Administrativ service, kommunhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administrativ service, kommunhuset"

Transkript

1 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, Kl Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunhuset , kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Ulrika Liljeberg (C) Justerare Birgitta Jansson (S) 40-56, Viktor Zakrisson (S) 57 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset Underskrift Lena Rasche 1

2 2(4) Närvarolista Beslutande Tjänstgörande ersättare Ledamöter Övriga närvarande Ulrika Liljeberg (C), ordf Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordf Sakarias Winberg (KD), 2:e vice ordf Viktor Zakrisson (S), 3:e vice ordf Kenneth Dahlström (C) Karin Byström (C) Aarno Magnusson (C) Johanna Reichel (M) Erica Strid (KD) Ingrid Rönnblad (S) Krister Ellström (S) Birgitta Jansson (S), ej 57 Inga Westlund (V) Ella Gyllenhak-Liss (MP) Jörgen Winther (BP) Mikael Kyller (KD) Marianne Kronberg (M) Lars Halvarson (S) Liv Lunde-Andersson 57 Mats Blomqvist (BP) Ej tjänstgörande ersättare Marianne Kronberg (M) 40-56, Liv Lunde-Andersson (S) 40-56, Rune Bröms (C) 41-50, Lars-Erik Jansson (S), Lotten Kluck (FP), Mats Stenmark (M) Margaretha Jobs (KD) Per Wiman (KD) Yvonne Ineteg (V) Eric Böwes (MP) Roger Skärberg (MP) Åke Arnesson (BP) Tjänstemän Övriga Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson Nämndsekreterare Lena Rasche Kvalitetsgruppen: Carolina Svedjeland, Yvonne Thorell, Sören Vintheimer, Mikael Fändrik 40 Näringslivschef Per Strid 51 Mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren 51 2

3 3(4) Ärendelista 40 Information från kommunens kvalitetsgrupp 41 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2015 för förskjutningar av 2014 års investeringsprojekt 42 Årsredovisning för Leksands kommun Årsredovisning 2014 för Leksandsbostäder AB 44 Svar på medborgarförslag om att öppna Limsjögårdens kök 45 Svar på medborgarförslag om att göra Udden som en trädgårdshylla 46 Svar på medborgarförslag om att göra en cykelväg mellan Leksand och Siljansnäs samt breddning av strandpromenader 47 Svar på medborgarförslag om att göra en gångbro av trä parallellt med Leksandsbron 48 Förstärkningsåtgärder av kommunala tätortsvägar i Noret 49 Ansökan om borgen till Leksands Ridklubb 50 Om- och tillbyggnad av reningsverk i Leksand samt nedläggning av Insjöns avloppsreningsverk 51 Överläggningsärende - Handelspolicy för Leksands kommun 52 Krishanteringsplan och kriskommunikationsplan 55 Kommunfullmäktigeberedning om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun 53 Ingå i gemensam nämnd för språkförmedling 54 Arbetsordning för kommunfullmäktige 56 Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats 57 Bidrag till Leksands kyrkokör - jubileumsresa Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen och 9 LSS - kvartal 4/ Fyllnadsval till utskottet för lärande och stöd, allmänna utskottet, brottsförebyggande rådet och styrelsen för Siljan - Japanstiftelsen efter Sakarias Winberg (KD) avsägelse 60 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 3

4 4(4) 61 Anmälan av inkomna meddelanden 62 s ordförande informerar 63 Kommundirektören informerar 64 Utskottsordförandena informerar 65 Medfinansiering bredbandsutbyggnad Leksandskommun 66 Avsägelse av politiskt uppdrag, ersättare i utskottet för vård och omsorg Lotten Kluck (FP) 4

5 1(1) 40 Information från kommunens kvalitetsgrupp Representanter från kommunens kvalitetsgrupp (Carolina Svedjeland, Sören Vintheimer, Yvonne Thorell och Mikael Fändrik) redovisar från gruppens arbete. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 5

6 1(2) 41 Dnr 2015/580 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2015 för förskjutningar av 2014 års investeringsprojekt Nedan sammanställs förvaltningens äskanden om tilläggsanslag avseende avvikelser mot 2014 års investeringsbudget. Nettoinvesteringarna för år 2014 uppgår till 50,9 miljoner kronor, en avvikelse mot budget 64 miljoner kronor med 13,1 miljoner kronor. Nettoinvesteringar (Mkr) Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse Äskade tilläggsanslag Kommunledning och fastighet Verksamhetsstöd o service Samhällsbyggn o näringsliv Lärande och stöd Vård och omsorg 20,4 22,1 1,7 1,9 5,1 12,4 7,3 6,9 15,5 16,0 0,5 2,7 4,1 5,9 1,8 0,5 0,3 0,7 0,4 0,6 Exploateringsverksamhet 5,5 6,9 1,4 1,7 Summa 50,9 64,0 13,1 14,3 Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt samt planerade och i vissa fall beslutade projekt som ännu inte kommit till utförande. Totalt äskade medel för 2015 uppgår till kronor. Kommundirektör Göran Wigert redogör för ärendet på sammanträdet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Tillstyrka sammanlagt kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 2014 års investeringsprojekt till år

7 2(2) Kommunfullmäktige 7

8 1(3) 42 Dnr 2015/456 Årsredovisning för Leksands kommun 2014 Årets ekonomiska utfall i primärkommunen Det ekonomiska resultatet för 2014 uppgick till 31,7 miljoner kronor (Mkr). Det motsvarar 4,1 % av skatter och bidrag och innebär att budgeten för året överträffades med hela 30,0 Mkr. Med årets resultat uppgår det genomsnittliga överskottet för perioden till 2,8 %. Det långsiktiga målet är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå till 3,0 % av skatter och bidrag. För perioden har ett tillfälligt lägre mål om 2,0 % beslutats utifrån kommande ekonomiska utmaningar under perioden. Huvudsakliga förklaringar till det goda resultatet är: - God budgetföljsamhet av verksamheterna med ett nettoöverskott om 2,2 Mkr mot budget, - Tillämpningen av det nya regelverket för komponentredovisning av anläggningsregistret för samtliga nya investeringar under året samt samtliga fastigheter i anläggningsregistret har gett betydligt lägre årliga avskrivningar, - Positivt finansnetto genom aktieutdelning från Dala Energi AB, lägre med anledning av lägre räntenivåer och amortering av lån samt återvunnen moms, - Låg basbeloppsuppräkning och effekt av att den s.k. bromsen i pensionssystemet har slagit till har inneburit positiva resultateffekter gentemot budget i pensionsmedelsförvaltningen, - Lägre sociala avgifter samt något lägre pris- och lönekompensation än budget, - Reavinster vid försäljning av fastigheter, - Något högre generella statsbidrag men något lägre skatteintäkter har inneburit ett sammantaget litet överskott av skatter och bidrag mot budget. 8

9 2(3) Balanskravsresultatet, det vill säga årets resultat efter avdrag för samtliga realisationsvinster, uppgår till 27,3 Mkr, motsvarande 3,5 % av skatter och bidrag. Tillämpningen av det nya regelverket för komponentredovisning i anläggningsregistret har inneburit en nedskrivning av anläggningstillgångar i form av fastigheter med 24,9 Mkr. Nedskrivningen är enligt regelverket bokad direkt mot eget kapital. Under året har 20,0 Mkr av låneskulden i amorterats ner, från 229 Mkr vid årets början till 209 Mkr. Årets nettoinvesteringar uppgår till 50,9 Mkr mot budget inklusive tilläggsanslag 64,0 Mkr, d.v.s. en positiv avvikelse med 13,1 Mkr. Avvikelsen är främst avhängig av att samtliga äskande investeringar inte hunnit genomföras under året. För några investeringar finns också negativa budgetavvikelser. De största investeringarna under året utgörs av Furuhaga 9,1 Mkr, centrumutveckling 6,0 Mkr, erosionsdämpande åtgärder Rosen 5,0 Mkr samt utvecklingsprojekt Åkerö 4,7 Mkr. En viktig del i den interna kontrollen och verksamhetsstyrningen är regelbunden uppföljning och hög prognossäkerhet. Det ger ökade möjligheter att vidta aktiva åtgärder i tid för att förhindra en negativ ekonomisk utveckling. Den fortsatta månadsvisa uppföljning och prognosgivning som skett löpande under 2014 har fortsatt bidragit till att höja kvaliteten i styrningen. Kommunkoncernen Resultat för kommunkoncernen uppgår till 46,0 Mkr där 31,7 Mkr gäller primärkommunen och 14,3 Mkr bolagen. Årets resultat före bokslutsdispositioner, bolagsskatter och koncernkonsolidering, uppgår för Leksandsbostäder AB till 13,3 Mkr och för Leksand Vatten AB till 3,3 Mkr. Verksamhetsmässiga mål Analys av utfallet av de verksamhetsmässiga målen visar att kommunen i hög grad når de uppdrag som är uppsatta för Många aktiviteter inom verksamheterna bedöms ha bidragit till utvecklingen. Resultaten är dessutom något mer positiva jämfört med Uppföljningen visar dessutom att kommunens invånarantal idag är personer och trenden har varit positiv de senast två åren. Indikatorerna i uppföljningen visar att kommunen i hög grad nått uppdraget att öka befolkningen. Det är dock tydligt att kommunen behöver vidta ytterligare åtgärder för att nå visionen om invånare

10 3(3) Indikatorerna visar mer i detalj de områden som har lägre måluppfyllelse och behöver utvecklas. Dessa sammanfattas under följande områden: Brukarnas nöjdhet med kosten Heltidstjänster Kvalitetsutbudet inom särskilt boende Tillgänglighet (telefonkontakt, öppettider på återvinningscentralen) Kommundirektör Göran Wigert redogör för ärendet på sammanträdet. Beslutsunderlag Årsredovisning för Leksands kommun 2014 s beslut 1. Överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning. s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna årsredovisningen för Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige 10

11 1(1) 43 Dnr 2015/581 Årsredovisning 2014 för Leksandsbostäder AB Leksandsbostäder AB levererar ett starkt ekonomiskt resultat för år Resultatet efter finansiella poster landar på 13,3 miljoner kronor, en förbättring från föregående år med 5,4 miljoner kronor. Soliditeten har stärkts och uppgår till 17,8 %. Tack vare en gynnsam ränteutveckling och lägre driftkostnader har Leksandsbostäder AB kunnat genomföra underhållsinsatser utöver budgeterad nivå. En förstärkt finansiell ställning förbättrar möjligheterna att kunna förverkliga de investeringsplaner som ligger framför Leksandsbostäder AB. Under året har antalet outhyrda lägenheter stadigt minskat och den 1 december var samtliga bostadslägenheter uthyrda. Det var en unik situation, då bolaget inte upplevt detta på många år. Omflyttningen var dock på den vanliga nivån 20 %, en nivå som varit under flera år. Beslutsunderlag Årsredovisning för Leksandsbostäder AB s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna årsredovisning 2014 för Leksandsbostäder AB. Kommunfullmäktige 11

12 1(2) 44 Dnr 2014/1399 Svar på medborgarförslag om att öppna Limsjögårdens kök Maj Rosendahl har inkommit med ett medborgarförslag om att öppna Limsjögårdens kök. Förslagsställaren tycker att det är bra om maten till de äldre lagas i samma lokaler som de bor i. Tanken är också att matlådorna som körs ut till de som bor hemma ska lagas i köket. Idag lagas maten i Gästishallen. Förslagsställaren anser att Gästishallen inte är dimensionerad för att laga så många portioner som det görs idag. En öppning av Limsjögårdens kök skulle enligt förslagsställaren innebära att man inte behöver transportera mat eller använda värmevagnar. Förslaget innebär också enligt förslagsställaren att arbetsbelastningen för personalen minskar. Sektorns/avdelningens bedömning Gästishallen är dimensionerad för att laga ca 1200 portioner per dag. Idag tillagas ca 950 portioner per dag vilket innebär att det finns kapacitet att laga ytterligare ca 250 portioner per dag i Gästishallen. För de boende är de ingen skillnad på kvalitén på maten om den lagas i samma hus som de bor i eller om den transporteras från ett annat kök eftersom den fraktas i värmevagnar. Idag levereras vagnarna direkt till avdelningarna. Om maten skulle lagas i huset så innebär det att personalen ska hämta maten i hallen utanför köket. Det innebär en försämring för personalen. Det går inte att undvika mattransporter och värmevagnar. Idag körs mat från förskolan Källbackens kök till de centrala förskolorna och Gärde skola. Värmevagnar kommer alltid att behövas eftersom man enligt lag måste hålla rätt temperatur på maten. En öppning av Limsjögårdens kök skulle innebära tillagning till 66 boende samt ca 70 matlådor per dag. Tillagning av så få portioner innebär att kockar kommer att få arbeta ensam vissa arbetspass och dessutom varannan helg istället för som idag var tredje helg. 12

13 2(2) Det kan också innebära att man får arbeta i flera olika kök för att få ihop ett schema. Förslaget innebär alltså försämrad arbetsmiljö för personalen. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Maj Rosendahl, daterat Tjänsteutlåtande från kostchef Tullie Sundberg, daterat s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Avslå medborgarförslaget eftersom det för närvarande inte är ekonomiskt försvarbart att öppna Limsjögårdens kök, men samtidigt följa de pågående ärenden om Gästishallens framtida nyttjande och Limsjögårdens planerade ombyggnad. Kommunfullmäktige 13

14 1(2) 45 Dnr 2014/1422 Svar på medborgarförslag om att göra Udden som en trädgårdshylla Gunnar Fändriks har inlämnat medborgarförslag om att utveckla Udden till en mer trivsam plats. Förslaget innebär utveckling av Udden med plats för mer aktiviteter och servering med mera genom att fylla igen ravinen ner till Solvändan, utföra en gångtunnel mellan Norsgatan och Solvändan inklusive en hiss samt att skapa en rondell vid majstångsplatsen med mera. Sektorns/avdelningens bedömning Avdelningen för samhällsbyggnad anser att förslaget om en utveckling av Udden ligger helt i linje med det arbete som genomförs med att stärka Noret i och med den pågående upprustningen av Noret via centrumutvecklingsplanen. Vad gäller Udden så har den definitivt en stor potential att utvecklas och göras mer attraktiv. Här pågår idag en diskussion mellan kommunen och privata intressenter för att hitta en möjlighet att utveckla området. De förslag som inkommit via detta medborgarförslag kommer att diskuteras i dessa samtal för att se om någon del av förslaget är genomförbart. Att fylla igen ravinen ner mot Solvändan har framförts från flera håll. Vid kontakt med Länsstyrelsen i Dalarna framgår att Brömsbacken, som är gångstigen i ravinen, är av stort lokalt kulturhistoriskt intresse för Leksand och är en mycket gammal färdväg med anor flera hundra år bort. Att fylla igen den är inte möjligt utan möjligen allra överst upp mot Norsgatan. Diskussion om detta ska fortsätta att föras med Länsstyrelsens kulturenhet för att kunna se möjligheter för en utveckling i samklang med kulturintressena för området. Att anlägga en hiss ned till Solvändan har utretts i tidigare projekt. Det konstateras att det är en dyr investering som också innebär höga driftskostnader och finansiering för detta saknas i nuläget. 14

15 2(2) Beslutsunderlag Medborgarförslag från Maj Rosendahl, daterat Tjänsteutlåtande från sektorschef Åke Sjöberg, daterat s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Ta med medborgarförslagets idéer om en utveckling av Udden i det arbete och de diskussioner om en utveckling av området som redan pågår. 2. Med hänvisning till sektorns bedömning och beslut 1 ovan anse medborgarförslaget besvarat. Kommunfullmäktige 15

16 1(2) 46 Dnr 2014/1587 Svar på medborgarförslag om att göra en cykelväg mellan Leksand och Siljansnäs samt breddning av strandpromenader Det har kommit in ett medborgarförslag från Sanna Tägt om anläggande av en gång- och cykelväg mellan Leksands tätort (Åkerö) och Siljansnäs (länsväg 938). Sektorns/avdelningens bedömning Trafikenheten delar förslagsställarens uppfattning om att det är angeläget att skapa bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter att kunna gå och cykla mellan Siljansnäs och Leksand. Byggande av en ny gång- och cykelväg är ett alternativ för en bra och trafiksäker lösning. I kommunens cykelplan har aktuella delsträckor prioritet 1 respektive 2. Förutom möjlighet att kunna cykla till och från skola, fritidsaktiviteter och arbete sammanfaller även denna sträckning med förutsättningar och behov för utveckling av cykelturism runt Siljan. Detta är beskrivet och kartlagt i Region Dalarnas rapport Ökad cykelturism i Dalarna med fokus på Siljan och Orsasjön (daterad ). Utifrån denna rapport kommer Region Dalarna tillsammans med Trafikverket och länets kommuner att under våren 2015 starta ett projekt med syfte att fortsätta arbetet med att utveckla cykelturism i Dalarna. Innan man kan bygga en ny gång- och cykelväg krävs bland annat att det genomförts en åtgärdsvalstudie (ÅVS), att det finns vägrätt (genom t.ex. vägplan, detaljplan, servitut) samt att finansiering är löst. Det är ett arbete och process som innebär att det kan ta många år innan det är möjligt att sätta spaden i marken. I dagsläget arbetar Trafikverket med en ny gång- och cykelväg mellan Åkerö och Västanvik. För sträckan mellan Åkerö och Mejeriplan finns en fastslagen vägplan. För delsträckan mellan Mejeriplan och Jobsboden är vägplanen inlämnad för fastställelse. Pengar för att bygga en ny gång- och cykelväg längs denna sträcka finns avsatt i länstransportplanen och målet är att den ska vara färdigställd under

17 2(2) I trafikenhetens uppdrag ingår att kontinuerligt se över vilka åtgärder som är lämpliga och möjliga att genomföra utifrån kommunens cykelplan och övergripande prioriteringar som gjorts i den. För sträckan mellan Västanvik och Siljansnäs finns i dagsläget inga konkreta planer för när och hur byggande av separat gång- och cykelväg kan ske samt om kommunen eller Trafikverket ansvarar för finansiering och genomförande. Breddning av befintliga strandpromenader för att skapa förutsättningar för att även kunna cykla på dessa är en god tanke. I dagsläget är Solvändan skyltad som gångväg med tilläggstavla som anger att det är tillåtet att cykla i gångfart. Liknande lösning kan bli aktuell på fler sträckor om det bedöms lämpligt och möjligt att genomföra. De kommunala avdelningar och förvaltningar som ansvarar för strandpromenader och liknande stråk kan inom sina respektive uppdrag fortsatt se över var det finns förutsättningar för att cyklister och gående kan samsa om utrymmet samt om det finns behov och möjlighet till en breddning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat Medborgarförslag från Sanna Tägt, daterat s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse medborgarförslaget besvarat. 2. Ge sektorn för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag på en uppdatering/aktualisering av nu gällande Cykelplan. Kommunfullmäktige 17

18 1(2) 47 Dnr 2014/1597 Svar på medborgarförslag om att göra en gångbro av trä parallellt med Leksandsbron I ett medborgarförslag från Hoff Sven Hedlund föreslås att en ny gångbro i trä uppförs parallellt med Leksandsbron för gående, barnvagnar och cyklister som leder sina cyklar. Leksandsbron blir för fordon. Förslagsställarens idé är att låta knyta den föreslagna träbron till den viktiga epoken då skog och timmer samt trä i allmänhet spelade en viktig roll för våra förfäder. Sektorns/avdelningens bedömning Detta förslag sammanfaller med behov av goda gång- och cykelförbindelser mellan Åkerö och Noret. Inte minst lika viktigt är behovet av en vägbro för fordonstrafik som ska kunna trafikeras av personbilar och kollektivtrafik med bussar. Vilken lösning som är lämpligast för att tillgodose dessa behov kräver en mer ingående utredning. I Leksands kommuns nya översiktsplan från 2014 visar kommunen sin långsiktiga vision och plan för hela kommunens fysiska utveckling. I den del som berör kommunikationer framhålls att Leksandsbron är en viktig kommunikationslänk som på lång sikt kommer att behöva ersättas av en ny bro. I kommunens översiktsplan föreslås därför att en broutredning bör påbörjas för att klargöra möjligt broläge, konstruktionstyp samt övriga förutsättningar, möjligheter och konsekvenser vid olika lösningar för en framtida ny bro över Österdalälven mellan Noret och Åkerö. I samband med detta arbete kommer frågor gällande gång- och cykeltrafik att beröras liksom möjlighet att en ny bro utförs i trä. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från trafikingenjör Lars Lindblom, daterat Medborgarförslag från Hoff Sven Hedlund, daterat s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Med hänvisning till ärendets beskrivning och bedömning anse medborgarförslaget besvarat. 18

19 2(2) Kommunfullmäktige 19

20 1(2) 48 Dnr 2015/454 Förstärkningsåtgärder av kommunala tätortsvägar i Noret Flera tätortsvägar i Leksands Noret har inte tillräcklig god bärighet för den trafik som belastar våra gator i centrum. Undermålig bärighet beror i huvudsak på att dessa vägar inte är riktigt byggda från början utan ursprunget kan vara enkla åkervägar som med tiden omvandlats till belagda stadsgator. Det finns därför ett uppdämt behov av underhåll och förstärkningsåtgärder på vägar där det saknas en vägkropp anpassad för den trafik som idag trafikerar våra gator. Vägsträckor med bristande bärförmåga uppvisar stora elastiska deformationer (sättningar och hjulspår) vilket bland annat innebär högre kostnader för investeringar i beläggning. Under 2014 har det gjorts borrprov i ett antal gator för att undersöka vägkroppens uppbyggnad och bärighet. Detta underlag har nyttjats för val och dimensionering av erforderliga förstärkningsåtgärder för respektive väg. I centrumutvecklingsplanen planeras att ytskikt längs flera sträckor ska göras om och förnyas. Planerade åtgärder på ytskiktet förutsätter att underliggande vägkropp har en tillräckligt god bärighet för att undvika skador på t.ex. ny sten- och plattsättning. Därför är det angeläget att samordna planerade arbeten i centrumutvecklingsplanen med nödvändiga förstärkningsåtgärder. Det finns även möjlighet till samordningsvinster om dessa arbeten utförs i en gemensamt upphandlad entreprenad. I steg 1 föreslås förstärkningsåtgärder på de sträckor av Sparbanksgatan och Norsgatan som ingår i etapp 3 av centrumutvecklingsplanen. Erforderliga förstärkningsåtgärder för dessa sträckor är kostnadsberäknade till kronor. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från gatuchef Olle Oskarsson och trafikingenjör Lars Lindblom, daterat Kostnadskalkyl steg 1: Norsgatan och Sparbanksgatan, daterad

21 2(2) Yrkande Mats Blomqvist (BP): Investeringen ska finansieras ur budgeten för årets etapp av centrumutvecklingsplanen. Propositionsordning Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag till beslut mot Mats Blomqvists (BP) yrkande om att investeringen ska finansieras ur budgeten för årets etapp av centrumutvecklingsplanen och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag till beslut. s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Bevilja investering med kronor under 2015 för att genomföra förstärkningsåtgärder av aktuella sträckor på Norsgatan och Sparbanksgatan. 2. Investeringen ska finansieras genom de pengar som finns i budget för investeringar i broar och gator. 3. Resterande investeringar för förstärkningsåtgärder av kommunala tätortsvägar i Noret behandlas i samband med ordinarie budgetprocess Reservation Mats Blomqvist (BP) och Inga Westlund (V) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige 21

22 1(2) 49 Dnr 2013/1219 Ansökanom borgen till Leksands Ridklubb Leksands Ridklubb har in en skrivelse daterad och inkommen , dels ansökt om utbetalning av kommunfullmäktige beviljat bidrag om 1,5 miljoner kronor (Mkr) dels ansökt om kommunal borgen för ett lån om 2 miljoner kronor i Leksands Sparbank. Sektorns/avdelningens bedömning Sökning via Upplysningscentralen (UC) ger vid handen att Leksands Ridklubb är en ideell förening och att föreningen äger en fastighet. Ytterliggare uppgifter om fastigheten saknas. Det faktum att det är en ideell förening innebär att det inte är möjligt att utan vidare få någon insyn i föreningens ekonomi. Vidare kan noteras, via sökning under ett under 2015 startat aktiebolag vid namn Leksands Ridklubbs Fastighets AB. Enda registrerad ordinarie ledamot i styrelsen är Leksands ridklubbs ordförande. Ingen ekonomisk redovisning finns ännu registrerad för bolaget. Det finns inget formellt hinder att bevilja borgen på 2 Mkr till Leksands Ridklubb givet att beslutad total ram av kommunfullmäktige för borgensoch ansvarsförbindelser inte överskrids. Total ram beslutad av kommunfullmäktige för borgens- och ansvarsförbindelser, uppgår för närvarande till 535,5 Mkr. Utnyttjat belopp per uppgick till 399,0 Mkr, d.v.s. beslutad ram är 136,5 Mkr högre. Enligt tillgängliga uppgifter har Leksands Ridklubb inte tidigare beviljats någon borgen från kommunen. Kommunen har tidigare år vid enskilda tillfällen beviljat kommunal borgen till bland annat ideella idrottsföreningar när dessa avsett att ta upp lån. Samtidigt kan konstateras att primärkommunen och de kommunala bolagen alla har omfattande investeringsplaner de kommande åren vilket sannolikt kommer att kräva ökad upplåning mot befintligt beslutat borgenstak inom kommunkoncernen. 22

23 2(2) Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat Ansökan om kommunal borgen från Leksands Ridklubb, daterad s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Bevilja Leksands Ridklubb kommunal borgen med 2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige 23

24 1(1) 50 Dnr 2015/409 Om- och tillbyggnad av reningsverk i Leksand samt nedläggning av Insjöns avloppsreningsverk Åtgärdsbehoven vid både Insjöns och Leksands avloppsreningsverk är stora. Dels handlar det om renovering av befintliga delar men även utbyggnation för att möta en förväntad belastningsökning. För att möte dessa behov föreslår Leksand Vatten AB att Insjöns avloppsreningsverk läggs ner och att en överföringsledning för spillvattnet från Insjön till Leksands avloppsreningsverk anläggs. Dessutom föreslår Leksand Vatten AB att en renovering och utbyggnation sker av Leksands avloppsreningsverk. Den totala kostnaden för de föreslagna åtgärderna bedöms uppgå till cirka miljoner kronor. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB, VD Örjan Furn, daterat Protokollsutdrag från styrelsemöte med Leksand Vatten AB Protokollsutdrag från styrelsemöte med Leksand Vatten AB s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Rekommendera Leksand Vatten AB att lägga ner Insjöns avloppsreningsverk. 2. Rekommendera Leksand Vatten AB att anlägga en överföringsledning för spillvatten från Insjön till Leksands avloppsreningsverk. 3. Rekommendera Leksand Vatten AB att renovera och bygga ut Leksands avloppsreningsverk för att klara bedömd framtida belastning från Insjöns och Leksands samhällen med omkringliggande byar. Kommunfullmäktige 24

25 1(2) 51 Dnr 2015/322 Överläggningsärende - Handelspolicy för Leksands kommun En handelspolicy är ett stöddokument som ska visa kommunens ståndpunkter och riktlinjer för lokalisering av nya handelsaktörer i Leksands kommun. Policyn behövs för att öka tydligheten i vilka handelsområden som är prioriterade för olika typ av handel och för fortsatt utveckling i Leksands kommun. Sektorns/avdelningens bedömning Leksands kommun är i behov av en ny handelspolicy. Den tidigare antagna policyn är från 2003 och många av förutsättningarna för etablering av handel i kommunen har förändrats sedan dess. Handel har tillkommit och utvecklas på flera platser, bland annat Hjultorget i Insjön samt etableringar vid Limsjöänget. Framför allt har en kraftig expansion skett i omkringliggande kommuner som också påverkar förutsättningarna för etableringar och utveckling av handeln i Leksands kommun. Handeln i kommunen har under några år varit föremål för olika utredningar och har diskuterats vid flertalet tillfällen. Utredningarna har i viss utsträckning legat till grund för centrumutvecklingsplaner och detaljplaner. Målsättningen med en handelspolicy är att ta tillvara invånarnas och besökarnas intressen ur ett varuförsörjningsperspektiv. Den ska inte begränsa konkurrensen och inte heller detaljstyra utbudet. Näringslivschef Per Strid och mark- och exploateringsansvarig, Martina Hellgren, redogör för ärendet på sammanträdet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat Förslag till handelspolicy, daterad Remissvar från näringslivsorganisationerna s beslut 1. Ta ärendet som ett överläggningsärende vid dagens sammanträde. 25

26 2(2) Administrativ service 26

27 1(2) 52 Dnr 2015/360 Krishanteringsplan och kriskommunikationsplan Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun ha en dokumenterad plan för krishantering, en handlingsplan för hur man hanterarar samhällsstörningar och extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan på verka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ska vidare, med beaktande av riskoch sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Leksands kommun har en risk- och sårbarhetsanalys som är reviderad oktober Denna krishanteringsplan bygger på de händelser som anses rimliga inom Leksands kommun geografiska områdesansvar. Sektorns/avdelningens bedömning En krishanteringsplan består av ett ramdokument där det beskrivs mer allmänt hur kommunens olika instanser organiseras och arbetar i händelse av extraordinär händelse. Som bilaga finns sedan mer detaljerad dokumentation som är ett stöd för de tjänstemän och förtroendevalda som operativ arbetar med den extraordinära händelsen. 27

28 2(2) Dessa bilagor bildar tillsammans en så stor insyn och kunskap om känsliga detaljer kring Leksands kommuns krishantering att de enligt Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) sekretesstämplas i enlighet med 18 kapitlet och 13 Risk- och sårbarhetsanalyser m.m. Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighetsverksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Bilagorna till krishanteringsplanen finns ordnade och tillgängliga för tjänstemän och förtroendevalda inom Leksands kommuns krishanteringsorganisation. För begäran om att ta del av dessa handlingar kontaktas säkerhetsansvarig eller biträdande kommundirektör. Beslutsunderlag Krishanteringsplan, daterad Kriskommunikationsplan Risk- och sårbarhetsanalys, reviderad oktober 2014 s förslag för beslut 1. Anta krishanteringsplan för Leksands kommun. 2. Anta kriskommunikationsplan för Leksands kommun. 3. Tidigare krishanteringsplan och kriskommunikationsplan för Leksands kommun upphör att gälla. Kommunfullmäktige 28

29 1(2) 55 Dnr 2015/453 Kommunfullmäktigeberedning om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun Genom åren har många personer bott och verkat i Leksands kommun. Alla dessa har på olika sätt påverkat andra människor och skeenden och bidragit med sina kunskaper och egenskaper. En del av dessa personer lever kvar i våra minnen, trots att de inte längre finns med oss i livet. En del uppmärksammas på olika sätt, medan många har fallit i glömska eller riskerar att göra det. Nu föreslås en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att ge fullmäktige underlag att kunna uppmärksamma personer som förtjänstfullt levt och verkat här i en positiv anda. Beredningen ska genom en inventering försöka ge en bred bild av både de personer vi redan känner till och kanske redan uppmärksammar, men även av personer som kanske inte fått den uppmärksamhet som de förtjänat. Inventeringen ska försöka spegla alla delar av samhället. Inventeringen ska ske i dialog med enskilda, föreningar, företag och organisationer, samt med andra myndigheter. Med Leksands kommun avses det geografiska område som numer är kommunen, även om den aktuella personen var verksam på en plats som vid den tiden tillhörde en annan kommun. Beredningen ska komma med förslag på hur dessa personer på lämpligt sätt över tid kan uppmärksammas av kommunen eller av andra. Det kan t.ex. handla om att namnge gator, byggnader, platser, utsmyckningar, priser eller liknande efter dessa personer. Särskilda platser och specifika händelser i kommunen kan också förtjäna uppmärksamhet och även detta ingår i beredningens uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C), daterat

30 2(2) s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att inventera, ta fram underlag och komma med förslag på historiska personer och platser i Leksand kom över tid bör uppmärksammas på ett lämpligt sätt. 2. Utse en ledamot per parti i fullmäktige samt en ordförande att utgöra beredningen. 3. Utse Lasse Nygård (C) till ordförande. 4. Utse följande personer till ledamöter: (S) Peter Brask (C) Karin Byström (M) Jakob Stormats (KD) Thomas Gudmundsson (BP) Åke Arnesson (MP) Anna Walsh (V) återkommer med namn (SD) återkommer med namn (FP) Sven Eric Norman 5. Uppdra till beredningen att ha en första återrapport till kommunfullmäktige på första sammanträdet med kommunfullmäktige 2016, samt att lämna skriftlig slutrapport på första sammanträdet efter sommaren Kommunfullmäktige 30

31 1(3) 53 Dnr 2014/1150 Ingå i gemensam nämnd för språkförmedling Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Landstinget Dalarna och Borlänge kommun bildade en gemensam nämnd för språktolkverksamheter den 6 mars Borlänge kommuns tolkförmedling är utförare av verksamheten. Den gemensamma nämnden har möjliggjort ett långsiktigt arbete där god kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången till språktolkar är ett viktigt syfte. Ytterligare åtta kommuner önskar bli medlemmar i nämnden. Bakgrund Den enskildes rätt till tolk framgår av förvaltningslagen. En stor del av samhällstolkning har en stark koppling till myndighetsutövning, exempelvis sjukvård, socialtjänst, domstolsförhandlingar m m. Traditionellt har i princip all samhällstolkning skett via offentligt ägda tolkförmedlingar. Mot bakgrund av detta bedriver Borlänge kommun sedan 1970-talet en tolkförmedling som förmedlar språktolkar. Ett viktigt skäl till att flera kommuner önskar ingå i den gemensamma nämnden är att tolkförmedlingen tillhandahåller tolktjänster med god kvalitet och en organisation som kan svara mot det stora behov av tolkar som finns. Genom att ingå i den gemensamma nämnden krävs ingen upphandling av tolktjänster. För tolkförmedlingen innebär utökningen av antalet medlemmar större möjlighet att bibehålla en kvalitativt god nivå på tolkverksamheten, vilket gagnar den gemensamma nämndens medlemmars behov av tolkar. Borlänge kommuns tolkförmedling har idag sex anställda samt ca 320 tolkar på ett 60-tal språk. Tolkarna är uppdragstagare. Under 2014 förmedlades ca uppdrag och omslutningen var 26 miljoner kronor. Tolkförmedlingen arbetar efter självkostnadsprincipen enligt gällande lagstiftning, Kommunallagen kap 8. Tolkförmedlingen är miljö - och kvalitetscertifierad enligt FR2000. I den gemensamma nämndens reglemente föreslås Borlänge kommun och Landstinget Dalarna ha två ordinarie ledamöter vardera samt växelvis med två års intervall inneha ordförande och vice ordförande posterna och övriga 31

32 2(3) medlemmar en ordinarie ledamot vardera. Skälen till detta är att Landstinget Dalarna har över 65 % av utförda tolkuppdrag samt att Borlänge kommun är utförare av verksamheten. Borlänge kommuns tolkförmedling arrangerar kostnadsfria föreläsningar om hur man talar genom tolk för medlemmarnas tolkanvändare. Barnperspektivet Beslutet innebär direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Hänsyn till barn och ungdomar har tagits. Barn och ungdomar har fått säga sin mening. Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Ja Nej X Sektorns/avdelningens bedömning I och med att Leksands kommun redan idag använder sig av Borlänge kommuns tolkförmedling ser vi det som positivt att även ingå i en gemensam nämnd. Huvudorsaken är att vi på detta sätt kan bli tillgodosedda med en tolkförmedling med en mycket god kvalité. Om vi inte i framtiden skulle vara med i en gemensam nämnd skulle situationer kunna uppstå där vi inte skulle kunna få tillgång till tolkar med bra kvalité i den omfattning vi så önskar. Beslutsunderlag Reglemente för språktolksnämnden i Dalarna Samverkansavtal Samverkansavtal, bilaga 2 a Samverkansavtal, bilaga 2 b Budget 32

33 3(3) s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Leksands kommun ska ingå i den gemensamma Språktolksnämnden i Dalarna. 2. Medlemmar i nämnden är Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, Smedjebackens kommun samt Säters kommun. 3. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga 1 godkänns. 4. Samverkansavtal mellan medlemmarna enligt bilaga 2 med underbilagor 2 a och 2 b godkänns. 5. Budget för den gemensamma nämnden enligt bilaga 3 godkänns. 6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr. o m Beslutet gäller att samtliga parter fattar likalydande beslut avseende punkterna 2-7. Kommunfullmäktige 33

34 1(1) 54 Dnr 2015/582 Arbetsordning för kommunfullmäktige Den nu gällande arbetsordningen för kommunfullmäktige är från 2008 och behöver ses över och omarbetas. Ett förslag till ny arbetsordning har arbetats fram av kommunstyrelsens förvaltning. Beslutsunderlag Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad i april s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta arbetsordningen för kommunfullmäktige. 2. Tidigare arbetsordning beslutad upphör att gälla. Kommunfullmäktige 34

35 1(2) 56 Dnr 2015/354 Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Trafikenheten har tillsammans med stadsarkitekten tagit fram ett förslag på riktlinjer gällande upplåtelse av offentlig plats. Förslaget har utformats i samråd mellan Polis, brandkår, handikappråd, Leksandsbostäder Gata Park samt samhällsbyggnad och näringslivsavdelningen på Leksands kommun. Riktlinjerna är speciellt framtagna för att ge ett samlat stöd till de näringsidkare i Leksand som vill nyttja offentlig plats för egen verksamhet. Det kan gälla för exempelvis anordnande av uteservering eller placering av gatupratare med mera. Den offentliga platsen tillhör alla. Den är allmänhetens plats som man tillfälligt kan få bruka. En tillfällig upplåtelse som är till fördel för en verksamhet får inte bli en nackdel för andra. Ett centrum ska vara trivsamt, öppet och tillgängligt för alla, oavsett om man är rörelsehindrad, synskadad, gammal eller ung. Tillgänglighet innebär bland annat att uteserveringar, gatupratare, varuställ eller blomkrukor är utformade och placerade på ett sådant sätt att göra det möjligt för alla att vistas i Leksands centrum på likvärdiga villkor. Riktlinjerna är också vägledande för hur uteserveringar, möbler och dylikt ska vara utformade och färgsätta i Leksands centrum. En enhetlig utformning, där möbler och färger passar in, styrker platsen identitet och ökar dess attraktivitet. En plats som är vackert utformad och lättillgänglig gör att människor trivs och vill uppehålla sig där. Den som vill använda en offentlig plats inom detaljplanerat område måste enligt ordningslagen ansöka om tillstånd för användningen hos Polisen. Ansökan skickas av polismyndigheten till Leksands kommun för yttrande. Ansökan remitteras till berörda avdelningar inom samhällsbyggnad. I yttrandet kan kommunen meddela villkor som berör skötsel av den offentliga platsen, markanvändningen, avspärrningar, miljön, renhållning, trafiken och eventuella avgifter för återställande. 35

36 2(2) Sektorns/avdelningens bedömning Det övergripande syftet med riktlinjerna är att ge vägledning och stöd i frågor rörande upplåtelse av offentlig plats och att Leksands kommun tydliggör vilka villkor kommunen ställer upp för användning av sådan plats. Genom att riktlinjerna även inkluderar direkta anvisningar till sökande om vem de ska kontakta, var det finns mer information etc kan de också bidra till att underlätta ansökningsprocessen. Riktlinjerna är ett led i att förverkliga visionen om den attraktiva småstaden i samband med centrumutvecklingsplanen. Beslutsunderlag Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats s beslut 1. Anta riktlinjerna för nyttjande av offentligt plats. Trafikenheten Stadsarkitekten 36

37 1(1) 57 Dnr 2015/424 Bidrag till Leksands kyrkokör - jubileumsresa 2015 Leksands kyrkokör har lämnat in en ansökan om ekonomiskt bidrag för sin jubileumsresa Kören kommer att åka till Garda i Italien under Kristi Himmelsfärdshelgen i maj Det är körens jubileumsresa för att fira att Leksands kyrkokör funnits i 125 år. Cirka 40 korister medverkar och kommer att framföra två konserter. Resan blir en stor utgift för körmedlemmarna och en egeninsats för att de ska kunna genomföra detta projekt är ett måste. Kören kommer att hålla en återkomstkonsert under våren i Leksands kyrka där de framför sitt Italien-program. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag från Leksands kyrkokör, daterad Jäv Birgitta Jansson (S) och Marianne Kronberg (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. De deltar inte i behandlingen eller beslutet av ärendet. Liv Lunde- Andersson (S) går in som tjänstgörande ersättare för Birgitta Jansson (S) under denna paragraf. Viktor Zakrisson (S) går in som justerare under denna paragraf. s beslut 1. Avslå Leksands kyrkokörs ansökan om bidrag. Leksands kyrkokör 37

38 1(2) 58 Dnr 2014/425 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen och 9 LSS - kvartal 4/2014. Alla kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser inom vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommunen skall på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige en gång per kvartal. Denna rapportering avser fjärde kvartalet Rapportering har skett till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) När ett beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska utskottet för vård och omsorg anmäla detta till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Datum för verkställigheten ska då anges. Det ligger i utskottet för vård och omsorgs intresse att snarast underrätta kommunstyrelsen och kommunens revisorer så att ärendet kan avföras från vidare granskning. Rapportering avseende fjärde kvartalet 2014 För fjärde kvartalet 2014 fanns inga ej verkställa beslut att rapportera in. För tredje kvartalet 2014 rapporterades ett ej verkställt in. Det inrapporterade ärendet har under fjärde kvartalet verkställts enligt nedan. 38

39 2(2) Datum för gynnande beslut Den enskilde/ Beslutad insats Man född 1926 särskilt boende Upplysningar i ärendet Fr.o.m har personen varit på en korttidsplats i avvaktan på särskilt boende Beslutet verkställs, personen flyttar till särskilt boende. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från systemansvarig Anna-Maria Jerström, daterat s förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Ta del av rapporten och lägga den till handlingarna. Kommunfullmäktige 39

40 1(2) 59 Dnr 2014/1296 Fyllnadsval till utskottet för lärande och stöd, allmänna utskottet, brottsförebyggande rådet och styrelsen för Siljan - Japanstiftelsen efter Sakarias Winberg (KD) avsägelse Sakarias Winberg (KD) har avsagt sig följande uppdrag där beslut ska fattas av kommunstyrelsen: Ledamot och ordförande i utskottet för lärande och stöd Ledamot i allmänna utskottet Ordförande i brottsförebyggande rådet Styrelseledamot i Siljan-Japanstiftelsen Beslutsunderlag Avsägelse från Sakarias Winberg (KD), daterad s beslut 1. Bevilja Sakarias Winberg (KD) avsägelser enligt följande: Ledamot och ordförande i utskottet för lärande och stöd Ledamot i allmänna utskottet Ordförande i brottsförebyggande rådet Styrelseledamot i Siljan-Japanstiftelsen 2. Utse Lotten Kluck (FP) till ledamot och ordförande i utskottet för lärande och stöd till och med Utse Lotten Kluck (FP) till ledamot i allmänna utskottet till och med Utse Mikael Kyller (KD) till ordförande i brottsförebyggande rådet till och med Kristdemokraterna återkommer med namn på ny ledamot i styrelsen för Siljan-Japanstiftelsen. 40

41 2(2) Sakarias Winberg (KD) Lotten Kluck (FP) Mikael Kyller (KD) Löneavdelningen; Sophia Wellander Administrativ service; Lena Rasche Siljan-Japanstiftelsen via Tomoku Hus AB, Insjön 41

42 1(1) 60 Dnr 2015/60 Anmälan av fattade delegeringsbeslut har överlåtet sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Personalärenden /2015 beslutade av chef för lön- och bemanningsenheten Anette Ås-Backlund Personalärenden 1/2014 beslutad av biträdande anläggningschef Markus Andersson Personalärenden 1-7/2015 beslutade av kulturchef Marie Folkesson Delegeringsbeslut utskottet för samhällsbyggnad Delegeringsbeslut utskottet för samhällsbyggnad Delegeringsbeslut utskottet för lärande och stöd Delegeringsbeslut utskottet för vård och omsorg s beslut 1. Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll den 13 april Till handlingarna 42

43 1(1) 61 Dnr 2015/61 Anmälan av inkomna meddelanden En förteckning har upprättats över dokument som inkommit till kommunstyrelsens förvaltning som ska anmälas till kommunstyrelsen. Dokumentdatum Innehåll Protokoll från styrelsen för Dala Vatten och Avfall AB Protokoll från styrelsen för Leksand Vatten AB s beslut 1. Ta ärendet som en information till protokollet. Till handlingarna 43

44 1(1) 62 s ordförande informerar s ordförande informerar om följande: Leksands IF två fullmäktigebeslut träder in i och med att herrarnas hockeylag inte spelar i högsta serien (SHL). Bolagsstämma Leksandsbostäder AB Regionfrågan SKL har haft kongress och utsett Ulrika Liljeberg att vara med i en beredning om demokratifrågor. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. 1. Till handlingarna. 44

45 1(1) 63 Kommundirektören informerar Kommundirektören informerar om följande: Roligt med respons för det arbete som kvalitetsgruppen gör. Den stora flyttstudien undersökning som Kairos future gör - beställd. Kontakt med Migrationsverket inbjudna till Migrationsverket och Boverket för att diskutera långsiktigt hållbara boenden över tid. Till nyanlända. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 45

46 1(2) 64 Utskottsordförandena informerar Ordföranden för utskottet för vård och omsorg informerar om följande: Skissar och tittar på att få fram en annan typ av gruppboenden för framför allt yngre dementa. Planavdelningen har fått i uppdrag att titta på ett nytt demensboende med ca 50 platser. Antalet platser på våra särskilda boenden kommer att minskas för att trycket inte är så stort. Diskussion med bemanningscentrum, erbjuda att öka tjänstgöringsgraden. Acceptera att utföra den tjänstgöringsgraden på en annan plats än där man har sin grundanställning. Ordföranden för utskottet för samhällsbyggnad informerar om följande: Miljöchefen fortsatt sjukskriven, till och med den 30 april Åtgärdsvalstudie påbörjad för Moskogslänken. Centrumutvecklingsplanen, etapp 2 pågår. Invigning den 30 juni Livsmedelsutbildning Krisövning genomförd Möte med Leksands Sparbank om Sparbanksparken och den eventuella rondellen i korsningen Norsgatan/Sparbanksgatan. Bra dialog. 1:e vice ordföranden för utskottet lärande och stöd informerar om följande: Föräldraoro på Åkerö skola. Minskat antal elever till hösten. Det kan betyda större klasser. Minskat antal sökande till Leksands gymnasium till hösten. Två nya inriktningar inrättas på Leksands gymnasium. Försörjningsstödet har ökat i februari 2015 (ensamstående mån i arbetsför ålder). 46

47 2(2) Hög brist på socialsekreterare svårt att få tag på konsulter som kan fylla ut de vakanser som finns. Ett nationellt problem. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 47

48 1(2) 65 Dnr 2015/590 Medfinansiering bredbandsutbyggnad Leksands kommun Leksands kommun behöver vara behjälplig vid fiberanslutning av de byar inom kommunen där marknaden inte är intresserad samtidigt som det nu finns stöd-medel att få från Tillväxtverket som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, s.k. ERUF-medel. För att få del av dessa stödmedel förväntar sig Tillväxtverket att dalakommunerna medfinansierar denna utbyggnad med 50 % av kostnaden vilket innebär 6,8 miljoner kronor (Mkr) för Leksands kommun som också ska intygas till Tillväxtverket via Länsstyrelsens och Region Dalarnas gemensamma kansli för bredbandsutbyggnad. Kommunfullmäktige har i beslut antagit kommunens bredbandsstrategi (Dnr 2012/1232) som har målet att 90 % av kommunens invånare ska ha möjlighet till bredbandsanslutning (100 Mbit/s) senast Detta mål är även ett nationellt och regionalt mål. I dag har ca 14 % av kommunens invånare och företag tillgång till fiber enligt PTS kartläggning. Under 2015 kommer Region Dalarna att tillsammans med Länsstyrelsen förfoga över 100 Mkr från regionala fonden för att bygga ortssammanbindande nät. Dessa medel fördelas till Dalarnas kommuner utifrån vissa kriterier och nyckeltal och ska användas för att ansluta de byar där marknaden inte är intresserad. För att få tillgång till dessa stödmedel för utbyggnad så krävs en 50 % medfinansiering av kommunen. Den beräknade kostnaden för att bygga aktuella sträckor i Leksands kommun är totalt cirka 14 Mkr. Sektorns/avdelningens bedömning Kommunen har sedan 2009 varit mycket aktiv i utbyggnaden av fiber, främst genom det projekt som genomförts tillsammans med Dala Energi. Dala Energi har idag cirka 160 anslutna fiberkunder och därutöver cirka 500 möjliggjorda anslutningar i kommunen. Det kommer att krävas engagemang från många aktörer för att öka anslutningsgraden framöver. Bland annat kommer större ansvar vila på byalag/fiberföreningar för att få till s.k. bya- 48

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service 1(4) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, kl. 16:00-16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00 Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-06-05. Administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, Plenisalen, kl. 13.00-13.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-09

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10

Inga Westlund (V) för Viktor Zakrisson (S) Tjänstemän Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 1-10 1(1) Plats och tid Kommunhuset i Leksand, 13:00-14:40 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Pleinsalen, kl 9.00-10.35 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20

Per Wiman (KD) för Ulrika Liljeberg (C) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 13-20 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Leksand kl. 13.00-13.35-13.35 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Sakarias Winberg (KD)

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109

Mats Oscarsson (S) för Eric Böwes (MP) Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson. Underskrifter Paragrafer 104-109 1(1) Plats och tid Kommunhuset, kl. 13:00-15.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C)

Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl. 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP)

Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) 1(2) Plats och tid Musikskolan, 08:30 11:30 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck, (FP) ordförande Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg (S) Anna Walsh (MP) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service SAANTRÄDESPRTKLL (3) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, kl..00-4.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (), :e vice ordförande Lars-Erik Jansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Tjänstgörande ersättare Lars-Bertil

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén Hedvall (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön i kommunhuset, 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Beth Holtzmann (S) Ewa Lysén

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande 1(2) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, kl 9.00-11.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Margareta Jobs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tolkförmedlingens lokaler, Wallingatan kl

Tolkförmedlingens lokaler, Wallingatan kl sid 1(14) Plats och tid Tolkförmedlingens lokaler, Wallingatan kl. 13.30-.15.10 ande Ersättare Per-Inge Nyberg (S), Landstinget Dalarna, ordförande Kenneth Persson (S), Borlänge kommun, vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset Plenisalen, kl 9.00-10.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 14.30 16.00 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C) Pernilla Ekelund (FP) Susanne Rosenström,

Läs mer

Lotten Kluck (L) ordf. Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf. Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S)

Lotten Kluck (L) ordf. Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf. Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S) 1(2) Plats och tid Insjörummet, 08:30 11:50 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (L) ordf. Marianne Kronberg (M) 1:e vice ordf. Birgitta Pettersson (C) Rose-Marie Svanborg (S) Tjänstgörande ersättare Liv

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(14) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:00 19:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Eva Jonasson (FP) för Anna-Maria Hallberg (C) Inga-Lill Öhman (M) för Kerstin Marits (M)

Eva Jonasson (FP) för Anna-Maria Hallberg (C) Inga-Lill Öhman (M) för Kerstin Marits (M) 1(1) Plats och tid Hagagatan 8, kl. 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C), ordförande Per Wiman (KD), 1:e vice ordförande Liv Lunde-Andersson (S), 2:e vice ordförande Ewa Lysén Hedvall

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Stadhuset, Domnarvsrummet hus E kl

Stadhuset, Domnarvsrummet hus E kl t..djji/00010; I ~Borlänge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sernrnanträdesdaturn sldl(ij) Plats och tkj ande Stadhuset, Domnarvsrummet hus E kl. 13.30-15.20. Per-Inge Nyberg (S), Landstinget Dalarna, ordförande Kenneth

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Mats Stenmark (M), tjänstgörande ersättare för Bengt Park (KD) 157. Elisabet Ingels (C) Therese Lundqvist (C) Mats Stenmark (M), 150-156

Mats Stenmark (M), tjänstgörande ersättare för Bengt Park (KD) 157. Elisabet Ingels (C) Therese Lundqvist (C) Mats Stenmark (M), 150-156 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 13:00-14:45 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD) 1 (14) Plats och tid Blosset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00-15:00 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden

Datum. ... Eva Saaw. ... Roger Eklund. ... Lena Jonsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rättvik

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rättvik 1(2) Plats och tid Alléskolan, 13:30-15.00 Beslutande Ledamöter Lotten Kluck (L), ordförande Lars Halvarsson (S) Barbro Aastrup (S) Henrieta Vedberg (M) Tjänstgörande ersättare Marianne Kronberg (M), tjänstgörande

Läs mer