Projekt. Avslutat. Avdelning/Institution FoU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt. Avslutat. Avdelning/Institution FoU"

Transkript

1 Forskningsprogram Ugnsstyrning och överordnad processanalys Total kostnad kr Universitet/Högskola/Företag Jernkontoret Projekt Tidplan, förväntade delrapporter Avslutat Adress Box 1721, STOCKHOLM Avslutat Avdelning/Institution FoU Fullständigt namn och E-post till forskningsledare/kontaktperson Alena Nordqvist ; Slutrapport, namn och förlag Ugnsstyrning och överordnad processanalys, Slutrapport T Pågående Sammanfattning Uppnådda huvudresultat Projektets övergripande mål var att minska energianvändningen vid varm- och kallbearbetning genom förbättrad ugnsstyrning och överordnad processanalys bestående av 5 delområden: Användarvänlighet i STEELTEMP 2D FOCS uppgradering till STEELTEMP 2D Styrning av satsvisa ugnar Överordnad processanalys Multivariat styrning Användarvänlighet i STEELTEMP 2D Denna deluppgift innefattar vidareutveckling av användarvänligheten i STEELTEMP 2D. Användargränssnittet uppfattas ofta som svårhanterat och inriktingen inom denna uppgift var att nå ett enklare och mer intuitivt gränssnitt. Tydligare felutskrifter har åstadkommits både i STEELTEMP 2D och i FOCS-systemet. Denna förbättring skall medföra ytterligare ökning av programmets användning och spridning av uppnådda forskningsresultat inom industrin. De huvudsakliga resultaten inom detta området är tvåfaldigt. För att möjliggöra optimal värmning av ett ämne på dess väg genom omvärmningsugnen krävs en ideal uppvärmningskurva. Den ideala kurvan bestäms normalt vid intrimningen av FOCS-systemet, baserat på tidigare erfarenhet. Genom att på ett optimalt sätt ta fram nya måltemperaturer och tillhörande värmningskurvor erhålls en effektivare värmning sett ur ett energiförbrukningsperspektiv. Ett verktyg för framtagning av framkopplingsbörvärden och ideala värmningskurvor är framtaget i syfte att optimera värmningen i valsverkens omvärmningsugnar. Verktyget har inom projektet designats och implementerats i indatageneratorn STEELGEN 2D. Funktionaliteten finns i den enkla värmningsmodellen och ger möjlighet för användaren att ta fram optimala måltemperaturer och värmningskurvor. Metoden har tillämpats vid försöksverk SSAB:s bandverksugn 302. De nya framkopplingsbörvärdena och ideala kurvor har inom projektet inte implementerats i realtidssystemet FOCS av säkerhets- och kvalitetsskäl. Främst är det SSAB:s

2 höghållfasta material som befaras påverkas negativt kvalitetsmässigt genom förändring av befintliga inställningar. I en tidigare version av FOCS-RF används fasta värden på rökgassammansättningen i ugnens olika zoner vid beräkningen av gas- och väggstrålningen till ämnena i ugnen. Rökgassammansättningen väljs med hänsyn till bränslets kemiska analys, luftbränslekvot och syrgasberikningen. I ett fall då syrgasberikningen varieras beroende på produktionstakten i ugnen kommer rökgassammansättningen att variera kraftigt. I detta fall måste rökgasflödet i varje zon räknas ut. I den nya versionen av FOCS-RF beräknas rökgasflödet i varje zon utifrån bränslets kemiska analys, flöden av fyra olika bränslen, förbränningsluften och syrgasen till ugnens reglerzoner. Först beräknas rökgasflödet i utjämningszonen och sedan adderas successivt flödet från de andra zonerna fram till avgasavdraget i ugnens inmatningsända. Den nya funktionaliteten för beräkningar av rökgassammansättning är införd i FOCS-RF inom Prevas uppgradering av SSAB:s FOCS-system. Temperaturberäkningarna har inom projektet kvalitetssäkrats mot fiktiva lådprov i simuleringsmiljö. I samband med installation av nya styrsystemet vid SSAB har ett antal kvalitetssäkringar gjorts för båda ugnarna 301 och 302. Lådprov har även utförts med syrgasberikning för kalibrering av beräkningsprogrammet. Rökgassammansättningsberäkningarna är testade i normal drift och infördes on-line i och med driftsättningen av det nya FOCS-systemet. Potentiellt har noggrannare specificering av randvillkor en stor möjlighet att i slutändan spara energi av storleksordningen som angetts (1 %). För att användaren själv skall kunna uppdatera ovan beskrivna processnära ändringar och införa andra sådana ändringar i FOCS-RF samt i STEELTEMP 2D och kunna kvalitetssäkra dessa ändringar med detta program har användargenererad kod införts för randvillkor med hjälp av DLL:er i STEELTEMP 2D. FOCS-RF uppgradering till STEELTEMP 2D I ugnsstyrsystemet FOCS-RF har en ny värmningsmodell framtagits, baserad på STEELTEMP 2D, som kan hantera alla förekommande värmningsfall i valsverkens omvärmningsugnar för billets, blooms, slabs och rundämnen. Detta minskar kostnaderna för kalibrering av värmningsmodellen och kostnaderna för underhåll av systemet. För att beskriva inverkan av värmeöverföringen till ämnet av det på ämnets yta bildade glödskalet, införes en yttre växande region med glödskal på ämnets yta. Den nya värmningsmodellen är kvalitetssäkrad mot STEELTEMP 2D vid stationär simulering av värmningsförlopp i trådverksugnen vid Ovako Wire Oy AB, Dalsbruk. Med hjälp av fortsatta lådprov har kalibrering av den nya värmningsmodellen utförts. Under 2008/2009 uppgraderades Ovako Dalsbruks FOCS-RF system med den 2-dimensionella beräkningskärnan, framtagen inom projektet. Härvid gjordes en första intrimning av ideala kurvor, utjämningskrav och dragningstemperatur. Det visade sig att ämnena värmdes onödigt varmt, och ett intrimningsarbete, vilket inte ännu är helt klart, påbörjades. Det tar tid att optimera för en låg bränsleförbrukning eftersom man inte vill riskera negativa kvalitetsavvikelser och måste därför gå varsamt fram. Bränsleförbrukningen har minskat med 1-3 kg olja/ton, vilket motsvarar en minskning med 3 9 %. Egentligen är minskning än större då Ovako Dalsbruk har ökat andelen högkolhaltigt stål mot tidigare. Högkolhaltigt stål måste värmas för högre valsningstemperatur och därmed används fler brännare i de tidigare zonerna, vilket medför en ökad bränsleförbrukning. FOCS har hjälpt Ovako att hålla kontinuerlig produktion också med högkolhaltigt stål. Före FOCS krävdes pauser då och då för påvärmning. Nu kan produktionen vara igång hela tiden utan uppvärmningspauser. Även en kvalitetsförbättring i slutprodukten kan ses efter FOCS-system installerades, speciellt i de mera krävande högkolhaltiga stålen. Styrning av satsvisa ugnar Styrning av satsugnar sker många gånger utan egentlig kunskap om götens/slabsens/plåtarnas temperatur. Tabellstyrning förekommer ibland. Dessa begränsningar har överbryggats genom att vidareutveckla koden i STEELTEMP 2D och införa chargering och värmning av göt i olika

3 konfigurationer. Ett nytt ugnsstyrsystem, FOCS-PF (Pit Furnace), med en värmningsmodell, baserad på STEELTEMP 2D, har framtagits, som kan hantera värmning av fyra eller sex göt stående i två rader mitt emot varandra i en gropugn. Detta leder till en bättre prediktion av värmningstiden, noggrannare dragningstemperaturer på göten och möjlighet att styra värmningen under iakttagande av restriktioner på temperaturgradienter och yttemperaturer, vilket leder till bättre värmningskvalité, produktivitet och en lägre energiförbrukning. En ny version av FOCS-PF har framtagits för simulering av värmning av ämnen i gropugn #2 och #3 vid Outokumpu Stainless AB, Degerfors. Värmningsmodellen har kvalitetssäkrats mot fiktiva lådprov utförda i maj och juni 2010 i OSABs gropugn # 2, Degerfors. Värmningsmodellen har vidare kalibrerats mot termoelementförsök utförda vid värmning av fyra kallchargerade ämnen i gropugnarna. Den nya versionen av värmningsmodellen är nu implementerad i ett överordnat PC-baserat ugnssystem för styrning av ämnenas värmning i gropugn #2 och #3. Energibesparingar på 7 % har konstaterats vid värmning med den nya temperaturmodellen. Överordnad processanalys Inom detta delprojekt avsågs att modellera tillverkningskedjan från stålanalys till färdig grovplåt vid Outokumpu Stainless AB, Degerfors. Genom att sammanställa data från hela tillverkningsprocessen, förväntades produktfel ge sig till känna i ett tidigt skede. Åtgärder skulle då kunna utföras för att undvika upptäckt fel och sålunda motverka dess negativa effekter. Sammanställningen av data har åstadkommits genom att information från ett flertal databaser sammanförts för varje individuell plåt. Informationen kom från stålanalysen, omvärmningen och valsverket. Data analyserades därefter statistiskt för att finna orsaker till varför en del plåtar inte uppfyller kravställningen med avseende på exempelvis ytsprickor. I en första ansats studerades data från ett mindre delsystem, nämligen omvärmningsugnen och valsverket. Hypotesen var att plåtar som krävt mer eller mindre valskraft än vad som beräknats ur dragningstemperaturen borde ha missat sin måltemperatur motsvarande. Dessa samband borde ha varit möjliga att upptäcka i insamlat data. I analysen framkom dock inga samband annat än de mest självklara. När data från hela tillverkningskedjan fanns tillgängligt, delades plåtarna upp i grupper med ytsprickor samt utan ytsprickor. Modelleringsarbete utfördes för att skapa en uppfattning om hur en felfri plåt skulle se ut. Den framtagna modellen kunde sedan kontrolleras mot data från plåtar med ytsprickor för att upptäcka orsaker till sprickorna. Inte heller här nåddes framgång. Kvaliteten på data är av största vikt när det gäller att använda statistiska analysmetoder för att hitta eftersökta samband. Denna kunde dessvärre inte säkerställas i detta sammanhang, vilket i sin tur påverkade projektresultatet. Data från termoelementen i steghärdsugnen i Degerfors samlades in för analys. Genom att gruppera ihop samvarierande termoelement i zonerna och tillämpa statistiska metoder på dessa kunde modeller byggas som beskriver temperaturernas samvariation under normal drift. Utgående från dessa kan sedan onormala tillstånd upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede. Ett termoelement som går sönder upptäcks omedelbart, medan mer smygande fel såsom temperaturdrift kan upptäckas inom rimlig tidsrymd. Detta gör att termoelement kan bytas i tid och därför inte påverka värmningen i ugnen nämnvärt. Under tiden fram till ett byte kan dessutom ett mätvärde estimerat av den statistiska modellen användas för beräkningar och styrning. Resultaten från termoelementövervakningen har implementerats i ett realtidssystem som kallas för TESS (Temperature Estimation and Supervision System). Systemet används i steghärdugnen i Degerfors, glödgningsugnen vid KBR, Outokumpu Stainless i Avesta, samt i stegbalksugnarna på SSAB i Borlänge. I ett verk av SSABs storlek uppskattas en energibesparing med hjälp av TESS till 4 GWh/år. Multivariat styrning av glödgningsugnar Detta delprojekt avsåg att ta fram ett modellbaserat multivariat styrsystem för glödgningsprocessen av stål. Målet var att använda statistiska modeller för att beskriva glödgningsprocessen och därmed kunna förutses dess beteendeför en begränsad tidsrymd. Störningar i den kontinuerliga

4 temperaturregleringen (t.ex. i form av ändringar i bandets tjocklek eller hastighet) skulle kompenseras genom framkopplade ändringar via styrsignalerna (bränslepådragen eller hastigheten). En marknadsundersökning av programvaror innehållande verktyg för att lösa multivariata reglerproblem utfördes med syftet att hitta ett kvalitetssäkert alternativ till reglerproblemet för glödgningsugnen på Outokumpu i Avesta. Ett antal programvaror utvärderades utifrån vissa kriterier som ansågs måste uppfyllas. Dessa innefattade bl.a. krav på prediktionsmodell, systemidentifiering, regulatordesign och regulatorimplementering. Två av de undersökta programvarorna, Connoisseur och ArchitectMV/ControlMV, ansågs uppfylla de uppsatta kriterierna i marknadsundersökningen. Dessa innehåller alla de funktionaliteter som krävs för att designa och implementera ett multivariat styrsystem av glödgningsugnen. Av dessa två programvaror ansågs ArchitectMV vara det bästa alternativet för implementering av styrsystemet då det hade ett mer genomarbetat användargränssnitt. Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål Delprojekten med fokus på energibesparingar med hjälp av vidareutveckling och uppgradering av FOCS och SteelTemp, d.v.s. FOCS-RF och FOCS-PF, har genomförts och implementerats i drift på försöksverken med mycket goda resultat. Rökgassammansättningsberäkningarna är testade i normal drift och infördes on-line på SSAB EMEA i Borlänge i och med driftsättningen av ett nytt FOCSsystem. Potentiellt har noggrannare specificering av randvillkor en stor möjlighet att i slutändan spara energi av storleksordningen som angetts (1 %). Under 2008/2009 uppgraderades Ovako Dalsbruks FOCS-RF system. Då startade en intrimning av ideala kurvor, utjämningskrav och dragningstemperatur. Bränsleförbrukningen har minskat med 3 9 % och minskningen kommer att fortsätta. En nya versionen av värmningsmodellen är implementerad i ett överordnat PC-baserat ugnssystem för styrning av ämnenas värmning i gropugn #2 och #3 hos Outokumpu Stainless i Degerfors. Energibesparingar på 7 % har konstaterats vid värmning med den nya temperaturmodellen. Det delprojekt som innefattade överordnad analys av tillverkningsprocessen i Degerfors kom inte ända fram till implementeringsskedet, men skapade ändå en hel del insikter om vad som krävs i form av datakvalitet och klassificering för att nå målet. En viktig produkt av detta delprojekt är dock termoelementövervakningssystemet, TESS, som rönt stort intresse i stålbranschen och redan används i flera ugnar hos de deltagande företagen: steghärdugnen i Degerfors, glödgningsugnen vid KBR, Outokumpu Stainless i Avesta, samt i stegbalksugnarna på SSAB i Borlänge. I ett verk av SSABs storlek uppskattas en energibesparing med hjälp av TESS till 4 GWh/år. Modellbaserad styrning av glödgningsugns-processen vid KBR, Outokumpu i Avesta, kommer utifrån delprojektets resultat uppgraderas för att åstadkomma ytterligare energibesparingar. Detta genomförs efter projektslut. Energibesparingen i varje delprojekt redovisas mot de i projektets början uppsatta målen i Tabell 1. Tabell 1 Uppnådd energibesparing i delprojekten Uppnådd energibesparing Beräknad energibesparing Användarvänlighet i STEELTEMP Har ej tillämpats 2D GWh/år FOCS-RF uppgradering till STEELTEMP 2D 8.9 GWh (6.5%) Styrning av satsvisa ugnar 0.8 GWh/år (7%) (2.1 GWh/år vid full kapacitet) 4-6 GWh/år (10%) Överordnad processanalys 4 GWh/år 6 GWh/år Multivariat styrning av glödgningsugnar Har ej tillämpats 6 GWh/år

5 Projektpresentation Problemställning För att uppnå lönsamhet och konkurrenskraft i stålindustrin krävs en ständig förbättring av produktkvalité och materialutbyte samt minskning av driftskostnaderna, varav energikostnaderna upptar en allt större del. Därtill krävs att nya avancerade stålsorter utvecklas och kan tillverkas med hög precision även vid driftsstörningar. För att klara dessa höga krav måste styrsystemen för anläggningarna få en ökad funktionalitet och ge ökad träffsäkerhet i samtliga processteg. Särskilt viktigt är att kunna värma stålmaterial med hög temperaturprecision, även vid omställningar och störningar i produktionen. Överordnad processanalys ger genom analyser av hela tillverkningskedjan bättre utnyttjande av produktionsutrustningen i och med att produktfel upptäcks tidigare. Sådan analys ger även en djupare förståelse för hur processtyrsystemen ska anpassas för att ytterligare minska produktfel orsakade av processavvikelser. Överordnad processanalys förväntas få en bred framtida användning inom den svenska stålindustrin. Intensiva utvecklingsinsatser har genomförts inom tidigare program och systemen har anpassats till ett stort antal ämnesvärmningsugnar inom den nordiska stålindustrin för att nå upp till de ökande kraven på funktionalitet i takt med att datorkapaciteten har ökat. Inom projektet Stålindustrins Värmnings-, Bearbetnings- och Materialpaket , delfinansierat av Energimyndigheten, visade Effektiv energianvändning i ämnesvärmningsugnar genom förbättrad styrning på en minskad energianvändning med 5 %. Dessutom har delprojektet Intelligent larmhantering för ugnar visat på goda möjligheter att prediktera processavvikelser och ge information om vad som orsakar dessa. Kunskapen som tagits fram i dessa båda satsningar har legat till grund för detta projekt. Forskningsbehovet omfattar vidareutveckling av användarvänligheten i STEELTEMP för att nå ett enklare och mer intuitivt gränssnitt. Programmet har använts för framtagning av nya måltemperaturer och tillhörande ideala värmningskurvor för optimeringen av värmningen med ugnsstyrsystemet FOCS i valsverken. Vidare finns behov av att ta fram ett överordnat ugnsstyrsystem för gropugnar, baserat på STEELTEMP, med vars hjälp tider för värmning av göten i ugnen kan predikteras, Ett första steg att blanda fysikalisk och statistisk modellering kommer att utföras i ett projekt innehållande multivariat reglering av glödgningsugnar. Multivariata modeller kommer även att användas för identifiering av processavvikelser längs hela kedjan värmning valsning glödgning färdig produkt och relatera dessa processavvikelser till kvalitén på den valsade produkten. Syfte och mål Projektets mål har varit att för kontinuerliga ugnar införa en ny värmningsmodell i ugnsstyrsystemet FOCS-RF baserad på STEELTEMP 2D. Vidare skulle ett nytt verktyg för framtagning av nya måltemperaturer och ideala värmningskurvor för optimeringen av värmningen med FOCS-RF att utvecklas. Detta uppskattades ge en minskad energianvändning motsvarande GWh/år olja och gasol. För satsvisa gropugnar skulle minst ett demonstrationsprojekt vara klart vid projektavslut och ge en minskad användning av olja och gasol med 4-6 GWh/år. För kontinuerliga glödgningsugnar, skulle också ett demonstrationsverk att vara klart vid projektavslut och ge en minskad användning av olja och gasol med 6 GWh/år. För det multivariata kvalitetsprojektet var tiden för genomförande lika med projekttiden och det skulle finnas ett försöksverk klart vid projektavslut, vilket motsvarar

6 en minskad användning av olja och gasol med 6 GWh/år. Totalt motsvarar det en minskad energianvändning med GWh/år av gasol och olja under projektperioden. Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens uppdrag att ställa om energisystemet. Projektets övergripande mål var att minska energianvändningen vid varm- och kallbearbetning genom förbättrad ugnsstyrning och överordnad processanalys inom den svenska stålindustrin med 110 GWh per år. Genom ett ökat utbyte med 0,2 % få en minskad energianvändning av kol och koks med 64 GWh/år genom överordnad processanalys. Genom förbättrad ugnsstyrning, effektivisering av ugnar och multivariat reglering skulle den direkta energianvändningen av olja och gas i processen att minska med 46 GWh/år. Minskningen av koldioxidutsläpp beräknades bli 25 kton per år.

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 SEPTEMBER 2006 1 Inledning Stålet är en av Sveriges viktigaste exportvaror. Svensk stålindustri är världsledande. Stål och metaller ingår i 60 %

Läs mer

UTKAST Version 2006-05-31

UTKAST Version 2006-05-31 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige samarbetsavtal mellan Jernkontoret och VINNOVA UTKAST Version 2006-05-31 Samarbetsavtal slutförhandlat den (datum) (VINNOVAs diarienummer 2006-xx) 1 Inledning...

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Processtyrning

Basprogram 2012-2015 Processtyrning Basprogram 2012-2015 Processtyrning Allmän inriktning De övergripande målen inom Värmeforsks basprogram är att ta fram och stödja utveckling av lösningar som bidrar till ökad verkningsgrad, ökad tillgänglighet

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

JERNKONTORETS FORSKNING

JERNKONTORETS FORSKNING JERNKONTORETS FORSKNING Serie Nr Datum Forskningsuppgift nr D 798 2003-11-13 44095/99 TO44-26 (MEF03063) OFÖRSTÖRANDE BEDÖMNING AV MATERIALEGENSKAPER Slutrapport av Jan Levén, MEFOS Keywords: Oförstörande

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä

Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä VT 2008 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Faktorer som påverkade tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem Fredrik Dreimanis & Thomas Jylhä Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhällsoch

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Emil Sjögren Business Intelligence En kvalitativ studie för att beskriva utmaningar ur ett ledningsperspektiv med exempel från praktiken Business Intelligence A Qualitative Study to Describe the Challenges

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

Hantering av utjämningsbuffert

Hantering av utjämningsbuffert Fakultet Ekonomi, kommunikation och IT Göran Ljungberg David Nordberg Hantering av utjämningsbuffert Management of leveling buffer Examensarbete 30 hp Civilingenjör Industriell Ekonomi Datum/Termin: 10-01-22

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852. En sluten tillverkning och användning av stål i samhället ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM SLUTRAPPORT 2004 2012 D 852 Stålkretsloppet En sluten tillverkning och användning av stål i samhället MALM och MINERALER Å ÅTERVINNING ANVÄNDNING TILLVERKNING ETT MISTRAFINANSIERAT MILJÖFORSKNINGSPROGRAM

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap

En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap - En studie av RUP Magisteruppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd 17 juni 2005 Författare: Handledare: Bo Andersson LUNDS UNIVERSITET

Läs mer

Användning av stålindustrins restenergier för elproduktion

Användning av stålindustrins restenergier för elproduktion D 826 Användning av stålindustrins restenergier för elproduktion Ett effektivt resursutnyttjande för elproduktion Björn Asp, Mikael Wiklund, Jan Dahl, Luleå tekniska universitet Nyckelord: Restenergier,

Läs mer

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Teleborgs Slott - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Enterprising and Business Development, 1EB004 Handledare: Veronica Svensson Ülgen Författare: Linn

Läs mer

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut?

Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Business Process Outsourcing Vilka faktorer är avgörande vid ett beslut? Författare: Faten Alaeddin Frida Lindblad Johanna Samuelsson Handledare: Petter Boye Program: Ekonomprogrammet Ämne: Företagsekonomi

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

OPTIMERING AV RÖRVERKSPLANERING

OPTIMERING AV RÖRVERKSPLANERING Examensarbete 20 poäng D-nivå OPTIMERING AV RÖRVERKSPLANERING Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D102/06 Anders From och Tomas Marcusson Magisterprogrammet Datateknik 160 p Örebro vårterminen 2006 Handledare: Lars

Läs mer