Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland Anita Andersson Leif Johansson

2 Christel Eriksson Leif Johansson Namnförtydligande Namnförtydligande

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag Syfte och metod Dokumentation av rutiner Styrande dokument Kartläggning av intäkter Intäkter vid Närsjukvårdsstyrelsen (Belopp ) Rutiner för kravhantering...15

4 1 Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland granskat de interna kontrollrutinerna vid Närsjukvårdsstyrelsen. Inriktningen har varit att kartlägga styrelsens intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt undersöka om dessa efterlevs. Våra synpunkter sammanfattas enligt nedan: Interna kontrollplaner för att säkerställa ekonomiska rutiner på en mer grundläggande nivå saknas. Vi avser då rutiner såsom redovisnings- och kassarutiner, säkerhet, faktureringar, försäljning av olika artiklar/tjänster m m. En sådan plan bör innehålla kortfattade uppgifter om kontrollmål, vidtagna kontrollåtgärder, frekvens och bedömning av efterlevnad. När det gäller avstämning av dagskassor för den södra länsdelen kan vi konstatera att avstämning görs endast en gång per månad. Dessutom finns ett antal outredda differenser (kontanter och betalkort) för perioden april juli i år. Detta är inte acceptabelt. Några kliniker i den södra länsdelen släpar efter med faktureringen av utförda arbeten. Patienten ska betala när beloppet för behandling överstiger Vår uppfattning är att betalning ska ske i samband med behandling detta för att inte beloppen för utförda behandlingar ska stiga till alltför höga belopp. Vid fakturering tillkommer dessutom extra avgift. Vi anser att förvaltningen ska se över/utarbeta riktlinjer när det gäller främst sjukgymnastikens försäljning av olika former av hjälpmedel, madrasser, kuddar, träningsartiklar m m. Ska denna form av försäljning över huvud taget få förekomma och vilken prispolicy ska i så fall tillämpas? Även reglerna för momshantering på olika artiklar bör ses över. Försäljning av träningskort förekommer på flera ställen. Vi kan konstatera att rutinerna i flera fall är bristfälliga. Rutinerna varierar mellan vårdenheterna och enhetliga riktlinjer saknas. Även prissättningen på korten skiljer sig åt. Dokumenterade riktlinjer för försäljning av utrangerat material saknas. Anvisningar finns enligt uppgift upprättade avseende försäljning av tandvårdsmaterial. Enhetliga prislistor förefaller dock inte finnas trots att samma inköpsavtal används. Krav på inventering av förråd finns inte heller. 4

5 2 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland genomfört en granskning av de interna kontrollrutinerna inom Närsjukvårdsstyrelsen. 3 Syfte och metod Syftet med granskningen är att genomföra en kartläggning av nämndens intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt om dessa efterlevs. Bedömning har skett utifrån en genomgång av olika dokument, intervjuer med ansvariga personer samt stickprovskontroller. Vi har genomfört en granskning av kassa-, redovisnings- och säkerhetsrutinerna för läkarbesök på vårdcentralerna i Veddige, Ullared, Getinge, Bäckagård, Oskarström, Hylte och Laholm samt för tandvård vid klinikerna i Veddige och Ullared. Motsvarande rutiner inom sjukgymnastiken har granskats i Veddige, Varberg, Getinge, Laholm Hylte, Oskarström och Bäckagård. 4 Dokumentation av rutiner 4.1 Styrande dokument Landstinget har sedan tidigare ett flertal rutiner beskrivna i sin Ekonomihandbok. Därtill kommer de olika anvisningar som finns beskrivna på Landstinget Hallands intranet, Lina. Enligt ledningssystemet för Närsjukvården Halland ska det finnas upprättade interna kontrollplaner. 5

6 Kommentar: Intern kontrollplan finns upprättat för närsjukvården avseende perioden 2007/2008. Det är dock bara ett område som berör Ekonomi nämligen ett kontrollmomenti som avser Uppföljning av resultat och att de ekonomiska spelreglerna efterlevs. Interna kontrollplaner för att säkerställa ekonomiska rutiner på en mer grundläggande nivå saknas såsom redovisnings- och kassarutiner, säkerhet, faktureringar, försäljning av olika artiklar/tjänster m m. En sådan plan bör innehålla kortfattade uppgifter om kontrollmål, vidtagna kontrollåtgärder, frekvens och bedömning av efterlevnad. 5 Kartläggning av intäkter 5.1 Intäkter vid Närsjukvårdsstyrelsen (Belopp ) För 2007 uppgick Närsjukvårdens intäkter till ca 1,4 miljarder. 30 Patientavgifter 82,2 mnkr 3011, Patientavgifter läkarbesök, 44,3 mnkr. Vi har genomfört en granskning av redovisnings- och säkerhetsrutinerna på besökta vårdcentraler. Vi har även gått igenom rutinerna för avstämning av dagskassor för vårdcentraler avseende södra länsdelen (Halmstad, Laholm och Hylte). Dokumenterade kontrollrutiner finns för mottagningarnas avstämning av dagskassor och hur avstämning på förvaltningen ska ske. Förvaltningen ska enligt upprättade rutiner göra avstämning av vårdcentralernas dagskassor två gånger per månad. Normalt skickar ansvarigt vaktbolag ett fax till respektive vårdcentral som bekräftelse på insatta dagskassor. Vid en vårdcentral saknades faxkopior flera månader tillbaka. I övrigt har vi inte funnit några avvikelser från upprättade rutiner. Kommentar: Ifall vaktbolaget avviker från upprättad faxrutin ska respektive vårdcentral meddela detta till förvaltningen. Så har inte skett vid en vårdcentral. När det gäller avstämning av dagskassor för den södra länsdelen kan vi konstatera att avstämning görs endast en gång per månad. Dessutom finns ett antal outredda differenser 6

7 (kontanter och betalkort) för perioden april juli i år. Detta är inte acceptabelt. Differenser ska utredas snarast och åtgärder måste vidtas för att komma ikapp med uppföljning och avstämning enligt upprättade rutiner. Vi vill särskilt framhålla vikten av att obefogade differenser mellan kassadag och inbetalningsdag snarast kontrolleras och följs upp , Patientavgift sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator, psykolog, sjuksköterskor, lab och röntgen 24,9 mnkr. Intäkter via BMS-kassan. Utöver patientintäkter erhåller sjukgymnastiken även intäkter för försåld material i form av bl a plastband, madrasser och kuddar från Tempur samt träningskort. Se vidare under 35 Övriga intäkter material/varor. Kommentar: Sjukgymnastiken på några vårdcentraler har försäljning av bl a artiklar från Tempur. Förvaltningen i de norra delarna av länet har sagt nej till denna typ av försäljning då den konkurrerar med privata företag. 3029, Patientavgifter övr kategorier, 1.4 mnkr. Bla intäkter från logoped, fotvården via BMS. 3030, Patientavgifter sluten vård, 0,5 mnkr. Intäkter från inneliggande patienter från Kungsbacka Närsjukhus. Patientkontoret på SiV sköter debiteringen. 3091, Patientavgifter hälsovård, 8,4 mnkr. Avser bl a vaccinationer och intyg m m via vårdcentraler (BMS) som regleras via Gula Taxan. 3092, Vaccinintäkter, 0 mnkr. Avser försäljning av vaccin. Neg värde -125:-. Felbokning 3093, Patientavgifter, frikort, 0 mnkr Apoteksintäkter, 1,0 mnkr. Avser intäkter för förnyade recept, regleras direkt via Närsjukvården och Apoteket. 3099, Patientavgifter övrigt, 1,6 mnkr. Intäkter från bl a jourverksamhet, tolkintäkter, hörselvården via BMS. Eventuellt är intäkterna via jourverksamheten felregistreringar (52 tkr). 7

8 31 Ers enl utomlänsavtal 972 mnkr Felaktig rubrik. Intäkterna avser Vårdval Halland. Mycket landstingsinterna intäkter bl a försäljning av sjukgymnastik till olika vårdcentraler m m. Avser både försäljning på abonnemang till den egna verksamheten samt även externt. 3101, Reglering avdrag 50% såld vård VGR, -2,3 mnkr. Avtal finns med VG-regionen. Avser slutenvård Närsjukhuset i Kungsbacka. Reglering av intäkter sker i efterhand enligt avtalet. Negativ intäkt uppstår. 3110, Volymrabatt såld öppen vård, -153 tkr. Avtal enligt ovan. 3111, Mottagningar APG, 0,5 mnkr. 3112, Mottagningar ej APG, 9,9 mnkr. Avser intäkter för utomlänspatienter inom öppenvård. Intäkter erhålls via landstingskontoret. 3120, Volymrabatt såld SV,-51 tkr. Avser slutenvård VG-regionen. 3121, Slutenvård DRG, 5,1 mnkr. Avser intäkter från utomlänsvård Närsjukhuset i Kungsbacka. Faktureras via Patientkontoret på SiV. 3122, Slutenvård ej DRG, 68 tkr. Närsjukhuset i Kungsbacka. 3151, Allmänläkare, 11,9 mnkr. Avser intäkter för utomlänspatienter. Fakturering sker från Landstingskontoret. 3152, Mödrahälsovård, 0,5 mnkr. Intäkter mödrahälsovård för utomlänspatienter. 3153, Barnhälsovård, 3,4 mnkr. D:o 3154, Sjukgymnastik, 1,2 mnkr. D:o 3155, Övrig sjukvårdande behandling, 4,2 mnkr. Intäkter logopeder, fotvård m m utomlänspatienter , Psykologer, arbetsterapi, distriktssköterska, dietist, 5,7 mnkr. D:o 3168, Volymrabatt såld privat primärvård, 18 tkr. Ev felbokning , Ersättning såld specialistvård, 105,1 mnkr. Avser landstingsbidrag till Kungsbacka Närsjukhus. 3172, Ersättning MVC/UM, 30,7 mnkr. Avser ersättning från respektive lokal nämnd. 3173, Ersättning ST-läkare, 13,1 mnkr. Ersättning erhålls från landstingskontoret. Fast månadsersättning per läkare utgår. 3175, Ersättning övrig hälso -och sjukvård, 13,7 mnkr. Avser ersättning till Sjukvårdsupplysningen. 3176, Hälso- och sjukvårdspeng, 490,9 mnkr. Ersättningen för de listade patienterna hos vårdcentralerna. 3179, Särskilt/korttidsboende 3,5 mnkr. Bl a ersättning från de lokala nämnderna som ska användas för utbildning och handledning till särskilda- och /korttidsboende , Ersättning handikappverksamhet, 125,6 mnkr. Avser landstingsbidrag , Ersättning FOU, 4 mnkr. Avser projektanslagen för FOU. Internt. 8

9 3181, Allmänläkare, 50,2 mnkr. Avser intäkter för Vårdval Hallands patienter. Intäkterna avser ersättning när listad patient besökt annan vårdenhet. s.k Otrohets-ersättningen, även såld sjukgymnastik på konto , Mödrahälsovård, 0,2 mnkr. D:o 3183, Barnhälsovård, 13,7 mnkr. D:o 3184, Sjukgymnastik, 16,8 mnkr. D:o 3185, Övrig sjukvårdande behandling, 13,4 mnkr. D:o , Psykologer, arbetsterapi, distriktssköterska, dietist, 5,7 mnkr. D:o 3191, Tolkersättningar, 1,7 mnkr. Intäkter från Landstingskontoret. Enkel ersättning. Från och med 2008 erhålls ersättning för dubbla faktiska kostnaden. 3192, Övriga ersättningar, 10 tkr. 33 Tandvårdsintäkter 90,4 mnkr. 3300, Tandvårdsintäkter, tandläkare, 63,3 mnkr. Vi har granskat redovisnings- och säkerhetsrutinerna på besökta tandvårdskliniker. Vi har även gått igenom avstämningsrutinerna för dagskassor avseende tandvårdsklinikerna i södra länsdelen (Halmstad, Laholm och Hylte). Vidare har vi granskat utestående patientfordringar i södra länsdelen. Dokumenterade kontrollrutiner finns för mottagningarnas avstämning av dagskassor och hur avstämning på förvaltningen ska ske. Förvaltningen ska enligt upprättade rutiner göra avstämning två gånger per månad. Kommentar: När det gäller avstämning av dagskassor för den södra länsdelen kan vi konstatera att avstämning görs endast en gång per månad. För övrigt sker avstämningsarbetet enligt upprättade rutiner. Några kliniker i den södra länsdelen släpar efter med faktureringen av utförda arbeten. Utestående patientfordran får ej överstiga 1.500:-. Vår uppfattning är att betalning alltid ska ske i samband med behandling för att inte beloppen för utförda behandlingar ska stiga till alltför höga belopp. Vid fakturering tillkommer dessutom extra avgift. Ackumulerat belopp, avseende flera år tillbaka, som är föremål för inkasso i Halmstad, Laholm och Hylte uppgår till ca 3,6 mkr. 3301, Tandvårdsintäkt, tandhygienist, 3,0 mnkr. 3302, Tandvårdsintäkt, tandsköterskor, 3,5 mnkr. 3306, Tandvårdsintäkter, flyktingar, 0,5 mnkr. 3307, Arvode barn över 3276 kr (Riskfond), 1,8 mnkr. Det finns en s k Barnpeng fastställd för varje kommun. En del av denna avsätts till en intern Riskfond vars medel används för barn med stora tandvårdsbehov. 9

10 3309, Tandvårdsintäkter övrigt, 5 tkr. 3310, Tandvårdsintäkter, tandläkare FK andel, 15,9 mnkr. Intäkter som erhålls via Försäkringskassan. 3320, Tandvårdsintäkter utebliv vuxna, 0,1 mnkr. 3321, Tandvårdsintäker utebliv barn, 0,1 mnkr. 3330, Tandvårdsint, tandläk lt andel, 2,3 mnkr. Avser nödvändig tandvård som led i sjukvårdande behandling. Även intäkter för asylsökande. Erhålls via landstingskontoret. 34 Ers för övriga sjukvårdstjänster 139 mnkr 3411, ÖV Flyktingar, 0,9 mnkr. Avser intäkter som erhålls via landstingskontoret/migrationsverket. Avser hälsoundersökningar , Försäljning av lab tjänster, 0,2 mnkr. 3430, Försäljning av röntgentjänster, 13 mnkr. Huvudsakligen internt. Externa tjänster faktureras via ekonomiavdelningen på Sjukhuset i Varberg. 3449, Övr försäljning hjälpmedel, 0,4 mnkr. Här har bl a bokförts försäljning av Tempur kuddar, madrasser och bäddmadrasser. Försäljning har skett i Varberg och Laholm. Beställning sker direkt via Tempur Sverige AB som även anger riktpriser till patient. Utpriserna kan här variera beroende på försäljningsställe exempelvis från 600:- till 875:- för standardkuddarna. Kommentar: Sjukgymnastiken på flera vårdcentraler har försäljning av bl a artiklar från Tempur, olika plastband för träning m m. Förvaltningen i de norra delarna av länet har sagt nej till försäljning av Tempurs produkter då den konkurrerar med privata företag. Trots detta förekommer försäljning av madrasser och kuddar från Tempur vid sjukgymnastiken i Veddige. Försäljning har även förekommit på Skansliden men denna ska upphöra. Fortfarande finns det några artiklar kvar i förråd. Sjukgymnastiken i Laholm har sålt ett par Tempurmadrasser samt några sovkuddar till patienter under 2007 och Tillämpade priser är Tempurs riktpriser. Madrassen har levererats till en privatperson. De sålda madrasserna förefaller inte ha momsbelagts. Även s k duschpallar från ett privat bolag har sålts. Säljer även träningsband i plast, griptänger, olika strumpor m m. I Laholm har det även sålts träningskort, pris för 400- för 10 ggr. Månadskort för vuxen 300- och ungdom Korten har varit onumererade och trycks upp på ett tryckeri. Försäljning har skett via BMS. Inga anteckningar finns över kortinnehavare. 10

11 I Hylte har sjukgymnastiken har all försäljning skett via BMS. Träningskort finns inte upptryckta här använder man sig av patientkvitto. Kostnad för 1 månads träning 100:-, 2 månader 200:-. Även plastband säljs. I Oskarström sker all försäljning via BMS. Även här används patientkvitto i stället för träningskort, pris 225:- för 3 månader. I övrigt säljs plastband samt kryckor. I Ullared sker all försäljning via BMS. Endast försäljning av träningsband i plast. Lokal för träning saknas. Vi anser att förvaltningen ska se över/utarbeta riktlinjer när det gäller främst sjukgymnastikens försäljning av olika former av hjälpmedel, madrasser, kuddar, träningsartiklar, månadskort för träning m m. Ska denna form av försäljning över huvud taget få förekomma och vilken prispolicy ska i så fall tillämpas? Även reglerna för momshantering på olika artiklar bör ses över. Separat redovisning av utgående moms sker inte. 3451, Öppen vård flyktingar, 1,5 mnkr. Intäkter från Migrationsverket. Bevakning sker via landstingskontoret. Avser ersättning för vård. 3452, Öppen vård konventioner, 19 tkr. 3453, Öppen vård EU/EES, 0,9 mnkr. Patientavgifter, bevakning via landstingskontoret. Avser BMS-intäkter. 3461, Ersättn för tandv tjänster, 2,2 mnkr. Tandtekniska lab. finns i Kungsbacka, Varberg och Halmstad som säljer både till egna tandvården och även externa. 3462, Ersättning för barntandvård, 85,6 mnkr. Ersättning via landstingskontoret. Fast peng per barn, åldersgrupp och kommun erhålls. Ersättningen kan variera per kommun beroende på bl a socioekonomiska faktorer. 3464, Ersättning för tandregleringsapp, 0,8 mnkr. Ersättning från Riskfonden. Intern post. 3468, Personalers tandvårdspers, 52 tkr. Interna poster. Klinikerna i Kba betalar en viss ersättning för en form av tandvårdschef. Ca 4 tkr per månad. 3480, Personalers läkare, 1,8 mnkr. Huvudsakligen interna poster , Personalers sjuksköt, övr vårdpers, tekn personal, soc ter personal, 11 mnkr. Huvudsakligen interna poster. 3490, Övr försäljn sjukv tjänster, 20 tkr. Avser bl a ersättning för klinisk prövning åt Astra Zeneca (15 tkr). Detta förekommer i undantagsfall, i detta fall på vårdcentralen i Tvååker. 3491, Serviceavgifter Rehab, 0,2 mnkr. Avser dagrehabpatienter som erhåller och betalar lunch och eftermiddagskaffe, via BMS. Serviceavgiften i Varberg är 50:- medan Kungsbacka inte tar ut någon avgift. Avgiften fastställdes av dåvarande primärvårdsnämnderna. 3492, Kapitationsersättning distr sköt mottagn, 1 tkr. Felbokföring. Kontot ska avvecklas. 3493, Försäljning sjukvårdstjänster op, 18,4 mnkr. Avser Kungsbacka Sjukhus. Interna 11

12 poster. 3494, Försäljning sjukvårdstjänster postop, 1,1 mnkr. Avser Kungsbacka sjukhus. Interna poster. 3498, Försäljning sjukvårdstjänster sterilcentral, 0,4 mnkr. Avser Kungsbacka Sjukhus. Huvudsakligen interna poster samt några mindre poster på Carema (Närakuten). 3499, Övr försäljning sjukvårdstjänster, 0,4 mnkr. Avser sålda personaltjänster till bl a privat äldreboende ca 200 tkr, skolhälsovård och företagshälsovård Laholms kommun. Här ingår även några mindre läkemedelsprövningar för bl a Astra-Zeneca. Avtal upprättas i samband med prövningar och förvaltningen svarar för faktureringen. Alla läkemedelsprövningar ska godkännas av verksamhetschef och förvaltningschef. 35 Försäljning av material/varor 1,5 mnkr 3530, Försäljning av röntgenfilm, 1 tkr. Avser försäljning av röntgenbilder mot postförskott. 3550, Försäljning förbandsartiklar, 8 tkr. Avser försäljning Hälsa och Rehab i Kungsbacka via BMS. 3559, Övr försäljning material och varor, 0,1 mnkr. Försäljning via BMS bl a arbetsterapi, sjukgymnastik och jourmottagningarna (kryckor). 3561, Försäljning tandvårdsartiklar, 1,0 mnkr. Försäljning via OPUS i form av tandvårdsmaterial. Anvisningar finns upprättade. Vid försäljning ska priset vara självkostnadsbaserat med ett mindre påslag för administrativ kostnad + moms. Enhetliga prislistor förefaller dock inte finnas trots att samma inköpsavtal används. Krav på inventering av förråd finns inte heller, vilket det borde göra. 3569, Försäljning tandvårdsartiklar övr, 54 tkr. Felbokföring. 3590, Övrig försäljning, 82 tkr. Avser försäljning via BMS, merparten sjukgymnastik och MVC. 3591, Försäljning/hyresint Rehab, 75 tkr. Avser uthyrning av bassänger i Varberg (Skansliden) och Falkenberg (Hälsa/rehab) samt försäljning via BMS (bl a Bäckagård och Kungsbacka). Enhetliga riktlinjer för försäljning av olika artiklar saknas. 3599, Övriga intäkter material/varor, 172 tkr. Avser betalning för kaffebröd m m på Rehab. Avdrag sker på lönen. Avser även försäljning via MVC Söder (BMS). Kontona 3559, 3590 och 3599 är relativt likartade och kan möjligen slås ihop. 12

13 36 Försäljning av tjänster 58,4 mnkr 3610, Uthyrning lokaler, 0,6 mnkr. Avser interna hyresintäkter. Hyresavtal finns. 3611, Hyresintäkter lokaler, 0,6 mnkr. Avser interna hyresintäkter. Hyresavtal finns. 3619, Övriga hyresintäkter, 0,6 mnkr. Avser hyresintäkter för restaurangen Önskemenyn i Falkenberg samt vissa bassänghyror. Betalning sker månadsvis i förskott via autogiro. Uppräkning sker årsvis. 3630, Fastighetsservice driftservice, 0,2 mnkr. Avser städtjänster åt Laholms kommun. 3638, Personalers driftpersonal, 2,6 mnkr. Interna tjänster. 3640, Utbildningstjänster, 0,6 mnkr. Avser både interna och externa tjänster bl a utbildning profylaxgrupper och ersättning för klinisk utbildning (Högskolan) m m. 3641, Utbildning, konsultation, tandvård, 139 tkr. Avser försäljning till bl a Göteborgs Universitet, Högskolan i Halmstad och Arbetslivsnämnden i Halmstad. Fakturering sker i Halmstad. 3648, Personalers utbildning, 125 tkr. Extern försäljning av läkartjänster Rehab. Fakturering sker i Falkenberg. 3650, Administrativa tjänster, 3,1 mnkr. Huvuddelen är interna poster. Viss del avser ersättning för möten med Försäkringskassan. 3652, Overheadintäkter, 5,2 mnkr. Interna poster. Gemensamma kostnader som är utfördelade. 3658, Personalers adm personal, 1,6 mnkr. Interna poster. 3659, Övriga administrativa tjänster, 37,8 mnkr. Interna poster. 3661, Teletjänster, -5 tkr. Felbokföring. 3690, Löneavdrag, avgift, 0 tkr. 3699, Övriga tjänster, 5,4 mnkr. Huvudsakligen interna poster. Avser även bl a bassänghyror Kungsbacka, läkemedelsprövningar Kungsbacka Närsjukhus. När det gäller läkemedelsprövningar är beloppet ca 500 tkr. Avtal upprättas i samband med prövningar. Betalning sker antingen via fakturering eller via betalning från respektive bolag. Vi noterar att bassänghyror och läkemedelsprövningar redovisas på flera olika konton bl a även på Försäljning egna produkter 0 tkr Kontogruppen används inte utan är en kvarleva från tiden med Naturbruksskolorna. 38 Övriga intäkter 5,7 mnkr 3810, Försäljning utrangering matr, 5 tkr. Normalt ska ingen försäljning eller gåvor av utrangerat material förekomma. Utrangerat material kasseras. Vid försäljning av möbler 13

14 och utrustning till Träslövslägets privata vårdcentral hösten 2007 såldes inventarierna till det bokförda värdet. Dokumenterade anvisningar för försäljning av utrangerat material saknas. 3848, Ersättning komp utveckl läkemedel, 2,5 mnkr. Interna poster. Avser utbildning i läkemedelsanvändning. 3850, Influtna tidigare nedskr fordr, 0,6 mnkr. Intäkter via bl a Gothia Finans och Justitia. 3890, Övriga intäkter, 2,6 mnkr. Avser förutom interna poster även erhållna intäkter för konferens, intäkter för utrustning och inventarier på 251 tkr från Tandvårdshuset i Kungsbacka samt Teamtandvården som köpt utrustning för knappt 100 tkr. Avtal finns upprättade. 3899, Tillgångskonto f ordinerade art, -4 tkr. Felbokföring. 39 Bidrag 31,8 mnkr 3910, Specialdestinerade statsbidrag, 3,1 mnkr. Avser främst intäkter från Försäkringskassan avseende LSS, ca 2,2 mnkr per år. Betalas via landstingskontoret. Även lönebidrag från Arbetsmarknadsverket till sjukgymnastiken i Kungsbacka. Ansökningar främst via landstingskontoret. Dokumenterade anvisningar finns. 3911, Statsbidrag moms 6%, 3,9 mnkr. Ansökan görs varje månad via landstingskontoret. Rutinerna finns dokumenterade. 3912, Statsbidrag anställningsstöd, 130 tkr. Avser bidrag för plusjobbare. Närsjukvården gör ansökningar. Nya ansökningar ej möjliga. 3913, Statsbidrag från FK/Socialstyrelsen, 5,6 mntkr. Avser bidrag för tolkar åt handikappverksamheten (Tolktjänst) samt ersättning för textelefoner. Landstinget Halland tilldelas även statsbidrag som fördelas central utifrån gjorda ansökningar. 3920, Lönebidrag, 1,7 mnkr. Bidragen erhålls från Arbetsmarknadsverket. Ansökningar sköts via personalavdelningen inom Närsjukvården. 3950, EU-Bidrag, 0 tkr. Felbokföring. 3960, Bidrag fr annan huvudman kommun, 0,6 mnkr. Spädbarnverksamhet i Falkenberg (psykologer, kurator och distriktssköterska) drivs åt Falkenbergs kommun. Faktureras i Falkenberg. 3970, Vinst avyttr anläggn tillgång, 0 tkr. 3990, Övriga bidrag, 16,8 mnkr. Avser bl a stipendiemedel till FOU-enheten (ca 1 mnkr). 14,8 mnkr är felbokfört belopp som avser ersättning från Halmstadsnämnden för särskilda boende, ungdomsmottagning och MVC. Intäkterna ska redovisas på konto , Budgetjustering intäkter, 0 tkr. 14

15 6 Rutiner för kravhantering Enligt landstingsövergripande rutiner debiteras ej ränta innan inkassokrav skickats. Av fakturan framgår att dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen, vilket således innebär att ränta debiteras direkt efter förfallodagen. Kravhanteringen sköts via Visma. Tandvården skickar själv ut påminnelser (ligger i systemet), vårdcentralernas krav sköts via landstingskontoret. Betalningspåminnelser i tandvården ska enligt landstingets rutiner utsändas direkt i anslutning till kredittidens utgång. I påminnelsen anmodas gäldenären att betala fakturan senast inom 10 dagar annars påförs en inkassoavgift på 160:-. Inkassokrav ska utsändas ca 2 veckor efter påminnelseavin. Om inte betalning skett efter påminnelse och inkassokrav överlämnas fordran till inkassobyrå för ytterligare handläggning. Uppgifter om ej betalda patientavgifter inom öppenvården skickas till och bevakas via landstingskontoret. 15

Granskning av läkemedelsprövningar

Granskning av läkemedelsprövningar Revisionsrapport* Granskning av läkemedelsprövningar Landstinget Halland Datum 2006-10-19 Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...5 3 Syfte och metod...5

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll av ekonomirutiner. Granskning av. Jämtlands Läns Landsting. i tandvårdssystemet T4.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll av ekonomirutiner. Granskning av. Jämtlands Läns Landsting. i tandvårdssystemet T4. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll av ekonomirutiner i tandvårdssystemet T4 Jämtlands Läns Landsting 16 april 2003 Maj-Britt Åkerström www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Halmstads kommun 2008-10-14 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund, syfte, avgränsning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans

Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen, personlig assistans Härryda kommun 2010-10-21 Leif Johansson, certifierad kommunal revisor 2010-10-21 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Revisionsrapport Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Granskning av debiteringsrutiner

Granskning av debiteringsrutiner Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004

Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004 2005-02-02 BSN-Norr BSN-Söder BSN-Öster Centrala skolnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004 Kommunrevisionen har granskat tillämpningen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Granskning av Verifikationer och kontanthantering

Granskning av Verifikationer och kontanthantering Revisionsrapport* Granskning av Verifikationer och kontanthantering Krokoms kommun 11 december 2007 Lisbet Östberg Revisionskonsult *connectedthinking (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning med förslag

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Landstingets momshantering

Landstingets momshantering 1 (2) Landstingets revisorer 2007-11-13 Dnr REV 23/2007 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets momshantering På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp av

Läs mer

Granskning av hantering av leverantörsfakturor

Granskning av hantering av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av hantering av leverantörsfakturor samt inköp Avesta kommun Mars 2009 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Redovisningen av projekt

Redovisningen av projekt REVISIONSRAPPORT Granskning av Redovisningen av projekt avseende läkemedelsprövningar och FoU-medel mm Jämtlands läns landsting Februari 2004 Hans Stark www.pwcglobal.com/se www.komrev.se 1. Sammanfattande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Kassafunktionen i det vårdadministrativa systemet VAS. Norrbottens läns landsting. Juni 2002. Helena Backman Hans Rinander

REVISIONSRAPPORT. Kassafunktionen i det vårdadministrativa systemet VAS. Norrbottens läns landsting. Juni 2002. Helena Backman Hans Rinander REVISIONSRAPPORT Kassafunktionen i det vårdadministrativa systemet VAS Norrbottens läns landsting Juni 2002 Helena Backman Hans Rinander Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Bokslutsgranskning 2004

Bokslutsgranskning 2004 Revisorerna 2005-04-12 Rev/05026 Bokslutsgranskning 2004 Rapport 9-04 2004 års resultaträkning, iakttagelser och kommentarer Länsverksamheter Tandvården: - överskott + 7,8 milj kronor (prognos 7: +6,0

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer