Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan. Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow"

Transkript

1 Processutvärdering av Samverkansprojektet Nulägesrapport kring samverkan Kristina Ramstedt Fredrik Eklund Alexandra Treschow

2 Vad tycker de som medverkar i projektet? Tycker projektet har ett stort värde för fortsatta diskussioner hur man ska samarbeta mellan vårdcentral kommun när det gäller förebyggande arbete Samverkan har möjliggjort nya former av föreläsningar och aktiviteter. Tycker detta är ett mkt positivt sätt att arbeta på. Har stött på flera som har kommit igång med träning och tagit tag i saker och ting. Hos andra har det upptäckts "fel" som medicinsk behandling rår på. Positivt Bra initiativ. Givande för de individer som kommer och tar vara på möjligheterna Det är svårt att motivera de personer som engagerat sig i den idella sektorn när de inte märker (eller vet) att försökspersoner vill delta i de verksamheter som de har velat ställa upp med. Coachen som sitter på all information har inte tid att träffa oss i kommunen, och vi måste få fram hennes erfarenheter för att veta vad försökspersonerna har för behov, vad vi ska erbjuda dem. Men vi får inte den informationen.

3 Uppdatering av processutvärderingen Informationen i denna uppdatering kommer ffa från analys av data från följande datainsamlingstillfällen: Datainsamling Under oktober skickades en enkät ut till samtliga hälsocoacher, kommunsamordnare och mötesplatsansvariga på de då tillknutna mötesplatserna. Enkäten innehåll frågor om samverkan, projektet (t.ex. syfte mål och modell) och arbetssätt. Enkäten består av flervalsfrågor och frågor med svarsalternativ på en skala från -. Enkäten följdes av fokusgruppsmöten i varje län där hälsocoacherna, kommunsamordnarna och mötesplatsansvariga bjöds in. Projektet var i sin uppstartsfas under oktober. Det var enbart % av de svarande som hade erfarenhet av sin roll i bemärkelsen av att de hade mött en försöksperson vid tidpunkten då de svarade. Datainsamling Under oktober skickades samma enkät ut som ett år tidigare och även denna gång följdes den av ett fokusgruppsmöte. Därutöver har processutvärderare deltagit vid event anordnade av FHI som MI-dagarna och mötesplats-dagen. Information har även samlats in från FHI, projektets MI-expert och de regionala projektledarna.

4 Profiler av de svarande på enkäten för oktober och Sammansättningen av de svarandes tillhörighet och roller Svarande, enkät försöksverksamhetens start, okt (n=6) Svarande, enkät efter ett år, okt (n=8) Roll % Hälsocoach Kommunsamordnare Roll % Hälsocoach Kommunsamordnare Personal på mötesplats Ej svar 6% % % Totalt 6% 7% 7% Personal på mötesplats Ej svar % % % Län Län Jönköping Jönköping 8% % Skåne Sörmalnd 7% % Skåne Sörmland 8% Värmland Värmland % % 8%

5 Svarsfrekvens på enkät oktober var hög Svarsfrekvens påverkas av att en del individer har flera roller eller flera områden i sina uppdrag. Landsting Kommun Grupp Antal individer Antal svar Svarsfrekvens Jönköping Samtliga 6 6% Hälsocoacher, samtliga 6 % Kommun & mötesplats samtliga 9 69% Tranås Kommun & mötesplats % Gislaved Kommun & mötesplats 9 % Jönköping Kommun & mötesplats 8 % Jönköping Okänd Mullsjö Kommun & mötesplats % Sävsjö Kommun & mötesplats 6 7 7% Skåne Samtliga 6% Hälsocoacher, samtliga 6 % Kommun & mötesplats samtliga 8 9 % Helsingborg Kommun & mötesplats % Kristianstad Kommun & mötesplats 6% Malmö Kirseberg Kommun & mötesplats % Malmö Limhamn/Bunkeflo Kommun & mötesplats % Sjöbo Kommun & mötesplats % Sörmland Samtliga 7 7% Hälsocoacher, samtliga 9 9 % Kommun & mötesplats samtliga 8 6% Vingåker Kommun & mötesplats % Eskilstuna Kommun & mötesplats % Gnesta Kommun & mötesplats 6 6% Värmland Samtliga % Hälsocoacher, samtliga 9 % Kommun & mötesplats samtliga 9% Hammarö Kommun & mötesplats % Kil Kommun & mötesplats % Sunne Kommun & mötesplats % Säffle Kommun & mötesplats 6 67% Säffle Okänd Totalt Några kommuner saknar mötesplatsrepresentation Samtliga 8 7% Hälsocoacher 9% Kommun & mötesplats 78 67%

6 Fungerar samverkan?

7 Mycket bra Samverkan upplevs fungera bättre idag än vid start och före projektet Totalt har samverkan förbättrats från ett genomsnitt på, till, Hur fungerar samverkan utifrån roll?,,,,,,,9,8,,,9,,,8,, 6 Axelrubrik Hur fungerar samverkan i de olika länen? bättre samverkan än före projektet och ny samverkan med ideell sektor,, före vid start,,,7 7 Mycket dåligt Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland Samverkan upplevs ha förbättrats markant genom projektet. Personal på mötesplatser upplever en bättre samverkan än vid start Hälsocoacher och kommunsamordnare delar uppfattningen om hur bra samverkan fungerar. Den har fungerat på samma nivå från start. Data: Medelvärde av svaren Samverkan upplevs ha förbättrats under projektet i Jönköping och i Värmland. Däremot upplevs samverkan fungera på samma nivå som före projektet i Skåne. Upplevelsen av samverkan har försämrats från starten. I Sörmland upplevs samverkan fungera på samma nivå som vid starten.

8 Status för struktur, ansvar och fortlevnadspotential av samverkan hösten Strukturer. Det finns ett upplevt fokus på samverkan i projektet som har förstärkt under projektets gång. D medverkande upplever dialog och möten är oerhört viktigt för samverkan. Strukturer för samverkan är dock inte på plats mellan alla vårdcentraler och kommuner. De flesta medverkande upplever ett starkt stöd från sina chefer för deras roll. Det har varit avgörande för strukturer att ledningen har tagit initiativ till deras utformning. Där strukturer inte är på plats sker kontakter mellan hälsocoacher och kommunsamordnare ofta sporadiskt och ostrukturerat. 8 Ansvar. Tillgängligheten av information om individernas intressen och behov av aktiviteter och mötesplatser i kommunen är avhängigt av direkt kontakt mellan hälsocoach och kommunsamordnare. Vem som bär ansvaret för att denna informationsöverföring fungerar är i många fall otydlig. Kommunsamordnare upplever ett ansvar för att information om aktiviteter och mötesplatser blir tillgängliga för hälsocoacher och det har fungerat genomgående. Fortlevnadspotential. På många platser fungerar samverkan bra. På en del platser baseras det på att individerna har ett stort personligt engagemang, en vilja att komma överrens och hitta arbetssätt som fungerar och på andra genom att en struktur är skapad och man ser samverkan som gemensamt. En individberoende samverkan gör den sårbar, särskilt om det är en projektanställning. När individen försvinner tappar organisationen sannolikt kontaktnätet, kännedom om den egna organisationens förutsättningar och om ens samverkanspartner samt det förtroende som har byggts upp.

9 Är förutsättningarna för samverkan på plats?

10 Vilka parametrar är viktiga för att samverkan skall fungera? Enkätsvar vid försöksverksamhetens start, okt Enkätsvar efter ett år, okt Syfte och mål Dialog och möten Förankring Kännedom Resurser Ledning Kontinuitet Individen i fokus Förtroende Tolerans och acceptans för Eldsjälar Definition av hur effekt mäts Gränsdragning Tydlighet kring projektbudgeten Klara riktlinjer och förutsättningar Tydlig kommunikation % % % 6% % 6% 6% % 9% 8% 6% 6% % 8% % 8% Syfte och mål Dialog och möten Förtroende Kännedom Resurser Förankring Ledning Kontinuitet Individen i fokus Tolerans och acceptans för Eldsjälar Definition av hur effekt mäts Gränsdragning Att ha kul! Yttre förutsättningar, t.ex. lokaler Stöttande organisation Driv % % % % 78% 6% % % % % % % % 9% % 6% 96% De mest frekvent förekommande svaren var i stort sätt desamma vid de två tidpunkterna. De faktorer som upplevdes ha relevans för samverkan har bekräftats vara viktiga vid uppföljningen ett år in i projektet. Frekvensen har ökat vilket betyder att samstämmigheten över vad som är viktigt har ökat. Förtroende har blivit viktigare. Över 6% av de svarande tycker att det är en viktig parameter för samverkan, mot 6% vid studiens start. Dialog och möten anses viktigt av en stor andel av de medverkande. Dialog och möten säkerställs genom strukturen på ett projekt. På de platser där samverkan inte upplevs fungera brister struktur och kommunikation. Data: Andel av svaren

11 Dessa är vedertagna förutsättningar för god samverkan Enkätsvar vid försöksverksamhetens start, okt Enkätsvar efter ett år, okt Syfte och mål Dialog och möten Förankring Kännedom Resurser Ledning Kontinuitet Individen i fokus Förtroende Tolerans och acceptans Eldsjälar Definition av hur effekt Gränsdragning Tydlig kommunikation % % % 6% % 6% 6% % 9% 8% 6% 6% % 8% % 8% Syfte och mål Dialog och möten Förtroende Kännedom Resurser Förankring Ledning Kontinuitet Individen i fokus Tolerans och acceptans Eldsjälar Definition av hur effekt Gränsdragning Att ha kul! Yttre förutsättningar, Stöttande organisation Driv 96% 78% 6% % % % % % % % 9% % 6% % % % % De mest frekvent förekommande svaren var i stort sätt desamma vid de två tidpunkterna. De faktorer som upplevdes ha relevans för samverkan har bekräftats vara viktiga vid uppföljningen ett år in i projektet. Frekvensen har ökat vilket betyder att samstämmigheten över vad som är viktigt har ökat. Förtroende har blivit viktigare. Över 6% av de svarande tycker att det är en viktig parameter för samverkan, mot 6% vid studiens start. Dialog och möten anses viktigt av en stor andel av de medverkande. Dialog och möten säkerställs genom strukturen på ett projekt. På de platser där samverkan inte upplevs fungera brister struktur och kommunikation. Data: Andel av svaren

12 Nuläge för förutsättningar för god samverkan hösten Det finns några grundläggande förutsättningar som måste skapas för att samverkan ska fungera.* Analyserna för dessa fyra sammanfattas här och presenteras sedan grafiskt i ordningsföljd... En klar och tydlig ledning De medverkande upplever genomgående ett starkt stöd ifrån sin närmaste chef.. Ett klart uttalat mål Målsättningen med projektet är tydligt för alla medverkande.. Tillräckligt med resurser De medverkande upplever att de har tillräckligt med resurser avsatta för sina roller Hälsocoachernas avsatta tid till dialog med kommunsamordnare kan vara mycket begränsad.. Kunskap om varandra och ömsesidig respekt Kännedomen om varandras arbete har ökat genom samverkan i projektet Projektet har medvetandegjort kommun och vårdcentral om den ideella sektorns verksamhet och förutsättningar De medverkande känner stort förtroende från den samverkande parten * professor Bert Danemark, Samverkan himmel och helvete

13 Mycket positivt. Stödet från den närmaste chefen är högt Hur påverkar fungerar den samverkan närmaste chefen idag arbetet? utifrån roll?,7,,,9 Hur fungerar samverkan idag i de olika länen?,9, 6 Axelrubrik Hälsocoach Kommunsamordnare & mötesplatspersonal,, Mycket negativt Jönköping Skåne Sörmland Värmland De medverkande upplever ett stark stöd från chefen. Upplevelsen ligger på samma nivå oavsett organisation och län. I Jönköping upplever hälsocoacherna ett särskilt starkt stöd för deras arbete. Data: Medelvärde av svaren

14 ...men erfarenhet av samverkan över kommun/landstingsgränsen upplevs inte som viktigt karriärsmässigt Vad är viktigt för dig avseende din roll? Hälsocoach Kommunsamordnare Personal på mötesplats % % % 6% 8% % % % 6% 8%% % % % 6% 8% Ett bra kontaktnät Ett bra kontaktnät som Jag utvecklas i min som gör att jag kan ta 76% 88% gör att jag kan ta del yrkesroll del av andras kunskap 9% av andras kunskap och och erfarenhet erfarenhet Ett bra kontaktnät som gör att jag kan ta del Jag utvecklas i min 66% 6% av andras kunskap och yrkesroll erfarenhet % Erfarenhet av hälsofrämjande arbete har ett karriärvärde Jag kan påverka utformningen av arbetet kring levnadsvaneförändri Erfarenhet av samverkan över landsting/kommungrän sen har ett karriärvärde Att jag kan hjälpa en människa till ngt som är positivt för personen % % 8% 8% Jag kan påverka utformningen av arbetet kring levnadsvaneförändri Erfarenhet av samverkan över landsting/kommungrän sen har ett Erfarenhet av hälsofrämjande arbete har ett karriärvärde Frågan om hälsosamt åldrande är en angelägen framtidsfråga för 6% % % 6% Jag kan påverka utformningen av arbetet kring levnadsvaneförändri Jag utvecklas i min yrkesroll Erfarenhet av samverkan över landsting/kommungrän sen har ett karriärvärde Erfarenhet av hälsofrämjande arbete har ett karriärvärde 6% 6% 6% Ett sätt att mäta stödet från ledningen är att analysera hur viktigt uppgiften upplevs, karriärsmässigt. Att indikera ett karriärvärde är en väldigt stark signal från ledningen om samverkans värde. Samverkan över landsting/kommungränsen har inte ett karriärvärde för den stora merparten av de medverkande. Det gäller framför allt på vårdcentralen... däremot är ett bra kontaktnät mycket viktigt. Att rollen är utvecklande är också en viktig faktor för individerna.

15 Stämmer bra. Målen för projektet har blivit tydligare Hur tydliga målen upplevs utifrån roll,8,,,,,8,,8,6,, 6 Axelrubrik Hur tydliga målen upplevs utifrån län,9 före vid start,8, Stämmer dåligt Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland Målen har blivit tydligare för alla roller och utvecklingen ser likadann ut. Målen har blivit i stort sätt lika tydliga i alla län. En stor förbättring har skett under året framför allt i Skåne, men även i Sörmland. Data: Medelvärde av svaren * Ingen arbetstid avsätts för möten. Informationen kommer från en enskild kommun. Källa: Fokusgruppsmöte,

16 Stämmer bra. Medverkande upplever i större grad att de har tillräckligt med resurser i dagsläget än vid start Tillräckligt med avsatta resurser utifrån roll, Möten för den gränsöverskridande arbetsgruppen sker på hälsocoachernas lunchrast*,,,7 6 Axelrubrik Tillräckligt med avsatta resurser utifrån län,6 före vid start,9, 6,,9,8,,8,, Stämmer dåligt Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland De medverkande upplever att de har tillräckligt med avsatta resurser och att det ser bättre ut i dagsläget än vid start. Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter varierar dock för de tre rollerna i medverkande kommuner och län. I Värmland är man mest nöjd med mängden avsatta resurser till ens roll. I Skåne är man minst nöjd, dock har det skett en positiv utveckling från starten till dagsläget. Data: Medelvärde av svaren * Ingen arbetstid avsätts för möten. Informationen kommer från en enskild kommun. Källa: Fokusgruppsmöte,

17 Mycket bra. Kännedom om det hälsofrämjande arbetet hos varandra har ökat under projektets gång Kännedom om den andra organisationens hälsofrämjande arbete utifrån roll,,7,,,,,,8,7,,,9,9,,7, 6 Kännedom om den andra organisationens hälsofrämjande arbete i de olika länen Axelrubrik,6, före vid start,6,,8 7 Mycket dålig Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland Kännedom om den samverkande partens arbete upplevs ha förbättrats från före projektet och under projektets gång. Utbytet går åt alla håll och kännedom om varandra ligger på ungefär på samma nivå i dagsläget oavsett roll och organisation. I alla län har utvecklingen varit positiv I Sörmland har utvecklingen varit allra störst I Värmland var kunskapen om varandra högre än i de andra länen vid start, men genom projektet har den haft samma utveckling som i de andra länen. Data: Medelvärde av svaren

18 Mycket bra. Kännedom om den lokala ideella sektorns hälsofrämjande verksamheter har förbättrats Kännedom utifrån roll Kännedom i de olika länen 6 Axelrubrik före vid start 8,6,6,,,,,,8,,,6,,,8,9,,7,6,,6, Mycket dålig Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Jönköping Skåne Sörmland Värmland Kännedom om den ideella sektorn upplevdes ha förbättrats från start och kommunsamordnare har bäst kännedom i dagsläget Enbart kommunsamordnare svarade på frågan om kännedom före i, jämfört med alla för, vilket kan förklara den till synes försämrade kännedomen. Data: Medelvärde av svaren Kännedom om den ideella sektorn upplevdes ha förbättrats genom projektet i alla län. I dagsläget ligger Värmland och Jönköping på en nivå medan Skåne och Sörmland ligger på en annan, något lägre. I Sörmland har vetskapen om den ideella sektorn utvecklats mest.

19 Mycket stor. Förtroendet från kommun och vårdcentral som har fått ökad betydelse för samverkan i projektet upplevs även som starkt I vilken utsträckning upplevs tillit för ens roll i den egna organisationen?,9,,,,,8 6 I vilken utsträckning upplevs tillit för ens roll i den organisation man samverkar med?,6, Axelrubrik,8,8,8,9 9 Mycket liten Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Hälsocoacher Kommunsamordnare Personal på mötesplats Den egna organisationen utgörs av vårdcentralen för hälsocoacher och kommun för kommunsamordnare och mötesplatspersonal. Den andra utgörs av den motsatta. Det upplevda förtroendet är högt och något bättre idag än vid starten för hälsocoacher. Data: Medelvärde av svaren

Slutrapport Processutvärdering - Samverkansmodell för hälsosamt åldrande

Slutrapport Processutvärdering - Samverkansmodell för hälsosamt åldrande Bilaga 4 Slutrapport Processutvärdering - Samverkansmodell för hälsosamt åldrande 2013/08/01 Kristina Ramstedt Ph.D. Fredrik Eklund Ph.D. Alexandra Treschow Ph.D. Uppdraget Detta är slutrapporten av processutvärderingen

Läs mer

Fysisk aktivitet och äldre

Fysisk aktivitet och äldre Fysisk aktivitet och äldre Kunskap, inspiration och exempel från tidigare och pågående uppdrag Therese Räftegård Färggren Eva Söderberg 2011-12-04 Sid 1 Hälsosamt åldrande 2011-12-04 Sid 2 Åldrandets fyra

Läs mer

Hälsosamt åldrande. Emmy Nilsson, utredare. emmy.nilsson@fhi.se. www.fhi.se. 2011-05-24 Sid 1

Hälsosamt åldrande. Emmy Nilsson, utredare. emmy.nilsson@fhi.se. www.fhi.se. 2011-05-24 Sid 1 Hälsosamt åldrande Emmy Nilsson, utredare emmy.nilsson@fhi.se www.fhi.se 2011-05-24 Sid 1 Innehåll Flytta fokus från risk- till friskfaktorer, från ohälsa till hälsa Helhetssyn - hälsans bestämningsfaktorer,

Läs mer

PROJEKTPLAN Processutvärdering av Uppdrag hälsocoacher och sociala mötesplatser

PROJEKTPLAN Processutvärdering av Uppdrag hälsocoacher och sociala mötesplatser 1 juni 2011 PROJEKTPLAN Processutvärdering av Uppdrag hälsocoacher och sociala mötesplatser 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Beskrivning av processutvärderingen... 3 1.1. Processutvärderingens

Läs mer

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Regeringsuppdrag

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande. Regeringsuppdrag Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande Regeringsuppdrag 2010-2015 En åldrande befolkning - möjligheter och utmaningar för samhället Regeringsuppdraget Ge landsting och kommuner kunskap och inspiration

Läs mer

upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Projektnamn: Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande Projektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Projektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Samklang. samverkan landsting och kommuner. Bättre hälsocoachning med motiverande samtal. Motiverande samtal ur deltagarens perspektiv

Samklang. samverkan landsting och kommuner. Bättre hälsocoachning med motiverande samtal. Motiverande samtal ur deltagarens perspektiv Samklang samverkan landsting och kommuner Bättre hälsocoachning med motiverande samtal Motiverande samtal ur deltagarens perspektiv Samverka för ett gemensamt mål Gemenskapen är det viktigaste Processutvärdering

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Information till deltagaren

Information till deltagaren Information till deltagaren Bakgrund Är du i åldern 60 75 år? Har du funderingar om din hälsa och då specifikt kring övervikt, diabetes, högt blodtryck eller depression? Vill du veta mer om hur din livsstil

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014

Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Näringslivet och social hållbarhet Temaseminarium den 5 december 2014 Ramarna för dagen Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012

Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 Omvärldens bild av Tierp - Attraktionsindex 2012 1 2 Målet med undersökningen;? Att klargöra hur omvärldsbilden av Tierp ser ut. Viktiga frågor att besvara är: - Hur står det till med kännedomen om Tierp?

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Alkoholprevention på vårdcentral - är det möjligt? Lars-Olof Johansson VC Hälsan 1 Jönköping

Alkoholprevention på vårdcentral - är det möjligt? Lars-Olof Johansson VC Hälsan 1 Jönköping Alkoholprevention på vårdcentral - är det möjligt? 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Lars-Olof Johansson VC Hälsan 1 Jönköping Bakgrund 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Riksdagsbeslut 2001 om en ny

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Näsby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Näsby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Näsby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Gertrud Care (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

IT-kvalitet: Resultat från en benchmarking. Om IT-kvalitet 2001, den första nationella benchmarkingen av IT-kvalitet inom offentlig sektor

IT-kvalitet: Resultat från en benchmarking. Om IT-kvalitet 2001, den första nationella benchmarkingen av IT-kvalitet inom offentlig sektor IT-kvalitet: Resultat från en benchmarking Om IT-kvalitet 2001, den första nationella benchmarkingen av IT-kvalitet inom offentlig sektor Innan vi sätter igång... En STOR applåd! Er verksamhet är OERHÖRT

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Din hälsa i trygga händer

Din hälsa i trygga händer Bra Liv 2 V å r d c e n t r a l e r n a B r a l i V d i n h ä l s a i t r y g g a h ä n d e r Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Beroendecentrum. Inskrivna klienter under perioden 16 okt 20 dec 2013. Åldersgruppering. 18-25 år: 8 st. 26-40 år: 21 st. 41 år uppåt: 17 st

Beroendecentrum. Inskrivna klienter under perioden 16 okt 20 dec 2013. Åldersgruppering. 18-25 år: 8 st. 26-40 år: 21 st. 41 år uppåt: 17 st Beroendecentrum Inskrivna klienter under perioden 16 okt 20 dec 2013 Totalt: Män: Kvinnor: 46 st 30 st 16 st Åldersgruppering 18-25 år: 8 st 26-40 år: 21 st 41 år uppåt: 17 st Varav 30 st av dessa har

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på Redovisning av enkäter genomförda hösten på Hjortmossens fritidsgård Kronan fritidsgård Lexingtons fritidsgård Sjuntorps fritidsgård Skogshöjdens fritidsgård Storegårdens fritidsgård Strömslunds fritidsgård

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

SEÖN 11 december 2015

SEÖN 11 december 2015 SEÖN 11 december 2015 1 SAMHÄLLSUTVECKLING Ett samhälle utvecklas bäst när alla aktörer som finns på orten samverkar! (Har en roll lokalt Gör något lokalt Samverkar) Samhället är större än staten och marknaden

Läs mer

Förbättringsarbete för en god ljudmiljö i förskolan

Förbättringsarbete för en god ljudmiljö i förskolan Förbättringsarbete för en god ljudmiljö i förskolan Noomi Carlsson sektionschef, med.dr. Landstinget i Jönköpings län Miljömedicinskt möte Stockholm 2013-05-14 1 Pilotförskolor i länet Vättern Frösafall

Läs mer

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Activas rikskonferens 161117 Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Regeringsuppdraget Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska pröva arbetslivsinriktade

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Gnesta hemtjänstgrupp (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Gnesta hemtjänstgrupp (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Gnesta hemtjänstgrupp (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström

Vad säger utvärderingen av Leader ? Preliminära resultat. Cecilia Waldenström Vad säger utvärderingen av Leader 2007-2013? Preliminära resultat Cecilia Waldenström 2015-10-07 Utvärderingen av Leader 2007-2013 1. Frågorna och hur vi jobbat 2. Leadermetoden - tillämpas den? 3. Projektens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Rud (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Rud (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Rud (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen Vad

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Uppföljningen av kommunaliseringen av hemsjukvården

Uppföljningen av kommunaliseringen av hemsjukvården Uppföljningen av kommunaliseringen av hemsjukvården Förslag till uppföljning Marie Ernsth Bravell 1 KomUpp = Baslinjemätningen 2012 Utgångspunkten var Socialstyrelsens föreslagna indikatorer men de kompletterades

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

KRAMI. Mona Sjögren & Mikael Andersson. Kriminella får jobb genom Krami

KRAMI. Mona Sjögren & Mikael Andersson. Kriminella får jobb genom Krami KRAMI Kriminella får jobb genom Krami Lyckad satsning av Krami Publicerat: tisdag 16 november 2010 Krami i Borlänge hjälper tidigare fångar ut i samhället igen. Och sedan Krami startade i Borlänge så har

Läs mer

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Enkät riktad till ansvariga chefer för skolhälsovården i Värmland Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

Om en fråga inte är aktuell för din situation så kan du hoppa över den frågan eller använda svarsalternativet

Om en fråga inte är aktuell för din situation så kan du hoppa över den frågan eller använda svarsalternativet Så här går det till Du öppnar den länken som finns angiven i utskicket med enkäten och registrerar ditt svar på det sätt som efterfrågas. För att stimulera till ett mer omfattande engagemang presenteras

Läs mer