Framväxt av miljöindikatorer - något nytt eller statistik i ny skrud?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framväxt av miljöindikatorer - något nytt eller statistik i ny skrud?"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN April (9) Framväxt av miljöindikatorer - något nytt eller statistik i ny skrud? 1. Historik Efterkrigstidens snabba ekonomiska tillväxt, stigande industriproduktion och tilltagande bilism medförde inte bara ett ökat välstånd utan också ökade miljöstörningar. Till de miljöproblem som på allvar började uppmärksammas under 1960-talet hörde t.ex. övergödning, försurning och olika miljögifter. År 1962 slog boken Tyst vår av Rachel Carson ner som en bomb i USA och västvärlden - vårens fåglar hördes inte längre som tidigare. Efter år av efterforskningar hade Rachel Carlson kommit fram till att bekämpningsmedel som t.ex. DDT för att utrota skalbaggar och skadeinsekter tagit död på och skadat även andra djur och människor. Det var en väckarklocka och startsignal till miljöforskning, miljörörelser och miljöarbete runt om i världen. Man började i ökande omfattning och på ett mera systematiskt sätt att mäta tillståndet i miljön. I Sverige finns det t.ex. mätserier för sjöar och vattendrag som börjar i mitten av 1960-talet. Miljöfrågornas ökade tyngd skapade ett behov av samordning och effektivisering av de statliga miljövårdsinsatserna vilket ledde till att Naturvårdsverket bildades OECD inrättade år 1971 EPOC (Environment Policy Committee) för att ge medlemsländerna ett forum för erfarenhetsutbyte och för utveckling och implementering av åtgärder med syfte att minska ekonomiska effekter av miljöproblem. Likaså inrättade FN ett program för miljöfrågor, UNEP, under 1960-talet. Den första stora konferensen om miljöfrågor hölls i Stockholm 1972 i FN:s regi. Slutdeklaration omfattar 26 principer där omsorgen och insikten om sambanden mellan teknologisk utveckling, resursanvändning, miljöpåverkan och människans välfärd kommer till uttryck. En fortsättning på Stockholm 1972 var Brundtlandkommissionen som 1987 kom med sin rapport Our common future 1. I rapporten framkommer det tydligt att världen behöver både ekonomisk utveckling och skydd av miljön. För att detta ska gå ihop behövs vad som kallades en hållbar utveckling. Det var inte första gången uttrycket används men det är första gången det fick en ordentlig genomslagskraft. Den definition som man gav i rapporten var: "A development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." Nästa stora konferens var Rio 1992 där Rio-deklarationen, som underströk resultaten från Stockholm 1972, och Agenda 21 omfattande bl.a. kampen mot fattigdom, hållbar utveckling, konventionen om biologisk mångfald och förarbetet till Kyoto-protokollet om begränsning av utsläppen av klimatpåverkande gaser. Konferensen i Kyoto 1997 om klimatfrågorna var nästa stora steg och den senaste i raden av stora FN-konferenser är Johannesburg 2002, den som även kallas 1 Brundtland, H. (1987) Our common future. Oxford University Press, Oxford (for the World Commission on Environment and Development).

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN April (9) Rio+10. Syftet med det toppmötet var att utvärdera genomförandet av Agenda 21 samt att enas om nya åtgärder i framväxande frågor. Övergripande tema var hållbar utveckling i begreppets samtliga dimensioner: socialt, ekonomiskt, ekologiskt och institutionellt. Sverige har deltagit aktivt i det internationella arbetet parallellt med det nationella miljöarbetet. Det finns sedan 1970-talet ett nationellt system för miljöövervakning som omfattar ett stort antal programområden med mätserier som uppdateras kontinuerligt. Dessa data ligger till grund för forskning, uppföljningar och framtagande av åtgärdsförslag för förbättringar av miljötillståndet. Åtgärdsförslagen var och är oftast riktade mot källan till problemet, t.ex. industri eller jordbruk, och ett stort antal miljömål, ibland motstridiga, tillkom under 1980-talet. Förutom att följa utvecklingen via miljöövervakningen har man även använt uppgifter från administrativa system och modellbaserade framräknade uppgifter. Under senare delen av 1990-talet arbetades en mer enhetlig nationell miljöpolitik fram för att rensa i miljömålsfloran och även anpassa till internationella åtaganden. I ett flertal propositioner lämnades bland annat förslag på femton miljökvalitetsmål som t.ex. Frisk luft, Ingen övergödning och God bebyggd miljö. Alla miljökvalitetsmålen ska årligen följas upp genom en kort rapport och vart fjärde år genom en fördjupad rapport till riksdagen. Uppföljningen ska ske både kvalitativ och kvantitativt, det senare genom indikatorer. 2. Utveckling av indikatorsystem inom miljöområdet Eftersom miljöfrågorna i stor utsträckning är globala har integreringen mellan vad som sker nationellt och internationellt kommit att bli allt viktigare. Också integreringen av miljöhänsyn i andra samhällssektorer är viktig vilket bland annat tydliggjordes av beslut vid EU:s toppmöte i Cardiff Inte minst gäller detta hållbar utveckling. Och uppföljningen är i alla dessa fall baserad i huvudsak på indikatorer PSR/DPSIR-modellen OECD utarbetade under 1970-talet en modell för att styra upp och strukturera redovisningen av miljöstatistik och indikatorer. Den kallades i dagligt tal PSRmodellen. P står för pressure (påverkan), S för state (tillstånd) och R för response (åtgärder). Modellen är baserad på orsakssamband där olika verksamheter påverkar miljön vilket leder till att tillståndet förändras. Samhället reagerar på dessa ändringar genom olika åtgärder för att motverka problem och förbättra eller återställa tillståndet. Modellen har under 1990-talet vidareutvecklats av EU:s miljöbyrå EEA till att heta DPSIR och omfattar nu även D som står för driving forces (drivkrafter) och I som står för impact (effekter). Man åskådliggör ofta sambanden i modellen med bilden i Figur 1.

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN April (9) Figur 1. DPSIR-modellen i svensk variant Drivkrafter Aktiviteter bakom ett miljöproblem, t.ex. energianvändning, transporter och industriproduktion Åtgärd Vilka åtgärder som görs för att minska problemet, t.ex. skydd av skogsmark eller sjökalkning Påverkan Orsak till problem, t.ex. utsläpp från industri och transporter eller generering av avfall Effekt Konsekvenser av en förändrad miljö, t.ex. antal cancerfall och korrosion på kyrkfönster Tillstånd Tillstånd i miljön, t.ex. radonhalt i bostäder, försurade sjöar eller dålig luftkvalitet Denna modell är i dag den mest vedertagna och använda i världen för att redovisa miljöstatistik och indikatorer Miljökvalitetsmålen De femton svenska miljökvalitetsmålen som nämndes tidigare följs regelbundet upp med indikatorer. I det första förslaget till uppföljning fanns totalt över 250 indikatorer enligt DPSIR-modellen fördelade på de femton målen. Vissa av indikatorerna förekommer inom flera av miljökvalitetsmålen, t.ex. utsläpp av koldioxid som finns med i Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Ansvaret för miljökvalitetsmålen ligger fördelat på nio olika myndigheter som samordnar sitt arbete, däribland uppföljningen, genom Miljömålsrådet. Där deltar även regionala och lokala myndigheter samt representanter från industrin och miljöorganisationerna. Antalet indikatorer för uppföljning har nu reducerats till ca 150 stycken 2. 2

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN April (9) Miljökvalitetsmålen ska även följas upp på regional nivå och ett omfattande arbete med att välja ut relevanta indikatorer och att få fram data för dessa har pågått under ett par år Hållbar utveckling Efter Rio 1992 satte FN igång ett stort arbete med att utveckla indikatorer för de fyra dimensionerna som man definierat upp i begreppet hållbar utveckling: socialt, ekonomiskt, ekologiskt och institutionellt. Det blev en lista 4 med 134 indikatorer. Bland de första som provade att använda listan var Eurostat som sammanställde statistik för ett relevant urval av indikatorerna för de fyra dimensionerna. Flera europeiska länder försökte också att ta ett steg till för att integrera dimensionerna, däribland Storbritannien som 1999 kom med publikationen Quality of life counts 5 med totalt 150 indikatorer, en rapport som sedan har följts av ett flertal rapporter nationellt och regionalt. I Sverige arbetade SCB tillsammans med Naturvårdsverket år 2001 fram en första rapport, Sustainable Development Indicators for Sweden 6, med 30 indikatorer. Den struktur som man valde att arbeta med i publikationen var Efficiency, Contribution and Equality, Adaptability och Values and resources for coming generations teman som hämtats ur Brundtlandrapporten. Inom ramen för dessa fyra teman integreras indikatorer från de fyra dimensionerna. Någon uppföljare till detta arbete har ännu ej kommit Miljöräkenskaper Ett instrument för att följa utvecklingen mot ett hållbart samhälle, som även beskrevs i Brundtlands rapport, är Miljöräkenskaperna. Miljöräkenskaperna kan kort beskrivas som ett satellitsystem till Nationalräkenskaperna. Till de ekonomiska förutsättningarna, så som de beskrivs i Nationalräkenskaperna, kopplar man miljödata för att kunna belysa och analysera miljöfrågorna. Det handlar om direkta miljödata som utsläpp och avfall men även mera indirekta data som energianvändning, investeringar i miljöskydd och miljöskatter. Andra data som också kopplas på är miljöindustri/ gröna jobb, materialflödesanalyser och naturresursräkenskaper. Dessutom har regionala miljöräkenskaper tagits fram för Stockholms län. Ur miljöräkenskaperna kan ett antal indikatorer för att följa hållbar utveckling hämtas EU-indikatorer Inom EU finns ett antal olika indikatoruppsättningar. Flera av dessa har under senare år kompletterats med miljöindikatorer för att bland annat följa hållbar utveckling dit hör Structural Indicators Rapport 1998:11 Indikatorer för hållbar utveckling 8

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN April (9) 3. Indikatorer som budbärare Under många år har SCB tagit fram publikationen Indikatorer som innehåller ett antal mått på tillståndet i landet. Det har framförallt varit ett sätt att ge snabb indikation vart något lutar inom olika delar av samhället. Liknande sammanfattningar har funnits på flera håll i form av t.ex. OECD:s main economic indicators. Komplexiteten i samhället och antagligen tillhörande tidsbrist hos olika statistikanvändare har sedan skapat ett ökat behov av snabb och lättsmält information både för det som är synbarligen enkelt och det mer komplicerade. I synnerhet tillhör politikerna denna grupp. En annan faktor är ökande krav på uppföljning av olika verksamheter som ställer krav på att målsättningar ska vara uppföljningsbara och möjliga att utvärdera. En tredje faktor är den ökande globaliseringen och inte minst europasamarbetet som ställer krav på att snabbt kunna göra jämförelser mellan olika länder. Många politikområden förses därför med något som betraktas som en sammanfattning av det som anses vara viktigt att följa i form av nyckeltal, indikatorer eller index. Denna utveckling finns både nationellt och internationellt. I Sverige kan man lätt hitta ett antal nya områden där denna typ av sammanfattningar skapas och presenteras. Ett snabbt svep på webben ger att Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS): Har definierat regionala indikatorer för sex områden. Befolkningsgeografiska, Mänskliga resurser, Arbetsmarknadens struktur och funktionssätt, Näringsstruktur, Infrastruktur med övrigt realkapital och Dynamik. 9. Folkhälsoinstitutet: Ger sina förslag till mål och indikatorer i samband med arbetet att utveckla ett system för uppföljning inom folkhälsoområdet. 10 Staten Energimyndighet: Släpper sina energiindikatorer 2002 där man definierar 17 indikatorer för energiområdet avseende för att följa upp de energipolitiska målen 11. Lägger vi till den tidigare beskrivna uppbyggnaden av indikatorer på miljöområdet i form av t ex - Indikatorer för miljömålsuppföljningen - Indikatorer för regional miljömålsuppföljningen - Indikatorer för hållbar utveckling - Indikatorer för miljöräkenskaper så är det inte svårt att konstatera en trend mot mer sammanfattande snabb information till följd av en strävan att både rationalisera informationsintaget men också att göra tydligt vilka mål som gäller och hur dessa följs upp. Samma tendenser till fenomen finns internationellt. Inom Europa samarbetet genereras en mängd indicators, core variable etc. Flaggskeppet kanske man kan 9 Eliasson, Westerlund Regionala tillväxtindikatorer ITPS Förslag till mål och indikatorer inom folkhälsoområdet SFI 2002 Dnr Energiindikatorer 2002 STEM 2003

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN April (9) säga utgörs av structural indicators som tar upp fem basområden. General economic background, employment, innovation & research, economic reform, social cohesion and enviroment. Varje område beskrivs med ett varierande antal indikatorer för de femton medlemsstaterna, ansökarländer, och några övriga OECD länder. Uppbyggnad av indikatorer och sammanställningar sker även inom de olika delsektorerna. 4. Trend mot mer komplexa indikatorer Hur valet av indikatorer går till och vad som utses till indikatorer varierar självfallet med behov, syften och tillgång till data. I stor utsträckning är det säkert problemfritt för den användare som känner till bakgrund, definitioner m.m. att tolka hur och varför en viss indikator ändras. Det som gör det hela lite mer bekymmersamt är när indikatorerna blir mer komplexa och användningen blir mer utbredd. Mängden indikatorer gör att det blir svårt att överblicka så nästa steg är att minska antalet indikatorer genom att klumpa samman flera indikatorer i någon typ av sammansatt indikator eller index. Under maj månad har t ex OECD/JCR kallat till workshop om Composite Indicators of Country Performance där huvudfrågorna är Developing a theoretical framework for the composite Identifying and developing relevant variables Standardizing variables to allow comparisons Weighting variables and groups of variables Conducting sensitivity on robustness off aggregated variables Tittar man på några exempel där mer sammansatta indikatorer tillämpas så finns det en variation av ansatser. SCB har sedan något år beräknat jämställdhetsindex på kommunnivå 12. Lösningen på problemet med transparens har gjorts genom att användaren själv ska kunna analysera de bakomliggande variablerna och kunna vikta om indexet om man vill se vad det är som orsakar att en viss kommun ligger högt eller lågt. 12

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN April (9) Fig 1 Huvudmålen Ett annat exempel är det luftkvalitetsindex som regelbundet uppdateras och som utvecklades vid SCB i mitten av 1990-talet. Det är en sammanvägning av kväveoxid, svaveloxid och sot baserat på mätningar under vinterhalvåret i vissa tätorter 13. Ett tredje exempel är miljömålsredovisningen som kommer varje år från och med Här har man använt sig av smileygubbar vars innebörd delvis kommer att ändra sig över tiden. Redovisningen för läget 2003 kommer inte att följa den som redovisas här. I redovisningen för används en glad grön gubbe som indikerar ett positiv inverkan på tillstånd/förändring, en neutral gul gubbe att det inte finns någon klar entydig bild och en ledsen röd gubbe att det är en negativ inverkan på tillstånd/förändring. (se där rapporten Miljömålen - når vi fram? de Facto 2002 kan laddas ned i sin helhet) Redovisningen i fig 1 och 2 utgör omslaget till rapporten där bedömningsgrunden för färgen och humöret på gubbarna motiveras. 13 eller Statitiska Meddelande MI 24SM0101 Luftkvalitet i tätorter

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN April (9) Fig 2 Delmålen Ytterligare ett exempel har vi hämtat från European Comission Joint Research Centre som har utvecklat en instrumentpanel för hållbar utveckling. Tanken är att precis som instrumentpanelen i ett flygplan sammanfattar information för att flyga på ett säkert sätt presenteras en instrumentpanel för hållbar utveckling. I exemplet nedan presenteras en bild för Canada där de olika indikatorerna summeras till fyra huvudområden och som sedan ger utslag på den stora huvudvisaren. (Se

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN April (9) 5. Punkter för diskussion Mycket av det som visats ovan kan säkert både locka och avskräcka. Trenden är dock klar att vi kommer att möta ännu fler ansatser för att öka tillgängligheten och användbarheten av den statistik vi publicerar. Grundläggande metodik i form av källhänvisningar och tydlighet över använd metodik kan säkert hantera många avarter. Problemet är dock närmast klassiskt att även klara av att bygga in kvalitetsbeskrivningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt som förstås, som användaren kan ta till sig och som då används. Finns det goda exempel på detta? I den tidigare omnämnda rapporten, Sustainable Development Indicators for Sweden 14, ställdes höga krav av uppdragsgivaren på att indikatorerna skulle sammanfatta viktig information på ett lättbegripligt sätt. Dessutom fick de inte vara för många. Stora ansträngningar på att utforma strukturen för redovisningen, att välja ut indikatorerna och att beskriva dessa på ett relevant sätt gjordes. Men lyckades vi? Och hur framgår ev. kvalitetsproblem i indikatorerna? Vad pågår det för forskningen som kan ha bäring på indikatorområdet som SCB bör ta tillvara för att underlätta redovisningar som är begripliga och tolkningsbara? Och hur komplex får en indikator/ett index bli? Till exempel påstår OECD/JCR att det saknas ett teoretiskt ramverk/grund för att skapa sammansatta indikatorer?. Vilket ansvar kan läggas på statistikern? Att alltid vara negativ leder till att man blir marginaliserad och får titta på. Men det är inte heller bra att bidra till en utveckling som legitimerar instrumentpaneler utan koppling till maskinerna som ska övervakas. 14

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN Miljö kunskap för hållbar utveckling Syftet med skriften är att den ska ge en överblick över de kunskaper om miljöfrågor, som krävs i det internationella utvecklingssamarbetet.

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

Hållbarhetsmodeller. vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund

Hållbarhetsmodeller. vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund Hållbarhetsmodeller vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund Syftet med denna rapport är att öka kunskapen kring hållbarhetsmodeller. Rapporten har godkänts av GR:s förbundsstyrelse

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Boverket Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Miljömålsprojekt Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Det saknade miljömålet

Det saknade miljömålet Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål Andra upplagan Björn Möllersten Det saknade miljömålet Om miljöpåverkan

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Kan hållbar utveckling mätas?

Kan hållbar utveckling mätas? Kan hållbar utveckling mätas? Från politiskt håll finns ett återkommande önskemål om att kunna mäta hållbar utveckling, nu senast från regeringens framtidskommission. 104 Försöken att mäta hållbar utveckling

Läs mer

En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling

En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling Vad vi vet om i vad mån kvinnor globalt lever mer hållbart än män, avger ett ekologiskt fotavtryck som är mindre och orsakar mindre mängd

Läs mer

Förebyggande kemikaliekontroll

Förebyggande kemikaliekontroll Diarienr 4.6.1.a-H13-01131 Förebyggande kemikaliekontroll - en förutsättning för hållbar utveckling globalt Kemikalieinspektionen Postadress Besök & leverans Faktureringsadress Telefon & fax Internet Org

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera?

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? A2004:011 Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Maria Melkersson, Anne Kolmodin Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Anne Kolmodin

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer