Tidmätning med mobiltelefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidmätning med mobiltelefon"

Transkript

1 Tidmätning med mobiltelefon Utvärdering av projekt inom hemtjänsten Olle Andersson Rapportnr: Son 2015/240

2 (19) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE METOD AVGRÄNSNING DISPOSITION MOBIPEN Tidmätning med Mobipen För- och nackdelar med Mobipen TIDMÄTNING MED MOBILTELEFON För- och nackdelar med mobiltelefon PRAKTISKA ERFARENHETER AV TIDMÄTNING MED TELEFON Erfarenheter från verksamhetsledare och personal Enkätsvar från personalgruppen Erfarenheter från systemförvaltare KOSTNADER OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER Kostnader för Mobipen Kostnader för mobiltelefon Ekonomiska konsekvenser för förvaltningen RESULTAT OCH ANALYS LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING SKRIFTLIGA KÄLLOR INTERVJUER BILAGA 1 ENKÄT TILL PERSONAL... 18

3 (19) SAMMANFATTNING I Järfälla kommun används tidmätning för insatserna hemtjänst, ledsagning och avlösarservice. Tidmätningen består av systemet Phoniro care/ Mobipen, där personal använder en digital penna för att registrera den utförda tiden hos kund. Önskemål har kommit från utförare om att även kunna tidredovisa via mobiltelefon. Ett projekt har därför genomförts i Barkarby hemtjänst från mitten på februari till mitten på maj, där viss personal testat att arbeta med mobiltelefon för tidmätning. Syftet med denna utvärdering av projektet är att ta reda på om tidmätning och inrapportering genom mobiltelefon är ett bättre val av teknik än den digitala penna som idag används. Utvärderingen syftar till att belysa positiva och negativa konsekvenser för den enskilde, för personal och för förvaltning. Utvärderingen ska även kartlägga ekonomiska konsekvenser om Mobipen-pennan byts ut mot tidmätning genom mobiltelefon. För att belysa området har relevant dokumentation granskats och sammanställts. Intervjuer har genomförts med systemförvaltare, personalgrupp och verksamhetsledare. För att belysa kostnader har även ekonomisk controller på socialförvaltningen bidragit med kalkyler. Utvärderingen visar att det finns positiva och negativa aspekter att ta hänsyn till både vad gäller den digitala pennan och mobiltelefonen. Mobiltelefonen anses dock ha fler fördelar och fungera på ett bättre sätt än den digitala pennan. Det finns även fler utvecklingsmöjligheter med den digitala pennan. Vid översyn av kostnader förknippade med Mobipen-pennan och mobiltelefon, framgår att hemtjänstersättningen behöver öka med 2 kronor om tidmätning med mobiltelefon införs och utförarna själva ska stå för mobiltelefoner. På sikt är bedömningen att de ökade kostnaderna för förvaltningen kan hanteras inom budgetramen och på sikt kommer kostnaden bli kostnadsneutral i jämförelse med Mobipen. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att tidmätning genom mobiltelefon visar på fler fördelar än tidmätning med den digitala pennan. Både personal och verksamhetsledare samt systemförvaltare är positiva till mobiltelefonen och ser större utvecklingsmöjligheter med mobiltelefon än med penna. Då bedömningen är att även kostnader för en övergång är hanterbart och ryms inom budget, blir utvärderingens rekommendation att man i Järfälla kommun övergår till tidmätning genom mobiltelefon.

4 (19) 1. BAKGRUND Sedan våren 2012 har Järfälla kommun infört tidmätning för insatserna hemtjänst, ledsagning och avlösarservice. Införandeprojektet är avslutat per den 31 december 2013 och har nu övergått i ordinarie drift. Tidmätningen som införts i Järfälla består av systemet Phoniro care/ Mobipen, där personalen använder en digital penna för att registrera den utförda tiden hos kund. Företagen som är godkända utförare i Järfälla arbetar ofta även i andra kommuner och arbetar även där med tidmätning. Önskemål har kommit om att tidsredovisningen även ska kunna ske via mobiltelefon och inte bara med den digitala pennan. Detta skulle underlätta för utförare som arbetar i flera kommuner men även vara ett steg i den fortsatta utvecklingen av tidmätning. Tidmätning via mobiltelefon anses även kunna förenkla arbetet med den sociala dokumentationen för utförarna. Från 13:e februari till den 12:e maj har ett projekt pågått inom Barkarby hemtjänst där fem i personalgruppen testat arbeta med mobiltelefon för tidmätning. Efter hand har ytterligare två personer anslutit till projektet och det är totalt sju personer som har arbetat med mobiltelefon istället för penna. 2. SYFTE Syftet med denna utvärdering är att ta reda på om tidmätning och inrapportering genom mobiltelefon är ett bättre val av teknik än den digitala penna som idag används. Utvärderingen syftar till att belysa positiva och negativa konsekvenser för den enskilde, för personal och för förvaltning. Utvärderingen ska även kartlägga ekonomiska konsekvenser om Mobipen-pennan byts ut mot tidmätning genom mobiltelefon. 3. METOD För att belysa detta område har relevant dokumentation som fanns tillgänglig granskats. För att förstå Mobipen-pennans och mobiltelefonens funktion ytterligare har även ansvarig systemförvaltare för projektet intervjuats. Intervjuer har även skett med den hemtjänstpersonal och den verksamhetsledare som testat att arbeta med mobiltelefon för tidmätning. För att belysa kostnader och om hemtjänstpengen eventuellt bör höjas om man övergår till tidmätning genom mobiltelefon har ekonomicontroller på socialförvaltningen bidragit med kalkyler. 4. AVGRÄNSNING Denna utvärdering syftar inte till att diskutera tidmätningssystemet i sig. Fokus är hur Mobipen-pennan fungerar i jämförelse med att använda sig av mobiltelefon för tidmätning. Utvärderingen belyser om det finns eventuella för- och nackdelar med respektive system. 5. DISPOSITION I avsnitt 6 presenteras Mobipen som är det tidmätningssystem som idag används i Järfälla kommun. Mobipens funktion tas upp och för- och nackdelar med Mobipen förs fram. I Avsnitt 7 presenteras hur tidmätning med mobiltelefon fungerar och för-

5 (19) och nackdelar diskuteras. Avsnitt 8 redovisar de praktiska erfarenheter som personal, verksamhetsledare och systemförvaltare har av tidmätning genom mobiltelefon. I avsnitt 9 diskuteras kostnader för tidmätning genom den digitala pennan och genom mobiltelefon. Ekonomiska konsekvenser för socialförvaltningen förs också fram vid en eventuell övergång till tidmätning genom mobiltelefon. I avsnitt 10 presenteras och analyseras de resultat som framkommit i utvärderingen. 6. MOBIPEN Med Mobipen menas den digitala penna som används för att dokumentera och registrera insatser och besök hemma hos den enskilde. Registrering av arbetspass och insatser överförs sedan från pennan till en IT-plattform inom vård och omsorg Phoniro Care. Systemet med Mobipen används idag i Järfälla kommun inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice. Mobipen har använts i Järfälla kommun sedan våren 2012 och används nu som ordinarie system för tidmätning. Syftet med Mobipen är att: Kvalitetssäkra verksamheten Säkerställa att kunden får de insatser som beviljats, Förbättra beställarens möjlighet att följa upp och ompröva insatser Möjliggöra kontroll av att de insatser som kommunen betalar för har utförts 6.1. Tidmätning med Mobipen För att exemplifiera Mobipens funktion, beskrivs nedan hur det kan gå till vid ett hemtjänstbesök. Vid arbetspassets start tar personal hos en utförare, en penna från en dockningsstation på kontoret. Personal kontrollerar först att pennan är laddad och talar sedan om för pennan vilken person som använder pennan, genom att markera med pennan i sitt personalkort. Personalkortet används för att personal ska kopplas till sina arbetspass. Personal åker sedan hem till vårdtagaren och har med sig den digitala pennan. Hemma hos varje vårdtagare sitter en så kallad kvittensetikett vanligtvis i dörrkarmen. Denna kvittensetikett talar om för pennan vilken vårdtagare den kommit hem till. I etiketten finns två rutor, start och slut. När personal kommit hem till vårdtagaren markerar de med pennan i start-rutan och pennan registrerar då ankomsten. Figur 1: Kvittensetikettens Start - och Slut ruta. Kvittensetiketten sitter i vårdtagarens bostad och är unik för denna vårdtagare

6 (19) Under besöket kan personal markera vilka insatser som utförs under besöket genom pennan. Detta kan ske på en blankett i vårdtagares pärm och/ eller på insatsetikett där olika insatser finns listade. Personal kan även föra social dokumentation, t.ex. dagsnoteringar angående den enskilde vårdtagaren. Den digitala pennan registrerar det som skrivs genom en videokamera i pennan som läser in det speciella mönstret som finns på papperet. Figur 2: Kameran i den digitala pennan När personal lämnar vårdtagaren markerar de med pennan i slut-rutan på kvittensetiketten. Nu har pennan lagrat information om vem som har varit hemma hos vårdtagaren, vad personal gjort samt när personal kom och gick. Med pennan kan man även registrera arbetspass som startar eller slutar utanför bostaden. På baksidan av personalkortet finns ett tidkort med en start- och slutruta. Med detta tidkort kan man mäta exakt tid för besök som startar eller slutar utanför bostaden. När personal återvänder till kontoret sätts pennan i en dockningsstation och informationen laddas över till en dator. Registreringar och anteckningar godkänns sedan av personal och verksamhetschef i IT-plattformen Phoniro Care. När registreringarna har godkänts förs informationen automatiskt över till verksamhetssystemet Procapita. När personal är klar sätts pennan tillbaka på laddning. Figur 3: Dockningsstation, denna används vid laddning av pennan och vid inskick av arbetspass

7 (19) Den tid som registreras i Phoniro care förs över till Procapita där det ligger till grund för brukarens avgifter samt för ersättning till utföraren. De anteckningar som personalen gjort och godkänt förs även automatiskt över till kundens journal i Procapita. Beställaren kan sedan följa upp den tid som har utförts jämfört med beställd tid samt använder informationen vid individuella omprövningar av beslut För- och nackdelar med Mobipen Man kan se både för- och nackdelar med den digitala pennan som den används idag. Fördelar med Mobipen är: Pennan är lätt att lära sig och enkel att hantera. Brukaren får ha pärmen med social dokumentation hemma hos sig och både brukaren och anhöriga kan se vilka insatser som utförts. Pennan behöver inte vara uppkopplad mot nätverk för att fungera. Nackdelar med Mobipen är: Mobipen kräver mycket administration från kommunens sida. Det är mycket material att administrera. Pennorna är känsliga och går sönder och försvinner. Pennan måste anslutas till dator för att kunna överföra data. Att pennan måste dockas kräver även att personal tar sig till en dockningsstation. Detta kan medföra onödiga bilresor vilket är tidskrävande och dåligt för miljön. Systemet med Mobipen kräver att man använder en del papper för blanketter, etiketter etc. vilket också är dåligt för miljön. Den digitala pennan har få utvecklingsmöjligheter.

8 (19) 7. TIDMÄTNING MED MOBILTELEFON Tidmätning kan även ske genom att använda mobiltelefon som verktyg. Vid arbetspassets start tar då personal en ledig mobiltelefon från en laddare på kontoret. Vilken av mobiltelefonerna personal tar spelar ingen roll, så länge denna mobiltelefon är ansluten till den egna organisationsenheten. Personalen startar telefonen och sätter igång applikationen i telefonen. När applikationen är startad loggar personalen in med sitt användar-id och lösenord. Systemet verifierar då användar-id och lösenord, samt kontrollerar att personalen är kopplad till den aktuella organisationsenheten. Efter detta ska ett arbetspass startas i telefonen. Vissa versioner av mobilapplikationen gör detta automatiskt och vissa kräver att personal manuellt anger att arbetspasset startas. När personal har kommit hem till vårdtagaren ska ankomsten registreras. Detta görs genom att mobiltelefonen hålls mot en så kallad NFC-etikett som finns hemma hos vårdtagaren. NFC står för Near Field Communication, närfältskommunikation, och är en överföringsmetod för utbyte av data över korta sträckor (max cirka 10 cm). Den mobiltelefon man använder måste ha ett inbyggt NFC-chip för att den ska kunna läsa av NFC-etiketten. Det går således inte att använda vilken mobiltelefon som helst men det finns ett antal olika modeller som går att använda. Under besöket kan personal sedan registrera de olika insatserna direkt i mobiltelefonen. Vid slutet av besöket håller personal mobilen återigen mot NFC-etiketten för att avfärd ska registreras. När arbetspasset är slut kan personal granska, redigera och godkänna arbetspasset direkt i mobiltelefonen eller välja att enbart avsluta arbetspasset i mobiltelefonen och sedan granska och godkänna arbetspasset i datorn. När användaren sedan har loggat ut från mobiltelefonen så ansluts den till en ledig laddare på kontoret. Man kan även registrera besök som startar eller avslutas utanför bostaden, t.ex. ledsagning från eller till vårdcentralen För- och nackdelar med mobiltelefon Man kan se både för- och nackdelar med att använda sig av mobiltelefon för tidmätning. Fördelar med mobiltelefon är: Personal behöver inte docka mobilen utan kan föra över data trådlöst direkt. Kan föra dokumentation direkt i mobilen. Minskad administration hos kommunen om utförare själva står för mobiltelefonen, då personal ändå måste ha en mobiltelefon i sitt arbete. Om utförare själva står för mobiltelefonen kanske personal är mer försiktiga vid hanteringen av denna. Miljömässiga fördelar slipper onödiga resor bara för att docka pennan och överföra information. Pappershanteringen minskas även då bland annat blanketter inte längre behövs som då man använder Mobipen-pennan.

9 (19) Av insatserna ser man de beviljade insatserna högst upp i applikationen och slipper leta på blankett som med den digitala pennan. Mobiltelefonen har stora utvecklingsmöjligheter: På sikt kan man koppla in schemaplaneringssystemet direkt i mobiltelefonen. Man kan använda sig av GPS i mobiltelefonen och få smartaste körvägarna med kortast färdtid. Man kan välja att använda sig av nyckelfria lås där man låser upp med mobiltelefonen och därmed slipper hantera nycklar vilket kan spara tid och onödiga resor för att hämta nycklar. Det finns utvecklingsmöjligheter att göra information tillgänglig direkt på någon slags portal. Detta kan vara bra för berörda chefer och eventuellt andra yrkesgrupper. Man kan även göra information tillgänglig direkt för anhöriga och omsorgstagare vilket kan öka trygghetskänslan och avlasta personal från telefonsamtal. Nackdelar med mobiltelefon är: Mobiltelefon kan vara svårare att hantera än Mobipen-pennan för personal som inte är vana med att använda en smartphone. Mobiltelefonen behöver uppkoppling till telefonnätet. Vad händer om nätet ligger nere? Pärmen hos brukaren försvinner. Det blir svårare för brukare och anhöriga att se vilka insatser som har utförts. Hur reagerar brukare på att man sitter med mobiltelefon? Första gången man använder mobiltelefonen kan det ta lång tid att ladda ner kundlista. 8. PRAKTISKA ERFARENHETER AV TIDMÄTNING MED TELEFON För att få reda på hur det har fungerat att jobba med mobiltelefon för tidmätning i hemtjänsten, har den personalgrupp som testat detta intervjuats och fått fylla i en enkät. Intervju har även genomförts med verksamhetsledaren för Barkarby hemtjänst som varit involverad i detta projekt. Överlag är både personalgruppen och verksamhetsledaren väldigt positiva till att använda mobiltelefon för tidmätning i hemtjänsten Erfarenheter från verksamhetsledare och personal Inledningsvis var det fem stycken i personalgruppen som skulle testa att använda mobiltelefon för tidmätning i hemtjänsten. Men efterhand har ytterligare två personer anslutit sig och har också arbetat med mobiltelefonen. Sammanlagt är det alltså sju personer som har testat att arbeta med mobiltelefon istället för med Mobipen-pennan. Av dessa sju personer har fem stycken intervjuats i en gruppintervju, då två stycken inte kunde närvara. En av de frånvarande skickade dock med sina synpunkter i ett mail. De fem personer som intervjuades fick även fylla i en enkät som delades ut i samband med intervjutillfället. Intervju skedde även med verksamhetsledare och dennes åsikter redovisas också i detta avsnitt. Den grupp som intervjuats tyckte att introduktionen och utbildningen som hölls till mobiltelefonen var bra. Men viss personal var dock skeptisk i början och den perso-

10 (19) nal som ville vara med fick därför välja. Den personalgrupp som intervjuats tror att vissa personer behöver längre utbildning och introduktion om man ska utöka detta projekt till att gälla en större grupp. Verksamhetsledaren berättar att personalgruppen i början var oroliga att tiderna inte skulle komma in och en del hade därför Mobipen-pennan som backup. Det tog ett tag för personalen att lära sig i början och en del hade problem med inloggning och med NFC-etiketten. Men då de flyttade NFC-etiketten från dörrkarmen som är gjord av metall så gick det bättre. Några i personalgruppen berättar att de upplevde det som en befrielse att gå över till mobiltelefon men att vissa saker strulade i början såsom att det är svårt att läsa av NFC-etiketten då metall finns bakom och att det hos vissa kunder är svårt att få täckning med mobiltelefonen. Efter att personal hade vant sig med mobiltelefonen så tycker både personalgruppen och verksamhetsledaren att det har fungerat bra att arbeta med mobiltelefonen. De nämner flera fördelar med mobiltelefonen, såsom: Det är bra att kundens adress, personnummer och telefonnummer finns med i mobiltelefonen vilket underlättar när man behöver ringa kunden och fråga något, exempelvis då man handlar eller om man ska ringa ambulans så har man alla kundens uppgifter tillgängliga i mobiltelefonen och man behöver inte leta personnummer. Personal har bättre översikt i mobiltelefonen. Man kan se besök och insatser direkt i mobilen. Man kan anteckna direkt i mobiltelefonen och man kan korrigera insatser i telefonen. Det blir mindre fel i schemat då det blir rödmarkerat i appen och man slipper rätta efteråt som med pennan. Batteriet håller bättre i mobiltelefonen än i pennan. Mobilen fungerar överlag bättre än penna, då pennan ofta är sönder eller får slut på batteri. Detta tror verksamhetsledaren kan bero på att pennan inte är personlig utan delas med personal. Det kan finnas en fördel i att ordinarie personal har var sin telefon som är personlig och att vikarier kan få kvittera ut telefoner. Mobilen fyller i orden automatiskt och det blir mindre felstavningar och felskrivningar. Pennan har ibland svårt att läsa det man skrivit och då måste man korrigera i efterhand på dator. Detta slipper man med mobiltelefonen. Med mobiltelefonen kan man förbereda sig på ett bättre sätt inför nästa kund. Mobiltelefonen är även bra vid exempelvis inköp åt två kunder samtidigt. Då kan man logga in sig hos kund och sen logga ut i affären utan kvittens. Sen kan man logga in nästa kund utan kvittens i affären och sen logga ut med kvittens när man är hos den andra kunden. Med penna fungerar inte detta så bra och det står okänd kund vid inloggning av person nummer två då personalen markerar på sitt personalkort i affären. Detta måste sedan korrigeras i dator. Personalen uppger också att de upplever mindre stress när de använder mobiltelefonen. Även verksamhetsledaren upplever att personalen är mindre stressade.

11 (19) Mobilen kan utvecklas mer än pennan. Man skulle t.ex. kunna använda GPS för att hitta till kunder. Personal och verksamhetsledare nämnde även vissa nackdelar och saker som de saknar med mobiltelefonen, såsom: Ibland är det svårt att läsa av NFC-etiketten och täckning saknas ibland hos kund. Ibland loggar mobilen ut sig hos kund under arbetspasset. Ibland försvinner arbetspass ur mobilen, men det händer sällan. Man kan inte avböja besök direkt i mobilen utan måste till dator för att korrigera detta. Det vore bra om anhörigas nummer och kontaktuppgifter fanns i appen så man slipper ringa kontoret. Det vore även bra om man kan lägga in kontaktuppgifter även till exempelvis biståndshandläggare och andra kontakter. En negativ sak kan också vara att det gått rykten om att GPS:en i mobiltelefonen ska användas för att övervaka var personalen befinner sig. När personal använder mobiltelefonen kan även brukare tro att de leker med mobilen. Det har även hänt att brukare har råkat ta mobiltelefonen istället för sin egen. Det kan vara svårt för viss personal som inte är lika van med mobiltelefoner att använda dessa och de behöver nog längre introduktion. Insatserna i mobiltelefonen stämmer ibland inte exakt med vad kunden beviljats. Det vore bra om man kan logga in sig direkt hos kunden utan att leta fram kundens namn. Personalen skulle även vilja se en sammanställning av dagen och den tid man arbetat vid utloggning för dagen. Nu måste de logga in på dator för att se detta. Det kanske även vore bra med automatisk utloggning efter en viss tid då det hänt att personal glömt bort att logga ut sig efter dagens slut.

12 (19) 8.2. Enkätsvar från personalgruppen I samband med intervjun delades även en enkät ut till de fem i personalen som medverkade under intervjun. Enkäten bestod av fem frågor och redovisas i sin helhet nedan. Tabell 1 Åsikter om tidmätning med mobiltelefon Hur tycker du att tidmätning med mobiltelefon har fungerat? Mycket dåligt Dåligt Varken bra eller dåligt Bra Mycket bra Antal svar 5 Tabell 2 Åsikter om tidmätning med mobiltelefon/ mobipen Hur tycker du att tidmätning med mobiltelefon fungerar i jämförelse med mobipen? Mycket sämre Sämre Varken bättre eller sämre Bättre Mycket bättre Antal svar 5 Tabell 3 Hellre mobiltelefon eller mobipen Använder du hellre mobiltelefon för tidmätning än mobipen? Ja, hellre mobiltelefon Nej, hellre mobipen Vet ej Antal svar 5 Vad är du särskilt nöjd med när det gäller tidmätning med mobiltelefon? - Jag är nöjd, pga det minskar stressen att man tänker om det registrerar eller ej. Man vet exakt hur länge man stannar hos kunden. -Jag tycker mindre stress och mobipen funkar inte bra. -När man glömmer insatsen kan man rätta direkt. Minskar stressen. - Mindre stress. -Mobilen funkar alltid, vilket pennan inte gjorde varje dag. Vad är du mindre nöjd med när det gäller tidmätning med mobiltelefon? - Att det inte finns anhöriga och att man inte kan göra avböjda pass i mobilen. - När man gör avböjt besök och lite svårt med beställda tider, lite svårt och läsa hos enstaka kunder. - Jag är mindre nöjd att det inte finns anhörigas telefonnummer. -Extra jobb för avböjda besök! - Att kundernas anhörigas telefonnummer inte är med.

13 (19) 8.3. Erfarenheter från systemförvaltare På socialförvaltningen finns en systemförvaltare som ansvarar för Phoniro Care/Mobipen och som har agerat projektledare för projektet att använda mobiltelefon för tidmätning inom hemtjänst. Systemförvaltaren upplever att det har fungerat bra att arbeta med mobiltelefon. Projektet har till stor del skötts av verksamhetsledare på plats och systemförvaltarens supportarbete har varit mycket begränsat vilket han tycker är ett gott tecken. Systemförvaltaren tror dock att det är högre inlärningströskel för mobiltelefonerna än för pennorna. Initialt var det en del rapporter om dålig mobiltäckning och personalen använde då pennorna parallellt med telefonerna. Det var även problem med etiketterna i början, förmodligen för att etiketterna inte fungerar när de placeras på metall. Alternativ placering måste ses över, såsom i den pärm som finns hos brukaren. Efter att personalen har vant sig vid telefonerna har det dock fungerat bra. Systemförvaltaren menar att arbetet med mobiltelefon har fungerat så bra att ytterligare två medarbetare i personalen ville vara med, varav projektet utökades till att omfatta sju medarbetare från den 23 mars. Verksamhetsledaren har också en telefon för att registrera etiketter, göra trygghetsringningar etc. En sak som man dock bör komma ihåg är att den personal som ingår i testgruppen har fått anmäla sig själva till projektet. Det går därför enligt systemförvaltaren inte att generalisera resultatet till hur en hel personalgrupp skulle reagera. Några personer kan ha svårt att hantera smarta telefoner och behöver extra stöd vid en eventuell utökning av projektet. Gällande registreringar så har systemförvaltaren gjort slumpvisa kontroller vilket visar att personalen har skött registreringarna med hög kvalitet. I mars var det få missade kvittenser och ändrade besök vilket är positivt. En annan bra sak i det program som används i mobiltelefonen, är att de beställda insatserna kommer högst upp och icke beställda insatser hamnar under ett streck. Detta gör det lätt att se när personal utför hjälp som inte har beställts. Personalen får dessutom färre alternativ att välja mellan vilket underlättar deras arbete. Angående Phoniros applikation som har testats, menar systemförvaltaren att det är inte aktuellt i nuläget med en djupare utvärdering av applikationen. Om kommunen fortsätter med Procapita som verksamhetssystem kommer Tietos egen app Lifecare att bli aktuell och den ser annorlunda ut. Om det blir så att Lifecare-appen används så kan denna kopplas ihop med Tietos schemaplaneringssystem Lapscare vilket kan integreras med Procapita. Med denna integration kan man få en mobil helhetslösning för hemtjänsten. Om det dock blir så att kommunen byter till ett annat verksamhetssystem så kan Phoniros lösning bli aktuell och det finns då anledning att utvärdera och försöka påverka Phoniros utveckling av appen då den är möjlig att koppla till andra system än Procapita.

14 (19) Generellt tycker systemförvaltaren att applikationen har fungerat bra men att det finns en del övrigt att önska gällande användargränssnittet. Detta har dock enligt honom inte hindrat att personalen snabbt och lätt har lärt sig funktionerna. En sak som systemförvaltaren tycker är mindre bra är att etiketternas serienummer måste skrivas in manuellt i Phoniro Care vilket initialt tog tid. Förhoppningsvis kan leverantören förbättra produkten i det avseendet så att etiketten läses direkt i telefonen innan den kopplas till brukaren. Överlag har dock projektet gått bra utan några större problem. Systemförvaltaren menar att det är möjligt att utöka projektet om licenserna tillåter och man kan hitta en lämplig ekonomisk modell för ersättning till utförarna. 9. KOSTNADER OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER För att ta reda på kostnader för socialförvaltningen för både den digitala pennan och mobiltelefon har ekonomicontroller och systemförvaltare bidragit med kalkyler Kostnader för Mobipen Kostnader som förknippas med Mobipen kan delas upp i tre kategorier löpande materialkostnader, licens och drift samt utveckling och stöd. Till löpande materialkostnader hör blanketter, pennor och material samt etiketter och övrigt, såsom pärmar. Järfälla kommun ansvarar för kostnaden för inköp av digitala pennor utifrån grundbehov. Beräkningen av grundbehovet baseras på antal kunder som ett företag har. Utförare använder dessa pennor så länge de har uppdrag i Järfälla och när uppdraget avslutas lämnas de tillbaka. Pennorna beräknas hålla i tre år om de hanteras på rätt sätt. Ersättningspennor som krävs inom tre år efter utkvitteringen bekostas av utföraren om de tilldelade pennorna, korkarna och annat material har gått sönder eller förlorats och skador/ förlust inte täcks av garantin. Kostnader för löpande material har beräknats uppgå till cirka kronor för förvaltningen ett normalår. Licens och driftkostnader för Phoniro Care/ mobipen är kostnader som förvaltningen betalar årligen för både licens och löpande drift. Denna kostnad har beräknats uppgå till cirka kronor per år. I kostnader för utveckling och stöd ingår omkonfigurering, konsultkostnader, uppgraderingskostnader och övrigt konsultstöd. Dessa kostnader beräknas uppgå till cirka kronor ett normalår. Sammanlagt uppgår kostnaderna för förvaltningen till ungefär en miljon kronor, då Mobipen-pennan används för tidmätning.

15 (19) 9.2. Kostnader för mobiltelefon Om tidmätning sker med mobiltelefon försvinner vissa kostnader för förvaltningen såsom kostnader för blanketter, pennor och etiketter m.m. Men licens, driftkostnad, utveckling och stöd kvarstår och det tillkommer kostnader kopplade till mobiltelefonerna såsom NFC-etiketter och övrigt, såsom extra serverkostnad. Kostnader för NFC-etiketter till alla kunder beräknas inledningsvis kosta cirka kronor. Kostnader för server och upprätthållande av denna beräknas till cirka kronor per år. Licens och driftkostnader förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå som för Phoniro Care/ Mobipen och uppgå till cirka kr per år. Även kostnader för utveckling och stöd kommer finnas kvar och förväntas ligga kvar på ungefär kronor, men det tillkommer också en okänd utbildningskostnad vid teknikövergången. Sammanlagt beräknas kostnader för mobiltelefon för förvaltningen inledningsvis uppgå till cirka kronor. Men kostnaden borde minska över tid då införandefasen kräver att NFC-etiketter köps in och utbildningar hålls. Utöver dessa kostnader bör man ta hänsyn till kostnader för ökad hemtjänstersättning. Om man i Järfälla kommun övergår till tidmätning genom mobiltelefon finns förslaget att utförarna själva får stå för mobiltelefon och abonnemang då de ändå behöver telefon i tjänsten. Om det finns krav på att tidmätning ska ske genom mobiltelefonen måste dock vissa telefonmodeller användas som stödjer den programvara som tillhandahålls. Med bakgrund av detta har en översyn av hemtjänstersättningen genomförts vilket utmynnat i förslaget att utförarna ersätts för byte av teknik från mobipen-pennor till mobiltelefoner. Nuvarande modell med pennor innebär att förvaltningen belastas med kostnader för detta. Vid övergången till mobiltelefoner som utföraren ska tillhandahålla så innebär det att kostnaderna flyttas från förvaltningen till utförarna. För detta föreslås utförarna ersättas med 2 kr per utförd hemtjänsttimme för att täcka dessa merkostnader Ekonomiska konsekvenser för förvaltningen Vid en eventuell övergång till tidmätning genom mobiltelefon är bedömningen att kostnaderna inledningsvis kommer vara högre, pga. exempelvis inköp av NFCetiketter, utbildningsinsatser och andra införandekostnader. Men övergången bör inte ske omedelbart utan ske successivt för att kvalitetssäkra systemet och fördela kostnaderna över tid. Det finns även avskrivningar kvar på de digitala pennorna, dock blir en stor del av pennorna äldre än 3 år i höst och borde då vara helt avskrivna. Dessa kostnader borde kunna rymmas in i budgeten för Phoniro care/ Mobipen som finns förvaltningsövergripande. De 2 kronorna i ökad hemtjänstersättning är beräknat att tas från volymmodellen för äldreomsorg. Därmed borde de ökade kostnaderna kunna hanteras inom budgetra-

16 (19) men. När införandefasen är genomförd och går in i ett normalläge är bedömningen att det är kostnadsneutralt. 10. RESULTAT OCH ANALYS Syftet med denna utvärdering var att ta reda på om tidmätning och inrapportering genom mobiltelefon är ett bättre val av teknik än den digitala penna som idag används. Utvärderingen syftade även till att belysa både positiva och negativa konsekvenser för den enskilde, för personal och för förvaltning. Utvärderingen ska även kartlägga ekonomiska konsekvenser om mobipen-pennan byts ut mot tidmätning genom mobiltelefon. Utvärderingen visar att det finns positiva och negativa aspekter att ta hänsyn till både vad gäller den digitala pennan och mobiltelefonen. De främsta fördelarna med den digitala pennan som idag används är att den anses enkel att hantera och inte behöver vara uppkopplad mot nätverk för att fungera ute hos kund. Brukaren får även ha pärmen med social dokumentation hemma hos sig och både brukaren och anhöriga kan se vilka insatser som utförts. De största nackdelarna med den digitala pennan är att pennan måste anslutas till dator för att kunna överföra data. Pennorna anses även vara känsliga och går lätt sönder då de hanteras ovarsamt. De digitala pennorna kräver även mycket administration från systemförvaltare på kommunen. Den digitala pennan har även få utvecklingsmöjligheter i jämförelse med mobiltelefonen. Vad gäller mobiltelefonen så finns flera fördelar att ta i beaktande. En fördel är att personal kan föra över data trådlöst och inte behöver ansluta telefonen till dator för att göra detta. Personal kan även föra dokumentation direkt i mobiltelefonen. Administrationen hos systemförvaltare på kommunen förväntas även minska om utförarna själva får stå för mobiltelefon, då mobiltelefon ändå behövs i tjänsten. Det finns även stora utvecklingsmöjligheter med mobiltelefon såsom att koppla in schemaplaneringssystem och GPS för att hitta smartaste körvägarna. Den verksamhetsledare och personal som har testat att arbeta med mobiltelefon är väldigt positiva till detta och nämner också flera fördelar. Personal upplever att de är mindre stressade och får bättre översikt när de arbetar med mobiltelefonen. Mobiltelefonen anses även fungera bättre än pennan. Nackdelar med mobiltelefon kan vara att mobiltelefon är svårare att hantera för personal som inte är vana med att använda en smartphone. Med mobiltelefon kan det även bli svårare för brukare och anhöriga att se vilka insatser som utförts, då insatser registreras direkt i mobiltelefonen. Verksamhetsledaren och personalen nämner också vissa nackdelar med mobiltelefonen. Ibland kan det vara svårt att läsa av NFC-etiketten och täckning saknas ibland hos kund. Det har även gått rykten bland personal att GPS:en i mobiltelefonen kommer användas för att övervaka var personal befinner sig. Viktigt att förtydliga i sammanhanget är att detta inte är möjligt utan enbart är ett rykte.

17 (19) Övriga nackdelar som nämns gäller framförallt applikationen och funktionerna i denna men applikationen kan utvecklas efter synpunkter. Det är inte heller säkert att samma applikation som testats kommer användas framöver då det beror på vilket verksamhetssystem som används i Järfälla kommun. Om Järfälla kommun fortsätter använda sig av Tietos verksamhetssystem Procapita så kan det vara mer aktuellt att använda Tietos egen mobilapplikation för att kunna integrera systemen och använda sig av Tietos schemaplaneringssystem Lapscare. Om annat verksamhetssystem upphandlas bör man ta hänsyn till möjligheten att använda sig av tidmätning med mobiltelefon och möjligheten att sammankoppla mobiltelefonen till verksamhetssystemet. Vid översyn av kostnader förknippade med Mobipen-pennan och mobiltelefon, framgår att hemtjänstersättningen behöver öka med 2 kronor om tidmätning med mobiltelefon införs och utförarna själva ska stå för mobiltelefoner. På sikt är bedömningen att de ökade kostnaderna för förvaltningen kan hanteras inom budgetramen och på sikt kommer kostnaden bli kostnadsneutral i jämförelse med Mobipen. Sammanfattningsvis visar utvärderingen att tidmätning genom mobiltelefon visar på fler fördelar än tidmätning med den digitala pennan. Både personal och verksamhetsledare samt systemförvaltare är positiva till mobiltelefonen och ser större utvecklingsmöjligheter med mobiltelefon än med penna. Då bedömningen är att även kostnader för en övergång är hanterbart och ryms inom budget, blir utvärderingens rekommendation att man i Järfälla kommun övergår till tidmätning genom mobiltelefon.

18 (19) 11. LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING Skriftliga källor Mobipen Pennor och kostnadsansvar Användarmanual Phoniro Care honiro+care+-+anv%c3%a4ndarmanual+3+13.pdf Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun obipenmanualen+ver pdf Lathund för hemtjänstpersonal athund+f%c3%b6r+hemtj%c3%a4nstpersonal.pdf Lathund uppstart Phoniro Care med Mobipen /Lathund+Superanv%C3%A4ndare+Uppstart+Phoniro+care+med+Mobipen+ver+2. pdf Informationsbrev om Mobipen /Kundbrev+Mobipen.docx Rapport från systemförvaltare, Information från ekonomicontroller, Intervjuer Intervju med Systemförvaltare, Intervju med hemtjänstpersonal vid Barkarby hemtjänst, Intervju med verksamhetsledare vid Barkarby hemtjänst,

19 (19) BILAGA 1 ENKÄT TILL PERSONAL (1) Enkät för utvärdering av tidmätning med mobiltelefon 1. Hur tycker du att tidmätning med mobiltelefon har fungerat? Mycket dåligt Dåligt Varken bra eller dåligt Bra Mycket bra 2. Hur tycker du att tidmätning med mobiltelefon fungerar i jämförelse med mobipen? Mycket sämre Sämre Varken bättre eller sämre Bättre Mycket bättre 3. Vad är du särskilt nöjd med när det gäller tidmätning med mobiltelefon?.. 4. Vad är du mindre nöjd med när det gäller tidmätning med mobiltelefon?.. 5.Använder du hellre mobiltelefon för tidmätning än mobipen? Ja, hellre mobiltelefon Nej, hellre mobipen Vet ej Tack för dina svar!

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun

Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Rev. 2015 02 13 Omsorgsförvaltningen Rutin för registrering av tid och insatser i Phoniro Care i Kristianstad kommun Innehåll Innehåll... 2 1 Insats- och närvaroregistrering i hemtjänst genom Phoniro Care...

Läs mer

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care?

Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Vilka insatser skall registreras som kundtid i Phoniro Care? Kundtiden utgår ifrån beviljade insatser enligt SoL av biståndshandläggare och beställda delegerade insatser av legitimerad personal. Observera

Läs mer

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017

Registrering av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2017 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3 2.2 Enbart matleverans...

Läs mer

Introduktionsmaterial för ny personal i hemtjänsten

Introduktionsmaterial för ny personal i hemtjänsten Introduktionsmaterial för ny personal i hemtjänsten Omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun introduktionsmaterial mobipen version2 1 Mobipen IT-stöd för hemtjänstinsatser! Bakgrund, mål och syfte: 2006

Läs mer

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016

Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Regelverk för uppföljning av tid och insatser inom hemtjänsten i Sollentuna 2016 Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för hemtjänstpersonal... 3 2 Instruktioner särskilda insatser... 4 2.1 Matleverans... 3

Läs mer

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone

Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Regler och rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller Fr o m 120101- tillsvidare 1 ALLMÄNT Rapporterna i IntraPhone utgör underlaget för avgifter till kunderna och ersättning till

Läs mer

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon för Phoniro Care - Mobiltelefon Syfte Detta dokument är en handbok över de funktioner som Uppsala kommun använder i en för Phoniro Care. Den omfattar beskrivning på hur användare registrerar tid för utförd

Läs mer

Användarmanual Phoniro Care 3.13

Användarmanual Phoniro Care 3.13 Användarmanual Phoniro Care 3.13 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 7 2 Webbgränssnittet... 8 2.1 Att hitta i systemet... 8

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.4 gäller fr.o.m. 2015-05-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01

Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten, ver 1.3 gäller fr.o.m. 2013-04-01 Regelverk för ersättning och registrering inom Hemtjänsten 2 (14) Innehåll Innehåll... 2 1 Rutiner för biståndshandläggare...

Läs mer

Användarmanual Phoniro Care

Användarmanual Phoniro Care Användarmanual Phoniro Care Hemtjänst utförare Innehåll 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 2 2 Webbgränssnitt... 2 2.1 Inloggning... 2 2.2 Att hitta i systemet... 3 2.3 Hjälptexter...

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

Användardokumentation Mobipen 3.2

Användardokumentation Mobipen 3.2 Användardokumentation Mobipen 3.2 Innehåll Innehåll... 2 1 Introduktion... 5 1.1 Hur fungerar Mobipen?... 5 1.1.1 Hur används Mobipen inom Hemtjänsten... 5 1.1.2 Hur används Mobipen inom Särskilt boende...

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 IT många olika verktyg Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 I IT-strateg och systemförvaltare inom Socialförvaltningen Tillhör stödfunktionerna Direkt underställd förvaltningschef

Läs mer

Regler och rutiner för mobil återrapportering

Regler och rutiner för mobil återrapportering Regler och rutiner för mobil återrapportering 2016-12-20 Sociala kvalitetsenheten Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik... 4 2 Inledning... 4 2.1 Grundläggande begrepp... 4 3 Grundläggande arbetssätt...

Läs mer

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE AV HEMVÅRD Gäller fr.o.m. 2011-03-01, reviderad 2015-01-21 IntraPhone är ett system som omsorgspersonalen snabbt och enkelt kan dokumentera utförda insatser

Läs mer

Public. Lifecare roadmap. Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet!

Public. Lifecare roadmap. Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet! Lifecare roadmap Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet! Lifecare Handläggare Carita Valtersson 3 Anpassning till IBIC Hantera två lagrum (SoL, LSS) Bedöma personkretstillhörighet

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Maria Sandberg Februari 2010 Dnr Son 2010/41 2009-01-29 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2

Läs mer

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad

Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Lathund för nya hemtjänstutförare i Solna stad Hjälp i hemmet Omvårdnad - Morgonhjälp 1 - Morgonhjälp 2 - Enkel mål - Huvudmål - Kvällshjälp Beställd 45 min 20 min 25 min Logga in på kundens kvittensetikett

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia

Välkomna 2014-01-17. The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Nytt tidregistrerings- och ersättningssystem Utförare Hemtjänst Utbildning del 2 The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Uppföljning av hur förberedelsearbetet

Läs mer

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg

GODKÄND AV Förvaltningschef, Annmarie Sandberg AV 1 (5) Bakgrund Insatsregistreringen i verksamhetssystemet TES och fyller flera syften. Huvudsakligen ska den ske via en RFID-tag hos kund som då visar att insatsen utförts, när det skett och av vem.

Läs mer

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst

Rutin Serviceinsatser LOV inom hemtja nst Ansvarig för rutin Ann Magnusson Lundkvist Ut Utfärdat (av vem och datum) Ann Magnusson Lundkvist 2015-07-22 Beslutad (av vem och datum) Carina Pihlwret 2015-07-22 Uppdaterad och version Giltig till och

Läs mer

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m

Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone. Gäller f o m Regler och Rutiner för rapportering av tid och insatser i Intraphone Gäller f o m 2016-10-01 1 REGLER OCH RIKTLINJER... 1 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 TJÄNSTERNAS OMFATTNING... 3 1.2 GRUND FÖR ERSÄTTNING...

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal.

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. Datum: 20XX-XX-XX Ärendetyp: Rapport Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. GRUNDLÄGGANDE TEKNIK Kommunikation Ansvarar kommunen för andra boende

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet)

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering 1 (13) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) stockholm.se

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Verksamhetssystem: Procapita (Lifecare och Procapita är integrerat, samma leverantör)

Verksamhetssystem: Procapita (Lifecare och Procapita är integrerat, samma leverantör) Bilaga 2 - Skara kommun/lifecare Denna sektion beskriver besöket i Skara som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att denna sammanfattning ska spegla Skaras berättelse

Läs mer

Anvisning Registreringsteknik

Anvisning Registreringsteknik Anvisning Registreringsteknik För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: 1 Krk = av/på-knapp Krken fungerar sm en av/på-knapp på den digitala pennan. För att pennan ska fungera

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android.

Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Användarmanual Phoniro App 3.2 för Android. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi...

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering Version 2.0 Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik... 3 2 Telefoner... 4 2.1 Inställningar... 4 2.2 Telefonkontakter... 4 2.3 Telefonens

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Teknisk manual. För LOV utförare Upplands-Bro kommun Reviderad:

Teknisk manual.  För LOV utförare Upplands-Bro kommun Reviderad: För LOV utförare Upplands-Bro kommun 2016-10-01 Reviderad: socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 www.upplands-bro.se Extern åtkomst till Upplands-Bro kommun Innehåll 1 Extern åtkomst till Upplands-Bro

Läs mer

Den här användarmanualen beskriver hur du använder TES App i ditt dagliga arbete.

Den här användarmanualen beskriver hur du använder TES App i ditt dagliga arbete. Omsorg och äldreförvaltningen Enheten för IT och e-hälsa Senast reviderad 2017-11-17 TES App användarmanual Den här användarmanualen beskriver hur du använder TES App i ditt dagliga arbete. Användar- manualen

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun

Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun Nyttoanalys av införande av tidrapportering i Järfälla kommun Sammanfattning Järfälla planerar att införa digital tidrapportering i hemtjänsten. För att bedöma nyttan av en sådan investering har en nyttoanalys

Läs mer

Nyheter i ParaGå Version

Nyheter i ParaGå Version Nyheter i ParaGå Version 9.3.2.2 2014-11-13 Carita Valtersson Sida 2/7 Innehållsförteckning 1 Personmeny- skriv dokumentation... 3 2 Personmeny- kommande besök (endast för kommunala utförare som använder

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Seminarium ParaGå och ParaGå Web Hösten The Capital of Scandinavia

Seminarium ParaGå och ParaGå Web Hösten The Capital of Scandinavia Seminarium ParaGå och ParaGå Web Hösten 2014 The Capital of Scandinavia Välkomna! Carina Lindquist Systemförvaltare Sociala system Stadsledningskontoret, it-avdelningen Niklas Björkman It-strateg Äldreförvaltningen

Läs mer

E-hälsa för bättre vård och omsorg

E-hälsa för bättre vård och omsorg E-hälsa för bättre vård och omsorg Ladda ner appen för /KLINIK Informationen om appen gäller både och mobil KLINIK. Terminologin skiljer sig mellan programmen och verksamhetsområdena men funktionerna är

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1 Kom igång 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Gå in på Android market och sök på Tidsvar i ett ord. Appen identifieras genom

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015

Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Användarhandledning Time Care Pool och Personec för vikarier 2015 Göteborgs Stad Askim-Frölunda-Högsbo Bemanningspoolen förskola/skola/måltidsservice Tel. 031-366 33 03/29 vikariepool.barn.ungdom@afh.goteborg.se

Läs mer

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda

Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Riktlinjer vid lån av surfplatta för förtroendevalda Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-24, 110 Namn: Jonna Sanfridsson Datum: 2017-05-30 Sammanfattning I Götene kommun läser förtroendevalda främst de

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

KommITS Stockholm 5-7 November

KommITS Stockholm 5-7 November Public KommITS Stockholm 5-7 November Sebastian Lewenhaupt Tieto Corporation Sales Manager Tieto, Healthcare & Welfare Scandinavia sebastian.lewenhaupt@tieto.com Public 2 Tieto Corporation 2013-10-14 Public

Läs mer

Hemtjänst. Skurups kommun

Hemtjänst. Skurups kommun Hemtjänst Skurups kommun 2 Att ansöka om hemtjänst Om du önskar ansöka om insatser, exempelvis hemtjänst, så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter med telefonnummer till biståndshandläggare

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och Rutin för registrering av Mbipen i Järfälla kmmun registrering av tid ch Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Intrduktin... 5 1 Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun...

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

Välkomna The Capital of Scandinavia

Välkomna The Capital of Scandinavia Välkomna The Capital of Scandinavia Totalrapportering Nya tidregistrering- och ersättningssystemet Utförare hemtjänst The Capital of Scandinavia Agendan för dagen Införandeplan Totalrapportering Fikapaus

Läs mer

Svar till Arbetsmiljöverket

Svar till Arbetsmiljöverket Egna generella betraktelser Inspektionerna genomfördes 15 maj tom 20 augusti. Strax innan första tillfället fick Järfälla Hemtjänst med kort varsel överta ca 250 kunder från privata utförare som lämnade

Läs mer

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009

E-strategi för Nykvarns kommun E-STRATEGI. Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 E-strategi för Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2009 Ändringar införda till och med KS, 174/2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Nuläge e-tjänster i Nykvarns kommun... 2 E-strategi

Läs mer

UTVÄRDERING [År] UTVÄRDERING AV SEMESTERVIKARIERNAS UPPLEVELSER 2015 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun

UTVÄRDERING [År] UTVÄRDERING AV SEMESTERVIKARIERNAS UPPLEVELSER 2015 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun UTVÄRDERING [År] UTVÄRDERING AV SEMESTERVIKARIERNAS UPPLEVELSER 2015 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Förord/bakgrund Sedan 2011 har socialförvaltningen i Ovanåkers kommun genomfört en enkätundersökning

Läs mer

Dexter En app för närvaro/frånvaro

Dexter En app för närvaro/frånvaro Dexter En app för närvaro/frånvaro Innehåll Innehåll... 2 Dexter App för iphone och Android... 3 Installation av Dexter App... 3 Android... 3 iphone... 3 Funktioner... 4 Inloggning... 4 Byta roll... 5

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Det mobila kontoret åtkomst till dokumentation inom kommunens vård och omsorg

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Det mobila kontoret åtkomst till dokumentation inom kommunens vård och omsorg Uppdragsidé 1 (5) dokumentation inom ens vård och Innehåll 1. Mål...2 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...2 1.2 Avgränsningar...4 2. Kompetensbehov...4 3. Intressenter...4 4. Risker...4 Uppdragsidé 2 (5) dokumentation

Läs mer

Samverkan trygghetslarm

Samverkan trygghetslarm 1 (6) DOKUMENTNAMN GODKÄND AV GILTIG F. ROM- T. OM VERSION NR. Trygghetslarm Administrations- och utveckliggsstaben 2016-11-01 2017-10-31 4.0 Samverkan trygghetslarm Syfte med rutinen Rutinen ska tydliggöra

Läs mer

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården

Intraservice. Mobil arbetsplats. För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Intraservice Mobil arbetsplats För legitimerade medarbetare i hemsjukvården Mobil arbetsplats hemsjukvården Paketet mobil arbetsplats för hemsjukvården är en första leverans från projektet Mobila Arbetssätt

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS Särskilt boende äldreomsorg och LSS Centrala kvalitetsrådet Privata medel inom särskilt boende Datum för beslut 2013 Reviderad Dnr Version 1 Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Kommunens Intranät Utförare ska ha tillgång till Falkenbergs

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Dexter. En app för närvaro/frånvaro

Dexter. En app för närvaro/frånvaro Dexter En app för närvaro/frånvaro Innehåll Innehåll...2 Dexter App för iphone och Android...3 Installation av Dexter App...3 Android...3 iphone...3 Funktioner...4 Inloggning...4 Byta roll...5 Kvittera

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-01 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Leta reda på din dator!

Leta reda på din dator! Leta reda på din dator! Sätt dig vid den när du hittat den. Öppna och starta INTE datorn än. Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Nu är det nära Så här kommer du

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Välkomna till informationsmöte för utförare

Välkomna till informationsmöte för utförare Välkomna till informationsmöte för utförare The Capital of Scandinavia Sida 1 Syftet med mötet Informera om nyheter Ta upp vanliga frågor som kommer in till supporten Förtydliga regelverket Dela med oss

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Tidrapportering med app. Instruktion för Adeccokonsulter

Tidrapportering med app. Instruktion för Adeccokonsulter Tidrapportering med app Instruktion för Adeccokonsulter Nu kan du tidrapportera med Adeccos app! Du måste ha en smartphone eller surfplatta: iphone och Android funkar Slide 2 Så här kommer du igång Sök

Läs mer

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården

Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården Case: Digitalt system stoppade avvikelserna nytt arbetssätt gav minskad stress hos personalen och ökad säkerhet hos vården SAMMANFATTNING Det digitala signeringssystemet möjliggör att omvårdnadspersonal

Läs mer

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter

Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter 1 (8) Detaljbeskrivning av hemtjänstrapporter stockholm.se 2 (8) Innehåll Hur hittar man rapporterna? 3 Förklaring av rapporter 4 Fakturaunderlag/Interndebitering 4 Kundlista utförd tid 6 Insatser över

Läs mer

Elektronisk närvarolista

Elektronisk närvarolista Elektronisk närvarolista Elektroniska Närvarolistan, är en applikation där ledarna har sin egen inloggning och sköter hela närvaroregistreringen via sin webbläsare i datorn eller via sin smartphone. Du

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen

Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen Kommun kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-02-25 Dnr KS 2015/0096 Utvärdering av övergång till digital ärendehantering för Kommunstyrelsen Sammanfattning Redovisning av enkätsvar skickad till Kommunstyrelsen

Läs mer

MANUAL SENTAX AB.

MANUAL SENTAX AB. MANUAL SENTAX AB www.sentax.se Innehåll Sentax Glide... 2 Hemsida och Mobilapplikation... 2 Förbereda test (Mobilenhet)... 5 Förbereda test (Skidspår)... 8 Utföra test... 8 Testdagboken... 14 SENTAX AB

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem

Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem 1 (11) Tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för hemtjänst 2016-12-13 ÄN stockholm.se 2 (11) Innehållsförteckning Timbaserat ersättningssystem för

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården.

Omfattning Denna handbok omfattar samtliga administratörer, både biståndshandläggare inom Uppsala kommun och administratörer inom hemvården. för Phoniro Care - Webgränssnitt Syfte Detta dokument är en handbok för hur en administratör ska utföra olika moment i Phoniro Care. Administratör är de personer hos hemvårdsutföraren som gör korrigeringar

Läs mer