställas inom 30 dagar efter examensnämndens beslut. Den som blir underkänd i det skriftliga provet eller i en kurs kan anmäla sig för att avlägga den underkända delen av examen igen. Examinanden får ett intyg över det godkända skriftliga provet och godkänt deltagande i kurserna. 9 För att täcka de utgifter som anordnandet av det skriftliga provet och kurserna ger upphov till uppbärs en avgift, vars storlek fastställs av styrelsen för Finlands Advokatförbund. Avgiften ska betalas innan examinanden deltar i det skriftliga provet eller i en kurs. 10 Styrelsen för Finlands Advokatförbund tillställer årligen Justitieministeriet en redogörelse för examensverksamheten under föregående år. Examensordningen tillämpas i advokatexamen som ordnas fr.o.m EXAMENSFORDRINGAR FR.O.M (9) A Litteratur 1 Kommentarverk om reglerna gällande god advokatsed Artikeln fås från 2 Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet, Markku Ylönen Talentum Media Oy, 2014, ISBN ) 3 Näkökulmia asianajajaoikeuteen (Edita Oyj, 2004, ISBN ), följande delar: Asianajajan rehellisyys ja totuusvelvollisuus ss Vaitiolovelvollisuus ss Asianajajan siviilioikeudellinen vastuu ss Asianajajan bona fides -velvollisuudet ss

3 4 Asianajajan työkentältä Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN ), följande artikel: Terttu Utriainen: Luottamusaseman väärinkäyttö (RL 36:5 ) asianajajarikoksena s Artikeln fås från 5 Olli Mäenpää: Hallintoprosessioikeus (WSOYpro 2007, 2.painos, ISBN ) s (kohta 1.2 Hallintoprosessi oikeusturvan takeena), s (kohta 2.1 Hallintoprosessin erityispiirteet), s (kohta 1.2 Hallintoprosessin vireillepanotavat), s (kohta 1.3 Asian vireilletulo ja sen vaikutukset), s (kohta 1.1 Asian käsittely ja selvityskeinot), s (kohta 1.2 Asian selvittämisen yleiset perusteet), s (kohta 2.1 Hallintoprosessin laatuvaatimuksia) och s (kohta 2.2 Prosessinjohto asian käsittelyssä) 3 (9) B Lagstiftning 1 Rättegångsbalk ( Pr 101). 2 Lag om advokater (496/1958) samt Finlands Advokatförbunds stadgar (540/2012) som har fastställts med stöd av denna. 3 Rättshjälpslag (720/2011). 4 Förvaltningsprocesslag (586/1996) och förvaltningslag (434/2003). 5 Stadgar om ombud i allmänhet eller advokater i synnerhet som ingår i andra lagar (SL 36:5, 36:8.2, 38:1, 38:2 ja 38:10, HB kapitel 18, FörundersökningsL 11:3 och 11:5, TvångsmedelsL 7:1, 7:3, 8:5 och 8:7-11 samt L om rannsakningsfängelse 8:4, 8:6-7, 9:1-2 och 9:5, ändr /725 och /808, Lag om offentlig upphandling kapitel 11 Ändringssökande och påföljder.) 6 Finlands grundlag, kapitel 2 (731/1999). 7 Europarådets människorättskonvention, artikel 6 (särskilt stycke 3, punkterna b och c) (Gr 102). 8 Internationell konvention om medborgerliga rättigheter, artikel 14 (särskilt stycke 3, punkterna b och d) (Gr 103). 9 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, kapitel VI (A: , PeEU 102). 10 Språklagens (423/2003) stadganden i anknytning till advokatens arbetsfält. 11 Lag om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995). 12 Lag om rättegång i brottmål (689/1997). 13 Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008). 14 Kommunallag, kapitel 11 (365/1995). 15 Lag om tillhandahållande av tjänster (1166/2009), kapitel Konsumentskyddslag, kapitel 6 (38/1978). Det förutsätts att examinanden behärskar lagstiftningen i enlighet med de lagstadganden som gäller på examensdagen.

4 4 (9) C Anvisningar om advokatverksamhet Mappen Författningar och anvisningar rörande advokatverksamhet (innehållstyp Författningar och anvisningar ) Mappen Författningar och anvisningar rörande advokatverksamhet (50 ) (advokatbyråernas tilläggsbeställningar 25 ) från Advokatförbundets byrå. D Kursens pris och tidtabell Det skriftliga provet 150 euro. Den två dagar långa kursen om etiska och praktiska frågor inom advokatverksamhet; (den etiska delen) 675 euro och den två dagar långa kursen om grundläggande rättegångsfärdigheter (processdelen) 675 euro eller båda kurserna totalt euro. Finlands Advokatförbund är inte mervärdeskattskyldig för denna verksamhet, Mervärdeskattelag 4 och 56. Varje delprestation faktureras separat. Räkningen ska betalas senast sju (7) dagar innan kursen eller examen. OBS: Är räkningen inte betalt, är deltagandet inte möjligt. De skriftliga proven ordnas i Kommunernas hus på adressen Andra linjen 14, Helsingfors. Det skriftliga provet kan vid behov ordnas också på annat håll i Finland i enlighet med Advokatförbundets avdelningsindelning, såvida ett sådant behov meddelas vid anmälan till provet.

5 5 (9) TIDTABELL FÖR ADVOKATEXAMEN 2015 Sista anmälningsdag Skriftligt prov fre kl Den etiska delen tors. fre (tors , fre ) Processdelen tors. fre (alternativt vid mer än 80 deltagare) (tors , fre ) 2016 Sista anmälningsdag Skriftligt prov fre kl Skriftligt prov fre kl Skriftligt prov fre kl Den etiska delen tors. fre Den etiska delen tors. fre (tors , fre ) Processdelen tors. fre (alternativt vid mer än 80 deltagare) Processdelen tors. fre (alternativt vid mer än 80 deltagare) (tors , fre ) 2017 Sista anmälningsdag Skriftligt prov fre kl Skriftligt prov fre kl Skriftligt prov fre kl Den etiska delen tors. fre Den etiska delen tors. fre (tors , fre )

6 6 (9) Processdelen tors. fre (alternativt vid mer än 80 deltagare) Processdelen tors. fre (alternativt vid mer än 80 deltagare) (tors , fre ) Advokatexamensnämnden fattar beslut om eventuella ändringar i tidtabellen och meddelar om dessa på Advokatförbundets webbplats senast två månader före tillfället i fråga. E Kurser Kurserna ordnas i Kommunernas hus (Andra linjen 14, Helsingfors). Den etiska delen fokuserar på reglerna gällande god sed och upprättande av ett kontor. Processdelen inklusive förhandsuppgifterna fokuserar på grundläggande rättegångsfärdigheter. PROGRAM FÖR DEN ETISKA DELEN I ADVOKATEXAMEN 1. dagen 8.30 Anmälan och kaffe 9.00 Advokatkåren som en del av samhället och advokatens grundläggande värderingar Advokatförbundets ordförande Upprättande av ett advokatkontor i enlighet med förbundets anvisningar (ärenden enligt anvisning om byrågranskningar:) allmänna frågor i anknytning till upprättandet av ett kontor diarieföring uppdragsavtal, distansförsäljning jäv och granskning av jäv förvaring av dokument, arkivering kundmedel ärenden som gås igenom vid revision av en advokatbyrå beredskap för överraskande situationer på en advokatbyrå Lunch Inledningsanföranden & paneldiskussion Upprättande av ett advokatkontor i enlighet med förbundets anvisningar fortsätter sekretessplikt och datasäkerhetsfrågor på en advokatbyrå förhindrande av penningtvätt och terrorism

7 7 (9) hanteringen av insiderinformation Inledningsanföranden & paneldiskussion Kaffepaus och inledning av grupparbeten Tillämpning av reglerna om god sed i ljuset av tillsynslösningar Genomgång av grupparbetena och reglerna om god advokatsed i huvuddrag samt tillsynsförfarandet Föreläsningarna avslutas Mottagning i Finlands Advokatförbund 2. dagen 8.30 Kaffe 9.00 Uppträdande i rättssalen Vad förväntar domare och motparten av advokaten? Lunch Idéer för att orka i arbetet Strävan mot förlikning och alternativa tvistlösningsmetoder förlikningsförfarandet Kaffepaus Marknadsföring av advokatbyrån ur en stor och liten byrås perspektiv Advokaten och publicitet, information, kommunikation Avslutningsord ADVOKATEXAMENS PROCESSDEL Kurs II i advokatexamen gäller rättegångsfärdigheter och omfattar två kursdagar (7 timmar föreläsningsundervisning och 8,5 timmar övningar i små grupper) samt timmar förhandsuppgifter som ska göras självständigt. Genomförandet av förhandsuppgifterna börjar 12 veckor före den två dagar långa kursen. Schemat för kursdagarna är den första kursdagen och den andra kursdagen. Som utbildare fungerar advokat Jarkko Männistö från Ajatuspaja Käräjä med hjälp av rättegångsadvokater. PROGRAM FÖR PROCESSDELEN I ADVOKATEXAMEN 1.dagen Kaffe

8 8 (9) Öppning av kursen: Tankar och observationer om förberedelse av rättegången Rättegångens muntliga förberedelse Lunch Förberedelseövning Kaffepaus Förberedelseövning Förberedelseövning Övningarna avslutas 2. dagen Kaffe Förberedelse av huvudförhandling Huvudförhandlingsrunda Lunch Huvudförhandlingsrunda Kaffepaus Huvudförhandlingsrunda Avslutningsord Kursen avslutas Det undervisningsmässiga syftet med kursen är att lära deltagarna i advokatexamen grundläggande rättegångsfärdigheter, dvs. det som varje advokat bör behärska om behandlingen av ett ärende i en domstol. Målen för kursen anknyter till kompetens gällande tillvägagångssättet, inte till behärskande av processtekniska detaljer. Kursen fokuserar på de principer som en advokat bör följa då han eller hon driver ett mål, för att möjligheterna att nå framgång med huvudmannens ärende ska vara de bästa möjliga. Målet är att en person som har deltagit i utbildningen efter kursen: ska kunna analysera ett fall och identifiera de element som är juridiskt relevanta i ett enkelt fall, ska känna till de grundläggande principerna för en god rättegångsskrivelse och kunna tillämpa dessa i ett enkelt mål, ska känna till de grundläggande principerna för god muntlig beredning och kunna tillämpa dessa i en enkel beredningssituation, ska känna till de grundläggande principerna för goda rättegångsfärdigheter och kunna tillämpa dessa vid en enkel huvudförhandling. Kursmaterialet består av utvald litteratur (cirka 100 sidor) samt ett civilrättsligt rättsfall som har utarbetats för kursen. Den processrättsliga lagstiftningen i anslutning till ombudsuppgifter läser deltagarna redan i samband med den skriftliga examen, och det förutsätts att deltagarna behärskar den vid kursen i grundläggande rättegångsfärdigheter.

9 9 (9) F Advokatexamens giltighet Den nya formen av advokatexamen gäller efter att den har avlagts. G Anmälan till examen och kurserna Delarna av examen kan avläggas i valfri ordning. Anmälan till det skriftliga provet ska göras senast två veckor före provet. Anmälan till den etiska delen ska göras senast två veckor innan kursen börjar. Anmälan till processdelen ska göras senast två veckor innan förhandsuppgifterna börjar. De exakta datumen meddelas på Advokatförbundets webbplats Över varje godkänd delprestation (det skriftliga provet, kurs I och kurs II) utfärdas ett separat intyg, som undertecknas av examensnämndens ordförande. H Befrielse från fortbildningsplikten Enligt synsättet hos den arbetsgrupp som har berett ärendet är en person som har avlagt advokatexamen befriad från fortbildning under sitt första år som medlem, om personen har avlagt den nya formen av examen och ansöker om att bli medlem inom två år från det att examen avlades. Det är möjligt att avlägga examen redan efter att rättsnotarieexamen har avlagts. Likaså är arbetsgruppen av den åsikten att advokatföreläsarnas deltagande i kurs I och hjälplärarnas deltagande i kurs II anses utgöra utbildning i enlighet med fortbildningsplikten.

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A1 Lag om advokater (12.12.1958/496, senast ändr. 17.6.2011/716)... 1 A2 A3 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Finlands

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 16 HANDBOK OM RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING (11.6.2010, ändr. 12.12.2014) (Bilaga 1 ändr. 16.3.2001, Bilaga 2 ändr. 1.12.2002, Bilaga 3 ändr. 11.6.2010, Bilaga 4 tillsatt 11.6.2010) Rättsskyddsförsäkringar har

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2012 540/2012 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND 1 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND 1. ALLMÄNT 1.1 Stadgarna Regler om antagande av ledamot finns i 3 Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012)

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012) B 1 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012) (Inofficiell översättning) 1 INLEDNING En advokat ska redbart och samvetsgrant utföra anförtrodda uppdrag och i all sin verksamhet

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund 1. Allmänt 1.1 Stadgarna Regler om antagande av ledamot finns i 3 Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer