Kvantitativa (analys) metoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvantitativa (analys) metoder"

Transkript

1 Kvantitativa (analys) metoder Roland Sjöström Statistik, SPSS, analysmetoder Vad är standardavvikelse och varians Vad händer om ni får dubbelt så många svar? Medelfel? Vad innebär 95% sannolikhet Varför är det riskfyllt/olämpligt att leta resultat i redan insamlade data? Hur många kombinationsmöjligheter finns i en enkät Korstabeller, medelvärdesskillnader etc (ni är duktiga på matte) Hur många av dessa kombinationer ska trilla ut som signifikanta trots att de inte är det? Vilken roll får slumpen spela? Roland Sjöström 2 Mål med fö & labbar Ge övergripande kunskaper för att kunna lägga upp en kvantitativ analys Betoning på multivariat analys Förstå och kunna tolka utskrifter från SPSS Förbättra magkänslan Kunna tillämpa några kvantitativa analysmetoder på egna insamlade data Känna till grunderna i multivariat analys Korstabeller Medelvärdesanalyser, ANOVA, t-test, (F-test) sanalys/korrelation Labmtrl Roland Sjöström 3 Inlämningsuppgift i kvantitativa (statistiska) analysmetoder Mål med uppgiften: att ni ska diskutera och reflektera över hur multivariata analysmetoder kan användas i kvantitativa undersökningar. I grupper om ca fyra personer ska ni: Konstruera en kvantitativ kursvärdering med minst 10 och max 15 frågor samt förklara hur svaren ska analyseras. Ett bivillkor är att förslag till analys endast ska innehålla multivariata analysmetoder såsom korstabeller, skillnader i medelvärden mellan olika grupper, regressionsanalyser etc. Minst en av frågorna ska kunna fungera som beroende variabel i en multipel regressionsanalys. Betygsnivåer: G, VG För G krävs en någorlunda ingående användning av minst två analysmetoder eller en mer översiktlig användning av tre analysmetoder. Avgörande för G är hur väl ni har motiverat val av frågor och förslag till analys. För VG krävs att såväl korstabeller som skillnader i medelvärden mellan olika grupper och regressionsanalys finns med i analysförslaget använda på ett begåvat sätt och med tydlig beskrivning av hur analysen ska utföras och tolka Roland Sjöström 4 Mål med en undersökning Metod Ge bra rekommendationer Dra bra slutsatser Göra bra analyser & tolkningar Samla rätt data med hög kvalitet Vilken roll får slumpen spela? Ska man kunna lita på slutsatserna? Stor/liten Ju större betydelse (risk) undersökningen har desto mindre roll får/bör slumpen spela Metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på. en guide som talar om hur man ska göra eller har gjort Det innebär inte att alla metoder klarar en kritisk granskning lika bra. Hur? Varför? Vanligt fel hur och varför blev det just dessa frågor i enkäten? Roland Sjöström Roland Sjöström 6 1

2 Tolkning av data Mål i förarbetet Ha rätt perspektiv Förstå sitt undersökningsområde Praktiskt och teoretiskt Fördjupa sig inom rätt frågeområden Inte för få Bra balans Ställa rätt frågor Självklart? Kvalitativ intervju ett intervjutillfälle? (Ställa frågor rätt) Roland Sjöström Roland Sjöström 8 Kvalitativa data All statistik handlar om. Data som inte på en meningsfullt sätt går att översätta i sifferform Skilja mellan orka/tycka och precision i analysen Roland Sjöström Roland Sjöström 10 Målpopulation Representativitet De företag/organisationer/individer som ska beskrivas och analyseras. Ramfel nettopopulation per målpopulation bruttopopulation analysgrupp Undersöka björnar undertäckning övertäckning Roland Sjöström Roland Sjöström 12 2

3 Inferensproblem Inferensproblem, forts Inferens är att dra slutsatser om en målpopulation på grundval av resultaten från de enheter i målpopulationen som faktiskt har undersökts - gäller alla undersökningar där inte samtliga enheter har undersökts - representativa (bedömning görs på förhand) Urvalets storlek - Två grupper ska undersökas, ftg resp 500 ftg, vi har resurser att genomföra 100 intervjuer - Hur ska vi fördela dem? inomformulärsbortfall => svars % varierar mellan frågor (mindre än ca 70% bearbetningsbara svar => skepsis) minska bortfall - bra formulär, säkra deltagande (t.ex. ringa), belöning?, påminnelse analys av bortfall Roland Sjöström Roland Sjöström 14 Analys strategi (operativ) syfte Mätteknik Hur ska insamlade data analyseras? Intervjuer Enkätdata Vad ställer detta för krav på dataunderlaget? Vem ska t.ex. avgöra vilka faktorer som är viktiga? Respondenten? Vad händer om man frågar respondenten om vilka faktorer som är viktigast t.ex. påverkar attityden till något? Vad betyder begreppet viktigt? Betyder viktigt samma för samtliga respondenter? Om inte vad mäts då? Hur hantera skillnader mellan olika respondenter? Jmfr lön Undersökaren? Hur gör man då? Inleds med en reflektion över hur data ska analyseras Handlar om konsten att inte förstöra en del av informationsinnehållet i ett svar genom att mäta på fel sätt operationalisering av begrepp användning av variabler (kan bara anta ett värde) mätskalor konstruktion av enskilda frågor konstruktion av hela formulär Roland Sjöström Roland Sjöström 16 Variabel Skalor Flervalsfrågor Viktigaste konkurrenterna - utgår från preciserade uppgiften (de konkreta undersökningsfrågorna), ansats, metod för datainsamling - Nominalskala bör vara uttömmande och uteslutande 0 man 0 kvinna - Ordinalskala (rangordningar - hur göra) 0 inst helt 0 inst delvis 0 varken eller Roland Sjöström Roland Sjöström 18 3

4 Skalor, forts Konstruktion av enskilda frågor - Intervallskala inst. inte alls inst. helt - Kvotskala, intervallskala med absolut nollpunkt (omsättning? tid?) Mäta Intention eller faktisk handling Ekomat Många kan tänka sig 3% av inköp Slentrian, bråttom Miljöbil? Större inköp, viktigare - öppna frågor - "ingen åsikt/uppfattning" - möjlighet att lägga till Roland Sjöström Roland Sjöström 20 Konstruktion av enskilda frågor, forts Laddade ord & ledande frågor Hur ska en fråga formuleras? Påstående? Ändpunkter i skala? Väntevärde? (Idol) Frågor avgr i tid och rum i övrigt neutrala Inte tillåta förbjuda Roland Sjöström Roland Sjöström 22 Ingen uppfattning Respondentens tre nivåer 30-50% ej svar Leveranstid, pris Strategier Helhetsbedömningar Helhetsbedömning Senaste projektet hur mkt bidrog olika gruppmedlemmar till slutresultatet? Varför bidrog de med just så mkt? Svårbedömt Hur mkt bidrog du själv? Vad var det som gjorde att du bidrog med just så mkt? Roland Sjöström Roland Sjöström 24 4

5 Konstruktion av formulär - Instruktioner (vid enkät) - Ordningsföljd logisk för respondenten - Ej inleda med känsliga frågor för respondenten - Tidsordning - Fakta & kännedom, allmän åsikt, specifik åsik, skäl för åsik, intensitet i åsikt - Filterfrågor - Kontrollfrågor - Provintervjuer Bakgrundsfrågor Program/arbetsplats Närmaste chef Etc Kontrollvariabler Kön Ålder Anställningstid Etc Frågor i block Enkätstruktur Blocken motsvarar ofta preciserade frågor Inleds oftast med ett antal detaljfrågor (påståenden) Blocket avslutas med en helhetsfråga Avslutningsblock med en eller flera helhetsfrågor som motsvarar syftet Roland Sjöström Roland Sjöström 26 Frågors ordningsföljd Laddade ord & ledande frågor Komplexitet Början och slut av uppräkning melodifestivalen 5-6 alternativ Överspillningseffekten Frågor avgr i tid och rum i övrigt neutrala Inte tillåta - förbjuda Roland Sjöström Roland Sjöström 28 Prövning av formulär Validitet och reliabilitet - intressant för respondenten - begripligt språk för respondenten - fri från ledande inslag - ej väcka försvarsinstinkter - fri från oavsiktliga emotionelt, socialt, politiskt etc laddade ord - tidsåtgång Respondenten som "expert" (öppningsfråga) Tänk psykiatri och tester Det instrument (frågeformulär) som ni tar fram och den datainsamling som ni ska göra ska passa syftet. Validitet och reliabilitet är inte entydiga begrepp Författare lägger delvis olika innebörd och tyngdpunkt beroende på tillämpningsområde Roland Sjöström Roland Sjöström 30 5

6 Validitet (giltighet) Om mätmetoden verkligen mäter den egenskap (det uppdrag/syfte) man avser att mäta (mäter det som är relevant) Test Om de slutsatser som genererats från undersökningen överensstämmer med verkligheten och därmed om rekommendationer är värda något. att använda rätt sak (teori/modell) vid rätt tillfälle jämför t.ex. med busskort. De är giltiga i vissa situationer men inte i andra. Man kan använda busskortet på en buss men inte i en taxi. (Rätt modeller t.ex. egen analysmodell) Be någon insatt person verifiera resultaten Olika typer av validitet Begreppsvaliditet (teoretisk validitet) fungerade modellerna (analysmodellen bra) innehållsvaliditet (content validity) Heltäckande? Ofta stort antal tänkbara frågor- i testet plats för ett fåtal. Med innehållsvaliditet avses hur bra urvalet av frågor är. Det är oftast inte möjligt att få ett kvantitativt mått på innehållsvaliditet, den bedöms i stället av experter på ett mer eller mindre subjektivt sätt. Empirisk validitet (samtidig och prediktiv validitet) Vid samtidig validitet görs en mätning vid t.ex. intervjutillfället. Vid prediktiv validitet görs mätningen långt senare. Ett exempel på prediktiv validitet är hur väl högskoleprovet förutsäger senare framgång vid högskolestudier Roland Sjöström Roland Sjöström 32 Reliabilitet (tillförlitlighet mäta på ett tillförlitligt sätt) Relationen validitet och reliabilitet Får vi samma resultat om undersökningen genomförs på nytt, eller har den påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga faktorer Kan jag lita på hantverkaren som bygger om mitt dusch? Vad kan hända om hantverkaren inte är pålitlig? Vilka slutsatser kan dras om de baseras på mätningar som man inte kan lita på? parallella tester, split-half, test-retest (upprepade mätningar på samma personer!?) Antag att vi vill mäta företags lönsamhet. mäta lönsamheten (pris minus rörliga kostnader) per produkt är inte tillräckligt. Det hjälper inte att hävda att mätningarna var mycket noggranna. Hög reliabilitet är alltså ingen garanti för att få hög validitet. Mäta företagens totala intäkter samt produktions- och fasta kostnader. Då mäter vi något som är mer relevant. Antag vidare att vi gör vår mätning genom att be någon i organisationen som inte arbetar med ekonomisk redovisning att uppskatta företagets intäkter och kostnader. Vår mätning görs då med låg tillförlitlighet (låg reliabilitet). Även om vi mätte rätt sak så blev mätningen så dålig att vi inte fick ett bra mått. Låg reliabilitet medför alltså alltid låg validitet. Följande två regler är bra att komma ihåg: Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet (däremot kan begreppsvaliditeten vara bra, men det räcker inte) Roland Sjöström Roland Sjöström 34 Statistik, SPSS, analysmetoder Val av analysmetoder nominal skalnivå ordinal en (beroende variabel) intervall kvot Skalnivå nominal prediktor (x) Chi-två Cont. coeff ordinal stopp nominal intervall Diskriminant analys Skalnivå prediktor (x) stopp stopp Spearman s Rank korr. intervall Skalnivå nominal prediktor (x) med dummy var. (0/1) ordinal stopp intervall s analys Roland Sjöström Roland Sjöström 36 6

7 ingen (beroende variabel) Val av analysmetoder Analys av skillnader nominal Faktoranalys med dummy var. Klusteranalys skalnivå ordinal överkurs intervall kvot Faktoranalys Klusteranalys Chi-två test Män/kvinnor resturang 1/2 Utan väntevärde är tabellen svårtolkad 2 = (O-E)2 E = (O)2 - N E Ur tabell testvärde (95% nivån) ca 4 för fyrfältare ca 9 för niofältare nästan 16 för 16 fältare (eg. 15) Roland Sjöström Roland Sjöström 38 Chi-två för fyrfältare Korstabell Mindre tillförlitligt Korrigeras med Yates kontinuitets korrektion Ingen av cellerna får ha lägre förväntat värde än 5 Om så är fallet använder SPSS Fisher s exakta test för 2x2 tabeller Hur tolkas en korstabell? Vanlig miss Fisher s exakta sannolikhetstest P=(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!/N!a!b!c!d! a b c d Roland Sjöström Roland Sjöström 40 Frihetsgrad?? Roland Sjöström Roland Sjöström 42 7

8 Medelfel och konf intervall Medelfel och konf intervall, forts. Exemplet testförsäljning Avsikten med denna test kan vara flera men här koncentrerar vi oss på volymen. Anta att det krävs en viss minsta volym för att produkten ska anses bli lönsam och för att företaget därför ska gå vidare till en fullskaleförsäljning. Testförsäljningar är dessutom ofta kostsamma och företagen försöker begränsa dem till ett fåtal marknader. Antag att företag X bedriver testförsäljning på tre marknader. Kravet för att produkten ska gå vidare till fullskaleförsäljning är att den i genomsnitt säljs i minst 100 exemplar per marknad. Marknad 1 Marknad 2 Marknad 3 Antal sålda produkter Medelvärdet i denna testförsäljning är klart över 100, närmare bestämt 112. Målet borde vara uppfyllt och det borde bara vara att gå vidare. Men, på grund av den stora spridningen visar det sig att testförsäljningen inte har uppfyllt målet med 95 procents sannolikhet Roland Sjöström Roland Sjöström 44 Standardavvikelse T-test Standardavvikelsen: Σ(X-x) i 2 s= (n-1) är ca 23 (19 om vi räknar med n istället för n-1 eftersom det är så få fall). Det medför att medelfelet s/ n är 8 (6) För att testa signifikansnivån görs en t-test. t=(x-µ)/medelfelet=( )/6=2 Det kritiska värdet för denna test erhålls ur en tabell för t- fördelning där antalet frihetsgrader är n-1, dvs 2 och alfa=0,05. Det kritiska värdet är 4,3 och eftersom det beräknade värdet inte överstiger det kritiska värdet måste hypotesen att målet var uppfyllt förkastas. (Det kritiska värdet är ca 4 för få frihetsgrader och ca 2 för +100 frihetsgrader.) Först vid 80 procent (istället för 95) är testförsäljningen "signifikant", dvs man kan med 80 procents säkerhet påstå att försäljningen kommer att uppgå till minst 100 enheter i snitt per marknad Roland Sjöström Roland Sjöström 46 Analys av enskilda medelvärden trubbigt instrument Jämföra två medelvärden Människor är olika trygga eller otrygga positiva eller skeptiska benägenhet att uttrycka vad de egentligen anser etc en del instämmer i det mesta medan andra tar avstånd en tredje grupp svara alltid någonstans mitt emellan Medelvärden tenderar alltså att bli ett mycket trubbigt instrument annat än för återkommande undersökningar där avsikten är att mäta avvikelser från tidigare undersökningar Tre olika grundläggande förutsättningar Känd varians i mätningarna (sample); ovanligt i m.u. Varians okänd men antas vara lika Varians okänd men antas vara olika För att testa skillnader mellan två medelvärden använder man sig vanligtvis av en t-test. Den andra och tredje situationen innebär att man måste räkna ut medelvärde och medelfel för de två grupperna. Detta görs på motsvarande sätt som för ett medelvärde. Skillnaden i t-testet är att man jämför skillnader i medelvärde och dividerar med det totala medelfelet Roland Sjöström Roland Sjöström 48 8

9 Jämföra två medelvärden, forts Variansanalys (Anova) Σ (X 1 -x 1 ) 2 + Σ (X 2 -x 2 ) 2 s 12 = (n 1 +n 2-2) Medelfel olika beroende på om samma varians eller ej (Om variansen är lika i de båda grupperna blir medelfelet lika med s/ n 1 +n 2. Är variansen olika blir medelfelet lika med (s 12 /n 1 )+(s 22 /n 2 ), dvs roten ur summan. ) t-värdet räknas ut på motsvarande sätt: t=(x 1 -x 2 ) /s 12 Det kritiska värdet är, som tidigare nämnts, ca 2 för stora sampel (+100 observationer/frihetsgrader). Om t-värdet överstiger det kritiska värdet är medelvärdena olika Roland Sjöström 49 I sin enklaste variant ett F-test som är en direkt vidareutveckling av t-testet Två centrala begrepp Mellangruppsvarians (skillnader mellan grupperna) a variansen för alla som ingår i undersökningen i relation till det totala genomsnittet Inomgruppsvarians (skillnader inom grupperna) a variansen inom de olika grupperna i relation till deras respektive genomsnitt mellangruppsvarians F-test= inomgruppsvarians Roland Sjöström 50 Variansanalys, forts Om t.ex. kvinnor och män verkligen har samma åsikt så är inomgruppsvariansen densamma. Ju mer mellangruppsvariansen överstiger inomgruppsvariansen desto större är chansen att de har olika uppfattning => att nollhypotesen kan förkastas Tre grupper, t.ex. olika utbildningsprogram ger samma tolkning En grupp kan medföra att nollhypotesen förkastas => viktigt att gå vidare i analysen (t.ex. Bonferroni-test) OBS: Variansen lika Roland Sjöström Roland Sjöström 52 Analys av likheter Korrelations- och enkel regressionsanalys Används ofta som substitut Stora likheter En avgörande skillnad Korrelation - gemensam varians - prediktering av värde bästa skattning utan regression?? linjära samband sanalys Anses ha använts första gången av Francis Galton ( ) samband mellan föräldrars och barns längd tendens mot mitten kallades regression inom geovetenskap regression då strandlinjen förskjuts utåt; drar sig tillbaka inom biologi och beteendevetenskap betyder regression tillbakagång till mera primitiva funktions- eller utvecklingsnivåer hos en individ eller ett organ. I statistiska sammanhang betyder regression att en storhet beror av en eller flera storheter. Kopplingen till "tillbakagång" är att alla värden relateras till medelvärdet, dvs man mäter avvikelser från det förväntade värdet som är medelvärdet Roland Sjöström Roland Sjöström 54 9

10 Linjär regression Multipel regression Flera variabler R 2 Multikollinearitet Någon eller några variabler är överflödiga Y ^ Y e Y=¾+ßX x 1 =a+b 2 x 2 +b 3 x 3 analysera R 2 Lösning Ta bort beroende variabler Ta bort de beroende komponenterna i variablerna - regression på faktorer X Stegvis regression Stabilitetstest Ta bort första variabeln, gör om analys, övriga in i samma ordning Roland Sjöström Roland Sjöström Roland Sjöström Roland Sjöström 58 Variabel saknas Missing values Roland Sjöström Roland Sjöström 60 10

11 ANOVA g Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 112, ,255 65,017,000 a 257, , , ,490 69,514,000 b 190, , , ,174 62,773,000 c 161, , , ,057 51,489,000 d 153, , , ,028 45,224,000 e 144, , , ,236 39,302,000 f 140, ,973 a. Predictors: (Constant), Rimliga priser b. Predictors: (Constant), Rimliga priser, Tillräckligt varierat utbud c. Predictors: (Constant), Rimliga priser, Tillräckligt varierat utbud, Trevlig inredning d. Predictors: (Constant), Rimliga priser, Tillräckligt varierat utbud, Trevlig inredning, Diskinlämningen fungerar bra e. Predictors: (Constant), Rimliga priser, Tillräckligt varierat utbud, Trevlig inredning, Diskinlämningen fungerar bra, Bra öppettider f. Predictors: (Constant), Rimliga priser, Tillräckligt varierat utbud, Trevlig inredning, Diskinlämningen fungerar bra, Bra öppettider, Trevlig personal g. Dependent Variable: Som helhet nöjd Roland Sjöström Roland Sjöström 62 Slut Roland Sjöström 63 11

Parametiskt vs. icke-parametriskt

Parametiskt vs. icke-parametriskt TENTAFRÅGOR & SVARSFÖRSLAG PSYKOLOGISK FORSKNINGSMETOD II Frågorna är tagna ur tentorna den 17 oktober 20??, 21 december 2005, 7 juni 2006, 22 augusti 2006, 5 juni 2007, 5 juni 2008, 4 juni 2009, 21 augusti

Läs mer

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter

Läsanvisning för STP:s granskningsrapporter Mars 2002 innehåll Bakgrund.................................................................3 Testinformation...........................................................4 Historik och beskrivning....................................................4

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

JMG. En introduktion till logistisk regressionsanalys. Arbetsrapport nr 62. Johannes Bjerling Jonas Ohlsson

JMG. En introduktion till logistisk regressionsanalys. Arbetsrapport nr 62. Johannes Bjerling Jonas Ohlsson Arbetsrapport nr 62 En introduktion till logistisk regressionsanalys Johannes Bjerling Jonas Ohlsson JMG Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Arbetsrapport nr. 62 En introduktion till

Läs mer

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

Molnbaserade tjänster

Molnbaserade tjänster LIU-IEI-FIL-G--10/00630--SE ISRN-nr Molnbaserade tjänster organisations- och användarpåverkan Cloud services impact on organizations and users Johan Mattsson Stefan Nyman Höstterminen 2010 Handledare Anders

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Hur ser en bra enkät ut?

Hur ser en bra enkät ut? Hur ser en bra enkät ut? En kritisk granskning av befintliga frågeformulär Författare: Ingrid Bertram Handledare: Frida Eek AMM Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning 2008-2009 September 2009

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Institutionen för naturvetenskap Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv Stina Alriksson Marianne Henningsson Metodrapport baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet

Läs mer

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen Statistiska Institutionen Handledare: Rolf Larsson Kandidatuppsats VT 2013 Den svenska arbetslöshetsförsäkringen En undersökning av skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar som kvinnor respektive

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2009 Faktorer som påverkar val av betalningsmedel - En studie av privatpersoners och handlares syn på kort och kontanter Författare

Läs mer

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Riksrevisionen har låtit analysera det datamaterial som används i Almis effektmätningar år 2002 respektive år 2005. Analysen består av samtliga finansierings-

Läs mer

MINITAB i korthet. release 16. Jan-Eric Englund. SLU Alnarp Kompendium 2011. Swedish University of Agricultural Sciences Department of Agrosystems

MINITAB i korthet. release 16. Jan-Eric Englund. SLU Alnarp Kompendium 2011. Swedish University of Agricultural Sciences Department of Agrosystems MINITAB i korthet release 16 Jan-Eric Englund SLU Alnarp Kompendium 2011 Område Agrosystem Course notes Swedish University of Agricultural Sciences Department of Agrosystems Jan-Eric Englund är universitetslektor

Läs mer

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--09/00425--SE Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas vid en övergång från flera egenutvecklade system? En fallstudie på Landstinget i Östergötland How may Acceptance for

Läs mer

Fastighetsmäklarens värdering av bostadsrättslägenheter

Fastighetsmäklarens värdering av bostadsrättslägenheter Institutionen för ekonomi, kommunikation och IT Christian Gustavsson Johan Larsson Bengt Sandelin Fastighetsmäklarens värdering av bostadsrättslägenheter The real estate agents valuation of tenant-ownership

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005

HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005 HEMUPPGIFT Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök IEK203 Försöksplanering Vt-2005 Pernilla Engström Mathias Larsson Patrik Paulsson Anna-Maria Ullnert Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Tillit på bostadsmarknaden Tillit, mellanhänder och redovisningsinformation

Tillit på bostadsmarknaden Tillit, mellanhänder och redovisningsinformation Företagsekonomiska Institutionen Kurskod: FEKH69 Kursens titel: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15hp. Termin: VT 2015 Tillit på bostadsmarknaden Tillit, mellanhänder och redovisningsinformation

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer