UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTKAST till mall för. Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS. TEL FAX E-POST WEBB"

Transkript

1 UTKAST till mall för Geodataplan XXXXXXX kommun XXXXX KOMMUN, BESÖKSADRESS TEL FAX E-POST WEBB

2 Innehållsförteckning 1 Inledning 5 2 Syfte med geodataplanen 5 3 Vision och mål Vision Mål Geodatabehov Interna behov eller krav Plan & Byggprocessen Övriga kommunala verksamheter Externa behov eller krav Andra kommuner Andra myndigheter Kommunmedborgare Privata företag Konsulter anlitade av kommunen 7 5 Nyttor Nuläge nyttor Mål nyttor Handlingsplan nyttor Handlingsplan nyttor Handlingsplan nyttor Handlingsplan nyttor Samverkan Nuläge samverkan Mål samverkan Handlingsplan samverkan Handlingsplan samverkan Handlingsplan samverkan (14)

3 6.3.3 Handlingsplan samverkan Datainsamling Nuläge datainsamling Egen regi Datainsamling extern Mål datainsamling Handlingsplan datainsamling Handlingsplan metadata Handlingsplan metadata Handlingsplan metadata Metadata Nuläge metadata Mål metadata Nationellt mål för metadata Mål för metadata inom kommunen Handlingsplan metadata Handlingsplan metadata Handlingsplan metadata Handlingsplan metadata Datalagring Nuläge datalagring Mål datalagring Handlingsplan datalagring Handlingsplan datalagring Handlingsplan datalagring Handlingsplan datalagring Datadistribution Nuläge datadistribution Mål datadistribution Nationella mål för datadistribution Mål för datadistribution inom kommunen Handlingsplan datadistribution Handlingsplan datadistribution (14)

4 Handlingsplan datadistribution Handlingsplan datadistribution Organisation Nuläge organisation Mål organisation Handlingsplan organisation Handlingsplan datadistribution Handlingsplan datadistribution Handlingsplan datadistribution Ekonomi Nuläge Finansiering Uppskattad kostnad Uppskattad kostnad Uppskattad kostnad Förslag till Finansiering Appendix 14 4 (14)

5 1 Inledning [Skriv en kort inledning max en halv sida] 2 Syfte med geodataplanen [Förslag till generell text beskrivande syfte] Geodataplanen syfte är att lyfta fram och tydliggöra geodataverksamhetens roll och nytta i kommunen samt stödja behovet av långsiktig planering vad gäller personal, ekonomi, upphandlingar och samverkan för geodataverksamheten i kommunen. Den ska även vara ett underlag för budgetarbete och beslut i förvaltningar och nämnder. Geodataplanen beskriver både de långsiktiga målen för verksamheten och de kortsiktiga och hur handlingsplanen ser ut för att nå målen. Planen ses över varje år i samband med budgetprocessen då även handlingsplanen för det kommande året tas fram. 3 Vision och mål 3.1 Vision [En vision ska beskriva det optimala läget men den kan vara i det närmaste omöjliga att uppnå, t ex Trafikverkets vision on noll dödade i trafiken. Ett exempel på en vision från geodataområdet är Nationella geodatastrategins vision Så enkelt som möjligt för så många som möjligt att hitta, förstå och använda geodata. ] 3.2 Mål 2019 [Formulera ett eller flera långsiktiga mål för geodataverksamheten inom kommunen. Till skillnad från visionen ska de långsiktiga målen vara fullt realistiska att uppnå. De ska också vara mätbara och tydliga och ge en långsiktig inriktning att styra geodataverksamheten inom kommunen mot. SMART målformulering är en metod för att formulera mål där man säger att ett bra mål ska vara; Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt. ] 4 Geodatabehov [Beskriv vilka geodata, interna skapade av kommunen eller externa, olika intressenter har behov av i sin verksamhet samt i vilken form geodata används t ex filbaserat, databasbaserat, tjänstebaserat, papperskartor. Beskriv också i vilken teknisk plattform data ska vara tillgängligt på PC, i mobilen eller annan enhet. Syftet med att beskriva vilka behov som finns är att skapa ett bra underlag för hela geodataplanen och genom att synliggöra behoven blir det lättare att beskriva nyttor och vilka tekniska lösningar som krävs. En viktig parameter att identifiera är vilka externa data måste finnas fysiskt lagrade på kommunen och vilka kan konsumeras via tjänster. ] 5 (14)

6 4.1 Interna behov eller krav Plan & Byggprocessen [Beskriv plan- och byggprocessen och vilka behov av geodata som finns. Vilka av kommunens egna geodata används? I vilken form (vektordata, rasterdata, tjänster)? Vilka externa data används? (Data från Lantmäteriet, SGU, RAÄ, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket o s v) I vilken form (vektordata, rasterdata, tjänster)? Om vektordata används, skulle man istället kunna gå över till att använda rasterdata via tjänster (WMS)? I vilka plattformar används data idag? PC, mobila enheter etc.] Referensnät Primärkarta/Baskarta Översiktskarta Översiktsplan Grundkarta Detaljplan Fastighetsbildning Nybyggnadskarta Bygglov Utstakning/Lägesbesiktning Övriga kommunala verksamheter [Denna rubrik kan delas in i fler underrubriker utifrån varje kommuns egna behov. Frågeställningarna som ska beskrivas är desamma som för kap ] 4.2 Externa behov eller krav Andra kommuner [Vilka behov av geodata från den egna kommunen har andra kommuner? Vilka kommuner har vilka behov, t ex kommuner som delar kommungräns kanske har behov av vektordata från primärkartan medan andra kommuner skulle klara sig fint med data via visningstjänster (WMS)] Andra myndigheter Lantmäteriet [Vilka data ska levereras enligt avtal t ex ABT? På vilket sätt sker leveranserna - via tjänster eller via filer? Finns det andra data inom kommunen som Lantmäteriet har behov av? I så fall på vilket sätt via tjänster eller som filer?] 6 (14)

7 Trafikverket [Vilka data ska levereras enligt avtal? På vilket sätt sker leveranserna - via tjänster eller via filer? Finns det andra data inom kommunen som Trafikverket har behov av? I så fall på vilket sätt via tjänster eller som filer?] Länsstyrelsen [Vilka data ska levereras enligt avtal eller överenskommelse? På vilket sätt sker leveranserna - via tjänster eller via filer? Finns det andra data inom kommunen som Länsstyrelsen har behov av? I så fall på vilket sätt via tjänster eller som filer?] Kommunmedborgare [Vilka behov har kommunmedborgare och besökare till kommunen? Vilken information ska finnas på webben? Hur får en kommunmedborgare tillgång till kartor t ex över sin fastighet eller kartor för bygglovsansökningar? Är kommunen intresserad av att få tillbaka geodata från medborgarna t ex via felrapporteringsappar? ] Privata företag [Hur förses privata företag med kommunala geodata? Vilka årliga avtal finns? Levereras data via tjänster eller som filer? Vilka behov har de privata företagen? Skulle de köpa mer data om de fick tjänster istället för filer?] Konsulter anlitade av kommunen [Hur förses konsulter som anlitas av kommunen med geodata, både data som ägs av kommunen och data som kommunen har nyttjanderätt för t ex Lantmäteriets databaser? Vilka format, tjänster eller filer?] 5 Nyttor 5.1 Nuläge nyttor [Syftet med kapitlet är inte att göra en fullständig kostnads- nyttoanalys t ex PENG. Huvudsyftet med kapitlet är att beskriva nyttor på ett tydligt sätt är att synliggöra vikten av GIS och geodata i den kommunala verksamheten samt hur kommunala geodata kan skapa nytta hos myndigheter, andra kommuner, medborgare och privata företag och därigenom öka användningen och underlätta finansiering.]beskriv om kommunen arbetar med att beskriva nyttor som skapas i verksamheten eller hos andra till följd av användningen eller tillgången till geodata. Ett förslag är att lista de 5 främsta nyttorna, gärna kopplat till det långsiktiga målet i kap 3.2.] 5.2 Mål nyttor [Utgå från Vision, effektmål och resultatmål och beskriv nyttor verbalt. Definiera minst ett tydligt och mätbart mål för nyttor, t ex Nyttor ska dokumenteras. Senast 201X ska de viktigaste nyttorna av geodata för all intern verksamhet finnas dokumenterad. Nyttor ska kommuniceras till XXXX, via följande kanaler; XXX.] 7 (14)

8 5.3 Handlingsplan nyttor [Definiera handlingsplan för nyttor genom att identifiera de viktigaste åtgärderna och strategierna uppdelat på de närmaste tre åren.] Handlingsplan nyttor Handlingsplan nyttor Handlingsplan nyttor Samverkan 6.1 Nuläge samverkan [Beskriv nuläge för vilken samverkan kommunen deltar i.] 6.2 Mål samverkan [Definiera minst ett tydligt och mätbart mål för samverkan, t ex Kommunen är fortsatt delaktig i samverkan. Kommunen deltar aktivt i möten och beslut med minst x personer.] 6.3 Handlingsplan samverkan [Definiera handlingsplan för samverkan genom att identifiera de viktigaste åtgärderna och strategierna uppdelat på de närmaste tre åren.] Handlingsplan samverkan Handlingsplan samverkan Handlingsplan samverkan Datainsamling 7.1 Nuläge datainsamling [Beskriv hur datainsamling sker i dagsläget. Vad sker i egen regi och vad köps in externt. Har kommunen sensorer som samlar in realtidsdata?] 8 (14)

9 7.1.1 Egen regi Stommätning Flygfotografering Flygburen laserscanning UAS - Unmanned Aerial System Terrester mätning Fotogrametrisk mätning från flygfoto/satellitdata Datainsamling via interna processer Datainsamling extern [Beskriv om någon datainsamling sker med hjälp av extern part. Rubrikerna ovan kan användas även för detta kapitel] 7.2 Mål datainsamling [Definiera minst ett tydligt och mätbart mål för datainsamling. Använd behovsinventeringen i kapitel 4 som ett av underlagen när målen ska definieras. Målen kan belysa vilken datainsamling vill kommunen bedriva i egen regi samt vad som ska köpas in externt. Vilka riktlinjer ska gälla för datainsamling? t ex All datainsamling ska ske i enlighet med HMK Geodesi. Vilka metadata ska registreras vid datainsamling? Ska det finnas metadata som t ex uppgifter om kvalitet och aktualitet på objektsnivå? Vilka mål gäller för insamling av 3D data, t ex laserscanning? Vilka mål gäller för insamling av bilddata, flygortofoto? Vilka mål gäller för realtidsdata eller nära realtidsdata? 7.3 Handlingsplan datainsamling [Definiera handlingsplan för metadata genom att identifiera de viktigaste åtgärderna och strategierna uppdelat på de närmaste tre åren.] Handlingsplan metadata Handlingsplan metadata Handlingsplan metadata Metadata 8.1 Nuläge metadata [Beskriv nuläget för hur man arbetar med metadata inom kommunen.] 9 (14)

10 8.2 Mål metadata Nationellt mål för metadata Geodata och tjänster är tydligt och användarvänligt beskrivna finns alla Sveriges geodata beskrivna med metadata, som publicerats till den nationellt metadataportalen Mål för metadata inom kommunen [Beskriv tydliga och mätbara mål för metadata inom kommunen. Målen kan t ex innefatta följande: Metadata ska samlas in och lagras i enlighet med den Nationella metadataprofilen, SIS/TK 489 N245. Metadata för geodata och tjänster ska publiceras till en intern metadataportal för att underlätta sökning och användning resurserna. Alt. Metadata publiceras endast till den Nationella metadataportalen på Geodata.se. Observera att formuleringarna måste skrivas så att målen uppfyller kraven på att de ska vara mätbara. Det finns även möjlighet att formulera mål kring metadata för öppna data om kommunen planerar att publicera Öppna data.] 8.3 Handlingsplan metadata [Definiera handlingsplan för metadata genom att identifiera de viktigaste åtgärderna och strategierna uppdelat på de närmaste tre åren.] Handlingsplan metadata Handlingsplan metadata Handlingsplan metadata Datalagring 9.1 Nuläge datalagring [Beskriv nuläget för lagring av geodata inom kommunen. Vilka geodata lagras i databaser med stöd för att hantera spatiala objekt (t ex Oracle spatial, PostGIS, Esri Geodatabas (SDE) etc). Vilka geodata lagras filbaserat? Hur lagras metadata för datamängder? Finns det någon strategi för hur stora datamängder ska hanteras, t ex laserdata? Lagras några data i molnet? Finns det någon molnstrategi inom kommunen? Hur ser processerna för datahantering ut? Hur hanteras datakvalitet? Beskrivs datamängder med produktspecifikationer?] 9.2 Mål datalagring [Definiera minst ett tydligt och mätbart mål för datalagring. Vilken typ av datalagring behövs för att hantera de data som samlas in? Vilken typ av datalagring krävs för att klara av att distribuera data till system, applikationer och tjänster såväl internt som externt? Ska all lagring av geodata ske i egen regi och i egna driftsmiljöer eller finns det data som ska lagras av andra eller i samverkan men andra och/eller i molnet? Kan processerna för datahantering effektiviseras och automatiseras? ] 9.3 Handlingsplan datalagring [Definiera handlingsplan för datalagring genom att identifiera de viktigaste åtgärderna och strategierna 10 (14)

11 uppdelat på de närmaste tre åren.] Handlingsplan datalagring Handlingsplan datalagring Handlingsplan datalagring Datadistribution [Datadistribution kan ske både internt och externt och ska ses som sista steget i en kedja där data skapats någon stans, lagrats och sedan ska distribueras för att nå rätt användare.] 10.1 Nuläge datadistribution [Beskriv hur datadistribution sker i nuläget. Om det är möjligt så illustrera gärna datadistributionen med en bild. Vilken teknik används för att skapa tjänster? Vilka tjänster finns tillgängliga internt och externt? Vilka tjänsteformat och vilka standarder används? Används appar? Egenutvecklade eller andras? Finns e-tjänster utvecklade t ex för kommunmedborgare för att kunna köpa/hämta hem en karta? Publiceras öppna data? Vilka dataformat, tjänsteformat och/eller API:er tillhandahålls data via? Vilken metadatastandard används för öppna data? Hur sker datautbyte med myndigheter där det finns avtal om datautbyte t ex Lantmäteriet och Trafikverket. Sker all datadistribution i egen regi? Nyttjas molntjänster för datadistribution?] 10.2 Mål datadistribution Nationella mål för datadistribution Alla geodata finns tillgängliga via tjänster från Från och med 2016 ska befintliga standarder inom geodataområdet användas. Nationella kvalitetskrav finns 2016 framtagna för data som publiceras av parter inom geodatasamverkan i Sverige Mål för datadistribution inom kommunen [Definiera minst ett tydligt och mätbart mål för datadistribution. Använd behovsinventeringen i kapitel 4 som ett av underlagen när målen ska definieras. Ange mål för interna tjänster, t ex vilka geodata ska finnas tillgängliga inom kommunen via tjänster? Vilka tjänsteformat ska nyttjas (t ex WMS, WFS, WPS, Proprietära tjänsteformat)? Ange mål för externa tjänster, t ex vilka geodata ska publiceras via externa tjänster? Ska det vara öppna data eller data som kräver licens? Vilka tjänsteformat ska nyttjas? Vilka dataformat ska publiceras? Ska data tillhandahållas via API:er, t ex REST. Ska andra myndigheters tjänstegränssnitt för datautbyte användas t ex Lantmäteriet BAL-tjänster? 11 (14)

12 10.3 Handlingsplan datadistribution [Definiera handlingsplan för datadistribution genom att identifiera de viktigaste åtgärderna och strategierna uppdelat på de närmaste tre åren.] Handlingsplan datadistribution Handlingsplan datadistribution Handlingsplan datadistribution Organisation 11.1 Nuläge organisation [Beskriv hur nuvarande organisation och ansvar för geodata ser ut inom kommunen. Vilka roller och ansvarsområden finns? Vad görs i egen regi och vad upphandlas externt?] 11.2 Mål organisation [Definiera minst ett tydligt och mätbart mål för datadistribution. Målen för organisation bör reflektera vad som krävs organisatoriskt för att uppfylla övriga mål i geodataplanen.] 11.3 Handlingsplan organisation [Definiera handlingsplan för organsiation genom att identifiera de viktigaste åtgärderna och strategierna uppdelat på de närmaste tre åren.] Handlingsplan datadistribution Handlingsplan datadistribution Handlingsplan datadistribution Ekonomi 12.1 Nuläge Finansiering 12.2 Uppskattad kostnad 2014 Område Handlingsplan Uppskattad kostnad Samverkan Steg 1 - handlingsplan samverkan Samverkan Steg 2 - handlingsplan samverkan Samverkan Steg 3 - handlingsplan samverkan Metadata Metadata Steg 1 - handlingsplan metadata Steg 2 - handlingsplan metadata 12 (14)

13 Datainsamling osv Datalagring Datadistribution Organisation 12.3 Uppskattad kostnad 2015 Område Handlingsplan Uppskattad kostnad Samverkan Steg 1 - handlingsplan samverkan Samverkan Steg 2 - handlingsplan samverkan Samverkan Steg 3 - handlingsplan samverkan Metadata Metadata Datainsamling Steg 1 - handlingsplan metadata Steg 2 - handlingsplan metadata osv Datalagring Datadistribution Organisation 12.4 Uppskattad kostnad 2016 Område Handlingsplan Uppskattad kostnad Samverkan Steg 1 - handlingsplan samverkan Samverkan Steg 2 - handlingsplan samverkan Samverkan Steg 3 - handlingsplan samverkan Metadata Metadata Datainsamling Steg 1 - handlingsplan metadata Steg 2 - handlingsplan metadata osv Datalagring Datadistribution Organisation 13 (14)

14 12.5 Förslag till Finansiering [Beskriv hur finansiering av geodataverksamheten inom kommunen bör hanteras. Vilka övergripande ekonomiska beslut krävs. Finansiering År Summa uppskattad kostnad Kommunbidrag Externa intäkter Interna intäkter Investering Förvaltning Appendix 14 (14)

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

Datahantering. Webinar 4 - Tryggt och säkert

Datahantering. Webinar 4 - Tryggt och säkert Datahantering Webinar 4 - Tryggt och säkert - 2016 Anna Halvarsson Jobbet - GIS ingenjörsutbildningen i Kiruna - GIS och geodata i alla former sedan 1997 - Från 2015-04-01 GITTER Consult AB tillsammans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet

VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Kommunlantmäteriet ansvarar för att genomföra fastighetsbildning, förmedla och utveckla geografisk

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering

GIS-strategi. för Nybro kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2017-04-24 Årlig genomgång av dokumentets aktualitet och vid behov revidering Ansvarig tjänsteman: GIS-strateg 2 Inledning Bakgrund Geografiska

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess A. I samverkan tas enhetliga specifikationer och samverkansprocesser fram Pär Hedén, Lantmäteriet Lars Malmestål, Järfälla kommun B. Nationella geodetiska referenssystem

Läs mer

Strategi för en GIS-samordnare

Strategi för en GIS-samordnare Strategi för en GIS-samordnare Min bakgrund Naturgeograf från Stockholms universitet 1988 Jobbat i branschen sedan 1984 GIS-konsult, utbildare och projektledare Varit chef för webbutveckling i 12 år Projektledare

Läs mer

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet

Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hitta Vindkraften med hjälp av molnet Hur kan kartan och geografiska analyser hjälpa till att ta rätta beslut vid vindkraftsplanering? Metria ger svaren och förklarar hur man smart kan samla all nödvändig

Läs mer

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert MSB 2:4 projektet Tryggt & Säkert Luleå 2016-02-18 Anneli Sundvall, Lantmäteriet Projektet Utveckling av Norr- och Västerbottens kommuners förmåga att kommunicera geodata för samverkan vid kriser en del

Läs mer

Inget svar

Inget svar 14 12 10 8 6 4 2 0 Inget svar 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 GIS-samordnare Beredskapssamordnare Finns det ett etablerat samarbete mellan krisledning/räddningsledning och GIS

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Allan Almkvist, Malmö stad Peter Lundin, Agima Management Agenda Presentation deltagare Syfte

Läs mer

När geografisk information blir allas egendom

När geografisk information blir allas egendom När geografisk information blir allas egendom Martin Davidson Kartdagarna och GIT-Mässan, 2012-03-27 Presentation Martin Davidson Affärsenhetschef Utveckling Metria Bor i Luleå med min fru och mina tvillingar

Läs mer

Johanna Fröjdenlund, Lantmäteriet. Nationella geodata i 3D (4D) Kf Stockholm läns geodataråd,

Johanna Fröjdenlund, Lantmäteriet. Nationella geodata i 3D (4D) Kf Stockholm läns geodataråd, Johanna Fröjdenlund, Lantmäteriet Nationella geodata i 3D (4D) Kf Stockholm läns geodataråd, 151105 Den Nationella höjdmodellen har banat väg för det fortsatta arbetet med geodata i 3D Vad ska vi prata

Läs mer

Hydrografi. Version PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer. Laserdata/ Höjdmodell

Hydrografi. Version PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer. Laserdata/ Höjdmodell PROCESSBESKRIVNING Hydrografi Version 2015-03-20 Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER

Läs mer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Flygbild/ Ortofoto Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER OCH

Läs mer

Vad är. Geodatasamverkan?

Vad är. Geodatasamverkan? Vad är Geodatasamverkan? 1 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system,

Läs mer

Välkommen till en information om Svensk geoprocess

Välkommen till en information om Svensk geoprocess Välkommen till en information om Vi kommer att använda oss av några få mentometerfrågor. Du använder din telefon. Du aktivera nu tjänsten före sessionen startar med: Via appen Position 2015 under program

Läs mer

HMK SyostGIS

HMK SyostGIS HMK 2014 SyostGIS 2014-11-11 C Bakgrund HMK HMK Handbok till Mätningskungörelsen gavs ut 1993-1995 Teknikbeskrivningar samt stöd för kvalitetskontroll och upphandling av mättjänster 9 delar HMK-Geodesi,

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Kartan i kommunala e-tjänster Strategival för att använda kartan i kommunala e-tjänster Johan Peterson och Mikael Elmquist Sweco Örebro länskarta

Läs mer

Samverkan kring geodataförsörjning till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Mathias Rantanen

Samverkan kring geodataförsörjning till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Mathias Rantanen Samverkan kring geodataförsörjning till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Mathias Rantanen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Kort om kommunen 43 803 invånare Ca 73 kvm

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

Geodatatjänster med Open Source

Geodatatjänster med Open Source Geodatatjänster med Open Source Eric Jeansson GIS-chef Open Source Varför väljer man en öppen källa som ett alternativ? Open Source Varför väljer man Open Source som ett alternativ? Ekonomiska fördelar?

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess 1. Målen 2. Läget december 2014 3. Hemsidan Bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Läs mer

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert MSB 2:4 projektet Tryggt & Säkert SydostGIS Karlskrona 2016-11-23 Anneli Sundvall, Lantmäteriet Innehåll Vem är jag Bakgrund Projektet Reflektioner Jobbet - Luleå Tekniska universitet - GIS och geodata

Läs mer

Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12. Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer

Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12. Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12 Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer Arbetsgrupp DPS och samverkansprocess Uppdragspersoner: - - - Referenspersoner:

Läs mer

Markdetaljer. Version 1.0 2015-05-11 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Markdetaljer. Version 1.0 2015-05-11 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Markdetaljer Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter Markdetaljer_ 1(12) UPPHOVSMAN Svensk geoprocess

Läs mer

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert MSB 2:4 projektet Tryggt & Säkert Umeå 2016-11-30 Anneli Sundvall, Lantmäteriet Vilka är vi? Anneli Sundvall Anders Grönlund Anna Halvarsson Utveckling av Norr- och Västerbottens kommuners förmåga att

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata

Nationell GIS-policy för länsstyrelserna. VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy för länsstyrelserna VISION: Länsstyrelserna ska vara bäst i myndighetssverige på att använda, förvalta och producera geodata Nationell GIS-policy - kort historik - Övergång till gemensam

Läs mer

WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna

WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna WORKSHOP Geodatasamverkan 17 februari 2012 Sammanställning av frågor och ämnen som diskuterades under Bikuporna 1 Geodatasamverkan I samband med Föreningen Geografisk Informationssamverkan i Stockholms

Läs mer

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Johan Fransson Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Ansvarig för: Markfrågor Exploateringsavtal Geodata Gis Organisation 5 Förvaltningar

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016

Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016 Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Karin Bergström, Lantmäteriet Olov Johansson, Metria AB Anna Wallin, Lantmäteriet

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Geodatasamverkan Skåne Höör 29 maj Julie Mostert Öppna geodata för ett effektivare samhälle Varför öppna geodata? Geodata har en särställning Information som adresser, kartor

Läs mer

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012

moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Fungerande GIStjänster i ett svenskt moln Martin Davidson, Metria Danfilip Lundberg, Ljungby kommun MätKart 2012 Innehåll Vad är egentligen ett GIS-moln? Behov som drev Ljungby kommun att lägga delar av

Läs mer

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data

Strategi och användning ndning av stadens geografiska data 1 Strategi och användning ndning av stadens geografiska data Eric Jeansson GIS-chef Stadsbyggnadskontoret GöteborgG 75% av all information som ett företag eller myndighet hanterar har en geografisk koppling

Läs mer

GIS-samverkan Södertörn - Åtta kommuner invånare. GIS-samverkan Södertörn

GIS-samverkan Södertörn - Åtta kommuner invånare. GIS-samverkan Södertörn S:t Isidor 1475 - Åtta kommuner - 415 859 invånare Det dagliga arbetet Gemensam utbildning Gemensamt digitalt vägnät Harmoniserade geodata Lokala handlingsplaner Gemensam handlingsplan Strategi för spridning

Läs mer

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412

Kommunala geodata. Eric Jeansson GIS-chef. Eric Jeansson, 100412 Kommunala geodata Eric Jeansson GIS-chef 1 2 3 Att jobba på kommun hur sexigt är det? 4 5 Kommunala geodata Grunddata Verksamhetsdata 6 Grunddata: Vektoriserad information 7 8 9 Grunddata: Flygbilder 10

Läs mer

Användande av QGIS i Kristianstads kommun

Användande av QGIS i Kristianstads kommun Användande av QGIS i Kristianstads kommun Funkar det? Ja! Karl-Magnus Jönsson, GIS-utvecklare Stadsbyggnadskontoret Kristianstad Kristianstad Jag Karl-Magnus Jönsson GIS-utvecklare Avdelningen för geografisk

Läs mer

Tjänstebaserad uppdatering Byggnader Adresser - Lägenheter

Tjänstebaserad uppdatering Byggnader Adresser - Lägenheter Version 5.1 Tjänstebaserad uppdatering Byggnader Adresser - Lägenheter Division Geodata, Geografisk insamling 2016-10-12 Varför Tjänstebaserad uppdatering Version 5.1 Bidrar till en effektivare insamling

Läs mer

Handlingsplan Öppna geodata

Handlingsplan Öppna geodata version 1.0 Handlingsplan Öppna geodata Lantmäteriet SKL Kommunerna Bakgrund Lantmäteriet och kommunerna verkar på geodatamarknaden och ombesörjer tillsammans att det finns rikstäckande högkvalitativ geodata

Läs mer

Geodata för blåljus - en gemensam bakgrundskarta

Geodata för blåljus - en gemensam bakgrundskarta Geodata för blåljus - en gemensam bakgrundskarta Konferens för räddningscheferna i sydsverige Tylösand 24 augusti 2017 Mia Vallberg och Hans-Olov Andersson, Lantmäteriet Gemensam bakgrundskarta Geodata

Läs mer

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation.

PM 1(10) Med begreppet resurs menas någon typ av företeelse exempelvis data, tjänst, applikation. PM 1(10) 2017-05-01 Vägledning metadata 1 Inledning Detta är en översiktlig beskrivning av metadata som ger en introducerande beskrivning av vad det är och hur metadata används i den nationella Infrastrukturen

Läs mer

HMK. Geodesi: Teknisk specifikation och metodval. handbok i mät- och kartfrågor

HMK. Geodesi: Teknisk specifikation och metodval. handbok i mät- och kartfrågor HMK handbok i mät- och kartfrågor Geodesi: Teknisk specifikation och metodval Arbetsdokument juli 2015 Förord juli 2015 HMK-Geodesi arbetsdokument 2015 består av fyra dokument som tillsammans utgör HMK-Geodesi.

Läs mer

Vi finns i hela landet. 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping

Vi finns i hela landet. 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping Vår vision: Vi finns i hela landet 5 regioner drygt 30 distrikt Ca 100 kontor huvudkontor i Jönköping Organisation Internt GIS (NAVET) Tekniska bitar! Applikationer Datakällor Arkitektur/utvecklingsstandard

Läs mer

Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015

Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015 Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015 Senaste nytt från projektet Etableringen av mottarverksamheten fortsättningen efter 2016 ES-team och ERS-team Mätningsanvisningar Demomiljöer Svensk

Läs mer

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster

Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster PM 1(13) Geodataportalen - Metadata - Dokumentation av tjänster Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. - ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment

Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov. - ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov - ett utvecklingsprojekt inom Smart Built Environment Inledning 1. Bakgrund 2. Vad är Smart Built Environment? 3. Etapp 1 - Strategier

Läs mer

Handlingsplan för GIS och geodata 2016

Handlingsplan för GIS och geodata 2016 Handlingsplan för GIS och geodata 2016 2016-05-12 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se HANDLINGSPLAN FÖR GIS OCH GEODATA

Läs mer

Strategi för 3D-geodata

Strategi för 3D-geodata Strategi för 3D-geodata ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment Allan Almqvist, senior advisor, Malmö stadsbyggnadskontor 3D-strategi för Malmö stad Utmaningar Ja, det här funkar ju

Läs mer

Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt. Inriktning av arbetet

Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt. Inriktning av arbetet Geodatarådets handlingsplan för 2018 och framåt Inriktning av arbetet Mål 2016-2020 Utvecklad samverkan för öppna och användbara geodata via tjänster Geodata är öppna Geodata är användbara Geodata är

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009

Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Geodataportalen www.geodata.se Fjärranalysseminariet 10-11 feb 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet 1 Geodatastrategins insatsområden Samverkan Informations struktur Teknisk infrastruktur Metadata Geodetiska

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess Senaste nytt från samverkansprojektet Svensk geoprocess. Hur är dagsläget och vad händer härnäst inom projektet? Allan Almqvist, stadsingenjör, Malmö stad 1. Målen

Läs mer

Tack för att du svarar på ULI Geoforums enkätundersökning om användning av geografisk information och geografisk IT i offentlig sektor.

Tack för att du svarar på ULI Geoforums enkätundersökning om användning av geografisk information och geografisk IT i offentlig sektor. Introduktion Tack för att du svarar på ULI Geoforums enkätundersökning om användning av geografisk information och geografisk IT i offentlig sektor. Tänk på att svara för hela din organisation, inte bara

Läs mer

Objekthöjd och objekttäckning ett attribut inom Nationella marktäckedata

Objekthöjd och objekttäckning ett attribut inom Nationella marktäckedata Objekthöjd och objekttäckning ett attribut inom Nationella marktäckedata Produktbeskrivning Utgåva 0.2 2017-06-22 NATURVÅRDSVERKET Version Datum Ändrade avsnitt Anmärkningar Författare 0.1 2017-05-21 Första

Läs mer

Geodata ny organisation

Geodata ny organisation Erfarenheter av geodatasamverkan Samverkan ökar användningen av geodata Lars Fredén, chef geodataavdelningen Göteborgs Stad 1 Vision Göteborgs Stad skall vara ett föredöme gällande användande av geodata

Läs mer

Data att använda i er verksamhet? Anika Henriksson Jakob Jansson Jakob Engvall Susanne Jonsson

Data att använda i er verksamhet? Anika Henriksson Jakob Jansson Jakob Engvall Susanne Jonsson Data att använda i er verksamhet? Anika Henriksson Jakob Jansson Jakob Engvall Susanne Jonsson Data att använda, kunskaper att inhämta Presentation av oss Byggnadsnamn Laserdata Nationella geodata i 3D

Läs mer

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Maria Rydqvist Boverket Bild 1 av 32 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det går att komma fram

Läs mer

Strategi för 3D-geodata

Strategi för 3D-geodata Strategi för 3D-geodata ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment Allan Almqvist, senior advisor, Malmö stadsbyggnadskontor Så arbetar vi idag med 3D i kommunerna Vad har vi för utmaningar?

Läs mer

Underlag för taxekonstruktion

Underlag för taxekonstruktion Underlag för taxekonstruktion Kristina Isacsson, SKL Kommunala Lantmäteridagarna 2016-11-24 Kommunen väljer metod och upprättar taxa Måste taxan se ut på ett visst sätt? Nej! SKL tar fram underlag till

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Delprojekt Teknikutveckling

Delprojekt Teknikutveckling Delprojekt Teknikutveckling Tillgängliggöra och använda en gemensam lösning för regional lagring och utbyte av geografisk information Tillgängliggöra och använda en gemensam lösning för att tillhandahålla

Läs mer

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping Riktlinje 2017-04-03 3D och visualisering i Norrköping KS 2016/0805-8 Antagen av kommunstyrelsen 2017-02-27 Denna riktlinje syftar till att fungera vägledande för arbetet med visualisering och modellering

Läs mer

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0 Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg Version 4.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 4.0 2016-01-07 Version 4.0 är den första versionen Jenny Rassmus

Läs mer

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode

GIS i molnet. GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB. -En del av AddNode GIS i molnet GISS After Work, 13 oktober 2011 Roger Hamrén Cartesia GIS AB Agenda Så vad menar vi med molnet?» Jo för oss är molnet egentligen en samling servrar som kan nås över Internet eller över ett

Läs mer

Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt SydostGIS Ulrika Johansson Lantmäteriet

Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt SydostGIS Ulrika Johansson Lantmäteriet Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt SydostGIS 2016-11-23 Ulrika Johansson Lantmäteriet Det behövs en gemensam Blåljuskarta http://www.lantmateriet.se/blaljus Kartstöd för blåljusaktörerna

Läs mer

Geodata för blåljus. Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt. Tryggt & Säkert. Ulrika Johansson Lantmäteriet. i Umeå 30 november Luleå 1 december

Geodata för blåljus. Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt. Tryggt & Säkert. Ulrika Johansson Lantmäteriet. i Umeå 30 november Luleå 1 december Geodata för blåljus Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt Tryggt & Säkert i Umeå 30 november Luleå 1 december Ulrika Johansson Lantmäteriet Det behövs en gemensam Blåljuskarta http://www.lantmateriet.se/blaljus

Läs mer

Gemensam mät-, kart- och GIS-plattform för åtta Södertörnskommuner

Gemensam mät-, kart- och GIS-plattform för åtta Södertörnskommuner Gemensam mät-, kart- och GIS-plattform för åtta Södertörnskommuner Södertörnsplattformen-SGD (Södertörns GeoData) Sanna Sparr Olivier, Botkyrka kommun, ordf i GIS-samverkan Södertörn Christer Pihl, T-kartor

Läs mer

Tjänster som skapar nytta i esamhället? Jörgen Sandström

Tjänster som skapar nytta i esamhället? Jörgen Sandström Tjänster som skapar nytta i esamhället? Jörgen Sandström esamhället är ojämnt fördelat - Särskilt mindre kommuner har mycket svårt att göra den förändringsresa som e-förvaltning innebär. - För att överbrygga

Läs mer

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner

Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Katrin Falk Illustratör Cecilia Lundgren Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 1 Geodatasamverkan möjligheter för Sveriges kommuner Geodatasamverkan Översyn

Läs mer

Resultatsammanställning Lägesbild GI Sverige offentliga sektorn 2013 en undersökning av ULI Geoforum

Resultatsammanställning Lägesbild GI Sverige offentliga sektorn 2013 en undersökning av ULI Geoforum Resultatsammanställning Fråga 1a Vilken typ av organisation arbetar du på? landsting 2% myndighet 37% kommun 61% 292 svaranden Fråga 1b Har din organisation rikstäckande verksamhet? 1% Ja 30% Nej 69% 292

Läs mer

Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB

Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB 2016-2020 NVDB-rådet 2016-05-11 Dokumenttitel: Inriktning för utveckling av och samverkan kring NVDB 2016-2020 Skapat av: Tomas Löfgren Dokumentdatum:

Läs mer

Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun

Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun Geodata för Blåljus Att tänka på för dig som arbetar med datainsamling i en kommun För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap. Karta och positionering används både hos larmcentral

Läs mer

Lantmäteriet bidrar till samhällsnytta

Lantmäteriet bidrar till samhällsnytta Lantmäteriet bidrar till samhällsnytta Ulf Eriksson - Division Geodata Alla behöver aktuella geodata För att öppna geodata ska bli verklighet behövs: Politiska beslut om finansiering Politiska beslut

Läs mer

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun

Outsourcad lagring och drift. Ljungby kommun Outsourcad lagring och drift Ljungby kommun Danfilip Lundberg GIS-Samordnare Bakgrund - 2007 Lokal installation av programvaror, hög belastning på IT-avd med uppdateringar, programkörningsfel, m.m. Hantering

Läs mer

Geodata och tjänster från Lantmäteriet som ingår i FUK 25 nov 2014 Lunds universitet

Geodata och tjänster från Lantmäteriet som ingår i FUK 25 nov 2014 Lunds universitet Geodata och tjänster från Lantmäteriet som ingår i FUK 25 nov 2014 Lunds universitet Julie Mostert Innehåll Lantmäteriets Geodata som ingår i FUK Geodata för nedladdning Geodatatjänster Övrigt av intresse

Läs mer

Analys. Samverkansprocess. tema Flygbild/Ortofoto 2014-10-31

Analys. Samverkansprocess. tema Flygbild/Ortofoto 2014-10-31 Tema Flygbild/Ortofoto SKL, kommunerna & Lantmäteriet Version 1.0 Anna Wallin i samverkan Sida: 1 (15) Analys Samverkansprocess tema Flygbild/Ortofoto Filnamn: C:\Users\annsve\AppData\Local\Temp\Analys_samverkansprocess_Flygbild_Ortofoto_v1.0

Läs mer

Vilken är den största nyttan med att införa Svensk geoprocess i din organisation?

Vilken är den största nyttan med att införa Svensk geoprocess i din organisation? Resultat från workshop på GISS seminarium om Svensk geoprocess, 2016-10-18 Drygt 60 personer i 10 grupper diskuterade kring nyttor, stödfunktioner och samverkansområden. Detta är en sammanställning av

Läs mer

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar

ISM. ISM Independent Spatial Management. Effektiva och unika organisationslösningar ISM I N T E R O P E R A B I L I T E T M E T A D A T A S P A T I A L W M S G I S O P E N S O U R C E A R B E T S F L Ö D E N W F S I N S P I R E O R A C L E H I S T O R I K V E R S I O N H A N T E R I N

Läs mer

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk

Vägen fram för ArcGIS for Server. Johnny Björk Vägen fram för ArcGIS for Server Johnny Björk Vart är ArcGIS for Server påväg? Webb GIS Johnny Björk Vart är Webb GIS påväg? Nyckelteman i plattformen Vilka visioner har vi med server Pågående projekt

Läs mer

Gemensam ajourhållning av ett sammanhållet byggnadsobjekt

Gemensam ajourhållning av ett sammanhållet byggnadsobjekt Gemensam ajourhållning av ett sammanhållet byggnadsobjekt Kommunala Lantmäteridagar Göteborg 18-19 maj 2011 Ulrika Johansson, Ulrika Roos 2011-05-20, Kommunala Lantmäteridagar 2011 Gemensam ajourhållning

Läs mer

Digitala Eskilstuna geografiskt. Helena Ringmar Strategisk GIS-samordnare

Digitala Eskilstuna geografiskt. Helena Ringmar Strategisk GIS-samordnare Digitala Eskilstuna geografiskt Helena Ringmar Strategisk GIS-samordnare 2016-04-26 Riktlinjer för geografisk information i Eskilstuna kommunkoncern Beslutade i KF 2015-09-24 Varför? Digitala Eskilstuna

Läs mer

GITTER Anna Halvarsson

GITTER Anna Halvarsson GITTER Anna Halvarsson 070-508 86 14 anna.halvarsson@gitter.se Under hösten 2015 har en rad aktiviteter genomförts inom ramen för projektet Utveckling av Norroch Västerbottens kommuners förmåga att kommunicera

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 2014-03-28 Utkast till

Läs mer

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända

Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Uppföljning av handlingsplan för Lantmäteriet som geodatasamordnare 2014 2014-04-10 Strategiskt mål Status Kommentar Mål 1 Nyttorna med infrastrukturen är kända Goda exempel på nyttor och möjligheter med

Läs mer

Nationella geodata i 3D

Nationella geodata i 3D Nationella geodata i 3D GIS Östergötland, GISiDé, Norrköping, 2016-10-27 Mikael R Johansson, Produktutvecklare, Lantmäteriet Läget i Europa 2014 Så gott som all forskning om och användning av geodata i

Läs mer

HMK. HMK-Geodesi Workshop. 17 juni 2013 GRUPPDISKUSSION GRUPP 1. HMK Geodesi, Workshop KTH 2013-06-17. - en handbok i mät- och kartfrågor

HMK. HMK-Geodesi Workshop. 17 juni 2013 GRUPPDISKUSSION GRUPP 1. HMK Geodesi, Workshop KTH 2013-06-17. - en handbok i mät- och kartfrågor HMK - en handbok i mät- och kartfrågor HMK-Geodesi Workshop 17 juni 2013 GRUPPDISKUSSION GRUPP 1 HMK Geodesi, Workshop KTH 2013-06-17 Diskussion 1 - Struktur och kärndokument Struktur: Synpunkter på strukturen

Läs mer

GIS-samverkan Södertörn 2014. Lars Norén Kart- och mätchef, Nynäshamns kommun

GIS-samverkan Södertörn 2014. Lars Norén Kart- och mätchef, Nynäshamns kommun GIS-samverkan Södertörn 2014 Lars Norén Kart- och mätchef, Nynäshamns kommun Agenda Historik och nuläge Organisation Drivkrafter Resultat Fallgropar och framgångsfaktorer VP 2014: Införande SGD Historik

Läs mer

AFTER WORK SWECO POSITION

AFTER WORK SWECO POSITION Rapport från After work hos Sweco Position, 2015-01-14 På after work-arrangemanget hos Sweco Position den 14 januari 2015 fick deltagarna en inblick i hur man arbetar med IT för samhällsutveckling på Sweco

Läs mer

INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION MED WEBBASERAD 3D

INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION MED WEBBASERAD 3D INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH KOMMUNIKATION MED WEBBASERAD 3D Håkan Engman, VD +46703057707 Hakan.engman@agency9.com 1 Agenda Fördelar med webbaserad 3D 3D GIS Stadsplanering och kommunikation Expempel från

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Ulrika Johansson Julie Mostert Regionala geodatasamordnare Öppna geodata Vad är problemet? Andelen avgiftsfinansiering är mycket hög (ca 360 Mkr = ca 65 % av finansieringen)

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

GIS- och geodatastrategi

GIS- och geodatastrategi Bilaga 1 GIS- och geodatastrategi för Finspångs kommun 2016-01-19 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Inledning

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

SPF - sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet och Boverket INFLYTTNING

SPF - sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet och Boverket INFLYTTNING SPF - sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet och Boverket INFLYTTNING SPF - sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt <visa information om landets stompunkter från kommunerna och Lantmäteriet>

Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt <visa information om landets stompunkter från kommunerna och Lantmäteriet> Karin Bergström/Peter Andersson 2013-10-31 Sida: 1 (5) Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt Idén med uppdraget är att

Läs mer