Projekt. Avslutat. Avdelning/Institution FoU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt. Avslutat. Avdelning/Institution FoU"

Transkript

1 Forskningsprogram Ugnsstyrning och överordnad processanalys Total kostnad kr Universitet/Högskola/Företag Jernkontoret Projekt Tidplan, förväntade delrapporter Avslutat Adress Box 1721, STOCKHOLM Avslutat Avdelning/Institution FoU Fullständigt namn och E-post till forskningsledare/kontaktperson Alena Nordqvist ; Slutrapport, namn och förlag Ugnsstyrning och överordnad processanalys, Slutrapport T Pågående Sammanfattning Uppnådda huvudresultat Projektets övergripande mål var att minska energianvändningen vid varm- och kallbearbetning genom förbättrad ugnsstyrning och överordnad processanalys bestående av 5 delområden: Användarvänlighet i STEELTEMP 2D FOCS uppgradering till STEELTEMP 2D Styrning av satsvisa ugnar Överordnad processanalys Multivariat styrning Användarvänlighet i STEELTEMP 2D Denna deluppgift innefattar vidareutveckling av användarvänligheten i STEELTEMP 2D. Användargränssnittet uppfattas ofta som svårhanterat och inriktingen inom denna uppgift var att nå ett enklare och mer intuitivt gränssnitt. Tydligare felutskrifter har åstadkommits både i STEELTEMP 2D och i FOCS-systemet. Denna förbättring skall medföra ytterligare ökning av programmets användning och spridning av uppnådda forskningsresultat inom industrin. De huvudsakliga resultaten inom detta området är tvåfaldigt. För att möjliggöra optimal värmning av ett ämne på dess väg genom omvärmningsugnen krävs en ideal uppvärmningskurva. Den ideala kurvan bestäms normalt vid intrimningen av FOCS-systemet, baserat på tidigare erfarenhet. Genom att på ett optimalt sätt ta fram nya måltemperaturer och tillhörande värmningskurvor erhålls en effektivare värmning sett ur ett energiförbrukningsperspektiv. Ett verktyg för framtagning av framkopplingsbörvärden och ideala värmningskurvor är framtaget i syfte att optimera värmningen i valsverkens omvärmningsugnar. Verktyget har inom projektet designats och implementerats i indatageneratorn STEELGEN 2D. Funktionaliteten finns i den enkla värmningsmodellen och ger möjlighet för användaren att ta fram optimala måltemperaturer och värmningskurvor. Metoden har tillämpats vid försöksverk SSAB:s bandverksugn 302. De nya framkopplingsbörvärdena och ideala kurvor har inom projektet inte implementerats i realtidssystemet FOCS av säkerhets- och kvalitetsskäl. Främst är det SSAB:s

2 höghållfasta material som befaras påverkas negativt kvalitetsmässigt genom förändring av befintliga inställningar. I en tidigare version av FOCS-RF används fasta värden på rökgassammansättningen i ugnens olika zoner vid beräkningen av gas- och väggstrålningen till ämnena i ugnen. Rökgassammansättningen väljs med hänsyn till bränslets kemiska analys, luftbränslekvot och syrgasberikningen. I ett fall då syrgasberikningen varieras beroende på produktionstakten i ugnen kommer rökgassammansättningen att variera kraftigt. I detta fall måste rökgasflödet i varje zon räknas ut. I den nya versionen av FOCS-RF beräknas rökgasflödet i varje zon utifrån bränslets kemiska analys, flöden av fyra olika bränslen, förbränningsluften och syrgasen till ugnens reglerzoner. Först beräknas rökgasflödet i utjämningszonen och sedan adderas successivt flödet från de andra zonerna fram till avgasavdraget i ugnens inmatningsända. Den nya funktionaliteten för beräkningar av rökgassammansättning är införd i FOCS-RF inom Prevas uppgradering av SSAB:s FOCS-system. Temperaturberäkningarna har inom projektet kvalitetssäkrats mot fiktiva lådprov i simuleringsmiljö. I samband med installation av nya styrsystemet vid SSAB har ett antal kvalitetssäkringar gjorts för båda ugnarna 301 och 302. Lådprov har även utförts med syrgasberikning för kalibrering av beräkningsprogrammet. Rökgassammansättningsberäkningarna är testade i normal drift och infördes on-line i och med driftsättningen av det nya FOCS-systemet. Potentiellt har noggrannare specificering av randvillkor en stor möjlighet att i slutändan spara energi av storleksordningen som angetts (1 %). För att användaren själv skall kunna uppdatera ovan beskrivna processnära ändringar och införa andra sådana ändringar i FOCS-RF samt i STEELTEMP 2D och kunna kvalitetssäkra dessa ändringar med detta program har användargenererad kod införts för randvillkor med hjälp av DLL:er i STEELTEMP 2D. FOCS-RF uppgradering till STEELTEMP 2D I ugnsstyrsystemet FOCS-RF har en ny värmningsmodell framtagits, baserad på STEELTEMP 2D, som kan hantera alla förekommande värmningsfall i valsverkens omvärmningsugnar för billets, blooms, slabs och rundämnen. Detta minskar kostnaderna för kalibrering av värmningsmodellen och kostnaderna för underhåll av systemet. För att beskriva inverkan av värmeöverföringen till ämnet av det på ämnets yta bildade glödskalet, införes en yttre växande region med glödskal på ämnets yta. Den nya värmningsmodellen är kvalitetssäkrad mot STEELTEMP 2D vid stationär simulering av värmningsförlopp i trådverksugnen vid Ovako Wire Oy AB, Dalsbruk. Med hjälp av fortsatta lådprov har kalibrering av den nya värmningsmodellen utförts. Under 2008/2009 uppgraderades Ovako Dalsbruks FOCS-RF system med den 2-dimensionella beräkningskärnan, framtagen inom projektet. Härvid gjordes en första intrimning av ideala kurvor, utjämningskrav och dragningstemperatur. Det visade sig att ämnena värmdes onödigt varmt, och ett intrimningsarbete, vilket inte ännu är helt klart, påbörjades. Det tar tid att optimera för en låg bränsleförbrukning eftersom man inte vill riskera negativa kvalitetsavvikelser och måste därför gå varsamt fram. Bränsleförbrukningen har minskat med 1-3 kg olja/ton, vilket motsvarar en minskning med 3 9 %. Egentligen är minskning än större då Ovako Dalsbruk har ökat andelen högkolhaltigt stål mot tidigare. Högkolhaltigt stål måste värmas för högre valsningstemperatur och därmed används fler brännare i de tidigare zonerna, vilket medför en ökad bränsleförbrukning. FOCS har hjälpt Ovako att hålla kontinuerlig produktion också med högkolhaltigt stål. Före FOCS krävdes pauser då och då för påvärmning. Nu kan produktionen vara igång hela tiden utan uppvärmningspauser. Även en kvalitetsförbättring i slutprodukten kan ses efter FOCS-system installerades, speciellt i de mera krävande högkolhaltiga stålen. Styrning av satsvisa ugnar Styrning av satsugnar sker många gånger utan egentlig kunskap om götens/slabsens/plåtarnas temperatur. Tabellstyrning förekommer ibland. Dessa begränsningar har överbryggats genom att vidareutveckla koden i STEELTEMP 2D och införa chargering och värmning av göt i olika

3 konfigurationer. Ett nytt ugnsstyrsystem, FOCS-PF (Pit Furnace), med en värmningsmodell, baserad på STEELTEMP 2D, har framtagits, som kan hantera värmning av fyra eller sex göt stående i två rader mitt emot varandra i en gropugn. Detta leder till en bättre prediktion av värmningstiden, noggrannare dragningstemperaturer på göten och möjlighet att styra värmningen under iakttagande av restriktioner på temperaturgradienter och yttemperaturer, vilket leder till bättre värmningskvalité, produktivitet och en lägre energiförbrukning. En ny version av FOCS-PF har framtagits för simulering av värmning av ämnen i gropugn #2 och #3 vid Outokumpu Stainless AB, Degerfors. Värmningsmodellen har kvalitetssäkrats mot fiktiva lådprov utförda i maj och juni 2010 i OSABs gropugn # 2, Degerfors. Värmningsmodellen har vidare kalibrerats mot termoelementförsök utförda vid värmning av fyra kallchargerade ämnen i gropugnarna. Den nya versionen av värmningsmodellen är nu implementerad i ett överordnat PC-baserat ugnssystem för styrning av ämnenas värmning i gropugn #2 och #3. Energibesparingar på 7 % har konstaterats vid värmning med den nya temperaturmodellen. Överordnad processanalys Inom detta delprojekt avsågs att modellera tillverkningskedjan från stålanalys till färdig grovplåt vid Outokumpu Stainless AB, Degerfors. Genom att sammanställa data från hela tillverkningsprocessen, förväntades produktfel ge sig till känna i ett tidigt skede. Åtgärder skulle då kunna utföras för att undvika upptäckt fel och sålunda motverka dess negativa effekter. Sammanställningen av data har åstadkommits genom att information från ett flertal databaser sammanförts för varje individuell plåt. Informationen kom från stålanalysen, omvärmningen och valsverket. Data analyserades därefter statistiskt för att finna orsaker till varför en del plåtar inte uppfyller kravställningen med avseende på exempelvis ytsprickor. I en första ansats studerades data från ett mindre delsystem, nämligen omvärmningsugnen och valsverket. Hypotesen var att plåtar som krävt mer eller mindre valskraft än vad som beräknats ur dragningstemperaturen borde ha missat sin måltemperatur motsvarande. Dessa samband borde ha varit möjliga att upptäcka i insamlat data. I analysen framkom dock inga samband annat än de mest självklara. När data från hela tillverkningskedjan fanns tillgängligt, delades plåtarna upp i grupper med ytsprickor samt utan ytsprickor. Modelleringsarbete utfördes för att skapa en uppfattning om hur en felfri plåt skulle se ut. Den framtagna modellen kunde sedan kontrolleras mot data från plåtar med ytsprickor för att upptäcka orsaker till sprickorna. Inte heller här nåddes framgång. Kvaliteten på data är av största vikt när det gäller att använda statistiska analysmetoder för att hitta eftersökta samband. Denna kunde dessvärre inte säkerställas i detta sammanhang, vilket i sin tur påverkade projektresultatet. Data från termoelementen i steghärdsugnen i Degerfors samlades in för analys. Genom att gruppera ihop samvarierande termoelement i zonerna och tillämpa statistiska metoder på dessa kunde modeller byggas som beskriver temperaturernas samvariation under normal drift. Utgående från dessa kan sedan onormala tillstånd upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede. Ett termoelement som går sönder upptäcks omedelbart, medan mer smygande fel såsom temperaturdrift kan upptäckas inom rimlig tidsrymd. Detta gör att termoelement kan bytas i tid och därför inte påverka värmningen i ugnen nämnvärt. Under tiden fram till ett byte kan dessutom ett mätvärde estimerat av den statistiska modellen användas för beräkningar och styrning. Resultaten från termoelementövervakningen har implementerats i ett realtidssystem som kallas för TESS (Temperature Estimation and Supervision System). Systemet används i steghärdugnen i Degerfors, glödgningsugnen vid KBR, Outokumpu Stainless i Avesta, samt i stegbalksugnarna på SSAB i Borlänge. I ett verk av SSABs storlek uppskattas en energibesparing med hjälp av TESS till 4 GWh/år. Multivariat styrning av glödgningsugnar Detta delprojekt avsåg att ta fram ett modellbaserat multivariat styrsystem för glödgningsprocessen av stål. Målet var att använda statistiska modeller för att beskriva glödgningsprocessen och därmed kunna förutses dess beteendeför en begränsad tidsrymd. Störningar i den kontinuerliga

4 temperaturregleringen (t.ex. i form av ändringar i bandets tjocklek eller hastighet) skulle kompenseras genom framkopplade ändringar via styrsignalerna (bränslepådragen eller hastigheten). En marknadsundersökning av programvaror innehållande verktyg för att lösa multivariata reglerproblem utfördes med syftet att hitta ett kvalitetssäkert alternativ till reglerproblemet för glödgningsugnen på Outokumpu i Avesta. Ett antal programvaror utvärderades utifrån vissa kriterier som ansågs måste uppfyllas. Dessa innefattade bl.a. krav på prediktionsmodell, systemidentifiering, regulatordesign och regulatorimplementering. Två av de undersökta programvarorna, Connoisseur och ArchitectMV/ControlMV, ansågs uppfylla de uppsatta kriterierna i marknadsundersökningen. Dessa innehåller alla de funktionaliteter som krävs för att designa och implementera ett multivariat styrsystem av glödgningsugnen. Av dessa två programvaror ansågs ArchitectMV vara det bästa alternativet för implementering av styrsystemet då det hade ett mer genomarbetat användargränssnitt. Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål Delprojekten med fokus på energibesparingar med hjälp av vidareutveckling och uppgradering av FOCS och SteelTemp, d.v.s. FOCS-RF och FOCS-PF, har genomförts och implementerats i drift på försöksverken med mycket goda resultat. Rökgassammansättningsberäkningarna är testade i normal drift och infördes on-line på SSAB EMEA i Borlänge i och med driftsättningen av ett nytt FOCSsystem. Potentiellt har noggrannare specificering av randvillkor en stor möjlighet att i slutändan spara energi av storleksordningen som angetts (1 %). Under 2008/2009 uppgraderades Ovako Dalsbruks FOCS-RF system. Då startade en intrimning av ideala kurvor, utjämningskrav och dragningstemperatur. Bränsleförbrukningen har minskat med 3 9 % och minskningen kommer att fortsätta. En nya versionen av värmningsmodellen är implementerad i ett överordnat PC-baserat ugnssystem för styrning av ämnenas värmning i gropugn #2 och #3 hos Outokumpu Stainless i Degerfors. Energibesparingar på 7 % har konstaterats vid värmning med den nya temperaturmodellen. Det delprojekt som innefattade överordnad analys av tillverkningsprocessen i Degerfors kom inte ända fram till implementeringsskedet, men skapade ändå en hel del insikter om vad som krävs i form av datakvalitet och klassificering för att nå målet. En viktig produkt av detta delprojekt är dock termoelementövervakningssystemet, TESS, som rönt stort intresse i stålbranschen och redan används i flera ugnar hos de deltagande företagen: steghärdugnen i Degerfors, glödgningsugnen vid KBR, Outokumpu Stainless i Avesta, samt i stegbalksugnarna på SSAB i Borlänge. I ett verk av SSABs storlek uppskattas en energibesparing med hjälp av TESS till 4 GWh/år. Modellbaserad styrning av glödgningsugns-processen vid KBR, Outokumpu i Avesta, kommer utifrån delprojektets resultat uppgraderas för att åstadkomma ytterligare energibesparingar. Detta genomförs efter projektslut. Energibesparingen i varje delprojekt redovisas mot de i projektets början uppsatta målen i Tabell 1. Tabell 1 Uppnådd energibesparing i delprojekten Uppnådd energibesparing Beräknad energibesparing Användarvänlighet i STEELTEMP Har ej tillämpats 2D GWh/år FOCS-RF uppgradering till STEELTEMP 2D 8.9 GWh (6.5%) Styrning av satsvisa ugnar 0.8 GWh/år (7%) (2.1 GWh/år vid full kapacitet) 4-6 GWh/år (10%) Överordnad processanalys 4 GWh/år 6 GWh/år Multivariat styrning av glödgningsugnar Har ej tillämpats 6 GWh/år

5 Projektpresentation Problemställning För att uppnå lönsamhet och konkurrenskraft i stålindustrin krävs en ständig förbättring av produktkvalité och materialutbyte samt minskning av driftskostnaderna, varav energikostnaderna upptar en allt större del. Därtill krävs att nya avancerade stålsorter utvecklas och kan tillverkas med hög precision även vid driftsstörningar. För att klara dessa höga krav måste styrsystemen för anläggningarna få en ökad funktionalitet och ge ökad träffsäkerhet i samtliga processteg. Särskilt viktigt är att kunna värma stålmaterial med hög temperaturprecision, även vid omställningar och störningar i produktionen. Överordnad processanalys ger genom analyser av hela tillverkningskedjan bättre utnyttjande av produktionsutrustningen i och med att produktfel upptäcks tidigare. Sådan analys ger även en djupare förståelse för hur processtyrsystemen ska anpassas för att ytterligare minska produktfel orsakade av processavvikelser. Överordnad processanalys förväntas få en bred framtida användning inom den svenska stålindustrin. Intensiva utvecklingsinsatser har genomförts inom tidigare program och systemen har anpassats till ett stort antal ämnesvärmningsugnar inom den nordiska stålindustrin för att nå upp till de ökande kraven på funktionalitet i takt med att datorkapaciteten har ökat. Inom projektet Stålindustrins Värmnings-, Bearbetnings- och Materialpaket , delfinansierat av Energimyndigheten, visade Effektiv energianvändning i ämnesvärmningsugnar genom förbättrad styrning på en minskad energianvändning med 5 %. Dessutom har delprojektet Intelligent larmhantering för ugnar visat på goda möjligheter att prediktera processavvikelser och ge information om vad som orsakar dessa. Kunskapen som tagits fram i dessa båda satsningar har legat till grund för detta projekt. Forskningsbehovet omfattar vidareutveckling av användarvänligheten i STEELTEMP för att nå ett enklare och mer intuitivt gränssnitt. Programmet har använts för framtagning av nya måltemperaturer och tillhörande ideala värmningskurvor för optimeringen av värmningen med ugnsstyrsystemet FOCS i valsverken. Vidare finns behov av att ta fram ett överordnat ugnsstyrsystem för gropugnar, baserat på STEELTEMP, med vars hjälp tider för värmning av göten i ugnen kan predikteras, Ett första steg att blanda fysikalisk och statistisk modellering kommer att utföras i ett projekt innehållande multivariat reglering av glödgningsugnar. Multivariata modeller kommer även att användas för identifiering av processavvikelser längs hela kedjan värmning valsning glödgning färdig produkt och relatera dessa processavvikelser till kvalitén på den valsade produkten. Syfte och mål Projektets mål har varit att för kontinuerliga ugnar införa en ny värmningsmodell i ugnsstyrsystemet FOCS-RF baserad på STEELTEMP 2D. Vidare skulle ett nytt verktyg för framtagning av nya måltemperaturer och ideala värmningskurvor för optimeringen av värmningen med FOCS-RF att utvecklas. Detta uppskattades ge en minskad energianvändning motsvarande GWh/år olja och gasol. För satsvisa gropugnar skulle minst ett demonstrationsprojekt vara klart vid projektavslut och ge en minskad användning av olja och gasol med 4-6 GWh/år. För kontinuerliga glödgningsugnar, skulle också ett demonstrationsverk att vara klart vid projektavslut och ge en minskad användning av olja och gasol med 6 GWh/år. För det multivariata kvalitetsprojektet var tiden för genomförande lika med projekttiden och det skulle finnas ett försöksverk klart vid projektavslut, vilket motsvarar

6 en minskad användning av olja och gasol med 6 GWh/år. Totalt motsvarar det en minskad energianvändning med GWh/år av gasol och olja under projektperioden. Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens uppdrag att ställa om energisystemet. Projektets övergripande mål var att minska energianvändningen vid varm- och kallbearbetning genom förbättrad ugnsstyrning och överordnad processanalys inom den svenska stålindustrin med 110 GWh per år. Genom ett ökat utbyte med 0,2 % få en minskad energianvändning av kol och koks med 64 GWh/år genom överordnad processanalys. Genom förbättrad ugnsstyrning, effektivisering av ugnar och multivariat reglering skulle den direkta energianvändningen av olja och gas i processen att minska med 46 GWh/år. Minskningen av koldioxidutsläpp beräknades bli 25 kton per år.

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar Höghållfast stål globalt Slitstål Hardox Branschbenchmark Den bredaste portföljen (0,7 160 mm) Konstruktionsstål - Strenx Möjligt att nå nya höjder

Läs mer

Mer stål med mindre olja, el och kol

Mer stål med mindre olja, el och kol Mer stål med mindre olja, el och kol Stålindustrins energiforskningsprogram 2006-2010. En satsning för bättre energiutnyttjande, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft i samarbete med Energimyndigheten.

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

PREVAS NY WEBB KOLL PÅ UTNYTTJANDE- GRAD GER ICA ÖKAD FLEXIBILITET LANSERAR #2 2011

PREVAS NY WEBB KOLL PÅ UTNYTTJANDE- GRAD GER ICA ÖKAD FLEXIBILITET LANSERAR #2 2011 TRENDS Tekniknyheter och Trender från Prevas #2 2011 teknik Effektiv drift Stöd för att fatta taktiska och strategiska beslut om verksamheten. Sid 6 kunskap Logistik med handdatorer Investering inom produktionslogistik

Läs mer

Magnus Berg Utvecklingsingenjör. Feb 2013 Verksamhetsoptimering SSAB Oxelösund

Magnus Berg Utvecklingsingenjör. Feb 2013 Verksamhetsoptimering SSAB Oxelösund Magnus Berg Utvecklingsingenjör Feb 2013 Verksamhetsoptimering SSAB Oxelösund SSABs nyckelsegment Anläggningsmaskiner Råmaterialhantering Tunga transporter Energi Bil Service Centers Industriella applikationer

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment

Simulator för optimering av miljö- och. Volvo Construction Equipment Simulator för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet Problemställning Bakgrund Anläggningsmaskiner och lastbilar används i en mängd olika applikationer över hela världen. Miljöpåverkan och kostnader

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

Exempel: reglering av en plattreaktor. Varför systemteknik/processreglering? Blockdiagram. Blockdiagram för en (del)process. Exempel: tankprocess

Exempel: reglering av en plattreaktor. Varför systemteknik/processreglering? Blockdiagram. Blockdiagram för en (del)process. Exempel: tankprocess Systemteknik/reglering Föreläsning Vad är systemteknik oc reglerteknik? Blockdiagram Styrstrategier Öppen styrning, framkoppling Sluten styrning, återkoppling PID-reglering Läsanvisning: Control:..3 Vad

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen LindabUltraLink Ny teknologi för mätning av luftflöde och temperatur utan ökat tryckfall i ventilationssystem 2 Vi förenklar byggandet

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015 Innovation - VINNOVA MinBaS dagen 2015 18 mars 2015 MinBaS Innovation - Utlysningar 2014-2015 Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Programbudget ca 52 MSEK, varav VINNOVA 26

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Arbets- och näringsministeriets förordning

Arbets- och näringsministeriets förordning UTKAST 7.11.2014 Arbets- och näringsministeriets förordning om rapportering om objeksbesiktningar Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd

Läs mer

Upptäck fördelarna med underhållssystemet MaintMaster.

Upptäck fördelarna med underhållssystemet MaintMaster. Upptäck fördelarna med underhållssystemet MaintMaster. I en tid som genomsyras av effektivisering krävs ett underhållssystem som kan hantera alla tänkbara situationer. Därför har vi tagit fram MaintMaster.

Läs mer

ECOFIT. Lågspänningsdistribution Modernisering av ställverk. Make the most of your energy

ECOFIT. Lågspänningsdistribution Modernisering av ställverk. Make the most of your energy PE90458 Lågspänningsdistribution Modernisering av ställverk ECOFIT TM Uppgradera din installation från Masterpact M till Masterpact NW och öppna dörren till energieffektivisering Make the most of your

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat.

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. AP&T CUSTOMER SERVICE Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. Börjar din gamla press eller produktionslinje att tappa stinget, kan det vara dags att fundera på en

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser.

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Med hundra års erfarenhet Tack vare vår mångåriga erfarenhet av installerade system med vakuumpumpar

Läs mer

STYRSYSTEM. Grävmaskiner

STYRSYSTEM. Grävmaskiner STYRSYSTEM Grävmaskiner Proportionell styrning Vad är proportionell styrning? Mycket kortfattat, steglös styrning av maskinens olika funktioner. Det vill säga att föraren har direkt och steglös kontroll

Läs mer

Energieffektiv bakning

Energieffektiv bakning Dnr 19-8003/08 PX00248 Energieffektiv bakning Slutrapport kortfattad version Birgitta Raaholt Januari 2011 SIK Projektinformation Projekt påbörjat April 2010 Granskas av Lilia Ahrné Projektledare Birgitta

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post:

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post: Greyhound i kyrkan- vad är Greyhound? Botech har kunskap och erfarenhet av att styra och övervaka uppvärmning, luftfuktighet och luftkvalitet i kyrkor. Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

TIAP-metoden för statusbestäming

TIAP-metoden för statusbestäming TIAP-metoden för statusbestäming Höjer lönsamheten på din anläggning Anna Pernestål, anna.pernestal@tiap.se, Life Cycle Profit och TIAP-metoden TIAP-metoden bygger på helhetssyn av drift och underhåll

Läs mer

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA

BESLUT 1 (9) BESLUT. 2012-03-08 Dnr: 551-5198-11. Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Gyproc AB Box 153 746 24 BÅLSTA Slutliga villkor avseende energiförbrukning, utsläpp av kväveoxider och damning från verksamheten som Gyproc AB bedriver på

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

En röststyrd förarmiljö

En röststyrd förarmiljö En röststyrd förarmiljö April, 005 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B SE-164 40 Kista, Sweden www.dialoguetech.com En röststyrd förarmiljö Innehållsförteckning 1 Vision, bakgrund Förslag 1 Vision,

Läs mer

Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller

Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller Martin Forsén KTH, Inst. För Energiteknik Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Inom energimyndighetens ramforskningsprogram

Läs mer

Stålforskningsprogrammet. För ökad konkurrenskraft hos svensk stålindustri genom innovativa produkter och effektivare processer.

Stålforskningsprogrammet. För ökad konkurrenskraft hos svensk stålindustri genom innovativa produkter och effektivare processer. Stålforskningsprogrammet 2007 2012 För ökad konkurrenskraft hos svensk stålindustri genom innovativa produkter och effektivare processer. Hållbar tillväxt är ett viktigt mål för Stålforskningsprogrammet.

Läs mer

danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker

danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker VI PRESENTERAR DET NYA danfoss-systemet AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunda och hållbara butiker MÖT NÄSTA GENERATIOns KYLSYSTEM FRÅN DANFOss Danfoss har använt fyra år och 200000 mantimmar för att

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

SSAB:s miljöinvestering konvertering från EO5 olja till naturgas Gasdagarna maj Thomas Melin SSAB

SSAB:s miljöinvestering konvertering från EO5 olja till naturgas Gasdagarna maj Thomas Melin SSAB SSAB:s miljöinvestering konvertering från EO5 olja till naturgas Gasdagarna 25-26 maj SSAB Agenda Kort om SSAB Bakgrund Varför naturgas och vilka alternativen hade varit. Investeringen Vad har gjorts,

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

AutArch. Får vi plantera ett frö hos er? Använd din historia för att skapa din framtid

AutArch. Får vi plantera ett frö hos er? Använd din historia för att skapa din framtid AutArch Använd Historisk din historia erfarenhet för att skapa Framtida din framtid resultat Får vi plantera ett frö hos er? Ställer du upp i finalen utan att ha provkört banan? Kör du din anläggning utan

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll

Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll Miljörik)g och kostnadseffek)v förnybar energigas )ll energiintensiv industri genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll AGENDA 1. Cortus Energy 2. Projekt 5 MW Köping 3. Affären 2 1. CORTUS ENERGY

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen Uppdaterad teknologi Lindab Revolutionerande teknologi för exakt mätning och reglering av luftflöde utan ökat tryckfall i ventilationssystem

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Otroligt flexibel. intelligenta varvtalsreglerade pumpar för värmesystem

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Otroligt flexibel. intelligenta varvtalsreglerade pumpar för värmesystem GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Otroligt flexibel intelligenta varvtalsreglerade pumpar för värmesystem Grundfos MAGNA: Otroligt produktprogram Ett komplett program av cirkulationspumpar med permanentmagnetmotor

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser. Anders Klässbo och Eva Troell, Swerea IVF

Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser. Anders Klässbo och Eva Troell, Swerea IVF Resurseffektivisering vid yt- och värmebehandlingsprocesser Anders Klässbo och Eva Troell, Swerea IVF Innehåll Inledning Nyckeltal Värmebehandling Pågående arbete Energikartläggning Möjligheter för resurseffektivisering

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation av MinBaS Innovation - ett forsknings- och innovationsprogram med finansiering från Vinnova Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Mariette Karlsson Sveriges Stenindustriförbund

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

Kurspaketet Värmesystem

Kurspaketet Värmesystem Värmesystem Kurspaketet Värmesystem Hur förser vi våra byggnader med värme och hur effektivt används den? Hur kan vi minska energianvändningen i byggnader? Hur produceras, uppgraderas och utnyttjas biobränslen

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Momentmätning på roterande axlar. Mark Tierney tel:0589-531 34

Momentmätning på roterande axlar. Mark Tierney tel:0589-531 34 på roterande axlar Mark Tierney tel:0589-531 34 2 Varför mäta moment? Oförklarliga haverier på axlar, lager, kopplingar, växellådor, kuggväxlar mm 3 Varför mäta moment? Felsökning på anläggningar med en

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad ''/>//; i»^«.«-* Centrum Kompaniet B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad Centrumkompaniet i Stockholm AB Marcus Göpel, 061213

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

Vattenfall AB. Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg

Vattenfall AB. Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg Förbättrad förbränning i pannor genom nya mätverktyg Innehåll Vanliga problem Orsaker Att ta reda på förhållanden i en eldstad Fall från verkligheten Vad kan vi göra och vad har vi gjort 2 Vanliga problem

Läs mer

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie

2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie 2D vs 3D? Nya gränssnitt för processindustrins kontrollrum En pilotstudie Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola MariAnne Karlsson 1 2 3 4 Bakgrund Processindustrins kontrollrum

Läs mer

Tunga stommar kan användas för att minska energianvändningen och effekttoppar, möjliggör fördröjning av effektuttag samt dess koppling till smarta

Tunga stommar kan användas för att minska energianvändningen och effekttoppar, möjliggör fördröjning av effektuttag samt dess koppling till smarta Tunga stommar kan användas för att minska energianvändningen och effekttoppar, möjliggör fördröjning av effektuttag samt dess koppling till smarta nät SPEF-Dagen 2013 2013-04-09 - Anders Rönneblad, Cementa

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden

ETS Inside. En helt ny programvara från KNX Association. Rikard Nilsson. Jan Hammarsköld. Ordförande KNX Sweden. Sekreterare KNX Sweden ETS Inside En helt ny programvara från KNX Association Rikard Nilsson Ordförande KNX Sweden Jan Hammarsköld Sekreterare KNX Sweden ETS Inside Smart, enkelt, säkert Nytt revolutionerande verktyg idealiskt

Läs mer

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62.

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. 2009-10-05 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Att: Registraturen Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. Följande synpunkter lämnas av branschorganisationen Kyl

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter Årsrapport 2007, 2008, 2009 slutrapport 2010-12-31. Avdelning/Institution MinFo

Avslutat Tidplan, förväntade delrapporter Årsrapport 2007, 2008, 2009 slutrapport 2010-12-31. Avdelning/Institution MinFo Forskningsprogram Industriforskning Dnr 2006-05515 Total kostnad Universitet/Högskola/Företag Proj koord.-medelsmottagare MinFo Projekt Pnr 30496-1 Uppföljn.,teknikspridn.&adm. inom MinFo projektpaket

Läs mer

D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY

D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY key highlights D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY PIIA Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, Project facts Sökt belopp från VINNOVA: 1.006.000 SEK

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Vad är systemteknik och reglerteknik? Föreläsning 1. Systemteknik handlar om dynamiska system

Vad är systemteknik och reglerteknik? Föreläsning 1. Systemteknik handlar om dynamiska system 1 Föreläsning 1 Vad är systemteknik oc reglerteknik? Grundläggande begrepp Grafiska representationer Styrstrategier Öppen styrning, framkoppling Sluten styrning, återkoppling Vad är systemteknik oc reglerteknik?

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH

Intelligenta lösningar för integration av tekniska tjänster på sjukhus 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Intelligenta lösningar för I Europa står fastigheter för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Särskilt sjukhus förbrukar

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal - Förenklad VAV lösning med full potential... Enkel projektering... Enkel driftsättning... Låg energiförbrukning... Nästa generations VAV-system Efterfrågan

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista

Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista 2012 Skruvtubsväxlaren AlfaTwist Referenslista Siljan Allards AB www.siljanallards.com Siljan Allards är en av Sveriges större tillverkare av rostfri processutrustning; Kombinationen av Ca 30 års erfarenhet

Läs mer

Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt

Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt Carl-Fredrik Lindberg, ABB Corporate Research. Automation Scandinavia, 2016-04-12 Trådlös kommunikation i industrin - ett PiiA-projekt Trådlös reglering Tidigare och nuvarande PiiA-projekt Control & Communications

Läs mer

Uppgradera ditt golvvärmesystem

Uppgradera ditt golvvärmesystem Uppgradera ditt golvvärmesystem Ny reglering för alla fabrikat LK Rumstermostat S2. Modern rumsreglering ger mer Tillhör du de med vattenburen golvvärme som installerades redan på åttio- eller nittiotalet?

Läs mer