Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region"

Transkript

1 Tilastotietokannat Statistical databases Bruksanvisning PC-Axis / PX-Web Synpunkter Kontaktinformation Statistikcentralens PX-Web databaser Statistikdatabaser > Database: PX-Web StatFin på svenska > Offentlig ekonomi/kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet/kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2010 > Variabler och värden Kommunernas nyckeltal 2010 Snabbval: Kommunernas nyckeltal 2010 efter Nyckeltal, År och Region SSS Hela M15 landet Österbotten 272 Karleby Kronoby 440 Larsmo 598 Jakobstad 599 Pedersöre 893 Nykarleby 8 ALLMÄNNA UPPGIFTER OM KOMMUNEN OCH KOMMUNENS NYCKELTAL 15 Antalet kommuner Invånarantal Antalet anställda Anställda per 1000 invånare Antalet förtroendeorgan Antalet förtroendeorgan per kommun 111 Beskattningsbar inkomst , Beskattningsbar inkomst 2009, /invånare (1 av 26) :40:34

2 160 Skatteprocent ,59 19,23 19,75 19,50 18,50 19,25 19,00 19, Skatteprocent ,98 19,64 19,75 19,50 18,50 20,25 19,50 19, Skatteprocent ,17 19,70 19,75 19,50 18,50 20,25 19,50 19, Skatteinkomster, Skatteinkomster, /invånare Statsandelar, Statsandelar, /invånare Årsbidrag, Årsbidrag % 7,4 5,6 6,1 2,8 7,2 5,3 5,8 6,0 290 Årsbidrag, /invånare Årsbidrag % av avskrivningar 145,4 137,5 132,6 96,5 203,4 119,3 184,0 123,6 320 Inkomstfinansiering av 71,3 72,0 61,4 59,6 75,7 113,7 75,2 76,8 investeringar, % 340 Likvida medel 31.12, Likvida medel 31.12, / invånare 360 Kassadagar Finansieringsförmögenhet, / invånare 380 Lånestock 31.12, Lånestock 31.12, /invånare Kumulativt under-/överskott, Kumulativt under-/överskott, / invånare 394 Relativ skuldsättning, % 44,5 40,7 63,3 37,1 52,4 59,1 30,3 46,4 395 Soliditetsgrad, % 64,9 58,7 42,8 41,5 58,0 37,0 62,6 57,6 396 Konsernens lånestock 31.12, /invånare (2 av 26) :40:34

3 440 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter sammanlagt 460 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Ökning (+) eller minskning ( ) i produktlager 510 Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader sammanlagt 526 Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor 580 Understöd Övriga verksamhetskostnader = Verksamhetsbidrag Skatteinkomster sammanlagt Kommunens inkomstskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskattens avkastning 650 Övriga skatteinkomster Statsandelar FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER: (3 av 26) :40:34

4 700 + Ränteintäkter Dividendintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader = Årsbidrag AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR: Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar EXTRAORDINÄRA POSTER: 780 +Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader = Räkenskapsperiodens resultat 810 ± Ökning ( ) eller minskning (+) av avskrivningsdifferensen 820 ± Ökning ( ) eller minskning (+) av reserveringar 830 ± Ökning ( ) eller minskning (+) av fonder 840 = Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 870 FINANSIERINGSKALKYL 873 VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 880 KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN: 890 ± Årsbidrag ± Extraordinära poster (4 av 26) :40:34

5 910 ± Korrektivposter till internt tillförda medel 930 KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL: Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsinkomster av investeringstillgångar 965 = Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 970 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL 975 Förandringar i utlåningen: Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen FÖRÄNDRINGAR I LÅNEBESTÅNDET: Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån 1006 ± Förändring av kortfristiga lån 1008 ± Förändringar i eget kapital ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN: 1012 ± Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 1014 ± Förändring av omsättningstillgångar 1019 ± Förändring av fordingar (5 av 26) :40:34

6 1020 ± Förändring av räntefria skulder 1022 = Kassaflödet för finansieringens del 1030 Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel KOMMUNENS BALANSRÄKNING AKTIVA 1130 Bestående aktiva Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Förvaltade medel Statliga uppdrag Donationsfondernas särskilda täckning 1200 Övriga förvaltade medel Rörliga aktiva Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Finansiella värdepapper Därav: Placeringar i penningmarknadsinstrument 1264 Masskuldebrevsfordringar Kassa och bank Aktiva sammanlagt (6 av 26) :40:34

7 1300 PASSIVA 1310 Eget kapital Grundkapital Uppskrivningsfond Övriga egna fonder Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 1350 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 1360 Avskrivningsdifferens och reserver 1370 Avskrivningsdifferens Frivilliga reserveringar Avsättningar Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Förvaltat kapital Främmande kapital Långfristigt Därav: Lån Erhållna förskott Skulder till leverantörer Anslutningsavgifter och övriga skulder 1446 Resultatregleringar Kortfristigt Därav: Lån Erhållna förskott Leverantörsskulder (7 av 26) :40:34

8 1475 Anslutningsavgifter och övriga skulder 1480 Resultatregleringar Passiva sammanlagt BORGENSFÖRBINDELSER FÖR SAMFUND INOM SAMMA KONCERN 1492 Återstående kapital BORGENSFÖRBINDELSER TILL FÖRMAN FÖR ÖVRIGA 1494 Återstående kapital KONCERNBALANSRÄKNING AKTIVA 1503 Bestående aktiva Förvaltade medel Rörliga aktiva Aktiva totalt PASSIVA 1508 Eget kapital Minoritetsandelar Konsernreserv Avskrivningsdifferens och reserver 1512 Avsättningar Förvaltat kapital Främmande kapital Långfristigt räntebelagt främmande kapital (8 av 26) :40:34

9 1516 Långfristigt räntefritt främmande kapital 1517 Kortristigt räntebelagt främmande kapital 1518 Kortfristigt räntefritt främmande kapital 1519 Passiva totalt Borgensförbindelser till förman för övriga, återstående kapital 1540 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 1550 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD: 1600 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDFÖRVALTNING 1610 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare BARNDAGVÅRD SAMMANLAGT 1660 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet barn (0-6 åringar) Barn i heldagsvård Andel av åldersklassen, % 38,9 40,7 42,6 32,1 18,3 36,4 29,3 34,0 (9 av 26) :40:34

10 1720 I kommunerna i genomsnitt 36,0 38,7 42,6 32,1 18,3 36,4 29,3 34, Antalet vårddagar inom heldagsvård 1750 Barn i deldagsvård Andel av barn i dagvård, % 20,4 24,0 21,8 30,9 33,7 32,0 24,7 13, I kommunerna i genomsnitt 23,8 24,3 21,8 30,9 33,7 32,0 24,7 13, Antalet vårddagar inom deldagsvård 1790 Andel av vårddagar, % 18,1 23,0 20,3 28,0 29,0 31,7 29,2 12, Driftskostnader (netto) för barndagvård per 0-6 åring, 1820 I kommunerna i genomsnitt Driftskostnader för barndagvård (netto) per vårddag (exkl. hemvårdsstöd och stöd för privat vård och övriga bidrag), 1843 I kommunerna i genomsnitt Barn inom lekverksamhet DAGVÅRD FÖR BARN I DAGHEM 1880 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Barn i heldagsvård i daghem Andel av åldersklassen, % 29,3 24,9 34,3 20,3 8,0 26,9 18,2 21, I kommunerna i genomsnitt 21,4 19,8 34,3 20,3 8,0 26,9 18,2 21, Antalet vårddagar i heldagsvård i daghem 1960 Barn i deldagsvård i daghem (10 av 26) :40:34

11 1970 Andel av barn i dagvård i 23,6 31,4 24,8 39,5 50,5 37,2 32,8 16,5 daghem, % 1980 I kommunerna i genomsnitt 32,4 33,5 24,8 39,5 50,5 37,2 32,8 16, Antalet vårddagar inom deldagsvård i daghem 2000 Andel av vårddagar i 21,2 30,7 25,0 37,3 43,0 37,2 37,3 19,2 daghem, % 2010 Driftskostnader (netto) för barndagvård i daghem per barn, 2020 I kommunerna i genomsnitt Driftskostnader (netto) för barndagvård i daghem per vårddag, 2035 I kommunerna i genomsnitt FAMILJEDAGVÅRD FÖR BARN 2107 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Barn i heldagsvård i familjedagvård Andel av åldersklassen, % 9,6 15,8 8,4 11,8 10,3 9,5 11,1 12, I kommunerna i genomsnitt 16,9 18,8 8,4 11,8 10,3 9,5 11,1 12, Antalet vårddagar i heldagsvård i familjedagvård 2160 Barn i deldagsvård i familjedagvård Andel av barn i 8,6 8,7 5,9 8,5 10,1 11,1 6,6 7,2 familjedagvård, % 2180 I kommunerna i genomsnitt 13,0 10,7 5,9 8,5 10,1 11,1 6,6 7,2 (11 av 26) :40:34

12 2190 Antalet vårddagar inom deldagsvård i familjedagvård 2195 Andel av vårddagar i 7,0 7,8 3,3 7,4 12,6 9,2 9,1 5,2 familjedagvård, % 2201 Driftskostnader (netto) för familjedagvård per barn, 2202 I kommunerna i genomsnitt Driftskostnader (netto) för familjedagvård per vårddag, 2204 I kommunerna i genomsnitt ÖVRIG BARNDAGVÅRD 2246 Stöd för hemvård och privatvård av barn, /invånare 2247 Stöd för hemvård av barn (lagstadgat) 2248 Stöd för hemvård av barn, kommuntillägg 2249 Stöd för privatvård av barn (lagstadgat) 2250 Stöd för privatvård av barn, kommuntillägg 2269 ANSTALTS- OCH FAMILJEVÅRD INOM BARNSKYDD 2270 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet barn och unga ( åringar) 2311 I anstaltsvård Andel av åldersklassen, i promille 4,8 1,8 3,6 5,1 1,0 3,4 1,1 0,5 (12 av 26) :40:35

13 2331 I kommunerna i genomsnitt 4,9 2,2 3,6 5,1 1,0 3,4 1,1 0, Antalet vårddagar I fosterfamiljevård Andel av åldersklassen, i 4,1 2,0 3,7.. 4,2 1,3. promille 2394 I kommunerna i genomsnitt 4,6 2,5 3,7.. 4,2 1, Antalet vårddagar ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD 2410 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare ANSTALTSTJÄNSTER FÖR ÅLDRINGAR 2510 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet åldringar som fyllt år, Antalet klienter i vård på åldringshemmen Andel av åldersklassen, % 1,8 1,7 1,1 6,7 2,4 0,7 2,5 3, I kommunerna i genomsnitt 2,5 3,0 1,1 6,7 2,4 0,7 2,5 3, Vårddagar per år Driftskostnader (netto) för åldringshemmen per vårddag, 2600 I kommunerna i genomsnitt ANSTALTSTJÄNSTER FÖR HANDIKAPPADE 2630 Driftskostnader (13 av 26) :40:35

14 2640 Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet klienter i vård på anstalter för handikappade I promille av invånarantalet 0,4 0,2 0,1 0,1. 0,3. 0, I kommunerna i genomsnitt 0,6 0,3 0,1 0,1. 0,3. 0, Antalet vårddagar Driftskostn. (netto) för anstaltstjänster för handik. per vårddag, 2710 I kommunerna i genomsnitt SYSSELSÄTTNINGSVERKSAMHET OCH ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANDIKAPPADE 2740 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet klienter som skötts med stöd för närståendevård under året 2775 Antalet närståendevårdare under året 2780 Stöd för närståendevård, vårdbidrag per vårdtagare, 2790 I kommunerna i genomsnitt Åldringar som klienter i serviceboende Åldringar som klienter i intensifierat serviceboende (14 av 26) :40:35

15 2804 Klienter inom boendeservice i grupp för handikappade Handikappservice och -stöd enligt handikapplagen, utgifter totalt 2810 Antalet gravt handikappade i serviceboende under året 2820 Antalet gravt handikappade som fått färdtjänster under året 2830 Personlig assistans Antalet klienter som fått ädringsarveten i bostad samt anskaffning av redskap och anordningar i bostaden 2860 HEMTJÄNST 2870 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet hushåll som fått hemvårdshjälp under året 2950 Därav: Barnfamiljer Åldringshushåll Hemservicebesök under året Antalet klienter som fått stödtjänster under året 3071 ÖPPENVÅRD INOM PRIMÄRVÅRDEN (EXKL. TANDVÅRD) 3080 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare (15 av 26) :40:35

16 3110 Antalet öppenvårdsbesök Antalet öppenvårdsbesök 4,9 5,4 5,1 4,4 4,3 5,7 4,9 6,3 per invånare 3130 I kommunerna i genomsnitt 5,7 5,5 5,1 4,4 4,3 5,7 4,9 6, TANDVÅRD INOM PRIMÄRVÅRDEN 3200 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet besök Antalet besök per invånare 0,9 1,0 0,9 1,2 1,1 0,7 0,7 0, I kommunerna i genomsnitt 1,1 1,1 0,9 1,2 1,1 0,7 0,7 0, BÄDDAVDELNINGSVÅRD INOM PRIMÄRVÅRDEN 3263 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet vårddagar inom bäddavdelning 3267 Antalet vårddagar per 1,2 1,8 0,8 2,9 1,3 2,8 1,1 2,2 invånare inom bäddavdelning 3268 I kommunerna i genomsnitt 1,7 1,5 0,8 2,9 1,3 2,8 1,1 2, SPECIALISERAD SJUKVÅRD 3280 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet öppenvårdsbesök Antalet öppenvårdsbesök 1,4 1,5 1,6 1,3 1,3 1,7 1,4 1,3 per invånare 3330 I kommunerna i genomsnitt 1,4 1,5 1,6 1,3 1,3 1,7 1,4 1,3 (16 av 26) :40:35

17 3340 Antalet vårddagar inom bäddavdelning 3350 Antalet vårddagar per 0,8 0,9 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0,8 invånare inom bäddavdelning 3360 I kommunerna i genomsnitt 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 1,0 0,7 0, MILJÖHÄLSOVÅRD 3363 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET 3390 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare AV UNDERVISNINGS- OCH KULTURVERKSAMHET: 3440 UNDERVISNINGSVERKSAMHET (UPPGIFTERNA ) 3450 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare FÖRSKOLEUNDERVISNING 3482 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet elever i förskoleundervisning Driftskostnader (netto) per elev, (17 av 26) :40:35

18 3488 I kommunerna i genomsnitt Antalet undervisningstimmar Driftskostnader (netto) per undervisningstimme, 3491 I kommunerna i genomsnitt GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 3500 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet elever i grundläggande utbildning Driftskostnader (netto) för egen grundläggande utbildning per elev, 3550 I kommunerna i genomsnitt Antalet undervisningstimmar Driftskostnader (netto) för egen grundläggande utbildning per undervisningstimme, 3580 I kommunerna i genomsnitt GYMNASIEUTBILDNING 3610 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet elever i gymnasieutbildning Driftskostnader (netto) för egen gymnasieutbildning per elev, (18 av 26) :40:35

19 3680 I kommunerna i genomsnitt Antalet undervisningstimmar Driftskostnader (netto) för egen gymnasieutbildning per undervisningstimme, 3720 YRKESUTBILDNING 3730 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet elever i yrkesutbildning Antalet undervisningstimmar Driftskostnader (netto) för egen yrkesutbildning per undervisningstimme, 3800 YRKESHÖGSKOLEVERKSAMHET 3810 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet elever i yrkeshögskoleverksamhet FRITT BILDNINGSARBETE VID MEDBORGARINSTITUT 3870 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet studerande under hösttermin 3910 Antalet undervisningstimmar (19 av 26) :40:35

20 3920 Driftskostnader (netto) för fritt bildningsarbete vid egna medborgarinstitut per undervisningstimme, 3940 BIBLIOTEKSVÄSENDET 3950 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare IDROTT OCH FRILUFTSLIV 4110 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare UNGDOMSVÄSENDET 4135 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare MUSEER, TEATERVERKSAMHET OCH ORKESTRAR 4160 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare ÖVRIG KULTURVERKSAMHET 4186 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare ALLMÄN FÖRVALTNING OCH ÖVRIGA TJÄNSTER (UPPGIFTERNA 110, ) (20 av 26) :40:35

21 4230 ALLMÄN FÖRVALTNING 4240 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare ÖVRIGA TJÄNSTER SAMMANLAGT (UPPGIFTERNA ) 4290 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare AV ÖVRIGA TJÄNSTER: 4340 TRAFIKLEDER 4350 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Gator och vägar som kommunen underhåller 31.12, km 4390 Leder för lätt trafik som kommunen underhåller 31.12, km 4400 Enskilda vägar som kommunen underhåller 31.12, km 4410 Andra enskilda vägar 31.12, km 4430 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 4440 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare (21 av 26) :40:35

22 4470 Antalet utryckningar inom brand- och räddningsväsendet, antalet/år 4490 BYGGNADER OCH LOKALER 4500 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Antalet bostäder som kommun äger Lägenhetsyta i bostäder som kommun äger totalt, m² 4550 Antalet bostadsaktielägenheter som kommun äger Antalet bostäder som ägs av sådåna bostads- coh fastighetsaktiebolag där kommunen har beslutanderätt Antalet bostäder som kommunen äger eller där kommunen har beslutanderätt, per 1000 invånare 4600 Lägenhetsyta i andra lokaler som kommunen äger 31.12, m² 4612 VERKSAMHET AV AFFÄRSNATUR (UPPGIFTERNA ) AV ÖVRIGA TJÄNSTER 4613 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare DÄRAV: (22 av 26) :40:35

23 4620 VATTEN- OH AVLOPPSVERK 4630 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Vattenmängd som pumpats i nätet, 1000 m³ 4670 Vattenmängd som pumpats i nätet per invånare, m³ 4680 Mottaget avloppsvatten, m³ 4690 Mottaget avloppsvatten per invånare, m³ 4710 ENERGIFÖRSÖRJNING 4720 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare Elförsäljning, MWh Elförsäljning per invånare, kwh 4770 Värmeförsäljning, MWh Värmeförsäljning per invånare, kwh 4791 DRIFTSHUSHÅLLNING TOTALT 4792 Driftskostnader Driftsintäkter Nettokostnader, /invånare KOMMUNALA AFFÄRSVERK 4810 Omsättning totalt (23 av 26) :40:35

24 4830 Därav: Vatten- och avloppsverk 4840 Energiförsörjning Byggnader och lokaler VERKSAMHETSUPPGIFTERNA OM ÖVRIGA TJÄNSTER: 4880 Antalet passagerare i kommunens trafikverk under året 4890 Antalet passagerare via hamnar under året Varumängden via hamnar, ton Areal av anlagda och underhållna parker, ha 4930 Areal av parker per ,8 2,1 3,3 0,3 0,6 1,9 0,7 3,4 invånare, ha 4960 Åkerareal, ha Skogsareal, ha Areal av utarrenderade områden, ha 5000 Ytan av under året godkända nya och ändrade stads-, byggnads- eller strandplaner, ha 5020 Beviljade byggnadslov, st Antalet semesterdagar inom avbytarservice som kommunen producerat 5051 Driftskostnader för avbytarservice per semesterdag, 5070 Investeringsutgifter totalt (24 av 26) :40:35

25 5090 Därav: Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar 5110 Investeringsinkomster Tabellen har korrigerats Nyckeltal '3410 Nettokostnader, /invånare' Nyckeltal '3440 UNDERVISNINGSVERKSAMHET (UPPGIFTERNA )' Nyckeltal '3450 Driftskostnader' Nyckeltal '3460 Driftsintäkter' Nyckeltal '3470 Nettokostnader, /invånare' Statistikbeskrivning Begrepp och definitioner TECKENFÖRKLARING. = Uppgift saknas eller är mindre än hälften av den använda enheten Nyckeltal 280 Årsbidrag % = 100 x Årsbidrag / Driftsinkomster Nyckeltal 300 Årsbidrag % av avskrivningar = 100 x Årsbidrag / Avskrivningar och nedskrivningar Nyckeltal 320 Inkomstfinansiering av investeringar, % = 100 x Årsbidrag / Nettoutgifter för investeringar Nyckeltal 360 Kassadagar = 365 x Kassamedel / Kassautbetalningar Nyckeltal 394 Relativ skuldsättning, % = (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster (25 av 26) :40:35

26 Nyckeltal 395 Soliditetsgrad, % = 100 x (Eget kapital + Avskrivningsdifferens och reserver) / (Hela kapitalet - Erhållna förskott) Nyckeltal 5070 Investeringsutgifter totalt Exkl. kommunala affärsverks investeringar Nyckeltal 5110 Investeringsinkomster Exkl. kommunala affärsverks investeringar Senast uppdaterad: :00 Källa: Statistikcentralen Copyright: Ja Kontakt: Statistikcentralen Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet E-post: Statistikens hemsida Sort: Nyckeltal Statistikcentralen Växel (09) Kontaktinformation Upphovsrätt Synpunkter (26 av 26) :40:35

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Kommunernas nyckeltal 2009 efter Nyckeltal, År och Region

Kommunernas nyckeltal 2009 efter Nyckeltal, År och Region Tilastotietokannat Statistical databases Bruksanvisning PC-Axis / PX-Web Synpunkter Kontaktinformation Statistikcentralens PX-Web databaser Statistikdatabaser > Database: PX-Web StatFin på svenska > Offentlig

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Finlands Kommunförbund Helsingfors 2012 REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-897-2

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi. ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf)

REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi. ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf) Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf)

Läs mer

FÖ Asteri förening FÖ14.WTR

FÖ Asteri förening FÖ14.WTR BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00

FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 40,00 BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Klassifiseringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2006. Webbpublikation ISBN 952-213-089-3 Tryckt publikation ISBN 952-213-090-7

Klassifiseringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2006. Webbpublikation ISBN 952-213-089-3 Tryckt publikation ISBN 952-213-090-7 Klassifiseringar för statistik över ekonomi och verksamhet Webbpublikation ISBN 952-213-089-3 Tryckt publikation ISBN 952-213-090-7 Suomen Kuntaliitto 2005 Klassificeringar för statistik över ekonomi och

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(84) Innehåll Inledning 6 Innehållet i insamlingen av uppgifter för statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi fr.o.m. statistikåret

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna och , mn euro

Det sammanlagda överskottet och verksamhetens underskott under granskningsperioderna och , mn euro 9. Statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning Syftet med kapitlet är att i enlighet med regeringsprogrammet öka transparensen och öppenheten i rutinerna för redovisning av statsfinanserna samt

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014. Källa: Statistikcentralen 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2014 1.6.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2013-2014 (inkl. särredovisade affärsverk) Kommuner:

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter 31.12.2010 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 40-5 -10 35-15

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11)

Aktiebolag - Asteri mallitilikartta (Ab11) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta

Aktiebolag - Asteri kirjanpito mallitilikartta BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Materiella tillgångar yhteensä

Materiella tillgångar yhteensä AB 2013 BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1000 Grundläggningsutgifter 1010 Forskningsutgifter 1015 Utvecklingsutgifter 1020 Immateriella rättigheter 1030 Goodwill 1040 Övr.utg.med

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2012 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2012 2012 2011 2010 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2200,00 2500,00

Läs mer