Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 Innehåll A Årsstämma kommande rapporter... 2 Detta är OEM International Historik Sammandrag VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad och konkurrenter Koncernstruktur Division Automation Division Components Division Production Technology Medarbetare Kvalitet, miljö och etik Ledande befattningshavare Bolagsstyrning och styrelse EKONOMISK REDOVISNING Fem år i koncernöversikt Nyckeltal de senaste fem åren Förvaltningsberättelse FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Resultaträkningar Balansräkningar Förändringar av eget kapital Kassafl ödesanalyser FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET Resultaträkningar Balansräkningar Förändringar av eget kapital Kassafl ödesanalyser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse Detta är OE OEM är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. Koncernen består av 26 rörelsedrivande enheter med verksamhet i 13 länder. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. O n Lä OEM-aktien Aktieägarfördelning Nyckeltal för OEM-aktien Aktieägarstatistik Aktiekapitalets utveckling Defi nitioner Adresser OEM Historik 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland Bolaget introduceras på börsens OTC-lista. Omsättningen uppgår till ca 30 MSEK Omsätt översti gången 1974 Agenturbolaget OEM Automatic AB startas av familjerna Franzén och Svenberg Industri AB Refl ex förvärvas Det första dotterbolaget utanför Norden etableras i England

3 ktieutveckling EM är börsnoterat sedan 1983 för ärvarande på OMX Small Capital. s mer på sidorna (SEK) OEM International B OMXSPI M International Division Automation Elkomponenter, flödeskomponenter och installationskomponenter. Division Components Lager, tätningar och apparatkomponenter. Division Production Technology Maskiner, insatsmaterial och support till elektronikproduktion. Läs mer på sidorna Läs mer på sidorna Läs mer på sidorna tningen ger för första 100 MSEK A. Karlsongruppen förvärvas OEM International och Cyncrona (också noterat på OTC-listan) går ihop. Cyncrona blir en 3:e delkoncern Koncernens stabiliseras på 30% lägre omsättning än Industri AB Refl ex avyttras Tre företagsförvärv genomförs Jörgen Zahlin ny VD. Förvärv av grupp JMS Systemhydraulik Förvärv av Telfa Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit. t r OEM International bildas och blir moderbolag i koncernen. Produktområde elektronik bryts loss ur OEM Automatic och bildar ett separat bolag OEM Component Ny koncernstruktur. Bolagen fördelas på två delkoncerner, OEM Industrial Components och OEM Systemteknik Fyra företagsförvärv genomförs Nedgången i telekom drabbar OEM hårt med stor omsättningsminskning OEM 30 år. Fortsatt renodling och effektivisering. Resultatet ökar med 55% Koncernen etablerar sig i Tjeckien genom förvärv av EIG. Avyttring av grupp JMS Systemhydraulik.

4 Sammandrag 2008 OEM växte och fortsatte förbättra lönsamheten under året. Sammanfattningsvis kan följande punkter nämnas: Omsättningen ökade med 12% till MSEK (1 482) Exklusive förvärv ökade omsättningen med 5% Resultatet före skatt ökade med 13% till 157 MSEK (139) Två förvärv genomförda OEM Automatic ökade omsättningen med 19% till MSEK och rörelseresultatet ökade med 24% till 122 MSEK OEM Electronics minskade omsättningen med 8% till 253 MSEK och rörelseresultatet ökade med 15% till 17 MSEK Cyncrona ökade omsättningen med 19% till 223 MSEK och rörelseresultatet ökade med 133% till 10 MSEK Development ökade omsättningen med 3% till 186 MSEK och rörelseresultatet minskade med 55% till 6 MSEK Koncernen i siffror Nettoomsättning (MSEK) Resultat före skatt (MSEK) Årets resultat (MSEK) Vinst per aktie (SEK) 5,05 4,43 Kassafl öde per aktie (SEK) 6,98 1,91 Eget kapital per aktie (SEK) 25,51 22,88 Föreslagen utdelning per aktie (SEK) 3,00 3,00 Räntabilitet på eget kapital (%) Soliditet (%) Börskurs vid periodens slut (SEK) 35,00 42,90 Börsvärde vid periodens slut (MSEK) Medelantal anställda (Antal) SAMMANDRAG 2008 OEM ÅRSREDOVISNING

5

6 VD har ordet 2008 blev ett av OEMs bästa år någonsin trots en kraftig konjunkturavmattning mot slutet av året. Den generella efterfrågan var stark under de tre första kvartalen men föll de sista månaderna i de flesta branscher. Totalt sett ökade omsättningen med 12% och rörelseresultatet med 13%. 6 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 VD HAR ORDET

7 REKORDÅR OEM Automatic, den största delen inom koncernen, ökade omsättningen med 19% och rörelseresultatet med 24%. De svenska verksamheterna gjorde ett starkt resultat under hela 2008, till viss del hjälpt av den försvagade svenska kronan. Verksamheterna utanför Sverige hade minskande efterfrågan under andra halvåret vilket gjorde att rörelseresultatet föll under sista kvartalet. OEM Electronics påbörjade avvecklingen av produktområde Semiconductor under första kvartalet. Det innebär att verksamheten inriktas mot apparatkomponenter, där det finns förutsättningar för högre marginaler. Omsättningen minskade till följd av förändringen, men rörelseresultatet ökade med 15%. Cyncrona hade god efterfrågan i Sverige och Norge, vilket ökat omsättningen med 19% och rörelseresultatet med 133%. Införandet av en pannordisk organisation ökar effektiviteten och förutsättningarna för lönsamhet. Efterfrågan på produktionsutrustning till elektronikindustrin är ojämn och en flexibel organisation är viktig för konkurrenskraften. Development har inte nått tillväxtmålen, vilket lett till att omstrukturering av verksamheten påbörjades under sista kvartalet Omsättningen exklusive förvärv minskade med 6% under året och rörelseresultatet belastat med omställningskostnader minskade med 55%. ORGANISK TILLVÄXT SKAPAR STARKA ORGANISATIONER Den organiska tillväxten var under de första tre kvartalen 7% men sjönk under sista kvartalet ned till 5% för helåret, till följd av den försämrade konjunkturen. En organisk tillväxt är ett bevis för att kunderbjudandet är konkurrenskraftigt. Organisationens kreativitet, effektivitet och kvalitet tillsammans med ett nära samarbete med kunderna ska göra att den organiska tillväxten ska överstiga 7% per år över tiden. FÖRVÄRV GER SPÄNNANDE MÖJLIGHETER Förvärv är en förutsättning för att nå koncernens tillväxtmål på 15%. Två förvärv genomfördes under 2008 och bidrar med 130 MSEK på årsbasis. I oktober förvärvades verksamheten i OK Kaapelit, Finland. Förvärvet innebär att den finska verksamheten stärker sitt produkterbjudande, samtidigt som möjligheter ges till lansering av kabelsortiment på nya geografiska marknader. I november förvärvades Elektro Elco i Bankeryd som marknadsför produkter för belysning och elinstallation. Förvärvet stärker positionen på installationsmarknaden samtidigt som belysningssortimentet öppnar nya geografiska marknader. Bägge dessa verksamheter är bra exempel på förvärv som stärker vår marknadsposition och skapar nya tillväxtmöjligheter. FÖRBÄTTRAD KONKURRENSKRAFT GENOM NYTT LOGISTIKCENTRUM Under hösten påbörjades arbetet med ett nytt logistikcentrum i Tranås, vilket är ett steg i att göra logistik till ett mer betydande konkurrensmedel. Logistikcentrat kommer att förbättra konkurrenskraften genom utökad service och högre effektivitet samtidigt som det på sikt kommer att vara ett nav för all logistik inom koncernen. Större delen av koncernens sortiment kommer att vara tillgängligt för skandinaviska kunder inom 24 timmar och till övriga marknader inom 48 timmar. NY KONCERNSTRUKTUR Från årsskiftet är koncernen organiserad utifrån ett lands- och produktperspektiv med en tydlig ambition att öka tillväxttakten utanför Sverige. Den svenska verksamheten har en stark marknadsposition med fortsatt god tillväxtmöjlighet. De utländska bolagen är förhållandevis små, vilket gör att det finns större potential att både bredda sortimentet och ta marknadsandelar. LÅGKONJUNKTUR OCH FINANSIELL KRIS Det tuffa marknadsläget gör att koncernen tvingas till kostnadsbesparingar för att behålla lönsamhet och konkurrenskraft. Marknadssituationen ger samtidigt möjligheter till viktiga strukturgrepp och utveckling av nya leverantörssamarbeten. En stark balansräkning tillsammans med ett erfaret management gör att vi själva har initiativet hur våra resurser används, vilket är extra viktigt under en lågkonjunktur. STARKT ENGAGEMANG OCH HÅRT ARBETE Det är med stolthet jag ser tillbaka på 2008 och med respekt jag blickar fram mot Styrkan i OEM ligger i företagskulturen som består av lojala, engagerade och ambitiösa medarbetare. Det gör att leverantörer och kunder år efter år väljer att samarbeta med oss. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som med sitt engagemang och hårda arbete både skapat ett bra resultat för 2008 och goda förutsättningar att möta tuffa utmaningar. Jörgen Zahlin VD HAR ORDET OEM ÅRSREDOVISNING

8 Vision, affärsidé, mål och strategier VISION OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. AFFÄRSIDÉ OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. MÅL OEMs målsättning är att upprätthålla en stabil tillväxt tillsammans med god avkastning på eget kapital med begränsad finansiell risk. Finansiella mål över en konjunkturcykel 15% årlig omsättnings- och resultattillväxt 20% avkastning på eget kapital Soliditeten ska inte understiga 35% Verksamhetsmål OEM ska vara ett av de fem största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader man valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad. STRATEGIER TILLVÄXT 1. Organisk tillväxt Den organiska tillväxten sker genom nya marknadsandelar och sortimentsbreddning. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna växa 5% över den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är ambitionen att tillväxten ska vara väsentligt högre. 2. Geografi sk expansion Geografisk expansion ska ske på marknader där det finns förutsättningar att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av OEMs leverantörer. Geografisk expansion kommer att ske inom centrala och östra delen av Europa. 3. Förvärv Förvärv görs dels av bolag eller produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av bolag som innebär ett helt nytt produktområde alternativt en ny geografisk marknad. SORTIMENT OEM marknadsför produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet utvecklas genom samarbete med befintliga och nya leverantörer. Varje produktområde anpassas till de lokala marknaderna. Utveckling av sortimentet är centralt för OEM och varje lokal marknadsorganisation har till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. MARKNADSBEARBETNING Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens applikation och behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs unika kompetens. Den personliga försäljningen stöds av nätbaserad och tryckt marknadskommunikation. LOGISTIK OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass bl.a. genom investering i koncerngemensamma logistiklösningar. MEDARBETARE & LEDARE Medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas inom bolaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt. AFFÄRSMODELL OEMs affärsmodell kan enkelt beskrivas som att OEM är ett alternativ till leverantörernas egna lokala säljbolag. OEM samarbetar med ca 300 leverantörer och tar ett marknadsförings- och försäljningsansvar Leverantörer på utvalda marknader. Respektive marknad erbjuds ett djupt och brett sortiment som är anpassat för respektive marknad. OEM har totalt ca kunder och når kundgrupper som leverantörerna skulle ha svårt att komma i Kunder kontakt med själva. OEM skapar värde genom hög produkt- och applikationskunskap professionell service effektiv marknadsbearbetning välutvecklad logistik OEMs relationer med både leverantörer och kunder bygger på ett långsiktigt och nära samarbete. 8 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

9 MÅLUPPFYLLELSE % % OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (MSEK) Omsättningstillväxten under 2008 var 12%. Sedan 2004 har den i snitt varit 5% per år. RESULTATTILLVÄXT (EBIT, MSEK) Resultattillväxten har i snitt varit 19% per år. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) Avkastningen har i snitt varit 22% per år. SOLIDITET (%) Soliditeten har i snitt varit 61% per år. VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER OEM ÅRSREDOVISNING

10 Marknad och konkurrenter OEMs utveckling baseras på förmågan att ta marknadsandelar och introducera nya produkter. Detta gör att tillväxtpotentialen bl.a. är beroende av att huvudleverantörernas sortiment är tillgängligt på de mindre marknaderna. MARKNAD OEM-BOLAG MARKNADSSTORLEK* MARKNADSANDEL** VIKTIGASTE MSEK KONKURRENTERNA Sverige Finland OEM Automatic OEM Motor Telfa Elektro Elco OEM Electronics Indutrade, Addtech, Avnet Internordic Bearings Schneider, Omron Cyncrona MSEK Hög Scanditron, SKF OEM Automatic OEM Electronics Juha elektro, Arrow Internordic Bearings Schneider, SKS, Omron Cyncrona MSEK Medel Scanditron Norge OEM Automatic Schneider, Omron, Phoenix Cyncrona MSEK Medel Sick, Moeller Danmark OEM Automatic Klitsö Schneider, Omron, Solar Cyncrona MSEK Medel Sick, Danfoss Baltikum OEM Automatic Viru Electric, Schneider Cyncrona MSEK Låg Tameo, SKS Centraleuropa OEM Automatic Moeller, Schneider, Omron OEM Electronics MSEK Låg Dacpol, Eltron, Sick, Weidmüller UK OEM Automatic Omron, Schneider, Sick OEM Motor MSEK Låg Weidmüller, Parvalux * Marknadsstorlek avser tillgänglig marknad med aktuell marknads befi ntliga sortiment. ** Hög marknadsandel = 8%< Medelhög marknadsandel = 4-8% Låg marknadsandel = <4% 10 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 MARKNAD OCH KONKURRENTER

11 SVERIGE: Generellt sett höga marknadsandelar och ett brett produkterbjudande gör att en tillväxt som är högre än underliggande marknadstillväxt måste ske genom bearbetning av nya marknadssegment samt ytterligare sortimentsförstärkning. Förvärvet av Elektro Elco är ett exempel där OEM går in i ett nytt marknadssegment. NORGE: Medelhöga marknadsandelar och ett brett sortiment gör att tillväxten kommer att skapas genom bearbetning av nya marknadssegment samt utökade marknadsandelar. FINLAND: Generellt sett höga marknadsandelar och ett brett produkterbjudande gör att en tillväxt som är högre än underliggande marknadstillväxt måste ske genom bearbetning av nya marknadssegment samt ytterligare sortimentsförstärkning. Förvärvet av OK Kaapelit förstärker sortimentet inom kabel vilket skapar förutsättningar för nya marknadsandelar. DANMARK: Medelhöga marknadsandelar och ett brett sortiment gör att tillväxten kommer att skapas genom bearbetning av nya marknadssegment. Förvärvet av Klitsö 2007 innebär tillgång till ett starkt sortiment inom fl ödesteknik samt en etablerad marknadsposition inom food- och pharmaindustrin. BALTIKUM: Låga marknadsandelar inom automation gör att tillväxt först och främst skapas genom ökade marknadsandelar. Marknadsandelen inom Production Technology är förhållandevis hög men efterfrågan varierar i och med att sortimentet i huvudsak består av investeringsvaror. UK: Låga marknadsandelar och tillgång till ett brett sortiment gör att tillväxt först och främst skapas genom ökade marknadsandelar. CENTRALEUROPA: Låga marknadsandelar inom Automation och Components gör att tillväxt först och främst skapas genom ökade marknadsandelar. MARKNAD OCH KONKURRENTER OEM ÅRSREDOVISNING

12 Koncernstruktur Koncernen är uppdelad i tre divisioner från och med Strukturen är konceptuellt sammansatt i syfte att skapa stabilitet och tillvarata skalfördelar. Koncernstrukturen styrs utifrån ett lands- och produktperspektiv. Produktorganisationen har hög kunskap om produkter, applikationer och konkurrenter. Den ansvarar för övergripande strategi inom sortiments, produktförsörjning och marknadskommunikation. Landsorganisationen har hög kunskap om den lokala marknaden och affärskulturen. Den ansvarar för kunderna och den lokala affärsutvecklingen samt för lokal anpassning av sortimentet. Sverige Finland Baltikum Danmark Norge UK Polen Tjeckien Slovakien DIVISION DIVISION DIVISION PRODUCTION AUTOMATION COMPONENTS TECHNOLOGY Division Automation Elkomponenter, fl ödeskomponenter och installationskomponenter. 12 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 KONCERNSTRUKTUR

13 Division Components Lager, tätningar och apparatkomponenter. Division Production technology Maskiner, insatsmaterial och support till elektronikproduktion. OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER DIVISION OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Production Technology 13% Finland/Baltikum 18% Automation 64% Sverige 60% Components 23% Övriga Norden, UK, Centraleuropa 22% KONCERNSTRUKTUR OEM ÅRSREDOVISNING

14 Division Automation Rekordresultat efter ett starkt 2008 STARK TILLVÄXT GENOM ÖKAD EFTERFRÅGAN OCH FÖRVÄRV 2008 blev återigen ett rekordår och flera verksamheter överträffade förväntningarna. Omsättningen ökade med 19% till MSEK (894) och rörelseresultatet ökade med 18% till 123 MSEK (104). Exklusive förvärv ökade omsättningen med 8%. Omsättnings- och resultattillväxten var till största del ett resultat av organisk tillväxt genom bland annat nya och breddade sortiment samt tillvaratagande av synergier mellan bolagen. Synergier uppnåddes främst genom samordning inom logistik, sortimentsutveckling, ledarskap och marknadsföring. Flera av de nuvarande leverantörerna har under året lanserats på å nya geografiska marknader samtidigt som samarbete med två nya leverantörer påbörjats. TVÅ FÖRVÄRV GENOMFÖRDA UNDER 2008 OK Kaapelit som har en stark ställning på marknaden för specialkabel i Finland, tillför en omsättning om ca 30 MSEK på årsbasis. Elektro Elco är ledande på den svenska marknaden för modern interiör belysning och tillför en omsättning på ca 100 MSEK på årsbasis. MÅL OCH STRATEGIER Målsättningen är en tillväxttakt som överstiger 15% per år. Strategierna är: Tillväxt genom organisk tillväxt, geografisk breddning och förvärv. Breddning av sortiment utifrån det lokala marknadsbehovet. Marknadsbearbetning genom personlig försäljning med stöd av digital och tryckt marknadskommunikation. Hög tillgänglighet och leveranskvalitet. MARKNAD OCH KUNDER Kunderna är maskin- och apparattillverkare, grossister, elinstallatörer, katalogdistributörer samt strategiska slutförbrukare. Fakta VERKSAMHET Division Automation består av elva OEM Automatic-bolag samt OEM Motor, Klitsö, Telfa och Elektro Elco. Verksamhet fi nns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien och UK. Division Automation representerar ca 80 leverantörer som är ledande inom respektive produktområde. Kunderna är maskin- och apparattillverkare, grossister, elinstallatörer, katalogdistributörer samt strategiska slutförbrukare. Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det egna varumärket Hide-a-lite har en stark position på marknaden för modern belysning. PRODUKTOMRÅDEN Komponenter för industriautomation inom produktområdena elkomponenter, flödeskomponenter och installation. ANTAL MEDARBETARE 405 (360) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 64% (60%) 14 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 DIVISION AUTOMATION

15 BT utser OEM Automatic till årets leverantör 2007 Efterfrågan var fram till sista kvartalet 2008 mycket stark. Under avslutningen av 2008 bröts trenden och efterfrågan minskade under kvartal fyra. Över tiden är automationsmarknaden för komponenter i Europa relativt stabil och bedöms växa ca 2 3% per år över en konjunkturcykel. Marknader i östra Europa har en tillväxttakt som överstiger 5%. Då flertalet av kunderna producerar i små- till medelstora volymer sker ingen drastisk produktionsflytt till lågkostnadsländer. Marknadstillväxten bedöms helt stanna av under 2009 och stor kraft kommer därför att läggas på utveckling av sortimentet samt förvärv för att skapa fortsatt lönsam omsättningstillväxt. Marknadsbearbetningen sker genom kundbesök av specialiserade säljare och marknadsföring både på webben och i tryckt format. Kunden tillför produkt- och applikationskunskap, hög tillgänglighet och anpassad produktförädling. KONKURRENTER Konkurrenter är tillverkare som t ex Siemens, Festo och Omron samt handelsbolag som Indutrade och Addtech. Mikael Thörnkvist, ansvarig för Division Automation. BT Powered Trucks har för 2007 utsett OEM Automatic till årets leverantör med motiveringen att OEM Automatic under många år varit en av BTs bästa leverantörer och varit delaktiga i fl era utvecklingsprojekt. I arbetet med att utveckla nya lösningar har OEM Automatic varit en viktig partner till oss, säger Magnus Andersson, inköpschef på BT Powered Trucks. Detta är en bekräftelse på de värden vi kan skapa tillsammans med våra kunder och att vårt miljö- och kvalitetsarbete skapar kundnytta, säger Mikael Thörnkvist, VD OEM Automatic AB. Nyckeln till ett framgångsrikt samarbete är ömsesidigt förtroende och långsiktighet, menar Andreas Andersson, produktområdeschef. Att efter nio års gemensamt arbete få denna utmärkelse ser jag som ett bevis på uppskattning för hela OEM Automatic, fortsätter han. BT tar i sin motivering upp OEM Automatics förmåga att som del i samarbetet verka för kostnadseffektiviseringar och kvalitetsförbättringar. OEM Automatic är en leverantör av produktionsmaterial och reservdelar som vi litar på och deras miljöengagemang är välkänt i branschen, säger Magnus Andersson OMSÄTTNING (MSEK) RÖRELSERESULTAT (MSEK) OEM Automatic har sedan bolaget grundades 1974, varit leverantör till BT startade ett arbete med målsättningen att fördjupa samarbete vilket resulterat i att OEM Automatic idag är en av BTs bredaste leverantörer med ett stort logistikansvar inom ett omfattande produktsortiment. Att förse oss med rätt produkter, med korrekt kvalitet och i rätt tid till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för att vår TPS (Toyota Production System)-anpassade produktion ska fungera smärtfritt, säger Mats Nilsson, inköpare på BT Powered Trucks. Detta har OEM Automatic hanterat väl och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete DIVISION AUTOMATION OEM ÅRSREDOVISNING

16 Division Components Renodling och sammanslagning ökar konkurrenskraften I syfte att stärka konkurrenskraften och förbättra framtida lönsamhet har sortimentet renodlats och verksamheter slagits samman. Förändringarna innebär minskad omsättning, men förbättrat resultat. RENODLING AV OEM ELECTRONICS SKAPAR FÖRUTSÄTTNING FÖR TILLVÄXT OEM Electronics beslutade under året att avveckla produktsområde Semiconductors på grund av vikande omsättning g och låg resultatnivå. Avvecklingen innebär att omsättningen minskar med 70 MSEK på årsbasis med oförändrad resultatnivå. För 2008 minskade OEM Electronics omsättning med 30 MSEK och resultatet belastades med 3 MSEK för avvecklingen. Renodlingen av verksamheten mot nischprodukter ökar förutsättningarna för bättre marginaler genom ökat värdeskapande. I Finland har omsättningen och resultatet utvecklats negativt på grund av minskad efterfrågan från ett antal storkunder. STARKARE KUNDERBJUDANDE GENOM SAMMANSLAGNING AV INTERNORDIC BEARINGS AB OCH INDOMA AB Internordic Bearings AB och Indoma AB har under 2008 fört samman sina resurser och marknadsför sig från och med årsskiftet under namnet Internordic Bearings. g Flertalet kunder har behov av både kullager och tätningar vilket gör att nya Internordic Bearings får ett starkare kunderbjudande och ger möjlighet för kunderna att minska antalet leverantörer. Sammanslagningen innebär även en kostnadseffektivisering på ca fyra miljoner kr per år. MÅL OCH STRATEGIER Den långsiktiga målsättningen är att växa med 15% över konjunkturcykel med bibehållen lönsamhet. Strategierna är: Tillväxt genom organisk tillväxt, geografisk breddning och förvärv. Fakta VERKSAMHET Division Components består av OEM Electronics i Sverige, Finland och Polen samt Internordic Bearings i Sverige och Finland. För att säkerställa kvalitet i leveranser och affärsutveckling fi nns medarbetare i Kina och Nederländerna. Division Components representerar totalt ca 75 leverantörer som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Kunderna är apparat- och elektroniktillverkare, strategiska kontraktstillverkare (EMS-kunder) för OEM Electronics. Internordic Bearings kunder återfi nns i industrins fl esta segment. Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning med hög kompetens och service. PRODUKTOMRÅDEN Lager, tätningar och apparatkomponenter ANTAL MEDARBETARE 154 (159) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 23% (27%) 16 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 DIVISION COMPONENTS

17 Breddning av sortiment utifrån det lokala marknadsbehovet. Marknadsbearbetning genom personlig försäljning med stöd av digital och tryckt marknadskommunikation. Hög tillgänglighet och leveranskvalitet. MARKNAD OCH KUNDER Kunderna består i huvudsak av apparatoch maskintillverkare i Norden, Baltikum eller Östeuropa. Många kunder har sin tillverkning utspridd över världen, vilket gör att logistiken ofta anpassas efter kundspecifika önskemål. Genom OEMs etablering i Shanghai finns möjlighet att följa kunder som flyttar produktion till Kina. KONKURRENTER Konkurrenterna till OEM Electronics är dels bolag inom handelskoncerner, såsom Addtech, Indutrade och Elektronikgrup- pen, dels specialiserade företag av mindre storlek som verkar inom ett specifikt produktområde. de. Inom kullager och tätningar konkurrerar rerar Internordic Bearings med globala företag som SKF, INA-FAG, men också med lokala mindre konkurrenter som Swerull och Nomo Kullager. Urban Malm, ansvarig för Division Components. OEM förser Amica med termostater och kablage Polens ledande vitvarutillverkare, Amica, har valt att samarbeta med OEM för delar av sin komponentförsörjning. Amica tillverkar årligen ca 1,2 miljoner kylskåp, tvättmaskiner och spisar under sina varumärken Amica, Hansa och Gram. OEM förser Amica med fl era olika komponenter till sina produkter, bland annat termostater och anpassade kablage för olika marknader. Flera nya samarbetsprojekt pågår och dessa kommer förhoppningsvis att ge oss nya affärsmöjligheter, säger Andrzej Zawilinski, försäljningschef OEM Electronics i Polen. Amica har en lång tradition inom tillverkning av vitvaror. Bolaget startade 1945, och är nu inne i en stark tillväxtfas. 400 OMSÄTTNING (MSEK) RÖRELSERESULTAT (MSEK) Amicas noggranna granskning av vår tillgänglighet, leveranskvalité och kundadministration gav högsta betyg och det känns som ett bra utgångsläge för ett långsiktigt framgångsrikt samarbete, säger Andrzej DIVISION COMPONENTS OEM ÅRSREDOVISNING

18 Division Production Technology Ökad omsättning och geografi sk samordning bidrog till ett ökat resultat. Omsättningen ökade med 19% till 223 MSEK (188) och rörelseresultatet ökade med 133% till 10 MSEK (4,3). Resultatet belastas av omställningskostnader på 3 MSEK för bl.a. byte av lokaler och ledningspersoner. Exklusive omställningskostnaderna uppgick rörelsemarginalen till 6%, vilket gjorde att divisionens mål uppnåddes. Huvuddelen av omsättningsökningen beror på god efterfrågan på maskiner samt utökning av sortimentet. De leverantörer som startats de senaste två åren omsatte 8 MSEK under Efterfrågan var starkast i Sverige, Danmark och Norge medan efterfrågan i Finland och Baltikum inte nådde upp till förväntningarna. centrallagret under 2008 och via effektiva transportlösningar håller Cyncrona hög servicegrad på sju länder. Cyncrona har specialiserade supportingenjörer i fem länder som verkar över nationsgränserna. Den geografiska samordningen säkerställer både personalens kompetens och en hög effektivitet. Under året ökade Cyncrona sin marknadsandel på monteringsmaskiner. Japanska Fuji med maskinkonceptet NXT är mycket konkurrenskraftiga, vilket ledde till att tre av Nordens största kontraktstillverkare med elektronikproduktion valde att börja samarbeta med Cyncrona. MÅL OCH STRATEGIER Målet är att vara norra Europas ledande leverantör av maskiner, kringutrustning och insatsmaterial. Rörelsemarginal ska över tiden uppgå till 7%. NORDISK/BALTISK SAMORDNING BIDROG TILL RESULTATTILLVÄXTEN I januari centraliserades lagret till Sverige vilket ökat både effektiviteten och tillgängligheten paket lämnade Fakta VERKSAMHET Division Production Technology består av Cyncronabolagen i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland. Det estniska bolaget ansvarar även för Lettland och Litauen. Varje lokalt bolag ansvarar för marknadsbearbetningen av den egna marknaden med lokala säljare. En nordisk/baltisk supportorganisation arbetar på alla marknader med säljstöd, installationer, utbildningar, service och teknisk support. Division Production Technology representerar ca 20 ledande leverantörer. Kunderna är kretskortstillverkare. PRODUKTOMRÅDEN Maskiner, kringutrustning, insatsmaterial och support till elektronikproduktion ANTAL MEDARBETARE 47 (55) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 13% (13%) 18 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 DIVISION PRODUCTION TECHNOLOGY

19 BB-electronics vässar konkurrenskraften med Fuji AIM Strategierna är: Tillväxt genom organisk tillväxt baserad på lokal närvaro och geografisk samordning Breddning av sortiment utifrån det lokala marknadsbehovet Marknadsbearbetning genom personlig försäljning med stöd av digital och tryckt marknadskommunikation Stark support- och serviceorganisation Danmarks ledande kontraktstillverkare inom elektronik, BB Electronics, säkrade ställningarna genom sin investering i ny produktionsutrustning. Optimal fl exibilitet och enhetlighet i produktionen var kriterierna, som gjorde att de fastnade för Fuji s allt-i-ett-maskin AIM. MARKNAD OCH KUNDER Efterfrågan var stabil i Sverige, Danmark och Norge under I Finland minskade efterfrågan beroende på att flera viktiga kunder flyttat produktion till lågkostnadsländer. I Baltikum minskade flera kunder sin produktion samtidigt som efterfrågan från nya kunder ökade vilket gör marknadssituationen svårbedömd. Bedömningen för divisionen 2009 är att efterfrågan kommer att minska, därför planeras för en lägre omsättning med bibehållen rörelsemarginal. Arbetet med att stärka produkterbjudandet fortsätter. KONKURRENTER Cyncrona konkurrerar dels med lokala distributörer som tex Scanditron, HIN och Sincotron men även med maskintillverkare som tex Siemens och Mydata OMSÄTTNING (MSEK) Clas Kagerup, ansvarig för Division Production Technology RÖRELSERESULTAT (MSEK) Ordern som levererades av Cyncrona omfattade sju maskiner totalt. Tre nya AIM-maskiner installeras på BB Electronics tillverkningsenhet i Suzhou, Kina, och lika många i danska Give. Ytterligare en placerades på deras Technology Centre i Horsens, för att höja kapaciteten och fl exibiliteten vid prototyptillverkning. Investeringen ger bland annat ökad fl exibilitet i leveranserna och kvalitet i produkterna. Det förpliktigar att vara Danmarks och en av Nordens största kontraktstillverkare inom elektronik. Investeringen betyder att verksamheten teknologiskt ligger i framkant och lever upp till kundernas behov av monteringsteknologier och kvalitet många år framåt, säger BB Electronics CEO Knud Andersen. Jan Petersen på Cyncrona i Danmark har samordnat affären, som innebär ett genombrott för Fuji AIM på den danska EMS-marknaden De såg vad Fuji kunde erbjuda med sin AIMplattform och såg det som en form av framtidssäkring, säger Petersen. BB Electronics lever efter mottot att leverera exakt den mix av EMS-tjänster kunden behöver, när och där de behövs. Ofta handlar det om korta serier och korta ledtider, vilket betyder att fl exibilitet i tillverkningen är en oerhört viktig aspekt. Fuji AIM-plattformen passar deras globala produktionskoncept perfekt. Nu kan de placera sina orders där det är mest fördelaktigt att tillverka dem, med hänsyn till kostnad, kvalitet och logistik. Det ger dem exakt den flexibilitet de behöver, säger Petersen. PRODUCTION TECHNOLOGY OEM ÅRSREDOVISNING

20 Medarbetare Ambitiösa, målmedvetna och engagerade medarbetar skapar framgångsrika verksamheter och gör OEM till ett av Europas ledande teknikhandelsbolag. Medarbetarna är den enskilt största tillgången för OEM. Varje enskild medarbetares insats är viktig för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet. Ambitiösa medarbetare, som får möjlighet att utvecklas inom koncernen, skapar stark företagskultur samtidigt som stabila relationer med kunder och leverantörer byggs. KARRIÄRMÖJLIGHETER Medarbetare har möjlighet att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. Koncernens ambition är att medarbetare flyttar mellan olika verksamheter och nationer, både för att utvecklas personligen och för att knyta koncernen hårdare samman. Målsättningen är att en övervägande del av ledarrekryteringen sker internt. Det ställer krav på rekryteringsarbetet samtidigt som det stimulerar och skapar en stabil organisation. Huvuddelen av OEMs högsta ledning har haft en lång karriär i olika delar av OEMs verksamheter. Regelbundna utvecklingssamtal med individuella planer utarbetade i öppen anda är ett annat exempel på uppmuntran till utveckling. INTERNATIONELL FÖRETAGSKULTUR OEM är en internationell koncern där varje rörelsedrivande enhet till viss del har sin egen kultur. Koncernen arbetar med att skapa en gemensam OEM-anda där ledorden är positiv attityd, engagemang, målfokus, öppenhet och prestigelöshet. TRAINEEPROGRAM OEM har under flera år bedrivit traineeprogram med målet att förse organisationen med framtida specialister och ledare. Programmet är tvåårigt och består av en introduktionsperiod, projektarbete och säljpraktik. Arbetet genomförs både i Sverige och internationellt. LEDARSKAP Starka team med tydliga mål i kombination med individuella mål och utvecklingsplaner kännetecknar ledarkulturen inom OEM. Viljan att vara en lärande 20 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 MEDARBETARE

21 organisation som är öppen för förändringar med en stark vilja att nå uppsatta mål uppmuntras av ledarna. Interna och externa utvecklingsprogram för ledarna bidrar till att bygga team med stark OEM förankring samtidigt som ny kunskap tillförs utifrån. JÄMSTÄLLDHET Den bransch som OEM verkar i har av tradition varit mansdominerad. OEM strävar efter att öka jämställdheten i verksamheten genom att i högre grad söka kvinnor till mansdominerande befattningar. VÄLBEFINNANDE OEM uppmuntrar till en hälsosam livsstil genom olika motionsaktiviteter och förebyggande hälsovård. En god arbetsmiljö är viktig för att medarbetare ska trivas och kunna prestera goda resultat, därför är arbetsmiljöfrågorna prioriterade i alla verksamheter NYCKELTAL MEDARBETARE Medelantal anställda Antal kvinnor Antal män Sjukfrånvaro person/år (dagar) ÅLDERSFÖRDELNING (ANTAL) ANSTÄLLNINGSTID (ANTAL) Utbildningskostnad/anställd (kr) Friskvårdskostnad/anställd (kr) MEDARBETARE OEM ÅRSREDOVISNING

22 Kvalitet, miljö och etik OEMs varumärke borgar för god kvalitet, hög leveranssäkerhet, professionellt bemötande och hög teknisk kompetens. KVALITETSPOLICY OEMs övergripande kvalitetspolicy utgår från att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens förväntningar. Ett nära samarbete med kunder och leverantörer är centralt i kvalitetsarbetet. För att upprätthålla förbättringsprocessen och nå kvalitetsmålen krävs en ständig dialog med leverantörerna gällande allt från produktkvalitet och produktutveckling till leveranstid och miljöfrågor. Den kundupplevda kvaliteten följs upp noggrant för att hela tiden söka nya förbättringsområden. MILJÖ OEMs miljöpolicy går ut på att minimera den externa miljöpåverkan. Miljöarbetet styrs av lagstadgade krav samt vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Syftet med arbetet är att både kort- och långsiktigt minska verksamhetens miljöpåverkan. Verksamhetens inriktning mot handel innebär att den största miljöpåverkan kommer från: Transport av varor och personal OEM strävar efter att använda speditörer som är miljöcertifierade. Enligt koncernens tjänstebilspolicy används endast bilar som är klassade enligt MK Innehåll av miljöbelastande ämnen i produkter Där det finns krav på information om innehåll i produkter gör OEM noggranna inventeringar av detta. I de av koncernens bolag som är certifierade finns regelbundna leverantörsutvärderingar. Tryck och distribution av tryckt marknadskommunikation Årligen trycks och distribueras drygt kataloger och andra trycksaker. Vid val av tryckeri prioriteras miljöcertifierade leverantörer. I möjligaste mån används miljögodkänt papper. Övergången mot digitala medier gör att tryckta kataloger och broschyrer minskar. 22 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 KVALITET, MILJÖ OCH ETIK

23 Förpackningsmaterial OEM eftersträvar alltid att välja det ur miljösynpunkt bästa alternativet. Uppvärmning, belysning och kylning av kontor OEM väljer i alla lägen det mest energieffektiva och miljövänligaste alternativet då investeringar i lokaler ska genomföras eller nya hyresavtal tecknas. ETIK OEMs verksamhet bygger på långvariga relationer med personal, leverantörer och kunder. Ledningens och medarbetarnas värderingar bidrar till att utveckla dessa relationer. Det är därför viktigt att etiska frågor diskuteras. En gemensam värdegrund med respekt för medarbetare och affärspartners genomsyrar företagskulturen och säkerställa långsiktig stabilitet såväl internt som mot t leverantörer v er och kunder. Ett exempel empe på en viktig k ig etisk t fråga är att de fabriker b som OEM samar- ar - betar med i Kina, ej utnyttjar t t barnarbete. a rb t CERTIFIERADE E BOLAG Följande bolag är miljöcertifierade erad enligt ISO och kvalitets- e certifierade enligt ISO 9001: 01: OEM Automatic tic AB OEM Electronics AB Internordic Bearings AB Indoma AB Telfa AB KVALITET, MILJÖ OCH ETIK OEM ÅRSREDOVISNING

24 Ledande befattningshavare Jörgen Zahlin är verkställande direktör och koncernchef för OEM International. Han ansvarar för bolagets löpande förvaltning, vilket omfattar samtliga frågor som inte förbehållits styrelsen. För verkställande direktörens beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv/avyttringar samt finansieringsfrågor finns av styrelsen fastställda regler. Bolagets ledningsgrupp för 2009 består av VD, ekonomidirektör och ansvarig för affärsutveckling. I gruppen ledande befattningshavare ingår utöver ledningsgruppen ansvariga för de tre divisionerna, ansvarig för Finland/Baltikum, ansvarig för Norge/ Danmark/UK/ Centraleuropa, logistik och marknad. STYRNING Respektive division har en styrgrupp där koncern-vd sitter som ordförande. Utöver detta finns en styrgrupp för respektive geografisk region samt ett aktivt styrelsearbete i de större enheterna. Styrelser och styrgrupper är sammansatta utifrån respektive organisations behov. KONCERNGEMENSAMMA RESURSER Inom koncernen finns resurser som arbetar med specifika tvärfunktioner. Resurser finns för bland annat ekonomistyrning, affärssystem, IT, marknadskommunikation, kvalitet/miljö och logistik. 24 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

25 ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER: JAN CNATTINGIUS (f 1955) Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. ANDREAS RYLANDER (f 1974) Ansvarig för Affärsutveckling. Anställd i koncernen sedan Tidigare bland annat programansvarig SEB Way på SEB Merchant banking och senior projektledare på McKinsey & Co. Antal aktier: OEM-B. SVEN RYDELL (f 1973) Marknadschef. Anställd i koncernen sedan 2008.Tidigare bland annat utvecklingschef på SJs Försäljningsdivision och operativ chef SJ Fjärrtrafi kdivision. Antal aktier: - PATRICK NYSTRÖM (f 1958) VD OEM Automatic OY och ansvarig för verksamheten i Finland och Baltikum. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. PEDER EKEFLO (f 1956) Logistikchef. Anställd i koncernen sedan Tidigare bland annat VD Conlego Elektronik AB och produktions-/ inköpschef IVT Industrier AB. Antal aktier: - NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER: CLAS KAGERUP (f 1970) VD Cyncrona AB och ansvarig för Division Production Technology. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. MIKAEL THÖRNKVIST (f 1968) VD OEM Automatic AB och ansvarig för Division Automation. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. JÖRGEN ZAHLIN (f 1964) VD OEM International AB sedan 1 mars Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. JENS KJELLSSON (f 1968) Ansvarig för verksamheten i Norge, Danmark, United Kingdom, Polen, Tjeckien och Slovakien. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. URBAN MALM (f 1962) VD OEM Electronics AB och ansvarig för Division Components. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OEM ÅRSREDOVISNING

26 Bolagsstyrning och styrelse OEM International AB är koncernens moderbolag. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I styrelsens ansvar ingår även bolagsstämmor, nomineringsprocess, utskottens samt revisorernas arbete. BOLAGSSTÄMMA Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång i Tranås kommun. Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav. NOMINERINGSPROCESS Årsstämman väljer styrelseledamöter för ett år. Vid årsstämman 2008 lämnade valberedningen förslag till ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete. Valberedningens instruktioner, antagna vid årsstämman, innebär att styrelsens ordförande sammankallar valberedningen. Valberedningen består av en representant för envar av de minst tre och högst fyra till rösteantalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden, om denna inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot, ska de närmast följande största aktieägarna, ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009, och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur, efter att valberedningen utsetts, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen, ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot, liksom att utse ny ledamot, om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningen ska till årsstämman 2009 arbeta fram förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, arvode för ev. kommittéarbete, revisionsarvode och beslut om valberedning. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk bolagskod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader. Valberedningen inför årsstämman 2009 består av Jan Svensson (ordf), Hans Franzén, Orvar Pantzar och Agne Svenberg. Inget arvode har utgått för medverkan i valberedningen. STYRELSEN Styrelsen består av sju styrelseledamöter. Inga suppleanter finns. Samtliga ledamöter är valda för ett år. Ingen ledamot innehar något uppdrag i koncernen. Sekreterare i styrelsen är koncernens ekonomidirektör. Vid årsstämman 2008 valdes Jan Svensson till styrelsens ordförande. Styrelsens ledamöter representerar sammantaget 52% av bolagets röstandel och 27% av dess kapitalandel. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning som reglerar styrelsemöten och dess innehåll, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt vissa övriga frågor. I instruktion till verkställande direktör regleras arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen. forts. sid OEM ÅRSREDOVISNING 2008 BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE

27 STYRELSEN I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) BESTÅR AV SJU ORDINARIE LEDAMÖTER. ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER: GUNNAR ELIASSON (f. 1951) Styrelseledamot sedan Civilekonom. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Oak Capital Group AB, Norden Finansforum AB, Ideometrics AB och Weconomy AB. Antal aktier: OEM-B. LARS-ÅKE RYDH (f. 1953) Styrelseledamot sedan Civilingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nefab AB, San Sac AB, Plastprint AB och Schuchardt Maskin AB. Styrelseledamot i Nolato AB, HL Display AB samt Handelsbanken Region östra Sverige. Antal aktier: OEM-B. HANS FRANZÉN (f. 1940) Styrelseordförande Styrelseledamot sedan Koncernchef t.o.m 31 dec Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB, Tranås Resebyrå AB, Aqua Safety Wall Asw AB, Linktech AB, Montico AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelseledamot i OPIC Com AB, Ovacon AB och IB Medical AB. Antal aktier: OEM-A samt OEM-B. NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER: KERSTIN LINDBERG GÖRANSSON (f. 1956) Styrelseledamot sedan Civilekonom. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Divisionschef Luftfartsverket Division Stockholm tillika fl ygplatsdirektör Stockholm- Arlanda fl ygplats. Styrelseordförande i Svensk Bilprovning AB. Styrelseledamot i Grand Hotel Holding AB, ACI Europe och Nordic Airport Properties AB. Antal aktier: - JAN SVENSSON (f. 1956) Styrelseordförande från Ej anställd i OEM. Maskiningenjör och civilekonom. Övriga uppdrag: VD och koncernchef i Investment AB Latour. Styrelseordförande i Fagerhult AB och Nederman AB, Styrelseledamot i Investment AB Latour, Munters AB, Loomis AB och Oxeon AB. Antal aktier: OEM-B. AGNE SVENBERG (f. 1941) Styrelseledamot sedan Verkställande direktör t.o.m 29 feb Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EG:s El o Automation AB, Personality Gym AB samt ISP AB. Antal aktier: OEM-A samt OEM-B. SAKNAS PÅ BILDEN: ULF BARKMAN (f. 1957) Styrelseledamot sedan Civilekonom. Ej anställd i OEM. Antal aktier: OEM-B. BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE OEM ÅRSREDOVISNING

28 Styrelsen har under sin verksamhetstid haft fem möten. Vid tre möten har en ledamot saknats, dock olika vid varje tillfälle, övriga möten har varit fulltaliga. Styrelsen har bland annat behandlat strategiska frågeställningar, förvärv, budgets, prognos och ekonomisk uppföljning av koncernen. Ordföranden har ombesörjt utvärdering av styrelsens arbete. Vid ett möte har bolagets revisor varit närvarande och redogjort för genomförd granskning. UTSKOTT Styrelsen har tillsatt ersättnings- och revisionsutskott. Ersättningsutskottet består av Jan Svensson (ordf), Hans Franzén och Agne Svenberg. Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i dess helhet. Ersättningsutskottet har haft ett fulltaligt möte. Utskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Styrelsen fattar härefter beslut i ärendet. Ordföranden och VD ansvarar för kompensation till övriga ledande befattningshavare. Ersättning till verkställande direktör består av en fast och en rörlig del, varav den rörliga delen är baserad på individuella mål. Ersättning till övriga personer i ledande befattning består även dessa av en grundlön och en på individuella mål baserad rörlig del. Rörliga delar är maximerade. Revisionsutskottet har haft ett fulltaligt möte, då även bolagets revisorer varit närvarande. Vid detta möte presenterades de iakttagelser som gjorts vid revisionen. REVISORER Vid årsstämman 2008 valdes KPMG AB till revisorer med Niklas Bengtsson som huvudansvarig. Han har inga uppdrag i bolag som är närstående till OEMs större ägare eller verkställande direktör. Revisorerna har vid styrelsemöte lämnat rapport över revisionsuppdraget och den interna kontrollen i koncernen. KONCERNENS OPERATIVA STYRNING LEDNINGSGRUPP Ledningsgruppen har under 2008 bestått av verkställande direktören, fem ansvariga för olika verksamhetsområden samt ekonomidirektören. Koncernledningen har haft månatliga möten för att gå igenom resultat, läget i verksamheten samt strategiska och operativa frågor. BOLAGSGRUPPER OEMs rörelsedrivande verksamheter ingick 2008 i fyra bolagsgrupper, OEM Automatic, OEM Electronics, Cyncrona och Development. STYRNING AV DOTTERFÖRETAGEN Bolagsgruppscheferna är styrelseordförande i respektive verksamhet som i sin tur leds av en VD eller verksamhetschef. Verksamheterna följs upp utifrån en rad mål, bland annat tillväxt av omsättning och resultat och rörelsemarginal samt avkastning på sysselsatt kapital. INTERN KONTROLL OCH FINANSIELL RAPPORTERING Basen för intern kontroll av finansiell rapportering utgörs bl a av organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument, exempelvis arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för attesträtt och redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. De risker som identifieras avseende finansiell rapportering hanteras genom koncernens kontrollstruktur. För att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen finns styrande dokument. Uppföljning av effektiviteten och efterlevnaden sker genom programmerade kontroller och personella rutiner. Koncernen har ett gemensamt rapportsystem. Regelbundna besök från koncernledning och controllerorganisation görs hos dotterföretagen. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsemöte behandlas koncernens ekonomiska situation. SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Den reviderande koden trädde i kraft 1 juli, 2008 och gäller samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bolag som före detta datum inte tillämpat den dittills gällande koden, ska från detta datum tillämpa den reviderade koden så snart som möjligt, och senast i samband med den första årsstämma som hålls efter den 1 januari OEMs styrelse och ledning strävar efter att följa den reviderade kodens arbetssätt. 28 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen HISTORIA 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1988 1991 Omsättningen OEM International

Läs mer

Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest

Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest Verksamheters huvudkontor Säljkontor SAMMANDRAG: 623 anställda 28 bolag i koncernen 1631 MSEK i årsomsättning Umeå Oulu Drammen Borlänge Pori Åbo Allerød Tranås Nässjö Göteborg Malmö Stockholm Tallinn

Läs mer

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås.

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. Årsredovisning 2014 Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Innehållsförteckning. Proact i korthet. Årsstämma 2014

Innehållsförteckning. Proact i korthet. Årsstämma 2014 årsredovisning 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Vision, affärsidé och mål 4 Strategi 5 Erbjudande 6 Medarbetare 10 Hålbarhet, miljö och affärsetik 11 Aktien 12 Bolagsstyrningsrapport 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Kommande rapporter. 1 Året som gick. 2 VD har ordet. 3 Detta är SäkI. 4 5 SäkI-aktien. 6 7 Nobiaaktien. 2006 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning 1 Året som gick 2 VD har ordet 3 Detta är SäkI 4 5 SäkI-aktien 6 7 Nobiaaktien 8 9 Securitas 10 Securitas System 11 Securitas Direct 12 13 Assa Abloy 14 15 Fagerhult

Läs mer

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012 Årsredovisning 2012 Detta är Ostnor Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 8 Varumärkesstrategi 10 Mora Armatur 12 FM Mattsson 14 Design och innovation

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Innehåll 3 2008 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktiens totalavkastning 12 Latouraktien

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information INNEHÅLL Verksamhetsbeskriving 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 12 Så byggdes ett affärsområde 13 Organisation och verksamhet 14 Medarbetare

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet.

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Bolagen i Deltacokoncernen levererar både B2B och B2C

Läs mer

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 04 OM EUROCON 05 EUROCON I KORTHET 2013 12 KOMMENTAR AV VD 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat Kassaflöde och finansiell ställning Väsentliga händelser efter

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande Årsredovisning 2005 Innehåll NOTE i korthet 1 Kundsegment 3 VD har ordet 10 Året i korthet 12 Mål och strategi 13 5 år i sammandrag 14 Verksamheten 16 Organisation 17 NOTEs erbjudande 18 Positionering

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen

Läs mer

Formell årsredovisning

Formell årsredovisning Årsredovisning 2010 INLEDNING VERKSAMHETSBESKRIVNING NOTE-AKTIEN FORMELL ÅRSREDOVISNING Innehåll inledning Detta är NOTE 1 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 12 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2013 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

New Wave Group AB, Box 2 29, SE-442 02 Ytterby Phone +46 (0)303 24 65 00, Fax +46 (0)303 24 65 99, info@nwg.se, www.nwg.se

New Wave Group AB, Box 2 29, SE-442 02 Ytterby Phone +46 (0)303 24 65 00, Fax +46 (0)303 24 65 99, info@nwg.se, www.nwg.se Årsredovisning 2005 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2005 uppgick

Läs mer