Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 Innehåll A Årsstämma kommande rapporter... 2 Detta är OEM International Historik Sammandrag VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad och konkurrenter Koncernstruktur Division Automation Division Components Division Production Technology Medarbetare Kvalitet, miljö och etik Ledande befattningshavare Bolagsstyrning och styrelse EKONOMISK REDOVISNING Fem år i koncernöversikt Nyckeltal de senaste fem åren Förvaltningsberättelse FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Resultaträkningar Balansräkningar Förändringar av eget kapital Kassafl ödesanalyser FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET Resultaträkningar Balansräkningar Förändringar av eget kapital Kassafl ödesanalyser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse Detta är OE OEM är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. Koncernen består av 26 rörelsedrivande enheter med verksamhet i 13 länder. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. O n Lä OEM-aktien Aktieägarfördelning Nyckeltal för OEM-aktien Aktieägarstatistik Aktiekapitalets utveckling Defi nitioner Adresser OEM Historik 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland Bolaget introduceras på börsens OTC-lista. Omsättningen uppgår till ca 30 MSEK Omsätt översti gången 1974 Agenturbolaget OEM Automatic AB startas av familjerna Franzén och Svenberg Industri AB Refl ex förvärvas Det första dotterbolaget utanför Norden etableras i England

3 ktieutveckling EM är börsnoterat sedan 1983 för ärvarande på OMX Small Capital. s mer på sidorna (SEK) OEM International B OMXSPI M International Division Automation Elkomponenter, flödeskomponenter och installationskomponenter. Division Components Lager, tätningar och apparatkomponenter. Division Production Technology Maskiner, insatsmaterial och support till elektronikproduktion. Läs mer på sidorna Läs mer på sidorna Läs mer på sidorna tningen ger för första 100 MSEK A. Karlsongruppen förvärvas OEM International och Cyncrona (också noterat på OTC-listan) går ihop. Cyncrona blir en 3:e delkoncern Koncernens stabiliseras på 30% lägre omsättning än Industri AB Refl ex avyttras Tre företagsförvärv genomförs Jörgen Zahlin ny VD. Förvärv av grupp JMS Systemhydraulik Förvärv av Telfa Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit. t r OEM International bildas och blir moderbolag i koncernen. Produktområde elektronik bryts loss ur OEM Automatic och bildar ett separat bolag OEM Component Ny koncernstruktur. Bolagen fördelas på två delkoncerner, OEM Industrial Components och OEM Systemteknik Fyra företagsförvärv genomförs Nedgången i telekom drabbar OEM hårt med stor omsättningsminskning OEM 30 år. Fortsatt renodling och effektivisering. Resultatet ökar med 55% Koncernen etablerar sig i Tjeckien genom förvärv av EIG. Avyttring av grupp JMS Systemhydraulik.

4 Sammandrag 2008 OEM växte och fortsatte förbättra lönsamheten under året. Sammanfattningsvis kan följande punkter nämnas: Omsättningen ökade med 12% till MSEK (1 482) Exklusive förvärv ökade omsättningen med 5% Resultatet före skatt ökade med 13% till 157 MSEK (139) Två förvärv genomförda OEM Automatic ökade omsättningen med 19% till MSEK och rörelseresultatet ökade med 24% till 122 MSEK OEM Electronics minskade omsättningen med 8% till 253 MSEK och rörelseresultatet ökade med 15% till 17 MSEK Cyncrona ökade omsättningen med 19% till 223 MSEK och rörelseresultatet ökade med 133% till 10 MSEK Development ökade omsättningen med 3% till 186 MSEK och rörelseresultatet minskade med 55% till 6 MSEK Koncernen i siffror Nettoomsättning (MSEK) Resultat före skatt (MSEK) Årets resultat (MSEK) Vinst per aktie (SEK) 5,05 4,43 Kassafl öde per aktie (SEK) 6,98 1,91 Eget kapital per aktie (SEK) 25,51 22,88 Föreslagen utdelning per aktie (SEK) 3,00 3,00 Räntabilitet på eget kapital (%) Soliditet (%) Börskurs vid periodens slut (SEK) 35,00 42,90 Börsvärde vid periodens slut (MSEK) Medelantal anställda (Antal) SAMMANDRAG 2008 OEM ÅRSREDOVISNING

5

6 VD har ordet 2008 blev ett av OEMs bästa år någonsin trots en kraftig konjunkturavmattning mot slutet av året. Den generella efterfrågan var stark under de tre första kvartalen men föll de sista månaderna i de flesta branscher. Totalt sett ökade omsättningen med 12% och rörelseresultatet med 13%. 6 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 VD HAR ORDET

7 REKORDÅR OEM Automatic, den största delen inom koncernen, ökade omsättningen med 19% och rörelseresultatet med 24%. De svenska verksamheterna gjorde ett starkt resultat under hela 2008, till viss del hjälpt av den försvagade svenska kronan. Verksamheterna utanför Sverige hade minskande efterfrågan under andra halvåret vilket gjorde att rörelseresultatet föll under sista kvartalet. OEM Electronics påbörjade avvecklingen av produktområde Semiconductor under första kvartalet. Det innebär att verksamheten inriktas mot apparatkomponenter, där det finns förutsättningar för högre marginaler. Omsättningen minskade till följd av förändringen, men rörelseresultatet ökade med 15%. Cyncrona hade god efterfrågan i Sverige och Norge, vilket ökat omsättningen med 19% och rörelseresultatet med 133%. Införandet av en pannordisk organisation ökar effektiviteten och förutsättningarna för lönsamhet. Efterfrågan på produktionsutrustning till elektronikindustrin är ojämn och en flexibel organisation är viktig för konkurrenskraften. Development har inte nått tillväxtmålen, vilket lett till att omstrukturering av verksamheten påbörjades under sista kvartalet Omsättningen exklusive förvärv minskade med 6% under året och rörelseresultatet belastat med omställningskostnader minskade med 55%. ORGANISK TILLVÄXT SKAPAR STARKA ORGANISATIONER Den organiska tillväxten var under de första tre kvartalen 7% men sjönk under sista kvartalet ned till 5% för helåret, till följd av den försämrade konjunkturen. En organisk tillväxt är ett bevis för att kunderbjudandet är konkurrenskraftigt. Organisationens kreativitet, effektivitet och kvalitet tillsammans med ett nära samarbete med kunderna ska göra att den organiska tillväxten ska överstiga 7% per år över tiden. FÖRVÄRV GER SPÄNNANDE MÖJLIGHETER Förvärv är en förutsättning för att nå koncernens tillväxtmål på 15%. Två förvärv genomfördes under 2008 och bidrar med 130 MSEK på årsbasis. I oktober förvärvades verksamheten i OK Kaapelit, Finland. Förvärvet innebär att den finska verksamheten stärker sitt produkterbjudande, samtidigt som möjligheter ges till lansering av kabelsortiment på nya geografiska marknader. I november förvärvades Elektro Elco i Bankeryd som marknadsför produkter för belysning och elinstallation. Förvärvet stärker positionen på installationsmarknaden samtidigt som belysningssortimentet öppnar nya geografiska marknader. Bägge dessa verksamheter är bra exempel på förvärv som stärker vår marknadsposition och skapar nya tillväxtmöjligheter. FÖRBÄTTRAD KONKURRENSKRAFT GENOM NYTT LOGISTIKCENTRUM Under hösten påbörjades arbetet med ett nytt logistikcentrum i Tranås, vilket är ett steg i att göra logistik till ett mer betydande konkurrensmedel. Logistikcentrat kommer att förbättra konkurrenskraften genom utökad service och högre effektivitet samtidigt som det på sikt kommer att vara ett nav för all logistik inom koncernen. Större delen av koncernens sortiment kommer att vara tillgängligt för skandinaviska kunder inom 24 timmar och till övriga marknader inom 48 timmar. NY KONCERNSTRUKTUR Från årsskiftet är koncernen organiserad utifrån ett lands- och produktperspektiv med en tydlig ambition att öka tillväxttakten utanför Sverige. Den svenska verksamheten har en stark marknadsposition med fortsatt god tillväxtmöjlighet. De utländska bolagen är förhållandevis små, vilket gör att det finns större potential att både bredda sortimentet och ta marknadsandelar. LÅGKONJUNKTUR OCH FINANSIELL KRIS Det tuffa marknadsläget gör att koncernen tvingas till kostnadsbesparingar för att behålla lönsamhet och konkurrenskraft. Marknadssituationen ger samtidigt möjligheter till viktiga strukturgrepp och utveckling av nya leverantörssamarbeten. En stark balansräkning tillsammans med ett erfaret management gör att vi själva har initiativet hur våra resurser används, vilket är extra viktigt under en lågkonjunktur. STARKT ENGAGEMANG OCH HÅRT ARBETE Det är med stolthet jag ser tillbaka på 2008 och med respekt jag blickar fram mot Styrkan i OEM ligger i företagskulturen som består av lojala, engagerade och ambitiösa medarbetare. Det gör att leverantörer och kunder år efter år väljer att samarbeta med oss. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som med sitt engagemang och hårda arbete både skapat ett bra resultat för 2008 och goda förutsättningar att möta tuffa utmaningar. Jörgen Zahlin VD HAR ORDET OEM ÅRSREDOVISNING

8 Vision, affärsidé, mål och strategier VISION OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. AFFÄRSIDÉ OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. MÅL OEMs målsättning är att upprätthålla en stabil tillväxt tillsammans med god avkastning på eget kapital med begränsad finansiell risk. Finansiella mål över en konjunkturcykel 15% årlig omsättnings- och resultattillväxt 20% avkastning på eget kapital Soliditeten ska inte understiga 35% Verksamhetsmål OEM ska vara ett av de fem största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader man valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad. STRATEGIER TILLVÄXT 1. Organisk tillväxt Den organiska tillväxten sker genom nya marknadsandelar och sortimentsbreddning. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna växa 5% över den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är ambitionen att tillväxten ska vara väsentligt högre. 2. Geografi sk expansion Geografisk expansion ska ske på marknader där det finns förutsättningar att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av OEMs leverantörer. Geografisk expansion kommer att ske inom centrala och östra delen av Europa. 3. Förvärv Förvärv görs dels av bolag eller produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av bolag som innebär ett helt nytt produktområde alternativt en ny geografisk marknad. SORTIMENT OEM marknadsför produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Sortimentet utvecklas genom samarbete med befintliga och nya leverantörer. Varje produktområde anpassas till de lokala marknaderna. Utveckling av sortimentet är centralt för OEM och varje lokal marknadsorganisation har till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. MARKNADSBEARBETNING Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens applikation och behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs unika kompetens. Den personliga försäljningen stöds av nätbaserad och tryckt marknadskommunikation. LOGISTIK OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass bl.a. genom investering i koncerngemensamma logistiklösningar. MEDARBETARE & LEDARE Medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas inom bolaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt. AFFÄRSMODELL OEMs affärsmodell kan enkelt beskrivas som att OEM är ett alternativ till leverantörernas egna lokala säljbolag. OEM samarbetar med ca 300 leverantörer och tar ett marknadsförings- och försäljningsansvar Leverantörer på utvalda marknader. Respektive marknad erbjuds ett djupt och brett sortiment som är anpassat för respektive marknad. OEM har totalt ca kunder och når kundgrupper som leverantörerna skulle ha svårt att komma i Kunder kontakt med själva. OEM skapar värde genom hög produkt- och applikationskunskap professionell service effektiv marknadsbearbetning välutvecklad logistik OEMs relationer med både leverantörer och kunder bygger på ett långsiktigt och nära samarbete. 8 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

9 MÅLUPPFYLLELSE % % OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (MSEK) Omsättningstillväxten under 2008 var 12%. Sedan 2004 har den i snitt varit 5% per år. RESULTATTILLVÄXT (EBIT, MSEK) Resultattillväxten har i snitt varit 19% per år. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) Avkastningen har i snitt varit 22% per år. SOLIDITET (%) Soliditeten har i snitt varit 61% per år. VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER OEM ÅRSREDOVISNING

10 Marknad och konkurrenter OEMs utveckling baseras på förmågan att ta marknadsandelar och introducera nya produkter. Detta gör att tillväxtpotentialen bl.a. är beroende av att huvudleverantörernas sortiment är tillgängligt på de mindre marknaderna. MARKNAD OEM-BOLAG MARKNADSSTORLEK* MARKNADSANDEL** VIKTIGASTE MSEK KONKURRENTERNA Sverige Finland OEM Automatic OEM Motor Telfa Elektro Elco OEM Electronics Indutrade, Addtech, Avnet Internordic Bearings Schneider, Omron Cyncrona MSEK Hög Scanditron, SKF OEM Automatic OEM Electronics Juha elektro, Arrow Internordic Bearings Schneider, SKS, Omron Cyncrona MSEK Medel Scanditron Norge OEM Automatic Schneider, Omron, Phoenix Cyncrona MSEK Medel Sick, Moeller Danmark OEM Automatic Klitsö Schneider, Omron, Solar Cyncrona MSEK Medel Sick, Danfoss Baltikum OEM Automatic Viru Electric, Schneider Cyncrona MSEK Låg Tameo, SKS Centraleuropa OEM Automatic Moeller, Schneider, Omron OEM Electronics MSEK Låg Dacpol, Eltron, Sick, Weidmüller UK OEM Automatic Omron, Schneider, Sick OEM Motor MSEK Låg Weidmüller, Parvalux * Marknadsstorlek avser tillgänglig marknad med aktuell marknads befi ntliga sortiment. ** Hög marknadsandel = 8%< Medelhög marknadsandel = 4-8% Låg marknadsandel = <4% 10 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 MARKNAD OCH KONKURRENTER

11 SVERIGE: Generellt sett höga marknadsandelar och ett brett produkterbjudande gör att en tillväxt som är högre än underliggande marknadstillväxt måste ske genom bearbetning av nya marknadssegment samt ytterligare sortimentsförstärkning. Förvärvet av Elektro Elco är ett exempel där OEM går in i ett nytt marknadssegment. NORGE: Medelhöga marknadsandelar och ett brett sortiment gör att tillväxten kommer att skapas genom bearbetning av nya marknadssegment samt utökade marknadsandelar. FINLAND: Generellt sett höga marknadsandelar och ett brett produkterbjudande gör att en tillväxt som är högre än underliggande marknadstillväxt måste ske genom bearbetning av nya marknadssegment samt ytterligare sortimentsförstärkning. Förvärvet av OK Kaapelit förstärker sortimentet inom kabel vilket skapar förutsättningar för nya marknadsandelar. DANMARK: Medelhöga marknadsandelar och ett brett sortiment gör att tillväxten kommer att skapas genom bearbetning av nya marknadssegment. Förvärvet av Klitsö 2007 innebär tillgång till ett starkt sortiment inom fl ödesteknik samt en etablerad marknadsposition inom food- och pharmaindustrin. BALTIKUM: Låga marknadsandelar inom automation gör att tillväxt först och främst skapas genom ökade marknadsandelar. Marknadsandelen inom Production Technology är förhållandevis hög men efterfrågan varierar i och med att sortimentet i huvudsak består av investeringsvaror. UK: Låga marknadsandelar och tillgång till ett brett sortiment gör att tillväxt först och främst skapas genom ökade marknadsandelar. CENTRALEUROPA: Låga marknadsandelar inom Automation och Components gör att tillväxt först och främst skapas genom ökade marknadsandelar. MARKNAD OCH KONKURRENTER OEM ÅRSREDOVISNING

12 Koncernstruktur Koncernen är uppdelad i tre divisioner från och med Strukturen är konceptuellt sammansatt i syfte att skapa stabilitet och tillvarata skalfördelar. Koncernstrukturen styrs utifrån ett lands- och produktperspektiv. Produktorganisationen har hög kunskap om produkter, applikationer och konkurrenter. Den ansvarar för övergripande strategi inom sortiments, produktförsörjning och marknadskommunikation. Landsorganisationen har hög kunskap om den lokala marknaden och affärskulturen. Den ansvarar för kunderna och den lokala affärsutvecklingen samt för lokal anpassning av sortimentet. Sverige Finland Baltikum Danmark Norge UK Polen Tjeckien Slovakien DIVISION DIVISION DIVISION PRODUCTION AUTOMATION COMPONENTS TECHNOLOGY Division Automation Elkomponenter, fl ödeskomponenter och installationskomponenter. 12 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 KONCERNSTRUKTUR

13 Division Components Lager, tätningar och apparatkomponenter. Division Production technology Maskiner, insatsmaterial och support till elektronikproduktion. OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER DIVISION OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Production Technology 13% Finland/Baltikum 18% Automation 64% Sverige 60% Components 23% Övriga Norden, UK, Centraleuropa 22% KONCERNSTRUKTUR OEM ÅRSREDOVISNING

14 Division Automation Rekordresultat efter ett starkt 2008 STARK TILLVÄXT GENOM ÖKAD EFTERFRÅGAN OCH FÖRVÄRV 2008 blev återigen ett rekordår och flera verksamheter överträffade förväntningarna. Omsättningen ökade med 19% till MSEK (894) och rörelseresultatet ökade med 18% till 123 MSEK (104). Exklusive förvärv ökade omsättningen med 8%. Omsättnings- och resultattillväxten var till största del ett resultat av organisk tillväxt genom bland annat nya och breddade sortiment samt tillvaratagande av synergier mellan bolagen. Synergier uppnåddes främst genom samordning inom logistik, sortimentsutveckling, ledarskap och marknadsföring. Flera av de nuvarande leverantörerna har under året lanserats på å nya geografiska marknader samtidigt som samarbete med två nya leverantörer påbörjats. TVÅ FÖRVÄRV GENOMFÖRDA UNDER 2008 OK Kaapelit som har en stark ställning på marknaden för specialkabel i Finland, tillför en omsättning om ca 30 MSEK på årsbasis. Elektro Elco är ledande på den svenska marknaden för modern interiör belysning och tillför en omsättning på ca 100 MSEK på årsbasis. MÅL OCH STRATEGIER Målsättningen är en tillväxttakt som överstiger 15% per år. Strategierna är: Tillväxt genom organisk tillväxt, geografisk breddning och förvärv. Breddning av sortiment utifrån det lokala marknadsbehovet. Marknadsbearbetning genom personlig försäljning med stöd av digital och tryckt marknadskommunikation. Hög tillgänglighet och leveranskvalitet. MARKNAD OCH KUNDER Kunderna är maskin- och apparattillverkare, grossister, elinstallatörer, katalogdistributörer samt strategiska slutförbrukare. Fakta VERKSAMHET Division Automation består av elva OEM Automatic-bolag samt OEM Motor, Klitsö, Telfa och Elektro Elco. Verksamhet fi nns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien och UK. Division Automation representerar ca 80 leverantörer som är ledande inom respektive produktområde. Kunderna är maskin- och apparattillverkare, grossister, elinstallatörer, katalogdistributörer samt strategiska slutförbrukare. Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det egna varumärket Hide-a-lite har en stark position på marknaden för modern belysning. PRODUKTOMRÅDEN Komponenter för industriautomation inom produktområdena elkomponenter, flödeskomponenter och installation. ANTAL MEDARBETARE 405 (360) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 64% (60%) 14 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 DIVISION AUTOMATION

15 BT utser OEM Automatic till årets leverantör 2007 Efterfrågan var fram till sista kvartalet 2008 mycket stark. Under avslutningen av 2008 bröts trenden och efterfrågan minskade under kvartal fyra. Över tiden är automationsmarknaden för komponenter i Europa relativt stabil och bedöms växa ca 2 3% per år över en konjunkturcykel. Marknader i östra Europa har en tillväxttakt som överstiger 5%. Då flertalet av kunderna producerar i små- till medelstora volymer sker ingen drastisk produktionsflytt till lågkostnadsländer. Marknadstillväxten bedöms helt stanna av under 2009 och stor kraft kommer därför att läggas på utveckling av sortimentet samt förvärv för att skapa fortsatt lönsam omsättningstillväxt. Marknadsbearbetningen sker genom kundbesök av specialiserade säljare och marknadsföring både på webben och i tryckt format. Kunden tillför produkt- och applikationskunskap, hög tillgänglighet och anpassad produktförädling. KONKURRENTER Konkurrenter är tillverkare som t ex Siemens, Festo och Omron samt handelsbolag som Indutrade och Addtech. Mikael Thörnkvist, ansvarig för Division Automation. BT Powered Trucks har för 2007 utsett OEM Automatic till årets leverantör med motiveringen att OEM Automatic under många år varit en av BTs bästa leverantörer och varit delaktiga i fl era utvecklingsprojekt. I arbetet med att utveckla nya lösningar har OEM Automatic varit en viktig partner till oss, säger Magnus Andersson, inköpschef på BT Powered Trucks. Detta är en bekräftelse på de värden vi kan skapa tillsammans med våra kunder och att vårt miljö- och kvalitetsarbete skapar kundnytta, säger Mikael Thörnkvist, VD OEM Automatic AB. Nyckeln till ett framgångsrikt samarbete är ömsesidigt förtroende och långsiktighet, menar Andreas Andersson, produktområdeschef. Att efter nio års gemensamt arbete få denna utmärkelse ser jag som ett bevis på uppskattning för hela OEM Automatic, fortsätter han. BT tar i sin motivering upp OEM Automatics förmåga att som del i samarbetet verka för kostnadseffektiviseringar och kvalitetsförbättringar. OEM Automatic är en leverantör av produktionsmaterial och reservdelar som vi litar på och deras miljöengagemang är välkänt i branschen, säger Magnus Andersson OMSÄTTNING (MSEK) RÖRELSERESULTAT (MSEK) OEM Automatic har sedan bolaget grundades 1974, varit leverantör till BT startade ett arbete med målsättningen att fördjupa samarbete vilket resulterat i att OEM Automatic idag är en av BTs bredaste leverantörer med ett stort logistikansvar inom ett omfattande produktsortiment. Att förse oss med rätt produkter, med korrekt kvalitet och i rätt tid till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för att vår TPS (Toyota Production System)-anpassade produktion ska fungera smärtfritt, säger Mats Nilsson, inköpare på BT Powered Trucks. Detta har OEM Automatic hanterat väl och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete DIVISION AUTOMATION OEM ÅRSREDOVISNING

16 Division Components Renodling och sammanslagning ökar konkurrenskraften I syfte att stärka konkurrenskraften och förbättra framtida lönsamhet har sortimentet renodlats och verksamheter slagits samman. Förändringarna innebär minskad omsättning, men förbättrat resultat. RENODLING AV OEM ELECTRONICS SKAPAR FÖRUTSÄTTNING FÖR TILLVÄXT OEM Electronics beslutade under året att avveckla produktsområde Semiconductors på grund av vikande omsättning g och låg resultatnivå. Avvecklingen innebär att omsättningen minskar med 70 MSEK på årsbasis med oförändrad resultatnivå. För 2008 minskade OEM Electronics omsättning med 30 MSEK och resultatet belastades med 3 MSEK för avvecklingen. Renodlingen av verksamheten mot nischprodukter ökar förutsättningarna för bättre marginaler genom ökat värdeskapande. I Finland har omsättningen och resultatet utvecklats negativt på grund av minskad efterfrågan från ett antal storkunder. STARKARE KUNDERBJUDANDE GENOM SAMMANSLAGNING AV INTERNORDIC BEARINGS AB OCH INDOMA AB Internordic Bearings AB och Indoma AB har under 2008 fört samman sina resurser och marknadsför sig från och med årsskiftet under namnet Internordic Bearings. g Flertalet kunder har behov av både kullager och tätningar vilket gör att nya Internordic Bearings får ett starkare kunderbjudande och ger möjlighet för kunderna att minska antalet leverantörer. Sammanslagningen innebär även en kostnadseffektivisering på ca fyra miljoner kr per år. MÅL OCH STRATEGIER Den långsiktiga målsättningen är att växa med 15% över konjunkturcykel med bibehållen lönsamhet. Strategierna är: Tillväxt genom organisk tillväxt, geografisk breddning och förvärv. Fakta VERKSAMHET Division Components består av OEM Electronics i Sverige, Finland och Polen samt Internordic Bearings i Sverige och Finland. För att säkerställa kvalitet i leveranser och affärsutveckling fi nns medarbetare i Kina och Nederländerna. Division Components representerar totalt ca 75 leverantörer som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Kunderna är apparat- och elektroniktillverkare, strategiska kontraktstillverkare (EMS-kunder) för OEM Electronics. Internordic Bearings kunder återfi nns i industrins fl esta segment. Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning med hög kompetens och service. PRODUKTOMRÅDEN Lager, tätningar och apparatkomponenter ANTAL MEDARBETARE 154 (159) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 23% (27%) 16 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 DIVISION COMPONENTS

17 Breddning av sortiment utifrån det lokala marknadsbehovet. Marknadsbearbetning genom personlig försäljning med stöd av digital och tryckt marknadskommunikation. Hög tillgänglighet och leveranskvalitet. MARKNAD OCH KUNDER Kunderna består i huvudsak av apparatoch maskintillverkare i Norden, Baltikum eller Östeuropa. Många kunder har sin tillverkning utspridd över världen, vilket gör att logistiken ofta anpassas efter kundspecifika önskemål. Genom OEMs etablering i Shanghai finns möjlighet att följa kunder som flyttar produktion till Kina. KONKURRENTER Konkurrenterna till OEM Electronics är dels bolag inom handelskoncerner, såsom Addtech, Indutrade och Elektronikgrup- pen, dels specialiserade företag av mindre storlek som verkar inom ett specifikt produktområde. de. Inom kullager och tätningar konkurrerar rerar Internordic Bearings med globala företag som SKF, INA-FAG, men också med lokala mindre konkurrenter som Swerull och Nomo Kullager. Urban Malm, ansvarig för Division Components. OEM förser Amica med termostater och kablage Polens ledande vitvarutillverkare, Amica, har valt att samarbeta med OEM för delar av sin komponentförsörjning. Amica tillverkar årligen ca 1,2 miljoner kylskåp, tvättmaskiner och spisar under sina varumärken Amica, Hansa och Gram. OEM förser Amica med fl era olika komponenter till sina produkter, bland annat termostater och anpassade kablage för olika marknader. Flera nya samarbetsprojekt pågår och dessa kommer förhoppningsvis att ge oss nya affärsmöjligheter, säger Andrzej Zawilinski, försäljningschef OEM Electronics i Polen. Amica har en lång tradition inom tillverkning av vitvaror. Bolaget startade 1945, och är nu inne i en stark tillväxtfas. 400 OMSÄTTNING (MSEK) RÖRELSERESULTAT (MSEK) Amicas noggranna granskning av vår tillgänglighet, leveranskvalité och kundadministration gav högsta betyg och det känns som ett bra utgångsläge för ett långsiktigt framgångsrikt samarbete, säger Andrzej DIVISION COMPONENTS OEM ÅRSREDOVISNING

18 Division Production Technology Ökad omsättning och geografi sk samordning bidrog till ett ökat resultat. Omsättningen ökade med 19% till 223 MSEK (188) och rörelseresultatet ökade med 133% till 10 MSEK (4,3). Resultatet belastas av omställningskostnader på 3 MSEK för bl.a. byte av lokaler och ledningspersoner. Exklusive omställningskostnaderna uppgick rörelsemarginalen till 6%, vilket gjorde att divisionens mål uppnåddes. Huvuddelen av omsättningsökningen beror på god efterfrågan på maskiner samt utökning av sortimentet. De leverantörer som startats de senaste två åren omsatte 8 MSEK under Efterfrågan var starkast i Sverige, Danmark och Norge medan efterfrågan i Finland och Baltikum inte nådde upp till förväntningarna. centrallagret under 2008 och via effektiva transportlösningar håller Cyncrona hög servicegrad på sju länder. Cyncrona har specialiserade supportingenjörer i fem länder som verkar över nationsgränserna. Den geografiska samordningen säkerställer både personalens kompetens och en hög effektivitet. Under året ökade Cyncrona sin marknadsandel på monteringsmaskiner. Japanska Fuji med maskinkonceptet NXT är mycket konkurrenskraftiga, vilket ledde till att tre av Nordens största kontraktstillverkare med elektronikproduktion valde att börja samarbeta med Cyncrona. MÅL OCH STRATEGIER Målet är att vara norra Europas ledande leverantör av maskiner, kringutrustning och insatsmaterial. Rörelsemarginal ska över tiden uppgå till 7%. NORDISK/BALTISK SAMORDNING BIDROG TILL RESULTATTILLVÄXTEN I januari centraliserades lagret till Sverige vilket ökat både effektiviteten och tillgängligheten paket lämnade Fakta VERKSAMHET Division Production Technology består av Cyncronabolagen i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland. Det estniska bolaget ansvarar även för Lettland och Litauen. Varje lokalt bolag ansvarar för marknadsbearbetningen av den egna marknaden med lokala säljare. En nordisk/baltisk supportorganisation arbetar på alla marknader med säljstöd, installationer, utbildningar, service och teknisk support. Division Production Technology representerar ca 20 ledande leverantörer. Kunderna är kretskortstillverkare. PRODUKTOMRÅDEN Maskiner, kringutrustning, insatsmaterial och support till elektronikproduktion ANTAL MEDARBETARE 47 (55) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 13% (13%) 18 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 DIVISION PRODUCTION TECHNOLOGY

19 BB-electronics vässar konkurrenskraften med Fuji AIM Strategierna är: Tillväxt genom organisk tillväxt baserad på lokal närvaro och geografisk samordning Breddning av sortiment utifrån det lokala marknadsbehovet Marknadsbearbetning genom personlig försäljning med stöd av digital och tryckt marknadskommunikation Stark support- och serviceorganisation Danmarks ledande kontraktstillverkare inom elektronik, BB Electronics, säkrade ställningarna genom sin investering i ny produktionsutrustning. Optimal fl exibilitet och enhetlighet i produktionen var kriterierna, som gjorde att de fastnade för Fuji s allt-i-ett-maskin AIM. MARKNAD OCH KUNDER Efterfrågan var stabil i Sverige, Danmark och Norge under I Finland minskade efterfrågan beroende på att flera viktiga kunder flyttat produktion till lågkostnadsländer. I Baltikum minskade flera kunder sin produktion samtidigt som efterfrågan från nya kunder ökade vilket gör marknadssituationen svårbedömd. Bedömningen för divisionen 2009 är att efterfrågan kommer att minska, därför planeras för en lägre omsättning med bibehållen rörelsemarginal. Arbetet med att stärka produkterbjudandet fortsätter. KONKURRENTER Cyncrona konkurrerar dels med lokala distributörer som tex Scanditron, HIN och Sincotron men även med maskintillverkare som tex Siemens och Mydata OMSÄTTNING (MSEK) Clas Kagerup, ansvarig för Division Production Technology RÖRELSERESULTAT (MSEK) Ordern som levererades av Cyncrona omfattade sju maskiner totalt. Tre nya AIM-maskiner installeras på BB Electronics tillverkningsenhet i Suzhou, Kina, och lika många i danska Give. Ytterligare en placerades på deras Technology Centre i Horsens, för att höja kapaciteten och fl exibiliteten vid prototyptillverkning. Investeringen ger bland annat ökad fl exibilitet i leveranserna och kvalitet i produkterna. Det förpliktigar att vara Danmarks och en av Nordens största kontraktstillverkare inom elektronik. Investeringen betyder att verksamheten teknologiskt ligger i framkant och lever upp till kundernas behov av monteringsteknologier och kvalitet många år framåt, säger BB Electronics CEO Knud Andersen. Jan Petersen på Cyncrona i Danmark har samordnat affären, som innebär ett genombrott för Fuji AIM på den danska EMS-marknaden De såg vad Fuji kunde erbjuda med sin AIMplattform och såg det som en form av framtidssäkring, säger Petersen. BB Electronics lever efter mottot att leverera exakt den mix av EMS-tjänster kunden behöver, när och där de behövs. Ofta handlar det om korta serier och korta ledtider, vilket betyder att fl exibilitet i tillverkningen är en oerhört viktig aspekt. Fuji AIM-plattformen passar deras globala produktionskoncept perfekt. Nu kan de placera sina orders där det är mest fördelaktigt att tillverka dem, med hänsyn till kostnad, kvalitet och logistik. Det ger dem exakt den flexibilitet de behöver, säger Petersen. PRODUCTION TECHNOLOGY OEM ÅRSREDOVISNING

20 Medarbetare Ambitiösa, målmedvetna och engagerade medarbetar skapar framgångsrika verksamheter och gör OEM till ett av Europas ledande teknikhandelsbolag. Medarbetarna är den enskilt största tillgången för OEM. Varje enskild medarbetares insats är viktig för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet. Ambitiösa medarbetare, som får möjlighet att utvecklas inom koncernen, skapar stark företagskultur samtidigt som stabila relationer med kunder och leverantörer byggs. KARRIÄRMÖJLIGHETER Medarbetare har möjlighet att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. Koncernens ambition är att medarbetare flyttar mellan olika verksamheter och nationer, både för att utvecklas personligen och för att knyta koncernen hårdare samman. Målsättningen är att en övervägande del av ledarrekryteringen sker internt. Det ställer krav på rekryteringsarbetet samtidigt som det stimulerar och skapar en stabil organisation. Huvuddelen av OEMs högsta ledning har haft en lång karriär i olika delar av OEMs verksamheter. Regelbundna utvecklingssamtal med individuella planer utarbetade i öppen anda är ett annat exempel på uppmuntran till utveckling. INTERNATIONELL FÖRETAGSKULTUR OEM är en internationell koncern där varje rörelsedrivande enhet till viss del har sin egen kultur. Koncernen arbetar med att skapa en gemensam OEM-anda där ledorden är positiv attityd, engagemang, målfokus, öppenhet och prestigelöshet. TRAINEEPROGRAM OEM har under flera år bedrivit traineeprogram med målet att förse organisationen med framtida specialister och ledare. Programmet är tvåårigt och består av en introduktionsperiod, projektarbete och säljpraktik. Arbetet genomförs både i Sverige och internationellt. LEDARSKAP Starka team med tydliga mål i kombination med individuella mål och utvecklingsplaner kännetecknar ledarkulturen inom OEM. Viljan att vara en lärande 20 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 MEDARBETARE

21 organisation som är öppen för förändringar med en stark vilja att nå uppsatta mål uppmuntras av ledarna. Interna och externa utvecklingsprogram för ledarna bidrar till att bygga team med stark OEM förankring samtidigt som ny kunskap tillförs utifrån. JÄMSTÄLLDHET Den bransch som OEM verkar i har av tradition varit mansdominerad. OEM strävar efter att öka jämställdheten i verksamheten genom att i högre grad söka kvinnor till mansdominerande befattningar. VÄLBEFINNANDE OEM uppmuntrar till en hälsosam livsstil genom olika motionsaktiviteter och förebyggande hälsovård. En god arbetsmiljö är viktig för att medarbetare ska trivas och kunna prestera goda resultat, därför är arbetsmiljöfrågorna prioriterade i alla verksamheter NYCKELTAL MEDARBETARE Medelantal anställda Antal kvinnor Antal män Sjukfrånvaro person/år (dagar) ÅLDERSFÖRDELNING (ANTAL) ANSTÄLLNINGSTID (ANTAL) Utbildningskostnad/anställd (kr) Friskvårdskostnad/anställd (kr) MEDARBETARE OEM ÅRSREDOVISNING

22 Kvalitet, miljö och etik OEMs varumärke borgar för god kvalitet, hög leveranssäkerhet, professionellt bemötande och hög teknisk kompetens. KVALITETSPOLICY OEMs övergripande kvalitetspolicy utgår från att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens förväntningar. Ett nära samarbete med kunder och leverantörer är centralt i kvalitetsarbetet. För att upprätthålla förbättringsprocessen och nå kvalitetsmålen krävs en ständig dialog med leverantörerna gällande allt från produktkvalitet och produktutveckling till leveranstid och miljöfrågor. Den kundupplevda kvaliteten följs upp noggrant för att hela tiden söka nya förbättringsområden. MILJÖ OEMs miljöpolicy går ut på att minimera den externa miljöpåverkan. Miljöarbetet styrs av lagstadgade krav samt vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Syftet med arbetet är att både kort- och långsiktigt minska verksamhetens miljöpåverkan. Verksamhetens inriktning mot handel innebär att den största miljöpåverkan kommer från: Transport av varor och personal OEM strävar efter att använda speditörer som är miljöcertifierade. Enligt koncernens tjänstebilspolicy används endast bilar som är klassade enligt MK Innehåll av miljöbelastande ämnen i produkter Där det finns krav på information om innehåll i produkter gör OEM noggranna inventeringar av detta. I de av koncernens bolag som är certifierade finns regelbundna leverantörsutvärderingar. Tryck och distribution av tryckt marknadskommunikation Årligen trycks och distribueras drygt kataloger och andra trycksaker. Vid val av tryckeri prioriteras miljöcertifierade leverantörer. I möjligaste mån används miljögodkänt papper. Övergången mot digitala medier gör att tryckta kataloger och broschyrer minskar. 22 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 KVALITET, MILJÖ OCH ETIK

23 Förpackningsmaterial OEM eftersträvar alltid att välja det ur miljösynpunkt bästa alternativet. Uppvärmning, belysning och kylning av kontor OEM väljer i alla lägen det mest energieffektiva och miljövänligaste alternativet då investeringar i lokaler ska genomföras eller nya hyresavtal tecknas. ETIK OEMs verksamhet bygger på långvariga relationer med personal, leverantörer och kunder. Ledningens och medarbetarnas värderingar bidrar till att utveckla dessa relationer. Det är därför viktigt att etiska frågor diskuteras. En gemensam värdegrund med respekt för medarbetare och affärspartners genomsyrar företagskulturen och säkerställa långsiktig stabilitet såväl internt som mot t leverantörer v er och kunder. Ett exempel empe på en viktig k ig etisk t fråga är att de fabriker b som OEM samar- ar - betar med i Kina, ej utnyttjar t t barnarbete. a rb t CERTIFIERADE E BOLAG Följande bolag är miljöcertifierade erad enligt ISO och kvalitets- e certifierade enligt ISO 9001: 01: OEM Automatic tic AB OEM Electronics AB Internordic Bearings AB Indoma AB Telfa AB KVALITET, MILJÖ OCH ETIK OEM ÅRSREDOVISNING

24 Ledande befattningshavare Jörgen Zahlin är verkställande direktör och koncernchef för OEM International. Han ansvarar för bolagets löpande förvaltning, vilket omfattar samtliga frågor som inte förbehållits styrelsen. För verkställande direktörens beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv/avyttringar samt finansieringsfrågor finns av styrelsen fastställda regler. Bolagets ledningsgrupp för 2009 består av VD, ekonomidirektör och ansvarig för affärsutveckling. I gruppen ledande befattningshavare ingår utöver ledningsgruppen ansvariga för de tre divisionerna, ansvarig för Finland/Baltikum, ansvarig för Norge/ Danmark/UK/ Centraleuropa, logistik och marknad. STYRNING Respektive division har en styrgrupp där koncern-vd sitter som ordförande. Utöver detta finns en styrgrupp för respektive geografisk region samt ett aktivt styrelsearbete i de större enheterna. Styrelser och styrgrupper är sammansatta utifrån respektive organisations behov. KONCERNGEMENSAMMA RESURSER Inom koncernen finns resurser som arbetar med specifika tvärfunktioner. Resurser finns för bland annat ekonomistyrning, affärssystem, IT, marknadskommunikation, kvalitet/miljö och logistik. 24 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

25 ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER: JAN CNATTINGIUS (f 1955) Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. ANDREAS RYLANDER (f 1974) Ansvarig för Affärsutveckling. Anställd i koncernen sedan Tidigare bland annat programansvarig SEB Way på SEB Merchant banking och senior projektledare på McKinsey & Co. Antal aktier: OEM-B. SVEN RYDELL (f 1973) Marknadschef. Anställd i koncernen sedan 2008.Tidigare bland annat utvecklingschef på SJs Försäljningsdivision och operativ chef SJ Fjärrtrafi kdivision. Antal aktier: - PATRICK NYSTRÖM (f 1958) VD OEM Automatic OY och ansvarig för verksamheten i Finland och Baltikum. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. PEDER EKEFLO (f 1956) Logistikchef. Anställd i koncernen sedan Tidigare bland annat VD Conlego Elektronik AB och produktions-/ inköpschef IVT Industrier AB. Antal aktier: - NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER: CLAS KAGERUP (f 1970) VD Cyncrona AB och ansvarig för Division Production Technology. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. MIKAEL THÖRNKVIST (f 1968) VD OEM Automatic AB och ansvarig för Division Automation. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. JÖRGEN ZAHLIN (f 1964) VD OEM International AB sedan 1 mars Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. JENS KJELLSSON (f 1968) Ansvarig för verksamheten i Norge, Danmark, United Kingdom, Polen, Tjeckien och Slovakien. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. URBAN MALM (f 1962) VD OEM Electronics AB och ansvarig för Division Components. Anställd i koncernen sedan Antal aktier: OEM-B. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OEM ÅRSREDOVISNING

26 Bolagsstyrning och styrelse OEM International AB är koncernens moderbolag. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I styrelsens ansvar ingår även bolagsstämmor, nomineringsprocess, utskottens samt revisorernas arbete. BOLAGSSTÄMMA Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång i Tranås kommun. Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav. NOMINERINGSPROCESS Årsstämman väljer styrelseledamöter för ett år. Vid årsstämman 2008 lämnade valberedningen förslag till ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete. Valberedningens instruktioner, antagna vid årsstämman, innebär att styrelsens ordförande sammankallar valberedningen. Valberedningen består av en representant för envar av de minst tre och högst fyra till rösteantalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden, om denna inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot, ska de närmast följande största aktieägarna, ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009, och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur, efter att valberedningen utsetts, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen, ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot, liksom att utse ny ledamot, om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningen ska till årsstämman 2009 arbeta fram förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, arvode för ev. kommittéarbete, revisionsarvode och beslut om valberedning. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk bolagskod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader. Valberedningen inför årsstämman 2009 består av Jan Svensson (ordf), Hans Franzén, Orvar Pantzar och Agne Svenberg. Inget arvode har utgått för medverkan i valberedningen. STYRELSEN Styrelsen består av sju styrelseledamöter. Inga suppleanter finns. Samtliga ledamöter är valda för ett år. Ingen ledamot innehar något uppdrag i koncernen. Sekreterare i styrelsen är koncernens ekonomidirektör. Vid årsstämman 2008 valdes Jan Svensson till styrelsens ordförande. Styrelsens ledamöter representerar sammantaget 52% av bolagets röstandel och 27% av dess kapitalandel. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning som reglerar styrelsemöten och dess innehåll, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt vissa övriga frågor. I instruktion till verkställande direktör regleras arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen. forts. sid OEM ÅRSREDOVISNING 2008 BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE

27 STYRELSEN I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) BESTÅR AV SJU ORDINARIE LEDAMÖTER. ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER: GUNNAR ELIASSON (f. 1951) Styrelseledamot sedan Civilekonom. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Oak Capital Group AB, Norden Finansforum AB, Ideometrics AB och Weconomy AB. Antal aktier: OEM-B. LARS-ÅKE RYDH (f. 1953) Styrelseledamot sedan Civilingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nefab AB, San Sac AB, Plastprint AB och Schuchardt Maskin AB. Styrelseledamot i Nolato AB, HL Display AB samt Handelsbanken Region östra Sverige. Antal aktier: OEM-B. HANS FRANZÉN (f. 1940) Styrelseordförande Styrelseledamot sedan Koncernchef t.o.m 31 dec Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB, Tranås Resebyrå AB, Aqua Safety Wall Asw AB, Linktech AB, Montico AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelseledamot i OPIC Com AB, Ovacon AB och IB Medical AB. Antal aktier: OEM-A samt OEM-B. NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER: KERSTIN LINDBERG GÖRANSSON (f. 1956) Styrelseledamot sedan Civilekonom. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Divisionschef Luftfartsverket Division Stockholm tillika fl ygplatsdirektör Stockholm- Arlanda fl ygplats. Styrelseordförande i Svensk Bilprovning AB. Styrelseledamot i Grand Hotel Holding AB, ACI Europe och Nordic Airport Properties AB. Antal aktier: - JAN SVENSSON (f. 1956) Styrelseordförande från Ej anställd i OEM. Maskiningenjör och civilekonom. Övriga uppdrag: VD och koncernchef i Investment AB Latour. Styrelseordförande i Fagerhult AB och Nederman AB, Styrelseledamot i Investment AB Latour, Munters AB, Loomis AB och Oxeon AB. Antal aktier: OEM-B. AGNE SVENBERG (f. 1941) Styrelseledamot sedan Verkställande direktör t.o.m 29 feb Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EG:s El o Automation AB, Personality Gym AB samt ISP AB. Antal aktier: OEM-A samt OEM-B. SAKNAS PÅ BILDEN: ULF BARKMAN (f. 1957) Styrelseledamot sedan Civilekonom. Ej anställd i OEM. Antal aktier: OEM-B. BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE OEM ÅRSREDOVISNING

28 Styrelsen har under sin verksamhetstid haft fem möten. Vid tre möten har en ledamot saknats, dock olika vid varje tillfälle, övriga möten har varit fulltaliga. Styrelsen har bland annat behandlat strategiska frågeställningar, förvärv, budgets, prognos och ekonomisk uppföljning av koncernen. Ordföranden har ombesörjt utvärdering av styrelsens arbete. Vid ett möte har bolagets revisor varit närvarande och redogjort för genomförd granskning. UTSKOTT Styrelsen har tillsatt ersättnings- och revisionsutskott. Ersättningsutskottet består av Jan Svensson (ordf), Hans Franzén och Agne Svenberg. Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i dess helhet. Ersättningsutskottet har haft ett fulltaligt möte. Utskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Styrelsen fattar härefter beslut i ärendet. Ordföranden och VD ansvarar för kompensation till övriga ledande befattningshavare. Ersättning till verkställande direktör består av en fast och en rörlig del, varav den rörliga delen är baserad på individuella mål. Ersättning till övriga personer i ledande befattning består även dessa av en grundlön och en på individuella mål baserad rörlig del. Rörliga delar är maximerade. Revisionsutskottet har haft ett fulltaligt möte, då även bolagets revisorer varit närvarande. Vid detta möte presenterades de iakttagelser som gjorts vid revisionen. REVISORER Vid årsstämman 2008 valdes KPMG AB till revisorer med Niklas Bengtsson som huvudansvarig. Han har inga uppdrag i bolag som är närstående till OEMs större ägare eller verkställande direktör. Revisorerna har vid styrelsemöte lämnat rapport över revisionsuppdraget och den interna kontrollen i koncernen. KONCERNENS OPERATIVA STYRNING LEDNINGSGRUPP Ledningsgruppen har under 2008 bestått av verkställande direktören, fem ansvariga för olika verksamhetsområden samt ekonomidirektören. Koncernledningen har haft månatliga möten för att gå igenom resultat, läget i verksamheten samt strategiska och operativa frågor. BOLAGSGRUPPER OEMs rörelsedrivande verksamheter ingick 2008 i fyra bolagsgrupper, OEM Automatic, OEM Electronics, Cyncrona och Development. STYRNING AV DOTTERFÖRETAGEN Bolagsgruppscheferna är styrelseordförande i respektive verksamhet som i sin tur leds av en VD eller verksamhetschef. Verksamheterna följs upp utifrån en rad mål, bland annat tillväxt av omsättning och resultat och rörelsemarginal samt avkastning på sysselsatt kapital. INTERN KONTROLL OCH FINANSIELL RAPPORTERING Basen för intern kontroll av finansiell rapportering utgörs bl a av organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument, exempelvis arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för attesträtt och redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. De risker som identifieras avseende finansiell rapportering hanteras genom koncernens kontrollstruktur. För att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen finns styrande dokument. Uppföljning av effektiviteten och efterlevnaden sker genom programmerade kontroller och personella rutiner. Koncernen har ett gemensamt rapportsystem. Regelbundna besök från koncernledning och controllerorganisation görs hos dotterföretagen. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsemöte behandlas koncernens ekonomiska situation. SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Den reviderande koden trädde i kraft 1 juli, 2008 och gäller samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bolag som före detta datum inte tillämpat den dittills gällande koden, ska från detta datum tillämpa den reviderade koden så snart som möjligt, och senast i samband med den första årsstämma som hålls efter den 1 januari OEMs styrelse och ledning strävar efter att följa den reviderade kodens arbetssätt. 28 OEM ÅRSREDOVISNING 2008 BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE

Årsstämma. Årsstämma hålls måndagen den 26 april 2010 kl.16.00 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22, Tranås.

Årsstämma. Årsstämma hålls måndagen den 26 april 2010 kl.16.00 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22, Tranås. Årsredovisning 2009 Årsstämma Årsstämma hålls måndagen den 26 april 2010 kl.16.00 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22, Tranås. Anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Årsstämma. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen!

Årsstämma. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen! Årsredovisning 2005 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls tisdagen den 25 april 2006 kl. 16.00 på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. Anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels vara införda

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Årsstämma hålls torsdag den 24 april 2008 kl.16.00 på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. ÄRENDEN

Årsstämma hålls torsdag den 24 april 2008 kl.16.00 på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. ÄRENDEN Årsredovisning 2007 Årsstämma Årsstämma hålls torsdag den 24 april 2008 kl.16.00 på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels vara införda i aktieboken som

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma: Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund I enlighet med den instruktion Bilia ABs ( Bilia ) årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bolagsstämma 3 maj 2012

Bolagsstämma 3 maj 2012 Bolagsstämma 3 maj 2012 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Val av justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Godkännande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen HISTORIA 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1988 1991 Omsättningen OEM International

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2011

Välkommen till Årsstämma 2011 Välkommen till Årsstämma 2011 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2010 Marknadsituationen Geveko idag Strategiska vägval Inledningen av 2011 Framtid Verksamheten 2010 - Koncernen i sammandrag (mkr) 2010

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Bokslutskommuniké Helåret 2014

Bokslutskommuniké Helåret 2014 Bokslutskommuniké Helåret 20 Fjärde kvartalet 20 Orderingången ökade med 22 % till 5 MSEK (420) Nettoomsättningen ökade med 19 % till 507 MSEK (428) Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma. 3 maj 2017

Årsstämma. 3 maj 2017 Sv Årsstämma 3 maj 2017 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Val av justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Godkännande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD Presentation av Addtech 18 september 2007 Roger Bergqvist, VD Kvällens presentation Addtech ett teknikhandelsföretag Kundexempel Finansiell utveckling Addtech som börsbolag Addtechs agenda Addtech - ett

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsordning. enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet med noteringskraven för Nasdaq OMX, Nordiska Börsen tillämpar Fagerhult sedan den 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare Fagerhults ägare Bolagets aktie är sedan maj 1997 noterad

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman. 1(6) Protokoll fört vid årsstämma i Lindab International AB den 6 maj 2009 i Boarp Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1, samtliga styrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter, ordinarie

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås.

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. Årsredovisning 2014 Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr

Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr Bokslutskommuniké 2010 för Zinzino AB organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer