Mobil videotelefoni. Test av 3G-telefoner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil videotelefoni. Test av 3G-telefoner"

Transkript

1 Mobil videotelefoni Test av 3G-telefoner

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Andreas Richter, HI Ansvarig informatör: Camilla Axelsson, HI Fotograf: Björn Lestell, HI URN-NBN:se:hi pdf Best nr: pdf Publikationen är utgiven endast i elektronisk form och kan hämtas i pdf-format på HIs webbplats, Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 Mobil videotelefoni Test av 3G-telefoner Andreas Richter

4 Förord När de första 3G-telefonerna lanserades för några år sedan innebar det en revolution för många döva teckenspråkiga personer. Från att ha varit hänvisade till sms gick det nu att ringa videosamtal från mobiltelefonen. För hörselskadade och vuxendöva personer med svenska som förstaspråk har mobila videosamtal inte fått samma genomslag. Några tänkbara anledningar är att dessa personer i större utsträckning klarar av mobila talsamtal och att kvaliteten på videosamtal är för låg. Hjälpmedelsinstitutet, Post- och telestyrelsen och Konsumentverket har testat hur väl videosamtal med dagens 3G-telefoner fungerar för döva, hörselskadade och dövblinda personer. I denna rapport presenteras resultaten från testerna som dels är mätningar av telefonernas prestanda vid videosamtal och dels kontroll av viss funktionalitet. Flera av de parametrar som testats är avgörande för dövas möjlighet att använda telefonerna. Andra är avgörande för huruvida telefonerna kan användas av hörselskadade, vuxendöva eller dövblinda personer. Testerna visar att prestanda och funktion skiljer sig avsevärt mellan olika 3G-telefoner. Rapporten kan förhoppningsvis ge en fingervisning om vilken utveckling som krävs för att förbättra mobil videotelefoni samt vara till hjälp för den konsument som ska köpa 3G-telefon. Stockholm i februari 2007 Hjälpmedelsinstitutet Ulrika Brändström Sektionschef 5

5 Innehåll Bakgrund och syfte... 7 Testparametrar... 8 Telefoner som testats Urval av testtelefoner...11 Referenstelefon...12 Testmetoder Bildväxlingsfrekvens...12 Fördröjning...14 Synkronisering...14 Teckenrum (kameravinkel)...14 Möjlighet att ansluta halsslinga...15 Upplösning...15 Skärmbelysning och kontrast...16 Samtalstid...16 Resultat Övriga resultat...18 Andra faktorer...18 Diskussion och slutsatser Vidare arbete Referenslista Internet

6 Bakgrund och syfte Möjligheten att använda teckenspråk i videosamtal med 3G-telefoni har inneburit en helt ny möjlighet till mobil kommunikation för döva personer. Tidigare har döva personer varit hänvisade till sms, en kommunikationsform som är tidskrävande och opålitlig. När mobiltelefonoperatören 3 började sälja 3G-telefoner tecknade många döva personer abonnemang för 3G-telefoni. Sveriges Dövas Riksförbund tog redan 2005 upp frågan om kvalitetstester av 3G-telefoner med inriktning mot döva användares behov med Post- och telestyrelsen 1. Sveriges Dövas Riksförbund kontaktade även Hjälpmedelsinstitutet med en förfrågan om att genomföra tester. Detta ledde till ett samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet, Post- och telestyrelsen och Konsumentverket för att diskutera möjligheten att göra jämförande tester av 3G-telefoner. Ganska snart startades försök med tolkning via 3G-samtal av Förmedlingstjänsten för bildtelefoni. Försöken fick namnet Tolken i fickan, med anspelning på möjligheten att när som helst ta hjälp av tolk. Sedan den 1 september 2006 ingår tolkning av 3G-samtal i uppdraget till Förmedlingstjänsten för bildtelefoni. Tjänsten drivs av Tolkcentralen inom Örebro Läns Landsting, men andra tolkcentraler används som underleverantörer. Det finns två typer av tolkning av 3G-samtal, dels förmedling av telefonsamtal mellan två personer som befinner sig på olika platser, dels distanstolkning mellan två personer som befinner sig på samma plats. Vid distanstolkning används 3G-telefonen både till att teckna i och att tala i. Under försöksperioden med Tolken i fickan kommenterades kvaliteten på videosamtalen med 3G-telefoner. Tolkcentralen i Örebro förutspådde att kvaliteten på samtalen skulle innebära en påfrestande arbetssituation för tolkarna. Det har senare visat sig att tolkarna kan arbeta under de förhållanden som råder, men de anser att 3G-tolkningen är betydligt mer krävande än tolkning av samtal från stationära bildtelefoner. De samtal som förmedlas från 3G-telefon är i regel kortare än samtal från stationära bildtelefoner, men tjänsten uppfattas som viktig på grund av mobiliteten 2. Samtidigt som 3G-telefonin inneburit en ny möjlighet för döva att kommunicera på distans finns det begränsningar i tekniken och önskemål om fortsatt utveckling. Skillnader mellan teckenspråk live och i videosamtal är bland annat att användaren måste anpassa språket till en 1 PTS-ER-2005:14 (2005). Mobil videokommunikation för döva. 2 Projekt IP-Access och Tolken i fickan Slutrapport 2006 (2006). 7

7 liten yta, teckenrummet 3, och telefonens bildväxlingsfrekvens. Det begränsade teckenrummet gör att tecknen måste förminskas, medan andra faktorer gör att meningarna måste göras kortare och tecknen utföras på ett övertydligt sätt med minskad hastighet 4. Syftet med detta projekt är att göra en provning och en enkel översikt av möjligheterna med dagens 3G-telefoner. Översikten kan vara till nytta bland annat för att ge döva personer vägledning vid val av telefoner ge tillverkare av 3G-telefoner en indikation om hur väl produkterna är anpassade för döva och i viss mån för hörselskadade och dövblinda personer lyfta fram de parametrar som är viktiga för teckenspråkskommunikation med 3G-telefoner. Exempel på frågor som är väsentliga att få svar på är: Vilken bildväxlingsfrekvens har telefonerna? Finns det telefoner som är designade för målgruppen döva? Är dagens 3G-telefoner bättre för döva än de tidiga 3G-telefonerna? Brev skickades till samliga större operatörer och tillverkare för att få till stånd en dialog kring testerna. De som kontaktades var Tele2 Sverige AB, TeliaSonera Sverige AB, 3 (HI3G Access AB), Telenor Sverige AB, Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nokia Mobile Phones, Samsung Electronics Nordic AB, Motorola AB, LG Electronics Nordic AB och Siemens AB. Tyvärr svarade inget av de tillskrivna företagen på breven. Under projektets gång har möten regelbundet hållits med en referensgrupp bestående av representanter från Post- och telestyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet, Konsumentverket, Tolkcentralen i Örebro samt brukarorganisationerna Sveriges Dövas Riksförbund, Vuxendöva i Sverige, Föreningen Sveriges Dövblinda och Hörselskadades Riksförbund. Testparametrar I samråd med referensgruppen valdes ett antal parametrar som är viktiga för hörselskadade, döva och dövblinda personer. Flertalet parametrar som ingår i testet återfinns i standardiseringsorganet ITU:s (International Telecommunication Union) rekommendation 5. Där speci- 3 Den yta som kan användas att teckna i på ett visst avstånd från kameran. 4 Björk, Jenny (2006). Jag ser inte vad du säger En studie av dövas subjektiva upplevelse av kvaliteten på kommunikation via 3G-telefoner. 5 ITU-T, H.Sup1 (05/99): Application profile Sign language and lip-reading real-time conversation using low bit rate video communication. 8

8 ficeras till exempel vilka toleranser som är acceptabla för synkronisering av ljud och bild samt vilken bildväxlingsfrekvens som krävs för videokommunikation. Brukarorganisationerna har också lagt fram egna förslag på testparametrar. De parametrar som referensgruppen ansåg vara av störst intresse att testa var: Bildkvalitet/upplösning Bildkvalitet/upplösning är viktigt för att kunna urskilja detaljer under samtalet. Synkronisering mellan ljud och bild Om ljud och bild skickas samtidigt från en telefon får det inte skilja mer än 0,1 sekunder mellan samma ljud och bild i den telefon där ljud och bild spelas upp. Detta krav gäller för att läppavläsning ska vara möjligt under samtalet 6. Fördröjning av ljud respektive bild Fördröjningen av ljud eller bild bör vara mindre än 0,4 sekunder för att samtalsparterna inte ska tala i mun. Om fördröjningen överstiger 0,8 sekunder är samtalet svårt att över huvud taget genomföra 7. Bildväxlingsfrekvens I ITUs rekommendation anges att obehindrat teckenspråk kräver att bildväxlingsfrekvensen överstiger 20 bilder per sekund. Enligt de specifikationer som finns på mobiltelefonoperatören 3:s webbplats 8 klarar de 3G-telefoner, där bildväxlingsfrekvensen specificeras, 10 eller 15 bilder per sekund. Batterikapacitet (maximal tid för videosamtal) Tillverkarna specificerar inte alltid hur lång samtalstid telefonen har med videosamtal som utgångspunkt. En mätning ska göras för att få en jämförelse mellan telefonernas batterikapacitet. Kameravinkel Vinkeln i den kamera som används för videosamtal med teckenspråk, det vill säga den kamera som gör att en person filmas samtidigt som personen själv tittar på skärmen. Stor kameravinkel är viktigt när en person behöver teckna ett videosamtal i miljöer där det inte går att ställa ifrån sig telefonen, till exempel på bussen. Om kameravinkeln är liten kan det också vara viktigt att bilden på skärmen av samtalspartnern är stor, eftersom man tvingas teckna längre ifrån telefonen. Det är ytterst ovanligt att kameravinkeln är specificerad i tillverkarnas eller operatörernas produktinformation. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 Jämför alla 3 mobiler. 3 [www]. 9

9 Möjlighet att teckna med två händer Avgörande för möjligheten att teckna med två händer är bland annat att kameran utan större problem går att ställa på ett bord eller liknande. Om mobiltelefonen är vikbar och kameran sitter i locket är det lätt att rikta kameran mot sig när man tecknar. Möjlighet att koppla till punktskriftsdisplay För en del dövblinda personer är det nödvändigt att ha punktskriftsdisplay eller talsyntes i mobiltelefonen. I dagsläget finns det programvara för detta till operativsystemen Symbian 60 och Windows Mobile, men det förekommer att programvaran måste utvecklas för att fungera med nyare telefoner. Skärmbelysning och kontrast Skärmens belysning och kontrast bör kunna ändras, bland annat för möjligheten att se skärmen i soligt utomhusväder. Storlek på skärm Skärmens storlek kan avgöra möjligheten att se den person man talar med, till exempel om man sitter en bit ifrån telefonen för att synas i kameran. Möjlighet att ansluta till halsslinga/audioutrustning Personer med hörselskada kan använda en så kallad halsslinga eller slingkrok som kopplas in i telefonens headset. Vissa personer kan vara hjälpta av taktilt stöd i kombination med läppavläsning. Då kopplas ljudet via en audiokabel till ett speciellt hjälpmedel. Dessutom gjordes tester utifrån följande frågeställningar: Interoperabilitet går det att ringa telefonsamtal mellan olika telefoner? För hörande personer är det en självklarhet att det ska gå att ringa varandra med olika mobiltelefoner. Uppgifter från Tolkcentralen inom Örebro Landsting antyder att olika 3G-telefoner använder olika videokodningsalgoritmer, vilket kan innebära att två telefoner inte fungerar med varandra. Kan telefonerna ringa till respektive bli uppringda från Förmedlingstjänsten för bildtelefoni? Även om en döv person aldrig ringer till Förmedlingstjänsten för bildtelefoni borde det finnas tekniska förutsättningarna för detta. Möjlighet att välja bort GSM-nätet GSM-nätet ger upphov till störningar i elektronisk utrustning, bland annat hörapparater. Eftersom mobiltelefonen används precis i närheten av hörapparaten orsakar GSM-nätet ofta störningar. Störningarna kan variera delvis beroende på mobiltelefonmodell och delvis på hörapparatmodell. 10

10 3G-nätet har inte samma radiosignaler som GSM-nätet och risken för störningar i hörapparaten är betydligt mindre. 3Gtelefoner är dock, när de levereras från butik, inställda på att använda både GSM- och 3G-nätet. I en del telefoner går det att ställa in så att GSM-nätet inte används, vilket tar bort störningsrisken. En nackdel med att koppla bort GSM-nätet är att mottagningen blir sämre. Telefoner som testats Urval av testtelefoner För att hålla omfattningen av testet på en nivå som tillät att det kunde genomföras på kort tid gjordes ett urval av 3G-telefoner på den svenska marknaden. Att testerna görs på kort tid är viktigt för att de telefoner som testas fortfarande ska vara tillgängliga på marknaden när resultaten publiceras. Avsikten var att testa telefoner från alla tillverkare som finns representerade på den svenska marknaden och som erbjuder telefoner med ett pris i mellanklass. Det beslutades att prisnivån för telefonerna skulle vara mellan och kronor, om telefonen köps kontant och utan bindning till en specifik operatör. Vid urvalet av telefoner gjordes mindre avsteg från dessa riktlinjer, bland annat för att vissa leverantörer inte erbjöd telefoner i rätt prisklass, och för att telefoner som var nya på marknaden prioriterades framför äldre modeller. Två telefoner av varje modell införskaffades. De telefoner som ingick i testet var: Sony Ericsson Z610i Samsung SGH-Z150 BenQ-Siemens EF81 Nokia N73 LG U890 NEC e616v (referenstelefon) Även tillverkaren Motorola har en 3G-telefon på den svenska marknaden. Under testperioden ersatte dock Motorola den modell som fanns på marknaden (RAZR V3x) med en ny variant (MOTORAZR V3xx), vilket innebar att ingen av dessa telefoner kunde beställas inför testerna. Det ansågs inte relevant att testa en modell som inte finns på marknaden. 11

11 Referenstelefon Det beslutades att även testa den telefon som många döva personer använder, eller har använt, och vars kvalitet är bekant för många. Denna telefon, som av somliga kallas dövtelefonen, tillverkades av NEC och har modellnamn e616v. NEC finns inte längre representerade på den svenska mobiltelefonmarknaden. Genom att använda en referens som är känd för en stor andel döva personer, kan döva personer som tar del av testresultaten relatera dem till sina egna erfarenheter av NEC-telefonen. Några anledningar till att NEC-telefonen har anammats av en stor grupp döva personer är att den har relativt snabb bildväxlingsfrekvens, stor bild och stor kameravinkel. Testmetoder Flertalet parametrar är självförklarande och behöver inte beskrivas ytterligare. Nedan beskrivs testmetoder för de övriga testerna. Testerna har utförts i Konsumentverkets lokaler på Rosenlundsgatan i centrala Stockholm. Lokalen har god allmänbelysning med stark punktbelysning av de objekt som filmats under videosamtalen. Testerna har genomförts nära ett burspråk med fönster, där täckningen i 3G-nätet var god. Bildväxlingsfrekvens I dessa tester har bildväxlingsfrekvensen beräknats som det genomsnittliga antal bilder per sekund som kan registreras under 10 slumpvist utvalda sekunder. Vid mätning användes en lysdiodrad bestående av 8 lysdioder i rad på ett kretskort. Lysdioderna blinkar en och en i tur och ordning och hastigheten på blinkningarna går att ställa in med hjälp av en ratt. Under testerna har lysdiodraden ställts mot en vit bakgrund med stark punktbelysning, eftersom bildväxlingsfrekvensen sjunker med försämrade ljusförhållanden. Testet görs genom att ringa videosamtal mellan telefoner av samma märke och modell. Den sändande telefonen filmar lysdiodraden och den mottagande telefonens skärm filmas med en videokamera. Genom att låta lysdiodraden blinka med en viss frekvens, 15 alternativt 10 Hz, och observera hur många av dessa blinkningar som kan avläsas i den mottagande telefonen, går det att beräkna telefonens faktiska bildväxlingsfrekvens. Den faktiska bildväxlingsfrekvensen kan visa att bilder försvinner när de skickas mellan två telefoner. Den sändande telefonen kan mycket väl filma med till exempel 15 bilder per sekund, men den faktiska bildväxlingsfrekvensen bestäms av hur många av dessa bilder som visas i den mottagande telefonen. Mätningen innebär att telefon och nät testas på samma gång. Telefonmodellerna testas i de olika operatörernas nät för att avvikelser som beror på operatörerna ska kunna fastställas. 12

12 I den mottagande telefonen ser det ibland ut som om flera dioder lyser samtidigt även om det endast lyser en diod åt gången i lysdiodraden. Detta kan antas bero på följande orsaker: Att den sändande telefonens kamera har lång slutartid och därmed i samma bild filmar flera dioder när de lyser. Att den sändande telefonens kameras fas och lysdiodernas fas är olika, även om bildväxlingsfrekvensen är samma som diodernas växlingsfrekvens. Att den del av bilden som visar en lysande diod inte uppdateras när dioden släcks. Detta beror troligen på att den sändande telefonen prioriterar att inte skicka uppdateringen. I det fall då två lysdioder syns samtidigt i den mottagande telefonen kan då två situationer uppstå: 1. I videon tycks lysdioderna tändas samtidigt och släckas samtidigt. Detta tyder på att sändande telefonens kamera har lång slutartid och filmar att de två dioderna lyser som en och samma bild. Att de två lysdioderna syns i den mottagande telefonen innebär i detta fall inte att det skickats två bilder. 2. I videon tycks den ena lysdioden tändas före den andra eller släckas samtidigt som den andra fortfarande lyser. Detta tyder på att telefonens kamera och lysdioderna har olika fas. För att inverkan av lång slutartid ska minimeras i mätningarna, har bild för bild i videoinspelningen lästs av och antalet förändringar i den mottagande telefonens skärm räknats under ett antal sekunder. Det genomsnittliga antalet förändringar per sekund räknas ut och är bildväxlingsfrekvensen. Mätningen har gjorts utan att fler rörliga detaljer än lysdioderna filmas av den sändande kameran. Det kan vara en brist i testuppställningen att den inte påminner om förutsättningarna som gäller vid videosamtal med teckenspråk. När lysdioderna filmas kan förändringen från bild till bild antas vara mindre än vid filmning av teckenspråk, och därmed belastas kamerornas kodekar 9 mindre. Detta i sin tur borde innebära att bildväxlingsfrekvensen som mäts upp med hjälp av lysdioderna är högre eller lika hög som när vanliga videosamtal med teckenspråk används. En fördel med denna metod gentemot tester med 9 Kodek är en komponent som paketerar och paketerar upp ljud eller bild för sändning i datanät/radionät. 13

13 teckenspråk är att den är enkel att ställa upp och därmed enkel att reproducera. De mått som kan utläsas kan vara högre än vid vanlig användning, men ger en uppfattning om telefonernas kapacitet. Fördröjning Mätning av fördröjning har gjorts genom att under ett videosamtal observera den tid det tar för bild eller ljud som registreras i den sändande telefonen att visas eller höras i den mottagande telefonen. Enligt ITU:s rekommendation måste fördröjningen vara under 0,8 sekunder för att kvaliteten på samtalet ska vara acceptabel och under 0,4 sekunder för att kvaliteten ska vara god. Fördröjning av bild: Den ena telefonens kamera riktas mot lysdiodraden som blinkar med frekvensen 10 Hz. Både lysdiodraden och skärmen på den mottagande telefonen videofilmas. För att få en referenspunkt i tid täcks halva den yta som visas i sändande telefonens kamera med hjälp av ett vitt pappersark. När pappersarket sen hastigt dras bort utgör det en referenspunkt i tid. Den tid det tar för händelsen att återspeglas på den mottagande telefonens skärm har registrerats. Genom att sedan registrera hur lång tid det tar från att en viss lysdiod börjar lysa tills att motsvarande diod lyser i mottagande telefonens kamera kan ett medelvärde för fördröjningens längd beräknas. Fördröjning av ljud: Fördröjning av ljud uppskattas genom att knacka manuellt på den ena telefonen och lyssna efter hur lång tid det tar innan knackningen hörs i den andra telefonen. Genom att sen knacka i takt med den tid det tar för ljudöverföringen uppstår en bestämd takt. Mätning av antalet taktslag per minut ger frekvensen för ljudet och därmed fördröjningstiden genom beräkningen: T = 60 / (antal slag per minut). Testet har i detta fall gjorts med manuella knackningar, men kan lika gärna göras med en metronom. Synkronisering Synkroniseringen beräknas ur differensen mellan fördröjningen av bild och ljud. Den är alltså inte uppmätt direkt utan har härletts från andra mätningar. Teckenrum (kameravinkel) Mätning av teckenrum görs genom att placera telefonen på 80 cm avstånd från en linjal. Telefonens kamera riktas sedan så att djupledsriktningen är vinkelrät mot linjalen. På linjalen mäts avståndet mellan gränserna för vad kameran kan filma. Två mätningar görs, horisontellt 14

14 och vertikalt. Kameravinkeln kan beräknas ur de uppmätta värdena, men här presenteras ytan, teckenrummet, eftersom den är lättare att föreställa sig än kameravinklar. Bild 1. Skiss över teckenrum. Rektangeln utgör teckenrummet 3G-telefon Möjlighet att ansluta halsslinga Halsslingor för mobiltelefoner går att köpa hos leverantörer av hjälpmedel för hörselskadade. Dessa halsslingor har standarduttag (2,5 mm tele) och i regel behöver en adapter kopplas in mellan telefonens uttag för headset och halsslingan. Det beror på att mobiltelefontillverkarna har egna standarder för utformningen av headsetuttag. Dessutom brukar tillverkarna med jämna mellanrum ändra utformningen av uttagen, vilket gör att tillverkarna av halsslingor får problem att leverera och testa funktionaliteten mot olika telefoner. I Sverige är det enklast att få tag på adaptrar till Nokias och Sony Ericssons telefoner. Det enklaste och troligen bästa alternativet för konsumenten är möjligheten att köpa halsslinga som originaltillbehör. Det betyder att halsslingan är märkt med telefontillverkarens namn, att den kan användas utan adapter och att tillverkaren garanterar god funktionalitet med telefonen i fråga. Upplösning Ingen fungerande metod för mätning av upplösning har hittats under arbetets gång och mätning av upplösning har därför inte kunnat göras. Vid en kontroll av specifikationer på operatören 3:s webbplats kan konstateras att upplösningen för videosamtal i regel är QCIF, 176 x 15

15 144 pixlar. Inga av de specifikationer som förekommer på webbplats anger annan upplösning än QCIF 10. Skärmbelysning och kontrast Kontroll av om det går att ställa in skärmens ljusstyrka eller kontrast på testade mobiltelefoner har gjorts. Det har inte gjorts några mätningar av ljusstyrkans intensitet eller kontrasten i skärmen. Att skärmen är ljusstark kan vara viktigt om telefonen används vid soligt väder utomhus. Möjligheten att sänka skärmens ljusstyrka kan spara batteri. Samtalstid Mätning av samtalstid har gjorts genom att ett videosamtal kopplats upp mellan en fulladdad telefon och en telefon som laddas konstant. Båda telefonerna har filmat lysdiodraden. När batteriet i den telefon som inte laddar är slut stängs telefonen av, och då läses samtalstiden av i den andra telefonen. Resultat Resultaten av de tester som gjorts presenteras i tabell 1 på nästa sida. I kolumnen längst till höger visas, i tillämpliga fall, de rekommendationer som ITU ger. 10 Jämför alla 3 mobiler. 3 [www]. 16

16 Tabell 1. Resultat av de tester som gjorts Telefon Synkronisering (s) Sony Ericsson Nokia BenQ- Siemens (BS) LG Samsung NEC (referens) ITU rekommenderar 11 0,13 0,25 0,53 0,09 0,01 0,3 < 0,1 Fördröjning, bild (s) Fördröjning, ljud (s) Bildväxlingsfrekvens (Hz) Egen bild, storlek (bredd x höjd i mm) Andra partens bild, storlek (b x h i mm) Teckenrum på 80 cm avstånd kameravinkel (b x h i cm) Samtalstid (min) Möjligt att ställa in skärmbelysning GSM går att koppla bort 0,35 0,68 0,54 0,65 0,6 0,7 < 0,8 är okej, < 0,4 är bra 0,48 0,43 1,07 0,73 0,6 0,5 < 0,8 är okej, < 0,4 är bra 14 6,7 13,5 7, >20 är bra, > 12 kan användas med besvär < 8 är oanvändbart 10 x 9 10 x 8 13 x 10 8 x 8 13 x x 8 12 x x x x x x x x x x x x x Inget test pga. gammalt batteri. Enligt 3 är tiden 131 min. 12 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Halsslinga är originaltillbehör Nej Ja Nej Nej Nej 2,5 mm teleplugg Fungerar med punktskriftsdisplay Nej Nej. Dock med talsyntes. Nej Nej Nej Nej 11 ITU-T, H.Sup1 (05/99): Application profile Sign language and lip-reading real-time conversation using low bit rate video communication [www]. Hämtat från <http://www.tre.se/templates/mobilecompare.aspx?id=1761>. Publicerat Hämtat

17 Telefon Interoperabilitet med övriga testade telefoner? Det går att ringa Förmedlingstjänst för bildtelefoni Sony Ericsson Nokia BenQ- Siemens (BS) Ja Ja Inte med NEC LG Samsung NEC (referens) Ja Inte med NEC Inte med Samsung eller BS ITU rekommenderar 11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vikbar Ja Nej Ja Ja Nej Ja Kamerans placering I locket, ovanför skärmen Ovanför skärmen I gångjärnet I gångjärnet Ovanför skärmen I locket, ovanför skärmen Övriga resultat Ingen skillnad i prestanda för mätningar gjorda i de olika operatörernas nät kan konstateras. Andra faktorer Utöver de parametrar som testerna inbegrep kan nedanstående sägas om ett par av de telefoner som testats: Nokia-telefonens kamera har ett färgschema som är rödtonat. Det innebär att den som ringer med en Nokia tenderar att se varm eller solbränd ut. Detta gäller båda testade exemplar. BenQ-Siemens EF81 tenderar att haka upp sig när telefonens ska sättas igång. Den tycks starta, men efter en stund är telefonen avstängd igen. Videosamtal mellan de olika telefonerna har dokumenterats med korta kommentarer om hur bilden upplevs. Sony Ericsson: Bra bildväxling, men kameran i telefonen verkar ställa in sig dåligt efter ljusförhållanden i omgivningen. Ganska suddig bild. Nokia: Rödtonad bild från Nokia. Bilden verkar haka upp sig regelbundet, det ger ett ryckigt intryck. BenQ-Siemens: Kornig bild. LG: Bilden från LG har fina detaljer och färger, men den blir lätt ryckig. Samsung: låg bildväxlingsfrekvens, ryckig bild vid rörelse. 18

18 Diskussion och slutsatser Referenstelefonen NEC e616v utmärker sig i testet framför allt för att den har stor kameravinkel och stor bild. Den är också vikbar med kameran i locket, vilket mycket väl kan vara en av de viktigaste parametrarna för en hörselskadad/döv person vid val av telefon. Flera av de nyare telefonerna har mindre kameravinkel än NEC-telefonen, men ungefär samma sinsemellan, vilket kan tyda på att tillverkarna anser att dessa mått är mest lagom för videosamtal. NEC-telefonen har kvaliteter som ingen av de nyare telefonerna har, till exempel större kameravinkel och stor bild av samtalspartnern. Sony Ericsson och BenQ-Siemens är telefoner som har högre bildväxlingsfrekvens än NEC-telefonen, men de är sämre med avseende på andra parametrar. En fråga som uppstår är då om den högre bildväxlingsfrekvensen uppväger att de nyare telefonerna är sämre i andra avseenden. Varken BenQ-Siemens eller Samsungs telefon klarar att koppla upp samtal med NEC:s telefon. Oavsett om det är NEC som inte följer standard eller de andra, så framstår Samsung och BenQ-Siemens som sämre, eftersom NEC fortfarande förekommer på marknaden och är fortsatt populär bland döva personer. En döv konsument är troligen inte benägen att köpa en mobiltelefon som inte kan ringa upp NEC:s telefon som med all säkerhet används av flera personer i bekantskapskretsen. Telefonerna från Sony Ericsson och NEC var de enda i testet med kamera i locket och som därmed är relativt enkla för användaren att ställa ifrån sig och rikta in för videosamtal. Denna typ av praktisk funktionalitet kan eventuellt överväga rent prestandamässig funktionalitet, som bildväxlingsfrekvens och fördröjning av bild. En fråga som brukarorganisationerna ville ha svar på var om det går att teckna med båda händerna, en parameter som beror på flera faktorer. Viktigt är bland annat om telefonen är enkel att ställa ifrån sig på ett bord eller liknande, samt att kameravinkeln är tillräckligt stor för att händer och ansikte ska kunna visas. I tabellen kan man utläsa att de telefoner som bäst lämpar sig för att teckna med två händer är Sony Ericssons och NEC telefoner, eftersom de är vikbara och har kameran i locket, vilket innebär att kameran kan vinklas i höjdled. Som nämnts ovan är NEC att föredra framför Sony Ericsson, eftersom den har större teckenrum och bild av samtalspartnern. Vid videotelefoni visar några av de testade telefonerna goda resultat för synkronisering mellan ljud och bild. Videotelefoni i 3G-nätet omnämns sällan som något hörselskadade personer skulle ha nytta av, men om synkroniseringen mellan ljud och bild är bra finns goda förutsättningar för stöd genom läppavläsning. En fråga som skulle behöva besvaras är dock om den lilla skärmen och den dåliga upplösningen räcker till för att ge bra läppavläsningsstöd. 19

19 Av de telefontillverkare som ingått i dessa tester tycks Nokia vara den tillverkare som medvetet utvecklar lösningar för funktionshindrade, då de utvecklat en egen halsslinga och enligt uppgift har stöd för texttelefoni i modellen N73, som testats 13. Telefonen har å andra sidan inte bra prestanda för videosamtal. Sony Ericssons telefon tycks vara väl lämpad för videosamtal med teckenspråk, då den har hög bildväxlingsfrekvens och en av de största videobilderna av de testade telefonerna. De parametrarna behöver inte vara en medveten satsning från Sony Ericssons sida mot tillgänglighet för funktionshindrade, då god bildväxlingsfrekvens underlättar även för hörande som ringer videosamtal. Dessa tester har gjorts på ett urval telefoner, som inom ett år förmodligen inte längre finns på marknaden. Testet visar att telefonerna skiljer sig åt i många avseenden. För många personer, framför allt döva, skulle det underlätta om leverantörer eller operatörer hade specifikationer med en del eller samtliga av de parametrar som testats här. Det är viktigt att parametrarna återspeglar telefonernas prestanda under realistiska förhållanden och inte vad de i teorin skulle kunna prestera. I dagsläget vill vi uppmana den som ska köpa en 3G-telefon för att ringa videosamtal med teckenspråk att i butiken be att få testa att ringa med telefonen. Testsamtal bör göras både inomhus och utomhus i dagsljus, eftersom bildväxlingsfrekvensen påverkas avsevärt av ljusförhållanden. Det är för närvarande det enklaste sättet att ta reda på om telefonen är användbar. Vidare arbete Resultatet av testet visar att 3G-telefoner skiljer sig avsevärt i fråga om prestanda för videotelefoni. Dock går det inte att sluta sig till att en specifik telefon är bättre än övriga. De riktlinjer för bra teckenspråkskommunikation via video som ITU anger uppfylls inte av telefonerna i detta test. Detta förklaras delvis av begränsningar i datahastighet i 3G-nätet, vilket kräver hög komprimering av videokommunikationen. Faktum är att för fullgod kvalitet för teckenspråksanvändning krävs det en utveckling av videotelefoni i mobiltelefoner. För att underlätta i valet av 3G-telefon borde tillverkare eller operatörer informera om telefonernas prestanda. Viss information kan vara rakt på sak, till exempel om det finns halsslinga som originaltillbehör eller ej. Annan information, som bildväxlingsfrekvensen, borde vara baserad på mätningar gjorda på 3G-telefonen. I denna rapport beskrivs en mätmetod som är ganska enkel att reproducera, men som kan ge ett 13 Hearing. Nokia Accessibility [www]. 20

20 bättre resultat än vad telefonerna skulle prestera vid videosamtal med teckenspråk. Vidare utveckling av en standard för mätning av bildväxlingsfrekvens vid videosamtal behövs. Testerna som gjorts genom detta projekt visar telefonernas prestanda. Betydelsen av denna prestanda och validiteten i detta test behöver verifieras genom att barndomsdöva (teckenspråkiga), vuxendöva, hörselskadade samt dövblinda personer testar telefonerna och ger sina omdömen. Hjälpmedelsinstitutet, Konsumentverket och Post- och telestyrelsen överväger att våren 2007 göra brukartester av 3G-telefoner. Brukargrupper som kan komma att ingå i testerna är döva, hörselskadade och dövblinda personer. 21

21 Referenslista PTS-ER-2005:14 (2005). Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder. Post- och Telestyrelsen. ISSN Björk, Jenny (2006), Jag ser inte vad du säger En studie av dövas subjektiva upplevelse av kvaliteten på kommunikation via 3G-telefoner. Institutionen för kommunikation och information vid högskolan i Skövde. C-uppsats (10p) i kognitionsvetenskap. Internet Projekt IP-Access och Tolken i fickan Slutrapport 2006 (2006). Nationell förmedlingstjänst för bildtelefoni, Örebro Läns Landsting [www]. Hämtat från <http://www.bildtelefoni.net> 12 januari ITU-T, H.Sup1 (05/99): Application profile - Sign language and lip-reading real-time conversation using low bit rate video communication. Bilaga 1 till H-serien: Audiovisual and multimedia systems. Telecommunication standardization sector of ITU (International Telecommunication Union). Hämtat från <http://www.itu.int/rec/t-rec-h> 2 januari Jämför alla 3 mobiler. 3 [www]. Hämtat från <http://www.tre.se/templates/mobilecompare.aspx?id=1761> 2 januari Hearing. Nokia Accessibility [www]. Hämtat från <http://www.nokiaaccessibility.com> 2 januari

22 Mobil videotelefoni test av 3G-telefoner Rapporten presenterar resultaten av ett kvalitetstest av 3G-telefoner utifrån döva, hörselskadade och dövblinda användares behov. Några av de parametrar som testats är bildväxlingsfrekvens, kameravinkel och interoperabilitet samt möjligheten att välja bort GSM nätet, teckna med två händer och ansluta telefonen till en halsslinga. Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle. Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar: provning och upphandling av hjälpmedel forskning och utveckling utredningsverksamhet utbildning och kompetensutveckling internationell verksamhet information Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Box 510, Vällingby Tfn Fax Texttfn E-post Webbplats Best nr pdf

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Användartest av 3G-telefoner utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Andreas Richter, HI Ansvarig informatör: Camilla Axelsson,

Läs mer

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport

Alternativ telefoni - från särlösning till lösning. Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Alternativ telefoni - från särlösning till lösning Slutrapport Andreas Richter Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare:

Läs mer

Mobil videokommunikation för döva

Mobil videokommunikation för döva DATUM RAPPORTNUMMER 26 april 2005 PTS-ER-2005:14 ISSN 1650-9862 Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder Förord Förord Post- och

Läs mer

Bredband framtidens kommunikation för döva?

Bredband framtidens kommunikation för döva? Bredband framtidens kommunikation för döva? SDU i samarbete med Omnitor November 2000 Ett projekt finansierat av Hjälpmedelsinstitutets program IT i praktiken. Bredband framtidens kommunikation för döva?

Läs mer

Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP)

Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-06-28 Dnr: 13-6141 1(49) Christian Höglund 08-678 55 00 christian.hoglund@pts.se Rapport om stickprovsmätningar av mobiltäckning (N2013/2537/ITP) 1 Sammanfattning...

Läs mer

Surfplattor en utvärdering av teknik och användbarhet

Surfplattor en utvärdering av teknik och användbarhet Linköping 2011-11-01 Slutlig version Surfplattor en utvärdering av teknik och användbarhet - To Me Group AB Surfplattor en utvärdering av teknik och användbarhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2

Läs mer

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Alternativ telefoni Slutrapport för regeringsuppdrag Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Andreas Richter URN:NBN:se:hi-2010-103133-pdf Artikelnummer: 103133-pdf Publikationen kan beställas på

Läs mer

Synskadade barn talar

Synskadade barn talar Synskadade barn talar om IT-hjäl pmedel En rapport från HANDU på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet, projekt Bättre tillsammans. Juni 2005 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2005 Författare: Cecilia Ranemo, HANDU

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Bildtelefoni. Test av 18 gratisprogram

Bildtelefoni. Test av 18 gratisprogram Bildtelefoni Test av 18 gratisprogram Bildtelefoni Test av 18 gratisprogram Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Testare: Eirik Langjord, Jesper Persson, Dataresurscenter för Kommunikation

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS)

Post- och telestyrelsen (PTS) och försöksprojekt som nu upphandlas av myndigheten (PTS) 1(300) Post- och telestyrelsen (PTS) Inventering av behov av tjänster för funktionshindrade och en jämförande utvärdering av de tjänster och försöksprojekt

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Ring mig! Olika sätt att kommunicera på avstånd när man har tal- och språksvårigheter

Ring mig! Olika sätt att kommunicera på avstånd när man har tal- och språksvårigheter Ring mig! Olika sätt att kommunicera på avstånd när man har tal- och språksvårigheter Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Bitte Rydeman, Signe Rejdvik och Andreas Richter Ansvarig handläggare:

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Digital delaktighet. Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar

Digital delaktighet. Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar Digital delaktighet Virtuella fokusgrupper med barn och ungdomar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Henrik Ingrids Formgivning: Svensk Information Illustration omslag: Johnny Dyrander Omslagsfoto:

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Införande av ehemtjänst

Införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Dnr 2012/228-NF-752 Dnr 2012/340-ÄN-752 Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Rapport augusti 2012 Införande av ehemtjänst Maria Gill Mats Rundkvist INNEHÅLL Sammanfattning...

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport: Framtagande av riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt

Slutrapport: Framtagande av riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Slutrapport: Framtagande av riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innehåll Inledning... 3 Mål och syfte...

Läs mer

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet RAPPORT Nr 8/2009 Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet Sofia Martinsson Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne Utgiven

Läs mer

Lyssna! Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet om tekniska hjälpmedel och samarbetet med landstinget

Lyssna! Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet om tekniska hjälpmedel och samarbetet med landstinget Lyssna! Rapport från en enkät bland personer med dövblindhet om tekniska hjälpmedel och samarbetet med landstinget 2015 Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning... 4 Om dem som svarat... 4 Vilka tekniska

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Sammanfattning Stelacon har på uppdrag av PTS genomfört en behovskartläggning

Läs mer

Webbdesign. En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande. Stefan Eriksson

Webbdesign. En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande. Stefan Eriksson Webbdesign En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande Stefan Eriksson Institutionen för informatik Programmet för Systemvetenskap Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2015.34 Abstract The

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning TNS Gallup AB Vasagatan 11 SE-114 78 Stockholm Sweden telefon +46 (8) 50 74 20 00 fax +46 (8) 50 74 20 01 www.tns-gallup.se Kartläggning av behov avseende kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl

Företagsekonomiska Institutionen VT. 05. CallControl UPPSALA UNIVERSITET C- uppsats Företagsekonomiska Institutionen VT. 05 CallControl En interaktiv telefonsvarare som svarar på marknadens behov eller en innovativ uppfinning som saknar marknad? Författare:

Läs mer

Avslutande rapport för projektet: Sluta slappa, börja wappa - mobila tjänster för vem och till vad? Diarienr 2002-00709

Avslutande rapport för projektet: Sluta slappa, börja wappa - mobila tjänster för vem och till vad? Diarienr 2002-00709 Institutionen för arbetsvetenskap 2004-12-30 Luleå tekniska universitet Christina Mörtberg, docent i genus och teknik 1 Elisabeth Berg, docent i sociologi 2 Maria Jansson, doktorand i informatik och systemvetenskap

Läs mer

Rapport. Test av SMS-chatt för nödnumret 112. Test of SMS chat for emergency number 112. Stockholm 2003-04-03. Johan Åslund

Rapport. Test av SMS-chatt för nödnumret 112. Test of SMS chat for emergency number 112. Stockholm 2003-04-03. Johan Åslund Rapport Test av SMS-chatt för nödnumret 112 Test of SMS chat for emergency number 112 Stockholm 2003-04-03 Johan Åslund NetLight Consulting AB www.netlight.se Söder Mälarstrand 27b 118 25 Stockholm Fax

Läs mer