N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t"

Transkript

1 SÄRTRYCK UR NORDISK TIDSKRIFT FÖR FOTOGRAFI, HÄFT. 11 o. 12, 1921 N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t s a m t en del t e k n i s k h i t h ö r a n d e i s y n n e r h e t av D a g m a r Svenska Kinematografiska Waldner Sällskapets bibliotekarie A tt något är ett»framsteg» hö r till de om döm en, som m an måste underkasta en noggrann undersökning, för att kunna påvisa de fakta, som ådagalägga påståendet. O m m an emellertid ej syftar högre än att därm ed beteckna m änniskans herravälde över naturen, så kan m an visserligen gå m ed på att det sistförflutna århundradet och kanske ännu mera det nuvarande uppvisar icke b lo tt en stegring uti summ an av fram åtskridande, utan verkligen fram bragt vetenskapliga uppfinningar och värden, som alltid torde kom m a att hävda sin rangplats inom kulturen. Kinem atografien är ett sådant framsteg, även om det funnits tider, som låtit världen förgäta, att den fram sprungit u r allvarlig, vetenskaplig forskning, m ödosam oförtruten strävan, ja, att förhållandena i stort sett ännu äro sådana, att kulturen endast m ed de största svårigheter käm par sig fram, hävdar sin plats. Kinem atografien är fram för allt en praktisk vetenskap, många kalla den t. o. m. endast en hjälpvetenskap. Frågan är dock, om icke båda uttrycken har sitt be= rättigande, ty både i det ena som det andra fallet ställer den in sig om edelbart på livet självt. D et finnes redan, trots dess ungdom, knappast något om råde inom detta och naturen, som icke tagit kinem atografien i sin tjänst. P o r s t m a n n betecknar den ju också i en artikel»film en som instrum ent»1 såsom»en av det tekniska tänkandets centra». (»K onzentrationskerne des technischen D enkens.») D enna kine= matografiens m ångsidighet är en av orsakerna till att det särskilt inom den kine= m atografiska litteraturen har varit m ycket svårt att finna sig tillrätta. Y tterligt sällan hittar m an näm ligen någon bok eller skrift, som uteslutande och någotsånär g ru ndligt befattar sig m ed ett visst kinem atografiskt om råde av vetenskapligt värde. Söker man dylikt får m an gå 'till de lärda institutionernas publikationer eller till speciab uppsatser i den värdefullare facktidskriftslitteraturen, som haft nytta av eller tro tt sig få användning för kinem atografien. D e belletristiska tidskrifter, som öpp n at sina Se Indust ri t i dn. N o r d e n H. 20.»T idens syntes i film en.»

2 spalter' för tillfälliga kinem atografiska spörsm ål, synes ej heller ha gjort detta på g rund av någon djupare förståelse för kinem atografiens betydelse. O bservera: icke»film» eller»biograf», m ellan vilka tre ännu de allra flesta personer, t. o m. inom de högst bildades led, sätta likhetstecken. Film= eller biografpressen är emellertid en litteratur alldeles för sig. A tt i dess spalter finna något av djupare intresse för vetenskaparen hör till undantagen, såvida inte någon sådan vill slå sig på studiet av den m änskliga psykens beskaffenhet inför filmen som nöjesm edel. D et är därför på ett m ycket tidigt stadium av m itt eget intresse för kinemato= grafien, som jag kom till den slutsatsen, att skall m an överhuvudtaget tränga in i studiet av denna m oderna företeelse, lära sig verkligen behärska om rådet, så måste m an skaffa sig en biografisk överblick. Jag hade redan hunnit ett gott stycke på väg, när jag gjorde bekantskap m ed D :r P a u l L ié s e g a n g i D iisseldorf, vilken torde vara den m est beläste och störste kännaren på hithörande, inbegripet kinemato* grafisldotografisk källskriftslitteratur. I sin»h andbuch der praktischen Kinemato* graphie», upplagorna III o. V I, publicerar han också de första allm änna litteratur» förteckningarna, hänvisande till H o p w o o d och C o h n 1. H o p w o o d (se nedan F o s t e r ) har gjort sig särskilt förtjänt ju st genom ett kronologiskt ordnat register över huvud» sakligen historiska källskrifter samt patenter, vilket tyder på en för den tiden ovanlig beläsenhet och en allvarlig forskarvilja. P a u l L ie s e g a n g s källskriftshänvisningar i sam m andrag finnas tyvärr ännu ej tillgängliga i tryck. G enom att emellertid till min disposition älskvärt ställa en lista och en stor del särtryck på de utav hans publika» tioner, som innehålla dem, har jag så sm åningom kunnat införliva dem m ed min internationella bibliografi, som jag, om tiden tillåter, så småningom tänker utge m ed en specialavdelning för dylikt. Bland redan utgivna förteckningar över allmän kinem atografisk litteratur ber jag dessutom få näm na: D a g m a r W a l d n e r,»filmen som kulturfaktor» D :r E r w i n A c k e r k n e c h t,»d ie Lichtspielbiihne im D ienste der Schule und Volks» bildun g»3 (bara tysk) D :r M a r t in W e is e r,»m edizinische Kinem atographie» F. P a u l L ié s e g a n g,»w issenschaftliche Kinem atographie» (se nedan). Ytter» ligare m indre förteckningar på en eller ett par sidor ha dessutom utgivits, m en som de icke ha någon betydelse för denna tidskrifts läsare, kunna vi här förbigå dem. H u r svårt det i själva verket är att kom m a över värdekinem atografisk litteratur visar m ed full tydlighet en utredning, som företagits av en stor teknisk förening3 i syfte att för införande av skol» och yrkesundervisning m ed filmens hjälp bereda intresserade en översikt av situationen bl. a. genom litteraturhänvisning. Summa sum m arum 8 böcker blev det m er än magra resultatet, däribland en film katalog och 'C ohn är ju rist och h a r m ig v eterligt ej p u b licerat n åg o t sam m andrag av de rikliga litteraturhän» visningar h a n givit i sina arbeten. "F ortsättn in g är u n d e r utgiv an d e. K opian av m an u sk rip tet h ärtill h ar välv illig t ställts till Sv. Kin. Sällskapets bib lio tek aries förfogande. 3A \vf i» D er B etrieb» II. H. 11.

3 U fa s p ro p a g a n d a b ro sc h y re r för sin» K u ltu rab te ilu n g», som säger sig ha tagit till u p p g ift att p ositivt främ ja vetenskapligs och skolkin em ato g rafi.1 D e t finns emellertid som b e k a n t m ång a sätt att göra detta på! A t t det förakt, den intresselöshet, som hittills v arit det u tm ä rk a n d e ifråga om teoretiska stu d iers b e d riv a n d e jämte de praktiska, särskilt på detta om råde, b ö rja t vika för insikten om de förstn ä m n d a s ofrån k o m lig h e t är ett g läd jan de fa k tu m.2 D e t ena universitetet, den ena h ö g s k o la n efter den andra tager u p p frågan om u p p rä tta n d e t av lärostolar i kinematografi. D e t är ej heller m er än k n a p p a två m ånader sedan, som t. o. m. på filmfackets eget initiativ, den första europeisk a» F ilm hög sk olan» slog u p p sina p o rta r i M u n c h e n, u n d e r sådan led n in g och i sam arbete m ed in stitu tio n er av såda nt an» seende, att m an k a n våga taga d e n fullt au serieux. F ör den oin vig de eller stora allm änheten att b ed öm a, vilken litteratur in o m kine» m atografiens (filmens o. biografens) om råde, so m k an tagas på allvar eller förtjänar förtroende, h ar alltid varit en m ycket svår sak. T y de affärs» och specialintressen, som h är i stort sett diktera lagarna, ett sällsynt skickligt u tn y ttja n d e av reklamtill» fället, resp. förm ågan att dölja avsikterna, gör att m an här får se o p p alldeles särskilt och anlägga s y n p u n k ter, vilka, för den icke vetenskapligt skolade och d ä rfö r s. a. s. av n atu re n m in d re skeptiske läsaren, to rd e vara rätt så främ m ande. J a g vill h ä rm e d på intet sätt n edsätta en hel del arbetens värde i och för sig, m en anser m ig av skäl, som det h är skulle föra för lång t att utveckla, d o c k b ö ra n äm n a detta, innan jag övergår att ge en liten översikt av den tek niska litteratur, som jag skulle vilja fö ro rd a vid val t. ex. av ett litet h a n d b ib lio te k. T ill arbeten in o m den k o n stk ritisk a eller an nan specialfackliga kinem atografien, kanske kan bli tillfälle återko m m a en an n a n gång. D å, vad den ene eller and re k a n finna b ra eller bättre är och förblir b e ro e n d e på vars och ens subjektiva u pp fattnin g, är det kanske läm pligast taga författarna i alfa» betisk o rd n in g in o m resp. språkom råde. D e t är d å en egendom lig tillfällighet, att D : r K a r l F o r c h s : D e r K in em ato g rap h u n d das sich bew eg end e Bild, (m. 151 A b b. W i e n u n d Leipzig. Flartlebens Verl s. 8:o. M k 4 + k rigstillägg)3 k o m m e r att n äm nas först. J a g h ar näm ligen ä n n u icke h ö rt någon, vare sig»vän eller fiende» som ej betecknat d en b o k e n som ä n n u i dag en av de värdefullaste, som d en re n t tekniska kinem atografiska litteraturen ö v e rh u v u d ta g e t uppvisar. V äl re d an på g r u n d av sin ställning, in o m patentv erk et i Berlin sysslar h a n öv ervägande m ed d en kon» struktiva utvecklingens gång sedd m o t p atenten som b ak g ru n d. E h u ru strängt veten» skapligt, innehåller arbetet d o c k delar, som g ör den tilldragande från långt fram skriden lek m an n a sy n p u n k t. F o r c i i är även en av» K in o tech n ik s» 1 b ä ra n d e nam n och har på g ru n d av sina förtjänster, likso m även D : r K o n r a d W o l t e r, dess redaktör, kallats att b eträ d a lärareposten vid o v a n n ä m n d a»film högskola». xh u r noga m an b ö r v a ta ifråga om o rien terin g ger en p olem ik i»f ilnvk urier», B erlin., (N o m. fl.)» D er K rebsschaden an d er L ehrfilm bew egung» besked om. 2Sv. Kin. Sällskapets b ib lio te k togs fö rra året i ansp råk av 315 p ersoner, ett fö r v å rt lilla lan d an m ärkningsv ä rt intresse, om m an b etä n k e r d en k o rta tid, som d et v arit i verksam het. Priserna u tan fö rb in d else på g ru n d av v a lu tav äx lin garn a m. m.

4 O m A. L a s a l l y påstås det»att han säger vad ingen annan vågar», vilket uttryck, som»lässt tief blicken», givetvis skulle tillförsäkra hans arbeten ett speciellt intresse, o m de icke ändå skänkte läsaren både behållning och nöje. N å g o t ovanligt har jag i varje fall icke kunnat upptäcka i»bild und Film im D ienste der Technik». I Enzyklopädie der Photographie, H eft 91, II Teil B etriebskinem atographie, m. 50 A b b. im Text. H alle a/s. W ilh. K napp, s. 8:o. Pris M k. 12:60 plus 10%. D en är uppdelad i III grupper, varvid den första behandlar filmens användning vid m ätningar, rörelsestudier, bildförstoring ur filmnegativet, den tekn. föredrags* o. lärofilmen, propagandafilm en och filmen som hjälpm edel för den resande ingenjören. I anslutning härtill betraktelser över spelfilmen m ed teknisk bakgrund, biografin* d u strin och reform rörelsen. G rupp II behandlar film upptagningens tekn. utförande. G ru p p III rör sig slutligen om apparaterna, fram kallningen, kopieringen, kinemato* grafisk specialteknik, tricks etc. Illustrationerna kunde varit bättre, m en beror detta kanske på krigsförhållandena. T ill kinem atografiens klassiska verk räknas D :r H. L e h m a n n s :»D ie Kinemato* graphie, ihre G rundlagen und ihre A nw endungen.» 69 A bb. I»A us N a tu r und Geisteswelt», I uppl. Bd. 358, 117 s. Leipzig. T eubner, Pris M k. 1: plus krigstillägg. II uppl. 1919, 104 s. utg. av D. M e r t é, Pris M k. 2:15. N ä r den första gången kom ut i den lätthanterliga, trevliga form T eubner består serien»a us N atur» etc. var den så gott som ensam i sitt slag, ett förträffligt koncentrat av det rika ämnet, lättfattlig och lättläst även för den stora publiken. D :r W. M e r t é, en kollega till förf. den tid denne var hos Zeiss, har försett arbetet m ed värdefulla kom pletteringar. För att emellertid kunna bibehålla form atet och ändå ge en be* skrivning över de m oderna kinem atografiska forskningsm etoderna har den nye ut* givaren väsentligt fått inskränka på originalupplagans rent teoretiska och mate* matisk*fysikaliska spekulationer. T yvärr har på denna grund även D :r L e h m a n n s av m ånga högt uppskattade inledning, avhandlande uppfinningarnas system atik, måst bortfalla. I övrigt är den sig lik och hävdar ännu i denna stund sin rangplats som en förstklassig, sam vetsgrann fram ställning av kinem atografiens fysio* och psyko* logiska grundval och betingelser, vetenskapliga mål och medel. För den praktiske filmfackm annen är den dock alltför summ arisk och det m ärks att bearbetaren, vad beträffar den tekniska fram ställningen av apparaterna och filmen, kännedom en över* h u v udtaget om film industrin och biografreform en icke alldeles känner sig»som pä sin mammas gata»! D essa delar skulle givet i sin m oderniserade form v unnit på samarbete m ed m än av facket. För den, som vill gå mera på djupet i film tekniska spörsm ål, kan icke nog varm t D :r P a u l L i e s e g a n g s nya om arbetning av Hand* buch der praktischen K inem atographie,5 V upplagans II del, nu bärande nam net 'D. K. G :s (D eu tsch e K in o tech n. Ges.) organ. D en enda veten sk ap lig a film tidskriften i världen. R ed. M o ltk estr. 1. B erlin*lichterfelde. I ll årg. pågår. 2» H a n d b u c h d e r p raktischen K inem atographie», m. 158 A bb. 353 s. 8:o. Leipzig, M. Eger, 1919, Mai. V I upp l. Pris M k. 28: 80 = Kr. 1 0 :-.

5 »W issenschaftliche K inem atographie», m. 146 A b b. 352 s. Leipzig, M. Egers A u g u sti. Pris klb. M k. 57:60 Kr. 10:, rek om m enderas. Till slutkapitlen, som handla om dels»negativets fu llb o rd an d e», dels om : H u r vetenskapen och sk olo rna begagnar sig av kinem atografien h ar förf. sam arbetat m ed d en k än d e filmexperten, D : r K a r l K i e s e r och Prof. O. P o l i m a n t i, den senare m est k ä n d såsom författare i m edicinska och biolo gisk a äm nen. Litteraturförteckningen innehåller i h u v u d s a k originalarbeten m o tsv aran de arbetets vetenskapliga karaktär, vilket icke är det m inst värdefulla. K lart och redigt d isp onerad, som en h a n d b o k b ö r vara, k o m m e r härtill även fördelarna av ett sorgfälligt u pp ställt saks och personregister. L i e s e g a n g s ars beten b ära alltid prägeln av att vara väl genom arbetade. V ilket, inom ett o m råd e d är utvecklingen skenar åstad som här, d är allting är idel h ast och oro, m aterialet överrikt, fö rh ållandena enastående, egenartade, ställer ford rin g ar som få p å en förs fattares ihärdighet, flit och nerver. Fram ställningen är icke fö rty ; liksom oms döm ena, välgörande lu g n och saklig. O m fa ttn in g e n så fullständig m an m ed h ä n s y n till kriget rimligtvis k a n önska. K o rt sagt! L i e s e g a n g s böck er hö ra till de få, som skarpt b ry ta av m o t d et m y ck n a på detta o m råd e av dagssländ en atur. D e t är ars beten av d et b e fru k tan d e slag till vilka d et alltid lön ar sig att återk o m m a u ti de re g e lb u n d n a litteraturhänvisningarna, även långt efter det de anm älts för första gången, I D : r med. M a r t i n W e is e r s»m edizinische K inem atographie», m. 24 A b b. 154 s. 8:o. D re s d e n A Leipzig, 1919, 1. Jan. T h. Steinkopf. Pris M k. 5:50 = Kr. 2:20. finna vi en lika originell som förträfflig up pställn in g av ett rikligt material värdefulla fakta u r andras och egen fatabur, väl ägn ad att giva läsaren im pu lser till självständiga spekulationer. O m b o k e n d ock egentligen k an betraktas som ett avslutat helt, låter jag vara osagt. D e n b är snarare karaktären av en b y g g låd a (i fortsättningsserier) men som sådan av största värde genom sin koncentrerad e form sm ärre kapitel, enkelt och lättfattligt givna överblickar, intressanta även ur a n d ra s y n p u n k te r än dem bo k en s titel låter förm oda. Bara för sin p raktiska u p pställnin gs skull av litte* raturen t. bl. a. N o rm a lk in e m a to g ra p h ie, A ufn ahm etechnick, D ie F ilm verarbeitung, M ik ro u. R ö n tg enk in em ato graphie, H o c h frek v e n z u. F u n k e n k in e m a to g ra p h ie etc. b o rd e b o k e n finnas i varje filmintresserads boksam ling. C r o y, H o m e r.» H o w M o tio n Pictures are M ad e.» Illustrated. 366 s. 8. N e w Y o rk & L o n d o n. H a rp e rs A Brothers, Pris kltb. Kr R. B. B. T heir history, British Patents Ltd. Pris kltb. F o s te r, Sc. Barrister at Law of Lincolns Inn.»H opw oods Living Pictures», photoproduction, and practical w orking, w ith classified lists of and Bibliography. * ** 370 s. 8. London, Ih e H a tto n Press N e w ^Y o r k I n s t i t u t e o f P h o t o g r a p h y. A C o n d e n c e d C o u rse in M o t i o n Picture P h o to g ra p h y, w ith Special C h ap ters b y Research Specialists of the Research Labo* ratories of Eastm an K o d a k C o. E d ited b y Charles, W i l b u r H o ffm a n, F orm erly * = S tandardverk. = In n eh å lle r v ärd efu ll litteratu rfö rteck n in g.

6 C inem atographer for T hanhouser, Edison, Pathé, W o rld Film C:ies and U. S. A:s G overnm ent and Carl Louis Gregory, FRPS. Form erly C hief Instructor in Cine* m atography Signal School of Photography, C olum bia U niversity, N. Y. Publ. by N. Y. Inst. of Photogr. 141 W e st 36th Street. N. Y. C ity A pril 382 p. rikt ill. Kr S. Technical Editor,»M olography», T elephone and M otion Expert, Solicitor of Patents.»M otiom P icture W ork.» A general treatise on taking, picture m aking, photoplays, and theaterm anagem ent and operation. Chicago. A m erikan Technical Society, I delen 282 s. II delen 297 klb. Kr H u l f is h, D a v id Picture picture Illustr. s. Pris C.»B ehind the M otio n Picture Screen.» Ö ver 300 illust. 424 s. 8. N ew York, M arch. M um m A Co. Pris klb. Kr L e s c a r b o u r a, A u s t in Projection, Engineer.»M otiom Picture H andbook.» A guide for m anagers and operators of m otion picture theatres. Illustr.* N ew Y ork City, D ecem ber. III uppl. 686 s. 8. M oving Picture W o rld. Pris 4.. a l b o t, F r e d A. Practical C inem atography and its A pplications. London. Heine* m ann s. 3 s. 6 d. illustr. R ic h a r d s o n, F ra nk H erbert, T A v ovanstående vända sig F o s t e r H o p w o o d, H u l f i s h, G r e g o r y och R i c h a r d * s o n i första rum m et till den tekniske fackm annen. C r o y och L e s c a r b o u r a stå i en klass för sig m ed så många likheter i ämne som fram ställning, att det är fullt tillräckligt om m an b lott skaffar sig den ena. Priset på de amerikanska böckerna är ju också något att tänka på i dessa depressionstider. Såväl den ursprunglige, som den av F o s t e r om arbetade H o p w o o d äro i E uropa m ycket efterfrågade arbeten, utgivna som de äro med vanlig god engelsk typo* grafisk utstyrsel. K apitlen V II om Pictures in C olours, V III Speaking Pictures, samt IX o. X Legal M atters (lagar, förordningar, Copyright) äro helt och hållet nya. D e föregående delvis om arbetade och försedda m ed tillägg i avsikt att få dem quite up to date. H o p w o o d förefaller, att döm a efter hans eget förord, själv belåten med om daningen, vilket kanske icke är det m inst betydelsefulla. A nnonserna inuti texten störa och hade ku n n at undvikas. R i c h a r d s o n Am erikas F o r c h, fast torrare och nästan överflödande i sin detaljrikedom och G r e g o r y äro båda sitt lands för* näm sta auktoriteter, vadan m an knappast behöver mer än instämma m ed dem, som beteckna deras arbeten»såsom verkliga fynd av vetande och kunnande». A tt det var fram stående tyska vetenskapare, som yttrade sig sålunda, bara detta säger inte så litet. H o m e r C r o y förfogar över en både lätt och lekande penna; icke utan den sati* riska udd, vartill äm net så ofta osökt inbjuder. D et är journalistisk fart över fram* ställningen, särskilt i den historiska delen, där han återger relationer från personer, som han träffat och vilka varit m ed från början. H är kom m er han sålunda m ed en hel del nytt, vad beträffar filmens am erikanska genom brott. M edan H u l f i s h, bok

7 m era b ä r karaktären av en u p p slag sb o k, däri m an m ycket o rd entligt b e m ö d ar sig om att ge svar på alla frågor, som falla in o m filmens två stora h u v u d o m rå d e n, fabrika* tion en och förevisningen, sam t belyser detta m ed utförliga tabeller, diagram och bilder i en stil, som icke så litet sm akar am erikansk affärsmässighet, så förefaller h o s C r o y bilderna snarare vara det m edium, o m k rin g vilket texten g ru p p e ra r sig. Fastän C r o y b e h a n d la r i m ånga stycken nästan precis detsam m a som H u l f i s h i sin ohanterliga»filmbibel» k än n e r m an varken ty n g d eller pekpinne. I m otsats till H u l f i s h ock L e s c a r b o u r a har h an d ock sparat sig m ö d a n av register, vilket alltid är en nackdel i äm nen som dessa, även om bokens karaktär ej direkt p å fo rd rar det. L e s c a r b o u r a säger sig söka hålla den gyllene m edelvägen mellan d en tekniska d ju p sin n ig h e t och den p o p u lä ra fram ställning som snarare tjänar u n derhållning en än u p p lysnin gen. A t t detta ej håller streck är in g alu nda b o ken s m insta förtjänst, ty den ger en u tm ä rk t g o d inblick i n u tid a am erikanskt filmväsende, vartill k o m m e r ypp erligt illustrationsm aterial, som emellertid fo rd rar tekniskt u n d erla g hos läsaren, för att fullt k u n n a uppskattas. M e n uppställn ingen i kapitel m ed svårlästa ingresser på glansigt p a p p e r i»petit», i stil m ed orienteringen över följetongen för n y tilb k o m m a n d e p renum eranter i veckobladen, verkar affekterat, trots den v ård ad e typo= grafiska utstyrseln. V ad n u till sist T a l b o t s beträffar, så kan den betecknas såsom alldeles förträfflig i sitt slag. D e n tar sig näm ligen alldeles särskilt an am atörkinem atografien och den instruktiva filmen. Sedan h an skrev sin första b o k :» M o v in g Pictures, h o w th ey are m ade a n d w orked», (1912) har han tydligen från jo u rn alistisk färdig het övergått till verklig k u n sk a p och är hans senaste arbete ett bevis så g o tt som n åg o t på kine= m atografiens förm åga att tjusa och verkligt fängsla dem, som trän g t in i dess sanna väsen och möjligheter. A m a tö re rn a ha in o m filmen hittills intagit en relativt blygsam och o b e a k ta d stälb ning, så tillvida som arbeten in o m d enn a litteratur äro få, för att icke säga inga åtm instone ej av betydenhet. M e n liksom inom den vanliga fotografien, arbeten av högsta klass företrädesvis äro att söka b la n d de o b ero en d e u tö v arn a eller ama= törerna, för vilka det icke spelar någ o n roll, v ad de kosta på sig av tid och an= strängningar, b lo tt arbetets kvalitet m otsvarar de högsta fordringar, så söker T a l b o t bevisa att fö rhållan den a äro enahand a inom kinem atografien. B land fram stående ama* törer näm ner han Sir H u b e r t v o n H e r k o m e r och hans insatser ifråga om regi och b elysningstekn ik m fl. H a n fö rsum m ar ej påpeka att de instruktiva filmerna m ycket h ö g t u p p sk attas som inlägg i de vanliga b iografprogram m en, varför n u m era också fullt acceptabla priser äro att p åräkn a för h ith ö ra n d e alster, säkerligen ett»framsteg» värt att hälsas m ed o delad glädje, sam tidigt som det u tg ö r en lockelse att fortsätta på den inslagna vägen. G e n o m sina intressanta skildringar av olika tillvägagångs* sätt, det förträffliga bildmaterialet, en lättflytande stil och verklig hänförelse för äm net, är han en synnerligen angenäm b ekantsk ap att göra även för y rkesutö varna. H a n s förslag angående instiftande av nationella forsk nin gsinstitutet till from m a för

8 de instruktiva filmernas fram ställning, i likhet med M a r e y s i Paris förtjänar tagas under allvarligt övervägande. Ifråga om t. ex. de pedagogiska, psykologiska teoriernas klarhet tjänar han dock icke praktiken i samma höga grad som tyskarna, vilka i gengäld sakna en del egem skaper i sin hithörande litteratur, som ger T albots värde. V i skulle nu här sätta punkt, om ej först den frågan måste besvaras, varför den franska litteraturen uteläm nats? U p priktigt sagt, så känner jag inte till något m odernt1 av ovannäm nda slag. L ö b e l s, D u c o m s, T r u t a t s, m. fl:s arbeten äro totalt föråldrade, varför det ej lönar sig spilla tid på dem annat än av historiskt intresse. L ö b e l har nyligen gjort en utländsk studieresa, varunder han förklarat sig insam la m aterial för ett n ytt arbete. D et är icke utan en viss spänning m an m otser ett dylikt av franskt ursprung. T y det är onekeligen en m ycket stor lucka det gäller att fylla, vilket är ovärdigt ett land som kallar sig»kinem atografiens vagga», som uppvisat sådana storm än som M a r e y, D e m e n y, B u l l, C o m m a n d o n m. fl. och inom sina landam ären hyser väldens förnäm sta institut för vetenskaplig kinem atografi. Stocksund i N ov V ore m ycket tacksam få veta om n åg o n a n n a n är b ättre orien terad, liksom för alla u ppgifter, som k u n n a kom m a m in biblio g rafi tillgodo. 8 S to c k h o lm 1922, V i c to r P e tte r s o n s B o k in d u s tr ia k tie b o L ig

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag

M arika, SP3 V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på Tom ten är far till alla barnen, som jag A ngeredsgym edsgym nasiets Julkalender den 22 decem ber M arika, SP3 "V i är hem m a och äter hos m orm or. Sedan brukar jag sätta m ig ensam och kolla på "Tom ten är far till alla barnen", som jag fortfarande

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Vidta alla åtgärder som behövs

Vidta alla åtgärder som behövs Vidta alla åtgärder som behövs En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö Peter Andersson Innehåll Förord 3 1 Äm

Läs mer

Anordningar för banan korsande vägar.

Anordningar för banan korsande vägar. 162 Anordningar för banan korsande vägar. Vägportar. T i l l sa m m a s la g som b ro a rn a höra de s. k. vä g p o r- ta rn e, e lle r de g e n o m g å n g a r, som äro a n o rdna de i je rn - v ä g sb

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915

WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 WRETMANS BOKTRYCKERI, UPPSALA 1915 35685 BIOGRÄFKULTUR TILL BELY SN IN G Ä F EN Ä K TU ELL FR Ä G Ä EFTERTRYCK FÖRBJUDES ".' ' ' Illiiiiliiil ; f"'/ %7 4-', ''V ' 5 ilillilklllllliiaifflllliiiesiifflltällillilkllsaifflbiisiiiiailsie

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924

Waldner, Dagmar. Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 Waldner, Dagmar Biografuppfostran - hemuppfostran. Uppsala 1924 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET

SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET SVENSKA VÄ G I N S T ITUTET STOCKHOLM M E D D E L A N D E 12 UPPM ÄTN IN G A V O JÄ M N H E TE N HOS V Ä G A R S K O R BAN O R M ED S. K. S K R O V L IG H E T S M Ä T A R E SVENSKA VÄ G I N ST ITUTET

Läs mer

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918

S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 S ä rtry c k u r tid s k r ifte n V e r d a n ä i 1918 B io g ra fe n s try k p o jk e n. N e g a tio n o ch r e fo r m e r. H jä lp e r d e t a tt p re d ik a fö r m ä n n is k a n, på det a tt h o n

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

V Ä G B E L Ä G G N I N G A R

V Ä G B E L Ä G G N I N G A R S T A T E N S V Ä G I N S T I T U T STOCKHOLM RAPPORT 1 0 V Ä G B E L Ä G G N I N G A R PÅ L A N D S B Y G D E N S A L L M Ä N N A V Ä G A R I SV E R IG E D E N i J A N U A R I 1940 1 940 F Ö R T E C K

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2006

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2006 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2006 En naturfotografäralltid beredd! Efterfrukosten ropade m in sam bo härhardu en gratis! En hittillsoidentifierad m ätarfjärilsattpå golvetoch

Läs mer

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l

Rörlig materiel. å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l Rörlig materiel. D e n å S tatens je rn v ä g a r begagnade rö rlig a m a te rie l ä r k o n s tru e ra d e fte r u tlä n d s k a m ö n ste r och anskaffades t ill en b ö rja n frå n v e rk s tä d e r

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6

DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6 DU Ä R HÄ R P A R A L L E L L T UP P D R A G A N G E R E D ST A D SP A R K 2 0 1 1-1 2-0 6 1 ANALYS - GRÖNT SAMBAND ANGERED CENTRUM - GRÖN LÄNK ANGERED STADSPARK PARALLELLT UPPDRAG 2011-12-06 2 HÄR FANNS

Läs mer

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING

INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING INSTITUTET FOR RÅTT S HI STO RISK FORSKNING GRUNDAT AV GUSTAV OGH CARIN OLIN The Olin Foundation for Legal ITistory STOCKHOLM 2 0 1 4 1 2 JUSTITIA ET PRUDENTIA Innehåll Forord 9 Forkortningar i 6 1. I

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Vår moral och framtida generationer

Vår moral och framtida generationer Vår moral och framtida generationer Gustaf Arrhenius 2012-09-28 Ärade rektor, kollegor och övriga gäster, En av de viktigaste insikterna som sakta men säkert har trängt fram under de senaste hundra åren

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908

Malmström, Axel Leonard. Basnäs gård och dess kände ägare. Norrköping 1908 Malmström, Axel Leonard Basnäs gård och dess kände ägare Norrköping 1908 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn

Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn Remodellering efter distala underarmsfrakturer hos barn AKADEMISK AVHANDLING SOM MED VEDERBÖRLIGT TILLSTÅND AV REKTORSÄMBETET VID UMEÄ UNIVERSITET FÖR AVLÄGGANDE AV MEDICINE DOKTORSEXAMEN KOMMER ATT OFFENTLIGEN

Läs mer

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R

10m rulle > FS-60 Fyrtakt S I DEN VAJE R r ORBERTE LEF ON 0 6 6 0 / 1 6 2 5 8 Dagl. 12-17.30 Box 143 891 01 Ovik S I DEN Drivs av Hobby Center Nygatan 35 O v i k Allt fler byggare g&r over till SIREN. Prova aven du v&rt 20 gr siden. Pris: 32:50/m

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

i - J y <777c^r < /& y i^ )

i - J y <777c^r < /& y <?? 4 Z *y 7 7 ^ > i^ ) C Z c ^ s C & e y z -' / i*?, s * / / X ^ X ; < ^ Ä!y ty y c z J é y i y tf/s y tj & Z -. -rz S y Z s i^ < ***$ i - J y

Läs mer

Medlem sm öten m ed bl a redovisning av upplägg av Jokkm okks m arknadsut st ällning 2002. Planering och genom förande av m arknadsutställningen i

Medlem sm öten m ed bl a redovisning av upplägg av Jokkm okks m arknadsut st ällning 2002. Planering och genom förande av m arknadsutställningen i 6DPHUQDV6O MG 9HUNVDPKHWVSODQ bilaga 4.RQVWKDQWYHUNVI UEXQG I UnU ) UEXQGHWVEDVYHUNVDPKHW ) UEXQGVNDQVOLHW Medlem saktiviteter, sem inarier, inform ationsm öten, adm inistration och ekonom i. före juni

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Bi l ag a 1 Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Totalt utskickade enkäter: 24 (inkl 1 export) Totalt inkommande enkäter: 21 Mörkertal: 3 obesvarade enkäter Av 21 besvarad

Läs mer

SJÄLV VERKSAMHET OCH TRÄNING VII) RÄKN EUXDER VISN INGEN.

SJÄLV VERKSAMHET OCH TRÄNING VII) RÄKN EUXDER VISN INGEN. SJÄLV VERKSAMHET OCH TRÄNING VII) RÄKN EUXDER VISN INGEN. Mycket ofta får man höra det praktiska livets män, särskilt affärsmän, klaga över att den ungdom, som kommer i deras tjänst direkt från folkskolan

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med

RELAX 2. time. Burhéns möbler att leva med tie RELAX Burhéns öbler att leva ed i på Burhéns har tillverkat öbler i tre generationer. Möbler so tål att användas. Och under åren har vi faktiskt lärt oss en hel del. Till exepel att stil ändå är ganska

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Nr 787. Mot. 1975:787 14. av herrar Johansson i Holmgården och Boström om l slam~ 'i deltagande i nordiskt kulturellt samarbete.

Nr 787. Mot. 1975:787 14. av herrar Johansson i Holmgården och Boström om l slam~ 'i deltagande i nordiskt kulturellt samarbete. Mot. 1975:787 14 Nr 787 av herrar Johansson i Holmgården och Boström om l slam~ 'i deltagande i nordiskt kulturellt samarbete. l Bilaga 10 till budgetpropositionen 1975, 1. I nternalionelh-kulturellt samarbete,

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-07-04 Meddelad o i Stockholm Sida l (3) Mål nr 1956-06 KLAGANDE Skatteverket Trängselskattesektionen 70 l 87 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrätten

Läs mer

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1

Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 Tentamen i TMMI70 Produktionsteknik för MI1 För teknologer kursregistrerade vt2013 Datum 2013-08-13 kl 08-12 Sal: Ter2 Provkod: TEN 1 Antal ingående uppgifter: 4 st. Antal sidor: 5 st. Jourh. lärare: Peter

Läs mer

2 (6) k 0 2 (7) n 1 F k F n. k F k F n F k F n F n 1 2 (8)

2 (6) k 0 2 (7) n 1 F k F n. k F k F n F k F n F n 1 2 (8) De naturliga talen. Vi skall till att börja med stanna kvar i världen av naturliga tal, N 3. Vi har redan använt (i beviset av Euklides primtalssats) att de naturliga talen är uppbyggda (genom multiplikation)

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

SVERIGE INFÖR UTLANDET

SVERIGE INFÖR UTLANDET SVERIGE INFÖR UTLANDET INSTALLNINGEN till Sveriges s. k. kulturpropaganda har under årens lopp i hög grad växla t. Kring det andra världskrigets slut rådde av allt att döma en viss oro för att vårt land

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning Tillhör Kungl. Maj sts beslut den 26 november 1946«K u ngl. Kommunikationsdepartementet Ink. Konmu Koll«Blektr. Byrån 15 okt. 1947 till Dnr. 651 k / U Kortfattad tekninsk beskrivning över Saltholmen-Göteborgs

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2015-08-24 kl 14-18 Sa l: Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 5 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

D agm ar W aldner. B e w e g u n g be le bt, die K r a t t be vvähren w i r d, e in e n

D agm ar W aldner. B e w e g u n g be le bt, die K r a t t be vvähren w i r d, e in e n . (ti) S ärtryck ur tidskriftc?i Verd a n d i i gi y. In n e b ä r a m a t ö r k i n e m a t o g r a f i e n en l ö s n in g av s k o l k i n e m a t o g r a f i f r å g a n? 1!' E t t i n lä g g a v D

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.6.2010 KOM(2010)325 slutlig 2010/0175 (COD) C7-0156/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om ändring av rådets förordning

Läs mer