Optimering av förbränning i torvpulvereldad kraftvärmepanna med hjälp av multivariat dataanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optimering av förbränning i torvpulvereldad kraftvärmepanna med hjälp av multivariat dataanalys"

Transkript

1 Umeå Universitet Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik Civ. ing. utbildningen i Energiteknik Examensarbete D 20 poäng Optimering av förbränning i torvpulvereldad kraftvärmepanna med hjälp av multivariat dataanalys Claes Englund Företagshandledare: Åsa Kling Vattenfall AB Värme Uppsala Daniel Nordgren Vattenfall Utveckling AB Universitetshandledare: Sigrid De Geyter Umeå Universitet Michael Sjöström Umeå Universitet

2 SAMMANFATTNING...4 ABSTRACT INLEDNING BAKGRUND SYFTE MÅLSÄTTNING ANLÄGGNINGEN BRÄNSLE TEORI KVÄVEOXIDER Termisk NO Prompt NO Bränsle NO Reduktion av NO på oförbränt kol STEGAD FÖRBRÄNNING Stegad lufttillförsel Stegad bränsletillförsel KORROSION VID UNDERSTÖKIOMETRISKA FÖRHÅLLANDEN Klorinducerad korrosion Svavelinducerad korrosion STATISTISK EXPERIMENTELL DESIGN MULTIVARIAT DATAANALYS PCA PLS Skalning Medelvärdescentrering Tolkning av resultat från score- och loadingplottar METOD OCH UTFÖRANDE CO-MÄTNINGAR FÖRBRÄNNINGSOPTIMERING ENERGIBALANS MELLAN P ANNVÄGGAR OCH ÖVERHETTARE ANALYS AV MÄTVÄRDEN Parametrar Analysmetodik RESULTAT RESULTATSAMMANFATTNING Resultat från mätning av väggnära CO NO-resultat Temperaturanalysresultat Värmebalansanalysresultat VÄGGNÄRA CO PCA-ANALYS AV ALLA MÄTVÄRDEN MULTIVARIATANALYS AV NO FRÅN FLERA MÄTTILLFÄLLEN PLS-analys av alla mättillfällen PLS-analys av fyra mättillfällen med fem brännare PLS-analys av fem mättillfällen med sju brännare PLS-analys av fyra mättillfällen med nio brännare MULTIVARIATANALYS AV NO FRÅN ENSKILDA MÄTTILLFÄLLEN Resultat från PLS-analys av mättillfälle Resultat från PLS-analys av mättillfälle Resultat från PLS-analys av mättillfälle Utvärdering av resultat från NO-analyserna MULTIVARIATANALYS AV ELDSTADSTEMPERATURER

3 5.6.1 Utvärdering av resultat från temperaturanalys MULTIVARIATANALYS AV VÄRMEBALANSEN I PANNAN Utvärdering av resultat från värmebalansanalysen DISKUSSION FÖRBRÄNNINGSOPTIMERING FÖR PRIMÄRA NO-MINSKANDE ÅTGÄRDER TEMPERATURANALYS VÄRMEBALANSANALYS PANNTUBSKORROSION FÖRSLAG PÅ DRIFTINSTRUKTION FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE PROBLEM OCH OSÄKERHETER SLUTSATSER REFERENSER APPENDIX TABELLER FIGURER PROVTAGNINGSMETODIK

4 Sammanfattning För att minska utsläppen av kväveoxider har kraftvärmepannan vid Vattenfall AB Värme Uppsala byggts om för att eldas med stegad lufttillförsel. Detta i sin tur har inneburit problem med korrosion på panntuberna i förbränningsrummet. Problemet med stegad förbränning är den syrefattiga miljö som skapas vid pannväggarna, denna brist på syre förhindrar att skyddande oxidskikt kan skapas på panntuberna och aggressiva kemikalier som klor och svavel kan angripa metallen i tuberna. I detta examensarbete har möjligheten undersökts att elda med högre luftfaktor i brännarplanen samtidigt som acceptabla kväveoxidhalter erhålls. I huvudsak har parametrarna antal brännare (effekt), brännarkonfiguration och tertiärluftflöde undersökts. Brännarkonfigurationerna har ändrats så att förbränningen förskjutits uppåt eller nedåt i pannan och tre olika värden på antal brännare och tertiärluftflöden i brännarna har undersökts. Försöken som har utförts på pannan har planerats med hjälp av statistisk experimentell design och resultaten har utvärderats med hjälp av multivariat dataanalys. Undersökningarna visar att det med optimering av förbränningen går att sänka kväveoxidutsläppen och jämna ut temperaturprofilen över panntvärsnittet. Därmed skulle en luftfaktor som är skonsam för panntuberna kunna användas utan att öka kväveoxidutsläppen. Störst inverkan på utsläppen av kväveoxider har bränsle, effekt och luftfaktor. O 2 efter pannan är också viktig att hålla låg. Indikationer finns på att en brännarkonfiguration som medför att förbränningen flyttas längre ned i pannan är fördelaktig. Detta skulle sänka temperaturen och temperaturskillnaden i rökgastvärsnittet, samtidigt som lägre NO-halt erhålls. Då temperaturprofilen hos rökgaserna visade sig vara en viktig parameter i flera av analyserna, och dessutom är en viktig faktor för att effektivisera sekundära NO-reduceringsåtgärder, borde det i fortsatta försök undersökas hur denna kan jämnas till. Detta kan göras genom att temperaturprofilen hos den akustiska pyrometern används som responsvariabel och brännarkonfigurationen och luftflöden undersöks för olika effekter med statistisk experimentell design och multivariat dataanalys. 4

5 Abstract To reduce the emission of nitrous oxides the combined power and heating plant at Vattenfall AB Värme Uppsala has been rebuilt to use air staging in the combustion process. This has however led to problems with corrosion of boiler tubes in the furnace. The problem with air staging is the low oxygen content of the flue gases in the furnace. The lack of oxygen prevents the build up of protecting oxide layers on the boiler tubes and aggressive chemicals like chlorine and sulfur can then corrode the metal in them. In this thesis the possibility to use a higher stoichiometry in the burners is investigated while acceptable levels of nitrous oxide are maintained. Three parameters have been varied, number of burners (output), configuration of the burners and the flow of tertiary air. The configuration of the burners has been varied in a way so that the combustion process is moved up and down in the furnace and three different flows of tertiary air and three different number of burners have been tested. Statistical design of experiments has been used to plan the test runs. Evaluation of the results was done with multivariate data analysis. The results show that the combustion process can be optimized to lower the formation of NO and that a higher stoichiometry could be used. The largest contribution to formation of NO is type of fuel, output and stochiometry. The concentration of O 2 in the flue gases after the furnace is also important to minimize. Indications that a lower configuration of the burners is favorable can be seen. This will lower the temperature and temperature cross-sectional difference in the flue gas and give lower NOlevels. The profile of flue gas temperature is an important parameter in some analyses, and is important for good performance from secondary actions to reduce the levels of nitrous oxide. This means that further investigations should be made to evaluate how to even out the temperature profile. This can be done by using the acoustic pyrometer as response variable, while burner configuration and airflows are investigated for different effects. The results could then be evaluated with multivariate data analysis. 5

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har problem med korrosion på panntuberna i eldstaden uppstått på kraftvärmepannan vid Vattenfall AB Värme Uppsala. Detta tros bero på att anläggningen byggts om för att eldas understökiometriskt, vilket innebär att en mindre andel luft tillförs i brännarplanen och istället tillsätts luft genom en så kallad over fire air, OFA. Detta har medfört att kväveoxidhalterna minskat till mellan mg/mj men övergången till stegvis förbränning innebär också att syrehalten minskat i förbränningsrummet och en reducerande miljö skapas. Denna reducerande miljö bryter ned det skyddande magnetitskikt som finns på panntuberna i eldstaden och till följd av detta accelererar avverkningsgraden på dem. Pannan har även kört vid mycket höga laster vilket kan förhöja korrosionshastigheten. För att undersöka den understökiometriska förbränningens inverkan på den kemiska miljön vid panntuberna utförde Vattenfall Utveckling AB 2004 en mätning av CO-halten nära pannväggen [1]. De höga CO-halterna som uppmättes tyder på en reducerande miljö vid eldstadspanntuberna. Den ökande avverkningsgraden på panntuber har inneburit att delar av pannväggarna fått bytas ut och att antalet driftstopp till följd av panntubsläckor har ökat. Detta är mycket kostsamt. De största korrosionsproblemen har lokaliserats till områden runt brännarna, främst runt brännarna på 50- och 70- planen. Under sommaren 2004 byttes stora delar av pannväggarna runt brännarna på 50- och 70-planen samt runt brännarna på 60-planet. Sidoväggarna verkar klara sig bättre och har påverkats mindre av korrosion [2]. Efter en utredning om att eventuellt bygga ett nytt kraftvärmeverk, beslutades i maj 2004 att pannan ska rehabiliteras för 15 års fortsatt drift. Detta ska ske på ett sätt som ger pannan motsvarande miljödata som en nybyggd panna. För att genomföra detta startades ett rehabiliteringsprojekt. Inom det planeras installation av ett nytt styrsystem och nya brännare för att bättre kunna reglera pannan då de gamla brännarna är slitna och fungerar dåligt. För att få miljödata jämförbara med moderna pannor ska en katalysator installeras för att reducera kväveoxidutsläppen. Inom rehabiliteringsprojektet finns en grupp som utreder förbränningsoptimering och panntubskorrosion, detta examensarbete utförs som en del av denna utredning. Målsättningarna denna grupp har satt består av sju punkter. Mindre än 1 % väggnära CO i eldstaden i snitt Inga enskilda punkter med mycket höga CO-värden väggnära i eldstaden Temperaturskillnaden innan överhettarna ska vara mindre än 200 C Maxtemperaturen innan överhettarna ska vara lägre än 1500 C 5 % vatteninsprutning i högtrycksöverhettaren Stödja övergripande NO x -mål för rehabiliteringsprojektet på 15 mg/mj ut i skorstenen efter katalysator genom att optimera NO-bildningen primärt Kostnadsbedöma konsekvenserna av driftoptimeringen fram till revisionen Syfte Syftet med examensarbetet är att undersöka om pannan kan köras med högre luftfaktor i brännarna än i nuläget samtidigt som acceptabla värden på kväveoxidutsläpp erhålls. Detta ska göras för att minska korrosionshastigheten på panntuberna i eldstaden. Samtidigt ska även möjligheten undersökas att sänka temperaturen innan överhettarna och jämna ut temperaturprofilen. 1.3 Målsättning Målet med examensarbetet är att hitta en luftfaktor i brännarna som ger en tillräckligt låg CO-nivå vid panntuberna. Vid denna luftfaktor ska sedan förbränningen optimeras. Undersökningen ska utföras genom att med hjälp av experimentell design och multivariatanalys utvärdera om luftmängder, brännarkonfiguration vid en viss effekt kan optimeras för att minska bildandet av NO, jämna ut temperaturprofilen i rökgaserna och öka andelen effekt som tas upp i pannväggarna för att ej behöva spruta in kylvatten i överhettarna. 6

7 2 Anläggningen Pannan byggdes 1973 som oljeeldad kraftvärmepanna. Valet av olja som bränsle var dock inte bra då oljepriset steg, därför konverterades pannan 1985 till fastbränslepanna. Detta gjordes genom att 13 pulverbrännare installerades och pannan förlängdes nedåt där ett system för att ta hand om den större mängden bottenaska byggdes. Bränslebehandlingslinjen som byggdes anpassades för torv och kol som ansågs tillräckligt energirika och prisvärda. Målet var att behålla pannans kapacitet på drygt 500 MW termisk effekt efter ombyggnad. Primär NO-bildning angavs då av tillverkaren till mellan mg/mj. Pulverbrännarna som installerades är av låg-no x typ och kommer från Burmeister & Wein. De är uppbyggda med ett bärluftflöde i mitten där bränslet förs in, utanför sitter primär-, sekundär- och tertiärluftsregister. Om så önskas kan brännarna även köras på olja, vilket utnyttjas då problem med fastbränslehanteringen uppstår. Pannan kördes under dessa förutsättningar fram till 1997, då en kväveoxidavgift på 40 kr/kg [3] gjorde att driftskostnaden blev för hög även då stegad förbränning användes i själva brännarna. Ombyggnationer gjordes därför detta år för att kunna elda hela eldstaden med stegad förbränning. Det vill säga att brännarna eldas med ett underskott av syre och luft tillsätts i toppen av eldstaden. I pannan finns även en SNCR- anläggning (Selective Non Catalytic NO x Reduction) som doserar urea eller ammoniak för att reducera kväveoxiderna, urea vid låg effekt och ammoniak vid hög. Reduceringsgraden i denna är betydligt lägre än i andra motsvarande anläggningar. Detta tros bero på den ojämna temperaturprofil rökgaserna har vid doseringen där en viss del av rökgaserna har en temperatur som ligger utanför de temperaturgränser som gäller för kväveoxidreduktion med urea och ammoniak. Ovanför förbränningsrummet sitter en akustisk pyrometer, som beräknar en temperaturprofil över panntvärsnittet genom att analysera ljudhastighetens variation i rökgaserna mellan 8 olika mätpunkter placerade på pannväggen. Resultatet från denna presenteras i form av en konturplot på en datorskärm i kontrollrummet. På denna syns oftast att temperaturen är betydligt högre på pannans högra sida. Pannan är en Benson genomströmningspanna utrustad med en turbin med hög- och lågtrycksdel. Mellan låg- och högtrycksdel finns mellanöverhettning. Nedre delen av pannan är insprängd i berget eftersom pannan inte fick byggas högre än en viss höjd av estetiska skäl. Detta medför att då pannan konverterades till pulvereldning, fick bränsleberedningen inte plats i anslutning till pannan. Den finns istället i en separat byggnad och pulvret transporteras pneumatiskt till brännarna. De 13 brännarna är placerade i 5 nivåer med 9 brännare på framsidan och 4 på baksidan. Brännarplanen kallas 40, 50, 60, 70 och 80, brännarna är sedan numrerade efter vilket plan de sitter på. Brännarplan 40, 60 och 80 har tre brännare var. Plan 50 och 70 har två. Hur planen är placerade syns i Figur 1. Under en ombyggnad 1998 togs tertiärluftkanalerna från brännarna på 50- och 70-planen samt brännare 61 till de nya OFAportarna som byggdes då. Det betyder att dessa brännare nu saknar tertiärluft. 7

8 Figur 1. Skiss av pannan sedd från sidan. På plan 40, 60 och 80 sitter 3 brännare var och på plan 50 och 70 sitter Bränsle Torvbränslet som används kommer med containrar på tåg till kraftvärmeverket. Inuti containrarna lagras bränslet i brickettform för att minska risken för självantändning, som kan ske med torvbränsle. I början av bränslelinjen tippas torven från containrarna på ett band som leder in till två kvarnar. Från dessa två kvarnar blåses det finfördelade pulvret till två separata bränslelinjer. Bärgasen som transporterar bränslepulvret består av rökgaser från oljebrännare för att hålla ned syrehalten i bärgasen och att torka bränslet. Om syrehalten blir för hög kan bränslet ta eld i transportledningarna. Bränslepulvret lagras sedan i två doserbehållare, som i sin tur förser de olika brännarna med bränsle. Doseringen av bränsle sker med cellmatare, en för varje brännare. De bränslen som främst används är torv från vitryssland och torv från Härjedalen Mineral AB med 30 % träinblandning. Även en separat anläggning för träinblandning testades under våren

9 3 Teori 3.1 Kväveoxider Kväveoxider bildas vid förbränning av organiskt material med luft. En del av kväveoxidutsläppen i Sverige kommer från industriella förbränningsanläggningar, men största delen kommer från transportsektorn som står för drygt hälften av utsläppen. Även småskalig förbränning står för en större del än utsläppen från industrianläggningar [4]. Kväveoxidutsläpp orsakar försurning och övergödning av mark och vatten. I städer är de en orsak till marknära ozon och dålig luft [3]. Kväveoxiderna som bildas vid förbränning är till största delen kvävemonoxid, NO. NO är också den gas som mäts i rökgaserna. Då största delen av NO sedan omvandlas till NO 2 då det kommer ut i atmosfären [6], omräknas utsläppen till NO 2 -ekvivalent för kontroll av mängden utsläpp. Som sammanfattande ord för alla kväveoxider brukar förkortningen NO x användas. Kväveoxider bildas av kväve från två olika källor. Dels från det kväve som är bundet i bränslet och dels från kvävgas i förbränningsluften. Skillnaden mellan de två kvävekällorna är bland annat hur hårt bundna kväveatomerna är. Eftersom det krävs mer energi för att bryta N 2 -bindningar, bildas termisk NO först vid högre temp, medan kväve som är bundet i bränslet lättare oxideras [6]. I en förbränningsanläggning kan kväveoxider från dessa två kvävekällor bildas genom flera olika mekanismer, termisk NO, prompt NO samt oxidering av kvävet i bränslet [6] Termisk NO Kväveoxider bildas från luftens kväve som följd av förbränning vid höga temperaturer. Kväveoxiderna bildas dock inte direkt från syrgas och kvävgas eftersom syrgasmolekylen inte klarar att bryta den starka bindningen mellan kväveatomerna i kvävgas. Istället sker reaktionen som en kedjereaktion som initieras av en syreatom och en kvävgasmolekyl [6,7,8], se ekvation 1 och 2 N + O NO+ N N O NO + O 2 (1) + 2 (2) Detta fenomen kallas för Zeldovich mekanism efter upptäckaren. Det har även visat sig att vid understökiometriska förhållanden då syrets oxiderande verkan minskar, reagerar kvävet med hydroxidradikaler enligt ekvation 3. N OH NO + H + (3) Då även denna reaktion räknas in är mekanismen känd som den utökade Zeldovich mekanismen. Termisk NO bildas endast i små mängder vid temperaturer under 1400 C, men stegrar snabbt då temperaturen stiger över 1600 C. För att minska bildningen av termisk NO bör ojämna temperaturprofiler undvikas, luft till brännare bör tillsättas så en lång flamma med bra värmestrålning bildas. Även att minska luftöverskottet minskar bildandet av termisk NO då reaktionen i ekvation 3 inte sker lika lätt som reaktionen i ekvation 2 [6,8] Prompt NO Vid förbränning kan även kväveoxider bildas genom att kvävgas reagerar med kolväteradikaler enligt ekvation 4. N + CH HCN + N 2 (4) HCN och N kan sedan reagera vidare om syre finns närvarande. Detta sker oftast genom förloppet som beskrivs i ekvation 5. HCN HCO NH N + O + H + H + O, + OH NO 2 (5) 9

10 Bildandet av prompt NO är en snabb reaktion som sker då förbränningen är ofullständig. Andelen prompt NO är större i understökiometriska kalla flammor med kort uppehållstid. Detta beror på att temperaturberoendet för denna mekanism inte är så stort och den höga reaktionshastigheten. Andelen prompt NO är dock relativt liten, ca 5 % av totala kväveoxidhalten [6] Bränsle NO Då bränslet upphettas frigörs delar av dess kväveinnehåll och bildar föreningar som HCN och NH 3. Om syre finns tillgängligt kan dessa vidareoxideras till NO. Detta kallas bränsle-no. Bränsle-NO är inte starkt beroende av temperaturen, men däremot har luftfaktorn en betydande effekt på mängden NO som bildas från bränslets kväve. För kväverika bränslen har bränslekvävet en stor inverkan på NOhalten. I ett pulvereldat kolkraftverk kan upp till 80 % av kväveoxiden bildas från bränslekväve [6,7] Reduktion av NO på oförbränt kol I förbränningsprocessen kan partiklar av oförbränt kol bildas. Dessa kolrester kan i vissa situationer hjälpa till att reducera NO till N 2. Processen är komplicerad och har ännu inte helt förklarats. Vid temperaturer under 950 K bildas N 2 och CO 2 från NO och kolet, vid högre temperaturer bildas också CO [7]. 3.2 Stegad förbränning Kväveoxidbildningen kan reduceras betydligt om förbränningen sker vid understökiometriska förhållanden. Alla de tidigare beskrivna mekanismerna för kväveoxidbildning minskar då i omfattning. Detta sker genom att andelen tillgängligt syre i förbränningen minskar och temperaturen i flamman sänks [9,10,11]. Att uppnå denna stegade förbränning kan ske på två sätt, stegad lufttillförsel och stegad bränsletillförsel Stegad lufttillförsel Fördelarna med en låg luftfaktor utnyttjas i förbränning med stegad lufttillförsel. Då körs brännarna med en bränslerik flamma, vilket skapar ett underskott av syre. Rökgaserna från denna flamma innehåller en stor del oförbränt material och CO, därför tillsätts luft ovanför brännarna genom OFA för att slutförbränna dem. Några problem som kan uppstå vid sådan stegad lufttillförsel är att den kemiska miljön blir aggressiv och korrosion uppstår på panntuberna i eldstaden [12,13]. Andelen oförbränt material i rökgaserna kan även öka, vilket kan ställa till med problem med större mängder aska och sänka verkningsgraden då bränslet utnyttjas sämre. För att minska korrosionsproblemen som kan uppstå kan luft tillsättas nära pannväggen vid brännarna för att på så vis lokalt höja syrehalten vid väggen [14] Stegad bränsletillförsel En annan metod att skapa en reducerande miljö är att tillsätta ett sekundärt bränsle ovanför förbränningen av huvudbränslet. Det sekundära bränslet kan vara t.ex. naturgas och motsvara ca % av totala energimängden. Huvudbränslet förbränns med luftöverskott och stökiometrin, förhållandet mellan luft - och bränslemolekyler, sänks sedan genom att det sekundära bränslet tillsätts ovanför huvudbränslets flammor. Då stökiometrin sänks kan NO omvandlas till N 2 genom en kedjereaktion som initieras av kolväteradikaler se ekvation 6 [6]. NO CH i HCN + O, + OH H i NCO + NO N 2 (6) För att sedan slutförbränna rökgaserna tillsätts luft genom OFA. Nackdelen med denna typ av konstruktion är att den kan kräva hantering av två olika sorters bränsle vilket kan vara kostsamt och problematiskt. Dessutom blir konstruktionskostnaden högre då systemet blir mer komplicerat med ett extra bränsle och att större utrymme krävs för att även det andra bränslet ska hinna slutförbrännas samt att den understökiometriska miljön kan orsaka korrosionsproblem [8] 3.3 Korrosion vid understökiometriska förhållanden Då driftförhållandena ändras från ett syreöverskott till ett syreunderskott kommer den kemiska miljön i pannan ändras radikalt. Luftöverskott i brännarna innebär att miljön närmast panntuberna är 10

11 oxiderande. Under sådana förhållanden bildas oxidskikt av Fe 3 O 4 (magnetit) och Fe 2 O 3 (hematit), på metallytan. Dessa oxidskikt växer snabbt i början, men då skiktet tjocknar saktas oxidationstakten ned och hindrar metallen från att oxidera vidare. Att tillväxttakten avtar och inga korrosionsproblem uppstår beror på att dessa oxidskikt är hårda och diffusionshastigheten genom dem är låg, vilket gör det svårt för kemikalier från rökgaserna att komma i kontakt med metallen i pannväggarna [19]. Korrosionsproblem har även uppstått vid flera andra liknande anläggningar som använder sig av understökiometrisk miljö i eldstaden. Andra rapporter har skrivits om korrosionsproblemen, bland annat har arbete gjorts av, Davis et al. [15], där korrosionsmekanismerna hos klor och svavel undersöks vid understökiometriska förhållanden. Där dras slutsatsen att hög klorhalt i bränslet kan öka korrosionstakten vid reducerande förhållanden. Att mäta korrosionshastigheten online har undersökts av Davis et al [16], där framkommer att möjligheter finns att kontinuerligt mäta korrosionshastigheten online med en korrosionsprob. Med tanke på det svavelrika bränslet och klorhaltiga beläggningsprover tagna i samband med examensarbete av Ulrika Farnebäck [17] kan misstänkas att två typer av korrosion dominerar vid panntuberna, en orsakad av svavel i reducerande miljö och en orsakad av klor Klorinducerad korrosion Klor skapar korrosion genom att klorgas diffunderar genom oxidskiktet in till metallen. Där är syrepartialtrycket lågt och kloren kan reagera med järnet i panntuberna enligt ekvation 8. Fe + (8) Cl 2 FeCl 2 Det FeCl 2 som bildas har vid höga temperaturer ett tillräckligt högt partialtryck för att diffundera igenom oxidskiktet ut till en syrerikare miljö. Där kan järnkloriden i sin tur omvandlas till Fe 2 O 3, hematit. Kloren frigörs och kan försvinna med rökgaserna, men en liten del kan diffundera in i oxidskiktet igen och genomgå samma cykel en gång till. Korrosionen hämmar till viss del sig själv då oxidskiktet av Fe 2 O 3 försvårar för klor att diffundera in till metallytan igen [18,19] Svavelinducerad korrosion Torvbränslet och kolet som eldats i pannan har relativt höga svavelhalter jämfört med t.ex. träbränsle. Vid förhållanden med högt syreöverskott omvandlas svavlet till SO 2 och SO 3 i förbränningen. Dessa är oftast mindre korrosiva i högtemperaturmiljö än vad H 2 S är, som bildas vid understökiometriska förhållanden. Vid kraftigt reducerande förhållanden kan svavlet från bränslet reagera med järnet och bilda FeS istället för Fe 3 O 4 och Fe 2 O 3 som finns i de oxidskikt som bildas vid syrerika förhållanden. Denna FeS är porösare mjukare och betydligt sämre än magnetit och hematit på att skydda den underliggande metallen [13,15]. Följden av att detta porösa skikt bildas blir att korrosionen inte hindras lika effektivt som vid bildandet av ett oxidskikt och kan därför fortsätta. Även andra korrosionsmekanismer än de från svavel har större möjlighet att ske då det skyddande oxidskiktet ej byggs upp. 11

12 3.4 Statistisk experimentell design En förbränningsanläggning som denna är väldigt komplicerad och mätsystemen ger väldigt stora mängder data i form av mätvärden från ett stort antal variabler. Detta innebär svårigheter att få en överblick då mätdata ska analyseras och vilka mätområden som är intressanta. Ett vanligt sätt att optimera en process är att koncentrera sig på en variabel i taget, men denna metod kräver oftast många försök och det är inte säkert den optimala punkten hittas. Ett exe mpel på detta kan ses i Figur 2, där hittas en optimal punkt först för variabel 1. Detta variabelvärde används sedan för att optimera variabel 2. Den punkt som hittas stämmer dock inte överens med den optimala punkten som kan hittas om variablerna optimeras tillsammans. Figur 2. Exempel för att beskriva nackdel med att inte optimera fler variabler samtidigt. Om en variabel först optimeras och det optimala värdet för denna väljs för att optimera nästa kan den gemensamma optimala punkten missas. Ett korrekt sätt som tar hänsyn till alla parametrar samtidigt är att använda sig av statistisk experimentell design. Med denna metod kan flera variabler varieras i en försöksplan så att hela testintervallet undersöks med avseende på en eller flera responser. Experimentell design kan delas in i tre delar, screening, optimering och robusthetstest. Screening används som ett första steg i den experimentella designen, där används ofta många variabler och antalet försök är få i förhållande till antalet variabler. Syftet är att hitta vilka av dem som är viktigast för processen och att se om flera variabler samverkar. Vid optimeringen används de variabler som screeningen visade var viktigast. Syftet är att kunna prediktera responsvariablers värde för alla möjliga kombinationer av inparametrarna inom det område modellen beskriver och att hitta en optimal punkt däri. Ett robusthetstest är det sista som görs i experimentell design. Detta görs för att se till att modellen är tillräckligt stabil och inte är känslig för små fluktuationer i inparametrarna. Alla steg är inte alltid nödvändiga för en analys med experimentell design, ibland kan screeningen ge tillräckligt bra resultat för att de övriga stegen kan utelämnas [20]. 12

13 I en experimentell design används vanligtvis två försöksnivåer, en sådan av typen full faktoriell design i 2 nivåer med 3 variabler förklaras grafiskt i Figur 3 [20]. Figur 3. Illustration av full faktoriell design med 3 faktorer och 2 nivåer. Cirklarna markerar var i det tredimensionella rummet mätpunkterna ska väljas. betyder att variabeln har ett lågt värde, 0 betyder centrerat och + högt värde. Denna uppställning ger 11 mätpunkter och sambandet mellan responsvärdena och variabelinställningarna i försöksplanen kan beräknas. Tack vare de tre centrumpunkterna kan icke - linjära samband detekteras och reproducerbarheten i resultaten utvärderas. För att analysera mätpunkterna som erhålls från designmatrisen används ofta programvara utvecklad för ändamålet, men experimentell design kan även användas då mätdata ska samlas in för att analyseras med multivariat dataanalys. Viktigt att tänka på i en experimentell design är att variera variablerna inom ett intervall som är relevant. För små intervaller kan missa punkter som är intressanta eller ge för liten inverkan på responsvariabeln. 3.5 Multivariat dataanalys Då en experimentell design gjorts för de viktigaste variablerna krävs ett kraftfullt analysverktyg för att kunna utvärdera mätvärdena. I detta läge vill man kanske också ta med variabler som inte varit med i den experimentella designen, vilket kan ge stora datamängder med många variabler och observationer. Stora mängder data är ofta svåra att analysera och det är svårt att veta vilka variabler som inverkar starkast på resultatet. Ett sätt att lösa detta problem är att använda sig av multivariat dataanalys, som kan hantera stora mängder data och många variabler samtidigt. I multivariat dataanalys skapas en modell, som beskriver samband mellan variabler med hjälp av ett antal latenta variabler. En latent variabel har en direkt koppling till de riktiga variablerna som undersöks, eftersom de latenta variablerna fås genom att vikta ihop originalvariablerna. De latenta variabler som används i en multivariatanalys skapas så att de beskriver spridningen av mätdata så bra som möjligt. Beroende på egenskaperna hos mätdata beräknas ett antal latenta variabler i modellen. På detta sätt kan mätdata med stora mängder data och många variabler beskrivas med ett fåtal latenta variabler. Inom multivariat dataanalys finns flera olika projektionsmetoder två sådana är PCA och PLS PCA PCA är en för kortning för Principal Component Analysis och byggs upp av latenta variabler. För att bilda de latenta variablerna som bygger upp PCA-modellen beräknas den riktning vilken data sprider sig mest. Detta kan beskrivas som att alla mätvärden finns i ett K-dimensionellt rum där K är antalet variabler. I detta rum kan den riktning vilken data sprider sig mest i hittas med hjälp av minsta kvadratmetoden. Denna riktning får då representeras av en vektor kallad principalkomponent 1. I Figur 4 förklaras principen för tre variabler. Varje mätvärde kan då projiceras på denna komponent, och projiceringens avstånd från origo får ett värde som kallas score. Varje variabel får också ett 13

14 loadingvärde. Detta loadingvärde representerar vinkeln mellan variabelns värdeaxel och principalkomponenten enligt ekvation 7. På så vis får varje mätpunkt ett scorevärde från varje komponent och variablerna ett loadingvärde. p = cosθ (7) Vinkeln θ i ekvation 7 visas för variabel X 3 i Figur 5 Figur 4. Principalkomponent 1 och förklaring av scorevärde i ett koordinatsystem med 3 variabler. Figur 5. Illustration av vinkeln q som används i formel 6 för beräkning av loadingvärde. Denna vinkel i figuren motsvarar loadingvärdet för variabel X 3. 14

15 Modellen kan sedan utökas med flera principalkomponenter. Den andra principalkomponenten ska vara ortogonal mot den första och får den riktning där den beskriver den största variationen hos mätdata. Då två principalkomponenter plottas mot varandra kan olika grupperingar framträda tydligt. Som exempel skulle mätpunkter från olika bränslen kunna synas som grupperingar i plotten. Att plotta principalkomponenter mot varandra kan även ge viktig information om hur en process fortskrider. Det kan vara svårt att följa en process genom att se på många olika parametrar var för sig, men om de sammanfattas i en tydlig bild kan man lättare se om problem är på väg att uppstå. För att få en uppfattning om hur bra komponenten beskriver data används parametern goodness of fit, R 2 och goodness of prediction, Q 2. R 2 är ett mått på hur bra en komponent kan beskriva indata till modellen. Q 2 är istället ett mått på hur bra modellen kan prediktera värden som inte ingår i modellen. Utifrån sättet de beräknas på kommer R 2 alltid vara större än Q 2. R 2 är en parameter som alltid kommer att öka med fler komponenter, ökningen avtar dock ju fler komponenter som beräknas. Q 2 däremot kommer endast att öka till ett visst värde där den sedan sjunker [21] PLS Ett kraft fullt verktyg för att undersöka hur ett antal responsvariabler beror av ett antal inparametrar är projections to latent structures by means of partial least squares, PLS. PLS använder sig som PCA av latenta variabler för att bygga modeller som beskriver mätdata. Skillnaden är att data delas upp i två block, prediktioner och responser, eller X-variabler och Y- variabler. De latenta variablerna bildas från både X- och Y-matrisen så att de beskriver varianser så bra som möjligt, samt med så bra korrelation som möjligt mellan blocken. Mätpunkterna projiceras sedan ned på de två komponentvektorerna och får därmed scorevektorer, t 1 för X-matrisen och u 1 för Y- matrisen. Principen visas för tre X-variabler och tre Y-variabler i Figur 6a och b. Figur 6a och b. Till vänster ses X-data för observationer insatta i ett tredimensionellt koordinatsystem och komponenten t1. Till höger ses Y-data för observationerna i ett tredimensionellt koordinatsystem med komponenten u1. 15

16 Korrelationen mellan scorevärdena t och u för de olika observationerna kan visas i ett diagram, se Figur 7. Där har observationerna plottats efter de scorevärde de får från de två blocken. Om nu nya värden ska predikteras med hjälp av modellen beräknas först scorevärdet t genom att X-mätvärdena för den nya observationen projiceras på komponenten t1 i Figur 6a. Detta t-värde kan sedan ge ett u-värde genom korrelationen mellan u1 och t1 som visas i Figur 7. Detta u-värde kan sedan sättas in i Y- matrisen som visas i Figur 6b, där värden för y1, y2 och y3 erhålls [21]. Figur 7. Sambandet mellan scorevärdena u och t för de olika observationerna. Precis som för PCA kan score- och loadingplottar göras även för PLS och på så vis hitta samband i data. För att på ett tydligt sätt se hur viktig en X-variabel är för att beskriva en Y-variabel kan en VIPparameter beräknas. VIP står för variable influence on projection och beskriver hur mycket en X- variabel bidrar till modellen [21]. VIP-parametern är alltid positiv och som tumregel kan sägas att ett värde över 1 innebär att X-variabeln är väsentlig för att beskriva en Y-variabel. Att en X-variabel beskriver responsvariabeln behöver dock inte alltid betyda att ett verkligt fysiskt samband finns, därför bör dessa tolkas kritiskt så att inte oväsentliga parametrar får bestämma utseendet på modellen. Som exempel kan sägas att både SO 2 -halten och NO-halten påverkas av O 2 -halten. I en modell utan O 2 som variabel skulle det kunna se ut som SO 2 är en viktig parameter för NO-bildning, vilket det inte behöver vara. För att tydliggöra resultaten från modellen kan de latenta variablerna räknas om till regressionskoefficienter enligt ekvation 9. Y = 1 y + XBPLS + F (9) B PLS i ekvationen är matrisen med regressionskoefficienterna, F är residualmatrisen och 1 y kommer från förbehandlingen av data. Dessa regressionskoefficienter beskriver hur X-variablerna inverkar på responsvariablerna. En positiv koefficient betyder att variabeln ger ett positivt bidrag till responsen och en negativ koefficient ger ett negativt bidrag. Hur stor koefficienten är speglar hur starkt variabeln inverkar på responsen. Fördelen med regressionskoefficienter är att responsen beskrivs med en enhetlig vektor med information om varje responsvariabel, istället för flera vektorer med vikter. Nackdelen är att information om korrelationen mellan responsvariablerna försvinner [21]. Även för PLS beräknas R 2 - och Q 2 -värden för komponenterna i modellen. I detta fall erhålls R 2 -värden för både X- och Y-komponenterna, R 2 X och R 2 Y Skalning Då PCA och PLS använder sig av spridningen i data för att hitta riktningen för principalkomponenterna är det viktigt att skala värdena så att alla variabler får lika stor möjlighet att inverka på modellen. En variabel som har stort mätintervall har också en stor varians, medan en variabel som har litet 16

17 mätintervall får en mindre varians. Detta kan åtgärdas genom att alla mätvärden divideras med standardavvikelsen för variabeln. Efter detta har alla variabler samma varians. Denna metod kallas UVskalning [21] Medelvärdescentrering Nästa steg i förbehandlingen av mätdata är medelvärdescentrering. Detta innebär att ett medelvärde för varje variabel beräknas. Detta medelvärde subtraheras sedan från alla mätvärden. Efter detta ligger alla variabler centrerade runt nollpunkten, detta görs för att underlätta tolkningen av modellen [21] Tolkning av resultat från score- och loadingplottar I score- och loadingplottar presenteras mycket information, men den kan vara svår att hitta. I en scoreplot plottas scorevärden för de olika observationerna från två olika komponenter, oftast komponent 1 och 2. Tolkar man en scoreplot för sig själv kan man se om någon observation sticker ut väldigt mycket från resten av observationerna, en avvikare. Dessa avvikare kan uppstå vid mätfel, eller på grund av att observationen på något sätt inte är representativ för resten av data. Det finns olika klasser av avvikare, moderata och starka. Starka avvikare hittas lättast i en PCA -analys medan moderata kan upptäckas då residualmatrisen inspekteras. Denna granskning av residualerna kan i programvaran Simca göras med DmodX- och DmodY-diagram. Starka avvikare bör tolkas och därefter eventuellt tas bort för att förbättra modellen, medan moderata avvikare vanligtvis tas bort. Från data med ett stort antal observationer kan grupperingar uppstå i scoreplotten. Dessa är intressanta då de tillsammans med loadingplotten kan ge information om vad som är specifikt för just observationerna i grupperingen [21]. Loadningplotten visar hur stor inverkan variablerna har på de olika komponenterna i modellen. Där kan ses vilka variabler som korrelerar väl med varandra, eftersom de som ligger nära varandra i plotten korrelerar med varandra. Tolkning av resultat från multivariatanalys kan göras geometriskt genom att kombinera score- och loadingplottar. I Figur 8 presenteras en score- och en loadingplot från en PCA-modell. För att se hur en observation förhåller sig till responserna dras en linje som korsar observationen i fråga och origo på scoreplotten. En lika linje med samma lutning dras sedan i loadingplotten. Punkterna från variablerna i loadingplotten projiceras sedan ned på linjen. Avståndet från origo speglar sedan hur stor inverkan variabeln har på observationen. Är variabel och observation på samma sida om origo är sambandet positivt, är de på olika sida är sambandet negativt. På samma sätt kan observationer och variabler jämföras i en PLS-modell, där kan även X-varibler och responsvariabler jämföras i loadingplotten [21]. Figur 8. Förklaring hur score- och loadingplottar tolkas. I vänstra bilden skapas en linje genom observationen och origo scoreplotten. En linje med samma lutning skapas sedan i loadingplotten. För att se hur variablerna inverkar på observationen projiceras variablerna ned på linjen. Längre avstånd från origo betyder större inverkan. 17

18 4 Metod och Utförande Undersökningarna är indelade i två separata delar, en då väggnära CO mäts och en förbränningsoptimeringsdel. Mätningarna utfördes under februari och mars I den första försöksomgången gjordes mätningar där luftfaktorn varierades vid konstant effekt. Vid detta tillfälle mättes väggnära CO. Utifrån resultat från denna mätkampanj bestämdes att fortsatta försök skulle göras med en luftfaktor på 0,76. Vid denna luftfaktor ansåg man att medelhalten av CO skulle ligga vid cirka 1 % och kväveoxidhalterna skulle vara acceptabla. Under denna första försöksomgång tycktes ett samband finnas mellan tertiärluftsflödet och parametrarna väggnära CO och kväveoxid. Enligt tillverkarens specifikationer ska tertiärluften inte användas vid eldning med fastbränsle men för att utreda om detta kunde vara fördelaktigt utformades en ny försöksplan där luftfaktorn hölls konstant medan antal brännare, tertiärluftflöde och brännarkonfiguration varierades. Vid försöken samlades data från tre olika källor. Från anläggningens processdatabas PDB, från en separat databas för flöden och temperaturer i pannan, SLAG MOD samt från mätutrustningen som mätte väggnära CO. Undersökningarna inriktades på att se hur primär NO bildas, därför var SNCR-anläggningen ej i drift under försöken. Då försöken gjordes instruerades driftpersonalen om hur de skulle utföras och en person som ansvarade för försöket fanns hela tiden i kontrollrummet så driftpersonalen kunde ställa frågor om något var oklart. Då möjligheterna att göra försök på pannan begränsades av flera faktorer så som för hög eller låg fjärrvärmelast, trasig utrustning med mera fick försöken ofta anpassas efter rådande driftförhållanden. Detta innebär till exempel att det inte gick använda samma bränsle för alla tester vilket hade varit önskvärt för att utesluta att bränsletypen påverkar resultaten. 4.1 CO-mätningar I februari 2005 gjordes en serie mätningar på pannan då luftfaktorn i brännarplanen varierades i tre steg samtidigt som CO-halten mättes vid pannväggen på sju ställen. Två av mätpunkterna var på 40-planet, en vid brännare 41 och en vid brännare 43. En mätpunkt var placerad mellan brännarna på 50-planet, likaså på 70-planet. På plan 60 satt mätpunkterna vid brännare 61, 62 och 63, se Figur 9. Figur 9. Ungefärlig placering av mätpunkter för väggnära CO. Cirklarna visar var brännarna sitter och kryssen var mätpunkterna placerades. Mätserien bestod av 7 mätningar, samtliga vid effekten 100 MW el och bränslet var torv från Härjedalen Mineral AB, HMAB med 30 % träinblandning. Inställningarna för de olika mätningarna presenteras i Tabell 1. För luftfaktorerna 0,70 och 0,78 gjordes två mätningar var och för 0,85 gjordes tre mätningar. Att tre mätningar gjordes i det sistnämnda fallet var för att bättre kunna se reproducerbarheten i mätningarna. 18

19 Tabell 1. Tabell över inställningar och tidpunkt för mätningar av väggnära CO. Nr. Datum StarttidLuftfaktorKonfiguration Bränsle ,85 Alla brännare utom 81, 82 och 83. HMAB 70/ ,70 Alla brännare utom 81, 82 och 83. HMAB 70/ ,85 Alla brännare utom 81, 82 och 83. HMAB 70/ ,78 Alla brännare utom 81, 82 och 83. HMAB 70/ ,70 Alla brännare utom 81, 82 och 83. HMAB 70/ ,85 Alla brännare utom 81, 82 och 83. HMAB 70/ ,78 Alla brännare utom 81, 82 och 83. HMAB 70/30 CO-mätinstrumenten sköttes av personal från Swedpower. Dessa bestod av två olika CO-instrument. Ett för halter upp till ppm och ett för halter upp till 10 %. Även en O 2 -mätare användes, se Tabell 2. Mätdata samlades med fem sekunders intervall under 10 minuter för varje mätpunkt. Mätpunkterna användes alltså en och en efter varandra. Rökgaserna som mättes sögs genom slangar från de sju mätpunkterna till analysinstrumenten där mätpunkterna analyserades var för sig. Tabell 2. Beskrivning av mätinstrument för väggnära CO. Mätgas Mätintervall Märke och modell O % M&C PMA10 CO ppm BINOS CO 0 10% MIAHAK UNOR 6N Utvärderingen av mätdata gjordes genom att medelvärden för de olika mätfallen beräknades och tolkades grafiskt tillsammans med data för NO-halt och luftfaktor, se Figur 11 i resultatdelen. 4.2 Förbränningsoptimering Under mars månad 2005 utfördes 13 mätningar på pannan under vilka mätdata på luftflöden, effekter, temperaturer och miljödata samlades in. För att erhålla så mycket information som möjligt från så få mätningar som möjligt, användes teori för statistisk experimentell design vid försöksplaneringen. Vilka parametrar som skulle ingå i den experimentella designen och hur många de skulle vara valdes genom diskussioner inom projektgruppen. Valen gjordes utgående från förbränningsteori samt resultat från mätkampanjen för mätning av väggnära CO. Bland annat dis kuterades att i större omfattning variera brännarkonfigurationen, detta skulle dock kräva ett stort antal extra mätningar och valdes därför bort. En annan variabel som föreslogs ingå var luftfaktorn. Att variera luftfaktorn är dock väldigt kostsamt då SNCR-anläggningen är avstängd och valdes bort eftersom man ansåg att tillräcklig inforation erhållits från de tidigare mätningarna då halten av väggnära CO undersöktes. Den experimentella designen som valdes är en screening som består av en full faktoriell design med tre variabler i två nivåer, denna ansågs vara en bra kompromiss mellan antalet försök som krävs och hur bra variablerna undersöks. Variablerna som varieras är antalet brännare, tertiärluftflödet samt brännarkonfigurationen. För att komplettera modellen tillkom även två extra mätningar med 7 brännare. Se Tabell 3. Alla variabler varierades i två steg plus en centrumpunkt. Antalet brännare var 5, 7 och 9 för de olika försöken och tertiärluftflödet varierades mellan 0, 4000 och 8000 m3/h. De tre brännarkonfigurationerna som testades var låg, centrerad och hög. Brännarkonfigurationerna presenteras i Figur

20 Tabell 3. Försöksplan för förbränningsanalys gjord med experimentell design. Variabeln X1 är antal brännare, X2 är tertiärluftsflöde och X3 är brännarkonfigurationen. Nr. Datum Tid X1 X2 X3 X1 X2 X3 Bränsle brännare 8000 m3/h låg Vitrysk med 28 % trä brännare 4000 m3/h cent Vitrysk torv brännare 8000 m3/h hög Vitrysk torv brännare 8000 m3/h låg Vitrysk + HMAB 30/ brännare 0 m3/h låg Vitrysk + HMAB 30/ brännare 0 m3/h hög Vitrysk + HMAB 30/ brännare 8000 m3/h hög Vitrysk + HMAB 30/ brännare 0 m3/h låg HMAB 30/ brännare 0 m3/h hög Vitrysk torv brännare 4000 m3/h cent HMAB 30/ brännare 0 m3/h cent HMAB 30/ brännare 4000 m3/h cent HMAB 30/ brännare 8000 m3/h cent HMAB 30/70 Figur 10. Brännarkonfigurationerna för de olika driftfallen. Prickarna motsvarar brännarna på de olika planen. Längst ned ligger 40-planet, sedan i ordning och 70-planen. Svart prick indikerar att brännaren är avstängd. 20

21 4.3 Energibalans mellan pannväggar och överhettare I pannan finns ett system som sprutar in kylvatten i den överhettade ångan då den blir för het. Detta är något man vill slippa eftersom det försämrar elverkningsgraden. Genom att undersöka möjligheten att få en större del av energin att tas upp i pannväggarna kan behovet av kylvatten minska och därmed öka elverkningsgraden. Detta gjordes genom att se hur ändring av brännarkonfiguration och tertiärluftsandel inverkar på energiupptagningsbalansen mellan pannväggar och överhettare. I analysen gjordes responsvariabler som beskriver hur mycket effekt som tas upp i överhettare, pannväggar och kvoten däremellan. Variablerna kallas i analysen för ÖH-entalpi och pannentalpi och beräknades enligt ekvation 10 och 11. ÖH-kvot beräknades som kvoten mellan dessa två enligt ekvation 12. ÖH entalpi = m& C T + C T ) (10) pannentalpi ÖH ( Ånga P, MÖ MÖ P, HÖ HÖ = m& ( C, T + h g) (11) Ånga P vatten ÖH entalpi kvot = pannentalpi Panna ångbildnin (12) I ekvationerna betyder HÖ högtrycksöverhettare och MÖ mellanöverhettare.?t innebär temperaturskillnaden över komponenten. Denna approximation antar att trycket är konstant under uppvärmningen i pannan och överhettarna, även antogs att ångan beter sig som en ideal gas. Detta stämmer inte exakt, men ger ett närmevärde på hur energibalansen ser ut mellan panna och överhettare. Värdena på Cp för de olika fallen togs från tabell [22] och gäller approximativt för det tryck och temperatur som gäller i pannan. C C C P, MÖ P, HÖ P, vatten = 2,2kJ/ kg K = 2,6kJ/ kg K = 5,6kJ/ kg K 4.4 Analys av mätvärden Förutom de variabler som ingår i den experimentella designen registrerades även ett antal andra variabler som användes i den multivariata analysen. Mätserierna kommer från 2 olika databaser. Dels från processdatabasen (PDB) och dels från en databas som är kopplad till programmet Slagmod som analyserar slaggpåslagen i pannan. Mätdata från Slagmod-databasen lagras var 90: e sekund. Därför valdes detta som intervall även för medelvärden som togs från PDB Parametrar De mätserier som användes i analysen presenteras i Tabell 5 i appendix. Denna består av mätserier tagna direkt från databaserna och variabler beräknade från dessa mätserier. Serierna som togs direkt från databaserna valdes ut från en större mängd dataserier och parametrarna som valdes är sådana som tros inverka på förbränningen så som luftflöden och temperaturer. De beräknade parametrarna beskrivs närmare i Tabell 4. För att utvärdera hur brännarkonfigurationen inverkar på NO användes variablerna som beskriver hur stor andel luft som kommer från respektive brännarplan. Eftersom bränslematningen hölls konstant och lika för alla brännare i drift bör denna variabel ge en uppfattning av hur effektfördelningen är mellan brännarplanen. Luftfaktorn analyserades med två olika variabler, lufteffkvot och lufteffkvotbr. Anledningen till detta är att ett visst flöde kylluft alltid finns i de brännare som ej är i drift. Den första, lufteffkvot är det totala luftflödet från alla brännare inklusive kylluft, dividerat med nettouteffekten. Den andra, lufteffkvotbr, är luftflödet endast från de brännare som är i drift dividerat med nettoeffekten. OFA-luften ingår inte i någon av dessa två. Tre variabler som anger vilket bränsle som används lades också in. Denna gjordes genom att andelen trä, vitrysk torv och HMAB-torv lades in i var sin variabel. 21

STIFTELSEN FÖR VÄRMETEKNISK FORSKNING. Predikterande Emissionsmätsystem (PEMS) för emissionskontroll i biobränsleeldade förbränningsanläggningar

STIFTELSEN FÖR VÄRMETEKNISK FORSKNING. Predikterande Emissionsmätsystem (PEMS) för emissionskontroll i biobränsleeldade förbränningsanläggningar l SE9607S30 SVF--5V5 STIFTELSEN FÖR VÄRMETEKNISK FORSKNING OST! Predikterande Emissionsmätsystem (PEMS) för emissionskontroll i biobränsleeldade förbränningsanläggningar Henrik Harnevie, Laszlo Sarközi,

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå

Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 411 Förbränning av förtorkad hästgödsel på gårdsnivå Utvärdering av torkanläggning och förbränningsegenskaper Combustion of dried horse manure

Läs mer

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092

Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige ISSN 1103-4092 Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige RAPPORT U2012:02 ISSN 1103-4092 Förord De schabloner som används idag vad gäller avfallsförbränningens bidrag till växthuseffekten bygger

Läs mer

EXAMENSARBETE. Teknoekonomisk förundersökning av ackumulatortank för Luleå fjärrvärmesystem. Anders Hake 2014

EXAMENSARBETE. Teknoekonomisk förundersökning av ackumulatortank för Luleå fjärrvärmesystem. Anders Hake 2014 EXAMENSARBETE Teknoekonomisk förundersökning av ackumulatortank för Luleå fjärrvärmesystem Anders Hake 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap

Läs mer

Rökgaskondensering och skrubber till vedeldade villapannor

Rökgaskondensering och skrubber till vedeldade villapannor Naturresurs- och lantbruksfakulteten Institutionen för bioenergi Examensarbete i ämnet teknologi Rökgaskondensering och skrubber till vedeldade villapannor Condenser and scrubber, for small wood fired

Läs mer

Utveckling av lastmodell för Uppsala fjärrvärmenät

Utveckling av lastmodell för Uppsala fjärrvärmenät UPTEC STS 14023 Examensarbete 30 hp Juli 2014 Utveckling av lastmodell för Uppsala fjärrvärmenät Ingrid Buddee Abstract Utveckling av lastmodell för Uppsala fjärrvärmenät Development of a load prognosis

Läs mer

Strategier för framtida användning av deponigas på Måsalycke

Strategier för framtida användning av deponigas på Måsalycke ISRN LUTMDN/TMHP-15/5349-SE ISSN 0282-1990 Strategier för framtida användning av deponigas på Måsalycke LUNDS UNIVERSITET Hanna Svemar Examensarbete på Civilingenjörsnivå Avdelningen för Kraftverksteknik

Läs mer

Värmeåtervinning vid papperstorkning

Värmeåtervinning vid papperstorkning Värmeåtervinning vid papperstorkning Undersökning av värmeåtervinningens och torkkåpans kondition vid pappersmaskinens torkparti utfört på SCA Packaging i Obbola Håkan Jonsson Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område

Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område ISRN LUTMDN/TMHP--13/5282--SE ISSN 0282-1990 Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område En förstudie hos Kalmar Energi Jenny Overå Examensarbete Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper

Läs mer

Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker

Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker Produktion av syntetisk diesel från biogas vid Domsjö Fabriker Synthetic diesel production from biogas at Domsjö Fabriker Magnus Hägglund Degree Project in Energy Technology, 20p Energy Technology & Thermal

Läs mer

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar

Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar november 2007 Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar Miljösamverkan Västra Götaland nov 2007 Denna handledning har tagits fram av

Läs mer

LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE

LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE 2014 Scandinavian Waterjet Association Linköpings universitet, IEI Simon Helgesson Rickard Johansson [Roughing with water jet] - a competitive process Linköping, 2014-06-04 LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE i

Läs mer

UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA TILL KRAFTVÄRMEPRODUKTION I STRÖMSUNDS FJÄRRVÄRMENÄT

UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA TILL KRAFTVÄRMEPRODUKTION I STRÖMSUNDS FJÄRRVÄRMENÄT UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA TILL KRAFTVÄRMEPRODUKTION I STRÖMSUNDS FJÄRRVÄRMENÄT Andreas Andersson Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas)

Läs mer

Förbränning av biobränslen. -bildanalysens möjligheter att reducera kväveoxidutsläpp

Förbränning av biobränslen. -bildanalysens möjligheter att reducera kväveoxidutsläpp Förbränning av biobränslen -bildanalysens möjligheter att reducera kväveoxidutsläpp 5056 Förbränning av biobränslen -bildanalysens möjligheter att reducera kväveoxidutsläpp Beställningsadress: Naturvårdsverket

Läs mer

Prognos av framtida inkomster hos CSN:s låntagare

Prognos av framtida inkomster hos CSN:s låntagare Prognos av framtida inkomster hos CSN:s låntagare En jämförande regressionsanalys mellan flera regressionsmetoder vid vänstertrunkerad data Qun Wang Ali-Reza Rezaie Student VT-2011 Examensarbete, 15 hp

Läs mer

ETL-verktyg för datavaruhus

ETL-verktyg för datavaruhus Examensarbete vid institutionen för datavetenskap Umeå Universitet Författare: Johan Unger Handledare: Tommy Jakobsen (ABB Power Technology Products AB) Johan Karlsson (Umeå Universitet)

Läs mer

Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer

Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer UPTEC STS06 007 Examensarbete 20 p Mars 2006 Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer Anders Karlsson Abstract Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer

Läs mer

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader EXAMENSARBETE 2005:112 CIV Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader En studie i samarbete med Nolia AB ANDREAS ANDERSSON MATTIAS JOHANSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå

Läs mer

OPTIMAL OCH ROBUST DRIFT AV FJÄRRVÄRMECENTRALER AVKYLNING OCH EGENSKAPER VID ELAVBROTT

OPTIMAL OCH ROBUST DRIFT AV FJÄRRVÄRMECENTRALER AVKYLNING OCH EGENSKAPER VID ELAVBROTT OPTIMAL OCH ROBUST DRIFT AV FJÄRRVÄRMECENTRALER AVKYLNING OCH EGENSKAPER VID ELAVBROTT Patrick Ljunggren Augusti 2006 Licentiatavhandling Avdelningen för Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper

Läs mer

Division of Energy Systems NYA RENINGS- OCH UPPGRADERINGSTEKNIKER FÖR BIOGAS

Division of Energy Systems NYA RENINGS- OCH UPPGRADERINGSTEKNIKER FÖR BIOGAS Division of Energy Systems NYA RENINGS- OCH UPPGRADERINGSTEKNIKER FÖR BIOGAS Johan Benjaminsson April 2006 LITH-IKP-EX--06/2370 SE Department of Mechanical Engineering Institute of Technology Linköping

Läs mer

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00)

Examensarbete. Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia. Christoffer Kronqvist (E-00) Examensarbete Konsekvensen av minskade ställtider & batchstorlekar på Faurecia Författare: Handledare LTH: Handledare Faurecia: Examinator: Niklas Gudmundsson (E-01) Christoffer Kronqvist (E-00) Bengt

Läs mer

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning Examensarbete utfört vid KTH Kemiteknik institutionen för Energiprocesser av Maria Brorsson Forskning och Utveckling

Läs mer

Småskalig elproduktion i urban miljö

Småskalig elproduktion i urban miljö UPTEC STS13010 Examensarbete 30 hp Februari 2013 Småskalig elproduktion i urban miljö Fallstudie av elproducerande system på ett handelscentrum Emil Andersson Abstract Small scale electricity production

Läs mer

Mätning av sättningar i deponier. En kartläggning av nuvarande och framtida metoder ISSN 1103-4092

Mätning av sättningar i deponier. En kartläggning av nuvarande och framtida metoder ISSN 1103-4092 Mätning av sättningar i deponier. En kartläggning av nuvarande och framtida metoder RAPPORT D2012:01 ISSN 1103-4092 Förord För att undvika skador på tätskiktet efter sluttäckning av deponier, behövs mer

Läs mer

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie

Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Marie Rönnbäck, Olof Arkelöv Tekniska och miljömässiga problem vid eldning av spannmål - en förstudie Technical and environmental problems during combustion of grains - a preliminary study 2 SP Sveriges

Läs mer

Luftvärmeväxlare med låg ljudnivå - även i symbios med solfångare

Luftvärmeväxlare med låg ljudnivå - även i symbios med solfångare Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik Luftvärmeväxlare med låg ljudnivå - även i symbios med solfångare Heat exchanger with low sound emission even in symbiosis with a solar collector

Läs mer

Avgasning av färskkylvattensystem för marina dieselmotorer

Avgasning av färskkylvattensystem för marina dieselmotorer Sjöingenjörsprogrammet Examensarbete Avgasning av färskkylvattensystem för marina dieselmotorer Andreas Idberg 2010-03-01 Sjöingenjörsprogrammet Examensarbete 7,5 hp I Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan

Läs mer

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning

Systematisering, analys. för småskalig biobränsleanvändning Systematisering, analys och sammanvägning av relevant kunskap för småskalig biobränsleanvändning ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer