Moment 4: Metoder för dataanalys 4. 1 Statistisk analys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moment 4: Metoder för dataanalys 4. 1 Statistisk analys"

Transkript

1 Moment 4 Metoder för dataanalys 1 (7) Moment 4: Metoder för dataanalys 4. 1 Statistisk analys Texten på dessa sidor syftar till att disponera och vägleda läsningen av den för momentet anvisade kurslitteraturen. Hänvisningar ges löpande till preciserade avsnitt i kurslitteraturen, men också kompletteringar och förklaringar. För övningsuppgifter: Se anvisningar i Instuderingsfrågor för individuell tentamen. Sammantaget handlar det om frågorna För övningsuppgifter: Se även de uppgifter som fortlöpande anvisas i Byströms bok.. Disposition 1. Inledning 2. Några statistiska grundbegrepp 3. Några statistiska mått 3.1 Centralmått 3.2 Spridningsmått 3.3 Sambandsmått Litteratur Utöver denna text: Byström kap Inledning Litteratur: - Moment 4.1 handlar om att analysera data som består av siffror; statistisk analys. Förutom några grundbegrepp (som i allt väsentligt också återfinns i kapitel i Byström) behandlar momentet tre grupper av statistiska mått: centralmått, spridningsmått och sambandsmått. Kurskraven när det gäller dessa är att de ska kunna tillämpas som det står i de preciserade kursmålen. Du ska alltså kunna välja och räkna på dessa mått, och i den omfattning som framgår i de följande kommentarerna. Texten är i det följande mycket sparsam. Jan Byströms bok är som framgår av den mycket instruktiv och mycket lämplig för självstudier. 2. Några statistiska grundbegrepp Som alla andra analysformer rör sig också den statistiska med vissa grundbegrepp. De flesta som behövs i just den här kursen introduceras i de angivna kapitlen i Byströms bok. Men tre ska tas upp här. Det är tre begrepp som behövs för att förstå det Byström i just de angivna kapitlen tar för givet.

2 Moment 4 Metoder för dataanalys 2 (7) VARIABEL Variabel är ett begrepp som behandlats redan i texten till Moment 2, avsnitt Det syftar alltså på den eller de varierbara egenskaper ( värden ) vi undersöker hos en viss enhet. Medlemsantal är t.ex. en varierbar egenskap hos enheten politiskt parti; variabeln medlemsantal kan inta ett nästan oändligt antal värden från 0 och uppåt. Som framhållits tidigare är variabel inte ett begrepp som används enbart vid statistisk analys. Variabeltänkandet är alltid fruktbart! Men vid statistisk analys också ofrånkomligt! Den följande texten tar upp några basala varianter av i variabelterminologin, alla nyttiga att känna till. Som också redan nämnts i Moment 2 behöver man ofta skilja mellan oberoende och beroende variabel. Det gäller särskilt i förklarande undersökningar. Den som kallas oberoende variabel är den som man antar orsakar eller vanligen i varje fall bidrar till att orsaka värdet på den andra, beroende variabeln. Kön kan antas orsaka eller bidra till att orsaka visst utfall på variabeln lön. Lite slarvigt uttrycks det hela oftast som att kön förklarar lön. Och vi kan knappast tänka det omvända, att en person lön skulle orsaka/förklara personens kön. Det är inte alltid lätt att veta vilka variabler som bör hållas som oberoende och vilka som bör hållas som beroende. Kön och lön är inget problem. Eftersom en orsak aldrig kan komma före dess verkan så måste alltså det som kommer först i tid hållas som oberoende variabel. Men hur är det med variablerna läsning av ledarsidor och grad av politiskt intresse. Att det finns ett samband mellan dem kan vi anta men vilken är riktningen? I det här fallet är det i grund och botten upp till undersökaren att resonera sig fram, och föreslå något. Om och när det är både svårt och nödvändigt för dig att ta ställning i just din uppsatsundersökning bör du diskutera problemet med handledare. Det finns såväl tester som resonemangshjälp att få. I den nyttiga variabelterminologin ingår också ordet dikotomi. I en dikotomi (ibland dikotom variabel ) är variabelns värden delade i två ömsesidigt uteslutande kategorier. Kön har i tidigare moment nämnts som exempel på en naturlig dikotomi. Noggrant räknat gäller det bara det biologiska könet. Det sociala könet, det som också kallas för genus är ingen naturlig dikotomi. Variabeln genus brukar tänkas som ett långt kontinuum med t.ex. maximal femininitet i ena ändpolen och maximal maskulinitet i den andra. En sådan variabel, liksom många andra icke naturliga dikotomier dikotomiseras ibland. Då delas variabeln av undersökaren i två kategorier. Variabeln ålder delas t.ex. i kategorierna yngre och äldre, variabeln inkomst i högre och lägre. Ett syfte med sådan dikotomisering kan vara att man vill öka överskådligheten i ett datamaterial. Ett annat kan vara att det ibland underlättar fortsatt bearbetning och analys. I tänkandet om variabler ingår också att kunna skilja mellan diskreta och kontinuerliga variabler. Diskreta kallas sådana variabler som har klart urskiljbara värden med i princip givna gränser. Biologiskt kön är ett exempel. Antal barn i ett hushåll är ett annat. Barnen kan vara 1, 2, 3 till antalet. Det som kalas kontinuerlig variabel har inga sådana gränser. Ålder är ett exempel. Genus ett annat. Attityd är ett tredje. Dessa variabler kan fingraderas i oändlighet. Där måste alltså undersökaren själv konstruera gränser för sina värden. Ålder kan räknas som antal levnadsår vilket ju är ganska vanligt. Attityd till något fenomen kan räknas som Huvudsakligt för, Huvudsakligt mot eller Varken/eller.

3 Moment 4 Metoder för dataanalys 3 (7) N OCH n N och n är två symboler som ofta förekommer i statistiska redovisningar. Båda står för engelskans number och båda syftar på hur många analysenheter som ingått i undersökningen, som t.ex. antalet respondenter eller tidningsartiklar eller TV-inslag eller inlägg från talarstol eller vad vi nu undersöker. Skillnaden mellan de två hänger samman med huruvida undersökningen är en totalundersökning eller en urvalsundersökning (jfr. texten till Moment 3, avsnitt 2.2 (1)). I en totalundersökning av en population används bokstaven N för att beteckna hela populationens storlek. I en urvalsundersökning används ibland samma beteckning för samma ändamål men där används också och alltid n för att beteckna urvalets storlek. N och n avser att ge läsaren viktig information. Symbolerna förekommer vanligast i anslutning till resultatredovisning i t.ex. tabeller eller koordinatsystem med kurvor. En undersökning av roligaste fritidsintresse bland elever i åk 4 på några skolor kan t.ex. redovisas så här: Roligaste intresse Vara ute med kompisar 32% Datorspel 27% TV-tittande 20% Sport & idrott 11% Läsa 5% Annat 3% Ej svar 2% 100% (N=478) N = 478 säger här alltså dels att resultatet grundas på en totalundersökning, dels att hela populationen alla elever i åk 4 på de aktuella skolorna var 478 stycken. I en urvalsundersökning där 62 av de nästan 500 eleverna tillfrågats kan i stället presenteras så här: Roligaste intresse Vara ute med kompisar 32% Datorspel 27% TV-tittande 20% Sport & idrott 11% Läsa 5% Annat 3% Ej svar 2% 100% (n=62) Den sista tabellen kunde också om man vill kompletterats med N = 478. Observera att bortfallet de som t.ex. vägrat att svara ingår i N och n.

4 Moment 4 Metoder för dataanalys 4 (7) DATANIVÅER Det tredje och sista begreppet är datanivå. Det är en term som syftar på att de variabler vi använder i en undersökning kan skilja sig åt vad gäller vissa allmänna egenskaper. Karaktären hos de data vi får fram gör att vi kan tala om data på olika nivåer. Och den nivå, de egenskaper data har avgör sedan vilka statistiska beräkningar som kan göras. Vi kan inte alltid välja datanivå variablerna är som dom är även om den erfarne ibland trixar med dom men samtidigt gäller att ju högre nivå, desto fler statistiska möjligheter. I den här kursen skiljer vi på tre datanivåer. Märk att Jan Byström talar om fyra. Rent praktiskt, i samhällsvetenskapen, kan vi dock tänka bort en av dem (vilket förklaras under den följande rubriken om intervallnivå.) Intervallnivå (eller kvotnivå) Intervallnivån är den högsta. Här finns variabler med värden som vanligtvis helt naturligt kan uttryckas med siffror. Längd, antal, tid, vikt, inkomst, förmögenhet, hastighet Poängen är att med sådana variabler, med naturliga siffervärden, så kan vi använda alla fyra räknesätten när vi analyserar data. Det här stycket bör läsas och kan sedan glömmas: Den noggranne statistikern, som Jan Byström, skiljer mellan intervallnivå och kvotnivå. Noggrant räknat finns alla de exempel som gavs i stycket ovan på kvotnivå. Skillnaden mellan nivåerna är egentligen den att på kvotnivån finns sifferdata från måttstockar som har en naturlig nollpunkt, benämnd just noll. På den (egentliga) intervallnivån finns data från måttstockar som saknar sådan nollpunkt. Därför går det inte att på den (egentliga) intervallnivån multiplicera eller dividera, bara addera och subtrahera. Vårt sätt att mäta temperatur i Celsiusgrader är ett exempel och det enda som brukar anföras. Vi kan säga att skillnaden mellan 10 C och 20 C är dubbelt så stor som skillnaden mellan 20 C och 25 C, men vi kan inte i avsaknad av den efterfrågade nollpunkten säga att 20 C är dubbelt så varmt som 10 C. Byter vi till Fahrenheit är skillnaden mellan samma värme (68 F 50 F =) 18 grader och ingen fördubbling. Alla relevanta samhällsvetenskapliga måttstockar har emellertid sådan nollpunkt. Antal, vikt, förmögenhet; alla kan de vara noll i betydelsen intet alls. Därför behöver vi inte bekymra oss över skillnaden mellan intervall- och kvotdata. De flesta samhällsvetare använder också termen intervalldata för den här nivån. Ordinal datanivå På ordinal datanivå finns variabler med sådana värden som bara kan rangordnas. Intervalldata kan rangordnas (i en ordning som t.ex. fattig, rik, rikast). Men den rangordningen bygger på siffervärden som anger rangordningen. På ordinal datanivå har vi inte tillgång till sådana siffervärden. Skillnaderna mellan värden kan därför bara uttryckas som rangordningar och med hjälp av ord. Därför kan inte heller storleken på skillnaderna uttryckas. Militärer rangordnar sig (uppifrån räknat) som general, överste, major, kapten En major kan inte sägas vara dubbelt så mycket som en kapten. Eller en general fyra gånger så mycket. Att den siste är högre i rang är däremot klart.

5 Moment 4 Metoder för dataanalys 5 (7) Ordinaldata används ofta vid t.ex. attitydundersökningar. Frågan kan vara: Vad tycker du om EU:s jordbrukspolitik? Respondenterna erbjuds kanske fyra svarsalternativ: Dåligt Ganska dåligt Ganska bra Mycket bra Data från en sådan undersökning finns därmed på ordinal datanivå. Det begränsar den statistiska analysen. Vi kan inte, som om det hade handlat om inkomster och svarsalternativen uttryckts i kronor, beräkna medelvärden. (Här använder vi i stället ett annat mått; medianvärde; se mer i boken). Nominal datanivå Detta är lägsta nivån. Data som finns på nominal nivå är sådana som är enbart kategoriserande, som inte ens kan rangordnas. Variabeln personers bostadsort är en sådan. Variabeln kan tilldelas värden som Säffle, Malung, Karlsborg, Hjo, Eslöv och alla andra orter. Men inte mer. Variabeln kön finns på nominal nivå, liksom variablerna möbelsorter, politiska partier och t.ex. dagstidningar. De kan alla kategoriseras och kategorierna kan tilldelas namn så att vi kan skilja dem åt, men inte mer (nomen betyder just namn). Förväxla inte exemplen på denna nivå med antalsvariabler och liknande; antal med Säffle som bostadsort finns på intervallnivå, liksom antal medlemmar i olika politiska partier, liksom storleken på partiernas budgetar etc. 3. Några statistiska mått Litteratur: Byström kap Centralmått Litteratur: Byström kap 5 För många typer av data vi samlar in för en undersökning har får vi ett behov av att i rapporten uttrycka vad som är typiskt i någon mening (hur ser den typiske universitetsläraren ut nu då?). Mått som handlar om detta typiska kallas i den statistiska analysen för centralmått. Tre sådana typvärde, medianvärde och (aritmetiskt) medelvärde beskrivs i Byström. De har alla sin bästa eller rentav enda hemvist på olika datanivåer. Det ingår i kursen att kunna tillämpa dessa, vilket förstås förutsätter att man förstår dem. 3.2 Spridningsmått Litteratur: Byström kap 6 Medan centralmåttet pekar ut det typiska som en sorts mittpunkt för insamlade data, så ger spridningsmåtten information om hur typiskt det typiska egentligen är. Om alla universitetslärare är 47 år så är deras medelålder 47 år och den medelåldern är väldigt typisk.

6 Moment 4 Metoder för dataanalys 6 (7) Spridningen på åldrar är rent av noll (0). Men medelåldern kan ju också vara 47 år utan att en enda universitetslärare är 47 år. Någon kan vara 69 och fortfarande i tjänst. Någon annan 32 och någon 21 osv. Nu finns det spridning. Den exakta medelåldern 47 är inte längre lika typisk. Samma förhållande gäller när vi talar om typiska moderatväljare, typiska valskolkare, typiska aktivister och så vidare. Spridningsmåttet uttrycker just detta, hur typiskt är det typiska egentligen. Byström behandlar tre typer av spridningsmått. Variationsvidden och kvartilavvikelsen ska i den här kursen kunna tillämpas, det vill säga beräknas (och därmed förstås). Det tredje måttet standardavvikelsen räcker det med att förstå. (Om det på tentamen ges två uppgifter om standardavvikelser för två olika grupper eller analysenheter så ska du kunna beskriva skillnaderna i spridning längs den variabel mätningen avsåg). 3.3 Sambandsmått Litteratur: Byström kap 7 Sambandsmått (korrelationsmått) handlar om samband mellan minst två variabler. Hur ser sambandet ut mellan personers utbildningsnivå och deras valdeltagande? Till skillnad från central- och spridningsmåtten ingår här alltså flera variabler i analysen. Vi talar ibland om bivariat analys (två variabler) eller multivariat (tre eller fler variabler) istället för univariat (en variabel). Om koordinatsystem Byströms kapitel 7 ger en utmärkt grund för att förstå sambandsmått. Innan du läser texten i Byström är följande uppgifter om hur vi ställer upp koordinatsystem av vikt. Den sortens koordinatsystem vi jobbar med här har två axlar. Generellt benämns de med bokstäverna y respektive x (se figur). Varje axel representerar en av variablerna och ju längre Inkomst Beroende y F C A E D B x Utbildningsnivå Oberoende uppåt vi rör oss på y-axeln respektive ju längre höger vi rör oss på x-axeln, desto högre värde har variabeln. I exemplet ovan är inkomsten 0 och utbildningen obefintlig i origo (där axlarna möts). Just här har inga värden satts på axlarna men ju mer vi flyttar en markering uppåt på y- axeln, desto högre inkomst representerar den.

7 Moment 4 Metoder för dataanalys 7 (7) A, B, C, D, E och F är i detta fall sex olika personer som vi efter undersökning av inkomst repektive utbildningsnivå placerat in i koordinatsystemet. A har en inkomst på den nivån pilen mor y-axeln visar och en utbildning på den nivå pilen mot x-axeln visar. Inkomstordningen mellan de sex är A, B, E, D, C F. Utbildningsordningen är B, D, E, A, C och F. Märk nogsamt att den variabel vi betraktar som beroende variabel alltid ska placeras på y- axeln och ha sitt lägsta värde i origo. Den variabel vi betraktar som oberoende ska på motsvarande sätt alltid placeras på x-axeln och ha sitt lägsta värde i origo. (Plugga in!). Det finns ingen lagstiftning på detta område men gör du annorlunda kommer alla att missförstå dig, ungefär som om du inte kan prata rent. Om kursens krav vad gäller sambandsmåtten: Följande ska särskilt uppmärksammas i Byströms kapitel 7: Olika sätt att presentera samband: spridningsdiagram, korrelationstabell, linjer och siffervärden (det vill säga mått, mer nedan). Ord för sambandens riktning och styrka och innebörden av dessa. Tolkning av rangkorrelationskoefficienten r rang och produktmomentskorrelationskoefficienten r xy liksom vad de huvudsakliga skillnaderna är mellan dessa båda mått. Kursens krav vad gäller sambandsmått är att de ska kunna tillämpas men bara i den meningen att de ska kunna tolkas, vilket förutsätter att de förstås. Det betyder t.ex. att du ska kunna ungefärligt illustrera hur ett starkt positivt samband mellan utbildningsnivå och inkomst kan se ut och ritas i ett koordinatsystem. Det betyder också att ett uttryck som r xy = -0,7 ska kunna förklaras och ungefärligt illustreras i ett diagram, liksom att du ska kunna översätta till ord och (ungefärliga) siffror vad du ser i ett koordinatsystem. En korrelationstabell ska likaså kunna förklaras. I tentamen kommer däremot inte att ingå att du ska räkna ut mått. Märk slutligen: Det samband eller den korrelation vi talar om här är enbart statistisk. Det kan redan i figuren ovan se ut som om det finns någon sorts samband mellan utbildningsnivå (oberoende variabel) och inkomst (beroende variabel). Tendensen verkar vara den att ju högre utbildning, desto större inkomst. Men för att tala om verkligt samband, inte bara statistiskt, måste vi göra troligt att det finns några mekanismer som fungerar så att högre utbildning ger mer lön (vilket kanske inte är svårt i just det fallet; det finns färre högutbildade än som efterfrågas och därför stiger priset, lönen). Men det är också så här att nästan vilka variabler som helst, handlande om vad som helst, som vi kör mot varandra i en sambandsanalys kommer att kunna visa på något statistiskt samband. Antal sjuksköterskor i Australien under olika år samvarierade för några år sedan med antalet arbetsolycksfall i Sverige (enligt okontrollerad uppgift). Något verkligt samband kan det väl knappast vara tal om? Hur skulle den förmedlande mekanismen se ut?

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Parametiskt vs. icke-parametriskt

Parametiskt vs. icke-parametriskt TENTAFRÅGOR & SVARSFÖRSLAG PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETOD II Frågorna är tagna ur tentorna den 17 oktober 20??, 21 december 2005, 7 juni 2006, 22 augusti 2006, 5 juni 2007, 5 juni 2008, 4 juni 2009, 21 augusti

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter Mars 2002 innehåll Bakgrund.................................................................3 Testinformation...........................................................4 Historik och beskrivning....................................................4

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Tillämpad statistik att samla och sammanfatta data Laboration 1: Deskriptiv statistik

Tillämpad statistik att samla och sammanfatta data Laboration 1: Deskriptiv statistik Tillämpad statistik att samla och sammanfatta data Laboration 1: Deskriptiv statistik 2008 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. ATT BESKRIVA NOMINALDATA... 4 1.1 ATT BESKRIVA NOMINALDATA UNIVARIAT...

Läs mer

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Riksrevisionen har låtit analysera det datamaterial som används i Almis effektmätningar år 2002 respektive år 2005. Analysen består av samtliga finansierings-

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

JMG. En introduktion till logistisk regressionsanalys. Arbetsrapport nr 62. Johannes Bjerling Jonas Ohlsson

JMG. En introduktion till logistisk regressionsanalys. Arbetsrapport nr 62. Johannes Bjerling Jonas Ohlsson Arbetsrapport nr 62 En introduktion till logistisk regressionsanalys Johannes Bjerling Jonas Ohlsson JMG Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Arbetsrapport nr. 62 En introduktion till

Läs mer

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn

Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn CSN, rapport 2014:3 Diarienummer 2014-219-3658 Den ekonomiska situationen för studiemedelstagare med barn Sammanfattning...

Läs mer

Subtraktionsmetoder under de tidiga skolåren

Subtraktionsmetoder under de tidiga skolåren UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Rapport 2011vt4862 Subtraktionsmetoder under

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

ränta ur ett fördelningsp ersp ektiv Kandidatuppsats i nationalekonomi

ränta ur ett fördelningsp ersp ektiv Kandidatuppsats i nationalekonomi ränta ur ett fördelningsp ersp ektiv Kandidatuppsats i nationalekonomi Frida Samuelsson Institutionen för nationalekonomi och statistik Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Handledare: Bo Sandelin Vårterminen

Läs mer

På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001:18

På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001:18 På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001:18 MISSIV DATUM DIARIENR 2001-10-02 2000/424-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2000-09-19 Ju2000/4655 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att genomföra

Läs mer

Insamling av enkätuppgifter i grundskolans årskurs 9 våren 2008 för UGU-projektets åttonde kohort (födda 1992)

Insamling av enkätuppgifter i grundskolans årskurs 9 våren 2008 för UGU-projektets åttonde kohort (födda 1992) IPD-rapport 2008:10 Insamling av enkätuppgifter i grundskolans årskurs 9 våren 2008 för UGU-projektets åttonde kohort (födda 1992) Urval, genomförande och instrumentegenskaper Joanna Giota, Christina Cliffordson,

Läs mer

Elevers uppfattningar av operationer med negativa tal

Elevers uppfattningar av operationer med negativa tal Elevers uppfattningar av operationer med negativa tal Patrick Smedberg Anton Uhlin Examensarbete 15 hp Inom Lärande Handledare Anna-Lena Ekdahl Lärarutbildningen Vårterminen 2013 Examinator Mikael Segolsson

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor...

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor... Sundsvalls ungdomars syn på ungdomspolitikens områden genom LUPP-enkäten 2009 1 Innehåll Förord... 4 1 Bakgrund... 5 Metod... 5 Vilka har svarat på enkäterna?... 6 2 Hur är det i skolan?... 7 Några kvalitetsaspekter

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer