5 FORSKNINGSPLAN. Magnus Pettersson Bilaga i ansökan till forskarassistenttjänst i tyska, SU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 FORSKNINGSPLAN. Magnus Pettersson Bilaga i ansökan till forskarassistenttjänst i tyska, SU"

Transkript

1 5 FORSKNINGSPLAN Projekt: Sprache und Linksterrorismus aus kontrastiver Sicht. Mediendiskurse über die Rote Armee Fraktion in der Bundesrepublik Deutschland, in der DDR und in Schweden, 1970 bis (1) 1 1. Syfte och frågeställningar Den västtyska terrorgruppen Röda Arméfraktionen (RAF) tilldrar sig alltjämt mycket uppmärksamhet i forskning, politik och samhällsliv, i konst, film och litteratur. (2) 2 Det forskningsprojekt som jag skulle vilja ägna mig åt inom ramen för en forskarassistenttjänst närmar sig RAF på ett sätt som hittills inte skett: en undersökning av den språkliga konceptualiseringen av gruppens terrorattentat i västtyska, östtyska och svenska mediediskurser mellan 1970 och 1998 i kulturkontrastivt perspektiv. (3) 3 Även beskrivningen av andra händelser relaterade till RAF skall undersökas (se nedan). Jag ser följande möjliga tyngdpunkter: (i) Används i den offentliga diskursen sådana politiska slagord som RAF i sina egna skrifter och uttalanden använder som självkarakterisering? Hur relaterar således självkaraktäriseringen till den offentliga mediebilden och i vilken mån bidrar medierna till att reproducera mytbilden av RAF som rättfärdiga ensamkrigare mot en förtryckarstat? (ii) På vilket sätt konceptualiseras offren för RAF:s attentat? Hur relaterar denna offerbild till konceptualiseringen av RAF:s egna medlemmar när de själva dör, antingen för egen hand eller i poliskonfrontationer med dödlig utgång? (iii) Förekommer de krigsmetaforer även i svensk och östtysk press som enligt Andreas Musolffs studier används så rikligt i den västtyska pressen? (4) 4 Andreas Elter drar slutsatsen att i dagens kommunikationssamhälle ingår medier och terrorister symbios. (5) 5 Terroristerna behöver den uppmärksamhet som medierna ger dem, och medierna behöver de nyheter som terroristerna förser dem med. Av detta skäl är offentliga medier intressanta att använda som källmaterial. Medan Andreas Elter har studerat RAF:s egna mediestrategier, syftar detta projekt emellertid till att ställa dessa strategier i relation till hur gruppen och dess aktioner konceptualiserades i massmediediskurser. (6) 6 1 Sv.: Språk och vänsterterrorism i kontrastivt perspektiv. Mediediskurser kring Röda Arméfraktionen i Förbundsrepubliken Tyskland, DDR och Sverige, 1970 till Se exempelvis Berendse, Gerrit-Jan: Schreiben im Terrordrom. Gewaltcodierung, kulturelle Erinnerung und das Bedingungsverhältnis zwischen Literatur und RAF-Terrorismus. München: Edition text + kritik Det tredelade perspektivet blir givetvis obsolet från och med Tysklands återförening 1990, men även för de diskurser som analyseras under 1990-talet används material från före detta östtyska medier, företrädesvis det tidigare officiella SED-organet Neues Deutschland. 4 Andreas Musolff talar om en verhängnisvolle Fixierung auf den Kriegsmythos als Grundmuster (s. 433) i mediebilden av konflikten mellan RAF och den västtyska staten. Se: Musolff, Andreas: Die Terrorismus- Diskussion in Deutschland vom Ende der sechziger bis Anfang der neunziger Jahre. I: Stötzel, Georg och Martin Wengeler: Kontroverse Begriffe. Berlin/New York: de Gruyter 1994, s Jämför även Musolff, Andreas: Krieg gegen die Öffentlichkeit. Terrorismus und politischer Sprachgebrauch. Opladen: Westdeutscher Verlag Se Elter, Andreas: Propaganda der Tat. Die RAF und die Medien. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, s RAF:s eget språkbruk har till delar beskrivits av Sarah Colvin i Ulrike Meinhof and West German terrorism: language, violence, and identity. New York: Camden House RAF:s egna texter finns tillgängliga i arkiv vid Hamburger Institut für Sozialforschung (

2 Med hjälp av ett kontrastivt perspektiv kan man avläsa kulturella tankemönster och värderingar kring RAF och dess aktioner i delar av de tre ländernas medieoffentligheter. En hypotes är att betydande skillnader mellan länderna kan urskiljas. RAF, som uppstod i en demokratisk stat, förordade revolution och kommunistiskt styre. DDR hade kommunistiskt styre men gav inget officiellt stöd till RAF. Samtidigt erbjöd den östtyska staten ny identitet i DDR åt västtyska terrorister på flykt från rättsapparaten. Förhållandet mellan Förbundsrepubliken och DDR var fortsatt spänt även efter det ömsesidiga erkännandet I det alliansfria Sverige fanns inga liknande inhemska terrorgrupper. Ändå blev Sverige år 1975 skådeplats för ett attentat, då västtyska ambassaden i Stockholm ockuperades i syfte att få fängslade RAF-fångar (Ulrike Meinhof med flera) fria. Medan förhållandet mellan RAF och medierna utförligt undersökts för Västtysklands vidkommande, saknas motsvarande studier av mediernas RAF-bild i Sverige och DDR. (7) 7 Detta sammantaget gör en kulturkontrastiv jämförelse mellan mediediskurser i de tre länderna relevant. 2. Materialavgränsning Tidsramen är vald utifrån två avgörande händelser i gruppens historia. I maj 1970 anslöt sig Ulrike Meinhof till RAF och valde att gå under jorden, då gruppens informelle ledare Andreas Baader fritogs under våldsamma former. Skeendet betraktas som startskottet för RAF som organiserad stadsgerilla och bildar även den tidsmässiga utgångspunkten för mitt tänkta projekt. (8) 8 RAF upplöstes i mars Denna händelse bildar den tidsmässiga slutpunkten för det material jag avser att analysera. Utöver dessa båda händelser planerar jag punktuella nedslag i medierapporteringen vid några specifika skeenden/tidpunkter. Tänkbara händelser är gisslandramat på västtyska ambassaden i Stockholm 1975, Ulrike Meinhofs förmodade självmord 1976, den tyska hösten 1977 (flera attentat med dödlig utgång samt en rad fängslade RAF-medlemmars självmord) och RAF-medlemmen Wolfgang Grams 1993 ouppklarade död vid en poliskonfrontation. (9) 9 Vad gäller källmaterialet är bland västtyska medier de ledande överregionala tidningarna Süddeutsche Zeitung och Frankfurter Allgemeine Zeitung samt nyhetsmagasinet Der Spiegel är aktuella. De väljs ut dels därför att de dels intar en särställning som ledande nyhetsmedier, dels därför att de i sitt opinionsbildande material representerar olika politiska färger (liberala resp. konservativ). För DDR:s del är främst Neues Deutschland (officiellt partiorgan för det statsbärande partiet SED) och Neue Zeit (utgiven av östtyska CDU) aktuella. Neues Deutschland var den allt dominerande dagstidningen i DDR. Som kontrast i ideologiskt hänseende kan då den åtminstone i teorin kristdemokratiska Neue Zeit analyseras. Svenska tidningar som kan komma i fråga är främst Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som en följd dels av deras dominerande ställning som dagstidningar och dels för att de representerar olika politiska ståndpunkter (liberal resp. konservativ). Såväl opinionsbildande texter (kulturoch ledarartiklar) som rapporterande nyhetstexter undersöks. Äldre utgåvor av dessa tidningar finns att tillgå i tidningsarkiv i Sverige och i Tyskland. 7 Den västtyska mediebilden av RAF har undersökts av bland andra Andreas Musolff i Krieg gegen die Öffentlichkeit. Terrorismus und politischer Sprachgebrauch. Opladen: Westdeutscher Verlag 1996 samt av Kim Eberhardt i Stark genug, den Krieg zu erklären? Die Rote Armee Fraktion (RAF) im Spiegel der bundesdeutschen Presse ( ). Berlin: VDM Verlag Dr. Müller Se Aust, Stefan: Der Baader-Meinhof-Komplex. 5. Auflage. München: Wilhelm Goldmann Verlag 2008, s Se Aust 2008, s. 329ff., s. 387ff., 483ff., s. 660.

3 3. Teoretiskt och metodiskt ramverk Det teoretiska ramverket är diskurssemantiskt. (10) 10 Det innebär att ord och begrepp studeras med utgångspunkt i hur de används i texter och diskurser och i vilka kollokationer och större betydelseenheter de ingår. Då undersökningsmaterialet spänner över närmare tre decennier finns här också en diakron dimension. Analyserna syftar till att beskriva den politiska semantiken kring RAF genom begreppsanalyser mot en text- och diskurslingvistisk bakgrund. Centrala blir då så kallade nyckelord eller politiska slagord, som används i en semantisk kamp. (11) 11 Särskilt fokus riktas mot metaspråkliga utsagor, som kan ge värdefull information om den semantiska kampen kring nyckelord. Projektet syftar vidare till att ringa in värderingar och tankemönster som omgärdade RAF i offentligheten vid vissa givna tidpunkter i de tre länderna. Utgångspunkten är att studium av språkbruk också kan vara studium av kultur, att kultur inte bara förmedlas av utan också skapas i språket. Vad gäller den konkreta analysen av aktuella ord och texter ansluter jag mig tentativt till de tre analysdimensioner som Birgitta Almgren och Charlotta Brylla formulerar på följande vis: innehåll, argumentationsstrategier (både medvetna och omedvetna) samt språkliga tekniker och deras realiseringsformer. (12) Tidsplan för projektet År 1: Sammanställning av källmaterial (arkivbesök inbegripna), vidare inläsning av teoretiskt och metodiskt ramverk samt övrig forskningslitteratur i ämnet År 2: Analys av materialet År 3 och 4: Sammanställning av resultat till en monografi. Resultat skall dessutom kontinuerligt presenteras i vetenskapliga artiklar och på konferenser. 5. Projektets plats i institutionens forskningsprofil Jag ser goda möjligheter till samarbete och vetenskapligt utbyte vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, framför allt då fil. dr. Charlotta Brylla forskar om DDR-språk och politik med diskurssemantisk utgångspunkt. Eftersom mitt projekt har många beröringspunkter med Bryllas vore institutionen en idealisk miljö. Min förhoppning är även att jag skall kunna berika institutionens forskningsmiljö om jag ges möjlighet att ägna mig åt projektet inom ramen för en forskarassistenttjänst. Också genom de internationella forskarkontakter som jag har hoppas jag kunna bidra till forskningsmiljön. Dels har jag sedan 2007 kontakter med det interdisciplinärt profilerade Nordeuropa-Institut vid Humboldt-Universität Berlin, där många forskare är sysselsatta med just kulturkontrastiva studier. Dels är jag i kontakt med professor Jürgen Schiewe, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, som forskar om språkkritik. 10 Här ansluter jag mig initialt till de tolknings- och betydelseteoretiska ståndpunkter som jag använde i min doktorsavhandling, t.ex. Busse, Dietrich: Textinterpretation. Sprachtheoretische Grundlagen einer explikativen Semantik. Opladen: Westdeutscher Verlag 1992; Gardt, Andreas: Linguistisches Interpretieren. Konstruktivistische Theorie und realistische Praxis. I: Hermanns, Fritz och Werner Holly (Ed.): Linguistische Hermeneutik. Theorie und Praxis des Verstehens und Interpretierens. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2007, s Se Klein, Josef: Wortschatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik. I: Klein, Josef (Ed.): Politische Semantik. Beiträge zur politischen Sprachverwendung. Opladen: Westdeutscher Verlag 1989, s. 11ff. 12 Se Almgren, Birgitta och Charlotta Brylla: Språk och politik teoretiska och metodiska reflektioner. I: Brylla, Charlotta och Birgitta Almgren och Frank-Michael Kirsch (Ed.): Bilder i kontrast. Interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen Aalborg: Schriften des Centers für deutschdänischen Kulturtransfer an der Universität Aalborg 2005, s. 110.

4 Härutöver hoppas jag kunna knyta kontakter och samarbeta med en rad germanistiska språkvetare i utlandet som forskar om språk och politik med diskurssemantiska utgångspunkter, främst professor Dietrich Busse (Universität Düsseldorf), professor Andreas Musolff (Durham University, Storbritannien) och professor Martin Wengeler (Universität Trier). Fotnoter: (1) Sv.: Språk och vänsterterrorism i kontrastivt perspektiv. Mediediskurser kring Röda Arméfraktionen i Förbundsrepubliken Tyskland, DDR och Sverige, 1970 till (2) Se exempelvis Berendse, Gerrit-Jan: Schreiben im Terrordrom. Gewaltcodierung, kulturelle Erinnerung und das Bedingungsverhältnis zwischen Literatur und RAF- Terrorismus. München: Edition text + kritik (3) Det tredelade perspektivet blir givetvis obsolet från och med Tysklands återförening 1990, men även för de diskurser som analyseras under 1990-talet används material från före detta östtyska medier, företrädesvis det tidigare officiella SED-organet Neues Deutschland. (4) Andreas Musolff talar om en verhängnisvolle Fixierung auf den Kriegsmythos als Grundmuster (s. 433) i mediebilden av konflikten mellan RAF och den västtyska staten. Se: Musolff, Andreas: Die Terrorismus-Diskussion in Deutschland vom Ende der sechziger bis Anfang der neunziger Jahre. I: Stötzel, Georg och Martin Wengeler: Kontroverse Begriffe. Berlin/New York: de Gruyter 1994, s Jämför även Musolff, Andreas: Krieg gegen die Öffentlichkeit. Terrorismus und politischer Sprachgebrauch. Opladen: Westdeutscher Verlag (5) Se Elter, Andreas: Propaganda der Tat. Die RAF und die Medien. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, s (6) RAF:s eget språkbruk har till delar beskrivits av Sarah Colvin i Ulrike Meinhof and West German terrorism: language, violence, and identity. New York: Camden House RAF:s egna texter finns tillgängliga i arkiv vid Hamburger Institut für Sozialforschung ( (7) Den västtyska mediebilden av RAF har undersökts av bland andra Andreas Musolff i Krieg gegen die Öffentlichkeit. Terrorismus und politischer Sprachgebrauch. Opladen: Westdeutscher Verlag 1996 samt av Kim Eberhardt i Stark genug, den Krieg zu erklären? Die Rote Armee Fraktion (RAF) im Spiegel der bundesdeutschen Presse ( ). Berlin: VDM Verlag Dr. Müller (8) Se Aust, Stefan: Der Baader-Meinhof-Komplex. 5. Auflage. München: Wilhelm Goldmann Verlag 2008, s. 26. (9) Se Aust 2008, s. 329ff., s. 387ff., 483ff., s (10) Här ansluter jag mig initialt till de tolknings- och betydelseteoretiska ståndpunkter som jag använde i min doktorsavhandling, t.ex. Busse, Dietrich: Textinterpretation. Sprachtheoretische Grundlagen einer explikativen Semantik. Opladen: Westdeutscher Verlag

5 1992; Gardt, Andreas: Linguistisches Interpretieren. Konstruktivistische Theorie und realistische Praxis. I: Hermanns, Fritz och Werner Holly (Ed.): Linguistische Hermeneutik. Theorie und Praxis des Verstehens und Interpretierens. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2007, s (11) Se Klein, Josef: Wortschatz, Wortkampf, Wortfelder in der Politik. I: Klein, Josef (Ed.): Politische Semantik. Beiträge zur politischen Sprachverwendung. Opladen: Westdeutscher Verlag 1989, s. 11ff. (12) Se Almgren, Birgitta och Charlotta Brylla: Språk och politik teoretiska och metodiska reflektioner. I: Brylla, Charlotta och Birgitta Almgren och Frank-Michael Kirsch (Ed.): Bilder i kontrast. Interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen Aalborg: Schriften des Centers für deutsch-dänischen Kulturtransfer an der Universität Aalborg 2005, s. 110.

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgruppen för språk. Tyska och svenska. Tyska. Grundnivå. G2, fortsättningskurs

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgruppen för språk. Tyska och svenska. Tyska. Grundnivå. G2, fortsättningskurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska, allmän kurs German, general course Kurskod TY2002 Dnr HUM 2007/459-514 Beslutsdatum 2007-09-17 Beslutande organ Beredningsgruppen för språk Gäller från

Läs mer

TYSKA I, KVÄLL, 1-30 HÖGSKOLEPOÄNG

TYSKA I, KVÄLL, 1-30 HÖGSKOLEPOÄNG TYSKA I, KVÄLL, 1-30 HÖGSKOLEPOÄNG Studieform Kväll, deltidsstudier. Höstterminen: delkurserna 1-4 i Kursens innehåll 1. Språklig textkommentar, 3 hp 2. Grammatik, 6 hp 3. Processkrivning, 3 hp 4. Referatövningar/Översättningsövningar,

Läs mer

Mellan akademi och kulturpolitik

Mellan akademi och kulturpolitik Andreas Åkerlund Mellan akademi och kulturpolitik Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945 Zusammenfassung: Zwischen Akademie und Kulturpolitik Lektorate der schwedischen Sprache an deutschen

Läs mer

Tyska / Germansk filologi Kansli Fabriksgatan 2, Åbo, rum M 104

Tyska / Germansk filologi Kansli Fabriksgatan 2, Åbo, rum M 104 Tyska / Germansk filologi Kansli Fabriksgatan 2, 20500 Åbo, rum M 104 För genomförandet av språkpraktiken erbjuder germansk filologi i samarbete med internationella enheten utlandsvistelser inom ramen

Läs mer

Program. föreläsningar studiecirklar resor och studiebesök. Höstterminen 2016

Program. föreläsningar studiecirklar resor och studiebesök. Höstterminen 2016 Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala Telefon 018-24 35 01, usu@usu.se www.usu.se Program Höstterminen 2016 föreläsningar studiecirklar resor och studiebesök Uppsala Senioruniversitet Serier och cirklar hösten

Läs mer

Kursplan. 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet. Kursplanen gäller från 1999-01-01 tills vidare. 3 Kursens syfte och innehåll

Kursplan. 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet. Kursplanen gäller från 1999-01-01 tills vidare. 3 Kursens syfte och innehåll 1 Kursplan Institutionen för humaniora 1999-04-16 Dnr 99:25 D Kursplan för TYSKA, 21-40 poäng, inom programmet Internationell administration med språk. IAL 133 1 Fastställande, giltighet, inplacering i

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod IEP 111 Kursens benämning. Dnr 99:73D Beslutsdatum 991021. Tyska inom internationella ekonomprogrammet

Kursplan. Institutionen för humaniora. Kurskod IEP 111 Kursens benämning. Dnr 99:73D Beslutsdatum 991021. Tyska inom internationella ekonomprogrammet Kursplan Engelsk benämning Ämne Dnr 99:73D Beslutsdatum 991021, German Tyska Poängtal 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 990701 Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte Kursen ingår i det

Läs mer

Kursplan. Kurskod TYA101 Dnr 01:29D Beslutsdatum 2001-05-28

Kursplan. Kurskod TYA101 Dnr 01:29D Beslutsdatum 2001-05-28 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod TYA101 Dnr 01:29D Beslutsdatum 2001-05-28 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Tyska, allmän kurs German, general course Tyska Poängtal 20 Nivå 1 20 Kursplanen

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk Dnr: 2016/3780 3.1.2.2 Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk 1TY101 Tyska i Berlin, grundkurs, 30 högskolepoäng German in Berlin, general course, 30 credits Huvudområde Tyska

Läs mer

Kursplan. TY1048 Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. TY1048 Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan TY1048 Tyska: Språk- och kulturhistoria med uppsats 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 German:The History of German Language and Culture and Writing 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level

Läs mer

KURSPLAN Tyska för samhälle och näringsliv, 15 högskolepoäng

KURSPLAN Tyska för samhälle och näringsliv, 15 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Tyska för samhälle och näringsliv, 15 högskolepoäng German in Society and Business, 15 credits Kurskod: LTNA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Vt 2011, Reviderad

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

K U R S P L A N. Tyska inom Programmet för internationell administration med språk. German for the International Administration Programme

K U R S P L A N. Tyska inom Programmet för internationell administration med språk. German for the International Administration Programme 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska inom Programmet för internationell administration med språk German for the International Administration Programme Kurskod IA2202 Dnr HUM 2007/450-514

Läs mer

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D).

Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101. Kursplanen är fastställd av styrelsen för institutionen för humaniora 1998-05-04 (Dnr 98: 18D). HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN Institutionen för humaniora 1998-05-04 Dnr 98: 18 D Kursplan för TYSKA, allmän kurs, 1-20 poäng. TYA 101 1 Fastställande, giltighet, inplacering i utbildningssystemet Kursplanen

Läs mer

Kalla kriget Sverige, en stormakt utan vapen?

Kalla kriget Sverige, en stormakt utan vapen? AXEL OCH MARGARET AX:SON JOHNSONS STIFTELSE Kalla kriget Sverige, en stormakt utan vapen? Avesta herrgård, Dalarna 15-16 september 2011 Kalla kriget ledde aldrig till något öppet krig i Europa men har

Läs mer

Svenska institutets konferens för svensklärare i utlandet augusti 2016, Skogshem & Wik på Lidingö föredrag fredag 19 augusti

Svenska institutets konferens för svensklärare i utlandet augusti 2016, Skogshem & Wik på Lidingö föredrag fredag 19 augusti Svenska institutets konferens för svensklärare i utlandet 18 20 augusti 2016, Skogshem & Wik på Lidingö föredrag fredag 19 augusti Handlingsorienterad språkundervisning bokprojektet Sverige ett okänt land

Läs mer

Kursplan. Institutionen för humaniora

Kursplan. Institutionen för humaniora Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod IAL 133 Dnr 01:74 D Beslutsdatum 2001-11-05 Kursens benämning TYSKA, 21-40 poäng, inom programmet Internationell administration med språk Engelsk benämning

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Fragen zu den Nachrichten Mobbing 1. Was ist isharegossip? a) Eine Internetseite von Lehrern für Schüler.. b) Eine Internetseite mit Musikvideos. c) Eine Internetseite,

Läs mer

TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG

TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG TYSKA II, 31-60 HÖGSKOLEPOÄNG Studieform Heltid/deltid. För att möjliggöra för studerande på Tyska II att läsa deltid, dag eller kväll, är schemat upplagt så att de delkurser som ges på kvällstid ena terminen

Läs mer

Samhällsvetenskapliga tankebegrepp

Samhällsvetenskapliga tankebegrepp Samhällsvetenskapliga tankebegrepp Vem är jag? Johan Sandahl Samhällskunskapslärare på Globala gymnasiet i Stockholm. Lärarutbildare på Stockholms universitet. Att ta sig an världen Lärare diskuterar innehåll

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

K U R S P L A N. Tyska inriktning mot undervisning och lärande. German teaching and learning orientation. Beredningsgruppen för språk

K U R S P L A N. Tyska inriktning mot undervisning och lärande. German teaching and learning orientation. Beredningsgruppen för språk 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska inriktning mot undervisning och lärande German teaching and learning orientation Kurskod GI1601 Dnr HUM 2007/113-514 Beslutsdatum 2007-01-10 Beslutande

Läs mer

Den första kvinnliga förbundskanslern, 2005-

Den första kvinnliga förbundskanslern, 2005- SÄNDNINGSDATUM: 2010-11-06 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra4 ANACONDA GESELLSCHAFT Den första kvinnliga förbundskanslern, 2005- Programmanus på

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:1 2004

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:1 2004 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 124:1 2004 120 DDR:s strävan efter legitimitet och erkännande Andreas Linderoth, Kampen för erkännande. DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949 1972, Diss, Studia historica

Läs mer

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27 Inledning 7 KAPITEL 1 Attentatsman och offer 13 KAPITEL 2 Från attentat till pogrom 21 KAPITEL 3 Synagogorna står i lågor 27 KAPITEL 4 Radikalisering av judeförföljelserna i hela landet 31 KAPITEL 5 Utländsk

Läs mer

Om översattandets konst

Om översattandets konst Om översattandets konst "Det omojli~qas konst" I en nyutkommen norsk artikelsamling karakteriseras översättande som "det omöjligas konst".l Att Översättande egentligen ar en omöjlighet ar en åsikt som

Läs mer

Momentguide: Kalla kriget

Momentguide: Kalla kriget Momentguide: Kalla kriget Ryssland har de senaste åren åtagit sig en iögonenfallande militär upprustning och det senaste åren har man annekterat Krim-halvön och är mer eller mindre involverat i konflikten

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgrupp språk. Tyska och svenska. Grundnivå. G1, grundkurs

K U R S P L A N. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgrupp språk. Tyska och svenska. Grundnivå. G1, grundkurs 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska, allmän kurs German, general course Kurskod TY1001 Dnr HUM 2007/114-514 Beslutsdatum 2007-01-10 Beslutande organ Beredningsgrupp språk Gäller från 2007-07-01

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 636 Socialdemokratisk Europapolitik Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och

Läs mer

TYSKA, KANDIDATKURS, 61-90 HÖGSKOLEPOÄNG

TYSKA, KANDIDATKURS, 61-90 HÖGSKOLEPOÄNG TYSKA, KANDIDATKURS, 61-90 HÖGSKOLEPOÄNG Studieform Heltid/deltid. För att möjliggöra för studerande på Tyska, kandidatkurs att läsa deltid, dag eller kväll, är schemat upplagt så att de delkurser som

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Stockholms universitet på Bok & Bibliotek 2011 Litteratur på tyska lockar många forskare

Stockholms universitet på Bok & Bibliotek 2011 Litteratur på tyska lockar många forskare 1 (5) Stockholms universitet på Bok & Bibliotek 2011 Litteratur på tyska lockar många forskare Den tyskspråkiga litteraturen har sedan länge en stark ställning vid Stockholms universitet. Universitet medverkar

Läs mer

TY1212, Tyska, Fortsättningskurs del II, nätkurs, 15,0 högskolepoäng German, Intermediate Course, Part II, Netcourse, 15.0 higher education credits

TY1212, Tyska, Fortsättningskurs del II, nätkurs, 15,0 högskolepoäng German, Intermediate Course, Part II, Netcourse, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN TY1212, Tyska, Fortsättningskurs del II, nätkurs, 15,0 högskolepoäng German, Intermediate Course, Part II, Netcourse, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1.

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgruppen för språk. Tyska och svenska.

K U R S P L A N. Institutionen för humaniora. Tyska, allmän kurs. German, general course. Beredningsgruppen för språk. Tyska och svenska. 1 Institutionen för humaniora K U R S P L A N Tyska, allmän kurs German, general course Kurskod TY1001 Dnr HUM 2009/153-514 Beslutsdatum 2009-04-20 Beslutande organ Beredningsgruppen för språk Gäller från

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17 Moderna Språk LGR 11 och verkligheten Cajsa Uddefors 2011-10-17 Mitt uppdrag idag! Visa och beskriva hur jag gör för att stimulera elevernas livslånga språkutveckling.! Hur gör jag för att utveckla de

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland!

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget Versaillesfreden, som bestämdes av segrarmakterna, var hård mot Tyskland. De var tvungna att betala krigsskadestånd,

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter)

Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter) Prövningsanvisningar i Hi 1b 2016/2017 Prövning i Kurskod Historia 1 b HISHIS01b Gymnasiepoäng 100 Examinationer träff 1 Skriftligt prov källkritik. (80 minuter) träff 2 träff 3 träff 4 träff 5 Muntligt

Läs mer

Answers submitted by info@obsonline.de 8/11/2014 1:39:50 PM (12:24:26)

Answers submitted by info@obsonline.de 8/11/2014 1:39:50 PM (12:24:26) From: Netigate Sent: den 11 augusti 214 13:39:5 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by info@obsonline.de 8/11/214 1:39:5 PM (12:24:26) Adress-

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

Vikingatida kammar i öst och väst : ett diskussionsinlägg Ambrosiani, Kristina Fornvännen 180-183

Vikingatida kammar i öst och väst : ett diskussionsinlägg Ambrosiani, Kristina Fornvännen 180-183 Vikingatida kammar i öst och väst : ett diskussionsinlägg Ambrosiani, Kristina Fornvännen 180-183 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1982_180 Ingår i: samla.raa.se Vikingatida kammar i öst och

Läs mer

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Arja Mäntykangas Bibliotekshögskolan Åke Sellberg

Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001. Arja Mäntykangas Bibliotekshögskolan Åke Sellberg Mötesplats inför framtiden Borås 23-25 april 2001 Arja Mäntykangas Bibliotekshögskolan Åke Sellberg Högskolan i Borås Bibliotekshögskolan/biblioteks- och informationsvetenskap 01-03-23 Bidrag till konferensen

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN TY1120, Tyska, Grundkurs, Tyska med jämförande kulturkunskap vid Humboldt Universität Berlin, allmän inriktning, 30,0 högskolepoäng German, Introductory Level: German with

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2006 årgång 10

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2006 årgång 10 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2006 årgång 10 Bokförlaget thales agamben och det verkliga undantagstillståndet Anders Bartonek i föreliggande text vill jag fortsätta att diskutera den problematik

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt Om ämnet Modersmål Ämnesplanen utgår från att kunskaper i och om det egna modersmålet är avgörande för lärande och intellektuell utveckling. EU betonar vikten av modersmål som en av sina åtta nyckelkompetenser.

Läs mer

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare

Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Från risk till hot Sociala representationer av klimatförändring bland medier och medborgare Ett forskningsprojekt finansierat av Formas Energisession 2010, Uddevalla 4-5 februari. Ulrika Olausson. Docent

Läs mer

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar

Komparativrätt. Varför komparativ rätt? Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Civilrätt C Juristprogrammet Metodföreläsningar Komparativrätt Laura Carlson 2016 Varför komparativ rätt? 1. Den gör studenter bekanta med utländska regler, begrepp och ansatsar och möjliggör därmed kommunikation

Läs mer

Inledning. Tre forskares metodiska resor

Inledning. Tre forskares metodiska resor Inledning GUNNAR OLOFSSON Behövs det ännu en bok om samhällsvetenskaplig metod? Finns det inte redan för många? Visst finns det många böcker om hur man bör gå till väga när man gör en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Litteraturlista. Tyska 1 (715G01) Tyska 1 för blivande lärare (92TY11/92TY17) Tyska för yrkeslivet (715G08) Tyska 1 kvartsfart (715G07)

Litteraturlista. Tyska 1 (715G01) Tyska 1 för blivande lärare (92TY11/92TY17) Tyska för yrkeslivet (715G08) Tyska 1 kvartsfart (715G07) Litteraturlista Tyska 1 (715G01) Tyska 1 för blivande lärare (92TY11/92TY17) Tyska för yrkeslivet (715G08) Tyska 1 kvartsfart (715G07) HT 2016 Obligatorisk kursliteratur Introduktionskurs Dreyer, Hilke/Schmitt,

Läs mer

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-19 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra2 ANACONDA GESELLSCHAFT DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 Programmanus Svenska Skolklass:

Läs mer

Textforskningen och dess metoder idag

Textforskningen och dess metoder idag Textforskningen och dess metoder idag Forum for textforskning 9 Göteborg, 12-13/6 2014 Orla Vigsø JMG Finns textforskningen? Vad är det vi gör när vi håller på med textforskning? I praktiken två huvudspår:

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

Svenska lektorer i Nazityskland Biografier som förklaringsansats

Svenska lektorer i Nazityskland Biografier som förklaringsansats Andreas Åkerlund 1 Svenska lektorer i Nazityskland Biografier som förklaringsansats Under perioden 1933-1945 var ett antal svenska akademiker anställda som lektorer i svenska språket och svensk realia

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

En stad tre verkligheter

En stad tre verkligheter Uppsats i Historia1, Delkurs 1 Högskolan Dalarna, VT 2010 En stad tre verkligheter En uppsats om Sundsvallspressens bevakning av den stora strejken 1909 Rickard Björling Innehåll 1. Inledning. s. 2 1.1

Läs mer

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund VI TROR på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver

Läs mer

Prövning i Moderna språk 5

Prövning i Moderna språk 5 Prövning i Moderna språk 5 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Studietur till Berlin 3 6 oktober 2007 med Kulturplan Öresund Cultural Environments and Creative Industries in Berlin

Studietur till Berlin 3 6 oktober 2007 med Kulturplan Öresund Cultural Environments and Creative Industries in Berlin Studietur till Berlin 3 6 oktober 2007 med Kulturplan Öresund Cultural Environments and Creative Industries in Berlin Die Dänische Delegation på middag på turkisk restaurang i Berlin 3 oktober 2007 Välkommen

Läs mer

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk!

Vår vision. Vår verksamhetsidé. Självklart teckenspråk! Vårt idéprogram Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på utvecklingen mot ett

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera kring

Läs mer

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation Betyg i gymnasieskolan En översiktlig presentation Skolverkets ambitioner kopplat till vidare studier Kreativitet och entreprenörskap Tvärvetenskap Argumentation Kritiskt tänkande Läsa längre texter på

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Vad kan jag göra för att visa det? 1A Eleven uppfattar innebörden i

Vad kan jag göra för att visa det? 1A Eleven uppfattar innebörden i Mål att sträva mot i samhällskunskap sträva M 1 A. fattar och praktiserar demokratins värdegrund, utvecklar kunskaper skyldigheter i ett samhälle, 1A känna till de principer s samhället vilar på och kunna

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Litteraturlista Tyska 2

Litteraturlista Tyska 2 Litteraturlista Tyska 2 Fristående kurs VT 2013 1 Grammatik och språkfärdighet Andersson Sven-Gunnar, Brandt Margareta, Persson Ingemar, Rosengren Inger: Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 3. Teoretiska perspektiv: Konstruktivism och alternativa inriktningar Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Konstruktivism Konstruktivismens centrala påståenden: 1. Värden

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för Kandidatprogram i moderna språk Bachelor's Programme in Modern Languages 180.0 Högskolepoäng 180.0 ECTS credits Programkod: HMOLK Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2015-03-05 Värdinstitution:

Läs mer

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Att skriva uppsats. Magnus Nilsson Karlstad universitet Att skriva uppsats Magnus Nilsson Karlstad universitet Vad är en uppsats? Uppsatsen är en undersökning av något och baseras på någon form av empiriskt material. Uppsatsen ska visa på: Tillämpning av vetenskaplig

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

KRITERIER FÖR REELL KOMPETENS I HUVUDOMRÅDE ARABISKA, JAPANSKA, KINESISKA OCH RYSKA

KRITERIER FÖR REELL KOMPETENS I HUVUDOMRÅDE ARABISKA, JAPANSKA, KINESISKA OCH RYSKA INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER KRITERIER FÖR REELL KOMPETENS I HUVUDOMRÅDE ARABISKA, JAPANSKA, KINESISKA OCH RYSKA Nedanstående påståenden är hämtade ur mallen för Gemensam europeisk referensram

Läs mer

TY1112, Tyska, Grundkurs, del II, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part II, 15.0 higher education credits

TY1112, Tyska, Grundkurs, del II, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part II, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN TY1112, Tyska, Grundkurs, del II, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part II, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Sverige blev vårt hemland

Sverige blev vårt hemland Sverige blev vårt hemland Tyska invandrare i Västerås efter andra världskriget Gunilla Zimmermann UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - KULOFRI FÖRLAG Innehåll Ett försök till programförklaring

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

Ämnesblock engelska 112,5 hp

Ämnesblock engelska 112,5 hp Ämneslärarexamen inriktning årskurs 7-9 Sida 1 av 5 Ämnesblock engelska 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 2011-08-09 Inriktningsblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Syfte och mål med kursen

Syfte och mål med kursen Arbetsområde: Världskrigens tid åk 9 Under vecka 34-40 kommer vi att arbeta med Världskrigens tid. Genom att ha kunskap om vår historia skapar vi förståelse om det samhälle vi lever i idag. Första och

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

TY1111, Tyska, Grundkurs, del I, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part I, 15.0 higher education credits

TY1111, Tyska, Grundkurs, del I, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part I, 15.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN TY1111, Tyska, Grundkurs, del I, 15,0 högskolepoäng German, Introductory Level, Part I, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer