Information. försäljning och förvaring. fyrverkerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information. försäljning och förvaring. fyrverkerier"

Transkript

1 Information om försäljning och förvaring av fyrverkerier

2 Innehållsförteckning 1 Därför ger SFB ut denna information Definitioner Risker med fyrverkerier Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), SFS2010: Lagen om skydd mot olyckor (LSO), SFS 2003: Ansvar Utbildning/kompetens Brandklass EI Tillgreppsskydd Skyltning/varningsanslag Mängd nettovikt krut i förvaring: Elektriska installationer i förvaringsutrymmet Släckningsutrustning Olika typer av förvaringsutrymmen Container som förvaringsutrymme Mer än ett förvaringsutrymme Försäljningsplats Olämpliga försäljningsställen Utredning om risker Tillåtna fyrverkerier Fyrverkerier och miljön Fyrverkerier och olyckor Tillståndsansökan Tillståndsprövning Avgifter och tid Tillsyn Egenkontroll/Checklista Läs mer Lathund Tabell BILAGA A... 19

3 1 Därför ger SFB ut denna information Denna information är framtagen av SFB (Sveriges Fyrverkeri Branschförbund) och vänder sig till butiker och leverantörer av fyrverkerier men kan också användas av tillstånds- och tillsynsmyndigheterna. Avsikten har varit att samla all nödvändig information inom området i en och samma skrift. Informationen belyser delar från lag, föreskrift, allmänna råd, handbok och information som utfärdats av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) inom området. Informationen är tänkt att fungera som en vägledning och därmed underlätta hantering av fyrverkerier hos återförsäljare. Den har däremot ingen rättslig status och är inte att betrakta som ett allmänt råd. 2 Definitioner I informationen används följande termer med angiven betydelse. Ambulerande försäljning Attrapper Avsyning Brandklass EI 30 Butik Container förvaring Dagsbehov Delegation Egenkontroll/checklista Elektriska installationer Förvaringsutrymme Föreståndare Försäljningsplats Glespackat Hantering IP44 Konstruktionsbeskrivning Köpcenter/galleria Lättantändligt material Nettovikt krut Riskgrupp Samhanteringsgrupp Skyddsobjekt Tillgrepp Tillgreppsskydd Försäljningen har inte koppling till någon butik i närområdet. Fyrverkerier utan explosivt innehåll. Kontroll av tillståndsmyndigheten fysiskt på plats. Brandtekniskt krav på brandmotstånd enligt Boverkets byggregler. Lokal där det bedrivs försäljning året om med fasta öppettider. Förvaring i fraktcontainer av stål. Den mängd som förväntas förbrukas under dagens försäljning. Avtal mellan tillståndsinnehavaren (butiksägare/- chef) och föreståndare för explosiv vara som reglerar ansvar samt accepterande av uppdraget. Frågor som då hantering pågår dagligen ska gås igenom och kunna besvaras Ja för att hanteringen ska anses ske på ett betryggande sätt. Armaturer, kontaktuttag, strömbrytare etc. Utrymme där fyrverkerierna ska förvaras när butiken är stängd. Person som är godkänd av tillståndsmyndigheten och som har det yttersta ansvaret tillsammans med tillståndsinnehavaren att säkerställa att hanteringen sker på ett betryggande sätt. Plats varifrån fyrverkerierna expedieras till konsumenter. Mindre än 10 kg nettovikt krut/kubikmeter. Mottagande, uppackning, påfyllnad, försäljning, överlåtande och returnerande av fyrverkerier Elektrisk skyddsklass som anger hur tät en elektrisk installation är mot damm och vatten. Beskrivning av material och utförande för förvaringsutrymmet. Byggnad med gemensam entré/entréer som leder vidare till flera butiker. Material som lätt kan antändas av en öppen låga eller gnista, t.ex. papper och textil. Explosivämnets nettovikt. Indelning av explosiva varor enligt FN:s modellregelverk. Grupp av explosiva varor för samhantering enligt FN:s modellregelverk. Objekt (person eller föremål) som ska skyddas från viss verkan av en oavsiktlig explosion. Inbrott eller försök till inbrott. Skydd mot inbrott eller försök till inbrott. 3 Risker med fyrverkerier Fyrverkerier kan orsaka svåra skador, både på människor och på byggnader, om de antänds och brinner på ett okontrollerat sätt eller hanteras felaktigt och ovarsamt. De ska därför skyddas så att de inte värms upp eller antänds om en brand eller någon annan olycka uppstår i dess närhet. Även

4 omgivningen måste skyddas om en brand uppstår på en försäljningsplats eller i ett lagerutrymme där fyrverkeriartiklar förvaras. Därför krävs det tillstånd för att få sälja fyrverkerier. Tillståndet söks hos kommunen. 4 Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), SFS2010:1011 Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. 5 Lagen om skydd mot olyckor (LSO), SFS 2003:778 I 2003:778 Lagen om skydd mot olyckor (LSO) finns krav på att verksamheter ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand. Verksamheten ansvarar också för att förebygga bränder och hindra och begränsa de skador som kan uppstå vid en brand. Saknas kännedom om brandskyddsarbete enligt LSO bör verksamheten kontakta den kommunala räddningstjänsten. 6 Ansvar För att kunna beviljas tillstånd till försäljning och förvaring av fyrverkerier krävs det att butiken har utsett minst en föreståndare, ofta har man flera. Föreståndares uppgift är att säkerställa att försäljningen och förvaringen av fyrverkerierna sker på ett betryggande sätt och att hanteringen följer regelverkets (lag, förordning och föreskrifter) krav och de villkoren enligt det utfärdade tillståndet. Föreståndare är tillsammans med tillståndsinnehavaren (vanligen butiken) alltid ytterst ansvariga för hanteringen. Brister i hanteringen kan medföra indraget tillstånd och böter, vid grov oaktsamhet i värsta fall fängelse. Föreståndare kontrolleras vanligen mot utdrag från misstanke- och belastningsregistret för att bedöma om personen är allmänt lämplig som föreståndare. Föreståndare ska alltid då det sker hantering med fyrverkerierna vara kontaktbara så att de går att nå om brister uppdagas alternativt olycka sker. Det finns således inget krav på konstant fysisk närvaro för föreståndare. 7 Utbildning/kompetens Föreståndare ska ha genomgått utbildning (erhålls vanligen av leverantören) för att kunna upprätthålla en säker hantering. Utbildningen ska kunna styrkas av utbildningsintyg. All övrig personal som på något sätt berörs av hanteringen av fyrverkerierna ska vara över 18 år och ha genomgått utbildning. Utbildningen ska kunna styrkas av utbildningsintyg. För så väl föreståndare som övrig personal så ska man utöver utbildningen ha god kännedom om hur man utrymmer butiken, var släckningsutrustningen är placerad och hur denna används. Den personal som står och säljer fyrverkerierna till konsumenter ska också ha god produktkunskap så att man kan ge konsumenten råd och information om fyrverkerierna, dess säkerhetsbestämmelser och bruksanvisningar.

5 8 Brandklass EI 30 Brandklass EI 30 innebär att en brand utanför förvaringsutrymmet inte ska kunna antända fyrverkerierna inne i förvaringsutrymmet inom loppet av 30 minuter. Brandmotståndet omfattar således även dörrar, dörrkarmar, fönster, ventilation och rörgenomföringar. Med detta brandmotstånd ges en rimlig chans att hinna utrymma butiken samt att Räddningstjänst ska hinna ut och börja bekämpa en brand innan dess fyrverkerierna antänds. Vid förvaring av fyrverkerier understigande 25 kg. nettovikt krut finns inget krav på att förvaringsutrymmet ska uppfylla brandklass EI 30 (skydd mot brand utifrån). Vid förvaring av fyrverkerier överstigande 25 kg. nettovikt krut är det ett krav att förvaringsutrymmet ska uppfylla lägst brandklass EI 30 (skydd mot brand utifrån). Exempel på vanliga konstruktioner som uppfyller EI 30 ges nedan Bildkälla: Saint-Gobain Isover AB.

6 Även väggar av puts, betong och tegel uppfyller vanligen brandklass EI 30. Väggar av plåt kan också uppfylla brandklass EI 30. Plåten måste dock bekläs med ett icke Värmespridande material, ex. gipsskivor. Detta för att säkerställa att värmestrålning från en brand inte ska kunna antända fyrverkerierna. 9 Tillgreppsskydd Ett förvaringsutrymme för fyrverkerier måste skyddas från stöld och därför är det ett krav att förvaringsutrymmet är låsbart. Förvaringsutrymmet ska alltid hållas låst annat än då in- och utlastning sker. Lås som vanligen anses uppfylla kravet är fast lås motsvarande villalås, hänglås i lägst hänglåsklass 2 och trepunktslås. Nyckeln till låset ska alltid förvaras så att obehöriga inte kan komma åt den. 10 Skyltning/varningsanslag Förvaringsutrymmet, försäljningsplatsen och entrén in till butiken ska då det är aktuellt (hantering sker) vara skyltade på ett väl synligt sätt med nedan varningsanslag. Förbud mot öppen låga Explosionsfara Tillståndsmyndigheten får medge undantag från kravet på varningsanslagen om man bedömer att de ökar risken för tillgreppsförsök. Beviljat undantag ska anges i tillståndet. Utöver varningsanslag är det ett krav att förvaringsutrymmet ska vara märkt på insidan med maximal tillåten förvaringsmängd i kg. nettovikt krut. Denna märkning ska säkerställa att butiken inte förvarar mer än tillåten mängd. Lättast löser man detta genom att sätta upp en kopia på sitt beviljade tillstånd på insidan av dörren in till förvaringsutrymmet. 11 Mängd nettovikt krut i förvaring: Vid försäljning av explosiva varor i butiker dit allmänheten har tillträde uppstår en speciell situation. Föreskrifternas krav på skyddsavstånd kan normalt sett inte tillämpas, då skulle knappast någon försäljning av fyrverkerier, ammunition, krut och tändhattar tillåtas. Därför finns speciella riktlinjer för förvaring i samband med försäljning av ovan produkter i riskgrupp 1.3 och 1.4. Det är inte tillåtet att i förvaringsutrymmet samförvara explosiva varor med annat lättantändligt material eller brandfarlig vätska/gas. Vid förvaring knuten till försäljning av fyrverkerier i butik som tillståndsinnehavaren ensamt disponerar, anses skyddsobjekt och människor som inte vistas i butiken ha ett tillräckligt skydd mot explosion genom att Förvaringsutrymmet är glespackat, dvs. maximalt 10 kg nettovikt krut/kubikmeter och

7 Högst 100 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras eller Högst 200 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras så att de hindras från att spridas vid antändning. Detta medför att försäljning i köpcenter/gallerior vanligen inte beviljas då tillståndsinnehavaren inte ensamt disponerar detta utrymme och det i händelse av brand kommer att direkt påverka andra butiker och deras kunder. Om man önskar förvara större mängder fyrverkerier än ovan angivet eller vill förvara fyrverkerier tätpackat, dvs. mer än 10 kg nettovikt krut/kubikmeter måste avstånd till närmsta skyddsobjekt beaktas. Olika skyddsobjekt samt gällande avstånd framgår av Bilaga B och Bilaga C i MSB allmänna råd om förvaring av explosiva varor MSBFS 2010:5. 12 Elektriska installationer i förvaringsutrymmet Alla elektriska installationer i ett förvaringsutrymme ska vara av god kvalité och uppfylla lägst IP44. Detta innebär att de elektriska installationerna är damm- och fukt täta. Denna typ av elektriska installationer används vanligen i oisolerade utrymmen, badrum och utomhus. Om de befintliga elektriska installationerna inte uppfyller IP44 eller högre ska de bytas ut alternativt ska strömmen till förvaringsutrymmet brytas då förvaring av fyrverkerier sker. 13 Släckningsutrustning Både i anslutning till förvaringsutrymmet och vid försäljningsplatsen för fyrverkerierna ska det finnas släckningsutrustning tillgänglig. Släckningsutrustningens syfte är att begränsa och motverka brand innan denna når fyrverkerierna i förvaringsutrymmet eller försäljningsplatsen. Vanligen anses en 6 kg:s pulversläckare med effektivitetsklass 55A233BC tillräcklig. Brand i fyrverkerier bekämpas inte med brandsläckare eftersom den är mycket svårsläckt då fyrverkerier innehåller eget syre. 14 Olika typer av förvaringsutrymmen Det finns idag vanligen 3 olika typer av förvaringsutrymme för fyrverkerier. Det kan vara ett rum i butiken, skåp i butiken eller en container utomhus. 15 Container som förvaringsutrymme En container kan anses ha godtagbart brandskydd, även om denna inte är utförd i brandteknisk klass EI 30. Förutsättningarna är att det inom ett avstånd på minst 5 meter runt containern är fritt från brännbart material eller annat (t.ex. fordon) som kan vålla brand och antända fyrverkerierna inne i containern. Om väggen och konstruktionen på en angränsande byggnad är uppförd i lägst brandklass EI 30 samt har en obrännbar ytbeklädnad och takfot kan skyddet anses tillräckligt utan krav på avstånd till angränsande byggnad. En container som glespackas (mindre än 10 kg nettovikt krut/kubikmeter) anses vara ett förvaringsutrymme som är motståndskraftigt mot splitter m.m. och hindrar således spridning vid antändning. Vid förvaring i container så bör alltid containerns dörrar riktas åt det håll där de utgör minst risk vid händelse av olycka. Om containern inte kan placeras i inhägnat område kan tillståndsmyndigheten ställa som krav att containern ska förses med larm. Skäl till att ställa krav på larm kan vara att tillgrepp tidigare skett på

8 orten då container har använts som förvaringsutrymme för fyrverkerier. Om krav på larm ställs ska detta framgå av tillståndet. 16 Mer än ett förvaringsutrymme Det är möjligt att ha mer än ett förvaringsutrymme. För att förvaringsutrymmena inte ska räknas som ett och samma måste ett minsta inbördes avstånd mellan förvaringsutrymmena finnas. Avståndet varierar beroende på vilka mängder man önskar förvara i respektive förvaringsutrymme. Avstånd knutet till mängd framgår av Bilaga C i MSB allmänna råd om förvaring av explosiva varor MSBFS 2010:5. 17 Försäljningsplats En försäljningsplats för fyrverkerier ska placeras så att den inte försvårar eller förhindrar en ev. utrymning av butiken. Det är därför inte lämpligt att ha en försäljningsplats i direkt anslutning till entréer eller nödutgångar. Runt försäljningsplatsen ska det hållas fritt från lättantändligt material, vanligen anses 2 meter vara tillräckligt. Det ska också hållas fritt från brandfarlig vätska/gas, vanligen anses att 12 meter vara tillräckligt (6 meter om vätskan/gasen står i eget EI 30 skåp). Vid försäljningsplatsen får man ha skarpa fyrverkerier enbart under förutsättning att de endast är åtkomliga för den egna personalen. Visning av fyrverkerier som är åtkomligt för andra än egna personalen får således endast ske med attrapper. En försäljningsplats med skarpa fyrverkerier får aldrig lämnas obevakad eller obemannad. Mängden skarpa fyrverkerier bör begränsas till dagsbehovet. Dagsbehovet kan styrkas av tidigare års försäljningsstatistik. Om det är första året som försäljning av fyrverkerier ska ske bör en begränsad mängd lyftas in i försäljningsdisken och därefter får påfyllnad ske efter behov. Avsikten är att inte ha mer skarpa fyrverkerier framme i försäljningsdisken än nödvändigt, samtidigt är det inte önskvärt med för mycket spring avseende påfyllnad i disken samtidigt som försäljning pågår. 18. Olämpliga försäljningsställen Försäljning och förvaring är inte lämplig i Köpcenter/gallerior då butiken inte ensamt disponerar detta utrymme och det i händelse av brand kommer att direkt påverka andra butiker och deras kunder. Butiker där öppen hantering av brandfarliga varor sker i stor omfattning, t.ex. bensinstationer. Försäljning och förvaring utomhus kan dock accepteras om öppningarna till försäljningsplatsen och förvaringsutrymmet vänds bort från angränsande byggnader, parkering, vägar, brännbart material, entréer, utrymningsvägar och skyltfönster. Det är dock inte tillåtet med ambulerande försäljning utan det måste finnas en tydlig koppling som är väl synlig till en butik i närområdet så att hantering av ev. reklamationer kan säkerställas. 19 Utredning om risker Om förvaring och försäljning av fyrverkeriartiklar följer de tillvägagångssätt som beskrivs i MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) information Försäljning av fyrverkerier är någon dokumentation av utredning av risker enligt 7 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor inte nödvändig.

9 20 Tillåtna fyrverkerier Fyrverkerier måste vara godkända och märkta för att få säljas i Sverige. Tillståndsinnehavaren är skyldig att kontrollera att fyrverkerierna har den märkning som krävs. Fyrverkerierna ska vara godkända och kan vara märkta på två olika sätt. Antingen är de godkända och CE- märkta eller så är de godkända och märkta enligt äldre regler. Att det finns två tillvägagångssätt beror på att EU har infört ett regelverk om kontroll och märkning av fyrverkerier. Godkännande och märkning enligt de äldre reglerna kommer att fasas ut och ska inte gälla efter 4 juli De fyrverkerier som är godkända och CE- märkta ska, utöver CE- märkningen, också vara märkta med följande uppgifter: Tillverkaren eller importörens namn och adress Artikelns namn och typ Artikelns kategori Åldersgräns Explosivämnets nettovikt Bruksanvisning utformad i logisk följd och anpassad till de förhållanden som råder där den pyrotekniska artikeln ska användas Säkerhetsavstånd Hantering av blindgångare, utgångna artiklar eller på andra sätt defekta artiklar De fyrverkerier som är godkända av MSB enligt de äldre reglerna ska vara märkta med följande uppgifter: Tillverkare eller importör Godkännandenummer i formatet SE- xx.15x.xx.xxx Åldersgräns De övriga villkor som förenats med godkännandet Villkor för hantering, placering, avfyring

10 Säkerhetsavstånd Omhändertagande av blindgångare 21 Produktkunskap Antändnings- och snabbstubin Den stubin man antänder och som vi fysiskt kan se på produkten kallas för antändningsstubin. Antändningsstubinen brinner med en hastighet av ca. 1 cm/sekund, detta för att man ska hinna avlägsna sig till behörigt säkerhetsavstånd. Antändningsstubinen övergår oftast till en snabbstubin. Snabbstubinen får aldrig förekomma blottad. Snabbstubinen brinner med en hastighet av ca 10 meter/sekund. Snabbstubinens extrema brinnhastighet gör att det är mycket farligt att försöka återantända en produkt som har slocknat. Antänds snabbstubinen kommer produkten omgående att brisera med stor risk för allvarliga skador. Vänta alltid minst 10 minuter innan man går fram till en produkt som inte har fungerat. Batterier (tårtor) har en reservstubin som då kan antändas. Övriga produkter bör man spola vatten över och lämna åter till inköpsstället för reklamation.

11 Bomber Bomber upp till 50 mm i invändig rörkaliber är tillåtna för konsumentbruk. För större bomber krävs särskilt tillstånd från polisen för inköp och användande. När antändningsstubinen når snabbstubinen så brinner denna ner till drivladdningen. Inne i effektröret är drivladdningen inkapslad i en tub vilket för att den gas som bildas exploderar på samma sätt som en kolv i en bilmotor. Den exploderande gasen skjuter upp krevadladdningen i luften. Hastigheten kan vara ända upp till 100 meter/sekund på stora arrangemangsbomber. Under tiden som krevadladdningen flyger genom luften så brinner en fördröjningsstubin. När krevadladdningen nått sin maximala höjd ska fördröjningsstubinen antända krevadladdningen som då exploderar. Timingen är mycket viktig, om den inte stämmer kan krevadladdningen detonera för nära marken. När krevadladdningen exploderar så kastas det ut enorma mängder små brinnande krutladdningar som bildar en vacker effekt. Diametern på de brinnande krutladdningarna kan vara upp till 150 meter för stora arrangemangsbomber. Vid avfyrandet ska bomber ställas på plant och hårt underlag samt stöttas med sten/sand eller tejpas fast vid en nedslagen pinne för att säkerställa att den inte kan välta.

12 Batterier (tårtor) Batterier kallas även för tårtor. Batterier är den produkt som konsumenten får mest fyrverkeri för pengarna. Att kombinera flera batterier ger ett mycket effektfullt och prisvärt fyrverkeriarrangemang. Batterier med upp till 1 kg. nettovikt krut och maximalt 50 mm i invändig rörkaliber är tillåtna för konsumentbruk. För större batterier krävs särskilt tillstånd från polisen för inköp och användande. Effekterna i batterier har samma uppbyggnad och funktion som bombens. Skillnaden består i att batterier har flera sammankopplade effektrör som är seriekopplade. Med endast en antändning kan man få allt från ett fåtal effekter upp till hundratals. Effektrören i batterier för konsumenter varierar i storlek mellan mm. Rören kan snedställas så att effekterna skjuts ut som regnbågar. Batterier som innehåller snedställda effekter ska alltid ha en angivelse om vilken sida som ska placeras mot publiken för maximal effekt och för att undvika att de vinkelställda effekterna skjuts mot publiken. Vid avfyrandet ska batterier ställas på plant och hårt underlag samt stöttas med sten/sand eller tejpas fast vid en nedslagen pinne för att säkerställa att de inte kan välta. Raketer Raketer upp till 75 gram nettovikt krut är tillåtna för konsumentbruk. För större raketer krävs särskilt tillstånd från polisen för inköp och användande.

13 Raketens funktion och uppbyggnad påminner till stor del om bombens och batteriets uppbyggnad. Skillnaden ligger främst i att hela raketen lyfter från marken istället för bara krevadladdningen. Raketens drivladdning kallas också för startmotor. När startmotorn antänds flyger raketen iväg och när den har brunnit färdigt slutar raketen att stiga. Vid denna tidpunkt antänds snabbstubinen som i sin tur antänder krevadladdningen som exploderar och kastar ut de små brinnande krutladdningarna som bildar den vackra effekten. Raketer avfyras enklast och säkrast från s.k. raketramper som förankras stadigt i marken. Att skjuta raketer från glasflaskor är mycket farligt då det är stor risk att glasflaskan går sönder p.g.a. värmen som raketmotorn alstrar. Vid avfyrandet av raketer är det jätte viktigt att kontrollera så att pinnen är rak. Pinnen är raketens styrfena och är den sned kommer raketen att gå snett. Tänk på att rikta raketen så att nedfallande rester inte orsakar skada. Fontäner Fontäner upp till 1 kg nettovikt krut är tillåtna för konsumentbruk. För större fontäner krävs särskilt tillstånd polisen för inköp och användande. Uppbyggnaden och funktionen i en fontän skiljer sig från bomben, batteriet och raketen. Fontäner innehåller ingenting som ska skjutas iväg (drivladdning), inte heller något som ska explodera (krevadladdning). Detta gör att fontäner är mer eller mindre tysta förutsatt att de inte innehåller knaster eller tjuteffekter. När antändningsstubinen når snabbstubinen så brinner denna ner till effektladdning. När denna antänds pressas den brinnande effekten upp i luften. Stighöjden brukar vara mellan 1-3 meter. Vanliga effekter förutom färger är knaster och tjut, ofta förekommer detta i kombinationer. Vid avfyrandet ska fontäner ställas på plant och hårt underlag samt stöttas med sten/sand eller tejpas fast vid en nedslagen pinne för att säkerställa att de inte kan välta.

14 Romerska ljus Romerska ljus upp till 50 gram nettovikt krut och med maximalt 30 mm i invändig rörkaliber är tillåtna för konsumentbruk. För större romerska ljus krävs särskilt tillstånd från polisen för inköp och användande. Romerska ljus innehåller vanligen 5-20 effekter. Effekterna ligger monterade i ett och samma effektrör ovanpå varandra. Funktionen och uppbyggnaden är den samma som i bombens och batteriets. Antändningsstubinen brinner ner till den första effektens drivladdning och antänder denna så att effekten skjuts upp i luften. Antändningsstubinen brinner sen vidare ner till andra effekten o.s.v. Romerska ljus avfyras enklast och säkrast från s.k. raketramper som förankras stadigt i marken. Alternativt kan de tejpas fast vid en nedslagen pinne för att säkerställa att de inte kan välta. OBS! Håll aldrig romerska ljus i handen. I händelse av en rörsprängning (krevadladdningen exploderar inne i effektröret) kommer det att medföra mycket allvarliga handskador. Markeffekter Exempel på markeffekter är Crackling Balls (Gröna kulor) och Tanks. Markeffekter finns i olika utföranden och i massa olika effekter ex. färg, knaster, ljus, snurror och tjut. Ofta förekommer effekterna i kombinationer. Markeffekters funktion och uppbyggnad förekommer både i bombens samt fontänens utförande. Vid avfyrandet ska markeffekter placeras på hårt och plant underlag. Om underlaget inte är hårt och plant finns risk att effekter med rörelse (Marksnurror och Tanks) inte fungerar som de ska.

15 Uppstigande markeffekter Uppstigande markeffekter är väldigt lika markeffekterna. Skillnaden ligger i att uppstigande markeffekter alltid har en roterande funktion som gör att hela produkten lyfter ifrån marken. Ex. på uppstigande markeffekter är Ufon, Flygande bin och Flygplan. Vid avfyrandet ska uppstigande markeffekter placeras på hårt och plant underlag. Om underlaget inte är hårt och plant finns risk att de uppstigande effekterna inte klarar att stiga upp i luften då rotationen inte blir tillräckligt kraftig. 22 Fyrverkerier och miljön Fyrverkerier orsakar utsläpp i miljön men i förhållande till mycket annat är dessa utsläpp väldigt små. Utsläppen klingar av snabbt och utgör inte någon nämnvärd risk, vare sig för människors hälsa samt miljö. För att åstadkomma önskvärda ljus- och ljudeffekter måste fyrverkerier innehålla olika kemiska ämnen. Vanligt förekommande kemikalier är aluminium, järn, kalium, magnesium, natrium och titan. Dessa kemikalier förekommer bl.a. i läkemedel, livsmedel, handelsgödsel och blekningsmedel. Precis som inom alla områden sker inom fyrverkeribranschen en kontinuerlig utveckling mot mer miljöanpassade produkter. 23 Fyrverkerier och olyckor Olyckorna med fyrverkerier har minskat de senaste 10 åren. I genomsnitt vårdas cirka 30 personer varje år på sjukhus till följd av olyckor med fyrverkerier. Efter nyårsafton 2007 har inga dödsolyckor inträffat. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på händer och fingrar är vanligast följt av skador på huvudet/ ögon och öron. De flesta som skadas är män över 18 år. Vanliga orsaker till olyckor med fyrverkerier är att pjäsen exploderar tidigare än man föreställt sig, att man leker eller experimenterar med fyrverkerier eller att man kaster eller fyrar av en pjäs utan att ha kontroll över vart den tar vägen och någon annan blir träffad. Man följer helt enkelt inte instruktionerna. För att undvika olyckor så följ bruksanvisningen, var nykter och använd alltid skyddsglasögon.

16 24 Tillståndsansökan Ofta har kommunen en färdig ansökningsblankett som kan fyllas i, men du kan också formulera ansökan själv. Ansökan ska vanligen innehålla nedan uppgifter. Kontaktuppgifter som namn, adress, tfn och e- post. Organisations nummer Beskrivning av verksamheten På vilket sätt du uppfyller kraven för tillstånd Vilka mängder och typer av fyrverkerier du vill hantera Föreståndare för verksamheten Med ansökan ska nedan dokument vanligen bifogas. Ritning, Utrymningsplan eller tydlig skiss som är måttsatt där försäljningsplats, förvaringsplats, brandsläckares placering, nödutgångar och entré är markerade Situationsplan eller flygfoto där butikens placering är markerad Delegation till föreståndare undertecknad av butiksägaren/chefen och föreståndare Utbildningsbevis för föreståndare Egenkontroll/checklista Konstruktionsbeskrivning av förvaringsutrymmet Kopia av tidigare tillstånd i de fall detta finns En icke komplett inlämnad ansökan innebär att ärendet kan ta längre tid att behandla och därmed bli dyrare. Om ansökan är inlämnad sent kan det också innebära att ärendet inte hinner hanteras före planerad försäljningsstart. 25 Tillståndsprövning När kommunen har fått en komplett inlämnad ansökan utför de en tillståndsprövning. Tillståndsprövningen sker vanligen på något av nedan sätt. Kommunen tar kontakt med sökande och bokar en tid för att träffas på butiken. Tillsammans med sökande går man igenom ansökan och förutsättningarna samt kontrollerar föreståndares kompetens. Finns inga brister utfärdas tillståndsbevis och hanteringen av fyrverkerier får påbörjas. Finns brister påtalas dessa och hanteringen av fyrverkerier får inte påbörjas. Efter kontroll av åtgärdade brister utfärdas tillståndsbeviset och hanteringen av fyrverkerier får därefter påbörjas. Kommunen granskar ansökan och finns inga oklarheter utfärdas tillståndsbevis med begäran om att sökande ska kontakta kommunen för avsyning innan hanteringen av fyrverkerier får påbörjas. Vid avsyningen går man igenom tillståndsbeviset och förutsättningarna samt kontrollerar föreståndares kompetens. Finns inga brister utfärdas avsyningsbevis/igångsättningsbevis och hanteringen av fyrverkerier får påbörjas. Finns brister påtalas dessa och hanteringen av fyrverkerier får inte påbörjas. Efter kontroll av åtgärdade brister utfärdas avsyningsbevis/igångsättningsbevis och hanteringen av fyrverkerier får därefter påbörjas. 26 Avgifter och tid Kommunen får ta ut avgift för tillståndsprövningen. Hur stor avgiften är beslutas av varje kommun. Tänk på att ansöka om tillstånd i god tid innan planerad försäljningsstart. Ett tillståndsärende kan ha upp till 3 månaders behandlingstid. Ett beslut om tillstånd ska begränsas till viss tid. Det är förutsättningarna i det enskilda fallet som avgör giltighetstiden. Giltighetstiden för ett förvaringstillstånd kan därför variera väsentligt, men enligt praxis beviljas tillstånd i regel för en tid av tre till tio år. Källa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok Förvaring av explosiva varor sid. 38.

17 27 Tillsyn Tillsyn bör alltid utövas första gången man beviljat tillstånd. Tillsyn innebär att tillståndsmyndigheten kontrollerar att försäljningen och förvaringen av fyrverkerierna sker på ett betryggande sätt och att hanteringen följer kraven i lagen och villkoren enligt det utfärdade tillståndet. Tillsyn under försäljning sker nästan alltid första gången man har beviljat tillstånd. Vid tillsyn får kommunen Begära in de upplysningar de behöver för att kunna bedriva tillsyn. Ha tillträde till de områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med hanteringen. Om brister upptäcks i hanteringen har kommunen möjlighet att vidta olika slags åtgärder för att bristerna ska åtgärdas. Vilken metod kommunen väljer beror på hur allvarliga brister det rör sig om och tillståndsinnehavarens inställning till de påpekade bristerna. Rör det sig om allvarliga brister kan kommunen förbjuda fortsatt hantering och tillståndet kan dras in. Kommunen är ansvarig för att utföra tillsyn både enligt LBE och LSO och tillsyn kan därför ske enligt båda lagstiftningarna vid samma tillfälle. Om kommunen vill har de rätt till att även få hjälp av Polisen vid tillsyn. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn. 28 Egenkontroll/Checklista Egenkontrollen ska säkerställa att tillståndsinnehavaren och dennes personal planerar försäljningen samt utför kontroller av försäljningsplatsen och förvaringsutrymmet för fyrverkeriartiklarna dagligen då hantering av fyrverkerier pågår. Alla frågor i bilaga A ska kunna besvaras Ja för att hanteringen av fyrverkerierna ska anses säkerställd. Egenkontrollen/checklistan kan också användas av tillståndsmyndigheten i samband med tillståndsprövning och tillsyn. 29 Läs mer Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor MSBFS 2010:5 föreskrifter och allmänna råd om förvaring av explosiva varor MSBFS 2014:3 föreskrifter om pyrotekniska artiklar SÄIFS 1992:2 föreskrifter om godkännande av fyrverkeripjäser och pyrotekniska sceneffekter Handbok om förvaring av explosiva varor MSB:s information Försäljning av fyrverkerier Informationsfolder 10 goda råd på stubinen 30 Lathund I tabell 1 finns en uppställning över var i regelverket man kan finna de olika kraven. Tabellen är tänkt som en hjälp för den som vill läsa mer om de olika kraven som beskrivs i denna information.

18 Tabell 1 Krav LBE 2010:1011 FBE 2010:1075 MSBFS 2014:3 MSBFS 2010:5 SÄIFS 1992:2 LSO 2003:778 MSB519 Försäljning av fyrverkerier Aktsamhetskrav 6 Avstånd 5 kap. 2 Sid 20 Begärlighetsgrader 3 kap. 1, Sid 20 Bilaga 2 Brandskydd 3 kap kap. 2 Sid Dagsbehov Sid 18 Fyrverkerier att sälja 3 kap. Sid 7-8 till allmänheten 6 Fyrverkeriers 2 kap. Sid 8 kategorier 1 Föreståndare 9 Sid 16 Godkännande av Hela Hela fyrverkerier Ha uppsikt över 2 kap. 3 Sid 18 fyrverkerierna Inte sälja till 15 Sid 12 minderåriga Kommunens rätt att ta 27 ut avgifter Kompetenskrav 8 Sid Märkning av 4 kap. 6 Sid 9-11 fyrverkerier Riskgrupp Bilaga 1 Samhanteringsgrupp Bilaga 1 Skyddsobjekt 5 kap 2 Sid 20 Skyltar 6 kap. 1 Sid 21 Straffbestämmelser Tidsbegränsning av 19 tillstånd Tillstånd 16, 18 Sid 15 Tillsyn Sid 23 Tillträdesskydd 6 3 kap 2-4 Åldersgränser 7 3 kap. 7 Sid 12

19 BILAGA A Egenkontrollen ska säkerställa att tillståndsinnehavaren och dennes personal planerar försäljningen samt utför kontroller av försäljningsplatsen och förvaringsutrymmet för fyrverkeriartiklarna dagligen då hantering av fyrverkerier pågår. Alla frågor ska kunna besvaras Ja för att hanteringen av fyrverkerierna ska anses säkerställd. Ansvar och kompetens: Är föreståndare kontaktbar (fysiskt eller via telefon)? Har föreståndaren tillräcklig kunskap och kan uppvisa utbildningsintyg för hanteringen av fyrverkeriartiklar? Är försäljningspersonalen 18 år eller äldre? Har försäljningspersonalen tillräcklig kunskap och kan uppvisa utbildningsintyg för hantering av fyrverkeriartiklar? Har försäljningspersonalen tillräcklig kunskap om släckningsutrustningens placering och funktion? Har försäljningspersonalen kunskap om hur man utrymmer butiken och larmar i händelse av olycka? Försäljningsplatsen: Finns tillstånd för de olika slags fyrverkeriartiklar som säljs? Är samtliga fyrverkeriartiklar på försäljningsstället godkända artiklar och märkta på svenska? Finns varnings- och förbudsskyltar uppsatta vid entrén in till butiken och vid försäljningsplatsen? Förbud mot öppen låga Explosionsfara Finns ett utrymme av minst 2 meter som är fritt från lättantändligt material omkring försäljningsplatsen för fyrverkeriartiklar? Finns ett utrymme av minst 12 meter som är fritt från brandfarlig vätska/gas (6 meter om vätskan/gasen är placerad i egen EI 30 brandcell)? Används endast attrapper av fyrverkeriartiklar när skyltningen är åtkomlig för andra än den egna försäljningspersonalen? Är fyrverkeriartiklarna placerade på sådant sätt vid försäljningsplatsen att de inte är åtkomliga för andra än egna försäljningspersonalen? Har tomkartonger och annat lättantändligt emballage tagits bort från försäljningsplatsen? Finns brandsläckningsutrustning vid försäljningsplatsen? Överensstämmer försäljningsplatsen med placeringen enligt tillståndet? Är utrymningsvägarna fria? Uppfylls övriga villkor i tillståndet? Sker utlämning av varor endast till personer som har rätt ålder? Förvaringsutrymmet: Finns det tillstånd för den lagrade mängden fyrverkerier? Förvaras varorna i det godkända förvaringsutrymmet? Är fyrverkerierna förpackade i sina original emballage i förvaringsutrymmet? Är fyrverkerierna glespackade, d.v.s. mindre än 10 kg nettovikt krut/kubikmeter? Är förvaringsutrymmet fritt från antändbart material, brandfarlig vätska och gas? Är förvaringsutrymmet låst och förvaras nycklarna så att obehöriga inte kan komma åt dem? Finns släckningsutrustning i förvaringsutrymmets närhet?

20 Finns varnings- och förbudsskyltar uppsatta på dörren in till förvaringsutrymmet om tillståndet kräver detta? Förbud mot öppen låga Explosionsfara Finns skylt (kopia på beviljat tillstånd) med maximal förvaringsmängd uppsatt i förvaringsutrymmet? Ryms den totala mängden fyrverkeriartiklar (från försäljningsplatsen och lagret) i förvaringsutrymmet? Vid containerförvaring, är det fritt från brännbart material inom minst 5 meter? Vid containerförvaring, är dörrarna riktade åt det håll där de utgör minst risk vid händelse av olycka?

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter

Läs mer

Försäljning av fyrverkerier

Försäljning av fyrverkerier Försäljning av fyrverkerier Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB519 - april 2013 ISBN 978-91-7383-315-8 Innehåll

Läs mer

Försäljning av fyrverkerier

Försäljning av fyrverkerier Försäljning av fyrverkerier Försäljning av fyrverkerier Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Foto: Unsplashed Produktion: Advant Produktionsbyrå Publikationsnummer: MSB1155 - december 2017

Läs mer

Fyrverkeriutbildning

Fyrverkeriutbildning Fyrverkeriutbildning Enklare än du tror! Medlem av: Festival AB Box 89, 437 21 Lindome, mail: kundtjanst@festivalfyrverkeri.com, hemsida: www.festivalfyrverkeri.com, Telefon: 0300-387 70, Fax: 0300-382

Läs mer

Fyrverkeriutbildning

Fyrverkeriutbildning Fyrverkeriutbildning Enklare än du tror! Medlem av: Festival AB Box 89, 437 21 Lindome, mail: kundtjanst@festivalfyrverkeri.com, hemsida: www.festivalfyrverkeri.com, Telefon: 0300-387 70, Fax: 0300-382

Läs mer

Plats för inkommande stämpel

Plats för inkommande stämpel Plats för inkommande stämpel I fylld blankett skickas till: Ansökan om handel med Räddningstjänsten Kiruna fyrverkeriartiklar Värmeverksvägen 1 981 85 Kiruna Tillstånd till förvärv av och innehav av explosiva

Läs mer

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan. Datum Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Bastiongatan 14 451 50 Datum 1. Ansökan om: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd till

Läs mer

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker Plats för inkommandestämpel Ifylld blankett skickas till:,, Datum: 1.Sökande Verksamhetens namn (för fysisk person ange fullständigt namn) Ansökan om handel med fyrverkerier tillstånd till förvärv och

Läs mer

Följande dokument ska bifogas ansökan:

Följande dokument ska bifogas ansökan: Blankettförklaring till blanketten: Explosiva varor, ansökan Följande dokument ska bifogas ansökan: Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning,

Läs mer

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara 1 (6) Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Ifylld blankett skickas till: 891 38 Örnsköldsvik Ansökan avser förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara

TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara 1(5) TILLSTÅNDSANSÖKAN Explosiv vara (Fylls i av Räddningstjänsten) Inkom: Diarienr: Ansökan avser Nytt tillstånd Ny föreståndare Namn- eller adressändring till befintligt tillstånd Ansökan för förvärv

Läs mer

Tillståndsansökan explosiv vara

Tillståndsansökan explosiv vara Tillståndsansökan explosiv vara För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan Ifylld blankett skickas till:, Box 4434, 203 15 Malmö Datum: Ansökan om tillstånd till

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara.

Förvaring Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. 1 (6) Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiv vara Här får du information om hur man fyller i blanketten för tillståndsansökan. Beskrivningen nedan följer ansökningsblanketten punkt för punkt.

Läs mer

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan

För information om hur du fyller i ansökan, se dokumentet Så här fyller du i ansökan Ifylld blankett skickas till: Datum: Gällande tillstånd, dnr: Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 1. Ansökan om: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva

Läs mer

Ansökan om tillstånd för explosiv vara

Ansökan om tillstånd för explosiv vara Ansökan om tillstånd för explosiv vara Sida 1(5) Ansökan avser Nytt tillstånd Ny föreståndare till befintligt tillstånd Namn-/adressändring till befintligt tillstånd Diarienummer för befintligt tillstånd:

Läs mer

Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiva varor

Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiva varor 1(6) EXPLOSIV VARA Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiva varor Här får du information om hur du fyller i blanketten för tillståndsansökan. Beskrivningen följer ansökningsblanketten punkt för

Läs mer

Sidan 2 av 11. Största mängd (vid förvaring)

Sidan 2 av 11. Största mängd (vid förvaring) Dnr: 2013-11-20 Sidan 1 av 11 Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara Enligt SFS 2010:1011 Fastighet Fastighetsbeteckning Gatuadress 1. Sökande (tillståndshavare) Namn Postadress Postnummer

Läs mer

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor

Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor Ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. lars.synnerholm@msb.se 010-240 43 48 1 2 Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Trädde i kraft den

Läs mer

Information angående ansökande av tillstånd till hantering av explosiv vara.

Information angående ansökande av tillstånd till hantering av explosiv vara. Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2 302 44 Halmstad Information angående ansökande av tillstånd till hantering av explosiv vara. Denna information kan användas som en hjälp när du fyller i ansökan för

Läs mer

E-postadress Telefon dagtid (inklusive riktnr) Mobiltelefon

E-postadress Telefon dagtid (inklusive riktnr) Mobiltelefon Sänds till: Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Räddningstjänsten Skåne

Läs mer

Ansökan om tillstånd för explosiva varor;

Ansökan om tillstånd för explosiva varor; 1(5) Ansökan om tillstånd för explosiva varor; enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Se vägledning för mer information Nytt tillstånd Ny tillståndsinnehavare till bef tillstånd

Läs mer

Diarienr: Överkalix kommun Räddningstjänsten. Storgatan 17. Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Diarienr: Överkalix kommun Räddningstjänsten. Storgatan 17. Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Ifylld blankett skickas till: Överkalix kommun Ansökan avser tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Denna ansökningsblankett

Läs mer

Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten

Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten Plan- och miljönämnden Räddningstjänsten Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare

Läs mer

Förvaring av explosiva varor

Förvaring av explosiva varor Förvaring av explosiva varor Förvaring av explosiva varor Begreppsförklaring hantering = allt fysiskt handhavande: Import och överföring ingår ej i hantering. förvaring = lagerhållning eller lagring. Tillfällig

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msb.se Reviderad Handladdning av ammunition Med handladdning menas tillverkning av ammunition till

Läs mer

Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011. Ansökan om

Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011. Ansökan om Plats för inkommandestämpel Hantering av explosiv vara Enl.SFS2010:1011 Ifylld blankett skickas till: Strängnäs kommun Räddningstjänsten 645 80 Strängnäs Datum: Ansökan om tillstånd till förvärv och innehav

Läs mer

Information om explosiva restprodukter i avfallshantering

Information om explosiva restprodukter i avfallshantering Information om explosiva restprodukter i avfallshantering Publikationsnummer MSB 0035-09 2 3 Förord Att hantera explosiva varor medför risker. Detta gäller inte minst när man ska ta hand om avfall som

Läs mer

Ansökan om 1. Sökande 2. Faktureringsuppgifter 3. Föreståndare Föreståndare Föreståndare

Ansökan om 1. Sökande 2. Faktureringsuppgifter 3. Föreståndare Föreståndare Föreståndare Ansökan om ifylld blankett skickas till: Jokkmokks kommun Samhällsbyggarnämnden 962 85 Jokkmokk tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd

Läs mer

Ansökan om hantering av explosiv vara. Ansökan om

Ansökan om hantering av explosiv vara. Ansökan om Ansökan om hantering av explosiv vara Plats för inkommandestämpel Ansökan om (kryssa) Ifylld blankett skickas till: Mogårdsvägen 2 143 43 Vårby Datum: tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor

Läs mer

Räddningstjänsten Svedala Svedala kommun

Räddningstjänsten Svedala Svedala kommun 1 Blanketten skickas till Räddningstjänsten Svedala Sjödikenvägen 2 233 35 Svedala Ansökan om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Ansökan om tillstånd explosiv vara

Ansökan om tillstånd explosiv vara Ansökan om tillstånd explosiv vara Skickas till Lilla Edets kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 463 80 Lilla Edet Sökande Person-/Företagsnamn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postort

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

Person-/Organisationsnr. (10 siffror) Postadress Postnr. Ort Telefon. Fakturaadress Postnr. Ort Ref. nr.

Person-/Organisationsnr. (10 siffror) Postadress Postnr. Ort Telefon. Fakturaadress Postnr. Ort Ref. nr. 1(9) Blanketten skickas till Räddningstjänsten Östra Skaraborg Majorsgatan 1 541 41 SKÖVDE om förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

INSTRUKTION EXPLOSIV VARA 1

INSTRUKTION EXPLOSIV VARA 1 EXPLOSIV VR 1 Så här fyller du i tillståndsansökan för explosiva varor Här får du information om hur du fyller i blanketten för tillståndsansökan. eskrivningen följer ansökningsblanketten punkt för punkt.

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

3. Verksamheten Kort beskrivning av verksamheten

3. Verksamheten Kort beskrivning av verksamheten Tekniska nämnden Ansökan om hantering av explosiv vara sida1 (10) Blanketten skickas till Skellefteå kommun räddningstjänsten Nöppelbergsvägen 2 931 76 Skellefteå Diarienummer (fylls i av Skellefteå kommun)

Läs mer

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Tillståndsansökan - enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Varför tillstånd? Enligt lagstiftningen behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor. En grundförutsättning är att den explosiva varan är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Explosiva varor. Bengt-Owe Ottosson Polisinspektör Polismyndigheten i Västra Götaland Uppdaterad 2009-10-12. www.polisen.se

Explosiva varor. Bengt-Owe Ottosson Polisinspektör Polismyndigheten i Västra Götaland Uppdaterad 2009-10-12. www.polisen.se Explosiva varor Bengt-Owe Ottosson Polisinspektör Polismyndigheten i Västra Götaland Uppdaterad 2009-10-12 www.polisen.se Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INFORMATION OM FÖRVARINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerier

Ansökan om tillstånd för försäljning av fyrverkerier Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. För försäljning

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

ANSÖKAN. Ansökan kan också skickas in elektroniskt till mrf@sundsvall.se. Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Medelpads Räddningstjänstförbund NSÖKN Sida 1(12) nsökan om tillstånd för hantering av explosiva varor Diarienummer (fylls i av räddningstjänsten): nsökan avser: nytt tillstånd för hantering av explosiva

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Årsredovisning 2008 MSB:s kontaktperson: Helen Cerwall, 010-240 53 42 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Ansökan om Sidan 1 (9)

Ansökan om Sidan 1 (9) nsökan om Sidan 1 (9) tillstånd till användning av explosiva varor tillstånd till förvaring av explosiva varor tillstånd om handel med explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva varor inom

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Postadress Postnummer Postort

Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Postadress Postnummer Postort NSÖKN OM TILLSTÅND 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Älvsbyns kommun Räddningstjänsten Fluxenvägen 49 942 33 Älvsbyn nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarlig vara

Tillståndsansökan brandfarlig vara Tillståndsansökan brandfarlig vara Ifylld blankett skickas till: Räddningstjänsten Trelleborg Nygatan 15 231 44 Trelleborg Datum: Diarienr (fylls i av mottagande kommun) Ansökan om Nytt tillstånd Förändring

Läs mer

Information om explosiva restprodukter i avfallshantering

Information om explosiva restprodukter i avfallshantering Information om explosiva restprodukter i avfallshantering Publikationsnummer MSB 0035-09, uppdaterad februari 2011 2 3 Förord Hantering av explosiva varor är en riskfylld verksamhet. Detta gäller inte

Läs mer

Brandfarliga varor. Mattias Andersson Brandingenjör Kalmar brandkår. Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2011-11-21

Brandfarliga varor. Mattias Andersson Brandingenjör Kalmar brandkår. Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2011-11-21 Brandfarliga varor Mattias Andersson Brandingenjör Kalmar brandkår 0. 2011-11-21 Den juridiska "trappan" Direktiv EU Lag Riksdag Förordning Regering Tillämpningsföreskrifter Myndigheter Allmänna råd SRV

Läs mer

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND 1 (6) Ifylld blankett skickas till: Luleå kommun Skomakargatan 35 972 41 Luleå Ansökan om nytt tillstånd till hantering av brandfarliga varor Denna ansökningsblankett

Läs mer

Plats för inkommande stämpel. Hantering av explosiv vara. Ifylld blankett skickas till:

Plats för inkommande stämpel. Hantering av explosiv vara. Ifylld blankett skickas till: Plats för inkommande stämpel Hantering av explosiv vara Ifylld blankett skickas till: nsökan om Räddningstjänsten Kiruna Värmeverksvägen 1 981 85 Kiruna Tillstånd till förvärv och innehav av explosiva

Läs mer

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06 Syftet med checklistan. Bakgrund. Anläggningen är Nanotekniklaboratoriet på institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap med ett renrum där brand, explosion och utsläpp av ämnen kan orsaka skada

Läs mer

Handladdning av ammunition

Handladdning av ammunition samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Ert datum Er referens Avd. för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Rolf Weinander 010-240 5361 rolf.weinander@msbmyndigheten.se Denna PM

Läs mer

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

1 Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 1 Blanketten skickas till: RÄDDNINGSNÄMNDEN adshuset, 261 80 Landskrona Tfn. 0418-470 700 Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Ansökan om tillstånd 1 (13) Explosiv vara

Ansökan om tillstånd 1 (13) Explosiv vara nsökan om tillstånd 1 (13) Ifylld blankett skickas till: Piteå kommun Räddningstjänsten Kolugnsvägen 1 941 38 Piteå nsökan om tillstånd till hantering av explosiva varor tillstånd till överföring av explosiva

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Ansökan om tillstånd av explosiva varor

Ansökan om tillstånd av explosiva varor Blanketten skickas till Räddningstjänsten Västra Blekinge Rörvägen 3 Ansökan om förvärv förvaring handel med explosiva varor överföring inom Sverige godkännande av föreståndare Datum 1. Sökande Namn (för

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Har du koll? Fyrverkerier

Har du koll? Fyrverkerier Lärarhandledning Har du koll? Fyrverkerier Varför tror du att åldersgränsen höjdes? Varför tror du att det finns en åldersgräns för inköp och användande av fyrverkerier? Detta avsnitt handlar om fyrverkerier,

Läs mer

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm

HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm HANTERING AV BRANDFARLIG BIOGRAFFILM Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om hantering av brandfarlig biograffilm Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Ansökan om explosiva varor. 1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Ansökan om explosiva varor. 1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Ansökan om explosiva varor Räddningstjänsten 1. Sökande Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Person-/Organisationsnr (10 siffror) Postadress E-postadress Telefon dagtid

Läs mer

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun

Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor i Uddevalla kommun Räddningstjänsten Uddevalla Information och anvisningar vid tillståndsansökan för brandfarliga varor BRANDFARLIGA VAROR. Information och anvisningar för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga

Läs mer

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras): Ifylld blankett skickas till: Miljö- och Byggförvaltningen Ströstads Koun 452 80 Ströstad Ansökan o förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring av explosiva

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Gasol på restauranger

Gasol på restauranger Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor Sökande och fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) Sökandens namn Organisations-/Personnummer Sökandens adress Mobil

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor shulin.nie@msb.se Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor

Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor Information - Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Alvesta och 1 (3) Information, ansökan till hantering av brandfarliga varor I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc.

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Tillämpningsområde Dessa anvisningar är tillämpliga vid hantering av gasol

Läs mer

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor Utfärdad: 1988-11-03 Omtryck: SFS 1995:1039 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:234 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning gäller brandfarliga och

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1011 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se

Ansökan Datum: Sänds till: Brandkåren Leksand. B ackåkersvägen 9 793 35 Leksand www.leksand.se Ansökan Datu: Tillstånd till hantering av explosiva varor Lagen o brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 16 förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel ed explosiva varor överföring

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel 26.10.2011 Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel Allmänt Bestämmelser om tillstånd för, anmälan om och godkännande av fyrverkeripjäser och andra explosiva varor, prov för ansvarig föreståndare

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Nya föreskrifter om tillstånd MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Program Allmänt om tillstånd Genomgång av MSBFS 2013:3 Förändringar mot tidigare

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄSTRA SKARABORG Lidköping - Vara - Grästorp - Essunga ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR EXPLOSIVA VAROR Enligt 16, lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 1 (3) Sökande Sökandes

Läs mer

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Nya föreskrifter om tillstånd. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Nya föreskrifter om tillstånd MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Program Allmänt om tillstånd Genomgång av MSBFS 2013:3 Förändringar mot tidigare

Läs mer

PM BRANDFARLIGA VAROR.

PM BRANDFARLIGA VAROR. 1 PM BRANDFARLIGA VAROR. En information från miljönämnden och räddningstjänsten i Strömstads kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är

Läs mer

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten

Diarienummer: 1-474/2013 Utfärdat av: Säkerhetsenheten Sida 1 av 5 FÖRESTÅNDARE brandfarlig vara (även för stf föreståndare) egenskaper, uppgifter, befogenheter och ansvar Föreståndare för hantering av brandfarlig vara har enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga

Läs mer