Projekt. Avslutat. Avdelning/Institution FoU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt. Avslutat. Avdelning/Institution FoU"

Transkript

1 Forskningsprogram Ugnsstyrning och överordnad processanalys Total kostnad kr Universitet/Högskola/Företag Jernkontoret Projekt Tidplan, förväntade delrapporter Avslutat Adress Box 1721, STOCKHOLM Avslutat Avdelning/Institution FoU Fullständigt namn och E-post till forskningsledare/kontaktperson Alena Nordqvist ; Slutrapport, namn och förlag Ugnsstyrning och överordnad processanalys, Slutrapport T Pågående Sammanfattning Uppnådda huvudresultat Projektets övergripande mål var att minska energianvändningen vid varm- och kallbearbetning genom förbättrad ugnsstyrning och överordnad processanalys bestående av 5 delområden: Användarvänlighet i STEELTEMP 2D FOCS uppgradering till STEELTEMP 2D Styrning av satsvisa ugnar Överordnad processanalys Multivariat styrning Användarvänlighet i STEELTEMP 2D Denna deluppgift innefattar vidareutveckling av användarvänligheten i STEELTEMP 2D. Användargränssnittet uppfattas ofta som svårhanterat och inriktingen inom denna uppgift var att nå ett enklare och mer intuitivt gränssnitt. Tydligare felutskrifter har åstadkommits både i STEELTEMP 2D och i FOCS-systemet. Denna förbättring skall medföra ytterligare ökning av programmets användning och spridning av uppnådda forskningsresultat inom industrin. De huvudsakliga resultaten inom detta området är tvåfaldigt. För att möjliggöra optimal värmning av ett ämne på dess väg genom omvärmningsugnen krävs en ideal uppvärmningskurva. Den ideala kurvan bestäms normalt vid intrimningen av FOCS-systemet, baserat på tidigare erfarenhet. Genom att på ett optimalt sätt ta fram nya måltemperaturer och tillhörande värmningskurvor erhålls en effektivare värmning sett ur ett energiförbrukningsperspektiv. Ett verktyg för framtagning av framkopplingsbörvärden och ideala värmningskurvor är framtaget i syfte att optimera värmningen i valsverkens omvärmningsugnar. Verktyget har inom projektet designats och implementerats i indatageneratorn STEELGEN 2D. Funktionaliteten finns i den enkla värmningsmodellen och ger möjlighet för användaren att ta fram optimala måltemperaturer och värmningskurvor. Metoden har tillämpats vid försöksverk SSAB:s bandverksugn 302. De nya framkopplingsbörvärdena och ideala kurvor har inom projektet inte implementerats i realtidssystemet FOCS av säkerhets- och kvalitetsskäl. Främst är det SSAB:s

2 höghållfasta material som befaras påverkas negativt kvalitetsmässigt genom förändring av befintliga inställningar. I en tidigare version av FOCS-RF används fasta värden på rökgassammansättningen i ugnens olika zoner vid beräkningen av gas- och väggstrålningen till ämnena i ugnen. Rökgassammansättningen väljs med hänsyn till bränslets kemiska analys, luftbränslekvot och syrgasberikningen. I ett fall då syrgasberikningen varieras beroende på produktionstakten i ugnen kommer rökgassammansättningen att variera kraftigt. I detta fall måste rökgasflödet i varje zon räknas ut. I den nya versionen av FOCS-RF beräknas rökgasflödet i varje zon utifrån bränslets kemiska analys, flöden av fyra olika bränslen, förbränningsluften och syrgasen till ugnens reglerzoner. Först beräknas rökgasflödet i utjämningszonen och sedan adderas successivt flödet från de andra zonerna fram till avgasavdraget i ugnens inmatningsända. Den nya funktionaliteten för beräkningar av rökgassammansättning är införd i FOCS-RF inom Prevas uppgradering av SSAB:s FOCS-system. Temperaturberäkningarna har inom projektet kvalitetssäkrats mot fiktiva lådprov i simuleringsmiljö. I samband med installation av nya styrsystemet vid SSAB har ett antal kvalitetssäkringar gjorts för båda ugnarna 301 och 302. Lådprov har även utförts med syrgasberikning för kalibrering av beräkningsprogrammet. Rökgassammansättningsberäkningarna är testade i normal drift och infördes on-line i och med driftsättningen av det nya FOCS-systemet. Potentiellt har noggrannare specificering av randvillkor en stor möjlighet att i slutändan spara energi av storleksordningen som angetts (1 %). För att användaren själv skall kunna uppdatera ovan beskrivna processnära ändringar och införa andra sådana ändringar i FOCS-RF samt i STEELTEMP 2D och kunna kvalitetssäkra dessa ändringar med detta program har användargenererad kod införts för randvillkor med hjälp av DLL:er i STEELTEMP 2D. FOCS-RF uppgradering till STEELTEMP 2D I ugnsstyrsystemet FOCS-RF har en ny värmningsmodell framtagits, baserad på STEELTEMP 2D, som kan hantera alla förekommande värmningsfall i valsverkens omvärmningsugnar för billets, blooms, slabs och rundämnen. Detta minskar kostnaderna för kalibrering av värmningsmodellen och kostnaderna för underhåll av systemet. För att beskriva inverkan av värmeöverföringen till ämnet av det på ämnets yta bildade glödskalet, införes en yttre växande region med glödskal på ämnets yta. Den nya värmningsmodellen är kvalitetssäkrad mot STEELTEMP 2D vid stationär simulering av värmningsförlopp i trådverksugnen vid Ovako Wire Oy AB, Dalsbruk. Med hjälp av fortsatta lådprov har kalibrering av den nya värmningsmodellen utförts. Under 2008/2009 uppgraderades Ovako Dalsbruks FOCS-RF system med den 2-dimensionella beräkningskärnan, framtagen inom projektet. Härvid gjordes en första intrimning av ideala kurvor, utjämningskrav och dragningstemperatur. Det visade sig att ämnena värmdes onödigt varmt, och ett intrimningsarbete, vilket inte ännu är helt klart, påbörjades. Det tar tid att optimera för en låg bränsleförbrukning eftersom man inte vill riskera negativa kvalitetsavvikelser och måste därför gå varsamt fram. Bränsleförbrukningen har minskat med 1-3 kg olja/ton, vilket motsvarar en minskning med 3 9 %. Egentligen är minskning än större då Ovako Dalsbruk har ökat andelen högkolhaltigt stål mot tidigare. Högkolhaltigt stål måste värmas för högre valsningstemperatur och därmed används fler brännare i de tidigare zonerna, vilket medför en ökad bränsleförbrukning. FOCS har hjälpt Ovako att hålla kontinuerlig produktion också med högkolhaltigt stål. Före FOCS krävdes pauser då och då för påvärmning. Nu kan produktionen vara igång hela tiden utan uppvärmningspauser. Även en kvalitetsförbättring i slutprodukten kan ses efter FOCS-system installerades, speciellt i de mera krävande högkolhaltiga stålen. Styrning av satsvisa ugnar Styrning av satsugnar sker många gånger utan egentlig kunskap om götens/slabsens/plåtarnas temperatur. Tabellstyrning förekommer ibland. Dessa begränsningar har överbryggats genom att vidareutveckla koden i STEELTEMP 2D och införa chargering och värmning av göt i olika

3 konfigurationer. Ett nytt ugnsstyrsystem, FOCS-PF (Pit Furnace), med en värmningsmodell, baserad på STEELTEMP 2D, har framtagits, som kan hantera värmning av fyra eller sex göt stående i två rader mitt emot varandra i en gropugn. Detta leder till en bättre prediktion av värmningstiden, noggrannare dragningstemperaturer på göten och möjlighet att styra värmningen under iakttagande av restriktioner på temperaturgradienter och yttemperaturer, vilket leder till bättre värmningskvalité, produktivitet och en lägre energiförbrukning. En ny version av FOCS-PF har framtagits för simulering av värmning av ämnen i gropugn #2 och #3 vid Outokumpu Stainless AB, Degerfors. Värmningsmodellen har kvalitetssäkrats mot fiktiva lådprov utförda i maj och juni 2010 i OSABs gropugn # 2, Degerfors. Värmningsmodellen har vidare kalibrerats mot termoelementförsök utförda vid värmning av fyra kallchargerade ämnen i gropugnarna. Den nya versionen av värmningsmodellen är nu implementerad i ett överordnat PC-baserat ugnssystem för styrning av ämnenas värmning i gropugn #2 och #3. Energibesparingar på 7 % har konstaterats vid värmning med den nya temperaturmodellen. Överordnad processanalys Inom detta delprojekt avsågs att modellera tillverkningskedjan från stålanalys till färdig grovplåt vid Outokumpu Stainless AB, Degerfors. Genom att sammanställa data från hela tillverkningsprocessen, förväntades produktfel ge sig till känna i ett tidigt skede. Åtgärder skulle då kunna utföras för att undvika upptäckt fel och sålunda motverka dess negativa effekter. Sammanställningen av data har åstadkommits genom att information från ett flertal databaser sammanförts för varje individuell plåt. Informationen kom från stålanalysen, omvärmningen och valsverket. Data analyserades därefter statistiskt för att finna orsaker till varför en del plåtar inte uppfyller kravställningen med avseende på exempelvis ytsprickor. I en första ansats studerades data från ett mindre delsystem, nämligen omvärmningsugnen och valsverket. Hypotesen var att plåtar som krävt mer eller mindre valskraft än vad som beräknats ur dragningstemperaturen borde ha missat sin måltemperatur motsvarande. Dessa samband borde ha varit möjliga att upptäcka i insamlat data. I analysen framkom dock inga samband annat än de mest självklara. När data från hela tillverkningskedjan fanns tillgängligt, delades plåtarna upp i grupper med ytsprickor samt utan ytsprickor. Modelleringsarbete utfördes för att skapa en uppfattning om hur en felfri plåt skulle se ut. Den framtagna modellen kunde sedan kontrolleras mot data från plåtar med ytsprickor för att upptäcka orsaker till sprickorna. Inte heller här nåddes framgång. Kvaliteten på data är av största vikt när det gäller att använda statistiska analysmetoder för att hitta eftersökta samband. Denna kunde dessvärre inte säkerställas i detta sammanhang, vilket i sin tur påverkade projektresultatet. Data från termoelementen i steghärdsugnen i Degerfors samlades in för analys. Genom att gruppera ihop samvarierande termoelement i zonerna och tillämpa statistiska metoder på dessa kunde modeller byggas som beskriver temperaturernas samvariation under normal drift. Utgående från dessa kan sedan onormala tillstånd upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede. Ett termoelement som går sönder upptäcks omedelbart, medan mer smygande fel såsom temperaturdrift kan upptäckas inom rimlig tidsrymd. Detta gör att termoelement kan bytas i tid och därför inte påverka värmningen i ugnen nämnvärt. Under tiden fram till ett byte kan dessutom ett mätvärde estimerat av den statistiska modellen användas för beräkningar och styrning. Resultaten från termoelementövervakningen har implementerats i ett realtidssystem som kallas för TESS (Temperature Estimation and Supervision System). Systemet används i steghärdugnen i Degerfors, glödgningsugnen vid KBR, Outokumpu Stainless i Avesta, samt i stegbalksugnarna på SSAB i Borlänge. I ett verk av SSABs storlek uppskattas en energibesparing med hjälp av TESS till 4 GWh/år. Multivariat styrning av glödgningsugnar Detta delprojekt avsåg att ta fram ett modellbaserat multivariat styrsystem för glödgningsprocessen av stål. Målet var att använda statistiska modeller för att beskriva glödgningsprocessen och därmed kunna förutses dess beteendeför en begränsad tidsrymd. Störningar i den kontinuerliga

4 temperaturregleringen (t.ex. i form av ändringar i bandets tjocklek eller hastighet) skulle kompenseras genom framkopplade ändringar via styrsignalerna (bränslepådragen eller hastigheten). En marknadsundersökning av programvaror innehållande verktyg för att lösa multivariata reglerproblem utfördes med syftet att hitta ett kvalitetssäkert alternativ till reglerproblemet för glödgningsugnen på Outokumpu i Avesta. Ett antal programvaror utvärderades utifrån vissa kriterier som ansågs måste uppfyllas. Dessa innefattade bl.a. krav på prediktionsmodell, systemidentifiering, regulatordesign och regulatorimplementering. Två av de undersökta programvarorna, Connoisseur och ArchitectMV/ControlMV, ansågs uppfylla de uppsatta kriterierna i marknadsundersökningen. Dessa innehåller alla de funktionaliteter som krävs för att designa och implementera ett multivariat styrsystem av glödgningsugnen. Av dessa två programvaror ansågs ArchitectMV vara det bästa alternativet för implementering av styrsystemet då det hade ett mer genomarbetat användargränssnitt. Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål Delprojekten med fokus på energibesparingar med hjälp av vidareutveckling och uppgradering av FOCS och SteelTemp, d.v.s. FOCS-RF och FOCS-PF, har genomförts och implementerats i drift på försöksverken med mycket goda resultat. Rökgassammansättningsberäkningarna är testade i normal drift och infördes on-line på SSAB EMEA i Borlänge i och med driftsättningen av ett nytt FOCSsystem. Potentiellt har noggrannare specificering av randvillkor en stor möjlighet att i slutändan spara energi av storleksordningen som angetts (1 %). Under 2008/2009 uppgraderades Ovako Dalsbruks FOCS-RF system. Då startade en intrimning av ideala kurvor, utjämningskrav och dragningstemperatur. Bränsleförbrukningen har minskat med 3 9 % och minskningen kommer att fortsätta. En nya versionen av värmningsmodellen är implementerad i ett överordnat PC-baserat ugnssystem för styrning av ämnenas värmning i gropugn #2 och #3 hos Outokumpu Stainless i Degerfors. Energibesparingar på 7 % har konstaterats vid värmning med den nya temperaturmodellen. Det delprojekt som innefattade överordnad analys av tillverkningsprocessen i Degerfors kom inte ända fram till implementeringsskedet, men skapade ändå en hel del insikter om vad som krävs i form av datakvalitet och klassificering för att nå målet. En viktig produkt av detta delprojekt är dock termoelementövervakningssystemet, TESS, som rönt stort intresse i stålbranschen och redan används i flera ugnar hos de deltagande företagen: steghärdugnen i Degerfors, glödgningsugnen vid KBR, Outokumpu Stainless i Avesta, samt i stegbalksugnarna på SSAB i Borlänge. I ett verk av SSABs storlek uppskattas en energibesparing med hjälp av TESS till 4 GWh/år. Modellbaserad styrning av glödgningsugns-processen vid KBR, Outokumpu i Avesta, kommer utifrån delprojektets resultat uppgraderas för att åstadkomma ytterligare energibesparingar. Detta genomförs efter projektslut. Energibesparingen i varje delprojekt redovisas mot de i projektets början uppsatta målen i Tabell 1. Tabell 1 Uppnådd energibesparing i delprojekten Uppnådd energibesparing Beräknad energibesparing Användarvänlighet i STEELTEMP Har ej tillämpats 2D GWh/år FOCS-RF uppgradering till STEELTEMP 2D 8.9 GWh (6.5%) Styrning av satsvisa ugnar 0.8 GWh/år (7%) (2.1 GWh/år vid full kapacitet) 4-6 GWh/år (10%) Överordnad processanalys 4 GWh/år 6 GWh/år Multivariat styrning av glödgningsugnar Har ej tillämpats 6 GWh/år

5 Projektpresentation Problemställning För att uppnå lönsamhet och konkurrenskraft i stålindustrin krävs en ständig förbättring av produktkvalité och materialutbyte samt minskning av driftskostnaderna, varav energikostnaderna upptar en allt större del. Därtill krävs att nya avancerade stålsorter utvecklas och kan tillverkas med hög precision även vid driftsstörningar. För att klara dessa höga krav måste styrsystemen för anläggningarna få en ökad funktionalitet och ge ökad träffsäkerhet i samtliga processteg. Särskilt viktigt är att kunna värma stålmaterial med hög temperaturprecision, även vid omställningar och störningar i produktionen. Överordnad processanalys ger genom analyser av hela tillverkningskedjan bättre utnyttjande av produktionsutrustningen i och med att produktfel upptäcks tidigare. Sådan analys ger även en djupare förståelse för hur processtyrsystemen ska anpassas för att ytterligare minska produktfel orsakade av processavvikelser. Överordnad processanalys förväntas få en bred framtida användning inom den svenska stålindustrin. Intensiva utvecklingsinsatser har genomförts inom tidigare program och systemen har anpassats till ett stort antal ämnesvärmningsugnar inom den nordiska stålindustrin för att nå upp till de ökande kraven på funktionalitet i takt med att datorkapaciteten har ökat. Inom projektet Stålindustrins Värmnings-, Bearbetnings- och Materialpaket , delfinansierat av Energimyndigheten, visade Effektiv energianvändning i ämnesvärmningsugnar genom förbättrad styrning på en minskad energianvändning med 5 %. Dessutom har delprojektet Intelligent larmhantering för ugnar visat på goda möjligheter att prediktera processavvikelser och ge information om vad som orsakar dessa. Kunskapen som tagits fram i dessa båda satsningar har legat till grund för detta projekt. Forskningsbehovet omfattar vidareutveckling av användarvänligheten i STEELTEMP för att nå ett enklare och mer intuitivt gränssnitt. Programmet har använts för framtagning av nya måltemperaturer och tillhörande ideala värmningskurvor för optimeringen av värmningen med ugnsstyrsystemet FOCS i valsverken. Vidare finns behov av att ta fram ett överordnat ugnsstyrsystem för gropugnar, baserat på STEELTEMP, med vars hjälp tider för värmning av göten i ugnen kan predikteras, Ett första steg att blanda fysikalisk och statistisk modellering kommer att utföras i ett projekt innehållande multivariat reglering av glödgningsugnar. Multivariata modeller kommer även att användas för identifiering av processavvikelser längs hela kedjan värmning valsning glödgning färdig produkt och relatera dessa processavvikelser till kvalitén på den valsade produkten. Syfte och mål Projektets mål har varit att för kontinuerliga ugnar införa en ny värmningsmodell i ugnsstyrsystemet FOCS-RF baserad på STEELTEMP 2D. Vidare skulle ett nytt verktyg för framtagning av nya måltemperaturer och ideala värmningskurvor för optimeringen av värmningen med FOCS-RF att utvecklas. Detta uppskattades ge en minskad energianvändning motsvarande GWh/år olja och gasol. För satsvisa gropugnar skulle minst ett demonstrationsprojekt vara klart vid projektavslut och ge en minskad användning av olja och gasol med 4-6 GWh/år. För kontinuerliga glödgningsugnar, skulle också ett demonstrationsverk att vara klart vid projektavslut och ge en minskad användning av olja och gasol med 6 GWh/år. För det multivariata kvalitetsprojektet var tiden för genomförande lika med projekttiden och det skulle finnas ett försöksverk klart vid projektavslut, vilket motsvarar

6 en minskad användning av olja och gasol med 6 GWh/år. Totalt motsvarar det en minskad energianvändning med GWh/år av gasol och olja under projektperioden. Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens uppdrag att ställa om energisystemet. Projektets övergripande mål var att minska energianvändningen vid varm- och kallbearbetning genom förbättrad ugnsstyrning och överordnad processanalys inom den svenska stålindustrin med 110 GWh per år. Genom ett ökat utbyte med 0,2 % få en minskad energianvändning av kol och koks med 64 GWh/år genom överordnad processanalys. Genom förbättrad ugnsstyrning, effektivisering av ugnar och multivariat reglering skulle den direkta energianvändningen av olja och gas i processen att minska med 46 GWh/år. Minskningen av koldioxidutsläpp beräknades bli 25 kton per år.

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar Höghållfast stål globalt Slitstål Hardox Branschbenchmark Den bredaste portföljen (0,7 160 mm) Konstruktionsstål - Strenx Möjligt att nå nya höjder

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

Exempel: reglering av en plattreaktor. Varför systemteknik/processreglering? Blockdiagram. Blockdiagram för en (del)process. Exempel: tankprocess

Exempel: reglering av en plattreaktor. Varför systemteknik/processreglering? Blockdiagram. Blockdiagram för en (del)process. Exempel: tankprocess Systemteknik/reglering Föreläsning Vad är systemteknik oc reglerteknik? Blockdiagram Styrstrategier Öppen styrning, framkoppling Sluten styrning, återkoppling PID-reglering Läsanvisning: Control:..3 Vad

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Arbets- och näringsministeriets förordning

Arbets- och näringsministeriets förordning UTKAST 7.11.2014 Arbets- och näringsministeriets förordning om rapportering om objeksbesiktningar Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter Årsrapport 2007, 2008, 2009 slutrapport 2010-12-31. Avdelning/Institution MinFo

Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter Årsrapport 2007, 2008, 2009 slutrapport 2010-12-31. Avdelning/Institution MinFo Forskningsprogram Industriforskning Dnr 2006-05515 Total kostnad Universitet/Högskola/Företag Proj koord.-medelsmottagare MinFo Projekt Pnr 30496-1 Uppföljn.,teknikspridn.&adm. inom MinFo projektpaket

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL process IT outsourcing IT för små- & medelstora företag EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN Branschdagen IT-forum fyller 5 år och det firar vi med ett program innehåll

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY

D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY key highlights D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY PIIA Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, Project facts Sökt belopp från VINNOVA: 1.006.000 SEK

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll AGENDA 1. Cortus Energy 2. Projekt 5 MW Köping 3. Affären 2 1. CORTUS ENERGY

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Modellering och ekonomisk kvantifiering av down-cycling i aluminiumets kretslopp

Modellering och ekonomisk kvantifiering av down-cycling i aluminiumets kretslopp Slutrapport och ekonomisk redovisning för projektet Modellering och ekonomisk kvantifiering av down-cycling i aluminiumets kretslopp Sammanfattning av projektet Bakgrund, syfte och inriktning I dagens

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Advanced Forming Presshärdning

Advanced Forming Presshärdning Advanced Forming Presshärdning AVANCERAD FORMNING FÖR FORDONSINDUSTRIN När dina kunder sätter hård press på vikt och hållfasthet De ständigt ökade kraven på lättare plåtdetaljer med högre hållfasthet sätter

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation av MinBaS Innovation - ett forsknings- och innovationsprogram med finansiering från Vinnova Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Mariette Karlsson Sveriges Stenindustriförbund

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT pumputvärdering TA REDA PÅ FAKTA GÖR SEDAN NÅGOT ÅT DEM DE GJORDE EN PUMP AUDIT NU GÖR DE STÖRRE VINSTER Många pumpsystem slösar energi och pengar dag

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie 2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola MariAnne Karlsson 1 2 3 4 Bakgrund Processindustrins kontrollrum

Läs mer

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Styrkan i teknisk kunskap Det enda som är intensivare än hettan är dina konkurrenter Få industrimiljöer kan jämföras med de krävande driftsförhållanden

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Tryckluft & lufttorkning. / Daggpunktsmätning

Tryckluft & lufttorkning. / Daggpunktsmätning Tryckluft & lufttorkning / Daggpunktsmätning Tryckluft av hög kvalitet en viktig faktor Tryckluft är en mycket viktig del av många industriprocesser. Den påverkar både processens och slutproduktens kvalitet.

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Kortsiktig produktionsplanering med hjälp av olinjär programmering

Kortsiktig produktionsplanering med hjälp av olinjär programmering Kortsiktig produktionsplanering med hjälp av olinjär programmering S. Velut, P-O. Larsson, J. Windahl Modelon AB K. Boman, L. Saarinen Vattenfall AB 1 Kortsiktig produktionsplanering Introduktion Optimeringsmetod

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

En röststyrd förarmiljö

En röststyrd förarmiljö En röststyrd förarmiljö April, 005 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B SE-164 40 Kista, Sweden www.dialoguetech.com En röststyrd förarmiljö Innehållsförteckning 1 Vision, bakgrund Förslag 1 Vision,

Läs mer

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Danfoss Link värmesystem Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Tidigare hemma? Ändra temperaturen i vardagsrummet till 21 C i Danfoss Link App. Med värmesystemet Danfoss Link har du alltid

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com januari 2014

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14)

Conreg. Översikt T-Logg T-LOGG. System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) T-LOGG System för insamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata 1 (14) Systemöversikt T-Logg är en utrustning för mätvärdesinsamling, bearbetning, visning och lagring av tjockleksdata i

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

Case: Volvo Personvagnar. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story. Idag kan Volvo genom teknikskiftet

Case: Volvo Personvagnar. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story. Idag kan Volvo genom teknikskiftet Success story Case: Volvo Personvagnar Utmaning Volvo behövde uppgradera ett föråldrat SCADA-program för att öka takten i bilfabriken samt underlätta utvecklingsarbete och support. Lösning Extrema krav

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Mallar för upphandling av informationssystem

Mallar för upphandling av informationssystem Förfrågan Bilaga 1 Allmänna bestämmelser Bilaga 2 Tillämpningar användning Bilaga 3 Informationsinnehåll Bilaga 4 IT-lösning Bilaga 5 Adm. föreskrifter branschpraxis Bilaga 2.1 Processmodeller Bilaga 3.1

Läs mer

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet

För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet TimberRite MÄT- OCH STYRSYSTEM För att du ska kunna lita på ditt Waratah-aggregat/utrustning i det dagliga arbetet måste du kunna vara säker på att din investering ger maximal produktivitet. TimberRite-mätsystemen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning

Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning D 828 TO45-38 Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning Torbjörn Engkvist Svenerik Bäckman Nyckelord: Laboratorium, analytisk kemi, utrustning, inköp, vägledning, guidelines

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Kartläggning och analys Allmänna råd och Energianalys vid Ersboda mejeri i Umeå Per-Åke Franck (franc@cit.chalmers.se) CIT Industriell Energianalys AB Chalmers Teknikpark Göteborg

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Klimatrapport 2014. 32 rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. 32 rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 32 rum & kök AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter 32 rum & kök AB (www.32rok.se/), kontaktperson är Erika Jangbratt Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Eassist Combustion Light

Eassist Combustion Light MILJÖLABORATORIET Eassist Combustion Light Miljölaboratoriet i Trelleborg AB Telefon 0410-36 61 54 Fax 0410-36 61 94 Internet www.mlab.se Innehållsförteckning Eassist Combustion Light Inledning...3 Installation...5

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Kurspaketet Värmesystem

Kurspaketet Värmesystem Värmesystem Kurspaketet Värmesystem Hur förser vi våra byggnader med värme och hur effektivt används den? Hur kan vi minska energianvändningen i byggnader? Hur produceras, uppgraderas och utnyttjas biobränslen

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2013

Energiskaffning och -förbrukning 2013 Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2013 Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Kaesers lilla gröna. eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft.

Kaesers lilla gröna. eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft. Kaesers lilla gröna eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft. Nu när när miljöfrågorna blir viktigare känner vi oss stolta över att våra kompressorer är energisnålare än något

Läs mer

Ekonomisk optimering av kraftverk med hjälp av ANN baserat övervakningsverktyg

Ekonomisk optimering av kraftverk med hjälp av ANN baserat övervakningsverktyg Ekonomisk optimering av kraftverk med hjälp av ANN baserat övervakningsverktyg Corfitz Nelsson, Svenskt Gastekniskt Center AB Agne Karlsson, Siemens AB Mohsen Assadi & Magnus Fast, LTH 1 Syfte Att koppla

Läs mer

Processtyrning mer än bara tryck och pys

Processtyrning mer än bara tryck och pys Processtyrning mer än bara tryck och pys Processoptimering en outnyttjad resurs Christian Rosen, VA-Ingenjörerna Vad är processtyrning? Mål: håll landningsytan still för plan ska kunna landa Störningar

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy feb 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Komplett leverans av nytt styrsystem för 4 brännare a 25MW. Komplett byte av oljekoppel & instrumentering

Komplett leverans av nytt styrsystem för 4 brännare a 25MW. Komplett byte av oljekoppel & instrumentering Fjärrkyla Rosenlund Göteborg Energi Programmering av styrsystem 2007 Lennart Brandenius 031-62 64 78 Brännare pannstyrning Hetvattenpanna HP3 FC Israel Öresundskraft Komplett leverans av nytt styrsystem

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer