TISDAGEN DEN 13 MARS 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TISDAGEN DEN 13 MARS 2007"

Transkript

1 2-001 TISDAGEN DEN 13 MARS ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl ) Öppnande av den årliga sessionen Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session öppnad Öppnande av sammanträdet: se protokollet *** Ignasi Guardans Cambo. (EN) Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en ordningsfråga enligt artikel 166 om bilaga II A till parlamentets arbetsordning. Jag har lagt fram en muntlig fråga inför kommissionen som skulle ha besvarats i dag, och jag har mottagit ett formellt svar från presidiet där det står att min fråga inte var tillåtlig, såvitt jag förstår med tillämpning av bilaga II A till arbetsordningen, där det föreskrivs att en fråga inte är tillåtlig om den har besvarats under de närmaste tre föregående månaderna. Men ingen identisk eller liknande fråga har bevarats under de närmaste tre föregående månaderna. Denna bestämmelse tillämpas uppenbarligen när det gäller ett svar som kommissionen gett på en muntlig fråga med debatt. Nåväl, bilaga II, som presidiet hänvisar till, gäller frågor från parlamentsledamöter som regleras av artikel 109 i arbetsordningen, och den muntliga frågan med debatt regleras av artikel 108 i arbetsordningen. Så eftersom bilaga II är en inskränkning av parlamentsledamöternas rättigheter kan en bredare tolkning inte innebära att bilaga II tillämpas på frågor i artikel 108 i stället för i artikel 109. Jag skulle därför vilja be presidiet att ompröva detta och låta mig lägga fram frågan med tillämpning av arbetsordningen Talmannen. Vi ska se över det, och därefter kommer vi att informera er Inkomna dokument: se protokollet Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet Årlig politisk strategi 2008 (debatt) Talmannen. Nästa punkt är ett uttalande av kommissionen om den årliga politiska strategin för Margot Wallström, kommissionens vice ordförande. - (EN) Herr talman, ärade ledamöter! Det gläder mig verkligen oerhört att få lägga fram kommissionens årliga strategi för 2008, och jag ser naturligtvis fram emot en värdefull politisk diskussion. Låt oss först ta en snabb titt på kontexten för nästa år. Om två veckor kommer vi att fira Romfördragets 50- årsdag, och vi kommer att anta Berlinförklaringen. År 2008 borde bli ett tillfälle att blicka framåt. Vi hoppas att den färdplan som rådet ska enas om i juni kommer att skapa förutsättningar för att nå ett tydligt och konstruktivt avtal om institutionernas ställning nästa år. Detta är nödvändigt, för EU behöver reform. Det skulle också ge oss möjlighet att sända ut ett positivt budskap före valet till Europaparlamentet. Under tiden kommer vi att få uppleva en fortsatt förstärkning av unionen. Vi förväntar oss att ett antal medlemsstater ansluter sig till Schengenområdet under Vi hoppas också att ytterligare medlemsstater ska kunna anta euron så snart som de uppfyllt kriterierna. När det gäller den framtida finansieringen av Europeiska unionen kommer kommissionen att arbeta för att lägga fram en ändring av budgeten för 2008, vilket parlamentet och rådet har samtyckt till. Om några månader kommer vi att inleda ett brett samråd för att göra det möjligt för medborgare, berörda parter och personer som är engagerade i institutionerna att framföra sina åsikter om EU:s prioriteringar och de resurser som krävs för att ta itu med dem. De strategiska mål kommissionen fastställde i början av sin mandatperiod gäller fortfarande: välstånd, solidaritet, säkerhet och ett starkare och öppnare EU i världen sammanfattar fortfarande kommissionens centrala ambitioner, och det gläder oss att både parlamentet och rådet har stött oss. I den moderna världen finns det ett antal mycket viktiga frågor som inte bara begränsas av det ena eller andra av de strategiska målen. De måste vidareutvecklas tillsammans över politiska områden, och jag anser att tre av dessa frågor är särskilt viktiga för den årliga politiska strategin för 2008.

2 För det första energi och klimatförändring. De mycket positiva resultaten förra veckan från Europeiska rådet med tydliga, bindande beslut grundades på de förslag som kommissionen lade fram i januari och som tillförde EU nya idéer och politiska handlingslinjer. Nu måste vi visa resultat. Samtidigt som vi hoppas ha lagt fram praktiska förslag om energi under det tredje kvartalet i år kommer det att krävas hårt arbete under Nyckelelementen i energipaketet måste införas. En väl fungerande inre marknad, en sjudande sektor för förnybar energi, energieffektivitet samt solidaritet och sammankoppling kommer att vidareutvecklas. Vi kommer också att utöva påtryckningar för kraftiga åtaganden från EU:s och internationella aktörers sida för att minska koldioxidutsläppen efter 2012 när Kyotoprotokollet löper ut. För det andra förblir den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning viktig för att främja ett EU med mer välstånd, miljöhänsyn och social integrering. Vi gör goda framsteg när det gäller partnerskap med medlemsstaterna. Nästa år ska vi fundera på hur vi ska driva på ytterligare reformer. Efter översynen av den inre marknaden och utvärderingen av den sociala verkligheten som ska presenteras i år, kommer kommissionen att inleda en rad initiativ för att se till att den inre marknaden fortsätter att ge förväntade ekonomiska resultat och att medborgarna gynnas av detta. För det tredje är migration i dess olika former en central utmaning för Europeiska unionen. Arbetsinvandring kan om den hanteras väl utgöra ett positivt bidrag till våra ekonomier och våra samhällen, och vi kommer att lägga fram två förslag till direktiv på detta område. Vi planerar också att föreslå ytterligare åtgärder för att skapa ett gemensamt europeiskt asylsystem till Vi kommer också att behöva ytterligare åtgärder för att förebygga illegal invandring, bekämpa den hänsynslösa människosmugglingen och skydda våra gemensamma yttre gränser. Låt mig nu återkomma till de strategiska målen och ge er ett par exempel på andra nyckelinitiativ. När det gäller välstånd bortom den fortsatta konsolideringen av den inre marknaden kommer ett viktigt tema att bli att göra transportsektorn mer miljövänlig, med åtgärder för urbana transporter, lagstiftning om kväveoxidutsläpp från flygtrafiken och utsläpp från fartyg. Kommissionen kommer också att göra förberedelser för att se till att Europeiska tekniska institutet ska kunna inleda sin verksamhet På området solidaritet ska kommissionen ta temperaturen på den gemensamma jordbrukspolitiken, som kommer att bana väg för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Med utgångspunkt i den sociala kartläggningen och halvtidsöversynen av den sociala agendan kommer kommissionen att lägga fram förslag som ska främja solidariteten och medborgarnas möjlighet att utnyttja sina rättigheter och möjligheter liksom åtgärder för att tackla diskriminering utanför arbetsmarknaden. Vi avser också att föreslå en ny handlingsplan för EU för narkotika samt genomföra initiativ för att ta itu med barnfattigdom och skydda barn som använder Internet. För att främja säkerhet och frihet planerar vi att föreslå nya åtgärder för att förvalta våra yttre gränser och inrätta ett europeiskt övervakningssystem som ska hjälpa medlemsstaterna att hantera olaglig invandring. För att stödja kampen mot organiserad brottslighet och terrorism förväntar vi oss att en central databas för fingeravtryck införs, och kommissionen kommer också att göra insatser för att hindra radikalisering och våldsyttringar. Ett annat centralt åtgärdsområde kommer att utgöras av att säkerställa inre och yttre sammanhållning samt kampen för ett EU med en stark röst i världen. Vi är beredda att spela en kraftfull roll när det gäller ett avtal om Kosovos status, och vi kommer att fortsätta anslutningsförhandlingarna med Kroatien och Turkiet. Vi kommer att fortsätta förhandlingarna om nya avtal med Ryssland och Ukraina och utveckla våra förbindelser med strategiska partner. När det gäller handelspolitik kommer åtgärderna att koncentreras på initiativet ett konkurrenskraftigt Europa i världen, tillsammans med ansträngningar för att genomföra utvecklingsrundan från Doha. Kommissionen kommer också att samarbeta nära med medlemsstater och partnerländer för att se till att den europeiska enigheten om utveckling utvecklas väl och stärker vårt partnerskap med Afrikanska unionen. Jag skulle vilja säga några ord om bättre lagstiftning, som genomsyrar allt arbete kommissionen gör, som ni vet. Jag är övertygad om att kommissionen och parlamentet delar ett ömsesidigt intresse av att samarbeta ännu närmare på detta område än vad som är fallet i dag. Samarbete innebär att enas om gemensamma prioriteringar och strategiska val. I kommissionens strategiska översyn av bättre lagstiftning i november 2006 fastställdes våra politiska prioriteringar i detalj, varvid de åsikter som uttrycktes av Europaparlamentet under dess sammanträdesperiod i april 2006, som ägnades åt denna fråga, beaktades. Om det krävs är kommissionen redo att återvända och diskutera bättre lagstiftning mer detaljerat med parlamentet. Låt mig också betona en nymodighet i vår strategi för I likhet med arbetsprogrammet för i år utgör kommunikationsprioriteringarna en integrerad del av vår politiska strategi, som innebär att våra budskap fokuseras på ett begränsat antal frågor som är viktiga för människor, och att förmedla dessa återspeglar tydligt och bidrar till vår övergripande kommunikationsstrategi. Slutligen skulle jag vilja understryka det kriterium som vi tillämpade för att säkerställa en personalfördelning som passar vår politik. Ytterligare resurser kommer uteslutande att användas för att täcka behov som uppstår vid utvidgning, medan alla övriga behov kommer att

3 tillgodoses genom interna omplaceringar inom kommissionen. Presentationen av den årliga politiska strategin markerar inledningen på ett förfarande som kommer att leda till antagandet av kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram i slutet av detta år. Jag känner mig starkt engagerad i denna process, även om den skulle kunna förbättras ytterligare. Tillsammans borde vi göra dialogen mellan utskotten och kommissionen mer politisk. I den resolution som antogs förra året uttryckte parlamentet sina avsikter att engagera de politiska grupperna mer genomgående och på ett tidigt skede i processen. Jag hoppas att det blir så. Ett politiskt, ärligt och konstruktivt samtal mellan våra två institutioner om var EU borde lägga sin politiska vikt och var det borde investera sina resurser nästa år är av största vikt, så låt oss samarbeta till förmån för EU Hartmut Nassauer, för PPE-DE-gruppen. (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Fru kommissionsledamot, det var trevligt att ni hade möjlighet att komma trots allt. Det gläder oss att ni är här. Vi har ingen anledning att vara överdrivet kritiska, eftersom ledamöternas närvaro är omvänt proportionell mot betydelsen av detta projekt. Denna debatt är meningsfull om kommissionen lyssnar på det som parlamentet har att säga, och sedan använder det i sitt utformande av det slutliga lagstiftningsprogrammet i höst. Ett antal av mina kolleger kommer att kommentera detaljerna. Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater är i princip beredd att inte bara stödja kommissionens arbete politiskt i parlamentet, utan också instämma i de mål som kommissionen fastställde i början av sin mandatperiod: välstånd, solidaritet, säkerhet och frihet. Det gläder mig att också ni, med utgångspunkt i dessa mål, utvecklar de korrekta politiska åtgärderna på de områden som vi nu måste arbeta med: tillväxt, sysselsättning, klimatförändring, energi, kunskapssamhället, konsolidering av utvidgningen. Vi kan tvista om detaljerna. Fru kommissionsledamot! Jag har en invändning mot det som ni säger. Ni tillkännager ett gemensamt europeiskt asylsystem före Förlåt mig för att jag säger det, men fördragen banar väg för miniminormer på dessa områden, men inte för ett harmoniserat europeiskt asylsystem. Jag vill be er att kontrollera mycket noga när ni går utöver fördragsnivån i detta sammanhang. Detta är en öm punkt för mig. Detta lagstiftningsprogram är inte intressant för sitt innehåll, utan för det som det inte innehåller. Ni säger i inledningen att dessa åtgärder infriar medborgarnas förväntningar på var EU borde agera. Ni målar upp en bild av en union som kan besvara globaliseringens utmaningar. På det stora hela målar ni upp en relativt ljus bild av Europeiska unionen, särskilt när det gäller medborgarnas förväntningar. Om så vore fallet, varför röstade då medborgarna i Frankrike och Nederländerna så tydligt nej till EU? Fördraget i sig gav dem knappast någon anledning; nästan ingen av dem läste det. Det råder en djup känsla av obehag inför Europeiska unionen, och om ni undersöker detta obehag finner ni att det finns ett skäl till det inte det enda skälet, men ändock ett skäl och det är den europeiska byråkratin. Den ger många känslan av att någon har bestämt för dem och att de påtvingas politik, att de får utstå beslut som fattas inom EU och inte i medlemsstaterna, men ingen vet varför det måste vara så. Denna känsla av att behandlas som barn framkallar ett avfärdande, det leder till fallande valdeltagande i valen, och om processen fortsätter kommer den att förstärka politiska krafter som verkligen arbetar mot EU, och detta borde oroa oss. Vi i parlamentet måste också fråga oss hur länge vi kan hävda att vi är de europeiska nationernas rättmätiga företrädare, om valdeltagandet alltid ligger under 50 procent. En av orsakerna till obehaget är EU-lagstiftning. Det är därför som det nu är rätt tillfälle att tala om det. Ni, fru kommissionsledamot, talar själv om en ambitiös satsning på bättre lagstiftning. Så sant och så värt att stödja! Ni har vårt fullständiga politiska stöd för detta. Hittills har ni dock bara nämnt målet: en 25-procentig minskning. Ni berättade inte hur detta mål ska uppnås. När det gäller bättre lagstiftning måste man mer än i något annat fall vara noggrann med att respektera subsidiaritetsprincipens gränser och att respektera medlemsstaternas behörighet, istället för att bakslugt tränga tillbaka dessa gränser. Europeiska kommissionen har nyckeln till att återvinna allmänhetens förtroende i sin hand. Vi behöver också en ny kultur för subsidiaritetsprincipen. I varje lagstiftningsförslag borde man akta sig för att inte reglera varje detalj, utan försiktigt bedöma var medlemsstaternas rättsliga behörighet börjar. Visa vägen, fru kommissionsledamot! Mindre central lagstiftning kommer att gynna EU Hannes Swoboda, för PSE-gruppen. (DE) Herr talman, fru vice ordförande! Vår grupp anser att kommissionen har utfört ett antal goda gärningar. Vi hoppas likväl att kommissionen, tillsammans med Europaparlamentet, kommer att driva på Europeiska unionens utveckling ännu kraftigare under sin återstående mandatperiod. Vi kommer att stödja kommissionen till fullo när rådet tvekar, förhalar och inte riktigt vill föra EU framåt. Jag skulle vilja börja med att ge ett positivt exempel, energipolitiken, och i detta sammanhang klimatpolitiken naturligtvis, ett ämne som ligger er varmt om hjärtat. Det var helt rätt att insistera på att det måste finnas bindande

4 mål, särskilt när det gäller förnybara energikällor. Det var likaså rätt att sträva efter en pragmatisk lösning på frågan om konkurrenskraft. När det gäller kärnkraftsteknik var det helt rätt att godta att det finns olika synsätt. Det finns emellertid en sak som jag skulle vilja ha från kommissionen, något som kanske kan förena de olika synsätten, nämligen en hög säkerhetsstandard tillsammans med motsvarande förpliktelser att tillhandahålla information för kärnkraftsanläggningar och de länder som använder kärnkraftsteknik. Jag skulle vilja att kommissionen lade fram förslag om detta. Även när det gäller utrikespolitiken är det viktigt att utöva fortsatta påtryckningar och å ena sidan säga att vi vill diversifiera och å den andra stödja diversifiering. Det är också oerhört viktigt att utse de samordnare från kommissionen som ska se till att vi skapar en mängd förbindelser för energiförsörjning. Om den polska regeringen anser att den behöver utveckla en energipolitik tillsammans med Ukraina och vissa länder i södra Kaukasus, så hoppas jag att kommissionen fortsätter att utveckla en energipolitik för hela EU. För det andra, när det gäller utrikespolitik: jag känner till att kommissionen förbereder ett samarbete med svartahavs- och medelhavsregionerna. Även där är det viktigt att kommissionen inte hämmas av rådet i sina förslag om energisamarbete, invandringspolitik och i synnerhet inte när det gäller viseringspolitik. Jag beklagar verkligen att kommissionen inte invände när medlemsstaterna från början gick så långt som till att skärpa viseringspolitiken för våra grannar genom att begära högre avgifter. Jag hoppas att kommissionen lyckas väl i förhandlingarna om en rimlig viseringspolitik med alla våra grannar, särskilt med länderna på Balkan naturligtvis. Jag skulle slutligen vilja komma till den fråga som ligger oss nära: social kompetens. Hartmut Nassauer har inte fel när han anger de anledningar till varför många inom EU är skeptiska mot Europeiska unionen, kommissionen och till och med Europaparlamentet. Det beror också på att den sociala dimensionen är underexponerad i kommissionens arbete. Ni erkänner det själva: i de dokument som ni senast offentliggjorde, oavsett det handlade om den inre marknaden för medborgarna eller överblick över den sociala verkligheten inom EU, beskriver ni tydligt hur denna skepticism och detta lösgörande har uppstått, och ni säger att det inte är någon mening med den inre marknaden om inte de ekologiska och sociala följderna uppmärksammas och dessa aspekter också stärks. Men när jag granskar de faktiska förslagen innehåller de för lite av denna sociala beståndsdel. När jag granskar de två studier som nyligen offentliggjordes inom EU, en om kvinnors ersättning på arbetsmarknaden och den andra om fattigdom, så bevisar det vår otillräcklighet när vi åter har fattigdom inom EU och skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner fortfarande är så stora. Den sociala uppgiften är därför inte slutförd, och om vi är för den inre marknaden måste den sociala delen också ingå. Om vänstern och högern nyligen har upplevt valresultat som egentligen härrör från sociala sjukdomar och känslan av att den sociala aspekten förbises, att vi åter för en trångsynt nationell ekonomisk politik och vi anser att detta är rätt sätt att ta itu med globalisering, är det också för att vi inte har sänt medborgarna tillräckliga signaler som säger ja till den inre marknaden och ja till det sociala EU. Detta är mycket viktigt för oss, och vi skulle vilja att kommissionen anstränger sig mer i detta avseende Silvana Koch-Mehrin, för ALDE-gruppen. (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot! När vi diskuterade era dokument ansåg vår grupp att kommissionen har satt kurs mot rätt håll och fortsätter i denna riktning med stor förtröstan genom att hålla sig till de politiska områden som den fastställde när den inledde sitt arbete, och genom att föra dem framåt på ett sätt som ger intrycket av att den agerar med övertygelse. Detta framgår av den allra första meningen i ert arbetsprogram, där ni säger att de politiska områden där kommissionen ska vara aktiv kommer att mötas av bred enighet. Vi välkomnar detta. Vi välkomnar detta självförtroende, och vi välkomnar också att kommissionen har funnit en tydlig kurs. Vi vill dock fortfarande se ett starkare ledarskap. Och för att hålla mig kvar vid bilden av en kurs, vi skulle vilja att ni seglar med starkare vind i seglen, så att ni kommer fortare fram. Detta var beröm i förtid, så att säga, men i grund och botten menar vi att detta är ett bra program. Enligt vår mening är det dock inte tillräckligt för den situation som EU nu befinner sig i. Det som vi framför allt saknar är några tydliga ord om EU:s framtid. I arbetsdokumentet på 24 sidor ägnar ni hela tre rader åt EU:s framtid, men frågan om vart vi är på väg, vilka våra gemensamma framsteg skulle vara, besvaras inte, och i denna strategi för ett arbetsprogram försöker ni inte ens svara. Att vi alla samarbetar för EU tas inte för givet i så hög grad som man vill låta förstå i detta dokument. Som Hartmut Nassauer redan har sagt är det tyvärr inte så accepterat av allmänheten som vi skulle vilja. Det är därför som det är viktigt att kommissionen anger riktningen här. Vi vill att kommissionen ska gå i spetsen för rörelsen, och vi efterfrågar klara instruktioner om vart EU:s framtid faktiskt ska ta vägen. Er strategi är att skapa resultat. Vi anser att detta är bra. Resultat är bra för att visa på vilka områden vi faktiskt är märkbart aktiva. Men återigen har vi problemet med att nationella politiker, främst från regeringarna, tar åt sig äran för framgångarna, medan EU måste ta skulden för misslyckanden eller otrevliga följder. Rådets goda resultat är det färskaste exemplet. I åtminstone Tyskland ger man Angela Merkel äran för de goda resultaten, medan det förarbete som kommissionen och Europaparlamentet har gjort inte uppmärksammas alls. I detta avseende är strategin att visa resultat mycket ambivalent.

5 Dessutom får några av alla de välkomna initiativ ni lägger fram oss att undra vad ni har för anledning att känna tillfredställelse. Ni talar till exempel om ett förnyat samförstånd om utvidgningen. Vi kan inte se detta. Ni vill också ha en gemensam central databas för fingeravtryck. Det finns inget samförstånd för detta heller. Det överraskar oss, särskilt mot bakgrund av att kommissionens ordförande José Manuel Barroso titulerade sig mästare av civila rättigheter i början av sin ämbetsperiod. En sådan databas utgör motsatsen till det som han tillkännagav i början av sin ämbetsperiod. Mina kolleger kommer att tala mer om de olika politiska områdena. Jag skulle bara vilja nämna en grundläggande strukturell punkt som vi alltid har tagit upp under tidigare debatter. För att vara närmare medborgarna och göra detta dokument mer lätthanterligt skulle vi vilja att ni exakt talar om vad som är lagstiftningsinitiativ, vad som inte har något med lagstiftning att göra, vad som är nya initiativ och vad som är uppföljningsåtgärder, så att vi verkligen vet vilka konkreta åtgärder som vi kan förvänta oss under det kommande året. Vi skulle naturligtvis vilja att medborgarna engagerades. Kommissionen är ivrig att kommunicera. Vi anser att detta är riktigt. Ju mer interaktiv som kommissionen kan vara, desto bättre. Om vi, för att göra resultatpolitiken mer synlig, kan hålla dessa debatter om strategi inte bara i Europaparlamentet utan också i de nationella parlamenten, skulle detta vara ett viktigt steg mot att klargöra vilken politik som kommer varifrån i det gemensamma EU Rebecca Harms, för Verts/ALE-gruppen. (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag skulle också vilja ta upp frågan om hur EU ska hitta tillbaka till sina medborgare och diskutera klimat- och energipolitiken som ett exempel. Jag tror att det nästan aldrig har riktats så mycket uppmärksamhet mot EU:s särskilda roll och uppgift som under de senaste veckorna, när allt har fokuserats på den stora frågan om klimatskyddspolitik och energipolitik, det vill säga på den största miljöpolitiska frågan av alla. Resultatet från toppmötet gladde mig mycket, eftersom man under toppmötet, trots att det finns mycket kvar att förhandla om, ändå i det finstilta lyckades uppnå det som allmänheten förväntade sig efter att ha blivit medvetna om frågorna tack vare Al Gore och Sternrapporten. Under toppmötet lyckades man ge allmänheten intrycket av att vi inleder ett paradigmskifte, att vi lyfter fram förnybara energikällor ur en nisch och att vi i framtiden kommer att stödja energiförsörjning på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare. Det viktigaste i nuläget är att vi borde leva upp till de förväntningar som vi har väckt inom EU. Om jag får säga det, fru kommissionsledamot, så är jag fortfarande inte säker på att vi kommer att lyckas, för Angela Merkel hade knappt tillkännagett toppmötets beslut och förklarat framgångarna förrän allt började om igen i nationalstaterna och i viss utsträckning även i kommissionen. Allt ifrågasattes igen. Som vanligt angrep Günter Verheugen den framstegsvänliga trio som består av kommissionsledamöterna Andris Piebalgs, Stavros Dimas och Neelie Kroes. Och jag är inte säker på att kommissionsledamot Jacques Barrot kommer att kunna införliva resultaten från toppmötet på rätt sätt jag säger detta uttryckligen här och inte heller har jag något förtroende för kommissionens ordförande José Manuel Barroso och den energipolitiska revolution som han proklamerar. Ni, fru kommissionsledamot, är rätt person för att till exempel försöka se till att debatten om den europeiska konstitutionen får en bättre framtid genom att se till att de stora förväntningar som vi europeiska politiker har väckt under de senaste månaderna inte grusas ännu en gång. Förhandlingarna om det finstilta i förklaringen från toppmötet har just börjat, och jag upplever att några mäktiga, inflytelserika män på den europeiska scenen, däribland Günter Verheugen och José Manuel Barroso, som trots Jacques Chiracs avgång i Frankrike bygger upp ett slags nätverk av gamla vänner, står i vägen för upprätthållandet av dessa beslut som fattades vid toppmötet Sylvia-Yvonne Kaufmann, för GUE/NGL-gruppen. (DE) Herr talman, fru vice ordförande! Om jag ska vara helt uppriktig anser jag inte att kommissionens meddelande om den politiska strategin för 2008 är särskilt övertygande. Hur kan det komma sig? För det första liknar den snarare en varuhuskatalog, och prioriteringarna har inte fastställs tillräckligt tydligt. För det andra finns det många punkter som betonas som nyckelåtgärder, men de är mycket vaga och intetsägande. För att ta några exempel: initiativet som syftar till att göra familjeliv och yrkesliv förenliga, lagstiftningsinitiativ för att stärka konsumentskydd, ytterligare initiativ för att genomföra EU:s havspolitik vi finner det ena initiativet efter det andra, men hur konsumentskyddet ska stärkas i detalj, vad ni har för avsikt att föreslå på detta område, det framgår inte. Alltför ofta anges inget precist. Med tanke på den sociala situationen i Europeiska unionen kungör ni som det står här en kartläggning av den sociala verkligheten, och samtidigt kungör ni visionära initiativ för att främja solidaritet och medborgarnas möjlighet att utnyttja sina rättigheter och möjligheter. Jag måste säga att jag blev helt förvånad när jag läste detta här. Tror ni verkligen att ni kan övertyga allmänheten om Europeiska unionen och särskilt Europas möjligheter, och mildra människors farhågor inför framtiden, när ni i detta dokument så gott som erkänner att ni inte vet någonting om den sociala verkligheten i Europeiska unionen? Mina kolleger Hartmut Nassauer och Hannes Swoboda har redan tagit upp denna fråga. Jag tror inte att ni kommer att få med er allmänheten igen på detta sätt.

6 Nu några ord om ämnet minskning av byråkratin och bättre lagstiftning, som sägs vara kärnan i kommissionens dagliga arbete. Bättre lagstiftning uppstår inte genom att man helt enkelt lägger fram en mycket mer detaljerad strategi. Det är viktigt och nödvändigt att bedöma dess inverkan, och det kommer faktiskt att bli intressant att diskutera resultaten av den externa utvärderingen av konsekvensbedömningssystemet. Jag skulle dock vilja betona att bättre lagstiftning inte nödvändigtvis innebär avreglering eller att det bara handlar om minimireglering. Fru vice ordförande! Slutligen skulle jag vilja fråga vad som händer med de tillkännagivna tillbakadragandena av lagstiftningsförslag. I mitt betänkande bad parlamentet att det i kommissionens årliga lagstiftnings- och arbetsprogram exakt borde anges vilka lagstiftningsförslag som kommissionen tänker dra tillbaka. Skulle ni kort kunna säga vad ni har planerat för tiden fram till 2008? John Whittaker, för IND/DEM-gruppen. (EN) Herr talman! Initiativet om klimatförändring har satts allra högst upp på dagordningen. Trots stora tvivel om i vilken omfattning som koldioxid orsakar global uppvärmning är EU fast beslutet att leda världen när det gäller att minska utsläpp. Men bortsett från kärnkraft finns det ännu inte några riktigt livskraftiga energikällor förutom fossilt bränsle. Detta stämmer i synnerhet när det gäller förnybara energikällor. Nu har vi ett bindande mål på 20 procent för förnybara energikällor utan någon riktig utvärdering av metoderna för att uppnå detta ambitiösa mål eller för dess kostnad. Tillåt mig att nämna en lärdom som är hämtad från lekskolenivån inom ekonomi. Om man höjer kostnaderna för en resurs gör man varor dyrare, och man minskar konkurrenskraften. Man talar om för oss att detta initiativ kommer att stimulera nyskapandet när det gäller förnybar teknik och förbättra exporten. Det kommer i stället att göra oss alla fattigare. Jag anser att denna plötsliga fixering vid koldioxidutsläpp är ett medel för att avleda uppmärksamheten, ett försök att få oss att sluta tänka på alla de övriga projekt som har gett nedslående resultat, såsom Lissabonstrategin, invandrings- och asylpolitiken, reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, euron och många därtill Frank Vanhecke, för ITS-gruppen. (NL) Herr talman! Det sätt som eurokratin, alltid för folkets bästa naturligtvis faktiskt påtvingar sin egen vilja på de europeiska folken, som en slags upplysande despotism, upphör aldrig att förvåna mig. För bara några veckor sedan talade José Manuel Barroso, kommissionens ordförande och även om en kommissionsordförande må vara en hög tjänsteman, så är han i slutändan bara en politiskt vald ämbetsman om för det nederländska folket i deras eget land att de nu borde gå vidare och godta denna europeiska konstitution, som trots förkastande och demokratisk folkomröstning i två medlemsstater, och som trots att ganska många andra medlemsstater inte ens vågar organisera folkomröstningar om detta, gradvis genomförs i vilket fall som helst. Detta är inte helt olikt anslutningsförhandlingarna med Turkiet, ett land som inte står på någon som helst demokratisk grund, och ett land som också befinner sig alltför långt från medborgarna enligt EU-institutionernas beslut, fattat av överdrivet privilegierade tjänstemän och regeringschefer som mycket avsiktligt vägrar fråga allmänheten om dess åsikt, till och med i en fråga som är så grundläggande som denna. Det är ingen skillnad i dag. I sin politiska strategi för 2008 har kommissionen tillkännagett åtgärder som borde skapa en ny invandringsvåg mot EU, fast dess medborgare begär precis det motsatta. De ber oss äntligen om effektiva åtgärder för att begränsa invandring från icke-europeiska länder, eller att helst stoppa alltsammans, genom att skydda våra gränser på ett adekvat sätt och genom att fasa ut de halvillegala kanalerna för invandring, som exempelvis rätten till familjeåterförening, som är alldeles för eftergiven. I kommissionens förslag ger man intrycket av att detta är ett tillfälligt fenomen och att tillfälliga arbetstagare från utomeuroepiska länder förmodas återvända till sina ursprungsländer efter en relativt kort tidsperiod. Detta är bedrägeri. Verkligheten har lärt oss att dessa tillfälliga arbetstagare inte återvänder hem, att deras släktingar ansluter sig till dem förr snarare än senare, och att det därefter inte vidtas några som helst åtgärder för att tvinga ut dessa människor ur landet. Till följd av detta får gemenskapen ännu en gång ta itu med konsekvenserna av denna kortsiktighet, kulturkrockar, getton som bildas, brottslighet som beror på att folk rycks upp med rötterna och slutligen, ett helt samhälles sammanbrott. Jag upprepar alltså att en ny invandringsvåg är fullständigt ödeläggande. Vi borde istället börja med att skydda våra europeiska gränser, utveckla en europeisk politik för att sända tillbaka illegala invandrare och utlänningar som har blivit inblandade i brottslig verksamhet, och vi borde kräva att de icke-européer som befinner sig på europeisk mark lagligen borde bli helt integrerade. I Bryssel, EU:s huvudstad, är 40 procent av invånarna av icke-europeiskt ursprung, tredje generationen inräknad, för närvarande arbetslösa. Så försök inte tala om för mig att vi borde importera ytterligare arbetslöshet. Slutligen kommer jag till det grundläggande, och det är att det europeiska projektet ännu en gång möts av mycket misstro bland EU-medborgarna. EU kommer inte att skapa förnyad entusiasm förrän det i sanning blir demokratiskt och lyssnar på sina folks och medborgares önskningar och behov

7 Alessandro Battilocchio (NI). (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Det finns många intressanta aspekter på detta förslag. Jag ska av tidsmässiga skäl fokusera på tre punkter. För det första: energi. Europeiska rådet har lämnat ett betydande bidrag på detta område, och jag hoppas att kommissionen kommer att lyckas omvandla dessa direktiv till praktiska och effektiva förslag. Detta åtagande påverkar oss alla, och jag skulle vilja ta tillfället i akt och upprepa att EU, som ber medlemsstaterna att göra stora ansträngningar för att nå målen, borde föregå med gott exempel: med en enda åtgärd att rationalisera sätet i Strasbourg skulle det inte bara åstadkomma en betydande minskning när det gäller slöseri med energi, papper, uppvärmning, belysning och förflyttning av tusentals personer i bilar, tåg och flyg varje månad, det skulle också sända ut ett starkt politiskt budskap som utan tvivel skulle inverka positivt på våra medborgare. För det andra: Lissabonstrategin. Programmen för livslångt lärande som inleddes i år är säkert meningsfulla instrument, men det finns ett behov att stärka åtgärderna för att minska klyftan mellan utbildning och inträde på arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar och forskare som annars tvingas lämna vår union. Det är också viktigt att uppmuntra till rörlighet bland ungdomar, bland annat när det gäller informellt lärande, att stimulera familjepolitik för att möta den demografiska utmaningen, samt att förbättra tillgången till kredit för små och medelstora företag, däribland genom mikrokreditprogram och EU-finansiering, särskilt när det gäller forskning och nyskapande. För det tredje: flerspråkighet. Jag hoppas att kommissionen kommer att fullgöra de åtaganden som den tog på sig i sitt meddelande i november 2005 när det gäller, och jag citerar: att främja flerspråkighet i det europeiska samhället, i ekonomin och inom kommissionen. Det är oacceptabelt att dokument som är avsedda för alla EU-medborgare, som webbplatser och i synnerhet informationsdokument om europeiska program, bortsett från meddelanden, bara finns tillgängliga på två eller tre språk, och fullständigt utesluter många små samhällen från Europeiska unionens finansiering. En perfekt exempel på detta är att dokumenten för anslutning till gemenskapsprogrammet Lingua, som ska främja undervisning i främmande språk och flerspråkighet, finns på engelska, franska och tyska Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). (ES) Herr talman, fru kommissionsledamot! Ni har sagt många vackra ord, uttryckt en mängd entusiasm och goda avsikter, men som vanligt måste vi återvända till verkligheten, särskilt när det gäller talet om budgetar. Fru kommissionsledamot! Det senaste dokumentet som parlamentet fick om budgetprioriteringar lades fram i december förra året. Jag talar om de resolutioner som åtföljde den aktuella budgeten, 2007 års budget. Vi undrar huruvida ni anser att dessa resolutioner, som vi godkände med en överväldigande majoritet i kammaren och som ni mottog med värme, har införlivats i det årliga politiska strategidokumentet. Det verkar som om de inte har införlivats, och detta är ett problem, fru kommissionsledamot, eftersom vi alltid hamnar i samma situation: parlamentet utarbetar en rad riktlinjer som borde beaktas i nästa budgetförfarande, ni fastlägger era politiska prioriteringar i detta årliga politiska strategidokument, ni lägger till en budgetkomponent, men ni tar ingen hänsyn, eller åtminstone inte tillräcklig hänsyn, till allt det som parlamentet har efterfrågat året innan. Detta händer år efter år. Ni har ännu inte funnit en perfekt balans mellan budgetförfarandet och Europeiska kommissionens lagstiftningsprogram, och därför arbetar ofta två institutioner parallellt, men vi har ännu inte lyckats få våra system att stämma överens. Ni leker med tidsplanen. Ni utarbetar politiska prioriteringar, men, som föredraganden för årets budget, Kyösti Virrankoski, har sagt, parlamentet har hittills inte fått några indikationer på vilka Europeiska kommissionens politiska prioriteringar för detta år kommer att bli, och detta innebär att vi åter kommer att märka att parlamentets budgetprioriteringar inte sammanfaller med de politiska prioriteringar som Europeiska kommissionen har fastlagt när vi ska utarbeta budgeten. Vi ser till exempel detta inom ramen för de finansiella konsekvenserna. Ni avser att finansiera dessa politiska prioriteringar med hjälp av vissa utgiftskategorier som ökas och andra utgiftskategorier som minskas. Ni ber oss om 890 nya tjänster inom kommissionen, även om ni hoppas kunna skapa de flesta av dem genom interna omplaceringar. Dessutom räknar ni med att anpassa genomförandeorganen. Fru kommissionsledamot! På samma sätt som sker varje år upplever vi en del förvirring, och under detta års budgetförfarande hoppas vi att ni kommer att lyckas nå avtal som inte medför stora budgetära spänningar mellan rådet eller, i synnerhet, mellan er Jan Andersson (PSE). Herr talman! Fru kommissionär! Jag ska börja med att som så många andra uttrycka min tillfredsställelse över att klimatpolitiken/energipolitiken nu står högt upp på kommissionens dagordning. Också jag tyckte att resultatet på toppmötet var tillfredsställande. Jag tycker också att koncentrationen på tillväxt och sysselsättning är positiv. Låt mig påminna om den större översyn av de ekonomiska riktlinjerna och sysselsättningsriktlinjerna som kommer nästa år. Den blir viktig, och från parlamentet har vi vid åtskilliga tillfällen framhållit att det är viktigt att parlamentet vid detta tillfälle blir ordentligt konsulterat och får ordentligt med tid att komma in med sina förslag.

8 Nu ska jag gå över till det som Hannes Swoboda bl.a. var inne på. Jag tror det var Jacques Delors som en gång sa att ingen älskar den inre marknaden. Därför måste den kompletteras och balanseras upp av en ordentlig social dimension. Kommissionen talar väldigt mycket om den sociala dimensionen men levererar väldigt lite. Det finns få nya förslag på det sociala området. Låt mig ändå ta det som är positivt, det är positivt att kommissionen nu tar upp frågan om diskriminering också utanför arbetsmarknaden, av funktionshindrade och andra grupper. Det är positivt att man tar upp de sociala tjänsterna och försöker tydliggöra deras särart. Vi hade en diskussion om det igår p.g.a. ett betänkande och jag personligen hoppas att det skulle vara i form av ett sektorsdirektiv. I övrigt så rör det sig om kartläggningar av den sociala situationen, det är kartläggningar av hur arbetsrätten fungerar, det är kartläggningar överallt, men få konkreta förslag. Låt mig ta upp två förslag där jag tycker att det skulle kunna tas initiativ, för att bli lite konkret. Det pågår en omstrukturering runt om i Europa. Gamla jobb försvinner, nya jobb kommer till. De instrument vi har för information och samråd, t.ex. europeiska företagsråd och direktivet om information och konsultation för löntagare, fungerar inte tillfredsställande. Löntagare blir av med sina jobb utan att ha blivit ordentligt informerade och utan att få vara med i processen. Det är på tiden att kommissionen tar initiativ för att se över de befintliga direktiven så att de fungerar i enlighet med intentionerna. Det andra området handlar om arbetsmiljö. Europa har haft en jättestor framgång som när det gäller arbetsmiljön under årens lopp, med de cirka 50 direktiv som finns. Det förekommer mycket färre dödsfall och skador i arbetslivet i dag. Samtidigt uppstår nya arbetsmiljöproblem ute på arbetsmarknaden p.g.a. den förändrade arbetsmarknaden. Det handlar om stress, utbrändhet, mobbning i arbetslivet och annat nya arbetsmiljöproblem. Där lyser initiativen från kommissionen med sin frånvaro. Mitt råd till kommissionen är att inte bara prata om den sociala dimensionen, utan att också leverera, t.ex. när det gäller information och samråd och arbetsmiljöområdet. (Applåder) István Szent-Iványi (ALDE). (HU) Europeiska unionens ambitioner på det utrikespolitiska området är imponerande. Tyvärr harmoniserar inte de tillgängliga ekonomiska medlen med dessa ambitioner. Vad som är ännu värre är att fördelningen av de begränsade resurserna inte följer eller återspeglar våra prioriteringar. Vi förväntar oss att man i 2008 års budget kommer att stödja utvidgningsprocessen och att förberedelserna för kandidatländernas och de potentiella kandidatländerna blir mer effektiva än de tidigare varit. De anslutningsförhandlingar som redan har inletts måste fortsättas och ske på grundval av ländernas egna meriter. Vi anser det vara en välkommen utveckling att det enligt dokumentet är en prioritering att finna en lösning för Kosovo. Det är dags att vidta beslutsamma åtgärder för att skapa balans mellan den östra och den södra dimensionen i vår grannskapspolitik. Från detta perspektiv är det ett gott tecken att strategin också innehåller flera nya initiativ när det gäller länderna i söder, öster och Kaukasus. Vi medger att detta är ett framsteg. Det är önskvärt att främjandet av demokrati och av de mänskliga rättigheterna borde vara de vägledande principerna för Europeiska unionens stödjande politik, som inte bara borde tillämpas i ord utan också i handling på ett systematiskt sätt. Tyvärr har detta ännu inte hänt. Det sägs mycket i dokumentet om vikten av energipolitik, och här vi instämmer vi oreserverat. Men vi beklagar att de faktiska och institutionella kraven på den utrikespolitiska delen av energipolitiken inte tas upp i dokumentet. Vi måste absolut uppmärksamma denna fråga, eftersom detta är en av de stora utmaningarna på detta nya område. Vi har begränsade resurser, så vi måste använda de som vi har på ett effektivt och synbart sätt som fokuserar på prioriteringarna Ryszard Czarnecki (UEN). (PL) Herr talman! Papper är ett mycket motståndskraftigt material. Man kan lyckligtvis skriva allt man vill på det, men att genomföra det som står skrivet kan vara mycket svårare. Det är i grund och botten så som jag skulle vilja beskriva kommissionens uttalanden. Det är nobla förklaringar, men ibland skapar de en virtuell verklighet. I själva inledningen till dokumentet om unionens årliga politiska strategi för 2008 nämns till exempel initiativet att inrätta ett europeiskt tekniskt institut. Läser man ytterligare ett par sidor står det dock att det tidigare nämnda institutet visst kommer att inrättas, men tidigast Jag har faktiskt noga läst igenom så många som flera dussin av kommissionens åtgärder för de kommande åren. Vi måste vara förnuftiga. Om allt är prioriterat förlorar ordet sin mening. På området utrikespolitik hänvisar man till de framsteg som västra Balkan har gjort mot ett framtida medlemskap i unionen. I själva verket beror anslutandet av länderna på Balkan på unionens institutionella reform, som innebär att länderna i fråga har blivit brickor i det spel som våra egna dispyter inom unionen utgör. Detta är ett ytterligare exempel på klyftan mellan de uttalanden som görs och verkligheten. Jag instämmer med den föregående talaren som sa att frågan om länderna i södra Kaukasus och deras framsteg mot ett möjligt framtida medlemskap i Europeiska unionen borde ges en mer framträdande plats i detta dokument Ingeborg Gräßle (PPE-DE). (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! I det EU som består av 27 stater finns det få politiska organisationer som påstår sig arbeta på ett så genomblickbart och strukturerat sätt som EU självt. Men när man tar sig en titt på dessa arbetsprogram, däribland

9 det för 2008, blir vi långa i ansiktet. Även för 2008 finner vi den vanliga kungörelsen om bättre lagstiftning, men programmen står och faller med sina genomföranden snarare än sina kungörelser. När det gäller budgetkontroll kommer 2008 att bli ännu ett besvikelsens år. Vi noterar bristen på förvaltningsmetoder och föreslagna strategier för att genomföra det löfte som kommissionsledamot Siim Kallas avlade 2005 om att lyckas få en oreserverad revisionsförklaring om EU:s budget från Europeiska revisionsrätten före Jag skulle vilja påminna kammaren om den felfrekvens för strukturfonderna på 44 procent som ännu en gång har upptäckts i 2005 års budget. När allt kommer omkring har kommissionens ordförande bekräftat detta löfte: vi skulle ha förväntat oss att kommissionen kom ihåg sitt löfte och åtminstone vidtog de nödvändiga åtgärderna på sitt eget område direkt förvaltning. År 2008 blir det sista året som kommissionen kommer att ha möjlighet att ändra något. För övrigt är det första året som mottagarna av EU-bidrag måste lämnas ut. Som en logisk följd hade vi också förväntat oss ett omnämnande av denna milstolpe i EU:s stödjande politik. Denna tystnad kanske innebär att detta utelämnade inte äger rum? När allt kommer omkring har det hittills inte skrivits ett enda dokument inte ens en enda rad om hur medlemsstaterna och de enskilda EUfonderna ska tillämpa kravet på offentliggörande. Inte heller har det lagts fram några som helst förslag om vad som ska göras med denna information. Vi måste, eller rättare sagt kommissionen måste, fundera på hur denna information ska användas och vilka följder denna information har på de enskilda politiska områdena. Slutsatsen är att arbetsprogrammet för 2008, enligt vår mening, är ett misslyckat dokument, där kommissionen inte fullgör sina egna kungörelser Catherine Guy-Quint (PSE). (FR) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Jag skulle vilja tacka kommissionen för detta dokument, som kommer lägligt, precis i början av vårt budgetförfarande. Det är förenligt med våra prioriteringar, det vill säga Lissabonstrategin, kampen mot klimatförändringen och dess effekter, rättsligt samarbete och så vidare, men det förbiser vikten av den sociala dimensionen och av social sammanhållning i unionens framtid. Era prioriteringar behövs för att göra det möjligt för unionen att resa sig mot globaliseringens utmaningar. Trots detta ifrågasätter jag det faktum att varken budgetramen eller programmen, enligt resultatet av medbeslutandeförfarandet, lämnar oss något större manöverutrymme. För att vara mer exakt, när det gäller konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning riskerar viss politik att bli lidande om marginalen på 70 miljoner euro lämnas oförändrad, om nya prioriteringar kungörs när det gäller Frontex och Eurojust, och om tre nya transportbyråer inrättas: jag tänker på det sjunde ramprogrammet som det skulle kunna bli svårt att överhuvudtaget inleda, jag tänker på det transeuropeiska transportnätet som det är absolut nödvändigt att finansiera, jag tänker på all den sociala politik som inte är tillräckligt utvecklad än och jag tänker på ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP), som är ett avgörande verktyg för Lissabonstrategin. Vi borde inte minska engagemanget för denna redan dåligt förvaltade politik. Det inte bara europeisk tillväxt som står på spel här, utan också våra mål för konkurrenskraft, sysselsättning och solidaritet. När det gäller frihet, säkerhet och rättspolitik är marginalen på 32 miljoner euro mycket liten. Att öka finansieringen för politik som uppstår ur Frontex och Eurojust kommer ofrånkomligen att minska de anslag som ursprungligen tilldelades andra viktiga program, som exempelvis integrering av tredjeländer och en verkligt ambitiös politik riktad mot flyktingar, skyddet av grundläggande rättigheter. Europeiska kommissionen antyder att dessa program inte ännu har fått upp farten. Varför genomfördes de inte snabbare då? I fråga om jordbruksfrågor ansluter jag mig till mina kolleger från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling som uttrycker allvarliga tvivel om förslaget om en enda gemensam organisation av marknaden som täcker alla jordbrukssektorer. Detta skulle kunna leda till att man inte tar hänsyn till vissa jordbruksprodukters utmärkande egenskaper. Med tanke på att målet för hälsokontrollen inte ännu har offentliggjorts eller mer ingående angetts i kommissionens förslag, skulle jag vilja be er att göra vissa förtydliganden i denna fråga. De uttalanden som kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk nyligen gjorde motsäger det som ni skrev. När det gäller unionens åtgärder är vi angelägna att se till att alla de tillkännagivna prioriteringarna upprätthålls. Vi kan inte godta att våra prioriteringar när det gäller hälsa, utbildning och marknadsföring försummas till förmån för energi. Slutligen förvånar det mig hur kortfattade de hänvisningar till den granskning som är inplanerad att inledas 2008 var. Detta föranleder mig att rikta mig till direkt kommissionen: är granskningen av budgetramen ett tabubelagt ämne? Jag har redan uttryck min nyfikenhet för att få reda på hur stor den uppskattade tilläggskostnaden för initiativet för bättre lagstiftning är. Skulle ni kunna ge oss de uppskattningar som vi så länge har väntat på? Slutligen skulle jag vilja att kommunikation ställdes i fokus i år. Det nämns i denna text, men kommissionens åtgärder måste åter fokuseras på denna fråga. Demokratins EU har stannat upp, medborgarna vänder

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

TISDAGEN DEN 11 MARS 2008

TISDAGEN DEN 11 MARS 2008 1 TISDAGEN DEN 11 MARS 2008 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av den årliga sessionen Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2008 2009 öppnad. 2. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 8.10.2013 B7-0000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om Kosovos europeiska

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0258(COD) 17.3.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44 Förslag till betänkande Ruth Hieronymi (PE420.136v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer