Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av interna kontrollrutiner Närsjukvårdsstyrelsen Landstinget Halland Anita Andersson Leif Johansson

2 Christel Eriksson Leif Johansson Namnförtydligande Namnförtydligande

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppdrag Syfte och metod Dokumentation av rutiner Styrande dokument Kartläggning av intäkter Intäkter vid Närsjukvårdsstyrelsen (Belopp ) Rutiner för kravhantering...15

4 1 Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland granskat de interna kontrollrutinerna vid Närsjukvårdsstyrelsen. Inriktningen har varit att kartlägga styrelsens intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt undersöka om dessa efterlevs. Våra synpunkter sammanfattas enligt nedan: Interna kontrollplaner för att säkerställa ekonomiska rutiner på en mer grundläggande nivå saknas. Vi avser då rutiner såsom redovisnings- och kassarutiner, säkerhet, faktureringar, försäljning av olika artiklar/tjänster m m. En sådan plan bör innehålla kortfattade uppgifter om kontrollmål, vidtagna kontrollåtgärder, frekvens och bedömning av efterlevnad. När det gäller avstämning av dagskassor för den södra länsdelen kan vi konstatera att avstämning görs endast en gång per månad. Dessutom finns ett antal outredda differenser (kontanter och betalkort) för perioden april juli i år. Detta är inte acceptabelt. Några kliniker i den södra länsdelen släpar efter med faktureringen av utförda arbeten. Patienten ska betala när beloppet för behandling överstiger Vår uppfattning är att betalning ska ske i samband med behandling detta för att inte beloppen för utförda behandlingar ska stiga till alltför höga belopp. Vid fakturering tillkommer dessutom extra avgift. Vi anser att förvaltningen ska se över/utarbeta riktlinjer när det gäller främst sjukgymnastikens försäljning av olika former av hjälpmedel, madrasser, kuddar, träningsartiklar m m. Ska denna form av försäljning över huvud taget få förekomma och vilken prispolicy ska i så fall tillämpas? Även reglerna för momshantering på olika artiklar bör ses över. Försäljning av träningskort förekommer på flera ställen. Vi kan konstatera att rutinerna i flera fall är bristfälliga. Rutinerna varierar mellan vårdenheterna och enhetliga riktlinjer saknas. Även prissättningen på korten skiljer sig åt. Dokumenterade riktlinjer för försäljning av utrangerat material saknas. Anvisningar finns enligt uppgift upprättade avseende försäljning av tandvårdsmaterial. Enhetliga prislistor förefaller dock inte finnas trots att samma inköpsavtal används. Krav på inventering av förråd finns inte heller. 4

5 2 Uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland genomfört en granskning av de interna kontrollrutinerna inom Närsjukvårdsstyrelsen. 3 Syfte och metod Syftet med granskningen är att genomföra en kartläggning av nämndens intäkter och att granska ifall det finns dokumenterade regler och anvisningar för olika rutiner samt om dessa efterlevs. Bedömning har skett utifrån en genomgång av olika dokument, intervjuer med ansvariga personer samt stickprovskontroller. Vi har genomfört en granskning av kassa-, redovisnings- och säkerhetsrutinerna för läkarbesök på vårdcentralerna i Veddige, Ullared, Getinge, Bäckagård, Oskarström, Hylte och Laholm samt för tandvård vid klinikerna i Veddige och Ullared. Motsvarande rutiner inom sjukgymnastiken har granskats i Veddige, Varberg, Getinge, Laholm Hylte, Oskarström och Bäckagård. 4 Dokumentation av rutiner 4.1 Styrande dokument Landstinget har sedan tidigare ett flertal rutiner beskrivna i sin Ekonomihandbok. Därtill kommer de olika anvisningar som finns beskrivna på Landstinget Hallands intranet, Lina. Enligt ledningssystemet för Närsjukvården Halland ska det finnas upprättade interna kontrollplaner. 5

6 Kommentar: Intern kontrollplan finns upprättat för närsjukvården avseende perioden 2007/2008. Det är dock bara ett område som berör Ekonomi nämligen ett kontrollmomenti som avser Uppföljning av resultat och att de ekonomiska spelreglerna efterlevs. Interna kontrollplaner för att säkerställa ekonomiska rutiner på en mer grundläggande nivå saknas såsom redovisnings- och kassarutiner, säkerhet, faktureringar, försäljning av olika artiklar/tjänster m m. En sådan plan bör innehålla kortfattade uppgifter om kontrollmål, vidtagna kontrollåtgärder, frekvens och bedömning av efterlevnad. 5 Kartläggning av intäkter 5.1 Intäkter vid Närsjukvårdsstyrelsen (Belopp ) För 2007 uppgick Närsjukvårdens intäkter till ca 1,4 miljarder. 30 Patientavgifter 82,2 mnkr 3011, Patientavgifter läkarbesök, 44,3 mnkr. Vi har genomfört en granskning av redovisnings- och säkerhetsrutinerna på besökta vårdcentraler. Vi har även gått igenom rutinerna för avstämning av dagskassor för vårdcentraler avseende södra länsdelen (Halmstad, Laholm och Hylte). Dokumenterade kontrollrutiner finns för mottagningarnas avstämning av dagskassor och hur avstämning på förvaltningen ska ske. Förvaltningen ska enligt upprättade rutiner göra avstämning av vårdcentralernas dagskassor två gånger per månad. Normalt skickar ansvarigt vaktbolag ett fax till respektive vårdcentral som bekräftelse på insatta dagskassor. Vid en vårdcentral saknades faxkopior flera månader tillbaka. I övrigt har vi inte funnit några avvikelser från upprättade rutiner. Kommentar: Ifall vaktbolaget avviker från upprättad faxrutin ska respektive vårdcentral meddela detta till förvaltningen. Så har inte skett vid en vårdcentral. När det gäller avstämning av dagskassor för den södra länsdelen kan vi konstatera att avstämning görs endast en gång per månad. Dessutom finns ett antal outredda differenser 6

7 (kontanter och betalkort) för perioden april juli i år. Detta är inte acceptabelt. Differenser ska utredas snarast och åtgärder måste vidtas för att komma ikapp med uppföljning och avstämning enligt upprättade rutiner. Vi vill särskilt framhålla vikten av att obefogade differenser mellan kassadag och inbetalningsdag snarast kontrolleras och följs upp , Patientavgift sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator, psykolog, sjuksköterskor, lab och röntgen 24,9 mnkr. Intäkter via BMS-kassan. Utöver patientintäkter erhåller sjukgymnastiken även intäkter för försåld material i form av bl a plastband, madrasser och kuddar från Tempur samt träningskort. Se vidare under 35 Övriga intäkter material/varor. Kommentar: Sjukgymnastiken på några vårdcentraler har försäljning av bl a artiklar från Tempur. Förvaltningen i de norra delarna av länet har sagt nej till denna typ av försäljning då den konkurrerar med privata företag. 3029, Patientavgifter övr kategorier, 1.4 mnkr. Bla intäkter från logoped, fotvården via BMS. 3030, Patientavgifter sluten vård, 0,5 mnkr. Intäkter från inneliggande patienter från Kungsbacka Närsjukhus. Patientkontoret på SiV sköter debiteringen. 3091, Patientavgifter hälsovård, 8,4 mnkr. Avser bl a vaccinationer och intyg m m via vårdcentraler (BMS) som regleras via Gula Taxan. 3092, Vaccinintäkter, 0 mnkr. Avser försäljning av vaccin. Neg värde -125:-. Felbokning 3093, Patientavgifter, frikort, 0 mnkr Apoteksintäkter, 1,0 mnkr. Avser intäkter för förnyade recept, regleras direkt via Närsjukvården och Apoteket. 3099, Patientavgifter övrigt, 1,6 mnkr. Intäkter från bl a jourverksamhet, tolkintäkter, hörselvården via BMS. Eventuellt är intäkterna via jourverksamheten felregistreringar (52 tkr). 7

8 31 Ers enl utomlänsavtal 972 mnkr Felaktig rubrik. Intäkterna avser Vårdval Halland. Mycket landstingsinterna intäkter bl a försäljning av sjukgymnastik till olika vårdcentraler m m. Avser både försäljning på abonnemang till den egna verksamheten samt även externt. 3101, Reglering avdrag 50% såld vård VGR, -2,3 mnkr. Avtal finns med VG-regionen. Avser slutenvård Närsjukhuset i Kungsbacka. Reglering av intäkter sker i efterhand enligt avtalet. Negativ intäkt uppstår. 3110, Volymrabatt såld öppen vård, -153 tkr. Avtal enligt ovan. 3111, Mottagningar APG, 0,5 mnkr. 3112, Mottagningar ej APG, 9,9 mnkr. Avser intäkter för utomlänspatienter inom öppenvård. Intäkter erhålls via landstingskontoret. 3120, Volymrabatt såld SV,-51 tkr. Avser slutenvård VG-regionen. 3121, Slutenvård DRG, 5,1 mnkr. Avser intäkter från utomlänsvård Närsjukhuset i Kungsbacka. Faktureras via Patientkontoret på SiV. 3122, Slutenvård ej DRG, 68 tkr. Närsjukhuset i Kungsbacka. 3151, Allmänläkare, 11,9 mnkr. Avser intäkter för utomlänspatienter. Fakturering sker från Landstingskontoret. 3152, Mödrahälsovård, 0,5 mnkr. Intäkter mödrahälsovård för utomlänspatienter. 3153, Barnhälsovård, 3,4 mnkr. D:o 3154, Sjukgymnastik, 1,2 mnkr. D:o 3155, Övrig sjukvårdande behandling, 4,2 mnkr. Intäkter logopeder, fotvård m m utomlänspatienter , Psykologer, arbetsterapi, distriktssköterska, dietist, 5,7 mnkr. D:o 3168, Volymrabatt såld privat primärvård, 18 tkr. Ev felbokning , Ersättning såld specialistvård, 105,1 mnkr. Avser landstingsbidrag till Kungsbacka Närsjukhus. 3172, Ersättning MVC/UM, 30,7 mnkr. Avser ersättning från respektive lokal nämnd. 3173, Ersättning ST-läkare, 13,1 mnkr. Ersättning erhålls från landstingskontoret. Fast månadsersättning per läkare utgår. 3175, Ersättning övrig hälso -och sjukvård, 13,7 mnkr. Avser ersättning till Sjukvårdsupplysningen. 3176, Hälso- och sjukvårdspeng, 490,9 mnkr. Ersättningen för de listade patienterna hos vårdcentralerna. 3179, Särskilt/korttidsboende 3,5 mnkr. Bl a ersättning från de lokala nämnderna som ska användas för utbildning och handledning till särskilda- och /korttidsboende , Ersättning handikappverksamhet, 125,6 mnkr. Avser landstingsbidrag , Ersättning FOU, 4 mnkr. Avser projektanslagen för FOU. Internt. 8

9 3181, Allmänläkare, 50,2 mnkr. Avser intäkter för Vårdval Hallands patienter. Intäkterna avser ersättning när listad patient besökt annan vårdenhet. s.k Otrohets-ersättningen, även såld sjukgymnastik på konto , Mödrahälsovård, 0,2 mnkr. D:o 3183, Barnhälsovård, 13,7 mnkr. D:o 3184, Sjukgymnastik, 16,8 mnkr. D:o 3185, Övrig sjukvårdande behandling, 13,4 mnkr. D:o , Psykologer, arbetsterapi, distriktssköterska, dietist, 5,7 mnkr. D:o 3191, Tolkersättningar, 1,7 mnkr. Intäkter från Landstingskontoret. Enkel ersättning. Från och med 2008 erhålls ersättning för dubbla faktiska kostnaden. 3192, Övriga ersättningar, 10 tkr. 33 Tandvårdsintäkter 90,4 mnkr. 3300, Tandvårdsintäkter, tandläkare, 63,3 mnkr. Vi har granskat redovisnings- och säkerhetsrutinerna på besökta tandvårdskliniker. Vi har även gått igenom avstämningsrutinerna för dagskassor avseende tandvårdsklinikerna i södra länsdelen (Halmstad, Laholm och Hylte). Vidare har vi granskat utestående patientfordringar i södra länsdelen. Dokumenterade kontrollrutiner finns för mottagningarnas avstämning av dagskassor och hur avstämning på förvaltningen ska ske. Förvaltningen ska enligt upprättade rutiner göra avstämning två gånger per månad. Kommentar: När det gäller avstämning av dagskassor för den södra länsdelen kan vi konstatera att avstämning görs endast en gång per månad. För övrigt sker avstämningsarbetet enligt upprättade rutiner. Några kliniker i den södra länsdelen släpar efter med faktureringen av utförda arbeten. Utestående patientfordran får ej överstiga 1.500:-. Vår uppfattning är att betalning alltid ska ske i samband med behandling för att inte beloppen för utförda behandlingar ska stiga till alltför höga belopp. Vid fakturering tillkommer dessutom extra avgift. Ackumulerat belopp, avseende flera år tillbaka, som är föremål för inkasso i Halmstad, Laholm och Hylte uppgår till ca 3,6 mkr. 3301, Tandvårdsintäkt, tandhygienist, 3,0 mnkr. 3302, Tandvårdsintäkt, tandsköterskor, 3,5 mnkr. 3306, Tandvårdsintäkter, flyktingar, 0,5 mnkr. 3307, Arvode barn över 3276 kr (Riskfond), 1,8 mnkr. Det finns en s k Barnpeng fastställd för varje kommun. En del av denna avsätts till en intern Riskfond vars medel används för barn med stora tandvårdsbehov. 9

10 3309, Tandvårdsintäkter övrigt, 5 tkr. 3310, Tandvårdsintäkter, tandläkare FK andel, 15,9 mnkr. Intäkter som erhålls via Försäkringskassan. 3320, Tandvårdsintäkter utebliv vuxna, 0,1 mnkr. 3321, Tandvårdsintäker utebliv barn, 0,1 mnkr. 3330, Tandvårdsint, tandläk lt andel, 2,3 mnkr. Avser nödvändig tandvård som led i sjukvårdande behandling. Även intäkter för asylsökande. Erhålls via landstingskontoret. 34 Ers för övriga sjukvårdstjänster 139 mnkr 3411, ÖV Flyktingar, 0,9 mnkr. Avser intäkter som erhålls via landstingskontoret/migrationsverket. Avser hälsoundersökningar , Försäljning av lab tjänster, 0,2 mnkr. 3430, Försäljning av röntgentjänster, 13 mnkr. Huvudsakligen internt. Externa tjänster faktureras via ekonomiavdelningen på Sjukhuset i Varberg. 3449, Övr försäljning hjälpmedel, 0,4 mnkr. Här har bl a bokförts försäljning av Tempur kuddar, madrasser och bäddmadrasser. Försäljning har skett i Varberg och Laholm. Beställning sker direkt via Tempur Sverige AB som även anger riktpriser till patient. Utpriserna kan här variera beroende på försäljningsställe exempelvis från 600:- till 875:- för standardkuddarna. Kommentar: Sjukgymnastiken på flera vårdcentraler har försäljning av bl a artiklar från Tempur, olika plastband för träning m m. Förvaltningen i de norra delarna av länet har sagt nej till försäljning av Tempurs produkter då den konkurrerar med privata företag. Trots detta förekommer försäljning av madrasser och kuddar från Tempur vid sjukgymnastiken i Veddige. Försäljning har även förekommit på Skansliden men denna ska upphöra. Fortfarande finns det några artiklar kvar i förråd. Sjukgymnastiken i Laholm har sålt ett par Tempurmadrasser samt några sovkuddar till patienter under 2007 och Tillämpade priser är Tempurs riktpriser. Madrassen har levererats till en privatperson. De sålda madrasserna förefaller inte ha momsbelagts. Även s k duschpallar från ett privat bolag har sålts. Säljer även träningsband i plast, griptänger, olika strumpor m m. I Laholm har det även sålts träningskort, pris för 400- för 10 ggr. Månadskort för vuxen 300- och ungdom Korten har varit onumererade och trycks upp på ett tryckeri. Försäljning har skett via BMS. Inga anteckningar finns över kortinnehavare. 10

11 I Hylte har sjukgymnastiken har all försäljning skett via BMS. Träningskort finns inte upptryckta här använder man sig av patientkvitto. Kostnad för 1 månads träning 100:-, 2 månader 200:-. Även plastband säljs. I Oskarström sker all försäljning via BMS. Även här används patientkvitto i stället för träningskort, pris 225:- för 3 månader. I övrigt säljs plastband samt kryckor. I Ullared sker all försäljning via BMS. Endast försäljning av träningsband i plast. Lokal för träning saknas. Vi anser att förvaltningen ska se över/utarbeta riktlinjer när det gäller främst sjukgymnastikens försäljning av olika former av hjälpmedel, madrasser, kuddar, träningsartiklar, månadskort för träning m m. Ska denna form av försäljning över huvud taget få förekomma och vilken prispolicy ska i så fall tillämpas? Även reglerna för momshantering på olika artiklar bör ses över. Separat redovisning av utgående moms sker inte. 3451, Öppen vård flyktingar, 1,5 mnkr. Intäkter från Migrationsverket. Bevakning sker via landstingskontoret. Avser ersättning för vård. 3452, Öppen vård konventioner, 19 tkr. 3453, Öppen vård EU/EES, 0,9 mnkr. Patientavgifter, bevakning via landstingskontoret. Avser BMS-intäkter. 3461, Ersättn för tandv tjänster, 2,2 mnkr. Tandtekniska lab. finns i Kungsbacka, Varberg och Halmstad som säljer både till egna tandvården och även externa. 3462, Ersättning för barntandvård, 85,6 mnkr. Ersättning via landstingskontoret. Fast peng per barn, åldersgrupp och kommun erhålls. Ersättningen kan variera per kommun beroende på bl a socioekonomiska faktorer. 3464, Ersättning för tandregleringsapp, 0,8 mnkr. Ersättning från Riskfonden. Intern post. 3468, Personalers tandvårdspers, 52 tkr. Interna poster. Klinikerna i Kba betalar en viss ersättning för en form av tandvårdschef. Ca 4 tkr per månad. 3480, Personalers läkare, 1,8 mnkr. Huvudsakligen interna poster , Personalers sjuksköt, övr vårdpers, tekn personal, soc ter personal, 11 mnkr. Huvudsakligen interna poster. 3490, Övr försäljn sjukv tjänster, 20 tkr. Avser bl a ersättning för klinisk prövning åt Astra Zeneca (15 tkr). Detta förekommer i undantagsfall, i detta fall på vårdcentralen i Tvååker. 3491, Serviceavgifter Rehab, 0,2 mnkr. Avser dagrehabpatienter som erhåller och betalar lunch och eftermiddagskaffe, via BMS. Serviceavgiften i Varberg är 50:- medan Kungsbacka inte tar ut någon avgift. Avgiften fastställdes av dåvarande primärvårdsnämnderna. 3492, Kapitationsersättning distr sköt mottagn, 1 tkr. Felbokföring. Kontot ska avvecklas. 3493, Försäljning sjukvårdstjänster op, 18,4 mnkr. Avser Kungsbacka Sjukhus. Interna 11

12 poster. 3494, Försäljning sjukvårdstjänster postop, 1,1 mnkr. Avser Kungsbacka sjukhus. Interna poster. 3498, Försäljning sjukvårdstjänster sterilcentral, 0,4 mnkr. Avser Kungsbacka Sjukhus. Huvudsakligen interna poster samt några mindre poster på Carema (Närakuten). 3499, Övr försäljning sjukvårdstjänster, 0,4 mnkr. Avser sålda personaltjänster till bl a privat äldreboende ca 200 tkr, skolhälsovård och företagshälsovård Laholms kommun. Här ingår även några mindre läkemedelsprövningar för bl a Astra-Zeneca. Avtal upprättas i samband med prövningar och förvaltningen svarar för faktureringen. Alla läkemedelsprövningar ska godkännas av verksamhetschef och förvaltningschef. 35 Försäljning av material/varor 1,5 mnkr 3530, Försäljning av röntgenfilm, 1 tkr. Avser försäljning av röntgenbilder mot postförskott. 3550, Försäljning förbandsartiklar, 8 tkr. Avser försäljning Hälsa och Rehab i Kungsbacka via BMS. 3559, Övr försäljning material och varor, 0,1 mnkr. Försäljning via BMS bl a arbetsterapi, sjukgymnastik och jourmottagningarna (kryckor). 3561, Försäljning tandvårdsartiklar, 1,0 mnkr. Försäljning via OPUS i form av tandvårdsmaterial. Anvisningar finns upprättade. Vid försäljning ska priset vara självkostnadsbaserat med ett mindre påslag för administrativ kostnad + moms. Enhetliga prislistor förefaller dock inte finnas trots att samma inköpsavtal används. Krav på inventering av förråd finns inte heller, vilket det borde göra. 3569, Försäljning tandvårdsartiklar övr, 54 tkr. Felbokföring. 3590, Övrig försäljning, 82 tkr. Avser försäljning via BMS, merparten sjukgymnastik och MVC. 3591, Försäljning/hyresint Rehab, 75 tkr. Avser uthyrning av bassänger i Varberg (Skansliden) och Falkenberg (Hälsa/rehab) samt försäljning via BMS (bl a Bäckagård och Kungsbacka). Enhetliga riktlinjer för försäljning av olika artiklar saknas. 3599, Övriga intäkter material/varor, 172 tkr. Avser betalning för kaffebröd m m på Rehab. Avdrag sker på lönen. Avser även försäljning via MVC Söder (BMS). Kontona 3559, 3590 och 3599 är relativt likartade och kan möjligen slås ihop. 12

13 36 Försäljning av tjänster 58,4 mnkr 3610, Uthyrning lokaler, 0,6 mnkr. Avser interna hyresintäkter. Hyresavtal finns. 3611, Hyresintäkter lokaler, 0,6 mnkr. Avser interna hyresintäkter. Hyresavtal finns. 3619, Övriga hyresintäkter, 0,6 mnkr. Avser hyresintäkter för restaurangen Önskemenyn i Falkenberg samt vissa bassänghyror. Betalning sker månadsvis i förskott via autogiro. Uppräkning sker årsvis. 3630, Fastighetsservice driftservice, 0,2 mnkr. Avser städtjänster åt Laholms kommun. 3638, Personalers driftpersonal, 2,6 mnkr. Interna tjänster. 3640, Utbildningstjänster, 0,6 mnkr. Avser både interna och externa tjänster bl a utbildning profylaxgrupper och ersättning för klinisk utbildning (Högskolan) m m. 3641, Utbildning, konsultation, tandvård, 139 tkr. Avser försäljning till bl a Göteborgs Universitet, Högskolan i Halmstad och Arbetslivsnämnden i Halmstad. Fakturering sker i Halmstad. 3648, Personalers utbildning, 125 tkr. Extern försäljning av läkartjänster Rehab. Fakturering sker i Falkenberg. 3650, Administrativa tjänster, 3,1 mnkr. Huvuddelen är interna poster. Viss del avser ersättning för möten med Försäkringskassan. 3652, Overheadintäkter, 5,2 mnkr. Interna poster. Gemensamma kostnader som är utfördelade. 3658, Personalers adm personal, 1,6 mnkr. Interna poster. 3659, Övriga administrativa tjänster, 37,8 mnkr. Interna poster. 3661, Teletjänster, -5 tkr. Felbokföring. 3690, Löneavdrag, avgift, 0 tkr. 3699, Övriga tjänster, 5,4 mnkr. Huvudsakligen interna poster. Avser även bl a bassänghyror Kungsbacka, läkemedelsprövningar Kungsbacka Närsjukhus. När det gäller läkemedelsprövningar är beloppet ca 500 tkr. Avtal upprättas i samband med prövningar. Betalning sker antingen via fakturering eller via betalning från respektive bolag. Vi noterar att bassänghyror och läkemedelsprövningar redovisas på flera olika konton bl a även på Försäljning egna produkter 0 tkr Kontogruppen används inte utan är en kvarleva från tiden med Naturbruksskolorna. 38 Övriga intäkter 5,7 mnkr 3810, Försäljning utrangering matr, 5 tkr. Normalt ska ingen försäljning eller gåvor av utrangerat material förekomma. Utrangerat material kasseras. Vid försäljning av möbler 13

14 och utrustning till Träslövslägets privata vårdcentral hösten 2007 såldes inventarierna till det bokförda värdet. Dokumenterade anvisningar för försäljning av utrangerat material saknas. 3848, Ersättning komp utveckl läkemedel, 2,5 mnkr. Interna poster. Avser utbildning i läkemedelsanvändning. 3850, Influtna tidigare nedskr fordr, 0,6 mnkr. Intäkter via bl a Gothia Finans och Justitia. 3890, Övriga intäkter, 2,6 mnkr. Avser förutom interna poster även erhållna intäkter för konferens, intäkter för utrustning och inventarier på 251 tkr från Tandvårdshuset i Kungsbacka samt Teamtandvården som köpt utrustning för knappt 100 tkr. Avtal finns upprättade. 3899, Tillgångskonto f ordinerade art, -4 tkr. Felbokföring. 39 Bidrag 31,8 mnkr 3910, Specialdestinerade statsbidrag, 3,1 mnkr. Avser främst intäkter från Försäkringskassan avseende LSS, ca 2,2 mnkr per år. Betalas via landstingskontoret. Även lönebidrag från Arbetsmarknadsverket till sjukgymnastiken i Kungsbacka. Ansökningar främst via landstingskontoret. Dokumenterade anvisningar finns. 3911, Statsbidrag moms 6%, 3,9 mnkr. Ansökan görs varje månad via landstingskontoret. Rutinerna finns dokumenterade. 3912, Statsbidrag anställningsstöd, 130 tkr. Avser bidrag för plusjobbare. Närsjukvården gör ansökningar. Nya ansökningar ej möjliga. 3913, Statsbidrag från FK/Socialstyrelsen, 5,6 mntkr. Avser bidrag för tolkar åt handikappverksamheten (Tolktjänst) samt ersättning för textelefoner. Landstinget Halland tilldelas även statsbidrag som fördelas central utifrån gjorda ansökningar. 3920, Lönebidrag, 1,7 mnkr. Bidragen erhålls från Arbetsmarknadsverket. Ansökningar sköts via personalavdelningen inom Närsjukvården. 3950, EU-Bidrag, 0 tkr. Felbokföring. 3960, Bidrag fr annan huvudman kommun, 0,6 mnkr. Spädbarnverksamhet i Falkenberg (psykologer, kurator och distriktssköterska) drivs åt Falkenbergs kommun. Faktureras i Falkenberg. 3970, Vinst avyttr anläggn tillgång, 0 tkr. 3990, Övriga bidrag, 16,8 mnkr. Avser bl a stipendiemedel till FOU-enheten (ca 1 mnkr). 14,8 mnkr är felbokfört belopp som avser ersättning från Halmstadsnämnden för särskilda boende, ungdomsmottagning och MVC. Intäkterna ska redovisas på konto , Budgetjustering intäkter, 0 tkr. 14

15 6 Rutiner för kravhantering Enligt landstingsövergripande rutiner debiteras ej ränta innan inkassokrav skickats. Av fakturan framgår att dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen, vilket således innebär att ränta debiteras direkt efter förfallodagen. Kravhanteringen sköts via Visma. Tandvården skickar själv ut påminnelser (ligger i systemet), vårdcentralernas krav sköts via landstingskontoret. Betalningspåminnelser i tandvården ska enligt landstingets rutiner utsändas direkt i anslutning till kredittidens utgång. I påminnelsen anmodas gäldenären att betala fakturan senast inom 10 dagar annars påförs en inkassoavgift på 160:-. Inkassokrav ska utsändas ca 2 veckor efter påminnelseavin. Om inte betalning skett efter påminnelse och inkassokrav överlämnas fordran till inkassobyrå för ytterligare handläggning. Uppgifter om ej betalda patientavgifter inom öppenvården skickas till och bevakas via landstingskontoret. 15

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen

Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Revisionsrapport Granskning av intäktskonton Landstingsstyrelsen Landstinget Halland 2008-11-18 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3 3 Dokumentation av

Läs mer

Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad

Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad REVISIONSRAPPORT* Granskning av interna kontrollrutiner Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland Datum 2007-06-26 Författare Anita Andersson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården

Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av användning av bemanningsföretag i Närsjukvården Landstinget Halland Februari 2009 Anita Andersson Margareta Bertin Christel Eriksson certifierad kommunal revisor

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04

REVISIONSRAPPORT. Granskning av den interna kontrollen. Leif Johansson. Primärvårdsnämnden i Laholm 2004-10-04 REVISIONSRAPPORT Granskning av den interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Laholm Leif Johansson 2004-10-04 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland

Tjänsteskrivelse. Revisorernas granskning av den interna kontrollen, Landstinget Halland G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse (W t'a&a asa&i5 ht q 01031 Datum Diarienummer 2007-02-12 Ls070056 Konsult & stöd Mats Dahlgren, redovisningschef Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 60 mats.dahlgren

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Granskning av läkemedelsprövningar

Granskning av läkemedelsprövningar Revisionsrapport* Granskning av läkemedelsprövningar Landstinget Halland Datum 2006-10-19 Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...5 3 Syfte och metod...5

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning

Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Revisionsrapport Rutiner och intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Marks kommun November 2009 Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Uppdrag och genomförande... 3 2 Bakgrund... 3 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning.

Kompletteringar kan göras utifrån vad som är stadgat i detta reglemente och gällande lagstiftning. Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 669/93 1994-01-01 040 REGLER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET TILLÄMPNING Dessa regler gäller för kommunens kravverksamhet. Enskild nämnd

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2016

6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2016 1 (7) 6.1 Ekonomiska förutsättningar i Primärvårdsprogrammet 2016 2 (7) 6.1 Ekonomi 6.1.1 Inledning Detta dokument beskriver uppbyggnad och innehåll i den modell för ekonomisk ersättning som fastslagits

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Revisionsrapport Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Halmstads kommun 2008-05-23 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Utbildnings- och utvecklingsfonder

Utbildnings- och utvecklingsfonder LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-08-18 Anna-Lena Wallin Rev/08054 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 Rapport 2-08 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 1. Inledning I revisorernas granskningsarbete

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL

BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL 2004-12-07 1 (6) 2005 BESKRIVNING AV PRINCIPER I PRIMÄRVÅRDENS ERSÄTTNINGSMODELL Ersättningen till primärvården består av flera delar där kapiteringsersättningen är den största (53%, exkl läkemedelsersättning).

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Bilaga Ersättning 2014

Bilaga Ersättning 2014 Diarienr1 (14) Bilaga Ersättning 2014 Utgångspunkten för ersättningen är att det skall råda balans mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Läkare från bemanningsföretag och läkare med egna bolag - inom primärvården. Landstinget Halland. November 2002

REVISIONSRAPPORT. Läkare från bemanningsföretag och läkare med egna bolag - inom primärvården. Landstinget Halland. November 2002 REVISIONSRAPPORT Läkare från bemanningsföretag och läkare med egna bolag - inom primärvården Landstinget Halland November 2002 Leif Jacobsson Anita Andersson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet PM 2009-05-19 av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg

Köpt vård inom vuxenpsykiatrin. Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Köpt vård inom vuxenpsykiatrin Lars-Åke Ullström Juli 2014 Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Kontrollfrågor...

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 3.1 REGISTRERING I VANIA...5 3.2 AVSTÄMMNING DAGSKASSA...7 4 RUTIN EKONOMIADMINISTRATION...9

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans Mitt namn : Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans För den som vårdas på grund av cancer är det mycket att hålla reda på, ta till sig och försöka förstå. Vilken cancerform är det?

Läs mer

Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen

Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Gäller from 2009-09-01 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Eva-Karin Stenberg och Maria Claes HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Pandemiplan Hemvårdsförvaltningen Halmstads Kommun

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK

Överföringar. Överföringar via personlig service. Kontoutdrag, månadsvis. Kontoutdrag, månadsvis 0 SEK lista Privat Gäller från och med 2014-12-10 PRISLISTA PRIVAT KONTON Privatkonto via personlig service 5 Kontoutdrag, månadsvis Sparkonto via personlig service Kontoutdrag, månadsvis 5 Länskonto via personlig

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden

Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende kontanthantering inom Fritids- och turistnämnden Stadsrevisionen i Örebro kommun 2008-06-10 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer