DOM (DELDOM) meddelad i Kristianstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM (DELDOM) 2013-03-15 meddelad i Kristianstad"

Transkript

1 KRISTIANSTADS TINGSRÄTT DOM (DELDOM) meddelad i Kristianstad Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pär Andersson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kristianstad Tilltalad YASSER Faleh Abdul Rasoul Al-Ghawaleb, Frihetsberövande: Häktad Jakobs Väg 8 Lgh Kristianstad Offentlig försvarare: Advokat Magnus Lundh Tre Advokater HB Stortorget Malmö DOMSLUT Begångna brott l. Grovt narkotikabrott Lagrum l l st l p och 6 p samt 3 narkotikastrafflagen (1968:64) 2. Grov narkotikasmuggling 3 l st och 6 3 st smugglingslagen (2000:1225) Påföljd ra.m. Fängelse 6 år Betalningsskyldighet till staten Yasser Al-Ghawaleb förpliktas att såsom förverkat värde av utbyte av brott utge kr. Förverkande och beslag l. I beslag tagna datorer, datortillbehör, kuvert, våg, visitkort, narkotika och emballage förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Skåne; BG12643 p 1-6, 10-12, 16-17,20,22-24, 26-30, 34, 37, 39,41-48, 50 och samt BG12815 p 1). Postadress Box Kristianstad Besöksadress Telefon Telefax Kanalgatan E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 2. I beslag tagna kr i kontanter förklaras förverkade. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Skåne; BG12645 p 3). 3. I beslag tagen personbil KJK125 med tillhörande nyckel förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Skåne; BG12813 p 1-2). 4. Yrkandet om förverkande av i beslag tagen personbil SHW483 med tillhörände nycklar ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten Skåne; BG16159 p 1-1:2). Häktning m.m. Yasser Al-Ghawaleb ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom, Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning Magnus Lundh tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

3 YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat ansvar på Yasser Al-Ghawaleb for Grovt narkotikabrott enligt bilaga 1. Åklagaren har infor huvudförhandlingen även yrkat ansvar på Yasser Al-Ghawaleb för Grov narkotikasmuggling enligt följande gärningsbeskrivning som åklagaren lagt till sist i avsnitt A i bilaga l: "Yasser Al-Ghawaleb har till Sverige, slutligen Kristianstad, i samband med införsel till landet, genom att underlåta att anmäla ovan angivna narkotika till tullbehandling, uppsåtligen brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. - Brottet är grovt av samma skäl som det grova narkotikabrottet." (Ändringen framgår även av bilaga 2.) Vid huvudförhandlingen har åklagaren sist i avsnitt B i bilaga l lagt till följande mening. "Verksamheten har dessutom varit av särskild farlig och hänsynslös art." Yasser Al-Ghawaleb har med anledning av misstanke om brott, som prövats genom denna dom, varit berövad friheten såsom anhållen och häktad sedan den 23 september DOMSKÄL Skuldfrågan Yasser Al-Ghawalebs inställning till åtalen Yasser Al-Ghawaleb har medgett de faktiska omständigheter som åklagaren angett i avsnitt A i gärningsbeskrivningen. Han har dock bestritt ansvar för brott under påstående att han beställt narkotikan sedan han hotats till livet av andra personer.

4 Rotel? Enligt Yasser Al-Ghawaleb har det därför förelegat en sådan nödsituation att han i enlighet med bestämmelsen i 24 kap 4 brottsbalken ska vara fri från ansvar. Även när det gäller gärningspåståendena i avsnitt B och avsnitt C har Yasser Al- Ghawaleb bestritt ansvar under åberopande av att han varit hotad till livet och därför handlat i nöd. Beträffande avsnitt B har Yasser Al-Ghawaleb under alla förhållanden gjort gällande att han inte förmedlat fler än 67 försäljningar till ett sammanlagt försäljningsvärde av kr. När det gäller avsnitt C har Yasser Al-Ghawaleb erkänt att han innehaft de preparat som anges i gärningsbeskrivningen men han har samtidigt påstått dessa till största delen är samma preparat som har angetts i avsnitt A Åklagarens sakframställning Åklagaren har inledningsvis anfört bland annat följande. Polisen kom Yasser Al- Ghawaleb på spåren av en ren tillfällighet. Yasser Al-Ghawaleb stoppades i sin bil sedan han kört alldeles för fort. Misstanke uppkom om narkotikabrott och Yasser Al-Ghawaleb erkände på plats att han förvarade narkotika i sin bostad. I bilen hade Yasser Al-Ghawaleb kr i kontanter. Vid husrannsakan fann polisen drygt tre kilo syntetiska preparat vilka var förpackade i ett stort antal påsar. Påsarna sändes till Statens Kriminaltekniska laboratorium (SKL) för analys. S KL har undersökt innehållet i varje påse. Enligt SKL är ungefär två kilo av preparaten klassificerade som narkotika. Enligt SKL:s sakkunnigutlåtande utgör dessa två kilo ungefär missbruksdoser. En stor del av de beslagtagna preparaten utgörs av syntetiska carmabinoider, t.ex. alla JWH preparat. Vid en straffvärdeberäkning bör den sammanlagda mängden beslagtagna preparat anses motsvara 135 kg cannabis. De preparat som fanns hos Yasser Al-Ghawaleb vid husrannsakan är de som har

5 5 förtecknats i avsnitt C. - Vid husrannsakan anträffades två datorer. Vid undersökning av datorerna har polisen noterat att Yasser Al-Ghawaleb handlade med kemiska droger redan innan detta blev straffbart. Under den i åtalet aktuella tiden har Yasser Al-Ghawaleb köpt narkotiska preparat från Kina som han i Sverige har sålt i stora mängder, Yasser Al-Ghawaleb har fört över pengar till den kinesiska säljaren via bland annat Western Union. Det har förekommit andra köp än de Yasser Al-Ghawaleb åtalats for men då det inte kunnat utredas vilka mängder dessa köp avsett har åklagaren valt att inte åtala. Det har framkommit att Yasser Al- Ghawaleb har utnyttjat andra personer för att hämta ut paket från Kina och för att upplåta sina bankkonton för att ta emot pengar och sedan skicka dessa pengar vidare. Den narkotika som anges i avsnitt A har Yasser Al-Ghawaleb köpt och bett att få postad till andra personer vilka sedan hämtat ut paketen och överlämnat dessa till Yasser Al-Ghawaleb. - Vid denförstahäktningsförhandlingen erkände Yasser Al-Ghawaleb att han hade sålt narkotika för kr. - Yasser Al-Ghawaleb har gjort en hemsida genom vilken man kunde köpa narkotika som vid vilket annat internetköp som helst. I datorn finns kundregister och fakturor för genomförda försäljningar. Yasser Al-Ghawaleb hade också en mängd kuvert, frimärken och visitkort. Till grund för åtalet i avsnitt B ligger samtliga de fakturor polisen funnit i datorn och som visar att Yasser Al-Ghawaleb genomfört 145 försäljningar. I kundregistret finns uppgifter om 228 personer. Polisen har kunnat följa en omfattande mailkorrespondens. Utredningen i tingsrätten I målet har förhör hållits med Yasser Al-Ghawaleb. Vittnesförhör har på åklagarens begäran hållits med elva av de tolv personer som angetts som vittnen i bilaga l, dock att Jenny Rosengren Holmberg har hörts som sakkunnigt vittne från SKL i stället för Sofia Andersson. Åklagaren har återkallat förhöret med Hayder Mohammed som enligt uppgift befunnit sig i Irak när huvudförhandlingen genomfördes.

6 Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat bland annat analysbesked och sakkunnigutlåtande från SKL, fotografier, fakturor, e-postmeddelanden och kontoutdrag. Yasser Al-Ghawaleb har som skriftlig bevisning åberopat en av honom gjord förteckning angående vilka fakturor som återger de av honom gjorda försälj ningarna. Tingsrätten antecknar följande från förhören. Yasser Al-Ghawaleb Yasser Al-Ghawaleb: För knappt två år sedan fick han besök av fyra killar som med psykiska hot tvingade ut honom till en bil. De sade att de visste vem han var och vad han gjorde; att han hade hållit på med mindre allvarliga narkotikabrott. Han kände inte killarna tidigare och känner dem egentligen inte nu heller trots att han har träffat dem flera gånger. Han vill inte säga vad killarna heter. Killarna krävde att han skulle utföra tjänster åt dem. En av dem tog fram en pistol och höll den mot hans tinning. Man hotade att skada honom och hans familj om han inte gjorde som de sade. Han gick då med på deras krav. Han fick i uppgift att kontakta två personer i Kina och be om specifika preparat. Han blev instruerad att ordna några personer som kunde ta emot preparaten från Kina. I slutet av 2011 eller början av 2012 gjorde han de första beställningarna från Kina. Han minns inte första beställningen men kommer ihåg de som omfattas av åtalet. Han fick pengar av killarna kontant i sin bostad och dessa skulle han sätta in på Western Union för överföring till Kina. Ibland har han åkt med en av killarna och ibland med flera av dem när pengarna skulle sättas in på Western Union. - Inledningsvis var avtalet med killarna enbart att han skulle beställa preparat från Kina men efter ett tag blev det även så att han skulle sälja. Under hela tiden har han hotats av killarna och varje gång han har tvekat har detförekommithot. Pistolhot förekom dock bara första gången. - Han har fått sina instruktioner via mail och per telefon. Hemsidan bildades senare, troligen i slutet av Han har själv ansvarat för underhållet av hemsidan. - De

7 som fick ta emot paketen från Kina på sina adresser var personer han kände. Han kunde inte fråga några andra än personer han kände och han visste att hans vänner skulle ställa upp om han frågade. Han berättade inte vad det var i paketen utan sade att det var lagliga saker. Samtidigt förstod han risken att vännerna kunde bli upptäckta och bli åtalade för narkotikabrott. Han tror inte att flickorna förstod vad som fanns i paketen men kanske anade de något - Flickorna som fått paket med narkotika till sina adresser har även hämtat andra paket som innehållit annat än narkotika. Det har då varit fråga om saker som köpts med kopierade kort. Även dessa paket har han lämnat till de fyra killarna. Han har alltså även tvingats att utföra bedrägerier. Även Ahmed Ismail har hämtat paket som han hade beställt men det har då aldrig rört sig om narkotika. -När en försändelse kommit till mottagaren i Sverige fick han paketet från honom eller henne och betalade vederbörande kr. - Några veckor efter killarnas första besök kom de med en låda som innehöll uppdelade droger. En del av det som fanns i lådan visste han inte vad det var. Han fick även en kod till ett bankkonto så han kunde kontrollera att influtna pengar fördes till rätt order. - Han lämnade Över lådan till killarna med jämna mellanrum för att de skulle räkna av att innehållet i lådan stämde med vad som hade sålts via hemsidan och vad som hade sålts av de andra. - Lådan med det innehåll som polisen tog i beslag hade han fått ungefar två veckor före gripandet. Tanken var att han skulle lämna ifrån sig lådan på måndagen om han inte hade blivit gripen på lördagen. - Kuverten och visitkorten har han fått av killarna. Frimärkena har han köpt själv. Hos en person Lukas Karlsson hade han ett reservlager med flera kartonger kuvert. Han har haft ansvaret för all ekonomi och alla pengar som har kommit in har gått via honom. Av försäljningarna är det dock bara en del som han har genomfört. Lådan han fick med droger hämtades nämligen ibland av någon av killarna i gänget och denne sålde då också droger från lådan. Han har nu gått igenom samtliga fakturor som finns i utredningen. Han har jämfört med de adressetiketter som datorn framställt och han har sett att det är 67 orders som han har hanterat. - Försäljningen via hemsidan tillgick som vid en vanlig webbutik. Köparen valde en drog som placerades i en kundkorg varefter köparen fortsatte till

8 funktionen betalning. Där angavs ordernummer samt bestämde man betalningssätt. Senare låstes sidan för registrerade kunder. Det krävdes kod för att komma in på sidan. Antalet kunder var 100. Kunderna fick sedan drogerna via post. Det var han som hanterade varje order och som förpackade drogerna till beställande kund. Han visste inte mer om kunderna än vad som stod på adresslappen men kundens ålder kontrollerades av honom eller av gruppen via t.ex. "birthday.se ". - När det gäller verksamhetens omsättning har han ingen riktig uppfattning om hur stor den var. De pengar han tog emot lämnade han över till killarna. Han har fått behålla mellan tio och tjugo procent för egen del och kanske tjänat mellan och kr. Det var killarna som bestämde priserna på de olika produkterna. Från början var priserna låga men de höjdes sedan. - När han stoppades av polisen för fortkörning såg han en chans att komma ifrån killarna. Det var därför han berättade att han hade narkotika hemma. Vittnesförhören Jenny Rosengren Holmberg: När det gäller beräkningen i utlåtandet om hur många missbruksdoser de beslagtagna preparaten räcker till har SKL utgått från det som anges som en normaldos i Riksåklagarens RättsPM 2011: 10 Narkotika - preparatbeskrivning, Ida Frick: Hon känner Yasser Al-Ghawaleb sedan fyra år tillbaka men hon hade inte träffat honom när han tog kontakt för två år sedan. De har en gemensam vän Ida Eliasson Bergly och hon hörde av sig och frågade om det var okej att pengar sattes in på hennes konto. Enligt Ida Eliasson Bergly hade Yasser Al-Ghawaleb inte kunnat få sin lön på det egna bankkontot. Hon lämnade sitt kontonummer till Ida Eliasson Bergly. Vid tre tillfällen sattes det in pengar på hennes konto och varje gång tog hon ut pengarna och gav till Yasser Al-Ghawaleb. Det rörde sig om belopp på mellan och kr vid varje tillfälle. Hon vet inte vem som satte in pengarna på hennes konto. - Det var också så att Yasser Al-Ghawaleb bad henne

9 hämta ut ett paket som var adresserat till henne. Han hade inte frågat om lov och hon blev arg. Yasser Al-Ghawaleb bad henne möta honom på posten och han hade postavin i sin mobiltelefon. Hon hämtade ut paketet som kom från utlandet. Hon frågade vad det var i paketet och Yasser Al-Ghawaleb svarade att det inte var något olagligt. Hon fick 500 kr när Yasser Al-Ghawaleb fick sin lön. Emelie Schultze: Under ett par års tid chattade hon med Yasser Al-Ghawaleb. Han frågade om hon kunde tänka sig att ta emot ett paket och uppgav samtidigt att han inte kunde ta emot paket själv. Härefter har hon träffat Yasser Al-Ghawaleb tre gånger; en gång i sin hemstad Växjö och två gånger gång i Malmö. Yasser Al- Ghawaleb körde till Växjö för att hämta det paket hon mottagit. Som ersättning fick hon 500 kr. Sabina Johansson: Hon har känt Yasser Al-Ghawaleb i flera år men för två år sedan flyttade hon från Kristianstad. Yasser Al-Ghawaleb hörde av sig och ville att hon skulle hämta ut saker åt honom. Hon skulle inte få betalt och hon ställde upp som en vän för Yasser Al-Ghawaleb. Hon har hämtat ut sammanlagt mellan sju och tio paket och dessa har hon lämnat till Yasser Al-Ghawaleb, Hon frågade aldrig varför hon skulle hämta ut paketen, Caroline Ekdahl: För ungefär två år sedan kom hon i kontakt med Yasser Al- Ghawaleb via Facebook. Han bad henne hjälpa till med ett paket som skulle innehålla en klocka. Yasser Al-Ghawaleb ville att hon skulle skicka klockan vidare till hans flickvän. Hon hämtade ut paketet och hon såg att det kom från Kina. Hon fick l 000 kr av Yasser Al-Ghawaleb. Emelie BJlfeldt Zelei: En av hennes kamrater kände Yasser Al-Ghawaleb, Hon såg på Facebook att Yasser Al-Ghawaleb frågade om någon var intresserad av ett extrajobb. Hon anmälde sitt intresse och fick besked om att Yasser Al-Ghawaleb skulle skicka paket till henne som han antingen skulle hämta hos henne eller be

10 10 henne skicka vidare. Hon tog emot högst tre paket innan hon blev misstänksam och öppnade ett paket. I paketet fanns en dator eller en laddare. När hon frågade Yasser Al-Ghawaleb hade han inget riktigt svar men påstod att det hade med hans företag att göra. Ahmed Ismail: Han har träffat Yasser Al-Ghawaleb vid ett tillfälle. Han har dock aldrig haft några affärer ihop med Yasser Al-Ghawaleb och han har inte beställt några saker åt honom. Han är inte skyldig Yasser Al-Ghawaleb pengar. Ida Eliasson Bergly: Hon träffade Yasser Al-Ghawaleb för år sedan. År 2012 stötte hon samman med honom igen av en slump och de började umgås. Yasser Al- Ghawaleb berättade att han hade arbetat och han frågade om han kunde få föra över lönen till hennes bankkonto. Yasser Al-Ghawaleb sade att han arbetade med datorer men han hade inget om hur stort belopp det rörde sig om. Vid tre tillfällen sattes det in pengar på hennes konto; kr, kr och kr. Hon vet inte varifrån pengarna kom. Varje gång tog hon ut pengarna och överlämnade dem till Yasser Al-Ghawaleb. Hon fick ingen ersättning. Hon funderade inte på om förfarandet handlade om penningtvätt. CimRausand: Hans syster känner Yasser Al-Ghawaleb och han började också umgås med honom. Yasser Al-Ghawaleb bad om hjälp med att hantera pengar med anknytning till webbdesign. Vid den tiden levde han på socialbidrag och han behövde pengar. Yasser Al-Ghawaleb erbjöd honom ersättning mot att pengar sattes in på hans bankkonto. Han antog att det var betalningar för webbdesign. Vid något tillfälle rörde det sig om ett stort belopp men annars var det mellan 1000 kr och kr. Han skickade sedan pengarna vidare till ett kontonummer som Yasser Al- Ghawaleb anvisade. Whitney Sokpolie: Hon bor i Malmö och träffade Yasser Al-Ghawaleb tre gånger under Hon fick kontakt med on fick kontakt med Yasser Al-Ghawaleb via en

11 11 gemensam vän. Yasser Al-Ghawaleb bad henne om hjälp med att hantera pengar. Han sade att han behövde hjälp med olika saker, t.ex. köp av bil och lägenhet. Han påstod att han inte kunde ha pengarna själv men hon vet inte av vilken anledning. Yasser Al-Ghawaleb fick tillgång till hennes konto visa en kod. De flesta överföringar som skett från hennes konto har Yasser Al-Ghawaleb gjort själv. Hon fick ingen ersättning av Yasser Al-Ghawaleb men han bjöd henne på mat. Per Johansson: Han har undersökt Yasser Al-Ghawalebs datorer i syfte att se om det finns uppgifter om narkotikarelaterad brottslighet och om försäljning, kontaktlistor m.m. Han har inte hittat något som tyder på att datorerna skulle vara fjärrstyrd. - Han tror att hemsidan har byggts av Yasser Al-Ghawaleb. Den är en låst domän med ett mternethandelssystem - Opencart. För att lägga en order krävs användarnamn och lösen. Efter vald order kommer man till en betaltjänst där man kan välja betalningssätt, banköverföring eller via Liberty Reserve eller Ukash. - Det har nog varit tekniskt möjligt för andra personer att hantera beställningar via hemsidan men då krävs att man har inloggningsuppgifter. Det går inte att utläsa om andra än Yasser Al-Ghawaleb har hanterat datorn. Tingsrättens bedömning Skuldfrågan Det är ostridigt att de preparat som åklagaren angett i åtalet är narkotika. Yasser Al-Ghawaleb har uppgett att han genomfört de köp som anges i avsnitt A. Uppgifterna vinner stöd av vittnesförhör och skriftlig bevisning. Det är därmed bevisat att Yasser Al-Ghawaleb har beställt preparaten från Kina samt tagit emot samma preparat från de personer han anlitat som mottagare av paketen.

12 12 När det gäller åtalspåståendet i avsnitt B framgår av åberopade fakturor att 145 försäljningar genomförts under perioden 23 april - 22 september 2012, Fakturorna är utformade på likartat sätt och innehåller uppgift om Yasser Al-Ghawalebs hemsida. Yasser Al-Ghawaleb har enligt egen uppgift hanterat alla influtna pengar. Hans uppgift om att andra personer genomfort en del av försäljningarna är så vaga att de inte kan tillmätas någon betydelse. Under alla förhållanden har Yasser Al- Ghawaleb tagit sådan del i den totala verksamheten att han som gärningsman ska betraktas som ansvarig för samtliga försäljningar. Yasser Al-Ghawaleb är således övertygad om att ha genomfört samtliga åberopade 145 försäljningar. Beträffande åtalspåståendet i avsnitt C framgår av åberopade beslagsprotokoll och Yasser Al-Ghawalebs egna uppgifter att han innehaft den angivna mängden narkotiska preparat. Som Yasser Al-Ghawaleb anmärkt är det möjligt att de beslagtagna preparaten är samma preparat som Yasser Al-Ghawaleb tagit emot enligt avsnitt A. Sammantaget är det ställt utom allt tvivel att Yasser Al-Ghawaleb förvärvat, sålt och innehaft de preparat som åklagaren angett i åtalet. Yasser Al-Ghawaleb har invänt att han handlat i nöd på grund av att fyra män vid flera tillfällen uttalat hotelser. Yasser Al-Ghawaleb har emellertid lämnat mycket vaga detaljer om de påstådda hoten. Han har inte namngett de personer han påstår sig ha blivit hotad av och han har inte kunnat förklara varför han fortsatt med verksamheten trots att han haft möjlighet att efter kontakt med polisen få stopp på samarbetet med dessa personer. Tvärtom framgår det av utredningen att Yasser Al- Ghawaleb varit mycket aktiv och med olika lögner övertalat unga människor att medverka i hans verksamhet. Tingsrätten lämnar Yasser Al-Ghawalebs invändning om nöd utan avseende.

13 13 Med hänsyn till det nu sagda ska Yasser Al-Ghawaleb dömas för de gärningar åklagaren angett i åtalet. Förfarandet under avsnitt A bör bedömas som smugglingsbrott. Med hänsyn till mängden narkotiska preparat bör brottet bedömas som grov narkotikasmuggling. Gärningarna i avsnitt B och avsnitt C ska med hänsyn till mängden narkotiska preparat bedömas som grova narkotikabrott. Brottens straff värde En stor del av de narkotiska preparaten som Yasser Al-Ghawaleb hanterat är syntetiskt framställda cannabinoider tillhörande gruppen cannabisberedningar (JWH-preparaten och AM 2201). Hovrätten för Västra Sverige har i en dom (dom i mål B ) uttalat sig om straffvärdet för innehav av preparatet JWH 018 som tillhör denna grupp. Enligt hovrätten kunde 464 gram pulver likställas med innehav av mellan 17 och 39 kg cannabis. Vissa preparat tillhör gruppen syntetiska katinoner (Metylon, 4-MEC, Bytolon och Flefedron). Med ledning av avgörande i Högsta domstolen kan dessa preparat i mängdhänseende likställas med amfetamin (se Riksåklagarens RättsPM 2011: l O, Narkotika Preparatbeskrivning). Vid en sammanräkning av de preparat Yasser Al-Ghawaleb hanterat framgår att han har förvärvat och därmed innehaft åtminstone 2000 gram cannabinoider och 500 gram syntetiska katinoner. I enlighet med avsnitt B har han sålt cirka 320 gram cannabinoider och 130 gram syntetiska katinoner. Straffvärdet för det sammanlagda innehavet svarade enligt tidigare domstolspraxis mot ett fängelsestraff om ungefår tio år. Enligt Högsta domstolens senare praxis bör

14 14 straffvärdet - om det beräknas uteslutande utifrån mängden innehavd narkotika - svara mot hälften av det tidigare straffvärdet eller fem års fängelse. I förevarande fall föreligger några försvårande omständigheter. Yasser Al- Ghawaleb har bedrivit en välorganiserad försäljning med egen hemsida som har nått många användare av vilka flera kan antas ha varit underåriga. Han har vidare utnyttjat godtrogna vänner och andra unga personer. Verksamheten har avsett förhållandevis stora mängder narkotika. Vid bedömningen av straffvärdet bör samtidigt hänsyn tas till att Yasser Al- Ghawaleb endast var 20 år gammal när han begick brotten och att han i någon mån själv har berättat om sin brottslighet för polisen. Vid en sammanfattande bedömning bör straffvärdet för den samlade brottsligheten svara mot ett fängelsestraff på sex år. Påföljd Yasser Al-Ghawaleb fyllde 21 år i oktober I belastningsregistret förekommer Yasser Al-Ghawaleb med en dom. Han dömdes den 3 juni 2011 för bland annat ringa narkotikabrott till dagsböter. Frivården i Kristianstad har utfört personutredning i målet. Tingsrättens bedömning Med hänsyn till brottens art och straffvärde kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga. I enlighet med vad som nyss anförts ska fängelsestraffet bestämmas till sex år.

15 15 Särskilda yrkanden Förverkande av i beslag tagna datorer m.m. Yasser Al-Ghawaleb har yrkat att återfå datorerna och datortillbehören men medgett yrkandet om förverkande av kuvert, våg, visitkort, narkotika och emballage. Tingsrättens bedömning Det framgår av utredningen att Yasser Al-Ghawaleb har använt datorerna som hjälpmedel i sin verksamhet att köpa och sälja narkotika. Åklagarens förverkandeyrkande ska bifallas i sin helhet. Värdeförverkande Yasser Al-Ghawaleb har bestritt åklagarens yrkande om värdeförverkande. Tingsrättens bedömning Åklagaren har vid huvudförhandlingen beskrivit hur han kommit fram till beloppet kr. Enligt 6 narkotikastrafflagen ska narkotika som varit föremål för brott enligt lagen eller värdet därav samt vinning av sådant brott förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Enligt tingsrättens bedömning förutsätter ett förverkande av vinningen av ett narkotikabrott att den tilltalade också i domen befunnits skyldig till just den försäljningen. Åklagaren har i avsnitt B gjort gällande att Yasser Al-Ghawaleb har sålt sammanlagt 457 gram av olika preparat och att han för det har mottagit kr.

16 16 Till stöd för yrkandet att förverka kr har åklagaren åberopat att Yasser Al- Ghawaleb måste ha sålt mer narkotika eftersom de preparat som fanns hos honom vid beslagstillfället var av sådana mängder att man kan dra slutsatsen att han har sålt mer av de i avsnitt A mottagna partierna än vad som angetts i avsnitt B. I målet finns ingen utredning om hur det kommer sig att de kvarvarande partierna narkotika är mindre än vad de skulle vara om Yasser Al-Ghawaleb endast hade sålt de 457 gram han åtalats för i avsnitt B, Åklagaren har valt att inte åtala Yasser Al- Ghawaleb för annan försäljning än den som anges i avsnitt B och rent teoretiska kan Yasser Al-Ghawaleb ha gett bort narkotika eller gömt undan vissa mängder. Enligt tingsrättens mening är det inte möjligt att förverka annat utbyte än den vinning som har följt av de försäljningar som Yasser Al-Ghawaleb döms för, nämligen försäljningen som anges i avsnitt B i gärningsbeskrivningenoch som gett ett utbyte på kr. Enligt praxis ska inköpspriset inte räknas av vid bedömningen av vilken förtjänst Yasser Al-Ghawaleb haft av försäljningen. Åklagarens förverkandeyrkande ska därmed bifallas upp till ett belopp om kr. Yrkande om förverkande av två bilar och i beslag tagna kontanter Yasser Al-Ghawaleb har bestritt yrkandena och uppgett bland annat: Bilarna tillhör hans syster. Att han har beställt vissa tillbehör till Audin kan inte medföra att bilen ska anses vara hans. - Av de pengar han hade på sig när han greps var bara 700 kr hans egna kr var pengar som han hade lånat av Hayder Mohammed, Av det beloppet skulle hälften gå till lackering av Golfen. Återstoden av pengarna hade Ahmed Ismail betalat till honom för narkotika.

17 17 Tingsrättens bedömning Högsta domstolen har i avgörandet NJA 2010 sid 374 prövat förutsättningarna för ett så kallat utvidgat förverkande. Reglerna i 36 kap l b brottsbalken innebär bland annat att i det fall att någon döms för brott som är av beskaffenhet att kunna ge utbyte och för vilket är föreskrivet fängelse i sex år eller mer, så kan inte endast utbyte av de brott som domen avser förklaras förverkat (36 kap l ) utan förverkande kan också ske av annan egendom eller dess värde, "om det framstår som klart mer sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet". I personutredningen anförs att Yasser Al-Ghawaleb har varit arbetssökande sedan han slutade skolan samt att han har haft något ströjobb men fått ekonomisk hjälp från sin familj. Yasser Al-Ghawaleb har i tingsrätten uppgett att han har tjänat omkring kr under det senaste året innan han greps. Mot bakgrund av vad som framkommit om Yasser Al-Ghawalebs ekonomiska förhållanden och med hänsyn till vad som framkommit om hans hantering av narkotiska preparat måste de kontanter han hade på sig vid gripandet antas härröra från brottslig verksamhet. Förutsättningar föreligger därför för att förverka pengarna. När det gäller bilarna - en vit Audi och en guldfärgad Golf - så är de enligt värderingsbevis värda omkring kr respektive kr. Yasser Al-Ghawaleb har gjort gällande att han överlåtit bilarna till en syster. Bilarna är registrerade på systern.

18 18 Beträffande Audin bör det antecknas att flera av vittnena har uppgett att de sett Yasser Al-Ghawaleb köra en vit Audi när han har besökt dem under försommaren Detta har sagts av Caroline Ekdahl, Sabina Johansson och Ida Eliasson Bergly, Det framgår vidare av den skriftliga bevisningen att en försäkring har tecknats för Audin i juli 1012 och att försäkringsbolaget då har skickat en bekräftelse till Yasser,Al-Ghawalebs e-postadress. Ytterligare framgår det av utdrag från Facebook att Yasser Al-Ghawaleb i september 2012 har berömt bilen på Facebook. Det framgår slutligen att Yasser Al-Ghawaleb har köpt reserv- och bildelar till Audin under sommaren och fram till september Det redovisade medger ingen annan slutsats än att Audin tillhör Yasser Al- Ghawaleb. Med hänsyn till vad som tidigare anförts om Yasser Al-Ghawalebs ekonomiska förhållanden framstår det som klart mer sannolikt att bilen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Yrkandet att bilen ska förverkas bör därmed bifallas. När det gäller Golfen bör beaktas att bilens värde inte är högre än kr. Det kan därför inte uteslutas att Yasser Al-Ghawaleb kunnat förvärva bilen även om han inte haft intäkter från brottslig verksamhet, Förutsättningar för att bifalla yrkandet saknas därmed. Häktning För grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott är inte stadgat lindrigare straffan fängelse i två år. Det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Yasser

19 19 Al-Ghawaleb ska därför kvarstanna i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Då Yasser Al-Ghawaleb döms for brott för vilket fängelse ingår i straffskalan ska han betala lagstadgad avgift till Brottsofferfonden. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga Överklagande ges in till tingsrätten senast den 5 april 2013 och ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge På tingsrättejis-^mgnar j^f^^s^^k-^ sr Johan Mannergren Avräkningsunderlag, aktbilaga 93, bifogas

20 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Åklagarkammaren i Kristianstad Chefsåklagare Pär Andersson Ansökan om stämning Bilagal Sida 1(4) Handling 3QS Ärende AM Handläggare 306A-1 Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Kristianstads tingsrätt Box KRISTIANSTAD KRISTIANSWSS- TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 90 TR mål: B Handl.: NARK 1 Tilllalacf: efternamn och åla förnamn Al-Ghawaleb, Yasser Faleh Abdul Rasoul Perscnrf Medborgare Sverige Adress Tilltalsnamn Yasser Telefon Jakobs Väg 8 Lgh KRISTIANSTAD Offentlig försvarare/ombud Advokat Magnus Lundh, Stortorget 29, MALMÖ Rlhelsberövande mm. Anhållande , Häktad Delgiwlngsuppgtfler YrkefliWI To&behov Ansvarsyrkanden m.m. GROVT NARKOTIKABROTT (1200-K ) c e A V. Q. /MA. Yasser Al-Ghawaleb har omkring den maj 2012 från Kina via internet beställt nedan angiven narkotika som levererats till Yasser Al-Ghawaleb via nedan angivna mottagare. Yasser Al-Ghawaleb har således olovligen förvärvat narkotikan i överlåtelsesyfte. Substans JWH-081 JWH-122 JWH-210 Methylon AM-2201 Mängd 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr Mottagare IdaFrick Emelie Schuitze Sabina Johansson Caroline Ekdahl Emelie BilfeldtZelei B Yasser Al-Ghawaleb har under tiden den 23 april till den 22 september 2012 via sin hemsida SweRCS.se olovligen bjudit ut narkotika till försäljning. Han har under angiven tid till missbrukare i Sverige vid cirka 145 tillfällen olovligen överlåtit narkotika enligt nedan. Postadress Box KRISTIANSTAD Gatuadress Östra Kaserngatan TeJafon Telefax E-pä9t

21 Åklagarkammaren i Kristianstad Chefsåklagare Pär Andersson Ansökan om stämning Sida 2(4} Handling 308 Ärende AM Handläggare 306A-1 Substans Metylon JWH-018 JWH-081 JWH-122 JWH MeO-DALT AM MEC Diazepam Mängd 70 gr 41 gr 62 gr 131 gr 27 gr Igr 59 gr 66 gr 1000 st Summa Belopp kr 20500kr kr 51518kr 10000kr 500kr 18718kr 18346kr kr kr Yasser Al-Ghawaleb har i överlåtelsesyfte förvärvat nedan angiven narkotika. Han har den 23 september 2012 i Kristianstad olovligen innehaft: Substans Metylon JWH-081 JWH-122.JWH MeO-DALT AM MEC Butylon Flefedron Mängd Antal missbrukardoser 360 gr gr gr gr gr gr ,5 gr ,4 gr ,8 gr 590 Samtliga ovan under A-C angivna substanser är narkotika. Brotten under A-C skall bedömas som grova med hänsyn till att verksamheten bedrivits yrkesmässigt och då innehavet avsett en särskilt stor mängd narkotika. &<*.?*& < * vv &S<~^U,'V(- o,*~ko. Lagrum l l st l p, 3 p, 5 p och 3 narkotikastrafflagen (1968:64) -ef Särskilda yrkanden - Förverkande enligt 6 narkotikastrafflagen av i beslag tagna datorer, datortillbehör, kuvert, våg, visitkort, narkotika och emballage (Beslagsprotokoll nr BG12643 p 1-6,10-12,16-17,20, 22-24,26-30,34,37,39,41-48,50 och samt BG p 1)

22 Ansökan om stämning Sida 3(4) Åklagarkammaren j Kristianstad Handling 308 Ärande AM Chefsåklagare Pär Andersson Handläggare 306A-1 - Förverkande av kr såsom utbyte av brott enligt 6 narkotikastrafflagen. j - Förverkande av i beslag tagna personbilar K1K125 och SHW483 eller dess värde och kr i kontanter enligt 36 kap Ib och le brottsbalken (utvidgat förverkande; det framstår som klart mer sannolikt att Yasser Al- Ghawalebs förmögenhet härrör från utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet)(beslagsprotokoll nr Ö-BG12645 p 3, BG p 1-2, BG p 1-1:2) Beslagen skall bestå Bevisning Muntlig bevisning Förhör med tilltalade Yasser Al-Ghawaleb (tid för förhöret l -2 timmar) Vittnesförhör med forensikern vid SKL Sofia-Anduruun att höras angående haltbestämning och dosberäkning av narkotikan tilt styrkan av narkotikans ^^ - Tl / farlighet. (tid för förhöret cirka 30 min) Vittnesförhör med Ida Prick. Emelie Schultze. Sabina Johansson. Carotine Ekdahl och Emelie Bilfeldt Zelci Samtliga skall höras angående deras hantering av de paket som kommit dem tillhanda strax efter den 23 maj 2012 till styrkande att de haft uppdrag av Yasser Al-Ghawaleb att hämta ut paketen med narkotikan överlämna dem till honom. (tid för förhören cirka 2 timmar) Vittnesförhör med Ahmed ismail angående hans kontaktermed Yasser Al- Ghewaleb till styrkande att Yasser Al-Ghawaleb är ensam ansvarig för försäljning och hantering av narkotikan enligt åtalet. (tid för förhöret cirka 30 min) Vittnesförhör med Hävder Mohammed att höras om att han lånat ut pengar till Yasser Al-Ghawaleb till styrkande av att pengarna som tagits i beslag den 23 september 2012 inte kommer från Hayder Mohammed, (tid för förhöret cirka 30 min) /HA

23 Ansökan om stämning sida 4(4) Åklag arkammaren i Kristianstad Handling 308 Ärende AM Chefsåklagare Pär Andersson Handläggare 306A-1 Vittnesförhör med Ida Eliasson Bergly. Cim Rausand och Whjtngy Spkopolie Samtliga skall höras angående deras kontakter med Yasser Al-Ghawaleb under våren 2012 till styrkande av att pengar som härrör från narkotikaförsäljning/inköp har gått genom deras konto (tid för förhören cirka 2 timmar) Vittnesförhör med IT-forensikera Per Johansson vid polisen i Kristianstad att höras angående hans undersökning av Yasser Al-Ghawalebs datorer till styrkande att datorerna använts av Yasser Al-Ghawaleb och inte fjärrstyrts, (tid för förhöret cirka l timme) Skriftlig bevisning Fotografier av i beslag tagen narkotika (fup s 60) Analysbesked och sakkunnigutlåtande från SKL (fop S63-88) Spårsökning och resultat till styrkande att det endast återfunnits ett fingerspår. Fingeravtrycket tillhör Yasser Al-Ghawaleb (fup s 89-96) Fakturor över narkotikaförsäljningen (fup s ) Fotografier och mail (fup s ) till styrkande av att Yasser Al-Ghawaleb beställt narkotika från Kina under våren 2012 Kontoutdrag till styrkande av penningtransaktionerna mellan Yasser Al- Ghawaleb och Cim Rausand, Ida Frick, Ida Eliasson Bergly, Whitney Sokpolie och Ahmed Ismail (fup s ) Till styrkande av att Yasser Al-Ghawaleb äger de bilar som yrkas förverkade åberopas fakturor över beställda bildelar, värdering av personbilarna samt avrapporterings PM angående körslräcka (fup s ) Handläggning Beräknad tidsåtgång för förhandlingen 2 dagar Pär Andersson

24 Bilaga 2 ÅKLAGARMYNDIGHETEN Akiagarkammaren i Kristianstad Chefoåklagare Pär Andersson ATALSJU8TERING Sida 1 (1) Handling 322 Ärende AM Handläggare 306A-1 Kristianstads tingsrätt Box KRISTIANSTAD KRISTIANSTADS TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 75 Angående tingsrättens mål B , Yasser AI-Ghawaleh Åtalet för grovt narkotikabrott under punkten A justeras genom ett tillägg efter substanser enligt följande: Yasser Al-Ghawaleb har titt Sverige, slutligen Kristianstad, i samband med införsel till landet, genom att underlåta att anmäla ovan angivna narkotikan till tuttbehandling, uppsåtligen bmtit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln, i Brottet är grovt av samma skäl som det grova narkotikabrottet. Lagrum 3 och 6 lagen (2000:1225) om straff för smuggling PärÄnäerssofT PoitstJress Box KRISTIANSTAD Gatuadress Östra Kaserngatan 1 Telefon Telefax E-poil Webbadrws

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK. Ombud och offentlig försvarare: Advokat CW Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 december 2011 B 2521-11 KLAGANDE 1. AM Ombud och offentlig försvarare: Advokat RS 2. HS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JK 3.

Läs mer

2014-04-15 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Sara Lindqvist och Lars Ågren Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2014-04-15 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Sara Lindqvist och Lars Ågren Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 12) Åklagare Kammaråklagarna Sara Lindqvist och Lars Ågren Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad Skandar Mirzad,

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Mål nr B 10206-10 Rättelse/komplettering Dom, 2011-06-15 Rättelse, 2011-06-15 Beslutat av: rådmannen Per-Erik Andersson Av uppenbart slarv har överklagandetiden angetts fel i domen

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr: B 586-14 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SIMON Sanu Öst, 19900608-0932 Frihetsberövande: Häktad Skyttevägen 34 Lgh 1003 134 37 Gustavsberg Offentlig

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2013-01-14 meddelad i Skövde

2013-01-14 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars-Göran Wennerholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand.

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-05-20 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-05-20 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad Talal Abdelrahman, 19620414-1755 Mellanvångsvägen 6 B, lgh 1503 223 55 Lund Offentlig försvarare: Advokat Leif Silbersky Advokatfirman

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer