Studiehandledning - Datorbaserad mätteknik, ET075G, 10 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning - Datorbaserad mätteknik, ET075G, 10 hp"

Transkript

1 Studiehandledning - Datorbaserad mätteknik, ET075G, 10 hp 1. Inledning Kursen syftar till att en processoperatör ska förstå hur man mäter och samordnar stora datamängder för att kunna styra och övervaka en industriell process. Kursen behandlar möjligheter och begränsningar för givare, datainsamlingssystem och analys av mätdata. Kursen är indelad i sex delmoment, Introduktion, Sensorer, Förstärkare och AD-DA-omvandling, EMC och Filter, Dataalanalys samt Distribuerade Mätsystem. Till stöd för inlärning av teorin ges åtta föreläsningar och tre övningar. Därefter skall studenten tillämpa sina kunskaper i ett projektarbete. 2. Lärandemål Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna: Exemplifiera givare för att mäta minst 10 olika storheter, Beskriva datainsamlingssystem med egna ord, Förklara skillnaden mellan olika typer av signaler, Redogöra för begränsningar i datainsamlingssystem, Exemplifiera olika metoder för analys av multivariata data, Använda någon typ av programvara för att analysera industriella data, Använda mjukvara för att analysera mätdata, Bedriva självständiga projekt innefattande mätdatabehandling. 3. Organisation F1 F8: Föreläsningar P1: Projektrapport L1.. L2: Labbar utan rapport Ö1 Ö3: Övningar D1..D2: Kortare skriftliga prov (Dugga) Datorbaserad mätteknik 10 hp Teori 4 hp Introd. labbar och Projekt 6 hp L1 to L2 P1 Introduktion Sensorer Förstärkare och DA-AD EMC och Filter Dataanalys Distribuerade Mätsyst. F1 F2 F3 F4 F5-F6 Ö1-Ö2 F7-F8 Ö3 D1 D2

2 4. Grov tidsplanering Vecka Undervisningsaktivitet Lektionstid Sal Föreläsning 1 2h Lektionssal för 10 studenter Introduktion Föreläsning 2 2h Lektionssal för 10 studenter Sensorer och givare Föreläsning 3 2h Lektionssal för 10 studenter Förstärkare och omvandling Föreläsning 4 2h Lektionssal för 10 studenter EMC och filter Föreläsning 5 2h Lektionssal för 10 studenter Multivariat analys I Övning 1 4h Datorövningar i S111 Efter föreläsning 5, Övning på PCA Projektstart 2h S111 Laboration 1 4h S111 Mäta temperatur med Pt100 Föreläsning 6 2h Lektionssal för 10 studenter Multivariat analys II Dugga 1 2h Lektionssal för 30 studenter Benny vaktar 7 Övning 2 4h Datorövningar i S111 Övning på PLS Föreläsning 7 2h Lektionssal för 10 studenter Distribuerade mät och kontrollsystem I Föreläsning 8 2h Lektionssal för 10 studenter Distribuerade mät och kontrollsystem II Laboration 2 4h S111 Experiment inför Övning 3 8 Övning 3 4h Datorövningar i S111 Övning på LabView och PLS 9 Projekthandledning 2h S111 Dugga 2 2h Lektionssal för 30 studenter Benny vaktar Projekthandledning 2h S Projekthandledning 2h S Omdugga 4h Lektionssal för 30 studenter Benny vaktar

3 5. Teoridel, 4 hp En serie om åtta föreläsningar ges till läroböckerna, Elektriska mätsystem och mätmetoder samt Multiand Megavariate Data Analysis. Du bedriver sedan självstudier av materialet i böckerna enligt läsanvisningar. Materialet är omfattande och målsättningen är att du skall få en teoretisk överblick i ämnet och i huvudsak förstå koncepten. Övningarna ger dig dessutom praktisk erfarenhet och lite djupare förståelse av delmomenten Förstärkare och DA-AD samt Dataanalys. 5.1 Föreläsningar och dess innehåll F1: Introduktion till mätsystem i processindustrin Varför behöver vi studera mätteknik? Generell modell för reglering av en process Andra exempel på system och sammanhang där sensorer används flitigt Distribuerade mätsystem Distribuerade kontrollsystem o Insamling av mätdata och övervakning av processer o Distributed Control System DCS o Plant Information System (PI system) Vad är en sensor och till vad används sensorer? Klassificering av signaler o Tidskontinuerliga eller tidsdiskreta signaler (samplade) o Amplitudkontinuerliga (analoga) eller amplituddiskreta signaler (digitala) o Energi eller effektsignaler o Deterministiska eller Stokastiska signaler Att studera signalernas frekvensinnehåll Mätnoggrannhet Hur anges den? o Medelvärde, varians, standardavvikelse o Normalfördelning Fysikalisk mätteknik o Mäta temperatur med en resistiv sensor o Signal och brus, SNR F2: Sensorer och givare Fysikalisk mätteknik o Temperatur Termoelement Halvledare och NTC Resistiv sensor (PT100) Svartkroppsstrålning och termoelement för IR-strålning o Töjning Töjningssensor (Strain gauge) o Kraft, massa Piezoelektriskt element Töjningssensor

4 o Position Differentiell transformator Potentiometer o Magnetfältstyrka Halvledare och Halleffekt o Ljusstyrka Halvledare och fotodiod o Acceleration Massa och töjningssensor Massa och piezoelektriskt element o Gas eller vätsketryck Tryckkammare och töjningssensor o Flöde av gas eller vätska Med och utan rörliga delar o Nivå i exempelvis en tank Flottör och positionsgivare, potentiometer eller differentiell transformator Kapacitiv givare o Luftfuktighet Kapacitiv givare Elektroteknik för detektering av kapacitiva, resistiva eller induktiva givares utsignal. o Bryggkoppling, modulerad eller DC o Två- och fyr-trådskoppling o Oscillator F3: Förstärkare och omvandling mellan analoga och digitala (diskreta) signaler Vad är en förstärkare? Återkopplad förstärkare Den ideala operationsförstärkaren o Inverterande koppling o Icke inverterande koppling o Common Mode, Differential Mode, Differensförstärkare o Instrumentförstärkare DA-omvandlare o Grundläggande princip med viktade resistorer o Minsta upplösning LSB o Linjäritetsfel AD-omvandlare o Grundläggande princip med successiv approximation o Grundläggande princip med direktomvandling, Flashomvandlare o Minsta upplösning o Linjäritetsfel F4: Elektromagnetisk kompatibilitet och filter Hur överförs störningar från en störkälla in i mätsystemet och hur minskar man överföringen? o Kapacitiv koppling

5 o Induktiv koppling o Gemensam impedans o Elektromagnetisk våg o Strömmar i jordledare o Första ordningens lågpassfilter o Minska brus med filter F5: Multivariat dataanalys I Motivation och tillämpning inom processindustri Varför lära sig? Medelvärde, varians, standardavvikelse, korrelation, fördelningsfunktioner Beskrivning av 2D mätdata genom passning av rät linje o Exempel Ström, spänning, resistans o Manuell grafisk passning o Minsta kvadratfel o Residualer PCA - Principle Component Analysis o 3D exempel på mätdata o Beskrivning av mätdata genom projektion på en, två eller tre ortogonala linjer (komponenter) o Hur många komponenter behövs? Plottade residuer Hur mycket varians beskriver respektive komponent? o Score plot o Loading plot F6: Multivariat dataanalys II Exempel på en processparameter som matematiskt visar ett linjärt beroende av tre andra processparametrar, dvs 3D 1D Partial Least Squares PLS o Beskrivning av indata med en komponent och med utdata passat mot en rät linje Projektion av in och utdata för bästa möjliga korrelation Resuduer för utdata o Vad händer när vi använder fler komponenter som beskriver indata? Residuer o Score plot o Weights plot F7: Distribuerade mät och kontrollsystem I Datorkommunikation o Kort om indelning av datorkommunikation i ett antal lager o Elektriska gränssnitt så som ex: GPIB, CAN (bilindustri), RS232 and RS485 Ethernet.

6 o Logiska bussar (protokoll) så används för överföring av mätvärden mellan kontrollenheter och sensorer/styrdon: PROFIBUS, o Logiska nätverk så som används för att knyta samman ett distribuerat mät- och kontrollsystem: TCP/IP. o Kommunikation mellan olika applikationer OPC o Trådlös kommunikation WirelessHART, ett initiativ till standardisering [2] Åtkomst av signaler, insamling och bearbetning av data o Grafisk programmering LabView F8: Distribuerade mät och kontrollsystem II Programvarans arkitektur o Styrning och övervakning av processer med Distributed Control System (DCS) o OLE for Process Control (OPC) Standardiserade gränssnitt, varför? Motivation Uppbyggnad, struktur och funktion o Exempel på mjukvara som stöder OPC o Operativsystem o Demo PI-reglering med autotuning: PI-reglering och DCS som baseras på OPC demonstreras med en simulerad process. o Demo Operatörsstöd för kvalitetsstyrning 5.2 Läsanvisningar i läroböcker och kompendier Tillfälle Behandlar område Kapitel att läsa i Elektriska mätsystem och mätmetoder F1 Introduktion till mätteknik, motivation 1, 2.1 Inledning, 2.5.1, 10.1 F2 Sensorer och givare 2 F3 Förstärkare och AD-DA-omvandling , , 4.3.5, F4 Elektromagnetisk kompatibilitet och filter , Kapitel att läsa i Multiand Megavariate Data Analysis F5 Multivariat analys I 1, 2, 3 F6 Multivariat analys II 4 F7,F8 Distribuerade mätsystem Kompendium 1 till 4

7 5.3 Övningar Tre övningar om fyra timmar vardera ges inom delmomentet Dataanalys. Övningarna syftar till att praktiskt lära sig hur man kan använda ett datorbaserat verktyg för att analysera flerdimensionella datamängder. Det är enormt viktigt att du noga läst igenom föreslagna sidor i boken L. Eriksson et al. Multi- and Megavariate Data Analysis innan dessa övningar. Vidare för du prova på att använda moderna systemkomponenter för att bygga ett distribuerat mätsystem DCS. Ö1: Dataanalys I med SIMCA Univariat statistik, linjärpassning på 3D demodata PCA för dataöversikt, exemplet FOODS från Umetrics, kap 1.5 i [6]. Fil med data följer med som exempel till programmet SIMCA. Processövervakning, exemplet PROC1a från Umetrics, kap 7.5 i [6]. Fil med data följer med som exempel till programmet SIMCA. Ö2: Dataanalys II med SIMCA PLS för prediktion, exemplet SOVRING från Umetrics, kap 7.6 i [6]. Fil med data följer med som exempel till programmet SIMCA. PLS på 3D demodata Ö3: LabView med OPC-anslutning Bygga ett distribuerat mätsystem med insamling av fyra signaler från en emulerad process. För denna del av övningen kan ni återanvända resultaten från Lab 2. Data samlas in i realtid till LabView för publicering på LabView OPC-server Ett LabView klientprogram hämtar mätdata kontinuerligt i realtid via en OPC-anslutning från servern. Mätvärden från den emulerade processens in- och utsignaler presenteras grafiskt. En PLS-modell för prediktion av processens utsignaler skall implementeras i klientprogrammet. Visa grafiskt den predikterade utsignalen samt avvikelse mot verklig utsignal. 6. Projekt, 6 hp Ni skall genomföra en projektuppgift som behandlar området mätteknik. Uppgiften skall lämpligen omfatta: Konstruktion av utrustning för någon form av experimentell process Ett flertal processparametrar som skall mätas och eventuellt styras Mätdatainsamling med lämpligtvis LabView Ett experiment skall genomföras på den process ni konstruerat. Mätdata för alla processparametrar samlas in när processen körs för ett flertal olika stabila tillstånd. Därefter skall ni genomföra en multivariat analys av mätdata i syfte att skapa en prediktionsmodell för er process. Dvs en matematisk modell för hur de olika processparametrarna beror av varandra.

8 6.1 Introducerande laborationer Två laborationer är tänkt att ge en praktisk introduktion till uppkoppling av en sensor, mätvärdesomvandlare och datainsamling och presentation med LabView. L1: Mäta temperatur med Pt100 L2: Experiment inför Övning 3 7. Examination Teoridelen examineras med två kortare skriftliga prov och projektet examineras med skriftlig rapport. Betyg ges i skalan A-E,Fx och F för separat för både teorimoment och projekt. De två betygen vägs sedan samman till ett betyg för kursen som helhet. 7.1 Teori Teoridelen examineras med två kortare skrivningar D1 och D2 (1 timme och 45 minuter vardera). Dessutom inom tidsramen för kurstillfället ges ytterligare ett tillfälle för examination (omdugga). Om du behöver skriva omduggan men tidigare klarat antingen D1 eller D2 behöver du bara göra omskrivning på den del du tidigare missat. Om du fortfarande efter omduggan har behov av examination sker detta genom ett skriftligt prov på hela teoridelen. 7.2 Projekt Projektuppgiften examineras med en skriftlig rapport. En mall som visar på en lämplig disposition för rapporten finns att ladda ner från kurshemsidan.

9 8. Kurslitteratur Kompendier 1. OPC Overview 1.0, White paper at 2. Control with WirelessHART, Technical notes at Reasons SCADA Software is Going Nowhere, White paper and Webinar at 4. OPC Tutorial, Multimedia presentation at Obligatorisk kurslitteratur: 5. Lars Bengtsson, Elektriska mätsystem och mätmetoder, Andra upplagan, Studentlitteratur, ISBN L. Eriksson et al. Multi- and Megavariate Data Analysis Part I Basic Principles and Applications, Second revised and enlarged edition, Umetrics Academy, ISBN Ej obligatorisk bredvidläsning: 7. W. Mahnke, S.H. Leitner and M. Damm, OPC Unified Architecture, Springer, ISBN Benny Thörnberg

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Elektroteknik Civilingenjörsexamen Inledning Allmänt

Läs mer

LJUDINGENJÖRSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

LJUDINGENJÖRSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-27/2009 Sida 1 (9) LJUDINGENJÖRSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Audio Engineering Programme 180 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsanläggning för ABB:s SCADAsystem. Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik. Anna Nordevik

Utbildningsanläggning för ABB:s SCADAsystem. Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik. Anna Nordevik Utbildningsanläggning för ABB:s SCADAsystem Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet Mekatronik Anna Nordevik Institutionen för signaler och system Chalmers Tekniska Högskola Göteborg, Sverige 2014

Läs mer

Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE

Läromedelspaket. Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE Läromedelspaket Fordon 360. Modern fordonsutbildning. GRÄNSLÖST LÄRANDE 1 Innehåll Fordon 360 4 Unikt samarbete 6 Läromedelskonceptet Fordon 360 8 E-läromedlet Fordon Plus 10 Fordon Plus steg för steg

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2//BI3 Kursinformation TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

Boken är tänkt att ersätta tidigare kurslitteratur som används i kursen Livförsäkringsmatematik I som ges vid Stockholms universitet.

Boken är tänkt att ersätta tidigare kurslitteratur som används i kursen Livförsäkringsmatematik I som ges vid Stockholms universitet. Livförsäkringsmatematik andra upplagan Inledning Litteraturen för inledande kurser inom livförsäkring på svenska högskolor och universitet har, på grund av den omfattande utvecklingen i livförsäkringsbranschen

Läs mer

FRAMTAGANDE AV MÄTPROGRAM FÖR HÖRSELSKYDDSMÄTNINGAR

FRAMTAGANDE AV MÄTPROGRAM FÖR HÖRSELSKYDDSMÄTNINGAR Examensarbete 20 poäng D-nivå FRAMTAGANDE AV MÄTPROGRAM FÖR HÖRSELSKYDDSMÄTNINGAR Reg.kod: Oru-Te-EXA037-Mag106/04 Elvir Karahodžić och Samir Ćatić Magisterprogrammet/-elektronik 160 p Örebro vårterminen

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Teknik, matematik och data

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Teknik, matematik och data U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Teknik, matematik och data Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik

6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik Kursbeskrivningar 6A2901 Informationsteknik och ingenjörsmetodik http://www.kth.se/student/studiehandbok/01/kurs.asp?code=6a2901&lang=0 Kursens övergripande mål är att ge den studerande en överblick över

Läs mer

Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator

Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator Mjukvaruradiobaserad SIMO-demonstrator Maria Asplund FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling till nytta

Läs mer

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits)

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildningsfrågor vid Sektionen för datavetenskap

Läs mer

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp Kursbeskrivning Högskolan i Halmstad LP3 2012 Välkommen! Kursbeskrivningen hjälper dig att få en uppfattning av vad du kommer att göra i kursen. Det är viktigt att

Läs mer

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6 CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad.................................... 2-3 ISO Intro.......................................................... 4 ISO Kurs..........................................................

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

EXAMENSARBETE WEB SERVICES. Visioner Fördelar Nackdelar OSCAR HÄGGLUND CHARLOTTE SWANSTRÖM. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

EXAMENSARBETE WEB SERVICES. Visioner Fördelar Nackdelar OSCAR HÄGGLUND CHARLOTTE SWANSTRÖM. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar 2004:022 SHU EXAMENSARBETE WEB SERVICES Visioner Fördelar Nackdelar OSCAR HÄGGLUND CHARLOTTE SWANSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP Kurskod: 1TE061, Anmälningskod: 14404, 33%, DAG, NML, vecka: 36-43 Termin: HT 2014 - HT 2014 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 57% (90/159) av studenterna.

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE. Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. NYHET

HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE. Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. NYHET 0->11 U T B I L D N I N G A R HÖSTEN 2010 / VÅREN 2011 COMBITECH TRAINING INSTITUTE NYHET Nya kurser inom informationssäkerhet, systemsäkerhet och logistik. Inbyggda system & arkitektur Embedded Linux

Läs mer

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Chalmers tekniska högskola, Göteborg Sida 1 av 23 Chalmers tekniska högskola, Göteborg Översikt På civilingenjörsutbildningen i datateknik ges en bred och användbar kompetens inom flera delområden av datatekniken, både inom program- och hårdvaruområdet.

Läs mer

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00

Kurskompendium. Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00. (Dis 11-20p) Välkommen! Umeå universitet, LITU, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Kurskompendium Datorn i skolan 11-20 poäng Vt-00 (Dis 11-20p) Välkommen! Välkommen till kursen Datorn i skolan. Under våren kommer vi att träffas vid fyra tillfällen och dessa träffar är obligatoriska.

Läs mer

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Continuous RFID detection for battery powered systems Henrik Justegård Fredrik Ljungblom EXAMENSARBETE 2013 DATATEKNIK Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn Projektpublikation nr 4 R nr 32, november 2001 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Informationssystem inom VA-sektorn En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

Träning och Kost. En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband

Träning och Kost. En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband Träning och Kost En tillämpning av Internet of Things genom sammankoppling av en Android-telefon, en matvåg och ett aktivitetsarmband Kandidatarbete inom Informationsteknik Emma Gustafsson Johanna Hartman

Läs mer

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet

Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet Bilaga A: Introduktion till Oscilloskopet A.1. Varför oscilloskop? Oscilloskopet är ett av de mest centrala verktygen för en ingenjör när det gäller mätningar av elektriska signaler. I grund och botten

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer