N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t"

Transkript

1 SÄRTRYCK UR NORDISK TIDSKRIFT FÖR FOTOGRAFI, HÄFT. 11 o. 12, 1921 N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t s a m t en del t e k n i s k h i t h ö r a n d e i s y n n e r h e t av D a g m a r Svenska Kinematografiska Waldner Sällskapets bibliotekarie A tt något är ett»framsteg» hö r till de om döm en, som m an måste underkasta en noggrann undersökning, för att kunna påvisa de fakta, som ådagalägga påståendet. O m m an emellertid ej syftar högre än att därm ed beteckna m änniskans herravälde över naturen, så kan m an visserligen gå m ed på att det sistförflutna århundradet och kanske ännu mera det nuvarande uppvisar icke b lo tt en stegring uti summ an av fram åtskridande, utan verkligen fram bragt vetenskapliga uppfinningar och värden, som alltid torde kom m a att hävda sin rangplats inom kulturen. Kinem atografien är ett sådant framsteg, även om det funnits tider, som låtit världen förgäta, att den fram sprungit u r allvarlig, vetenskaplig forskning, m ödosam oförtruten strävan, ja, att förhållandena i stort sett ännu äro sådana, att kulturen endast m ed de största svårigheter käm par sig fram, hävdar sin plats. Kinem atografien är fram för allt en praktisk vetenskap, många kalla den t. o. m. endast en hjälpvetenskap. Frågan är dock, om icke båda uttrycken har sitt be= rättigande, ty både i det ena som det andra fallet ställer den in sig om edelbart på livet självt. D et finnes redan, trots dess ungdom, knappast något om råde inom detta och naturen, som icke tagit kinem atografien i sin tjänst. P o r s t m a n n betecknar den ju också i en artikel»film en som instrum ent»1 såsom»en av det tekniska tänkandets centra». (»K onzentrationskerne des technischen D enkens.») D enna kine= matografiens m ångsidighet är en av orsakerna till att det särskilt inom den kine= m atografiska litteraturen har varit m ycket svårt att finna sig tillrätta. Y tterligt sällan hittar m an näm ligen någon bok eller skrift, som uteslutande och någotsånär g ru ndligt befattar sig m ed ett visst kinem atografiskt om råde av vetenskapligt värde. Söker man dylikt får m an gå 'till de lärda institutionernas publikationer eller till speciab uppsatser i den värdefullare facktidskriftslitteraturen, som haft nytta av eller tro tt sig få användning för kinem atografien. D e belletristiska tidskrifter, som öpp n at sina Se Indust ri t i dn. N o r d e n H. 20.»T idens syntes i film en.»

2 spalter' för tillfälliga kinem atografiska spörsm ål, synes ej heller ha gjort detta på g rund av någon djupare förståelse för kinem atografiens betydelse. O bservera: icke»film» eller»biograf», m ellan vilka tre ännu de allra flesta personer, t. o m. inom de högst bildades led, sätta likhetstecken. Film= eller biografpressen är emellertid en litteratur alldeles för sig. A tt i dess spalter finna något av djupare intresse för vetenskaparen hör till undantagen, såvida inte någon sådan vill slå sig på studiet av den m änskliga psykens beskaffenhet inför filmen som nöjesm edel. D et är därför på ett m ycket tidigt stadium av m itt eget intresse för kinemato= grafien, som jag kom till den slutsatsen, att skall m an överhuvudtaget tränga in i studiet av denna m oderna företeelse, lära sig verkligen behärska om rådet, så måste m an skaffa sig en biografisk överblick. Jag hade redan hunnit ett gott stycke på väg, när jag gjorde bekantskap m ed D :r P a u l L ié s e g a n g i D iisseldorf, vilken torde vara den m est beläste och störste kännaren på hithörande, inbegripet kinemato* grafisldotografisk källskriftslitteratur. I sin»h andbuch der praktischen Kinemato* graphie», upplagorna III o. V I, publicerar han också de första allm änna litteratur» förteckningarna, hänvisande till H o p w o o d och C o h n 1. H o p w o o d (se nedan F o s t e r ) har gjort sig särskilt förtjänt ju st genom ett kronologiskt ordnat register över huvud» sakligen historiska källskrifter samt patenter, vilket tyder på en för den tiden ovanlig beläsenhet och en allvarlig forskarvilja. P a u l L ie s e g a n g s källskriftshänvisningar i sam m andrag finnas tyvärr ännu ej tillgängliga i tryck. G enom att emellertid till min disposition älskvärt ställa en lista och en stor del särtryck på de utav hans publika» tioner, som innehålla dem, har jag så sm åningom kunnat införliva dem m ed min internationella bibliografi, som jag, om tiden tillåter, så småningom tänker utge m ed en specialavdelning för dylikt. Bland redan utgivna förteckningar över allmän kinem atografisk litteratur ber jag dessutom få näm na: D a g m a r W a l d n e r,»filmen som kulturfaktor» D :r E r w i n A c k e r k n e c h t,»d ie Lichtspielbiihne im D ienste der Schule und Volks» bildun g»3 (bara tysk) D :r M a r t in W e is e r,»m edizinische Kinem atographie» F. P a u l L ié s e g a n g,»w issenschaftliche Kinem atographie» (se nedan). Ytter» ligare m indre förteckningar på en eller ett par sidor ha dessutom utgivits, m en som de icke ha någon betydelse för denna tidskrifts läsare, kunna vi här förbigå dem. H u r svårt det i själva verket är att kom m a över värdekinem atografisk litteratur visar m ed full tydlighet en utredning, som företagits av en stor teknisk förening3 i syfte att för införande av skol» och yrkesundervisning m ed filmens hjälp bereda intresserade en översikt av situationen bl. a. genom litteraturhänvisning. Summa sum m arum 8 böcker blev det m er än magra resultatet, däribland en film katalog och 'C ohn är ju rist och h a r m ig v eterligt ej p u b licerat n åg o t sam m andrag av de rikliga litteraturhän» visningar h a n givit i sina arbeten. "F ortsättn in g är u n d e r utgiv an d e. K opian av m an u sk rip tet h ärtill h ar välv illig t ställts till Sv. Kin. Sällskapets bib lio tek aries förfogande. 3A \vf i» D er B etrieb» II. H. 11.

3 U fa s p ro p a g a n d a b ro sc h y re r för sin» K u ltu rab te ilu n g», som säger sig ha tagit till u p p g ift att p ositivt främ ja vetenskapligs och skolkin em ato g rafi.1 D e t finns emellertid som b e k a n t m ång a sätt att göra detta på! A t t det förakt, den intresselöshet, som hittills v arit det u tm ä rk a n d e ifråga om teoretiska stu d iers b e d riv a n d e jämte de praktiska, särskilt på detta om råde, b ö rja t vika för insikten om de förstn ä m n d a s ofrån k o m lig h e t är ett g läd jan de fa k tu m.2 D e t ena universitetet, den ena h ö g s k o la n efter den andra tager u p p frågan om u p p rä tta n d e t av lärostolar i kinematografi. D e t är ej heller m er än k n a p p a två m ånader sedan, som t. o. m. på filmfackets eget initiativ, den första europeisk a» F ilm hög sk olan» slog u p p sina p o rta r i M u n c h e n, u n d e r sådan led n in g och i sam arbete m ed in stitu tio n er av såda nt an» seende, att m an k a n våga taga d e n fullt au serieux. F ör den oin vig de eller stora allm änheten att b ed öm a, vilken litteratur in o m kine» m atografiens (filmens o. biografens) om råde, so m k an tagas på allvar eller förtjänar förtroende, h ar alltid varit en m ycket svår sak. T y de affärs» och specialintressen, som h är i stort sett diktera lagarna, ett sällsynt skickligt u tn y ttja n d e av reklamtill» fället, resp. förm ågan att dölja avsikterna, gör att m an här får se o p p alldeles särskilt och anlägga s y n p u n k ter, vilka, för den icke vetenskapligt skolade och d ä rfö r s. a. s. av n atu re n m in d re skeptiske läsaren, to rd e vara rätt så främ m ande. J a g vill h ä rm e d på intet sätt n edsätta en hel del arbetens värde i och för sig, m en anser m ig av skäl, som det h är skulle föra för lång t att utveckla, d o c k b ö ra n äm n a detta, innan jag övergår att ge en liten översikt av den tek niska litteratur, som jag skulle vilja fö ro rd a vid val t. ex. av ett litet h a n d b ib lio te k. T ill arbeten in o m den k o n stk ritisk a eller an nan specialfackliga kinem atografien, kanske kan bli tillfälle återko m m a en an n a n gång. D å, vad den ene eller and re k a n finna b ra eller bättre är och förblir b e ro e n d e på vars och ens subjektiva u pp fattnin g, är det kanske läm pligast taga författarna i alfa» betisk o rd n in g in o m resp. språkom råde. D e t är d å en egendom lig tillfällighet, att D : r K a r l F o r c h s : D e r K in em ato g rap h u n d das sich bew eg end e Bild, (m. 151 A b b. W i e n u n d Leipzig. Flartlebens Verl s. 8:o. M k 4 + k rigstillägg)3 k o m m e r att n äm nas först. J a g h ar näm ligen ä n n u icke h ö rt någon, vare sig»vän eller fiende» som ej betecknat d en b o k e n som ä n n u i dag en av de värdefullaste, som d en re n t tekniska kinem atografiska litteraturen ö v e rh u v u d ta g e t uppvisar. V äl re d an på g r u n d av sin ställning, in o m patentv erk et i Berlin sysslar h a n öv ervägande m ed d en kon» struktiva utvecklingens gång sedd m o t p atenten som b ak g ru n d. E h u ru strängt veten» skapligt, innehåller arbetet d o c k delar, som g ör den tilldragande från långt fram skriden lek m an n a sy n p u n k t. F o r c i i är även en av» K in o tech n ik s» 1 b ä ra n d e nam n och har på g ru n d av sina förtjänster, likso m även D : r K o n r a d W o l t e r, dess redaktör, kallats att b eträ d a lärareposten vid o v a n n ä m n d a»film högskola». xh u r noga m an b ö r v a ta ifråga om o rien terin g ger en p olem ik i»f ilnvk urier», B erlin., (N o m. fl.)» D er K rebsschaden an d er L ehrfilm bew egung» besked om. 2Sv. Kin. Sällskapets b ib lio te k togs fö rra året i ansp råk av 315 p ersoner, ett fö r v å rt lilla lan d an m ärkningsv ä rt intresse, om m an b etä n k e r d en k o rta tid, som d et v arit i verksam het. Priserna u tan fö rb in d else på g ru n d av v a lu tav äx lin garn a m. m.

4 O m A. L a s a l l y påstås det»att han säger vad ingen annan vågar», vilket uttryck, som»lässt tief blicken», givetvis skulle tillförsäkra hans arbeten ett speciellt intresse, o m de icke ändå skänkte läsaren både behållning och nöje. N å g o t ovanligt har jag i varje fall icke kunnat upptäcka i»bild und Film im D ienste der Technik». I Enzyklopädie der Photographie, H eft 91, II Teil B etriebskinem atographie, m. 50 A b b. im Text. H alle a/s. W ilh. K napp, s. 8:o. Pris M k. 12:60 plus 10%. D en är uppdelad i III grupper, varvid den första behandlar filmens användning vid m ätningar, rörelsestudier, bildförstoring ur filmnegativet, den tekn. föredrags* o. lärofilmen, propagandafilm en och filmen som hjälpm edel för den resande ingenjören. I anslutning härtill betraktelser över spelfilmen m ed teknisk bakgrund, biografin* d u strin och reform rörelsen. G rupp II behandlar film upptagningens tekn. utförande. G ru p p III rör sig slutligen om apparaterna, fram kallningen, kopieringen, kinemato* grafisk specialteknik, tricks etc. Illustrationerna kunde varit bättre, m en beror detta kanske på krigsförhållandena. T ill kinem atografiens klassiska verk räknas D :r H. L e h m a n n s :»D ie Kinemato* graphie, ihre G rundlagen und ihre A nw endungen.» 69 A bb. I»A us N a tu r und Geisteswelt», I uppl. Bd. 358, 117 s. Leipzig. T eubner, Pris M k. 1: plus krigstillägg. II uppl. 1919, 104 s. utg. av D. M e r t é, Pris M k. 2:15. N ä r den första gången kom ut i den lätthanterliga, trevliga form T eubner består serien»a us N atur» etc. var den så gott som ensam i sitt slag, ett förträffligt koncentrat av det rika ämnet, lättfattlig och lättläst även för den stora publiken. D :r W. M e r t é, en kollega till förf. den tid denne var hos Zeiss, har försett arbetet m ed värdefulla kom pletteringar. För att emellertid kunna bibehålla form atet och ändå ge en be* skrivning över de m oderna kinem atografiska forskningsm etoderna har den nye ut* givaren väsentligt fått inskränka på originalupplagans rent teoretiska och mate* matisk*fysikaliska spekulationer. T yvärr har på denna grund även D :r L e h m a n n s av m ånga högt uppskattade inledning, avhandlande uppfinningarnas system atik, måst bortfalla. I övrigt är den sig lik och hävdar ännu i denna stund sin rangplats som en förstklassig, sam vetsgrann fram ställning av kinem atografiens fysio* och psyko* logiska grundval och betingelser, vetenskapliga mål och medel. För den praktiske filmfackm annen är den dock alltför summ arisk och det m ärks att bearbetaren, vad beträffar den tekniska fram ställningen av apparaterna och filmen, kännedom en över* h u v udtaget om film industrin och biografreform en icke alldeles känner sig»som pä sin mammas gata»! D essa delar skulle givet i sin m oderniserade form v unnit på samarbete m ed m än av facket. För den, som vill gå mera på djupet i film tekniska spörsm ål, kan icke nog varm t D :r P a u l L i e s e g a n g s nya om arbetning av Hand* buch der praktischen K inem atographie,5 V upplagans II del, nu bärande nam net 'D. K. G :s (D eu tsch e K in o tech n. Ges.) organ. D en enda veten sk ap lig a film tidskriften i världen. R ed. M o ltk estr. 1. B erlin*lichterfelde. I ll årg. pågår. 2» H a n d b u c h d e r p raktischen K inem atographie», m. 158 A bb. 353 s. 8:o. Leipzig, M. Eger, 1919, Mai. V I upp l. Pris M k. 28: 80 = Kr. 1 0 :-.

5 »W issenschaftliche K inem atographie», m. 146 A b b. 352 s. Leipzig, M. Egers A u g u sti. Pris klb. M k. 57:60 Kr. 10:, rek om m enderas. Till slutkapitlen, som handla om dels»negativets fu llb o rd an d e», dels om : H u r vetenskapen och sk olo rna begagnar sig av kinem atografien h ar förf. sam arbetat m ed d en k än d e filmexperten, D : r K a r l K i e s e r och Prof. O. P o l i m a n t i, den senare m est k ä n d såsom författare i m edicinska och biolo gisk a äm nen. Litteraturförteckningen innehåller i h u v u d s a k originalarbeten m o tsv aran de arbetets vetenskapliga karaktär, vilket icke är det m inst värdefulla. K lart och redigt d isp onerad, som en h a n d b o k b ö r vara, k o m m e r härtill även fördelarna av ett sorgfälligt u pp ställt saks och personregister. L i e s e g a n g s ars beten b ära alltid prägeln av att vara väl genom arbetade. V ilket, inom ett o m råd e d är utvecklingen skenar åstad som här, d är allting är idel h ast och oro, m aterialet överrikt, fö rh ållandena enastående, egenartade, ställer ford rin g ar som få p å en förs fattares ihärdighet, flit och nerver. Fram ställningen är icke fö rty ; liksom oms döm ena, välgörande lu g n och saklig. O m fa ttn in g e n så fullständig m an m ed h ä n s y n till kriget rimligtvis k a n önska. K o rt sagt! L i e s e g a n g s böck er hö ra till de få, som skarpt b ry ta av m o t d et m y ck n a på detta o m råd e av dagssländ en atur. D e t är ars beten av d et b e fru k tan d e slag till vilka d et alltid lön ar sig att återk o m m a u ti de re g e lb u n d n a litteraturhänvisningarna, även långt efter det de anm älts för första gången, I D : r med. M a r t i n W e is e r s»m edizinische K inem atographie», m. 24 A b b. 154 s. 8:o. D re s d e n A Leipzig, 1919, 1. Jan. T h. Steinkopf. Pris M k. 5:50 = Kr. 2:20. finna vi en lika originell som förträfflig up pställn in g av ett rikligt material värdefulla fakta u r andras och egen fatabur, väl ägn ad att giva läsaren im pu lser till självständiga spekulationer. O m b o k e n d ock egentligen k an betraktas som ett avslutat helt, låter jag vara osagt. D e n b är snarare karaktären av en b y g g låd a (i fortsättningsserier) men som sådan av största värde genom sin koncentrerad e form sm ärre kapitel, enkelt och lättfattligt givna överblickar, intressanta även ur a n d ra s y n p u n k te r än dem bo k en s titel låter förm oda. Bara för sin p raktiska u p pställnin gs skull av litte* raturen t. bl. a. N o rm a lk in e m a to g ra p h ie, A ufn ahm etechnick, D ie F ilm verarbeitung, M ik ro u. R ö n tg enk in em ato graphie, H o c h frek v e n z u. F u n k e n k in e m a to g ra p h ie etc. b o rd e b o k e n finnas i varje filmintresserads boksam ling. C r o y, H o m e r.» H o w M o tio n Pictures are M ad e.» Illustrated. 366 s. 8. N e w Y o rk & L o n d o n. H a rp e rs A Brothers, Pris kltb. Kr R. B. B. T heir history, British Patents Ltd. Pris kltb. F o s te r, Sc. Barrister at Law of Lincolns Inn.»H opw oods Living Pictures», photoproduction, and practical w orking, w ith classified lists of and Bibliography. * ** 370 s. 8. London, Ih e H a tto n Press N e w ^Y o r k I n s t i t u t e o f P h o t o g r a p h y. A C o n d e n c e d C o u rse in M o t i o n Picture P h o to g ra p h y, w ith Special C h ap ters b y Research Specialists of the Research Labo* ratories of Eastm an K o d a k C o. E d ited b y Charles, W i l b u r H o ffm a n, F orm erly * = S tandardverk. = In n eh å lle r v ärd efu ll litteratu rfö rteck n in g.

6 C inem atographer for T hanhouser, Edison, Pathé, W o rld Film C:ies and U. S. A:s G overnm ent and Carl Louis Gregory, FRPS. Form erly C hief Instructor in Cine* m atography Signal School of Photography, C olum bia U niversity, N. Y. Publ. by N. Y. Inst. of Photogr. 141 W e st 36th Street. N. Y. C ity A pril 382 p. rikt ill. Kr S. Technical Editor,»M olography», T elephone and M otion Expert, Solicitor of Patents.»M otiom P icture W ork.» A general treatise on taking, picture m aking, photoplays, and theaterm anagem ent and operation. Chicago. A m erikan Technical Society, I delen 282 s. II delen 297 klb. Kr H u l f is h, D a v id Picture picture Illustr. s. Pris C.»B ehind the M otio n Picture Screen.» Ö ver 300 illust. 424 s. 8. N ew York, M arch. M um m A Co. Pris klb. Kr L e s c a r b o u r a, A u s t in Projection, Engineer.»M otiom Picture H andbook.» A guide for m anagers and operators of m otion picture theatres. Illustr.* N ew Y ork City, D ecem ber. III uppl. 686 s. 8. M oving Picture W o rld. Pris 4.. a l b o t, F r e d A. Practical C inem atography and its A pplications. London. Heine* m ann s. 3 s. 6 d. illustr. R ic h a r d s o n, F ra nk H erbert, T A v ovanstående vända sig F o s t e r H o p w o o d, H u l f i s h, G r e g o r y och R i c h a r d * s o n i första rum m et till den tekniske fackm annen. C r o y och L e s c a r b o u r a stå i en klass för sig m ed så många likheter i ämne som fram ställning, att det är fullt tillräckligt om m an b lott skaffar sig den ena. Priset på de amerikanska böckerna är ju också något att tänka på i dessa depressionstider. Såväl den ursprunglige, som den av F o s t e r om arbetade H o p w o o d äro i E uropa m ycket efterfrågade arbeten, utgivna som de äro med vanlig god engelsk typo* grafisk utstyrsel. K apitlen V II om Pictures in C olours, V III Speaking Pictures, samt IX o. X Legal M atters (lagar, förordningar, Copyright) äro helt och hållet nya. D e föregående delvis om arbetade och försedda m ed tillägg i avsikt att få dem quite up to date. H o p w o o d förefaller, att döm a efter hans eget förord, själv belåten med om daningen, vilket kanske icke är det m inst betydelsefulla. A nnonserna inuti texten störa och hade ku n n at undvikas. R i c h a r d s o n Am erikas F o r c h, fast torrare och nästan överflödande i sin detaljrikedom och G r e g o r y äro båda sitt lands för* näm sta auktoriteter, vadan m an knappast behöver mer än instämma m ed dem, som beteckna deras arbeten»såsom verkliga fynd av vetande och kunnande». A tt det var fram stående tyska vetenskapare, som yttrade sig sålunda, bara detta säger inte så litet. H o m e r C r o y förfogar över en både lätt och lekande penna; icke utan den sati* riska udd, vartill äm net så ofta osökt inbjuder. D et är journalistisk fart över fram* ställningen, särskilt i den historiska delen, där han återger relationer från personer, som han träffat och vilka varit m ed från början. H är kom m er han sålunda m ed en hel del nytt, vad beträffar filmens am erikanska genom brott. M edan H u l f i s h, bok

7 m era b ä r karaktären av en u p p slag sb o k, däri m an m ycket o rd entligt b e m ö d ar sig om att ge svar på alla frågor, som falla in o m filmens två stora h u v u d o m rå d e n, fabrika* tion en och förevisningen, sam t belyser detta m ed utförliga tabeller, diagram och bilder i en stil, som icke så litet sm akar am erikansk affärsmässighet, så förefaller h o s C r o y bilderna snarare vara det m edium, o m k rin g vilket texten g ru p p e ra r sig. Fastän C r o y b e h a n d la r i m ånga stycken nästan precis detsam m a som H u l f i s h i sin ohanterliga»filmbibel» k än n e r m an varken ty n g d eller pekpinne. I m otsats till H u l f i s h ock L e s c a r b o u r a har h an d ock sparat sig m ö d a n av register, vilket alltid är en nackdel i äm nen som dessa, även om bokens karaktär ej direkt p å fo rd rar det. L e s c a r b o u r a säger sig söka hålla den gyllene m edelvägen mellan d en tekniska d ju p sin n ig h e t och den p o p u lä ra fram ställning som snarare tjänar u n derhållning en än u p p lysnin gen. A t t detta ej håller streck är in g alu nda b o ken s m insta förtjänst, ty den ger en u tm ä rk t g o d inblick i n u tid a am erikanskt filmväsende, vartill k o m m e r ypp erligt illustrationsm aterial, som emellertid fo rd rar tekniskt u n d erla g hos läsaren, för att fullt k u n n a uppskattas. M e n uppställn ingen i kapitel m ed svårlästa ingresser på glansigt p a p p e r i»petit», i stil m ed orienteringen över följetongen för n y tilb k o m m a n d e p renum eranter i veckobladen, verkar affekterat, trots den v ård ad e typo= grafiska utstyrseln. V ad n u till sist T a l b o t s beträffar, så kan den betecknas såsom alldeles förträfflig i sitt slag. D e n tar sig näm ligen alldeles särskilt an am atörkinem atografien och den instruktiva filmen. Sedan h an skrev sin första b o k :» M o v in g Pictures, h o w th ey are m ade a n d w orked», (1912) har han tydligen från jo u rn alistisk färdig het övergått till verklig k u n sk a p och är hans senaste arbete ett bevis så g o tt som n åg o t på kine= m atografiens förm åga att tjusa och verkligt fängsla dem, som trän g t in i dess sanna väsen och möjligheter. A m a tö re rn a ha in o m filmen hittills intagit en relativt blygsam och o b e a k ta d stälb ning, så tillvida som arbeten in o m d enn a litteratur äro få, för att icke säga inga åtm instone ej av betydenhet. M e n liksom inom den vanliga fotografien, arbeten av högsta klass företrädesvis äro att söka b la n d de o b ero en d e u tö v arn a eller ama= törerna, för vilka det icke spelar någ o n roll, v ad de kosta på sig av tid och an= strängningar, b lo tt arbetets kvalitet m otsvarar de högsta fordringar, så söker T a l b o t bevisa att fö rhållan den a äro enahand a inom kinem atografien. B land fram stående ama* törer näm ner han Sir H u b e r t v o n H e r k o m e r och hans insatser ifråga om regi och b elysningstekn ik m fl. H a n fö rsum m ar ej påpeka att de instruktiva filmerna m ycket h ö g t u p p sk attas som inlägg i de vanliga b iografprogram m en, varför n u m era också fullt acceptabla priser äro att p åräkn a för h ith ö ra n d e alster, säkerligen ett»framsteg» värt att hälsas m ed o delad glädje, sam tidigt som det u tg ö r en lockelse att fortsätta på den inslagna vägen. G e n o m sina intressanta skildringar av olika tillvägagångs* sätt, det förträffliga bildmaterialet, en lättflytande stil och verklig hänförelse för äm net, är han en synnerligen angenäm b ekantsk ap att göra även för y rkesutö varna. H a n s förslag angående instiftande av nationella forsk nin gsinstitutet till from m a för

8 de instruktiva filmernas fram ställning, i likhet med M a r e y s i Paris förtjänar tagas under allvarligt övervägande. Ifråga om t. ex. de pedagogiska, psykologiska teoriernas klarhet tjänar han dock icke praktiken i samma höga grad som tyskarna, vilka i gengäld sakna en del egem skaper i sin hithörande litteratur, som ger T albots värde. V i skulle nu här sätta punkt, om ej först den frågan måste besvaras, varför den franska litteraturen uteläm nats? U p priktigt sagt, så känner jag inte till något m odernt1 av ovannäm nda slag. L ö b e l s, D u c o m s, T r u t a t s, m. fl:s arbeten äro totalt föråldrade, varför det ej lönar sig spilla tid på dem annat än av historiskt intresse. L ö b e l har nyligen gjort en utländsk studieresa, varunder han förklarat sig insam la m aterial för ett n ytt arbete. D et är icke utan en viss spänning m an m otser ett dylikt av franskt ursprung. T y det är onekeligen en m ycket stor lucka det gäller att fylla, vilket är ovärdigt ett land som kallar sig»kinem atografiens vagga», som uppvisat sådana storm än som M a r e y, D e m e n y, B u l l, C o m m a n d o n m. fl. och inom sina landam ären hyser väldens förnäm sta institut för vetenskaplig kinem atografi. Stocksund i N ov V ore m ycket tacksam få veta om n åg o n a n n a n är b ättre orien terad, liksom för alla u ppgifter, som k u n n a kom m a m in biblio g rafi tillgodo. 8 S to c k h o lm 1922, V i c to r P e tte r s o n s B o k in d u s tr ia k tie b o L ig

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

VATEK rörproppar för alla typer

VATEK rörproppar för alla typer Vatek_logo_cmyk-2012.pdf 1 2011-11-25 13.09 VATEK rörar för alla typer av rör VATEK RÖRPROPPAR är en serie högkvalitativa ar som kan användas på alla typer av rör,för att stoppa eller kontrollera vattenflöden.d

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 2002 En m akaonfjärilfotograferad på sem esterresa tillm allorca Innehåll: U tflykten tillvalle härad... 2 Parc N aturalde S Albufera...4 Program

Läs mer

Biografuppfostran hemuppfostran.

Biografuppfostran hemuppfostran. Biografuppfostran hemuppfostran. Av D agm ar Waldner. Att tidsandan är dålig och människorna i hög g rad m ottag liga för intryck i sämre mening, tror jag att vi utan vidare kunna komma överens om1. H

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

Förslag till. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.6.2010 KOM(2010)325 slutlig 2010/0175 (COD) C7-0156/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om ändring av rådets förordning

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer Joakim Frände Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer A kadem isk avhandling som m ed tillständ av juridiska fakulteten vid H elsingfors universitet fram läggs tili offentlig granskning i Porthania

Läs mer

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! N o vem ber 2012 E n o v ä n t a d v ä n s k a p I h e lg e n s å g ja g e n film m e d r u b r ike n s n a m n. D e t ä r e n fr a n s k m

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

NÖJESSKATTEN OCH BIOGRAFEN

NÖJESSKATTEN OCH BIOGRAFEN NÖJESSKATTEN OCH BIOGRAFEN NÅGRA SYNPUNKTER. TILL SKATTEFRÅGANS BEDÖMANDE STOCKHOLM SVENSKA TRYCKERIAKTIEBO LAG ET 1917. Kungl. biblioteket N. N Ö JE S S K A T T E N OCH BIOGRAFEN - NÅGRA SYNPUNKTER TILL

Läs mer

Rnr Enhet F Fx Rnr Enhet F Fx Rnr Enhet F Fx

Rnr Enhet F Fx Rnr Enhet F Fx Rnr Enhet F Fx 2.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 2.1.1. Enheter med F>10 efter fallande F Units with Fs? 10 by descending F 1 för att 2267 733 72 att gå 132 25 141 gör det 96 72 2 en av 594 285

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Hur böjs Astrid Lindgrens hjältar i (i) Empirisk språkforskning i ett nötskal

Hur böjs Astrid Lindgrens hjältar i (i) Empirisk språkforskning i ett nötskal Artikel Hur böjs Astrid Lindgrens hjältar? Empirisk språkforskning i ett nötskal Muriel Norde 1. Inledning Då Huginn ok Muninns huvudredaktion bad mig att skriva ett bidrag inom ämnet barn- och ungdomslitteratur,

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Innehåll. Referenser och vidare läsning... 225. Register... 231. Illustrationer... 237. kapitel 1 Spelets regler... 5. kapitel 2 Slump...

Innehåll. Referenser och vidare läsning... 225. Register... 231. Illustrationer... 237. kapitel 1 Spelets regler... 5. kapitel 2 Slump... Innehåll kapitel 1 Spelets regler... 5 kapitel 2 Slump... 31 kapitel 3 Tid... 49 kapitel 4 Konventioner.... 77 kapitel 5 Ömsesidighet... 95 kapitel 6 Information... 117 kapitel 7 Auktioner... 135 kapitel

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Fritid för dig med funktionsnedsättning!

Fritid för dig med funktionsnedsättning! Fritid för dig med funktionsnedsättning! F r i tide n ä r DIN tid, använd den v ä l, e f ter din vilja och förmåga! Fritidens betydelse I denna folder finner du olika föreningar och organisationer i Malmö

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Hem t j än st en lig LOV

Hem t j än st en lig LOV Fö r f r åg n in g su n d er l ag - Up p h an d lar v er sio n 2015-02-11 Up p h an d lan d e o r g an i sat io n Up p h an d lin g Täby kom m un Hem tjänst enligt lag (2008: 962) om valfrihet ssyst em

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1

Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 1 Kapital- vs konsumtionsvaror - en utredning av begreppen - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur begreppen kapital- respektive konsumtionsvaror kan definieras på ett logiskt konsistent

Läs mer

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET

KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET KOMMUNIKATION UPPMÄRKSAMHET Uppmärksamhet är kanske den enskilt viktigaste ingrediensen för mänsklig utveckling näringslösning för själen. Om du tänker på tillfällen i ditt liv då du har utvecklats, tagit

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t I T-vi s i o n och stra t eg i In f o rmationsteknik (IT) är den teknik som används för att samla in, lagr a, bearbeta, kommunicera samt presentera

Läs mer

Q1 Vilket år kom du till Sverige?

Q1 Vilket år kom du till Sverige? Q1 Vilket år kom du till Sverige? ade: 365 Hoppade öv er: 0 2014 2013 2012 2011 2010 eller tidigare 2014 2013 2012 2011 2010 eller tidigare 4,38% 16 38,08% 139 27,40% 100 10,96% 40 19,18% 70 Totalt 365

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936. STATSRÅDETS t r y c k e r i

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936. STATSRÅDETS t r y c k e r i RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936 STATSRÅDETS t r y c k e r i D et ekonomiska livet i Finland år 1935. Sid. Det ekonomiska livet i Finland

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse. förigg7

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse. förigg7 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse förigg7 Helsingfors 1998 B 2/1998 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1997 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT HELSINGFORS 1998 INNEHÅLL ISSN 1237-4342 O Y

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: MIKROBITEN Årgång:4 1987 Nummer:6 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R 0 B I T E N c/o Nils Bildsten Terapivägen 14 c, 141 56 Huddinge

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

REMISSVAR 2008-10-28. Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds 2008:55)

REMISSVAR 2008-10-28. Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds 2008:55) REMISSVAR 2008-10-28 Dnr 2008/494 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? En diskussionspromemoria (Ds

Läs mer