# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, Stockholm Telefon Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc."

Transkript

1 # Aktull ffärsyhtr om och frå ki. Utgivr: Swd-Chi Trd Coucil Foto: istockphoto Måg tror tt Ki kommr domir dt tjugoförst århudrdt. Dt är it br tillväxttkt, äv om d hållr på tt skt r, som rltivt stt är hög ut äv militär upprustig och ldts trditioll styrk som stt som bäddr för Kis domis. Gör Lijohufvud lysrr vd domis btydr i smmhgt, är möjlig d y stormkt bräcklig på hmmpl? Sid 10 World Trd Ctr, Klrbrgsvidukt 70, B4 Box 240, Stockholm Tlfo Fx Foto: Agt Egqvist Här är böckr för hägmtt KiNytts Agt Egqvist hr läst tr späd, yutgiv böckr om Ki skriv v kuig svskr. Dt är täkvärd böckr ur olik prspktiv som ll pssr för smstrläsig. Sid 18 Ny styrlsmdlmmr och y vic ordförd Vid Swd-Chi Trd Coucils förigsstämm i mj vlds fyr y ldmötr i i styrls som också utstt y vic ordförd ftr Pr-Olof Björk som vböjt uppdrgt. Sid 6 H byggr bror åt svsk förtg Js Wrborg blv som yutbildd brobyggr vid Kuglig tkisk högskol i Stockholm utvld 1998 bld flr hudr sökd till prktikplts vid dåvrd Exportrådts kotor i Hogkog. Nu är h tillbk i Hogkog ig ftr tt h hjälpt svsk förtg i Idi och Tiw i 3,5 år. Eftr 16 år är h v Busiss Swds mst rfr mdrbtr i Asi. Sid 14

2 Ihåll 3/2014 Sommr, sommr, sommr! KINANYTT ISSN Utgivr: Swd-Chi Trd Coucil Ekoomisk förig Asvrig utgivr: Elisbt Södrström Tl: Fx: E-post: Utgivigsvck 25 Ldr Sommr, sommr, sommr! 3 Ny mdlmmr 4 Ny styrlsmdlmmr 6 Ny vic ordförd 7 Eskil Ludbrg till mi 7 Dystr iblick i Ki 8 SCTC mdlmsprsttio Six Yr Pl 9 Alys Ihmsk krisr hjdr stormkt 10 Kisisk kost till Umå 12 Hogkog-musét hållr schmt 13 Brobyggrs bäst tips för bättr Ki-ffärr 14 Nytt fisirigsvtl Svrig Ki 17 Bokrcsior 18 Kis jkt på rgi rtr grr 20 Ji vill bygg hållbrt md svsk tkik 22 Sttistik 23 Kröik Klssrss bksid 24 Mdrbtr i dtt ummr Agt Egqvist hr rbtt i Ki udr hl rformpriod sd börj v 1980-tlt. Ho hr träfft d llr först trprörr och ktiägr m också dgs mågmiljoärr. Gör Lijohufvud hr rbtt md Ki sd 1966 då h kom rkt i i utbrottt v kultur rvolutio. H hr vrit sttiord i ldt i 30 år, mst tid som korrspodt för Dgs Nyhtr. Joh Myrst hr som utldsrdktör och skribt i Svsk Dgbldt bvkt Kis och övrig Östsis koomisk utvcklig sd börj v tlt. Utgivigspl KiNytt 2014 Utgivig: KiNytt distriburs md 5 6 ummr pr år, fördld övr tr ummr på vår och två tr ummr udr höst Aosprislist 2014: 4-färg 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK sv/v 1/1 sid SEK 1/2 sid SEK 1/4 sid SEK INFORMATION: För iformtio om bilgor, prisr och tkisk förutsättigr smt bokig v osutrymm i kommd ummr kotkt Elisbt Södrström på llr tlfo Md rsrvtio för vtull ädrigr. Aosprisr gällr för Mdlmmr i SCTC rhållr 15% rbtt på ov giv prisr. Årsmött 2014 liggr bkom oss. Mött bslöt bld t tt godkä vlbrdigs förslg till y ldmötr och kud därför också fyll d fyr vksr som uppstått är fyr ldmötr vböjt omvl. D y ldmötr är itroducrd i dtt ummr v KiNytt. Jg vill därför iställt äg uppmärksmht åt d fyr som lämr. Måg mdlmmr förvätr sig, md ll rätt, tt SCTC som orgistio sk ku bidr till lysr krig d fortstt utvcklig i Ki och ku bsvr olik frågor frå mdlmmrs sid. M förvätr sig också, hlt riktigt, tt vi som mdlmsorgistio, gom KiNytt och olik progrmktivittr smt i skild fll på idividull bsis som ätvrksoprtör, sk ku läm stöd och råd är dt gällr olik utmigr. Dtt k vi br gör gom tt dr på d kuskpr och rfrhtr som fis hos mdlmmr och dt är tt förhålligssätt vi måst lv md så läg vi it hr råd tt bygg upp tt ksli md flr ställd och md g kuskp och rfrht som k tillhdhåll d typ v stöd/råd. Att dt mot d bkgrud lär bli styrls som i först hd kommr tt vr d ärmst tillgäglig rsursgrupp blir självklrt. Alltså måst vi kotiurligt säkrställ tt dss kuskpr fis i tillräcklig omfttig bld ldmötr och tt ldmötr proktivt dlr md sig v ktull och rlvt kuskpr och rfrhtr. Dt hr d fyr vrklig gjort. Kri Grurs, Advoktfirm Vig, Lurt Lksll, Elkt, Hrik Lfvrt, Cllwood Mchiry och Hs Sdbrg, Atls Copco hr gom år bidrgit it br md si kuskp och rfrht om Ki ut också sitt llmä ffärsmskp och klokht. Jg vill vrklig tck r å mdlmmrs vägr för värdfull istsr. Vi hopps tt i väljr tt vr ktiv i förig i dr fuktior. Sommr ibär i Svrig också Almdl!! Vi fis där i år md och som mdrrgör till årts Kidg. D som vill klibrr si kuskpr om Ki och dss utmigr, llr fördjup dm så är dtt bld dt mst ffktiv i k ivstr i. Förr årts Kidg ägd rum iför fullstt ul hl dg. Årts dg lär it bli sämr. Rubrik krig vilk vi smls i år är D kisisk drömm Kis rvsch? och gr r tillfäll tt lyss till flr v ldts främst Kikär. Någr rubrikr för tt ök r ptit: Vrt är Ki på väg? Vilk är Xi Jipigs strtgi? Blir dt krig i Östsi? Förädrr socil mdir Ki? Skol, d högr utbildig och forskig i Ki hur br är d gtlig? Svrigbild i Ki? Hur mötr svsk förtg Kis utmig? Bok biljttr gst! På rd v sommr är dt md stor glädj jg k rpportr yttrligr frmgåg md vår plttform Swd-Chi Grtch Allic. SCGA hr ktivt mdvrkt till tt Svsk Exportkrdit och Bk of Chi träfft tt rmvtl om fisirig v miljöprojkt och svsk miljötkologi i Ki. Dtt tr oss yttrligr tt stg på väg tt skp kokrt stöd för vår miljötkikförtg är d sökr ptrr d kisisk mrkd. Syggt jobbt!! Sist, m bsolut it mist, så hr vi ätlig börjt få litt frt på vår västsvsk och sydsvsk vdligr. Dt viktigst rbtt är gjort: tt hitt ågr ldsjälr som är brdd tt dr tt xtr lss. I Sydsvrig hr vi Ptr Ahlgr, i Västsvrig Kjs Fug och Björ Asch. Räk md tt ktivittsivå kommr tt ök i dss rgior. Stort tck till ll r som gör gmsm sk md dss tr och bidrr till tt ök ärht till mdlmmr. Dt är bld d viktigst uppgiftr vi hr. Fis dt yttrligr ldsjälr i dr dlr v Svrig så hör v r. Smm gällr förtg som dlr likd/smm rfrhtr och utmigr. Hör v r till oss så hjälpr vi till tt skp y plttformr för tt gör väg kortr till d kokrt ffär. Thoms Lgrqvist H br sommr! l d r 3

3 FRÅN SWEDEN-CHINA TRADE COUNCILS KANSLI Ny Mdlmmr Swd-Chi Trd Coucil hälsr följd y mdlmmr välkom i ätvrkt och så här prstrr d y mdlmmr sig: Frédéric Cho Advisory AB hr som fokus strtgisk rådgivig krig ivstrigr - åt båd håll - mll Nord å sid och Grtr Chi, Sydkor och Jp å dr sid. Frédéric Cho hr sysslt md Ki sd 1980, och hr bott och rbtt i Ki smt Hogkog och Tiw i 18 år. H studrd vid Pkigs uivrsitt och vr doktord i siologi vid Stockholms uivrsitt Frédéric hr också kuskpr i korsk och jpsk. Frédéric hr rbtt md ll dlr v d kisisk fissktor, smt iom lif scic och mdi. I.P.K.K Ki kosult grudds v Y Zhg Björsso som är utbildd ffärskoom md iriktig mot mrkdsförig och koomi på IHM Busiss School. Vår visio är tt hjälp svsk och kisisk förtg tt å frmgåg i Ki smt i Svrig. Vår ffärsidé är tt förkort d kulturll vståd och förvdl ffärshidr till möjlightr. Vi dlr i vår tjästr i fyr olik områd. 1. Att udrsök tblrigsmöjlightr. 2. Iköp och sourcig support 3. Smirir, utbildigr och vt. 4. Vi ordr studirsor/bchmrkig och dlgtiosrsor md skräddrsydd bsöksprogrm utifrå di orgistios bhov och öskmål. Scdivi Prspctivs AB rbtr md Dstitio Mgmt (DMC) och hr i övr 20 år tgit hd om ikommd turist- och ffärsgruppr smt dlgtior som bsökr Skdivi. Md kotor i Stockholm, Pkig och Shghi hr vi stor rfrht v tt t hd om kisisk bsökr. Vår prsol är itrtioll, vi tlr flr språk och är v vid kulturll olikhtr. Vi skräddrsyr rrgmg som rudrsor, vts och studibsök och vt vd som krävs för tt d kisisk bsökr sk kä sig som hmm! Vår smrbtsprtrs fis iom ll prisklssr så vi k rbjud båd prisvärd och Frédéric Cho Y Zhg Björsso Frédéric Cho Advisory AB c/o Fogl & Prtrs Mästr Smulsgt Stockholm Mobil: Kotktprso: Frédéric Cho, I.P.K.K Ki kosult Källbo Märst Mobil: com Kotktprsor: Y Zhg Björsso, com För iköp och sourcig support: com gomtäkt pkt som pssr just r gästr. Kotkt oss så hjälpr vi r md i k fortsätt fokusr på r ffärr. Elby Drws Scdivi Prspctivs Kugsgt Stockholm Tl: Kotktprsor: Elby Drws, Mgig Dirctor prspctivs.s Srious Ntur förträdr tt svskt ivstmtbolg, Rcsb, som vrit ktivt i Ki iom vgsrig, vttrig, gödsl, frligt vfllshtrig smt biogsidustri sd Vi jobbr md miljötkikövrförig frå Svrig till Ki och fokusrr för tillfällt på tt biogsprojkt i Hi provis. Där hr vi byggt storsklig läggig som producrr uppgrdrd biogs till Hikou stds bussr och txibilr. Purc hr hjälpt till md procssdsig och Mlmbrg Wtr hr lvrrt uppgrdrigsläggig, d först i Ki. Vårt mål är tt bygg tio läggigr smt 30 tksttior på Hi udr d kommd sx år. Itill vår först läggig hr vi öppt utställig där vi bld Sttrwlls Advoktbyrå är v Svrigs ldd ffärsjuridisk fullsrvicbyrår md rfr spcilistr iom ll ffärsjuridisk områd. Sttrwlls Chi Dsk bstår v juristr md kompts och utbildig frå båd svskt och kisiskt rättsväsd som gr råd och vägldr förtg i si svsk-kisisk ffärr. Vi k htr ärd på kisisk och md rfrht frå d båd lädrs juridisk systm, ärigsliv och kultur hr vi som dvoktbyrå bäst täkbr förutsättigr för tt hjälp vår kudr tt lycks md tt frmgågsrikt hdlsutbyt. Du hittr vår kotor i d tr störst städr Stockholm, Götborg och Mlmö. Sttrwlls Advoktbyrå Juli Shu Kotktprsor: Chi Dsk: Juli Shu, Jur. kd., Götborg: Joh Hllé, Prtr, Mlmö: Pr Lidm, Prtr, Stockholm: Håk Fohli, Prtr, t visr upp god xmpl frå d svsk biogsmodll smt svsk lvrtörr frå biogsidustri. Mrti Schmidt Srious Ntur AB Box Stockholm Bsöksdrss: Riddrgt 12B Mobil: Kotktprso: Mrti Schmidt Svsk Hdlskmmr i Ki sökr VD Udr d sst år hr vi vuxit krftigt. Vi vill u t äst stg i vår utvcklig. Är du rätt prso tt ld dtt rbt? Som VD för Svsk Hdlskmmr i Ki hr du dt övrgripd svrt för kmmrs kotor i Bijig och Shghi. Tillsmms md kmmrs styrls är du siktt utåt, såväl i Ki som i Svrig. Vi tror tt du är förkrd i ärigslivt och hr förståls för Hdlskmmrs spcill förutsättigr som privt idll orgistio. Vi sökr dig som: är god ldr och kommuiktör tlr svsk, glsk och gär kisisk hr rfrhtr v tt utvckl orgistior hr tt brtt kotktät i ärigslivt i Svrig och i Ki hr rfrhtr v opiiosbildig och påvrksrbt Tjäst är plcrd vid ågot v vår kotor i Bijig llr Shghi. Frågor bsvrs v ordförd Ktri Nilsso. Asök sst d 31 juli 2014 till: Svsk Hdlskmmr i Ki bildds 1998 och hr idg 300 förtg som mdlmmr. Dt gör oss till v d störst svsk utldshdlskmrr. Vi är myckt ktiv och väl tblrd friståd ärigslivsorgistio i Ki md tt stort ätvrk där vår mdlmmr k utbyt iformtio och rfrhtr. Vi ordr smirir, förläsigr och socil ktivittr smt bdrivr opiiosbildig krig gmsmm itrss. Läs mr på 4 5

4 FRÅN SWEDEN-CHINA TRADE COUNCILS KANSLI Ny styrlsmdlmmr i Swd-Chi Trd Coucil SCTC:s vlbrdig hr gomfört tt gdigt rbt dt gåg årt udr ldig v Pr-Olof Björk. Arbtt hr gomsyrts v sträv ftr förygrig md målsättig tt så brtt som möjligt rprstr mdlmmr, drs itrss och drs gogrfisk loklisrig. Md dtt som utgågspukt hr vlbrdig vlt säkrställ tt styrls hr d kompts och rfrht som krävs för tt styrls md trovärdight sk ku lv upp till mdlmmrs förvätigr. Vlbrdigs förslg till kdidtr röstds hälligt igom vid förigsstämm. Lislott Duthu, Vic Prsidt, Atls Copco (Chi) Ivstmt Co Ltd. Lislott hr mr ä 27 års rfrht frå Atls Copco Group och hr ihft tt tl sior, itrtioll positior i bolgt. Sd två år tillbk är Lislott sttiord i Shghi vid bolgts holdigbolg i Ki. Lislott är styrlsmdlm i Atls Copcos smtlig bolg i Ki och är också yvld styrlsldmot i Svsk hdlskmmr i Ki. Foto: Pul Abrigo Birgitt Ed y vic ordförd Birgitt Ed, Six Yr Pl, hr utstts till y vic ordförd i Swd-Chi Trd Coucil ftr Pr-Olof Björk som vrit v förigs tr vic ordförd udr måg år. Birgitt Ed är grudr, prtr och sior dvisr hos ffärsutvckligsbyrå Six Yr Pl och hr suttit i SCTC:s styrls i fm år. Birgitt hr hjälpt svsk förtg i Ki udr mr ä 15 år. Jg hr tt prsoligt och profssiollt itrss för Ki sd måg år och hr lltid kät tt jg vill mdvrk till tt utvckl rltior mll vår två lädr. SCTC är viktig plttform i dtt rbt och jg är tcksm för tt h fått chs och svrt tt rbt äu hårdr för tt hjälp svsk förtgs rs till Ki äu kortr, sägr Birgitt Ed i kommtr. Pr-Olof Björk kvrstår som styrlsmdlm i SCTC och i styrgrupp för plttform Swd-Chi Grtch Allic. Frédéric Cho, Frédéric Cho Advisory AB och Hs Odsbrg, SKF Couplig Systms kvrstår som vic ordförd. D tr vic ordförd, ordförd Thoms Lgrqvist och grlskrtrr Elisbt Södrström igår i SCTC:s prsidium. Prsidits uppgift är tt vr förigs xkutiv kommitté som stöd till grlskrtrr som sm bmr SCTC:s ksli. Ktj Lidvll är vrksm i fmiljförtgt Movig Floor som svrig för sourcig och produktio v förtgts kocpt, tt självrd golv för djurhållig md tt världsomspäd ptt. Smtlig kompotr köps idg i frå Ki och i frmtid vätr också produktlsrig på d kisisk mrkd. Ktj är sd flr år ggrd i SCTC:s progrm- och rdktioskommitté smt äv i plttform Swd-Chi Grtch Allic. Ktri Nilsso, dvokt, är sd 2011 chf för Advoktfirm Vigs Chi Prctic Group. Ktri flyttd för Vigs räkig till Hogkog 2007 och vr tidigr vrksm vid kotort i Mlmö där ho fokusrd på itrtioll förtgsövrlåtlsr. Erfrht frå Ki sträckr sig övr 20 år båd gom rbt och studir och Ktri tlr mdri flytd. Ktri är sd 2013 ordförd i Svsk Hdlskmmr i Ki och äv styrlsldmot i Mjblomms Riksförbud. Joh Spr drivr sd lv år tillbk KG Spr AB, tillsmms md brodr Frdrik. Spr tillvrkr Portbl Displysystm för mrkdsförigsädmål, dt vill säg portbl storbildstvlor för iomhusmiljör. Mjoritt v produktio är förlgd till Njig och Suzhou och sd 2012 är bolgt tblrt i Njig. Joh jobbd tidigr som Busiss Dvlopmt Dirctor på tt ldd förtg i brsch för portbl displyr och vr i dss bostt i Los Agls där h rbtd md tt förtg som fokusrd på xporig i butiksmiljör, Poit of Purchs. Joh hr Civilkoomutbildig frå Hdlshögskol i Umå. I smbd md förigsstämm vtckds Kri Grurs, Vig, Hrik Lfvrt, Cllwood Mchiry, Lurt Lksll, Elkt och Hs Sdbrg, Atls Copco för drs ispirrd och ggrd rbt i Swd-Chi Trd Coucils styrls. E uppskttd kollg och vä hr gått ur tid. Eftr kort tids sjukdom vld Eskil Ludbrg i Stockholm d 22 mj. Eskil vr sd strt v Swd-Chi Grtch Allic, SCGA, vår 2012 djupt ggrd i plttforms vrksmht och dt är tt stort tomrum som Eskil u lämt ftr sig. All som käd Eskil vt tt h vr d bor diplomt, krriär som ildds i börj v 1960-tlt på pltsr som Mllöstr, Vitm och Idi. M dt vr ksk Ki som låg hoom ärmst hjärtt blv Eskil mbssdråd i Pkig, dt blv hs först lägr Kivistls och strt på tt livslågt itrss för ldt. I börj v 2000-tlt vr Eskil uppskttd grlkosul i Shghi. Eskil Ludbrg till mi Eftr psiorig vrkd Eskil iom Rgio Skå och h hjälpt flr midr förtg tt utvckls i Ki. I SCGA fick mdlmmr t dl v hs brd och djup kuskpr kombird md diplomtisk rfrhtr. Eskil dld gär md sig v si rfrhtr och kuskpr på tt gröst och uppskttt sätt. Eskil vr född i Trllborg 1939 och ftrlämr hustru Brbro smt Eskils br Estll och Crl- Frdrik md fmiljr. Vi skr dig myckt, Eskil. Styrgrupp, SCGA Jos Törblom, ordförd Pr-Olof Björk Elisbt Södrström 6 7

5 FRÅN SWEDEN-CHINA TRADE COUNCILS KANSLI Ki i går, i dg och i morgo Dystr iblick i ldt i städig förädrig Förfttr Ol Wog, till västr, och Lrs Ellström, till högr, dld md sig v si rflktior om dgs Ki vid SCTC:s förigsstämm. Foto: Elisbt Södrström Dt vr midr smickrd bild v dgs Ki som förfttr Lrs Ellström och Ol Wog måld upp i tt smtl modrrt v förr Ki-mbssdör Börj Ljuggr i smbd md Swd-Chi Trd Coucils förigsstämm i slutt v mj. AV ELISABET SÖDERSTRÖM, Att sök sig frå fkt och tt hllr s skr gåg ä hör om dm hudr gågr vr utgågspukt för Lrs Ellström är h gv sig ut på si 500 mil låg vdrig frå Pkig till Kshgr. Dss två kisisk ordspråk tjäd som ldord för Lrs och liggr till grud för d bok som vdrig rsultrd i Väg till Kshgr, s rtikl i KiNytt 2, För Ol Wog blv stm och lugiflmmtio dt som fick hoom och flickvä tt läm Pkig-smog bkom sig och flytt hm till Svrig. Dt käds som vi vr blägrd v luft utför, och d förord luft fick Ol tt ställ sig fråg Vrför är dt gtlig så här? D fråg som ldd frm till bok Pkigsydromt; Ki, Mkt, Pgr som Agt Egqvist rcsrr i dtt ummr v KiNytt. För Lrs uppbrd sig sig om Ki som ldt självt it lltid vill käs vid, tt ldt gom histori vrit xpsiv stt i olik fsr. Dt som kätckr dgs Ki är frmförllt tt m vill mål upp bild om d stt md måg olik folkslg och trditior där mdri är d gmsmm ämr. Lrs vdrig gick gom fttig byr och ybyggd städr och h prtd md d h mött; bödr, hrdr, förtgr, chufförr, krist, muslimr, skolbr, lärr och ättligr till Djigis Kh. För Lrs ögo uppbrd sig tt Ki som skiljr sig myckt frå d kovtioll bild v frmväxd koomisk suprmkt. Iställt sr Lrs kulturll och politisk xpsio där mismärk byggs om för tt pss y historiskrivig där till xmpl ortsm ädrs, m udr yt sjudr missöjt. Dt är it br tt tillväxtmirkl ut också tt ld dlt v djupd koomisk, gogrfisk och tisk klyftor, smmfttr Lrs si vdrig Ol Wog hr tidigr vittt i si rtiklr i bld t Svsk Dgbldt om d ökd tl ccrfll och hjärtifrktr, br d sst tio år hr tlt isjukd i lugccr i Pkig ökt md 60 proct. Astm, llrgir, brokit och huvudvärk är dr, mildr uttryck för luftförorigr. Mkt och pgr hr blivit drivkrftr bkom utvcklig där llt t fått komm i skymud och där prtit är llrådd, ligt Ol Wog. D sst årtiod v koomisk utvcklig hr it lls iburit kommuistprtits rträtt ut srr dss åtrkomst. Ol Wog skymtr Mos skugg är h lysrr Ki idg och mr tt så läg Ki it gjort upp md Motid kommr ldt förmodlig kämp förgävs för tt uppå fugrd rltio till tur. Miyou bf! Dt fis ig möjlight är tt uttryck som m oft hör i Ki i måg olik situtior som Lrs Ellström kosttrr i slutt v si bok och kosttrr; D dg kisr it lägr sägr miyou bf, då hr dt börjt häd skr i dt här ldt. Six Yr Pl SCTC mdlmsprsttio Skp lokl kytig i globlisrd värld Lägg stor vikt vid ditt värdrbjudd, loklisr di vrksmht och s övr di ffärsmodll, dt är d tr råd som ffärsutvckligsbyrå Six Yr Pl gv Swd-Chi Trd Coucils mdlmmr vid tt frukostmöt i byrås loklr i ctrl Stockholm i mj. AV ELISABET SÖDERSTRÖM, För tt ku kokurrr i globlisrd värld är dt viktigt tt ku blsr mll tt vr gräsövrskridd smtidigt som tovikt liggr på dt lokl, citrd Six Yr Pls grudr Birgitt Ed Hidust Uilvrs tidigr ordförd Ashok Gguly. Dt gällr lltså tt båd h koll på omvärld smtidigt som d lokl mrkds villkor och förhålld sättr gd är förtgt riktr blickr mot Ki llr dr mrkdr, ligt Birgitt Ed. Dt gällr frmförllt tt förstå och värdr skilldr. Att förstå vrt smhällt är på väg ur politisk sypukt och d skild ivårs drömmr och öskmål. Utbildig och ökd förståls iom bolgt är fokus för tt båd hmmkotort och loklkotor sk ku upprätthåll god kommuiktio. Dt är också v störst vikt tt formulr förtgts stådpukt i rd viktig frågor. På Six Yr Pl hjälpr vi vår kudr tt bygg robust och uthållig vrksmhtr och ffärr som står pll för politisk sålblåst och opiiosmässig orkr, brättr Birgitt Ed och tillläggr: Vi rbtr md tt kombir kompts iom ffärsutvcklig, kommuiktio, public ffirs och ldrskp. Tillsmms md kollgor Gör Thorstso, Hrik Sjöbrg och Ptrik Lock hr Birgitt Ed rbtt md bok md mt Trust & Trsprcy som kommr ut iom kort. I bok tr m upp hur y trdr och sbb skift påvrkr vår globl förtg, m tt dt är viktigt tt komm ihåg tt d mst btydlsfull förädrigr skr lågsmt och på låg sikt. För tt ku bygg växd och lågsiktigt hållbr rörls idg liggr fokus hlt och hållt på tt vi förtrod hos di omgivig och förtg måst stå upp för si sig. I Ki hjälpr Six Yr Pl si kudr md strtgir, mrkdspssig för d kisisk mrkd, ldrskpsfrågor, krishtrig, hållbrhtsstrtgir, mydightskotktr, public ffirs och PR. Byrå hjälpr också kisisk förtg som är itrssrd v tt ivstr i Svrig, Nord och i rst v Europ. Totlt igår ått prsor i byrås Ki-dsk och m fis på plts i båd Pkig och Shghi smt hr kotor i Nw Dlhi för tt äv ku hjälp kudr på d idisk mrkd. Birgitt Ed, grudr v ffärsutvckligsbyrå Six Yr Pl gv råd till SCTC:s mdlmmr vid tt uppskttt frukostmöt. Foto: Pul Abrigo 8 9

6 A l y s K Ki domir dtt skl? Ihmsk krisr hjdr stormkt Dt börjr bli vligt tt säg tt Ki kommr tt domir dt tjugoförst århudrdt. Mäiskor pkr turligtvis på tillväxt, som vissrlig sktr r m ädå är jämförlsvis hög. D militär upprustig och ldts trditioll styrk som stt skull ku vr dr fktorr som bäddr för kisisk domis. M fråg är vd domis btydr i smmhgt? Och är it d y stormkt bräcklig på hmmpl och mktpolitiskt ihålig? ANALYS v Gör Lijohufvud, D brittisk förfttr Joth Fby, tidigr bld t chfrdktör på South Chi Morig Post, diskutrr vilk roll Ki k täks spl i värld udr dtt skl. H gör dt i y bok Will Chi Domit th 21st Ctury? Om vi sk tl om domis måst dt hdl om mkt som k sätt splrglr för stor dl v värld och domir itrtioll orgistior, sd Joth Fby vid dbtt på årts littrturfstivl i Pkig. H tror it tt mkthvr i Pkig gtlig ftrsträvr såd domis. Mot såd uppfttig tlr d for rformrkitkt Dg Xiopigs råd till si strtgr tt gå frm grdvis, tt xpdr stg för stg ut tt väck lltför myckt uppmärksmht och dr blickr till sig. Att kors flod gom tt kä str på bott. Tjpd suprtkr Br ågr gsk ogrd kufr på högrkt i rmé hävdr öppt tt Ki i själv vrkt sökr globl domis. M hur skull dt vr möjligt? Ki är suprtkr som hägr ihop md hjälp v tjp och gummisoddr, iväd Kisr Kuo, som drivr podcst Siic, vid pldiskussio i Pkig. Joth Fby, som också skrivit Th Pgui History of Modr Chi, ställr fråg om it d kisisk civilistio i själv vrkt är tt hidr för mbitior tt bli vrklig stormkt. H sr två spår. Å sid d kofucisk tk om d välvillig härskr som förtjär folkts lojlitt. Å dr sid d lglistisk pricip som skrämmr mdborgr till lydd och där lltig bstäms uppifrå och r. Lglistr btod lgrs btydls mr ä kofuciistr som frmhävd morlisk fördöm. D som först som omstt lglistrs tkr i prktik vr Qi Shi Hugdi, d först kjsr v Qi, h som d Ki och lät brä ll böckr på bål som Evrt Tub sjög. Blid lydd Udr historis lopp tdrd d båd riktigr tt gå smm i sttskofuciism som syftd till tt skp ärmst blid lydd till kjsrmkt. Hur rimmr tt sådt rv md dgs komplx smhäll, udrr Fby. K tt sådt rv stödj krtivitt som udrbyggr världsmkt? Om Ki sk bli domird mkt bhövr ldt tt stbilt styr. Kommuistprtit hr stt till tt dt it fis ågot ltrtiv i dg gom tt systmtiskt kväv politisk protstr i si lid. Prtit kommr tt hk sig frm, sr Fby. Ldr uppmutrr koomisk rformr, m br såd som it hotr prtits mktihv. Problmt är tt smtidigt krävs förädrigr i stor skl, ftrsom d uvrd mo- dll md obgräsd tillgåg på billig rbtskrft, omfttd xport och orm krispkt hr ått sitt mximum. Prtit bhållr kotroll övr stor dlr v koomi gom tt håll stor sttsförtg udr rmr i ycklsktorr. Ekoomi prägls därför fortfrd v d fyr brömd it som dåvrd prmiärmiistr W Jibo ämd 2007: it stbil, it blsrd, it smordd och it hållbr. Avskräckd xmpl Prsidt Xi Jipig och ågr v hs ärmst mdrbtr är bstt v tk på tt dt är är rgim börjr rformr för myckt som d är som svgst. Mikhil Gorbtjov är drs vskräckd xmpl. H drog ut lltför måg tglstr i dt sovjtisk byggt på gåg, så tt lltig rsd ihop. Eftr d först våg v tillväxt hr mdborgrs tillit miskt u är d upplvr tt luft, vttt och mtsäkrht försämrs drstiskt, smtidigt som korruptio bitr sig fst och ikomstklyftor ökr. Fby tlr om förtrodklyft. Om Ki är suprmkt i dg, så är dt sm suprmkt md dst Nordkor som llird. M som sgt, fråg är om dt är globl domis som rgim strävr ftr. Därmot vill d kisisk ldr dfiitivt h rspkt som rgiol stormkt och sökr domis i sitt ärområd. Akut koflikt Fst grdt i Sydkisisk sjö dt sst årt md föryd språk på Dioyuör och dl dr trritorill dispytr i Sydkisisk sjö hr åtrig drivit måg lädr i rgio i rmr på USA. Sd två år tillbk hr USA stt ytt fokus på utvcklig i Östsi och stärkt si ärvro i Still hvt. Tillkommr för Pkigs dl d kut koflikt md Vitm där Ki börjr borr ftr olj i tt omstritt områd i Sydkisisk sjö. Joth Fby vrr för vd som k häd om kisr kär sig utrikspolitiskt omrigd smtidigt som missöjt ökr övr miskd tillväxt, förorigr och livsmdlsskdlr. H udrr om llt dtt k smvrk till tt skp tt tiolistiskt utbrott. Projicr mjuk mkt Dt hr också vrit hl dl tl om tt Pkig lltmr vill projicr si mjuk mkt, till xmpl gom kulturutbyt som sk vis Kis for storht. Smhällsfilosof Kofucius lvd för vår tidräkig. Är hs iflytd till hjälp llr tt hidr för Ki i dgs komplx värld? Foto: istockphoto Läsig Joth Fby, Will Chi Domit th 21st Ctury, Cmbridg: Polity Prss, Här är två som tror tt Ki k domir 2000-tlt: mrti Jcqus, Wh Chi Ruls th World, Lodo, All L, scod ditio, ill Frguso, Th Wst d th Rst, Nw York, Pgui, S också d läk för diskussio mll Frguso och dr: dbts/chi Fortsättig på sid 12 f k t 10 11

7 Fortsättig frå sid 11 N O T I S D så klld Kofuciusistitut md språkudrvisig och dr kursr i måg lädr är tt t utslg v d lij. Dt fis i dg övr 700 såd istitut övr hl värld, vrv fyr i Svrig, plcrd i Stockholm, Krlskro, Krlstd och Lulå. Ki vsättr hur som hlst miljrdr och åtr miljrdr på si kmpj för tt förmdl si gml kultur och påmi om si xists. Budskpt hdlr om kultur för hl slt och ig politik lls. KiNytt hr bskrivit stsig på tt säd tv och wbbtv i olik världsdlr iklusiv Europ (KiNytt r. 5, 2013). Fråg är vilk ytt ll dss pgr gör. Ig ifrågsättr tt Ki hr tt rikt kulturllt rv och turistströmmr frå utldt visr tt dtt lockr sgld Ki upp som d trdj störst dstitio för turism i värld ftr Frkrik och USA. Styrlsform svght M är dt gällr dr gskpr hr vrumärkt Ki it så myckt tt komm md tt döm v d itrtioll idx som mätr sådt. Ki hmd på plts 43 bld d 50 lädr som igick i Rputtio Istituts kät i G8-lädr på plts ftr Ukri. I likd mätig v vrumärkts drgigskrft kom Ki på plts 66 v 110, ämlig i 2012 FuturBrd coutry brd idx som itrvjut opiiosldr i 18 lädr. Dss mätigr visr gomgåd tt d gml kultur är Kis styrk, md d främst svght är d politisk styrlsform. Så dt bord vr båd riskfritt och självklrt tt irikt sitt pr-rbt på kultur såsom Ki gör. M kätsvr tydr tt mäiskor rd kär till tt ldt hr gmml och rffird kultur, så dt blir lit som tt kst pgr i sjö. Strtgr i Pkig bord åtmisto försök gjut y mig i d gml symbolr, vis lit io vtio. Smtidigt är väl sig tt dgs ki sisk kulturklimt it gyr ågotig sådt. D kisisk drömm Kis kmpjr utomlds tlr städigt om vilk storstild byggdsvrk Kisisk mur och Förbjud std är. Udr tid lämr Pkig fältt öppt åt utlädsk mdir tt fyll ut bild v dgs Ki. Då blir dt oft myckt mörk rpportr om politiskt förtryck, miljö förstörig, livsmdlsskdlr, dthckr och pirtkopirigr. Xi Jipig är myckt gläg om tt Ki sk förmdl kulturll mjuk värd. H tog själv upp sk i tt tl till politbyrå i juri. Skildrigr v Ki sk brätts på tt br sätt, Kis röstr sk sprids vitt och brtt, och Kis kämärk sk frmhävs tydligt, sd prsidt. H hr själv börjt gör om vrumärkt gom tt lsr d kisisk drömm. D hdlr om tt mäiskor sk få städig lvdsstdrd och tt Kis ställig i värld sk stärks. M är h tlr om tt drömm hdlr om tioll påyttfödls ut tt bli särskilt kokrt, skpr h i ställt viss osäkrht i omvärld. Irymmr sådt tl ågot mr ä mjuk mkt? Nutid kisisk kost frå M+ på plts i Umå Utställig Right is Wrog visr kisisk kost frå fyr dcir och prstrr smtidskosts xplosiosrtd frmväxt i Ki. Md strt i 70-tlt och kostärsgruppr som No Nm och Strs, vi hädlsr på Himmlsk frids torg 1989, följr vi utvcklig frm till dgs rik kostsc. Right is Wrog prstrr ctrl vrk v btydd kostärr och utid kisisk kosthistori. Utställig omfttr drygt 80 kostvrk: målri, fotogrfi, skulptur, vido, istlltio och prformc. Vrk igår i v världs främst smligr v kisisk smtidskost; M+ Sigg Collctio frå M+, dt stor musum för visull kultur som just u byggs i Hogkog för tt öpps i slutt v 2017, s rtikl på sid 9. Right is Wrog är rsulttt v tt smrbt mll Bildmust Umå uivrsitt och M+, Wst Kowloo Culturl District, i Hogkog och utställig hr prmiär udr dt Europisk kultur huvudstdsårt i Umå Wg Xigwi, Nw Bijig, 2001, Oil o cvs. Courtsy of th M+ Sigg Collctio Lrs Nittv, M+, Hogkog: Hogkogmust hållr schmt Projktt tt udr Lrs Nittvs ldig bygg tt jättlikt musum för smtid visull kost i Hogkog hållr sitt tidsschm och si budgt ut tt kompromiss om dt plrd uppläggt. AV JOHAN MYRSTEN, D lägsrpport gv Lrs Nittv är h d 12 mj frmträdd tillsmms md Hogkogs rgrigschf (Chif Excutiv) C Y Lug vid tt stort middgsmöt md tt pr hudr gästr på Modr Must i Stockholm. För d omsvärmd Lrs Nittv vr dt smtidigt tt lätt omtumld åtrbsök i dt musum h ldd i äst tio år i h flyttd till Hogkog Musiprojktt md mt M+ ( Mr ä tt musum ) sk stå klrt i slutt v Dt är viktig dl v d stor byggplr på yvu mrk i Wst Kowloo. Hogkogmust blir fyr gågr så stort som Modr Must i Stockholm och är strtgiskt viktig dl v ffärsmtropols påkostd stsigr för tt tblr sig som tt ldd sitiskt ctrum för dsig och krtiv ärigr. Eligt Lrs Nittv är målt md M+ tt skp tt flytd smspl mll olik formr v modr visull kultur (bildkost, film, dsig och rkitktur) och mågfld dr vrksmhtr. Grävigsrbt påbörjs i höst och d schwizisk rkitktfirm Hrzog & d Muro utformr byggd som sk bli kl, öpp och fudmtlt dmokrtisk byggd, ligt Lrs Nittv. Övr vrk är rd säkrd till smligr, vrv ugfär hälft kommr frå d uik smlig smtid kisisk kost som d tidigr schwizisk diplomt Uli Siggs dort till must. Hogkog förlitr sig it br på Lrs Nittv för si frmtid utvcklig ut vill också kyt mr bd md krtiv ärigr i Svrig. I årts dsigvck i Hogkog i dcmbr (Busiss of Dsig Wk) är Svrig prtrld, och rgrigschf C Y Lug hylld Svrig som tt myckt iovtivt ld md krtiv trprörr som hs std gär vill ök smrbtt md. Dt gällr xmplvis iom mod, idustridsig, stdsplrig, rkitktur, hållbr utvcklig och äv äldromsorg. Att Svrig tillmäts xtr btydls frmgår också v tt bsökt här vr dt först rsmålt i Europ för C Y Lug som Hogkogs högst ldr. Fotot: middgsmött på Modr must rrgrds gmsmt v Royl Swd Hog Kog Busiss Coucil, Hog Kog Trd d Ecoomic Offic i Lodo och Hog Kog Trd d Dvlopmt Coucil. Målt md musét M+ är tt skp tt flytd smspl mll olik formr v modr visull kultur och mågfld drvrksmhtr brättd Lrs Nittv vid d middg som ordds i smbd md tt C Y Lug, Hogkogs rgrigs chf, bsökt Svrig i mj. Foto: Js Dsig Sthlm 12 13

8 Foto: Privt Js Wrborg, Busiss Swd, hr Hogkog som bs Brobyggr gr svsk förtg si bäst tips Js Wrborg, Åldr: 43 år. Bor: I hyrsläght i Ti Ho är North Poit, östr om Ctrl i Hogkog. På först jobbt som yutxmird civiligjör frå Tkisk högskol i Stockholm vr h brokostruktör. I dg 16 år sr hållr h fortfrd på md brobygg. M u byggr h bror mll svsk förtg och ffärsmöjlightr i Ki, Tiw och till och md Idi, som ställd v Busiss Swd. H är v drs mst rfr mdrbtr i Asi. Fmilj: Smbo md flickvä sd 1999 Amrit Sthi, brittisk mdborgr, som ägr och drivr si frs rsbyrå i Hogkog tillsmms md två systrr. Studir: Kuglig tkisk högskol (KTH), Stockholm, civiligjör, väg- och vttbyggd Milltärtjäst, Lv2, Gotld, 15 mådr, Kursr, bld t i övrsikt i juridik, vid Stockholms uivrsitt prllllt md KTH 1991 smt Hdlshögskol i Stockholm, Globl Excutiv MBA, två år Krriär: Brokostruktör, Kjsslr & Mrstrål juri 1996 pril Prktikt därftr kosult och projktldr, Exportrådt i Hogkog mj 1998 dcmbr 2001, chf Exportrådt Södr Ki (Hogkog och Kto) juri 2002 fbruri 2008, chf Exportrådt i Bomby (Mumbi) mrs 2008-dcmbr 2009, chf Exportrådt/Busiss Swd i Tipi, Hogkog och Kto (Gugzhou) juri 2010 jui Tillförordd chf för Busiss Swd Ki sptmbr 2013 ovmbr Chf Busiss Swd Södr Ki (Hogkog, Kto och Tipi) ugusti Språk: Flytd glsk, studrd kisisk md privtlärr Gillr språkt... Itrss: Vdrr i brg i Hogkog. Gymträr och splr tis är jg är i Svrig. Hr som mål tt motior utomhus åtmisto dg vrj vck och hållr koll på mi träigsmål md MpMyFitss. All form v tkik, tkisk prylr står högt i kurs hos mig. Sst läst böckr: Doctor Slp: A Novl - Stph Kig, Gods of Guilt - Michl Colly, Coqust - Joh Coolly och Sits of th Shdow Bibl - I Rki. Fvoritrsturgr i Hogkog: Kisisk mt: Crystl Jd L Mi Xio Log Bo, ovpå Hog Kog Airport Exprss Sttio i Ctrl. Idisk mt: Gugs på Wydhm strt i Ctrl. Av Agt Egqvist, Båd Kis och Idis koomir byggr på rltior, md västvärlds byggr på lgr och rglr. Dt du lärt dig i Ki k du åtr - väd i Idi och tvärtom, sägr Js Wrborg, som i dg åtr hr si bs i Hogkog. Därifrå svrr h för vrksmht för Busiss Swd i södr Ki. Då igår äv kotor i Kto (Gugzhou) och Tipi. Själv är h oft på rsd fot it br mll Hogkog, Kto och Tipi. H bsökr också Svrig rglbudt för tt itrssr llr bistå svsk förtg som vill vt mr om möjlightr i Ki och Idi. Br i år hr h vrit fm gågr i Svrig och mdvrkt i sx olik smirir frå Borläg i orr till Hlsigborg i södr. I uppföljigsmöt ftr smirir hr h sd årts börj träfft tt 70-tl förtg i 13 lä. Därftr hr dt blivit äu uppföljig md tt tiotl v dm. M måst ställ öpp frågor som doktor. Och sd tillsmms s vilk lösig som är bäst, sägr Js Wrborg. Att träff och diskutr md förtg i Svrig är subvtiort v stt. Först är tt kotrkt upprättts och skrivits på tr Busiss Swd btlt. Vår kotor sk ju vr självförsörjd. Tmpot, itsitt och optimism är lik strk i Idi som i Ki. Äv komplxitt är likvärdig. Måg, givd förtgsbsök Att jg k rs och träff förtg i Svrig är kul, jg övrför tt dt är roligt tt gör ffärr i Ki, Hogkog och Idi. D itrvju skr i Skå. När rtiklförfttr ylig vr i Hogkog vr Js Wrborg i Svrig. I ställt får vi träffs i Äglholm. Klock ått på morgo smm dg hr h dgs först förtgsbsök orr om Ljugby. Två timmr kl är dt gruppmöt på itrt för tt vrpportr till tt kudförtg i Hlsigborg. Kollgr frå Busiss Swd i Lodo och Sigpor dltr också. För tt ku koppl upp sig kör Js Wrborg hyrbil till ärmst McDolds som råkr vr i Örklljug. Eftr itrvju md KiNytt tr h tt kvällspl till Stockholm. Näst dg, frdg, kör h till Västrås md y hyrbil. Där hr h sju förtgsmöt ibokd mll klock 09 och 18. Vrj förtgsbsök tr vligtvis 1 1,5 timm. Js Wrborg kosttrr tt i Ki är dt produktkvlitt som är d svsk förtgs strkst fördl, md prist på produktr är dt mist fördlktig. Svsk förtg hr lärt v si rfrhtr i Ki. Dt gör tt dt u går sbbr tt tblr sig i Idi, sägr Js Wrborg som frmhållr tt tmpot, itsitt och optimism är lik strk i Idi som i Ki. Äv komplxitt är likvärdig. H sägr tt h förstår hur idir täkr. Dt bror og it br på tt h rbtt på plts i ldt i är två år. Hs flickvä sd fmto år tillbk, Amrit Sthi, hr idiskt påbrå. Idir är också trprörr, och d vill fåg i och s till tt idér blir rlisrd. Kisisk mobiltlfor md två simkort är populär i Idi. Idisk ffärsmä k md tlfo h två förtg i fick smtidigt. Vrför vill förtg träff dig? I io fll v tio vill d tl Ki. D vill gör ffärr och är ut ftr iformtio. Jg och mi kollgr är bollplk. Dt är stor brdd på förtg. D vill sälj, tillvrk, llr tillvrk och sälj, llr gör iköp. Fllgropr fis. Js Wrborg och hs md - rbtr vill tips om hur förtg k udvik dm. Oft hr förtgt kokrt frågor: Vi vill h säljr i Asi, hur ställr vi ågo? Lyssd på si frbrors råd Js Wrborg k räk sig som fjärd grtio byggr. Hs frbror uppmutrd si brorso tt spcilirikt sig på brokostruktio är h gick på väg- och vttbyggdslij på Tkisk högskol (KTH) i Stockholm. Dt ss som dt tkiskt mst komplicrd igjör k lär. Eftr dt skull dt gå tt klr vd som hlst, ftrsom dt vr d svårst lij är dt gälld mtt och fysik, sägr Js Wrborg. Exmsrbtt vr trdimsioll brokostruktio, dt gälld tt sbbt få frm mtrilmägd. Fög d h själv llr ågo i omgivig vd dtt skull ld till. Smtidigt drog Exportrådt på slutt v tlt igåg tt projkt där ug välutbildd svskr kud sök prktikpltsr på Exportrådts kotor rut om i värld. Ett tiotl förtg som ABB och Astr vr md och stöttd koomiskt. Js Wrborg sökt Hogkog och bld flr hudr sökd dit fick h prktikplts. Och h trivds så br, och Exportrådt md hoom, tt h hr stt i Asi. H hr bld t huit vr md om Asikris och sd it-bolgs frmfrt och fll: All skull på plts i morgo, vr så globl som möjligt, i kris kom i börj på 2000-tlt. M 2003 kom d svår lugsjukdom srs till Ki och Hogkog, d skrämd bort ffärsfolk frå hl värld. Dt blv påmils om tt Hogkog och Svrigs koomir är brod v hdl. Hdl skpr hdl. Eftr är tio år i Sydki fick h chs tt t sig till Idi, strtgiskt för tt brdd si kuskpr. H isåg tt h ldrig kud bli så duktig på mdri som viss språkkuig kollgr mr orrut i Ki. H öppd dåvrd Exportrådts kotor i Bomby (Mumbi) för sx år sd och std där i äst två år. I dg är dt tt v tr kotor för Busiss Swd i Idi. I juri 2010 flyttd h till Tipi på Tiw för Busiss Swd, tt jobb som ikludrr tt äv svr för Svrigs rprsttioskotor som utfärdr pss och körkort till svsk mdborgr. PÅ PLATS NÄRA KONTORET I HONGKONG, WANCHAI. Här ss Js Wrrborg tillsmms md två v si mdrbtr i Hogkog - Mrgrt Lug (kotorschf) till västr och Crri Ch till högr. Foto: Michl Norm. Busiss Swd i Sydki och Tiw som Js Wrborg svrr för hr i: Hogkog tr hltidsställd, och dltidsställd, 60 proct. Kto (Gugzhou) fyr hltidsställd. Tipi fyr hltidsställd och hlvtid. I Ki hr Busiss Swd äv kotor i Shghi, Pkig och Chgdu. Totlt i Ki fis i dg 60 ställd, m orgistio sökr flr mdrbtr. Hmsid: llr Busiss Swd i Ki hr som mål tt vrj vck h åtmisto prso i Svrig för tt träff förtg. I Idi hr Busiss Swd kotor i följd tr städr: Bomby (Mumbi), Nw Dlhi och Bglor. Totlt cirk 20 mdrbtr. Busiss Swd i Idi bsökr Svrig vrj måd. Hmsid: Fortsättig på sid 16 f k t 14 15

9 f k t Fortsättig frå sid 15 Till högr bild ur Js Wrborgs skissblock. H gillr tt jobb md bildr och ritigr mr ä md ord. D här bild visr tt svskt förtg som sättr upp tt förtg i Hogkog för tt ku skick gods dirkt till slutkud i Europ och få lägr kostdr för logistik. Lösig k äv vr först stgt i tt svskt förtgs Asivrksmht där förtgt u k sälj dirkt till sitisk kud frå Hogkog. Dt är också vrit som hidrr tt kud sr vilk fbrik som godst kommr ifrå. Plus tt förtgt får möjlight tt frmträd som sitisk och lägr frm globl lvrtör. E såd här bild k vr lik viktig tt gör som budgt och tidspl. Ki och Idi Smmtgt hr lädr 2,6 miljrdr ivår, vrv Ki 1,355 miljrdr och Idi 1,236 miljrdr. Bosto Cosultig Group (BSG) räkr md 120 miljor välbärgd hushåll i Ki i dg, dt vill säg hushåll md mist USA-dollr i årsikomst. Smtidigt bräkr Busiss Swd tt Idi hr mdlklss md miljor hushåll md årsikomst på övr USA-dollr. I båd lädr växr mdlklss sbbt. Exmplvis räkr BCG tt d mr ä fördubbls i Ki till år I dg fis 430 svsk förtg md 900 tblrigr i Ki. Idi hr 170 svsk förtg. Busiss Swd ägs v stt och ärigslivt. Bildds förr årt 1 juri är Exportrådt och Ivst Swd slogs ihop. Därifrå bsd h också för Busiss Swds kotor i Hogkog och Kto. Vd hr du för ytt v tt vr civiligjör? Svrig byggr ju på tkisk produktr och måg förtg hr strk tkisk kopplig. Så dt är tcksmt tt h igjörsbkgrud i mitt rbt. Du förstår förtgs tkisk produktr och öskmål. På KTH lärd vi oss tori till bäst tkisk lösig. Js Wrborg brättr tt hs ppp blir gld är h sr tt hus som h kostrurt. Själv kär h smm glädj är h sr tt förtg som h hjälpt tt tblr sig i Asi, till xmpl Swdv som säljr tillbhör till tryckprssr llr kotorsmtrilförtgt Svströms, i dg Offic Dpot. För ågr år sd tog du globl xcutiv MBA prllllt md jobbt. Vd vr dt viktigst du lärd dig där? Att räk på dt, tt t frm budgt där båd tid och kostd igår och tt gör dt för ll projkt. GÖR EN PLAN: FÅNGA UPP ALLA RELATIONERNA OCH DELARNA I DIN AFFÄR INNAN DU SÄTTER IGÅNG Kud i Europ som får lvrs dirkt frå Asi Svrig Bställig v vror frå kud i Europ Kud Europ Lvrs v vror SE AB Drift v vrksmht på dists Gräsr och tullr Övrgripd vtl, bskrivig v produkt, volymr, mål tc. Hogkog HK Ltd BUSINESS SWEDEN 4 JUNE, Kisr och idir är myckt måldriv.sätt mål och följ upp mål. Viktigt tt diskutr vrför om i it ått dm. Åtrväd di kuskp. Dt du lärt i Ki k du väd i Idi och tvärtom. Båd lädr är rltioskoomir där prsolig rltior är grud till frmgåg. Vill du gör ffärr i båd Idi och Ki. Gör tidspl och budgt som ikludrr båd lädr. Gör it för mbitiös rspl är du sk bsök Ki och/llr Idi. Plr för tt uppföljigsmöt md kollgr hmmvid rd för utrs. 3 prt Ki Kisisk fbrik som producrr Ordr, vtl, btlig och lvrs v vror till Hogkog Flöd v vror smt vtl Bäst råd om Ki och Idi: Bstäm dtum för uppföljig md förtg du bsökr. Ars brukr dt gå lldls för låg tid till äst kotkt. Håll dig är förtg md smm värdrigr. Svsk förtg är br på tt håll ihop typ Logistikförtg som pckr om och ispktrr godst i Shghi llr i Pu, södr om Bomby. Etblr dig där dt fis dr svsk llr tysk förtg. T rygg på vrdr. Nätvrk i hdlskmrr och lokl ätvrk. Vr it oym som rbtsgivr. S till tt äv d ställds fmiljr och släkt blir dlktig v iformtio och kär sig stolt. Dt här k gör tt ställd du vill h kvr str i förtgt och it jobbhoppr. Om Ki är di störst mrkd är dt turligt tt sitt i Ki. M hr du kudr i Ki, Mlysi och Vitm är dt bättr tt h prso som rsr. Då liggr Hogkog på plussid. Mius är tt kostdr är högr, hyror och skolor till xmpl. Håll kotkt md di kudr och följ md till Idi och Ki om d sk dit. Täk på tid. I Svrig är d som Morklock, md i Asi är d som tt tidtgrur. Gröt ljus för fisirig v svsk miljötkikprojkt Bk of Chi och Svsk Exportkrdit, SEK hr ylig tckt tt vtl om fisirig v miljötkik iitirt v Swd-Chi Trd Coucils plttform för miljötkiksmrbt, Swd-Chi Grtch Allic, SCGA. AV ELISABET SÖDERSTRÖM, SCGA:s mdlmmr hr idtifirt fisirigsfråg som v hörstr för tt lyckt smrbt mll svsk och kisisk prtr för hållbr lösigr iom miljötkik, brättr Jos Törblom, vic vd, Evc och ordförd i SCGA. Dt är väl kät vilk klimt- och miljöutmigr som värld står iför. Dt är också väl kät tt svsk förtg iom miljötkiksktor hr produktr och kuskp som k vr md och lös måg v d utmigr värld står iför. Miljötkiksktor bskrivs också v politikr frå olik lägr som stor tillväxtmrkd. Ett v d måg lädr som hr stor klimtutmigr är Ki och måg svsk förtg vill komm i på d kisisk mrkd och måg kisisk förtg och mydightr är itrssrd v svsk produktr. M dt fis också hidr för tt svsk förtg sk lycks xportr si oft världsldd produktr. Ett sådt hidr är fisirig. Dtt är särskilt viktigt vid iförd v y tkik, llr y procssr och just iom miljöområdt hämms måg br iititiv v brist på fisirigslösigr. Rmvtlt mll SEK och Bk of Chi hr rbtts frm på myckt kort tid och ibär fisirig v miljöprojkt och svsk miljötkik i Ki. Avtlt omfttr 100 miljor Euro. SEK och Bk of Chi vill gom vtlt Swd-Chi Grtch Allic hr vrit iititivtgr till dt rmvtl som tckts mll SEK och Bk of Chi som ibär fisirig v miljöprojkt och svsk miljötkik i Ki. Avtlt omfttr 100 miljor Euro. Foto: Elisbt Södrström gmsmt bidr till utvcklig v y hållbr lösigr för tt möt utmigr krig klimtförädrigr och miljöförstörig och smtidigt främj hållbr koomisk tillväxt, svrsfullt förtgd och y rbtstillfäll, båd i Ki och i Svrig. Avtlt ibär tt SEK fisirr Bk of Chi som i si tur tillhdhållr lå till kisisk köpr v svsk vror och tjästr. Miljöprojkt och svsk miljötkologi sk uppfyll kritrir för Eco Iovtio vilk dfirs i EU:s hdligspl för miljöiovtio. Vi sr vtlt som viktig kokurrsfördl för tt ku sälj svsk miljötkiklösigr till kisisk kommur och förtg. M svsk förtg kommr äv fortsättigsvis vr brod v stöd frå d svsk rgrig och svsk kommur. It mist vid ifördt v y, iovtiv tkik som måg v SCGA:s mdlmsförtg utgör xmpl på splr god och väldokumtrd svsk rfrsr vgörd roll för tt övrtyg utlädsk kudr, it mist i Ki, sägr Jos Törblom. Gom vtlt hopps vi ku udröj tt v d stor hidr som fuits för tt svsk miljötkikförtg sk lycks sälj si vror och tjästr till Ki. Dt skpr båd bättr miljö, tt bättr klimt och flr svsk jobb, vslutr Jos Törblom

10 Fröjd följ yfik rportr r c s i o Smstr är på väg md möjlightr tt it br läs rffld dckr ut äv y lärorik böckr om Ki skriv v kuig svskr. KiNytt hr just läst tr. Och d är ll späd på sitt sätt. RECENSIONr Av Agt Egqvist, Msskr som förädrd värld Mst ktull är Joh Lgrkvists Tim Rdux. D bortglömd msskr som förädrd värld, ftrsom bok kom ut till 25-årsdg v msskr krig Tim i Pkig 4 jui Joh Lgrkvist sr tt värld glömt bort d brutl icidt som krävd hudrtls dödsoffr, h kllr d Kis groud zro md splig på trrorttck mot tvillligtor i Nw York d 11 sptmbr H sr tt msskr förädrd värld och hr påvrkt oss ll lik myckt som ågosi 11 sptmbr och Brlimurs fll i ovmbr Bkgrud till msskr vr studtrs protstr i Pkig som srt fick stöd frå rbtr, tjästmä och dr på olik ivår i smhällt. Dmostrtior pågick i 180 städr rut om i Ki och växt till folkrörls. Till slut gv d koomisk rformrs rkitkt Dg Xiopig truppr tillåtls tt skjut r dmostrtr i huvudstd. Därmd sköt d ihjäl d spird dmokrtiförsök och protstr mot ifltio och korruptio. För tt tillmötsgå d kosrvtiv krftr på kommuistprtits västrflygl fick Dg Xiopig offr si kropris Zho Ziyg. D stod för librl koomi, m också för öppig mot dmokrti lägr frm. M Dg kud väd d omskkd msskr som hävståg. När h slutlig sgrd kud h gå sbbr frm på ll vis md si koomisk modll: yuktoritär, librl koomi prd md tiolism, m också md totl kotroll v llt och ll i ldt för tt säkr kommuistprtits ställig. Dt sr för tt yttrst håll ihop stt, ldt och d kisisk kultur, som ldig sr dt. I Ki tigs msskr ihjäl, dgs ug hr oftst ig ig. M dg måst Tim rdux komm, dt vill säg åtruppstå i dt kollktiv mdvtdt och ldr måst öppt rdovis vd som häd, ligt Joh Lgrkvist. H skrivr också: Ut Tim hd Ki it ått suprmktssttus på br tr årtiod. Dt hd tgit myckt lägr tid, och Ki hd it vrit världs äst störst koomi i dg, på väg tt pssr USA i dtt årtiod är slut. Bok gr iblickr dg för dg i mktkmp mll d olik flgr i Kis politisk topp. Dt bhövs ig dckr i sommr. D här späd och utförlig bok gr ypprligt fördjupd bild v Ki. D bord läss v ll som gör ffärr md Ki för tt förstå rgims rätt sikt. Ig k ftr tt h läst d här bok säg ågot så ytligt som tt kisr gtlig it är itrssrd v dmokrti. Förfttr visr på tt skickligt sätt hur omvärld, iklusiv dt svsk smhällt, på tt llr t sätt ärmt sig d kisisk ofriht. Dt här gr läsr hl dl tt täk på. Joh Lgrkvist är doct i siologi vid Stockholms uivrsitt och siorforskr på Utrikspolitisk istiutt i Stockholm. Är spcilisrd på itrtvädig i Ki smt hur ldt förädrr Afrik. Bok utgiv på Albrt Boirs förlg. När rportr Ol Wog kommr loss ut på fältt är dt fröjd tt följ hoom. Hs yfikht gör tt läsr får träff prsor som vrklig står ut i dt kisisk smhällt som d gld ktivistr i Sichu och dvokt som gjutr mod i d hårt prövd rättshvristr. Dt är just så fägsld som måg möt md kisr är. Och Ol Wog bskrivr dt md såd schvug i Pkigsydromt. Ki, mkt, pgr. M är h åtrbrättr Kis modr histori udr Mo Zdog blir d särtig stil tt problm, läsr blir osäkr på källor och får ibld käsl tt förfttr br sökr dt xtrm. Mr kltschigt ä ftrtäksmt. D gåg hr h tgit fst på ldts politik och hur mkt och Dt är brikd är Mri Thorborg bjudr på sitt övr 40-årig kud. Gom bok Kvior i Ki. Pirtr, järflickor och fisljo förstår läsr tt kvior bhövr llt stöd i värld. Dt är dlvis ågot plågsm läsig. Br tt xmpl: När slutlig lg stifts som gr misshdld kvior rätt tt t ut skilsmäss, blir d äu värr misshdld och till och md dödd v d rg m llr hs släkt ut tt mydightr igripr. M bli it vskräckt. Thorborg lättr upp sitt äm gom måld mllrubrikr, kisisk ordspråk och si humor. Bok är skriv för brd publik. Dt vor tråkigt om brt kvior läsr d. D som vill utvckls bhövr läm si komfortzo. Så pgr styr llt i dg. Iom politik hr ig utvcklig sktt lls d sst 30 år. Allt ljus hr vrit på tt få koomi tt blomstr och u sr vi också tydligt d ftstisk utvckligs bksid, myckt mörk bild. D formidbl miljöförstörig är tt xmpl. Förfttr drbbs själv v Pkighost och måst t sig till Svrig för tt pust ut och hämt krft. Pkigsydromt i boktitl syftr på Stockholmssydromt, då gissl i dt så klld Norr mlmstorgsdrmt tog bovrs prti. Här är dt lit v Kis ofolkvld politikr som fortfrd låtr Mo styr och tillskrivr hoom ädl drg fst d själv måg gågr blivit vådligt misshdld båd psykiskt och fysiskt. Ol Wog är förfttr och jourlist md tio år i Ki. Bott i Shghi och Pkig. Skrivr för Svsk Dgbldt och Sydsvsk md flr. Utsågs till Årts miljöjourlist 2004 och fick Guldspd Bok utgiv på förlgt Ordfrot. Bok om kvior äv för ffärsmä d m, som vill förstå mr om ldt, dss histori och hur hlv bfolkig bhdls, kommr tt utvckls. Gällr äv förtgsldr och ffärsmä. Dt fis ågr härlig brättlsr om kvior som mot ll odds mot kofucisk dygdr som sprsmht, självbhärskig och hårt slit som ll sliggörd skpt impord krriärr gom häsyslösht, frmåtd och mbitior. Jg skr ågot om vilk mkt som vlig kvior k h hmmvid. Bok lyftr frm tt v tio misshdls hmm och dt är ju åt skog. M jg vt mä som brättt hur förvåd, äst chockd, d blivit är d istt hur hårt styrd d är v mk och hs släkt. Extrmt få kvior hr fått politisk mkt. När få vi s dm i kommuistprtits irst mktorg? Och Kis först kvilig prsidt? Dtt århudrd? Jg udrr. Mri Thorborg är profssor i koomisk histori vid Södrtörs högskol, främst spcilisrd på Ki, koomi och kviofrågor. Hr forskt och rst i Ki sd Jobbt för FN md Ki. Bok utgiv på Atltis förlg. r c s i o r c s i o 18 19

11 A Hssl, chf för itrtioll projkt, Asi på Swco Architcts Ulf Rhg, profssor och SymbioCity xprt i projktt Ji vill s svsk miljötkik i ytt kostdsprojkt I mitt v mj bsökt vic borgmästr frå Ji i Shdogprovis Stockholm och tillsmms md tkikkosult Swco prstrds d först kocptull plr för tt svsk-kisiskt smrbt för tt kologiskt dmostrtiosområd i std. AV ELISABET SÖDERSTRÖM, Dt stor ggmgt frå Ji och dr viktig ktörr gör tt dt fis god möjlightr tt utvckl tt kologiskt dmostrtiosområd md uik hållbrhtsprofil i tt lågsiktigt smrbt mll Ki och Svrig, brättr A Hssl, chf för itrtioll projkt, Asi på Swco Architcts. Svsk förtg hr vrit ktiv i Ji d sst år och flr dlgtior hr också bsökt Svrig, bld t dlgtio ldd v vic borgmästr Wg Xiw för tt år sd. Eftr bsökt, iitirds Yufuh Eco Zo -projktt som syftr till tt lågtgåd svsk-kisiskt smrbt. I smbd md bsökt i mj 20 prstrd Wg Xiw och plrr frå Swco Architcts projktt och d först kocptull plr för förträdr för d svsk rgrig, tt tl svsk tkikförtg md rlvt grö tkologi, liksom d kisisk mbssdör i Svrig. Svsk förtg prstrd i si tur xprtis, tjästr och produktr som k komm ifråg för projktt i Ji. Projktts iitirig Ji, md är sju miljor ivår i Shdogprovis, är v d mst dymisk stdsrgior lägs d y höghstightståglij mll Pkig och Shghi. Tillväxttkt och stds bfolkig växr i sbb tkt. Std plrr flr stor stdsutvckligsprojkt i rgio som prägls v strk tillväxt. Visio Yufuh Eco Zo är blägt i Jis västr distrikt är d y järvägssttio och syftr till tt skp bls mll stds- och ldsbygdsutvcklig. Områdt är tt 100 kvdrtkilomtr stort områd där vcrd systmlösigr sk viss upp. Förvrkligdt v Yufuh Rivr Eco Zo och d svskkisisk ko-std krävr itrtioll xprtis och lvrtörr. Här fis gott om möjlightr tt itroducr svsk xprtis iom hållbrt stdsbyggd, rkitktur, miljötkik och systmlösigr. Flr miljötkisk områd hr pkts ut som viktig som trsport, rgi, vtt, mtril och vfll. Omvdlig till kologisk odligstkikr fordrr xprtis iom jordbruk och livsmdlsproduktio, brättr Ulf Rhg, profssor och SymbioCity xprt i projktt. Utbildig v lokl xprtr, smt utvcklig v d istitutioll spktr i smbd md projktt hr också tgits upp som viktig fråg. E stor utmig i projktt är tt orgisr gomfördt v plr för tt tt tillämp svsk tillväggågssätt, smordig v rd olik tjästr och produktr och pss dm till d spcifik förhålld i Ji, vslutr A Hssl som hopps på stort itrss bld svsk miljötkikförtg. Ki xklusiv Hogkog Sttistik juri pril 2014 BNP ökd md 7,4 proct udr priod och idustriproduktio ökd md 8,7 proct för årts först fyr mådr. D förvrkligd utlädsk dirktivstrigr ökd md 5,5 proct. Export miskd md 2,3 proct Expctig gusts? Giv your Chis gusts log lstig imprssio of Scdivi. W crt vts, mtigs, study visits d tours, xclusivly dsigd for Chis visitors. Ol ricsso/imgbk.swd.s (xport uppgick totlt till 679,8 miljrdr USD) och import ökd md 1,4 proct (import uppgick till tt värd v 644,5 miljrdr USD). D sist mrs vr vlutrsrv miljrdr USD. (Käll: HKTDC) 2013 J April 2014 Mjor Ecoomic Idictors Vlu Growth (%) Vlu Growth (%) Ar (sq km, m) Popultio (m) 1, ,360.7 Gross Domstic Product (RMB b) 56, , Urb Pr Cpit Disposbl Icom (RMB) 26, , Rurl Pr Cpit Disposbl Icom (RMB) 8, , Fixd Assts Ivstmt 2 (RMB b) 43, , Addd-Vlu of Idustril Output 3 (RMB b) Cosumr Goods Rtil Sls (RMB b) 23, , Cosumr Pric Idx Exports (US$ b) 2, Imports (US$ b) 1, Trd Surplus (US$ b) Utilisd Forig Dirct Ivstmt (US$ b) Forig Currcy Rsrvs (US$ b) 3, , Not: 1 Rl growth 2 Urb ivstmts i fixd ssts 3 All stt-owd d othr typs of trpriss with ul sls ovr RMB 20 millio 4 J Mr As of Mrch 2014 Stockholm: Bijig: Shghi: S T A T i S T I K

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken

KONJUNKTUREN: Ränderna bleknar. svenska tigerekonomin. Osäkerh påverkar konsumenter och industri. Akut räddningsuppdrag: Tunga aktörer om bilfabriken UtgivigsPl & OsPrislist 212 IGHESBRANSCHEN OBEROENDE IDNING FÖR FAS frligt som r bedömer tt måg fruktt De flest experte v förvätde rätehöjigr ite blir RÄNAN: Det blir trolige ite så 26 Nummer 9 september

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 2 5 RAPPORT METOD OCH PROCESS FÖR UTVÄRDERING Ctrin Johnsson Vrnon D. Millr CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF MEDIA AND COMMUNICATION MID

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006

FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006 Foo: isock VARNING FÖR METALBOLBOMBEN! Anl övrvikig ökr blnd båd vuxn och

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag

Termik & Tapas. VM i Manilla Svagt lyft överraskade. Paramotor Hur funkar det egentligen? Nära ögat Lär av andras misstag HYPOXIA Skärmtryckt Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2007 VM i Manilla Svagt lyft övrraskad Paramotor Hur funkar dt gntlign? Nära ögat Lär av andras misstag Trmik & Tapas Skärmflygsmstr i södra Spanin

Läs mer