N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t"

Transkript

1 SÄRTRYCK UR NORDISK TIDSKRIFT FÖR FOTOGRAFI, HÄFT. 11 o. 12, 1921 N å g o t om k in e m ato grafisk litteratur i a l lm än h e t s a m t en del t e k n i s k h i t h ö r a n d e i s y n n e r h e t av D a g m a r Svenska Kinematografiska Waldner Sällskapets bibliotekarie A tt något är ett»framsteg» hö r till de om döm en, som m an måste underkasta en noggrann undersökning, för att kunna påvisa de fakta, som ådagalägga påståendet. O m m an emellertid ej syftar högre än att därm ed beteckna m änniskans herravälde över naturen, så kan m an visserligen gå m ed på att det sistförflutna århundradet och kanske ännu mera det nuvarande uppvisar icke b lo tt en stegring uti summ an av fram åtskridande, utan verkligen fram bragt vetenskapliga uppfinningar och värden, som alltid torde kom m a att hävda sin rangplats inom kulturen. Kinem atografien är ett sådant framsteg, även om det funnits tider, som låtit världen förgäta, att den fram sprungit u r allvarlig, vetenskaplig forskning, m ödosam oförtruten strävan, ja, att förhållandena i stort sett ännu äro sådana, att kulturen endast m ed de största svårigheter käm par sig fram, hävdar sin plats. Kinem atografien är fram för allt en praktisk vetenskap, många kalla den t. o. m. endast en hjälpvetenskap. Frågan är dock, om icke båda uttrycken har sitt be= rättigande, ty både i det ena som det andra fallet ställer den in sig om edelbart på livet självt. D et finnes redan, trots dess ungdom, knappast något om råde inom detta och naturen, som icke tagit kinem atografien i sin tjänst. P o r s t m a n n betecknar den ju också i en artikel»film en som instrum ent»1 såsom»en av det tekniska tänkandets centra». (»K onzentrationskerne des technischen D enkens.») D enna kine= matografiens m ångsidighet är en av orsakerna till att det särskilt inom den kine= m atografiska litteraturen har varit m ycket svårt att finna sig tillrätta. Y tterligt sällan hittar m an näm ligen någon bok eller skrift, som uteslutande och någotsånär g ru ndligt befattar sig m ed ett visst kinem atografiskt om råde av vetenskapligt värde. Söker man dylikt får m an gå 'till de lärda institutionernas publikationer eller till speciab uppsatser i den värdefullare facktidskriftslitteraturen, som haft nytta av eller tro tt sig få användning för kinem atografien. D e belletristiska tidskrifter, som öpp n at sina Se Indust ri t i dn. N o r d e n H. 20.»T idens syntes i film en.»

2 spalter' för tillfälliga kinem atografiska spörsm ål, synes ej heller ha gjort detta på g rund av någon djupare förståelse för kinem atografiens betydelse. O bservera: icke»film» eller»biograf», m ellan vilka tre ännu de allra flesta personer, t. o m. inom de högst bildades led, sätta likhetstecken. Film= eller biografpressen är emellertid en litteratur alldeles för sig. A tt i dess spalter finna något av djupare intresse för vetenskaparen hör till undantagen, såvida inte någon sådan vill slå sig på studiet av den m änskliga psykens beskaffenhet inför filmen som nöjesm edel. D et är därför på ett m ycket tidigt stadium av m itt eget intresse för kinemato= grafien, som jag kom till den slutsatsen, att skall m an överhuvudtaget tränga in i studiet av denna m oderna företeelse, lära sig verkligen behärska om rådet, så måste m an skaffa sig en biografisk överblick. Jag hade redan hunnit ett gott stycke på väg, när jag gjorde bekantskap m ed D :r P a u l L ié s e g a n g i D iisseldorf, vilken torde vara den m est beläste och störste kännaren på hithörande, inbegripet kinemato* grafisldotografisk källskriftslitteratur. I sin»h andbuch der praktischen Kinemato* graphie», upplagorna III o. V I, publicerar han också de första allm änna litteratur» förteckningarna, hänvisande till H o p w o o d och C o h n 1. H o p w o o d (se nedan F o s t e r ) har gjort sig särskilt förtjänt ju st genom ett kronologiskt ordnat register över huvud» sakligen historiska källskrifter samt patenter, vilket tyder på en för den tiden ovanlig beläsenhet och en allvarlig forskarvilja. P a u l L ie s e g a n g s källskriftshänvisningar i sam m andrag finnas tyvärr ännu ej tillgängliga i tryck. G enom att emellertid till min disposition älskvärt ställa en lista och en stor del särtryck på de utav hans publika» tioner, som innehålla dem, har jag så sm åningom kunnat införliva dem m ed min internationella bibliografi, som jag, om tiden tillåter, så småningom tänker utge m ed en specialavdelning för dylikt. Bland redan utgivna förteckningar över allmän kinem atografisk litteratur ber jag dessutom få näm na: D a g m a r W a l d n e r,»filmen som kulturfaktor» D :r E r w i n A c k e r k n e c h t,»d ie Lichtspielbiihne im D ienste der Schule und Volks» bildun g»3 (bara tysk) D :r M a r t in W e is e r,»m edizinische Kinem atographie» F. P a u l L ié s e g a n g,»w issenschaftliche Kinem atographie» (se nedan). Ytter» ligare m indre förteckningar på en eller ett par sidor ha dessutom utgivits, m en som de icke ha någon betydelse för denna tidskrifts läsare, kunna vi här förbigå dem. H u r svårt det i själva verket är att kom m a över värdekinem atografisk litteratur visar m ed full tydlighet en utredning, som företagits av en stor teknisk förening3 i syfte att för införande av skol» och yrkesundervisning m ed filmens hjälp bereda intresserade en översikt av situationen bl. a. genom litteraturhänvisning. Summa sum m arum 8 böcker blev det m er än magra resultatet, däribland en film katalog och 'C ohn är ju rist och h a r m ig v eterligt ej p u b licerat n åg o t sam m andrag av de rikliga litteraturhän» visningar h a n givit i sina arbeten. "F ortsättn in g är u n d e r utgiv an d e. K opian av m an u sk rip tet h ärtill h ar välv illig t ställts till Sv. Kin. Sällskapets bib lio tek aries förfogande. 3A \vf i» D er B etrieb» II. H. 11.

3 U fa s p ro p a g a n d a b ro sc h y re r för sin» K u ltu rab te ilu n g», som säger sig ha tagit till u p p g ift att p ositivt främ ja vetenskapligs och skolkin em ato g rafi.1 D e t finns emellertid som b e k a n t m ång a sätt att göra detta på! A t t det förakt, den intresselöshet, som hittills v arit det u tm ä rk a n d e ifråga om teoretiska stu d iers b e d riv a n d e jämte de praktiska, särskilt på detta om råde, b ö rja t vika för insikten om de förstn ä m n d a s ofrån k o m lig h e t är ett g läd jan de fa k tu m.2 D e t ena universitetet, den ena h ö g s k o la n efter den andra tager u p p frågan om u p p rä tta n d e t av lärostolar i kinematografi. D e t är ej heller m er än k n a p p a två m ånader sedan, som t. o. m. på filmfackets eget initiativ, den första europeisk a» F ilm hög sk olan» slog u p p sina p o rta r i M u n c h e n, u n d e r sådan led n in g och i sam arbete m ed in stitu tio n er av såda nt an» seende, att m an k a n våga taga d e n fullt au serieux. F ör den oin vig de eller stora allm änheten att b ed öm a, vilken litteratur in o m kine» m atografiens (filmens o. biografens) om råde, so m k an tagas på allvar eller förtjänar förtroende, h ar alltid varit en m ycket svår sak. T y de affärs» och specialintressen, som h är i stort sett diktera lagarna, ett sällsynt skickligt u tn y ttja n d e av reklamtill» fället, resp. förm ågan att dölja avsikterna, gör att m an här får se o p p alldeles särskilt och anlägga s y n p u n k ter, vilka, för den icke vetenskapligt skolade och d ä rfö r s. a. s. av n atu re n m in d re skeptiske läsaren, to rd e vara rätt så främ m ande. J a g vill h ä rm e d på intet sätt n edsätta en hel del arbetens värde i och för sig, m en anser m ig av skäl, som det h är skulle föra för lång t att utveckla, d o c k b ö ra n äm n a detta, innan jag övergår att ge en liten översikt av den tek niska litteratur, som jag skulle vilja fö ro rd a vid val t. ex. av ett litet h a n d b ib lio te k. T ill arbeten in o m den k o n stk ritisk a eller an nan specialfackliga kinem atografien, kanske kan bli tillfälle återko m m a en an n a n gång. D å, vad den ene eller and re k a n finna b ra eller bättre är och förblir b e ro e n d e på vars och ens subjektiva u pp fattnin g, är det kanske läm pligast taga författarna i alfa» betisk o rd n in g in o m resp. språkom råde. D e t är d å en egendom lig tillfällighet, att D : r K a r l F o r c h s : D e r K in em ato g rap h u n d das sich bew eg end e Bild, (m. 151 A b b. W i e n u n d Leipzig. Flartlebens Verl s. 8:o. M k 4 + k rigstillägg)3 k o m m e r att n äm nas först. J a g h ar näm ligen ä n n u icke h ö rt någon, vare sig»vän eller fiende» som ej betecknat d en b o k e n som ä n n u i dag en av de värdefullaste, som d en re n t tekniska kinem atografiska litteraturen ö v e rh u v u d ta g e t uppvisar. V äl re d an på g r u n d av sin ställning, in o m patentv erk et i Berlin sysslar h a n öv ervägande m ed d en kon» struktiva utvecklingens gång sedd m o t p atenten som b ak g ru n d. E h u ru strängt veten» skapligt, innehåller arbetet d o c k delar, som g ör den tilldragande från långt fram skriden lek m an n a sy n p u n k t. F o r c i i är även en av» K in o tech n ik s» 1 b ä ra n d e nam n och har på g ru n d av sina förtjänster, likso m även D : r K o n r a d W o l t e r, dess redaktör, kallats att b eträ d a lärareposten vid o v a n n ä m n d a»film högskola». xh u r noga m an b ö r v a ta ifråga om o rien terin g ger en p olem ik i»f ilnvk urier», B erlin., (N o m. fl.)» D er K rebsschaden an d er L ehrfilm bew egung» besked om. 2Sv. Kin. Sällskapets b ib lio te k togs fö rra året i ansp råk av 315 p ersoner, ett fö r v å rt lilla lan d an m ärkningsv ä rt intresse, om m an b etä n k e r d en k o rta tid, som d et v arit i verksam het. Priserna u tan fö rb in d else på g ru n d av v a lu tav äx lin garn a m. m.

4 O m A. L a s a l l y påstås det»att han säger vad ingen annan vågar», vilket uttryck, som»lässt tief blicken», givetvis skulle tillförsäkra hans arbeten ett speciellt intresse, o m de icke ändå skänkte läsaren både behållning och nöje. N å g o t ovanligt har jag i varje fall icke kunnat upptäcka i»bild und Film im D ienste der Technik». I Enzyklopädie der Photographie, H eft 91, II Teil B etriebskinem atographie, m. 50 A b b. im Text. H alle a/s. W ilh. K napp, s. 8:o. Pris M k. 12:60 plus 10%. D en är uppdelad i III grupper, varvid den första behandlar filmens användning vid m ätningar, rörelsestudier, bildförstoring ur filmnegativet, den tekn. föredrags* o. lärofilmen, propagandafilm en och filmen som hjälpm edel för den resande ingenjören. I anslutning härtill betraktelser över spelfilmen m ed teknisk bakgrund, biografin* d u strin och reform rörelsen. G rupp II behandlar film upptagningens tekn. utförande. G ru p p III rör sig slutligen om apparaterna, fram kallningen, kopieringen, kinemato* grafisk specialteknik, tricks etc. Illustrationerna kunde varit bättre, m en beror detta kanske på krigsförhållandena. T ill kinem atografiens klassiska verk räknas D :r H. L e h m a n n s :»D ie Kinemato* graphie, ihre G rundlagen und ihre A nw endungen.» 69 A bb. I»A us N a tu r und Geisteswelt», I uppl. Bd. 358, 117 s. Leipzig. T eubner, Pris M k. 1: plus krigstillägg. II uppl. 1919, 104 s. utg. av D. M e r t é, Pris M k. 2:15. N ä r den första gången kom ut i den lätthanterliga, trevliga form T eubner består serien»a us N atur» etc. var den så gott som ensam i sitt slag, ett förträffligt koncentrat av det rika ämnet, lättfattlig och lättläst även för den stora publiken. D :r W. M e r t é, en kollega till förf. den tid denne var hos Zeiss, har försett arbetet m ed värdefulla kom pletteringar. För att emellertid kunna bibehålla form atet och ändå ge en be* skrivning över de m oderna kinem atografiska forskningsm etoderna har den nye ut* givaren väsentligt fått inskränka på originalupplagans rent teoretiska och mate* matisk*fysikaliska spekulationer. T yvärr har på denna grund även D :r L e h m a n n s av m ånga högt uppskattade inledning, avhandlande uppfinningarnas system atik, måst bortfalla. I övrigt är den sig lik och hävdar ännu i denna stund sin rangplats som en förstklassig, sam vetsgrann fram ställning av kinem atografiens fysio* och psyko* logiska grundval och betingelser, vetenskapliga mål och medel. För den praktiske filmfackm annen är den dock alltför summ arisk och det m ärks att bearbetaren, vad beträffar den tekniska fram ställningen av apparaterna och filmen, kännedom en över* h u v udtaget om film industrin och biografreform en icke alldeles känner sig»som pä sin mammas gata»! D essa delar skulle givet i sin m oderniserade form v unnit på samarbete m ed m än av facket. För den, som vill gå mera på djupet i film tekniska spörsm ål, kan icke nog varm t D :r P a u l L i e s e g a n g s nya om arbetning av Hand* buch der praktischen K inem atographie,5 V upplagans II del, nu bärande nam net 'D. K. G :s (D eu tsch e K in o tech n. Ges.) organ. D en enda veten sk ap lig a film tidskriften i världen. R ed. M o ltk estr. 1. B erlin*lichterfelde. I ll årg. pågår. 2» H a n d b u c h d e r p raktischen K inem atographie», m. 158 A bb. 353 s. 8:o. Leipzig, M. Eger, 1919, Mai. V I upp l. Pris M k. 28: 80 = Kr. 1 0 :-.

5 »W issenschaftliche K inem atographie», m. 146 A b b. 352 s. Leipzig, M. Egers A u g u sti. Pris klb. M k. 57:60 Kr. 10:, rek om m enderas. Till slutkapitlen, som handla om dels»negativets fu llb o rd an d e», dels om : H u r vetenskapen och sk olo rna begagnar sig av kinem atografien h ar förf. sam arbetat m ed d en k än d e filmexperten, D : r K a r l K i e s e r och Prof. O. P o l i m a n t i, den senare m est k ä n d såsom författare i m edicinska och biolo gisk a äm nen. Litteraturförteckningen innehåller i h u v u d s a k originalarbeten m o tsv aran de arbetets vetenskapliga karaktär, vilket icke är det m inst värdefulla. K lart och redigt d isp onerad, som en h a n d b o k b ö r vara, k o m m e r härtill även fördelarna av ett sorgfälligt u pp ställt saks och personregister. L i e s e g a n g s ars beten b ära alltid prägeln av att vara väl genom arbetade. V ilket, inom ett o m råd e d är utvecklingen skenar åstad som här, d är allting är idel h ast och oro, m aterialet överrikt, fö rh ållandena enastående, egenartade, ställer ford rin g ar som få p å en förs fattares ihärdighet, flit och nerver. Fram ställningen är icke fö rty ; liksom oms döm ena, välgörande lu g n och saklig. O m fa ttn in g e n så fullständig m an m ed h ä n s y n till kriget rimligtvis k a n önska. K o rt sagt! L i e s e g a n g s böck er hö ra till de få, som skarpt b ry ta av m o t d et m y ck n a på detta o m råd e av dagssländ en atur. D e t är ars beten av d et b e fru k tan d e slag till vilka d et alltid lön ar sig att återk o m m a u ti de re g e lb u n d n a litteraturhänvisningarna, även långt efter det de anm älts för första gången, I D : r med. M a r t i n W e is e r s»m edizinische K inem atographie», m. 24 A b b. 154 s. 8:o. D re s d e n A Leipzig, 1919, 1. Jan. T h. Steinkopf. Pris M k. 5:50 = Kr. 2:20. finna vi en lika originell som förträfflig up pställn in g av ett rikligt material värdefulla fakta u r andras och egen fatabur, väl ägn ad att giva läsaren im pu lser till självständiga spekulationer. O m b o k e n d ock egentligen k an betraktas som ett avslutat helt, låter jag vara osagt. D e n b är snarare karaktären av en b y g g låd a (i fortsättningsserier) men som sådan av största värde genom sin koncentrerad e form sm ärre kapitel, enkelt och lättfattligt givna överblickar, intressanta även ur a n d ra s y n p u n k te r än dem bo k en s titel låter förm oda. Bara för sin p raktiska u p pställnin gs skull av litte* raturen t. bl. a. N o rm a lk in e m a to g ra p h ie, A ufn ahm etechnick, D ie F ilm verarbeitung, M ik ro u. R ö n tg enk in em ato graphie, H o c h frek v e n z u. F u n k e n k in e m a to g ra p h ie etc. b o rd e b o k e n finnas i varje filmintresserads boksam ling. C r o y, H o m e r.» H o w M o tio n Pictures are M ad e.» Illustrated. 366 s. 8. N e w Y o rk & L o n d o n. H a rp e rs A Brothers, Pris kltb. Kr R. B. B. T heir history, British Patents Ltd. Pris kltb. F o s te r, Sc. Barrister at Law of Lincolns Inn.»H opw oods Living Pictures», photoproduction, and practical w orking, w ith classified lists of and Bibliography. * ** 370 s. 8. London, Ih e H a tto n Press N e w ^Y o r k I n s t i t u t e o f P h o t o g r a p h y. A C o n d e n c e d C o u rse in M o t i o n Picture P h o to g ra p h y, w ith Special C h ap ters b y Research Specialists of the Research Labo* ratories of Eastm an K o d a k C o. E d ited b y Charles, W i l b u r H o ffm a n, F orm erly * = S tandardverk. = In n eh å lle r v ärd efu ll litteratu rfö rteck n in g.

6 C inem atographer for T hanhouser, Edison, Pathé, W o rld Film C:ies and U. S. A:s G overnm ent and Carl Louis Gregory, FRPS. Form erly C hief Instructor in Cine* m atography Signal School of Photography, C olum bia U niversity, N. Y. Publ. by N. Y. Inst. of Photogr. 141 W e st 36th Street. N. Y. C ity A pril 382 p. rikt ill. Kr S. Technical Editor,»M olography», T elephone and M otion Expert, Solicitor of Patents.»M otiom P icture W ork.» A general treatise on taking, picture m aking, photoplays, and theaterm anagem ent and operation. Chicago. A m erikan Technical Society, I delen 282 s. II delen 297 klb. Kr H u l f is h, D a v id Picture picture Illustr. s. Pris C.»B ehind the M otio n Picture Screen.» Ö ver 300 illust. 424 s. 8. N ew York, M arch. M um m A Co. Pris klb. Kr L e s c a r b o u r a, A u s t in Projection, Engineer.»M otiom Picture H andbook.» A guide for m anagers and operators of m otion picture theatres. Illustr.* N ew Y ork City, D ecem ber. III uppl. 686 s. 8. M oving Picture W o rld. Pris 4.. a l b o t, F r e d A. Practical C inem atography and its A pplications. London. Heine* m ann s. 3 s. 6 d. illustr. R ic h a r d s o n, F ra nk H erbert, T A v ovanstående vända sig F o s t e r H o p w o o d, H u l f i s h, G r e g o r y och R i c h a r d * s o n i första rum m et till den tekniske fackm annen. C r o y och L e s c a r b o u r a stå i en klass för sig m ed så många likheter i ämne som fram ställning, att det är fullt tillräckligt om m an b lott skaffar sig den ena. Priset på de amerikanska böckerna är ju också något att tänka på i dessa depressionstider. Såväl den ursprunglige, som den av F o s t e r om arbetade H o p w o o d äro i E uropa m ycket efterfrågade arbeten, utgivna som de äro med vanlig god engelsk typo* grafisk utstyrsel. K apitlen V II om Pictures in C olours, V III Speaking Pictures, samt IX o. X Legal M atters (lagar, förordningar, Copyright) äro helt och hållet nya. D e föregående delvis om arbetade och försedda m ed tillägg i avsikt att få dem quite up to date. H o p w o o d förefaller, att döm a efter hans eget förord, själv belåten med om daningen, vilket kanske icke är det m inst betydelsefulla. A nnonserna inuti texten störa och hade ku n n at undvikas. R i c h a r d s o n Am erikas F o r c h, fast torrare och nästan överflödande i sin detaljrikedom och G r e g o r y äro båda sitt lands för* näm sta auktoriteter, vadan m an knappast behöver mer än instämma m ed dem, som beteckna deras arbeten»såsom verkliga fynd av vetande och kunnande». A tt det var fram stående tyska vetenskapare, som yttrade sig sålunda, bara detta säger inte så litet. H o m e r C r o y förfogar över en både lätt och lekande penna; icke utan den sati* riska udd, vartill äm net så ofta osökt inbjuder. D et är journalistisk fart över fram* ställningen, särskilt i den historiska delen, där han återger relationer från personer, som han träffat och vilka varit m ed från början. H är kom m er han sålunda m ed en hel del nytt, vad beträffar filmens am erikanska genom brott. M edan H u l f i s h, bok

7 m era b ä r karaktären av en u p p slag sb o k, däri m an m ycket o rd entligt b e m ö d ar sig om att ge svar på alla frågor, som falla in o m filmens två stora h u v u d o m rå d e n, fabrika* tion en och förevisningen, sam t belyser detta m ed utförliga tabeller, diagram och bilder i en stil, som icke så litet sm akar am erikansk affärsmässighet, så förefaller h o s C r o y bilderna snarare vara det m edium, o m k rin g vilket texten g ru p p e ra r sig. Fastän C r o y b e h a n d la r i m ånga stycken nästan precis detsam m a som H u l f i s h i sin ohanterliga»filmbibel» k än n e r m an varken ty n g d eller pekpinne. I m otsats till H u l f i s h ock L e s c a r b o u r a har h an d ock sparat sig m ö d a n av register, vilket alltid är en nackdel i äm nen som dessa, även om bokens karaktär ej direkt p å fo rd rar det. L e s c a r b o u r a säger sig söka hålla den gyllene m edelvägen mellan d en tekniska d ju p sin n ig h e t och den p o p u lä ra fram ställning som snarare tjänar u n derhållning en än u p p lysnin gen. A t t detta ej håller streck är in g alu nda b o ken s m insta förtjänst, ty den ger en u tm ä rk t g o d inblick i n u tid a am erikanskt filmväsende, vartill k o m m e r ypp erligt illustrationsm aterial, som emellertid fo rd rar tekniskt u n d erla g hos läsaren, för att fullt k u n n a uppskattas. M e n uppställn ingen i kapitel m ed svårlästa ingresser på glansigt p a p p e r i»petit», i stil m ed orienteringen över följetongen för n y tilb k o m m a n d e p renum eranter i veckobladen, verkar affekterat, trots den v ård ad e typo= grafiska utstyrseln. V ad n u till sist T a l b o t s beträffar, så kan den betecknas såsom alldeles förträfflig i sitt slag. D e n tar sig näm ligen alldeles särskilt an am atörkinem atografien och den instruktiva filmen. Sedan h an skrev sin första b o k :» M o v in g Pictures, h o w th ey are m ade a n d w orked», (1912) har han tydligen från jo u rn alistisk färdig het övergått till verklig k u n sk a p och är hans senaste arbete ett bevis så g o tt som n åg o t på kine= m atografiens förm åga att tjusa och verkligt fängsla dem, som trän g t in i dess sanna väsen och möjligheter. A m a tö re rn a ha in o m filmen hittills intagit en relativt blygsam och o b e a k ta d stälb ning, så tillvida som arbeten in o m d enn a litteratur äro få, för att icke säga inga åtm instone ej av betydenhet. M e n liksom inom den vanliga fotografien, arbeten av högsta klass företrädesvis äro att söka b la n d de o b ero en d e u tö v arn a eller ama= törerna, för vilka det icke spelar någ o n roll, v ad de kosta på sig av tid och an= strängningar, b lo tt arbetets kvalitet m otsvarar de högsta fordringar, så söker T a l b o t bevisa att fö rhållan den a äro enahand a inom kinem atografien. B land fram stående ama* törer näm ner han Sir H u b e r t v o n H e r k o m e r och hans insatser ifråga om regi och b elysningstekn ik m fl. H a n fö rsum m ar ej påpeka att de instruktiva filmerna m ycket h ö g t u p p sk attas som inlägg i de vanliga b iografprogram m en, varför n u m era också fullt acceptabla priser äro att p åräkn a för h ith ö ra n d e alster, säkerligen ett»framsteg» värt att hälsas m ed o delad glädje, sam tidigt som det u tg ö r en lockelse att fortsätta på den inslagna vägen. G e n o m sina intressanta skildringar av olika tillvägagångs* sätt, det förträffliga bildmaterialet, en lättflytande stil och verklig hänförelse för äm net, är han en synnerligen angenäm b ekantsk ap att göra även för y rkesutö varna. H a n s förslag angående instiftande av nationella forsk nin gsinstitutet till from m a för

8 de instruktiva filmernas fram ställning, i likhet med M a r e y s i Paris förtjänar tagas under allvarligt övervägande. Ifråga om t. ex. de pedagogiska, psykologiska teoriernas klarhet tjänar han dock icke praktiken i samma höga grad som tyskarna, vilka i gengäld sakna en del egem skaper i sin hithörande litteratur, som ger T albots värde. V i skulle nu här sätta punkt, om ej först den frågan måste besvaras, varför den franska litteraturen uteläm nats? U p priktigt sagt, så känner jag inte till något m odernt1 av ovannäm nda slag. L ö b e l s, D u c o m s, T r u t a t s, m. fl:s arbeten äro totalt föråldrade, varför det ej lönar sig spilla tid på dem annat än av historiskt intresse. L ö b e l har nyligen gjort en utländsk studieresa, varunder han förklarat sig insam la m aterial för ett n ytt arbete. D et är icke utan en viss spänning m an m otser ett dylikt av franskt ursprung. T y det är onekeligen en m ycket stor lucka det gäller att fylla, vilket är ovärdigt ett land som kallar sig»kinem atografiens vagga», som uppvisat sådana storm än som M a r e y, D e m e n y, B u l l, C o m m a n d o n m. fl. och inom sina landam ären hyser väldens förnäm sta institut för vetenskaplig kinem atografi. Stocksund i N ov V ore m ycket tacksam få veta om n åg o n a n n a n är b ättre orien terad, liksom för alla u ppgifter, som k u n n a kom m a m in biblio g rafi tillgodo. 8 S to c k h o lm 1922, V i c to r P e tte r s o n s B o k in d u s tr ia k tie b o L ig

Visa och folkvisa N ågra term inologiska skisser

Visa och folkvisa N ågra term inologiska skisser Ur Noterat 9, 2001 (Stockholm, Svenskt visarkiv) Visa och folkvisa N ågra term inologiska skisser B en gt R. Jon sson Denna artikel har tidigare publicerats 1974 i Visa och visforskning (Helsingfors).

Läs mer

Projekthandbok för examensarbete inom sjöfartsprogrammet

Projekthandbok för examensarbete inom sjöfartsprogrammet Sjökaptener i hamn Projekthandbok för examensarbete inom sjöfartsprogrammet 2011:1 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Projektet har delfinansierats av Europeiska Socialfonden genom Ålands Mål 3-program 2007-2013. E-publikation

Läs mer

E.H. Carr. Vad är historia. Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961

E.H. Carr. Vad är historia. Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961 E.H. Carr Vad är historia Översättning: Birgitta Andersson Utgiven på svenska av Bokförlaget Prisma 1961 Innehåll Inledning... 1 1. Historikern och hans fakta... 6 2. Samhället och individen... 17 3. Historia,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

: I - ,,~ l! V ä r n e r R y d e n 5 O å r. N r 37. (2432.) -- Redaktören träffas Redaktionssekreterare-: skolan ett tillägg

: I - ,,~ l! V ä r n e r R y d e n 5 O å r. N r 37. (2432.) -- Redaktören träffas Redaktionssekreterare-: skolan ett tillägg ,, l! lar -ar m. ORGAN FÖR SVERGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRARFÖRENNG N r 37. (2432.) STOCKHOLM, 12 SEPTEMBER 1928 47:e fe y- n, d. ' := er a. ig :h ör n- g. i : - Prenumerationspris: Redaktion: Expedition:

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Bygg själv Eder båt.

Bygg själv Eder båt. Bygg själv Eder båt. Handbok i enklare båtbyggeri Praktisk hjälpreda vid byggandet av allmogebåtar och enklare farkoster, försedd med originalteckningar och illustrationer. av JOHN SVENSSON fd skeppstimmerman

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Kapitalismen avslöjad!

Kapitalismen avslöjad! Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen Ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri En trilogi Del I Problemet en översikt Per Lundgren - 2013 1 Dedikation del I av trilogin Trilogin Kapitalismen

Läs mer

WALDORFSKOLANS KUNSKAPSSYN. Dokumentation från Svenskt Waldorflärarmöte 29 30 januari 2009 på Kulturhuset i Ytterjärna

WALDORFSKOLANS KUNSKAPSSYN. Dokumentation från Svenskt Waldorflärarmöte 29 30 januari 2009 på Kulturhuset i Ytterjärna WALDORFSKOLANS KUNSKAPSSYN Dokumentation från Svenskt Waldorflärarmöte 29 30 januari 2009 på Kulturhuset i Ytterjärna Utgiven i juni 2009 av Pedagogiska Sektionen, Fria Högskolan för Antroposofi Tryck

Läs mer

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg:

För att uppleva sann närhet krävs också att vi är självständiga. # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund. Tor Wennerberg: # 2013 Utges av Sveriges Psykologförbund FACKLIGT: Anders Wahlberg föreslås bli ny ordförande FACKLIGT: FS-förslag om Specialistordningen FORSKNING: Tillämpad Beteendeanalys effektiv vid autism ECP 2013

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

KAPITALETS PRODUKTIONSPROCESS

KAPITALETS PRODUKTIONSPROCESS Introduktion till Kapitalets första band KAPITALETS PRODUKTIONSPROCESS Marx-Arbeitsgruppe Historiker Originalets titel: Zur Kritik der Politischen Ökonomie Översättning: Förbundet KOMMUNIST, november 1975

Läs mer

HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA?

HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA? Elina Harjunen, Jan Hellgren, Riitta Juvonen, Beatrice Silén, Minna Sääskilahti och Michaela Örnmark HUR SKRIVER NIONDEKLASSARNA? Synpunkter och frågeställningar med anknytning till utvärderingen av inlärningsresultat

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer