PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)"

Transkript

1 PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) KVARTALSRAPPORT april - juni DELÅRSRAPPORT januari juni Kvartalet april juni Nettoomsättningen uppgick till 33,8 mkr (29,5). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,6 mkr (1,9). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,8 % (6,5 %). Resultat efter skatt blev 2,0 mkr (1,8). Vinst per aktie efter skatt blev 0,27 kr (0,24). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 2,2 mkr (1,3) vilket motsvarar 0,29 kr per aktie (0,21). Utdelning om 0,25 kr per aktie har verkställts. Försäljningskontor öppnat i London Nyemission beslutad om B-aktier Precio Örebro Fabriksgatan Örebro Tfn: Fax: Precio Stockholm Sveavägen Stockholm Tfn: Precio Eskilstuna Rademachergatan Eskilstuna Tfn: Precio Borlänge Sveagränd Borlänge Tfn: Precio Göteborg Gårdatorget Göteborg Tfn: Precio Västerås Pilgatan Västerås Tfn: Delåret januari juni Nettoomsättningen uppgick till 67,2 mkr (56,9). Rörelseresultatet (EBITA) blev 5,3 mkr (0,3). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 7,9 % (0,6 %). Resultat efter skatt blev 4,1 mkr (0,1). Vinst per aktie efter skatt blev 0,55 kr (0,02). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 2,6 mkr (-1,0) vilket motsvarar 0,35 kr per aktie (-0,13). Utdelning om 0,25 kr per aktie har verkställts.

2 VD har ordet Utfallet under det andra kvartalet är i stort sett på samma nivå som för det första kvartalet. Om hänsyn tas till att antalet arbetsdagar var färre under det andra kvartalet så är prestationen bättre. Omsättning och resultat har ökat jämfört med samma kvartal förra året och EBITA-marginalen förbättrades från 6,5 % till 7,8 %. Jag är nöjd med utfallet i detta kvartal men vi har kapacitet för att höja oss så att vi når våra långsiktiga lönsamhetsmål. En huvudorsak till marginalförbättringen är att vi har kompletterat vårt tjänsteerbjudande med paketerade och semi-paketerade lösningar och att försäljningen av dessa utvecklats väl. Denna typ av affärer leder också till support och förvaltningsåtaganden på samma sätt som traditionella utvecklingsprojekt. De paketerade lösningar som utvecklats för biståndsorganisationer marknadsförs och säljs internationellt. För att bearbeta den brittiska marknaden, som står för en stor andel av biståndsorganisationerna i Europa, har vi öppnat ett försäljningskontor i London. Lokal närvaro och kompetens underlättar marknadsbearbetningen avsevärt. Vi har också börjat marknadsföra vår Office 365/SharePoint Online och Azurebaserade lösning för biståndsorganisationer, NGO Online, på den amerikanska marknaden. USA är den största biståndsgivaren globalt. Mottagandet har varit mycket bra och vi kommer också här öppna ett representationskontor även om marknadsbearbetningen främst kommer att ske genom partnerföretag. Från etablering till affärsmässig bärighet är det dock en väg att vandra, men potentialen är stor. Drygt hälften av vår omsättning kommer från offentlig verksamhet. För att vara framgångsrika här krävs att vi vinner upphandlingar. Särskilt viktiga är ramavtalsupphandingar och vi har historiskt var framgångsrika inom detta område. Under slutet på förra året och början på detta har dock förseningar av nya ramavtal p g a överprövningsprocesser skapat en viss osäkerhet. Temporärt har denna osäkerhet minskat för vår del genom att möjligheterna till avrop har förlängts på vissa gällande avtal. Detta ger en klarare situation åtminstone fram till årsskiftet. Prisutvecklingen för konsulttjänster per timme är inte positiv inom offentlig sektor. I många upphandlingar är pris det enda eller dominerande utvärderingskriteriet. Vi är helt inriktade på kvalitet i vårt erbjudande och använder oss inte av prisdumpningstaktik i upphandlingar. Givetvis behöver uppdragsgivare inom offentlig sektor samma kvalitet som andra och ett steg mot att bättre kunna väga värde av leveransen mot pris är att gränsen för direktupphandlingar höjts. Jag bedömer att detta kommer ha en positiv effekt för Precio, främst inom den kommunala delen av offentlig sektor. Precio har som mål att växa med lönsamhet. Vi har hittills i år haft en tillväxt som ligger över våra långsiktiga mål. En del av tillväxten är kopplad till att vi blivit fler, vi har aldrig varit fler än vid halvårsskiftet, en annan del av tillväxten beror på att vi lyckats med de paketerade och semi-paketerade lösningar som vi utvecklat. De ökar omsättning och marginal utan att antalet anställda ökar. Bedömningen för är att vi kommer att växa och att lönsamheten förbättras jämfört med. Örebro den 28 augusti Christer Johansson

3 Kvartalet och sexmånadersperioden i sammandrag Intäkterna uppgick under det andra kvartalet till 33,8 mkr (29,5) innebärande en ökning med knappt 15 procent jämfört med. För sexmånadersperioden januari juni uppgick intäkterna till 67,2 mkr (56,9) vilket motsvarar en ökning med drygt 18 procent jämfört med. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick för andra kvartalet till 2,6 mkr (1,9) och det är en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet (EBITA) för sexmånadersperioden redovisas till 5,3 mkr (0,3). Sexmånadersperioden under jämförelseåret belastades med poster av engångskaraktär uppgående till 2,1 mkr. I rörelseresultatet för andra kvartalet ingår avskrivningar enligt plan med totalt 0,4 mkr (0,5) och motsvarande för sexmånadersperioden var 0,7 mkr (0,7). Resultatet efter finansnetto uppgick till under andra kvartalet till 2,6 mkr (1,8) och för sexmånadersprioden till 5,3 mkr (0,1). Resultat efter skatt uppgick under andra kvartalet till 2,0 mkr (1,8) och under sexmånadersperioden till 4,1mkr (0,1). Investeringar Investeringar under andra kvartalet har gjorts med 0,6 mkr (0,2) och under sexmånadersperioden med 1,3 mkr (0,2). Under sexmånadersperioden har anläggningstillgångar avyttrats för 0,2 mkr (0,3). Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet under andra kvartalet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital, blev 2,2 mkr (1,3). Under sexmånadersperioden uppgick motsvarande kassaflöde till 2,6 mkr (-1,0). Totalt kassaflöde blev under andra kvartalet blev -1,0 mkr (-2,3) och under sexmånadersperioden -2,6 mkr (0,7). Under det andra kvartalet har aktieutdelning lämnats med 1,8 mkr. Likvida medel uppgick på balansdagen den 30 juni till 9,8 mkr, jämfört med 12,4 mkr den 1 januari. Det egna kapitalet uppgick på balansdagen den 30 juni till 73,9 mkr, jämfört med 71,5 mkr 1 januari. Halvårets förändring av eget kapital utgörs av kvartalets nettoresultat om 4,1 mkr, nyemission med 0,1 samt aktieutdelning med -1,8 mkr. Soliditeten uppgick på balansdagen den 30 juni till 76 % jämfört med 77 % vid årets ingång.

4 PRECIOs aktie Precios B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Premier. Remium AB är likviditetsgarant för Precios B-aktie. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser enligt NASDAQ OMX First Norths krav. Antalet utestående aktier per 30 juni var och av totala antalet aktier är A-aktier. Under andra kvartalet har antalet B-aktier ökat med relaterat till det per 31 mars avslutade personaloptionsprogrammet. Antalet aktieägare var den 30 juni och vid årets ingång Årsstämman den 6 maj beslutade om en utdelning om 0,25 (0,25) kr per aktie för räkenskapsåret och utbetalning verkställdes den 14 maj. Precios styrelse beslutade den 27:e augusti att utnyttja det bemyndigande till nyemission som gavs på årsstämman. Styrelsen beslutade att B-aktier emitteras i en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till kurs av 6,20 kronor per aktie samt att nuvarande aktieägare ges möjlighet att teckna 1 ny B-aktie per 19 gamla B-aktier för 5,75 kronor per aktie. I företrädesemissionen nyemitteras B-aktier. Totalt kommer B-aktier att emitteras genom styrelsens beslut att utnyttja bemyndigandet från årsstämman. Syftet med emissionen är att stärka bolagets kapitalbas för att möjliggöra expansion. Verksamheten Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med drygt 120 medarbetare i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Västerås, London och Ho Chi Minh City i Vietnam. Precio utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda ITlösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Precio har också lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom bland annat mobilitet, informationshantering, integration och BI i form av specialisttjänster samt funktions- och förvaltningsåtaganden. Precio är Microsoft Gold Partner inom områdena Collaboration and Content samt inom Application Development. Inom områdena Business Intelligence, Mobility och Application Integration är Precio Microsoft Silver Partner. Precio är också Microsoft Cloud Accelerate Partner. Företagets kunder återfinns bland större företag och organisationer samt inom den offentliga sektorn. Uppdragsgivare inom den offentliga sektorn står för

5 drygt 50 % av Precios försäljning. De största kunderna är statliga verk och myndigheter, samt större företag och internationella biståndsorganisationer. Koncernstruktur Precios koncernstruktur består, förutom av moderbolaget, av dotterbolagen Forum SQL Svenska AB, Precio UK Ltd och Precio Vietnam Ltd samt dotterdotterbolagen Precio Industrial Consulting AB och Precio IT Strategi AB. Rörelsen bedrivs till övervägande del i moderbolaget och de legala enheterna Precio Vietnam Ltd och Precio IT Strategi AB är underleverantörer till moderbolaget. I Precio UK Ltd utförs marknadsbearbetning och försäljningsarbete riktat mot internationella biståndsorganisationer. Forum SQL Svenska AB och Precio Industrial Consulting AB är vilande. Segment Företagets rörelse bedrivs vid kontor på sex orter i Sverige samt London och i Ho Chi Minh City i Vietnam. Integrationen och resursutbytet mellan kontoren är så omfattande att kriterierna för att redovisa segment inte är uppfyllda. Medarbetare och organisation Vid utgången av kvartalet var totalt 124 personer anställda inom Preciokoncernen och vid årets ingång var 113 personer anställda. Styrelse och ledning Vid årsstämman den 6 maj föreslog valberedningen omval av ledamöterna Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson. Till ordförande föreslogs fortsatt Björn Pettersson. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Till valberedning utsågs Joakim Alkman och Kjell Sandin. Christer Johansson är bolagets verkställande direktör. Företagets ledningsgrupp utgörs av verkställande direktören, försäljningschefen och ytterligare 7 ledande befattningshavare. Marknad och framtidsutsikter Marknadsutsikterna under resten av är relativt goda. Vi upplever framför allt en ökad efterfrågan från tillverkande företag, ideella organisationer och tjänsteföretag. Efterfrågan från offentlig sektor är oförändrad men vi förutser sjunkande priser inom denna sektor. Denna utveckling innebär att andelen av vår omsättning som kommer från privat sektor fortsätter att öka. Våra paketerade lösningar för bl a intranät baserade på Office 365/SharePoint Online och verksamhetssystem för biståndsorganisationer har haft en mycket positiv utveckling. Inom

6 den sistnämnda delen har bl a avtal tecknats med Svenska Röda Korset och Australian Red Cross. Microsofts framgångar med molntjänsterna Azure och Office 365 samt fokus på mobilitet skapar nya intressanta affärsmöjligheter för oss. Vi märker också en god efterfrågan inom EPiServer och denna del av verksamheten utvecklas väl. Försäljning per kundkategori under januari juni Offentlig sektor 53% Industi 17% Tjänsteföretag 10% Bygg och fastigheter 4% Bank, finans & försäkring 1% Ideella organisationer 13% Risker och osäkerhetsfaktorer Precios väsentligaste affärsrisker består av sjunkande timpriser och minskad efterfrågan på konsulttjänster samt svårigheten att attrahera och behålla kompetent personal. Ingen förändring har inträffat vad gäller väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan senast lämnad årsredovisning för varför läsaren hänvisas till den redogörelse som lämnats på sidan 4 i den årsredovisningen. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under andra kvartalet till 33,8 mkr (29,5) och under sexmånadersperioden till 67,2 mkr (56,9). Kvartalets rörelseresultat (EBITA) uppgick till 2,4 mkr (1,9).

7 Moderbolagets resultat efter skatt redovisas för andra kvartalet till 1,4 mkr (1,3) och för sexmånadersperioden till 2,9 mkr (-0,8). I princip bedrivs hela koncernens verksamhet i moderbolaget. Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets resultat och ställning beror främst på skillnader i reglerna för hur goodwill skall redovisas. Örebro den 28 augusti Christer Johansson Verkställande direktör Precio Systemutveckling AB (publ) Org.nr Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande rapporteringstillfällen Delårsredogörelse för juli september offentliggörs den 24 oktober. Delårsrapport för oktober december samt bokslutskommuniké för helåret offentliggörs den 12 februari Bolagets årsredovisning för och tidigare år samt delårsrapporter finns för nedladdning på bolagets webbplats eller kan rekvireras från bolaget under adress, Fabriksgatan 24, Örebro.

8 FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Tkr Nettoomsättning Rörelsekostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBITA) Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBIT) Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Minoritetsandel Årets skatt Resultat efter skatt Övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Resultat per aktie 0,55 kr 0,02 kr 0,27 kr 0,24 kr

9 Koncernens balansräkningar i sammandrag, Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar: Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar: Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital: Aktiekapital Reserver och balanserade vinstmedel Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Avsättningar och långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

10 Koncernens egna kapital Aktie- Balanserade Årets i sammandrag, Tkr kapital Reserver vinstmedel vinst Summa Ingående eget kapital 1 januari Förändring i eget kapital Januari - juni Omföring av föregående års vinst Aktieutdelning Periodens totalresultat Incitamentsprogram Utgående eget kapital 30 juni Förändring i eget kapital juli - december Periodens totalresultat Incitamentsprogram Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Förändring i eget kapital Januari - mars Omföring av föregående års vinst Periodens totalresultat Utgående eget kapital 31 mars Förändring i eget kapital April - juni Aktieutdelning Nyemission Växelkursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Periodens totalresultat Utgående eget kapital 30 juni Koncernens kassaflöde i sammandrag, Tkr Kassaflöde från löpande verksamheten Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 0,35 kr -0,13 kr 0,29 kr 0,21 kr

11 Nyckeltal för koncernen Soliditet 75,9% 75,3% Kassalikviditet 227,5% 206,2% Räntabilitet på totalt kapital 11,1% 0,4% Räntabilitet på sysselsatt kapital 14,2% 0,6% Räntabilitet på eget kapital efter skatt 11,3% 0,4% Rörelsemarginal för sexmånadersperioden jan-jun (EBITA) 7,9% 0,6% Rörelsemarginal för kvartalet apr-jun (EBITA) 7,8% 6,5% Antal anställda Data per aktie för koncernen För rapportperioden: Vinst per aktie före skatt 0,70 kr 0,02 kr 0,35 kr 0,24 kr Vinst per aktie efter skatt 0,55 kr 0,02 kr 0,27 kr 0,24 kr Genomsnittligt antal aktier Per balansdagen Eget kapital per aktie, kr 9,87 kr 9,23 kr 9,58 kr Utestående antal aktier Definitioner: Räntabilitet på totalt kapital = (Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)/ Genomsnittligt kapital Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter skatt/ Genomsnittligt eget kapital Vinst per aktie, kr = Årets resultat före skatt / Antal aktier Vinst per aktie efter skatt, kr = Årets resultat efter skatt / Antal aktier Eget kapital per aktie, kr = Eget kapital / Antal aktier

12 FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR MODERBOLAGET Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag, Tkr Nettoomsättning Rörelsekostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBITA) Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBIT) Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets skatt Resultat efter skatt Övrigt totalresultat Summa totalresultat för året Resultat per aktie 0,39 kr - 0,11 kr 0,18 kr 0,18 kr

13 Moderbolagets balansräkningar i sammandrag, Tkr Tillgångar Anläggningstillgångar: Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar: Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget k apital: Aktiekapital Reserver och balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Redovisningsprinciper Precios koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning i juridiska personer. Ändrade eller nya standarder, tolkningar samt uttalanden från normgivande organ för IFRS inom EU som trätt i kraft från 1 januari har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapportering. Koncernens och moderbolagets goodwill i balansräkningarna:

14 Trots att Precios rörelse nästan uteslutande bedrivs i moderbolaget redovisar koncernen och moderbolaget rörelseresultat som skiljer sig från varandra. I dotterföretagen finns vissa intäkter och kostnader men den huvudsakliga orsaken till skillnader i resultat mellan moderbolaget och koncernen ligger i att den finansiella rapporteringen styrs av delvis olika regelverk vilket redogörs för ovan. För Precios del innebär skillnaderna i regelverk att den goodwill som moderbolaget förvärvade år 2005 skrivs av fortlöpande i moderbolaget med en nyttjandeperiod om 20 år. I koncernen sker ingen sådan systematisk avskrivning utan minst en gång årligen sker en prövning av värdet på goodwillposten i en s.k. impairment test. Om en sådan visar att det redovisade värdet överstiger det värde på rörelsens tillgångar som framräknas vid nedskrivningsprövningen ska en nedskrivning av värdet på goodwill göras i koncernen. I annat fall sker ingen förändring av värdet i koncernens balansräkning. Den årliga avskrivningen av goodwill i moderbolaget är tkr dvs per kvartal 451 tkr. Vid upprättande av koncernens och moderbolagets delårsrapport har i övrigt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som vid upprättande av Precios årsredovisning för. Redogörelse för dessa lämnas på sidan i denna årsredovisning. Läsare som önskar ta del av redovisningsprinciper i årsredovisningen för kan hämta dessa från Precios hemsida eller rekvirera från bolaget under adress Precio Systemutveckling AB, Fabriksgatan 24, Örebro.

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSREDOGÖRELSE Januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 33,4 mkr (27,4). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,7 mkr (-1,6). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSREDOGÖRELSE Januari - mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 43,1 mkr (33,4). Rörelseresultatet (EBITA) blev 3,5 mkr (2,7). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,2

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport

Knowit AB Delårsrapport ... Knowit AB Delårsrapport januari september 2013... Viktiga händelser... Ökat resultat per aktie i tredje kvartalet Förbättrat kassaflöde JANUARI SEPTEMBER 2013 JULI SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet - 1 oktober 31 december Nettoomsättning 409 (351) Rörelseresultat 43 (20) Rörelsemarginal 10,5 % (5,6

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december 120 20 Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang. KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2009 Fortsatt ökad omsättning och god lönsamhet

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 PERIODEN JANUARI TILL JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT Q2 PERIODEN JANUARI TILL JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT Q2 PERIODEN JANUARI TILL JUNI 2007 Modul 1 Data AB (Publ) Birger Jarlsgatan 57 A 113 56 Stockholm Org. nr. 556419-0006 www.modul1.se Styrelsen och verkställande direktören avger härmed delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer