Vindkraftverk. över 50 kw Årsrapport 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftverk. över 50 kw Årsrapport 1997"

Transkript

1 Driftuppföljning av Vindkraftverk över 50 kw Årsrapport Energi, GWH Effekt, MW Ett ELFORSK-Energimyndigheten projekt Sammanställningen gjord av: Czeslawa Szadkowski och Carolina Karlström dress: Vattenfall Energisystem B, Box 528, Stockholm Telefon: , Fax: ELFORSK rapport 98:4 Energimyndigheten rapport ER 4:1998

2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund och målsättning... 3 Månadsrapportering... 4 Deltagande verk... 4 Vindens energiinnehåll Mätmaster Verkens produktion Definitioner och förklaringar till beräknade värden Installerad effekt och elproduktion Installerad effekt samt årlig elproduktion, standardverk Installerad effekt i tidsordning Jämförelsetal Produktionens fördelning över året Förhållandet generatoreffekt - rotordiameter Typ av vindkraftverk Typgodkända vindkraftverk Elproduktion och antal verk fördelade på län Produktionskapacitet Elenergi per installerad effektenhet Elenergi per svept ytenhet Verkens kapacitetsfaktor Jämförelse mellan beräknad och verklig produktion Driftstörningar i standardverken Tillgänglighet beroende av ålder Driftresultat under 1997, alla verk sid Bilaga 1. Karta ELFORSK, Energimyndigheten 1

4 Sammanfattning Den totala vindelproduktionen i Sverige var 205 miljoner kwh under ntalet vindkraftverk ökade från 304 till 342 under Elproduktionen ökade, från till MWh, jämfört med Samtidigt ökade den installerade effekten från 92,3 till 107,8 MW, en ökning med 17%. Det statliga introduktionsstödet som under 1992 var 25% ledde inte till den ökning av utbyggnaden som man förväntat, därför höjdes detta stöd till 35%, höjningen trädde i kraft tt det ökade bidraget började gälla från avspeglar sig i statistiken som en stagnation i utbyggnadstakten under senare delen av 1992 samt som väntat en viss ökning i utbyggnadstakten efter årsskiftet När det under 1995 visade sig att de pengar som var avsatta för stödet troligtvis skulle ta slut tidigare än beräknat så ökade utbyggnadstakten under slutet av Under 1997 kom energipropositionen En uthållig energiförsörjning (96/97:84). I denna fanns förslag till ett investeringsstöd på 15% för vindkraft. Regeringen fattade beslut om att anta propositionen och detta trädde i kraft den 1 juni Något investeringsstöd har dock inte kunnat betalas ut under året på grund av att det har saknats en förordning och föreskrifter till stöd för detta. Tillgängligheten hos standardverken är i allmänhet hög, genomsnittet under 1997 var 98,4%. En klar trend som bekräftas av årets material är att storleken hela tiden ökar, de flesta verk som nu tas i drift är i storleksklassen kW. En grov bedömning av vindtillgången under 1997 visar att den hamnar runt 91% av ett normalår, denna uppgift baseras på verkens produktionsresultat. Detta är något högre än förra året men bland de lägre på många år. Tre demoanläggningar finns med i statistiken, en från Kvaerner samt två från Nordic Windpower. Detta bör vara i åtanke om man jämför driftresultat för dessa verk. Vissa uppgifter om föregående års värden i denna rapport kan skilja sig något från värdena i föregående årsrapporter. Detta beror bl.a. på att driftresultat från föregående år ibland kommit in för sent för att tas med i resp. årsrapport. 2

5 Bakgrund och målsättning På senare år har intresset i Sverige för medelstora vindkraftverk i storlekarna kw ökat stadigt. Förväntningar om stigande intäkter från elförsäljning, sjunkande kostnader för vindkraftverk, allt bättre erfarenheter från nyare vindkraftverk i andra länder, ökad medvetenhet om miljöproblematiken och införandet av statligt introduktionsstöd ligger sannolikt bakom detta ökande intresse. Ett första system för uppföljning och rapportering av drifterfarenheter för vindkraftanläggningar i Sverige större än 50kW utvecklades Rapportering i form av månadsrapporter och årsrapporter med analyser föreligger från och med år För tiden finns en sammanfattande rapport med vissa ekonomiska analyser. Månadsrapporterna har fr o m. sommaren 1992 givits en ny layout i samband med att det nya datorsystemet togs i drift. Under 1996 togs uppdelningen mellan standard och utvecklingsverk bort. Utvecklingsverken har nu en sådan liten del av den installerade mängden att de ibland sämre driftresultaten inte nämnvärt påverkar slutresultatet. Månadsrapporterna skall därmed kunna visa en komplett bild av vindkraftens produktionsutveckling i Sverige. En stor del av arbetet består i att trycka och skicka månadsrapporter. För att hålla kostnaderna nere så kommer resurser att läggas ned på att göra månadsrapporterna tillgängliga på internet. Förhoppningen är att denna uppföljning skall upplevas som värdefull för alla som bidrar med underlaget och vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Målsättningen är också, förutom erfarenhets- och informationsutbyte, att få underlag för en bedömning av vindkraftens möjligheter till kostnadseffektiv elkraftproduktion i serietillverkade medelstora vindkraftverk i Sverige. För tiden svarade Svensk Energiutveckling B för finansieringen av verksamheten, därefter Kraftföretagens Vindkraft B med stöd från NUTEK. Från 1994 svarar ELFORSK tillsammans med NUTEK för driftuppföljningen. Från och med har NUTEKs roll övertagits av Energimyndigheten. rbetet med driftuppföljningen startades upp av nders ndersson och Göran Olsson, Vattenfall Näsudden. Under våren 1992 moderniserades systemet för lagring av driftdata i en persondator. Systemet kan nu hantera upp till omkring 1000 verk. Under arbetets gång har formerna för rapportering successivt förbättrats och en i det närmaste fullständig uppslutning bland landets vindkraftägare har uppnåtts. Från årsskiftet anlitas Vattenfall Energisystem B för arbetet med driftuppföljningen. Detta projekt ingår i Elforsks branschgemensamma program för vindkraft 1997 (projektnummer 2081). Rapporten ingår också i Statens Energimyndighets rapportserie, rapportnummer ER 4:1998, ISSN ELFORSK, Energimyndigheten 3

6 Månadsrapportering mbitionen har varit att få så stor del som möjligt av de vindkraftverk som finns i Sverige att delta i driftstatistiken. Den målsättningen har uppfyllts, samtliga verk som vi har kännedom om deltar. Insamlingen går till så att respektive aggregatägare utser en avläsare för sitt/sina aggregat och denne skickar i sin tur in de avlästa uppgifterna vid varje månadsskifte. vläsningstidpunkten kan ibland avvika något eller några dygn från det exakta månadsskiftet beroende på hur arbetsfria dagar infaller. Ca 90% av rapporterna skickas med fax, resterande med brev. Den höga andelen faxade månadsrapporter gör att vi kan skicka ut månadssammanställningen redan till den 10:e i efterföljande månad, detta trots att antalet verk hela tiden ökar. Huvuddelen av deltagarna lämnar fullständiga rapporter med elproduktion, generatortid och hindertid. För verk där introduktionstöd har utgått har ägaren förbundit sig att lämna fullständiga uppgifter. I de fall där rapporteringen sker sporadiskt, t.ex. årsvis så fördelar vi ut produktionen över årets månader i proportion till hur elproduktionen normalt fördelar sig. Deltagande verk Verken numreras i statistiken för att ge en entydig och enkel beteckning på varje individuellt verk och underlätta hanteringen av inrapporterade uppgifter. Numreringen följer principen att nya lokaliseringar får löpande nummer i den ordning de inrapporteras. Detta innebär att numren inte visar exakt i vilken ordning de tagits i drift. Drifttagningsdatum redovisas i månadsstatistiken. Om flera aggregat (även olika typ) sätts upp av samme ägare på samma plats ges aggregaten samma nummer med en bokstav (a, b, c...) som tilläggsbeteckning. Drifttagningsdatum varierar från det äldsta, nr. 1, Vestas 55 kw som togs i drift fram till det senaste, nr. 266, Vestas 600 kw som togs i drift Runt årsskiftet är ytterligare projekt i drifttagningsfasen. Sju verk som är placerade på Åland har tagits med i statistiken för att öka kunskaperna om vindarna i området Upplandskusten/Ålands hav. Under 1997 har det alltså tillkommit ytterligare 5 stycken verk på Åland i jämförelse med Verken uppvisar många olika ägandeformer. Det finns privatägda verk och verk som ägs av företag med helt annan huvudverksamhet än kraftproduktion/distribution. ndelsägande av vindkraftverk tillämpas liksom ägarformer med kooperativ ekonomisk förening eller aktiebolag förekommer. Kommunala energiverk och energibolag äger flera verk. Några verk ägs av eldistributörer och kraftföretag. I följande sammanställning redovisas ägarrepresentant, lokalisering och huvuddata för de verk som ingår i uppföljningen. De är sorterade efter ökande storlek. Kartplaceringen som anges refererar till kartan längst bak i rapporten. D/H står för rotordiameter och höjd. 4

7 I förteckningen anges ägarform med en bokstav, i nedanstående tabell ges antalet per kategori och förklaring: Bokstav ntal % Effekt % Ägarform (MW) P ,5 15 Privatperson, Eget företag S ,6 16 Samfällighetsförening, ndelsförening, Ekonomisk förening ,2 21 ktiebolag som bildats för vindkraftägande F ,7 13 Företag med annan huvudverksamhet än energi E ,0 34 Energiverk, Kraftföretag, Distributionsföretag? 5 1 1,5 1 Okänd Effekt Fabrikat Nr Placering Ägarform Kartplacering D/H I drift (kw) Benämning, Ort Ägarrepresentant (m) 55 New Wind 14 Norrvange, Lärbro P Nils-Gösta Wiberg J7b 17/ Vestas 1 Tågarp, Falkenberg P Roland Bengtsson C5d 15/ Vestas 2 Hebbe, Näs E nders ndersson, Vattenfall B I5f 15/ Tellus 37 Södra Bäckebo, Ålem P lvar Petersson G5c 19/ Vestas 4 Erikstorp, Skaraborg P Lennart Blomgren D8h 20/ Wincon 19 Snösbäck, Falköping P Eugen Lund-Petersen D8b 20/ Vestas 21 Ernas Mölla, Veinge P Sven Weiner C4e 20/ WindWorld 58 Oaxen, Mörkö E Ingemar Hansson, Telge Energi B I9g 21/ Vestas 5 Gärdet, Stockholm E nders Frösell, Birka service B I10e 20/ Vestas 6a Seglaberga I, Laholm E Berndt Persson, Södra Hallands Kraftförening C4e 20/ Vestas 48 Henån, Henån P Kurt Göransson B8a 20/ Vindsyssel 8 Sommarland, Tomelilla F Leif ndersson, Tomelilla Sommarland D2b 22/ Vindsyssel 9 Blåseberg, Vallby E Lars-Erik Dahlström, Skånska Energi B C2f 22/ WindWorld 15a Snaigsto, Näs S Ingvar Britse, Gotlandsvind I5i 28/ WindWorld 15b Tjautet, Näs S Ingvar Britse, Gotlandsvind I5i 28/ WindWorld 15c Sladdkvenni, Näs S Ingvar Britse, Gotlandsvind I5i 28/ WindWorld 20 Elvina, Linköping E nders Dahlquist, Tekniska verken Produktion F8f 28/ WindWorld 23 Ryftes, Fole F Yngve ndersson, Ryftes Grönsaker J6g 28/ WindWorld 31a Österudd Gunnel, Näs S Folke Pettersson, Österudds Samfällighetsför I5f 27/ WindWorld 31b Österudd Christin, Näs S Folke Pettersson, Österudds Samfällighetsför I5f 27/ WindWorld 31c Österudd Maja, Näs S Folke Pettersson, Österudds Samfällighetsför I5f 27/ WindWorld 38 Hede Gård, Mellerud P Wallins Lantbruk B C9a 28/ WindWorld 40 Kyrkebo, Lundsbrunn P Gunnar ndersson D8g 27/ WindWorld 41 Maria, Botillelund P Hans-Wiggo. Söltoft, HW Söltoft C2i 27/ WindWorld 42 Gusten, Näs F Sten Åhlberg, Åhlbergs i lva B I5f 27/ WindWorld 43a Signalen 1, Näs P Karl Blomquist, Signalen llköp B (Visbyån B) I5f 27/ WindWorld 43b Signalen 2, Näs P Karl Blomquist, Signalen llköp B (Visbyån B) I5f 27/ WindWorld 44 Gudingen, Näs P Magnus hlsten I5f 27/ WindWorld 47 Skottorp, Skottorp F Skottorp Säteri B C4b 27/ WindWorld 52a Gans 1, Näs S Tobias Pettersson, Vindkompaniet i Hemse B I5f 27/ WindWorld 52b Gans 2, Näs S Tobias Pettersson, Vindkompaniet i Hemse B I5f 27/ WindWorld 55 Stafva, Barlingbo P Gunnar von Corswant, Stafva B J6g 27/ WindWorld 59a Närvind Johan, När S nders Lindström, Närvind Samf.förening J5h 27/ WindWorld 59b Närvind Liven, När S nders Lindström, Närvind Samf.förening J5h 27/ WindWorld 59c Närvind Långman, När S nders Lindström, Närvind Samf.förening J5h 27/ WindWorld 60 Linviken, Näs P Lars nsén I5f 27/ WindWorld 61 Linviken lma, Näs S Per-Rune Lindby, Fole Vind I5f 27/ WindWorld 62 Linviken Eskelund, Näs P Bo Jakobsson, Bo Jakobsson Bageriprodukter B I5f 27/ WindWorld 67 Tägneby Vincent,Hästholmen S Christer Orrenius, Hästholmen Vind E8b 27/ WindWorld 73 rendala Vindela, Lund S Jonas Ising, Samf.föreningen rendala Vindmölla C2f 27/ WindWorld 74 Isiegården, Klagstorp P Lars-Olof ndersson C1i 27/ WindWorld 75 Råborg, Gislöv P Bo rne Olsson, Råborg gård C1i 27/ WindWorld 76 Velanda gård, Trollhättan P Magnus Carlsson, Velanda gård B C8a 27/ WindWorld 79 Blyger, Jämjö F Br. Sven o lf Eriksson H4g 27/ WindWorld 84 Österudd Maria, Näs nders Nilsson, Håbo Vindkraft B I5f 27/ WindWorld 85 Widegrens Gård, Näs F Dan Widegren, Widegrens Gård B I5f 27/ WindWorld 86 Siglajvs 2, Näs S Lars Åke Johansson, Siglajvs samfällighetsförening I5f 27/ WindWorld 87 Siglajvs 3, Näs F Jan Orrvik, Gotlands Vindkraftservice I5f 27/ WindWorld 88a JMR Vindfarm manda, Näs Mikael Jakobsson, Zond Energy Systems inc. I5f 27/ ELFORSK, Energimyndigheten 5

8 Effekt Fabrikat Nr Placering Ägarform Kartplacering D/H I drift (kw) Benämning, Ort Ägarrepresentant (m) 150 WindWorld 88b JMR Vindfarm Linnéa, Näs Mikael Jakobsson, Zond Energy Systems inc. I5f 27/ WindWorld 88c JMR Vindfarm Cindy, Näs Mikael Jakobsson, Zond Energy Systems inc. I5f 27/ WindWorld 89 Skorteby, Lillebror, Skorteby P Peter Falk, Hagalund Rystad F8e 27/ WindWorld 92 Mellby, Mellby P Bertil Bengtsson C4e 27/ WindWorld 95 Vindlekan 1, Mellerud S Bengt-Åke Edman, Vindlekan/Vattenfall C9a 27/ WindWorld 98 Grålle, Kärragård P Björn Hanssen, Björn Hanssen o Co C4e 27/ WindWorld 99 Tjauls, Lummelunda P Ulf Munthe J7a 27/ WindWorld 107 Stureholms gård, Ödåkra F Lars Brunnström, Stureholms Jordbruks B C3d 27/ WindWorld 132 Hälle Ranch, Stenungsund P Jan E Mattsson 27/ WindWorld 143 Rödjans Gård, Bolstad P Rödjons Lantbruk C9a 27/ WindWorld 144 Nygården 4:1, Nygården P Verner Larsson 27/ WindWorld 145 Bonnarp 1:1, Bonnarp F Bertil Månsson, Cajber B C4e 27/ WindWorld 176 JMR Vindfarm Ellenor, Näs Mikael Jakobsson, Zond Energy Systems inc. I5i 27/ WindWorld 207 Vallberga gård I, Vallberga P Frank ndreasson, ndreassons Trävaror C4e 27/ WindWorld 220 Haugraini, Näs Tobias Pettersson, Vindkompaniet i Hemse B I5i 27/ Danwin 10a lsvik G11, Hablingbo E nders ndersson, Vattenfall B I5i 23/ Danwin 10b lsvik G12, Hablingbo E nders ndersson, Vattenfall B I5i 23/ Danwin 10c lsvik G13, Hablingbo E nders ndersson, Vattenfall B I5i 23/ Danwin 10d lsvik G14, Hablingbo E nders ndersson, Vattenfall B I5i 23/ Danwin 11 Örby, Örby E Lars Berglund, Helsingborg Energi Produktion B C3a 23/ Vestas 12 Torekov, Torekov E Roland Leo, Bjäre Kraft Ek. Förening C4a 25/ Vestas 13a Kläfsön HM1, Hemsö S Lars-Erik Viklund, Hemsö Motvind KB I18b 25/ Vestas 13b Kläfsön HM2, Hemsö S Lars-Erik Viklund, Hemsö Motvind KB I18b 25/ WindWorld 18 Svante I, Nogersund E nn-katrin Larsson, Sydkraft B E3c 25/ Vestas 6b Seglaberga II, Laholm E Berndt Persson, Södra Hallands Kraftförening C4e 27/ Vestas 6c Seglaberga III, Laholm E Berndt Persson, Södra Hallands Kraftförening C4e 27/ Vestas 16f Lövstaviken 6, Falkenberg E Inga Broberg, Kedumsvik Lantbruk B B5c 27/ Vestas 16g Lövstaviken 7, Falkenberg E Inga Broberg, Kedumsvik Lantbruk B B5c 27/ Vestas 17a Värpinge nna, Lund E Mats Olsson, Lunds Energiverk B C2e 27/ Vestas 17b Värpinge Bella, Lund E Mats Olsson, Lunds Energiverk B C2e 27/ Vestas 22 Braheskolan, Visingsö F Jan Lövenvald, Visingsö Folkhögskola E7g 27/ Vestas 24 Ölandstok, Grönhögen P Nils Johan Sahlström, Ölanda Säteri G3i 27/ Vestas 25 Solvändan, Grönhögen P Nils Johan Sahlström, Ölanda Säteri G3i 27/ Vestas 26a Galtås Syd, Glommen? Bernth lexandersson, Vestasvind Svenska B B5f 27/ Vestas 26b Galtås Nord, Glommen? Bernth lexandersson, Vestasvind Svenska B B5f 27/ Vestas 27 Tägneby, Hästholmen E Rolf Svensson, Motala ströms Kraftaktiebolag E8b 27/ Vestas 28 Mårten I, Grötlingbo Lars Gustavsson, Grötlingbo Vindkraft Samf. J5g 27/ Vestas 29a Bäckagård I, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 27/ Vestas 29b Bäckagård II, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 27/ Vestas 29c Bäckagård III, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 27/ Vestas 29d Bäckagård IV, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 27/ Vestas 29e Bäckagård V, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 27/ Vestas 29f Bäckagård VI, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 27/ Vestas 29g Bäckagård VII, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 27/ Vestas 30 Sjöbergs Säteri, Lugnås P Orvar Karlsson, Sjöberg Säteri D9b 27/ Vestas 32 Kedumsvik, Lidköping P Gillis Broberg, Kedumsvik lantbruk B C8h 27/ Vestas 33 Tovsippan, Grönhögen Ingegärd Lang, Ölands Vind B G3i 27/ Vestas 34 Vitsippan, Grönhögen Lennart Blomgren G3i 27/ Vestas 36 Sottunga, Ormhälla? Robert Mansén, Ålands Teknologicentrum L12e 27/ Vestas 45a Timars Kerstin, Smedjeholm P Timar Gustavsson, Timars Svets & Smide B5c 27/ Vestas 45b Timars Karin, Smedjeholm P Timar Gustavsson, Timars Svets & Smide B5c 27/ Vestas 46 OV-Bolaget, Nordkärr F Eivor Blom, OV-Bolaget C9d 27/ Vestas 49 Vindella, Landskrona E Hossein T. Tabrizi, Tekniska Verken, Energiavd. C2h 27/ Vestas 51 Björn, Utö E nders ndersson, Vattenfall B I9i 27/ Vestas 54 Elmer 1, Mosås E Jörgen Granqvist, Örebro Energi F10a 27/ Vestas 56 lbert, Kistinge Göran Sidèn, Kattegatt Vindkraft B C4e 27/ Vestas 57 Erik, Kistinge P Rune ndreasson C4e 27/ Vestas 63 Bösarp, P Bertil lvetorp, Rulles Vindkraft KB C1i 27/ Vestas 64a Slitevind I, Näs Slitevind B I5f 27/ Vestas 64b Slitevind II, Näs Slitevind B I5f 27/ Vestas 65 ugust, Visingsö F Per Ljungberg, Jönköping Energi B E7g 27/ Vestas 66a Hjärtholmen Set, Göteborg S Lars-Gunnar Hellgren, Göteborgsvind B7a 27/ Vestas 66b Hjärtholmen bel, Göteborg S Lars-Gunnar Hellgren, Göteborgsvind B7a 27/ Vestas 66c Hjärtholmen xel, Göteborg S Lars-Gunnar Hellgren, Göteborgsvind B7a 27/ Vestas 68 Kristinelund 1, Ventlinge F Sten Nordborg, NordBorgs Gräv & Betong B G3i 27/ Vestas 69 Kristinelund 2, Ventlinge P Lennart Blomgren G3i 27/ Vestas 70 Kristinelund 3, Ventlinge P nders Eriksson G3i 27/ Vestas 81 ppunamöllan, ppuna F Peter Rockler, ppuna Lantbruks B F8d 27/ Vestas 82 Österlenvind, Simris Ola Jönsson, Österlenvind B E2a 27/

9 Effekt Fabrikat Nr Placering Ägarform Kartplacering D/H I drift (kw) Benämning, Ort Ägarrepresentant (m) Vestas 83 Berta, Simris P Bengt Hansson, Berga Lågprismarknad E2a 27/ Vestas 94 Kristin, Smedjeholm P Lennart Blomgren B5c 27/ Vestas 96 Viktor, Simris P Bengt Hansson, Berga Lågprismarknad E2a 27/ Vestas 97 lmetorps Säteri, Lavad P Börje Carlsson, lmetorps Säteri C8e 27/ Vestas 100 Gulsippa, Grönhögen F Nils Johan Sahlström, Ölanda Säteri G3i 27/ Vestas 101 Blåsippa, Grönhögen Ingegärd Lang, Ölands Vind B G3i 27/ Vestas 106 Kristinelund Nord, Ventlinge F Sten Nordborg, NordBorgs Gräv & Betong B G3i 27/ Vestas 109 Lilla ELen, Tvååker F Bertil Torekull, Mr Trend Unlimited Incorporation B B5e 27/ Vestas 110 El-Trendo, Tvååker Bertil Torekull, Mr Trend Unlimited Incorporation B B5e 27/ Vestas 111 Hällemöllan 1, Rönnäng F Sven Halldén, B Hällebäcks Gård 7f 29/ Vestas 112 Rosendal 1, Rosendal P llan Rosgardt B5f 27/ Vestas 113 Kistinge Elvira, Halmstad E Sten Melin, Elvira Vind Ekonomisk Förening C4e 27/ Vestas 116 Sibylla af, Ängholmen S Ingemar Berntsson 7f 29/ Vestas 119 Hägvards, Hall F Maria Tevell J7e 29/ Vestas 120 Vivi, Visingsö S Sten Malmström, Visingsö vind E7g 29/ Vestas 121 Hornbore, Hamburgsund S Rune Johansson, Bottna Vind ek. förening 9c 29/ Vestas 134 Öllevind, Öllöv S Lars Silver, Öllevind ek. Förening C4a 27/ Vestas 136 Nuntorpsskolan, Brålanda F Landstinget i Älvsborg, Älvsborgsfastigheter B8i 29/ Vestas 138 Landskronavind 1,Landskrona E Hossein T. Tabrizi, Tekniska Verken, Energiavd. C2h 27/ Vestas 141 Elmer II, Mosås S Jörgen Granqvist, Örebro Energi F10a 29/ Vestas 142 Stella af Rönnäng, Rönnäng F Sven Lindqvist, Kordaplast B 7f 29/ Vestas 148 Önaholms Gård 5, Tveta P Rolf & Berit Larsson C10b 29/ Vestas 177 Frideborg, Furåsa Norrgård F Peter Rockler, ppuna Lantbruks B E8f 29/ Vestas 178 Zepyrus af Hov, Älmestad S Ulricehamnvinds Ek. för, c/o Hans Sundell F7f 29/ Vestas 179a Ingel 1, Östra Ingelstad P Lars Nilsson D2c 29/ Vestas 179b Ingel 2, Östra Ingelstad P Lars Nilsson D2c 29/ Vestas 196 rendals Vind Hulda,rendal P Bengt Olsson 9i 29/ Vestas 197 Önnevind, Önnestad Bengt Simmingsköld, Eolus Vind B D3c 29/ Vestas 200 Lunden, Gärdhem S Åke ndersson, Lunden Ekonomisk Förening B8c 29/ Vestas 201a Stora Bjärs 1, Stenkyrka E nders ndersson, Vattenfall B J7a 29/ Vestas 213a Hovby 1, Hovby nders ndersson, Vattenfall B D3c 29/ Vestas 213b Hovby 2, Hovby nders ndersson, Vattenfall B D3c 29/ Vestas 214 Krågevind, Önnestad Bengt Simmingsköld, Eolus Vind B 29/ Vestas 215 Kälvene, Kälvene S rne och Sven Skoog D7h 29/ Vestas 233 Grönhögen Linnea,Grönhögen Bengt Simmingsköld, Eolus Vind B G3i 29/ Vestas 234 Grönhögen Gullvivan, - - Nils Johan Sahlström, Ölanda Säteri G3i 29/ Vestas 235 Kristinelund 5, Ventlinge Bengt Simmingsköld, Eolus Vind B G3i 27/ Vestas 241 Månsunen, Gislöv Bertil Torekull, Mr Trend Unlimited Incorporation B 29/ Vestas 250 Ingel 3, Östra Ingelstad P Lars Nilsson 29/ Vestas 257 Hällemöllan 2, Rönnäng F Sven Halldén, B Hällebäcks Gård 7f 29/ WindWorld 156 Äng-EL, Veinge F Christer Hellsten, Ängabergs Lantbruks B C4e 29/ WindWorld 157 x-el, Genevad P xel Jönsson, ÖmVind B C4e 29/ WindWorld 185 Orr-El, Orreberg F Lars-xel Månsson, Orrebergs Lantbruks B C4e 29/ WindWorld 187 Värestorps Vind, Värestorp P Hans-Olle Olsson C4b 29/ WindWorld 198 Åkersdal, Glimminge P Carl-Gustav Gudmundsson C3g 29/ WindWorld 203 Bosse 1, Näs F Bo Lindgren, Bo Lindgren i Dyltabruk B I5i 29/ WindWorld 205 gro 1, Lummelunda F Håkan Eriksson, gro Maskiner B J7a 29/ WindWorld 206 gro 2, Lummelunda F Håkan Eriksson, gro Maskiner B J7a 29/ WindWorld 208 Nya Skottorp 1, Skottorp P Gösta Paulsson, Edenberga gård B C4e 29/ WindWorld 212 Bosse 2, Näs P Bo Lindgren, Bo Lindgren i Dyltabruk B I5i 29/ WindWorld 221a Kalmar Energi 1, Degerhamn E Urban Bergsell, Kalmar Energi 29/ WindWorld 221b Kalmar Energi 1, Degerhamn E Urban Bergsell, Kalmar Energi 29/ WindWorld 221c Kalmar Energi 1, Degerhamn E Urban Bergsell, Kalmar Energi 29/ Micon 53 Silvia af, Flatgarn P. Lawaczeck H11b 26/ Micon 78 Justinia af, Galtabäck S Östen Nihlén, MIT Energi B B5f 26/ Zephyr 16b Lövstaviken 2, Falkenberg E Inga Broberg, Kedumsvik Lantbruk B B5c 28/ Zephyr 16c Lövstaviken 3, Falkenberg E Inga Broberg, Kedumsvik Lantbruk B B5c 28/ Zephyr 240 Gullbranna 1, Lilla Böslid E nders ndersson, Vattenfall B 28/ Zephyr 244 Gullbranna 2, Lilla Böslid E nders ndersson, Vattenfall B 28/ Zephyr 245 Gullbranna 3, Lilla Böslid E nders ndersson, Vattenfall B 28/ Zephyr 246 Dragabol, Dragabol P Bo Svensson, Dragabol B 29/ Vestas 35 Hardeberga, E Lars-Erik Dahlström, Skånska Energi B C2f 35/ Nordic 992 Basteviksholmen 2, Lyse E nders ndersson, Vattenfall B 8f 35/ Bonus 50a Basteviksholmen 1, Lyse E nders ndersson, Vattenfall B 8f 35/ Bonus 77 Risholmen Marta, Göteborg E Lars Hammarson, Göteborg Energi B B7a 37/ WindWorld 71 Holmbod Holmina, Näs S Tobias Pettersson, Vindkompaniet i Hemse B I5f 37/ WindWorld 72 Holmbod Inga, Näs F Yngve ndersson, Ryftes Grönsaker I5f 37/ WindWorld 93c Gislöv II, Gislöv P Bo rne Olsson, Råborg gård C1i 37/ WindWorld 102 ID340, Näs F Yngve ndersson, Ryftes Grönsaker I5f 37/ ELFORSK, Energimyndigheten 7

10 Effekt Fabrikat Nr Placering Ägarform Kartplacering D/H I drift (kw) Benämning, Ort Ägarrepresentant (m) 490 WindWorld 104 nnex 1, Näs S Tobias Pettersson, Vindkompaniet i Hemse B I5f 37/ WindWorld 105 nnex 2, Näs P. Ludmilla Wind B, c/o Efferts Bokföringskonsult HB I5f 37/ WindWorld 117 EOLUS, Hviderup F Gustaf Ramel, Hviderups gods B C2i 37/ WindWorld 118 Lantmännen, Klintehamn F Gunnar Nilsson, Gotlands Lantmän I6c 37/ WindWorld 122 Roda, Näs P Lars-Åke Sjögren I5f 37/ WindWorld 123 Klasården, Görel, Näs S Jonas Westberg, Klasgårdens samf. I5f 37/ WindWorld 126 Glimminge Vind, Glimminge S Knut Göransson C3g 37/ WindWorld 129 Håbo Vind 2, Näs nders Nilsson, Håbo Vindkraft B I5f 37/ WindWorld 133 Lys-Vind Elvy, Lysekil S Christer Larsson, Lys-Vind Samfällighetsförening 8f 37/ WindWorld 135 Kastlösavind, Kastlösa S Roland Åkesson G4c 37/ WindWorld 139 Hablingbovind 1, Hablingbo S Hablingbovind ek.för., c/o Vindkompaniet B I5i 37/ WindWorld 140 Hablingbovind 2, Hablingbo S Hablingbovind ek.för., c/o Vindkompaniet B I5i 37/ WindWorld 170 JMR Vindfarm Victoria, Näs Mikael Jakobsson, Zond Energy Systems inc. I5i 37/ Vestas 6d Seglaberga IV, L.Tjärby E Berndt Persson, Södra Hallands Kraftförening C4e 39/ Vestas 17c Värpinge Clara, Lund E Mats Olsson, Lunds Energiverk B C2e 39/ Vestas 64c Slitevind III, Näs Slitevind B I5f 39/ Vestas 80 Molly Tången, Orust Erik Karlsson, Vindenergi Väst B 7i 39/ Vestas 90 Elektro Glitne, Näs P lfred Maultasch, Elektro Glitne I5f 39/ Vestas 91 Rehn Kraft I, Näs P Gustaf Rehn, Rehn Kraft B I5f 39/ Vestas 103 Storegården, Ås P Nils Svensson C8d 39/ Vestas 108 Stavar Bursvind, Näs F K-G Thomsson, K-G:s Grönsaker B I5f 39/ Vestas 114 Barsebäck 3, Barsebäck Wathier Hamilton, Billeberga Barsebäck Vindkraft B C2h 39/ Vestas 115a Vindudd IV, Grötlingbo Nils Jakobsson, Vindudd B J5g 39/ Vestas 115b Vindudd V, Grötlingbo Nils Jakobsson, Vindudd B J5g 39/ Vestas 124 Sophie Hogenäset, Sotenäs Erik Karlsson, Vindenergi Väst B 8f 39/ Vestas 125 Häckenäs Betty, Vadstena S Jan-Olof Carlson, Häckenäs Vind E8f 39/ Vestas 127 Ingeborg, Hogenäset nders ndersson, Vattenfall B 8f 39/ Vestas 128 Sönnertorp 1, Sönnertorp P Roland Leo, Bjäre Kraft Ek. Förening C4a 39/ Vestas 130a Slitevind VII, Näs Slitevind B I5f 39/ Vestas 130b Ryftes Maria, Näs Thomas Sirland, Siral System Co B I5f 39/ Vestas 131 Sönnertorp II, V:a Karup P Bjäre Vind Ek. Förening, c/o Göran Nilsson C4a 39/ Vestas 137 Preciosa, Mellanö S Robert Mansén, Ålands Teknologicentrum K12d 39/ Enercon 147 Ruuthsbo I, Ruuthsbo E nders ndersson, Vattenfall B D1h 40/ WindWorld 150 ID480, Näs F Yngve ndersson, Ryftes Grönsaker I5f 37/ WindWorld 151 ID481, Näs F Yngve ndersson, Ryftes Grönsaker I5f 37/ WindWorld 152 hlsten Energi B, Näs Magnus hlsten I5f 37/ WindWorld 153 LSG (fd Vindkomp. 1), Näs Tobias Pettersson, Vindkompaniet i Hemse B I5f 37/ WindWorld 154a Greifenstein Wind B 1, Näs Walter Reicherter, Greifenstein Wind B I5f 37/ WindWorld 154b Greifenstein Wind B 2, Näs Walter Reicherter, Greifenstein Wind B I5f 37/ WindWorld 155 ID485, Näs F Bo Jakobsson, Bo Jakobsson Bageriprodukter B I5f 37/ WindWorld 158 Linds, Näs F Patrik Lind, Växthuset Linds B I5f 37/ WindWorld 162 Lucia af Boholmen, Hammarö S Kooperativet Hammesövind 1, Ekonomisk förening D10d 37/ WindWorld 163a nnelöv I, Landskrona S nnelöv - Norrvidinge, Vindsamfällighetsförening C2h 37/ WindWorld 163b nnelöv II, Landskrona S nnelöv - Norrvidinge, Vindsamfällighetsförening C2h 37/ WindWorld 167 ID 491, Näs P Roland Mattsson I5f 37/ WindWorld 168 Burgstein Wind, Näs F Tobias Pettersson, Vindkompaniet i Hemse B I5f 37/ WindWorld 169a BE 1, Näs F Ulf Uppsäll, Balingsta Energi B I5f 37/ WindWorld 169b BE 2, Näs F Ulf Uppsäll, Balingsta Energi B I5f 37/ WindWorld 169c BE 2, Näs F Ulf Uppsäll, Balingsta Energi B I5f 37/ WindWorld 169d BE 2, Näs F Ulf Uppsäll, Balingsta Energi B I5f 37/ WindWorld 171 Grupp 8, Näs P Åke hlsten I5f 37/ WindWorld 172 Si-Vind, Lysekil S Christer Larsson, Lys-Vind Samfällighetsförening 8f 37/ Enercon 173a Slitevind IX, Smöjen Slitevind B J7c 40/ Enercon 173b Slitevind X, Smöjen Slitevind B J7c 40/ Enercon 174a Slitevind XI, Furillen Slitevind B J7c 40/ Enercon 174b Slitevind XII, Furillen Slitevind B J7c 40/ Enercon 181 Slitevind XIII, Larsbo Slitevind B D2a 40/ Enercon 182 Slitevind XIV, Larsbo Slitevind B D2a 40/ Enercon 183 Slitevind XVI, Rynge N Slitevind B D1i 40/ Enercon 184 Slitevind XV, Rynge S Slitevind B D1i 40/ Vestas 186 Åstorp I, Åstorp E nders ndersson, Vattenfall B C3e 39/ WindWorld 195 Årröd, Årröd E Sven-Olof Nilsson, Ringsjö Energi B D2h 37/ WindWorld 199a Kullavind I, Nyhamnsläge S Kullavind vindsamf. för., c/o B Vindkraft B3i 37/ WindWorld 199b Kullavind II, Nyhamnsläge S Kullavind vindsamf. för., c/o B Vindkraft B3i 37/ Enercon 209 Österlenvind II, Simris Ola Jönsson, Österlenvind B E2a 40/ WindWorld 216 Legevind, Legeved S Staffan Branting, Legevind, c/o C4 Energi 37/ WindWorld 218 Trollenäs, Trollenäs S Per-Olof Nilsson, Skånska Lantm. lokalförening C2i 37/ WindWorld 219 Billinge Energi, Näs E Leif Olsson, Billinge Energi B I5f 37/ Enercon 229a Hog 1, Stenungsund E nders ndersson, Vattenfall B B7g 40/

11 Effekt Fabrikat Nr Placering Ägarform Kartplacering D/H I drift (kw) Benämning, Ort Ägarrepresentant (m) 500 Enercon 229b Hog 2, Stenungsund E nders ndersson, Vattenfall B B7g 40/ Enercon 230a Humlekärr 1, Humlekärr E nders ndersson, Vattenfall B 8f 40/ Enercon 230b Humlekärr 2, Humlekärr E nders ndersson, Vattenfall B 8f 40/ Vestas 231 Dalom, Hemsö S Per Lindroth, Härnövind ek. för. I18a 44/ Enercon 236 Slitevind XVII, N Örum Slitevind B D1i 40/ Enercon 237 Slitevind XVIII, S Örum Slitevind B D1i 40/ WindWorld 238 Månstorps Gård, Laholm P Karl-Fredrik Klinker, Månstorps Gård D4b 37/ Vestas 239 Åstorp 2, Åstorp E nders ndersson, Vattenfall B C3e 39/ Vestas 247 Lovisa, Örby E Jonas Åhlin, Helsingborg Energi B C3a 39/ Enercon 263 Windbyggarna 1, Lärbro Christer Celion, Windbyggarna J7b 40/ Enercon 264 Isak, Klintehamn F Lars hlby, Gotlandsflis B I6c 40/ Enercon 267 Ryftes Kristina, Fole F Yngve ndersson, Ryftes Grönsaker J6g 40/ Enercon 269 Kyrkebys 1, Hangvar Lennart Dahlin, Dahlin Energy B J7b 40/ Enercon 270 Kyrkebys 2, Hangvar Lennart Dahlin, Dahlin Energy B J7b 40/ Enercon 273 Mika, Hellsö S Robert Mansén, Ålands Vindenergi ndelslag L12c 40/ Vestas 6e Seglaberga V, L.Tjärby E Berndt Persson, Södra Hallands Kraftförening C4e 44/ Vestas 146 Brommöllan 1, Brommö Åke Svensson, Ledsjö Vind B 42/ Vestas 149a Utteros I, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 42/ Vestas 149b Utteros II, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 42/ Vestas 149c Utteros III, Tvååker E Håkan Svensson, Varberg Energi B5f 42/ Vestas 159 Hansamöllan, Värpinge S Lundavind nr 1 C2e 42/ Vestas 160 Ryftes Karolina, Näs Thomas Sirland, Siral System Co B I5f 42/ Vestas 161 Forsa Vind, Elvira, Näs S Evert Båtelsson I5f 42/ Vestas 164 BE 5, Näs Ulf Uppsäll, Balingsta Energi B I5f 42/ Vestas 165 Hägvards II, Näs P Maria Tevell I5f 42/ Vestas 166 Siral, Näs F Thomas Sirland, Siral System Co B I5f 42/ Vestas 175 Älvsborgsvind B Älvi, Näs Örjan Hedblom, Älvsborgsvind B I5f 42/ Vestas 180 Vårdkasberget, Härnösand E Härnösand Energi & Miljö B I17g 44/ Vestas 188 Hjärtholmen Görel, Göteborg E Lars-Gunnar Hellgren, Göteborgsvind B7a 44/ Vestas 189 Hjärtholmen Boel, Göteborg E Lars Hammarson, Göteborg Energi B B7a 44/ Vestas 190 Risholmen Elvira, Göteborg E Lars Hammarson, Göteborg Energi B B7a 44/ Vestas 191 Risholmen Elin, Göteborg E Lars Hammarson, Göteborg Energi B B7a 44/ Vestas 192 Risholmen Elida, Göteborg E Lars Hammarson, Göteborg Energi B B7a 44/ Vestas 193 Risholmen Eivind, Göteborg E Lars Hammarson, Göteborg Energi B B7a 44/ Vestas 194 Lövstaviken 8, Falkenberg E Inga Broberg, Kedumsvik Lantbruk B B5c 42/ Vestas 201b Stora Bjärs 2, Stenkyrka E nders ndersson, Vattenfall B J7a 44/ WindWorld 202 Stjerneman Emma, Göteborg P Per Stjernman, Enerex B B7a 42/ Vestas 204 Håberg, Flo P Magnus Karlsson C8d 44/ Vestas 210 BE 8, När Ulf Uppsäll, Balingsta Energi B J5h 44/ Vestas 211 Burgvind, När Burgvind B J5h 44/ Vestas 217a Gipsön 1, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217b Gipsön 2, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217c Gipsön 3, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217d Gipsön 4, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217e Gipsön 5, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217f Gipsön 6, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217g Gipsön 7, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217h Gipsön 8, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217i Gipsön 9, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217j Gipsön 10, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217k Gipsön 11, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 217l Gipsön 12, Landskrona E Ulf Stjernfeldt, Sydsvensk Vindenergi HB C2g 42/ Vestas 222 Ryftes Hulda, Havdhem F Yngve ndersson, Ryftes Grönsaker I5i 44/ Vestas 223 Eksebo Kraft, Havdhem P Johan Ekselius I5i 44/ Vestas 224 Kulle 14, Näs E nders ndersson, Vattenfall B I5i 44/ Vestas 225 Kulle 16, Näs E nders ndersson, Vattenfall B I5i 44/ Micon 226 Torseröd, Tanumshede E nders ndersson, Vattenfall B 9f 43/ Micon 227 Tannam, Tanumshede E nders ndersson, Vattenfall B 9f 43/ Micon 228 Duesgård, Tanumshede E nders ndersson, Vattenfall B 9c 43/ Vestas 232 Lin Vind, Ledberg S Rolf Petterson, RP:s Vindkraftskonsult F8e 44/ WindWorld 242 Stjernarps gods, Eldsberga Jan Hamilton, Stjernarps gods B 42/ Vestas 248 Slättäng, Slättäng F Wilhelm Bennet, Wilhelm Bennet B 44/ Vestas 249 Backmöllan, Väggarp F Mats Olsson, Lilla Harrie Valskvarn B 44/ WindWorld 258 Mellby Kraft B 1, Trulstorp Mats Eriksson, Elarbeten B C4e 42/ WindWorld 259 Vallberga Gård 2, Vallberga P Frank ndreasson, ndreassons Trävaror C4e 42/ WindWorld 260 Nya Skottorp 2, Skottorp P Gösta Paulsson, Edenberga gård B C4e 42/ Vestas 261 Victoria, Hogenäset Bengt Simmingsköld, Eolus Vind B 8f 44/ Vestas 265 Rehn Kraft II, Näs, Näs Gustaf Rehn, Rehn Kraft B I5i 44/ Vestas 266 Tornsvalan, Slite F Björn Hanssen, Björn Hanssen o Co J7b 44/ ELFORSK, Energimyndigheten 9

12 10 Effekt Fabrikat Nr Placering Ägarform Kartplacering D/H I drift (kw) Benämning, Ort Ägarrepresentant (m) 600 WindWorld 271 Skorteby, Storebror, Mantorp P Frackstad Lantbr B F8e 42/ Vestas 276 Knutsbodaverken Fortuna S Robert Mansén, Ålands Vindenergi ndelslag K12e 44/ Vestas 277 Knutsbodaverken Frans S Robert Mansén, Ålands Vindenergi ndelslag K12e 44/ Vestas 278 Knutsbodaverken Fredrika S Robert Mansén, ndelslaget Ålands Skogsägarförb. K12e 44/ Vestas 279 Knutsbodaverken Freja Robert Mansén, Ålands Vindkraft B K12e 44/ Bonus 243 Olsvenne 1, Näs E nders ndersson, Vattenfall B I5f 44/ Bonus 251 Skärbo 1, Tanumshede E nders ndersson, Vattenfall B 9f 44/ Bonus 252 Skärbo 2, Tanumshede E nders ndersson, Vattenfall B 9f 44/ Bonus 253 Skärbo 3, Tanumshede E nders ndersson, Vattenfall B 9f 44/ Bonus 254 Skärbo 4, Tanumshede E nders ndersson, Vattenfall B 9f 44/ Bonus 255 Skärbo 5, Tanumshede E nders ndersson, Vattenfall B 9f 44/ Bonus 256 Skärbo 6, Tanumshede E nders ndersson, Vattenfall B 9f 44/ Bonus 262 Viking Vind, Löddeköpinge S Kjell-rne Ohlsson C2h 44/ Bonus 268 Oskar, Fredriksskans, Gävle E Conny Malmqvist, Gävle Kraftvärme B H13e 44/ Bonus 275 Magnhild, Eldsberga Östen Nihlén, MIT Energi B D46 44/ Bonus 274 Monica af Olseröd, Olseröd Östen Nihlén, MIT Energi B D2i 44/ Nordic 994 Nordic 1000, Näs E nders ndersson, Vattenfall B I5f 58/ Kvaerner 993 Näsudden II, Näs E nders ndersson, Vattenfall B I5f 80/ Verk nummer 16b, Lövstaviken 2 togs ur drift Vindens energiinnehåll Mätmaster Under perioden 1981 till 1992 finns mätdata från tre höga mätmaster i södra Sverige, i nedanstående diagram visas vindens energiinnehåll för dessa tre platser, Ringhals, Maglarp och Näsudden. 100% utgör medelvärdet under mätperioden. % av medelår 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Ringhals Maglarp Näsudden Diagram 1, vindens energiinnehåll. rbetet med att samla in och utvärdera dessa mätdata avslutades 1992.

13 ELFORSK, Energimyndigheten 11 Verkens produktion Ett annat sätt att få reda på vindens energiinnehåll är att jämföra verkens produktion över flera år. Detta börjar nu bli möjligt tack vare att några verk nu varit i drift en längre tid. Diagram 2 ger en jämförelse av vindens energiinnehåll för de senast åren i södra Sverige. 100% utgörs här av ett genomsnitt av de redovisade åren % av medelår Diagram 2, vindens energiinnehåll.

14 Definitioner och förklaringar till beräknade värden Två olika mått brukar användas för att beskriva produktionsförmågan hos vindkraftverk, dels hur stor elproduktionen är per installerad effektenhet (kwh/kw), dels elproduktion per svept ytenhet (kwh/m 2 ). De olika måtten ger olika värden beroende på vilken användning verket är konstruerat för, ett verk med stor diameter och förhållandevis låg generatoreffekt ( s.k. lågvindsmaskin), ger hög produktion per installerad effektenhet men låg produktion per svept ytenhet. Medan ett verk som konstruerats för högre medelvindhastigheter, större generator och mindre rotor, kommer att ge det omvända förhållandet. Se diagram 6. Elenergi per svept ytenhet: Elenergiproduktion Rotordiskens area 2 (kwh / m ) (i rapporten används årsmedelvärde) Elenergi per installerad effektenhet: Elenergiproduktion (kwh / kw) (i rapporten används årsmedelvärde) Generatorstorlek Tillgänglighet: Kalendertid - Hindertid Kalendertid (%) Tillgängligheten ger information om verkets tekniska funktionsduglighet under perioden. Kapacitetsfaktor: Elenergiproduktion Generatorstorlek Kalendertid Kapacitetsfaktorn beror dels av verkets tekniska funktion och prestanda, samt på vindtillgången vid verket. Kapacitetsfaktorn påverkas av verkets generatoreffekt och anges med 3 decimaler. 12

15 ELFORSK, Energimyndigheten 13 Installerad effekt och elproduktion Vid projektets start i början av 1989 fanns det 14 verk i storleken kw. Under tiden sedan dess har antalet installerade verk per år ökat. Vid slutet av 1996 fanns 301 standardverk i drift, antalet verk steg under 1997 till 339, samtidigt ökade den installerade effekten från 101,7 MW till 121,9 MW. De 339 standardverken producerade under 1997 sammanlagt MWh, vilket motsvarar elbehovet för abonnenter med hushållsel (á 4500 kwh) eller småhus med elvärme (á kwh). Den samlade elproduktionen från alla verk, inklusive de tre utvecklingsverken Nordic400, Nordic1000 och Näsudden II, uppgick under 1997 till MWh. Standardverken som togs i drift under 1997 hade en genomsnittlig generatoreffekt på 524 kw, motsvarande genomsnitt under 1996 var 453 kw. Installerad effekt samt årlig elproduktion, standardverk Staplarna i diagram 3 visar hur elproduktionen från standardverken ökat under de senaste åren, som jämförelse har den installerade effekten vid varje årsslut lagts in som punkter på en linje Energi, GWH Effekt, MW Diagram 3, installerad effekt och produktion senaste fem åren.

16 Installerad effekt i tidsordning I diagram 5 har alla standardverk markerats med en ring, och den genomsnittliga installerade effekten med en linje. Ur diagrammet kan klart utläsas trenden att verkens storlek ökat med tiden kw Diagram 4, installerad effekt i tidsordning Jämförelsetal För att få en möjlighet att jämföra produktionen under åren så har några medelvärden beräknats enligt nedanstående tabell. I beräkningarna har endast de standardverk som varit i drift hela kalenderår tagits med. År Tillgänglighet (%) 95,3 96,5 98,0 97,8 98,4 Kapacitetsfaktor 0,243 0,257 0,264 0,205 0,220 Elenergi per installerad effektenhet (kwh/kw) Elenergi per svept ytenhet (kwh/m2) Ur ovanstående tabell kan man utläsa att t.ex var ett år med låg vindtillgång. 14

17 ELFORSK, Energimyndigheten 15 Produktionens fördelning över året Produktionen från vindkraftverk följer normalt ganska väl vår förbrukning av elenergi. Det blåser mest under de tider av året då elförbrukningen är som störst, dvs. under vinterhalvåret. Diagram 4 visar hur produktionen från landets standardverk fördelade sig över årets månader under 1995, 1996 och Endast de verk som varit i drift under hela respektive år har tagits med. Som jämförelse har ett genomsnitt av den relativa fördelningen av landets elförbrukning lagts in som en linje Jan Febr Mars pril Maj Juni Juli ug Sept Okt Nov Dec % av årsproduktion Vindproducerad el 1995 Vindproducerad el 1996 Vindproducerad el 1997 Landets elförbrukning Diagram 5, månadsfördelning av vindelproduktion.

18 Förhållandet generatoreffekt - rotordiameter Under rubriken Definitioner och förklaringar till beräknade värden talas om verk som är konstruerade för olika vindförhållanden. Vad som bland annat påverkar förhållandet mellan generatorstorlek och rotordiameter är om verket konstrueras för lågvindsområden. Dessa får då en förhållandevis stor rotor. En annan faktor som tidigare har påverkat generator-rotorförhållande är skatteregler. I början av 1990-talet beskattades vindkraftverk med en generator som var 500 kw eller mer. Detta medförde att en del verk försågs med en förhållandevis mindre generator, strax under gällande gräns för beskattning, för att gynnas skattemässigt. Diagram 6 visar hur förhållandet mellan generator och rotordiameter sett ut med tiden W/m Diagram 6, generatorstorlek i förhållande till svept yta. 16

19 Typ av vindkraftverk De uppsatta verken är i huvudsak tillverkade av Vestas eller WindWorld, utöver dessa finns ett antal verk av annan tillverkning. Tabellen nedan visar hur många verk av varje typ som var i drift i slutet av året, siffrorna inom parentes anger hur många som tagits i drift under ntal Effekt (kw) Tillverkare 85 ( 3) 225 Vestas 51 ( 0) 150 WindWorld 50 ( 9) 600 Vestas 26 ( 0) 500 WindWorld 23 ( 2) 500 Vestas 22 ( 6) 500 Enercon 17 ( 0) 490 WindWorld 13 ( 0) 250 WindWorld 11 ( 11) 600 Bonus 6 ( 5) 600 WindWorld 5 ( 3) 250 Zephyr 4 ( 0) 180 Danwin 3 ( 0) 600 Micon 3 ( 0) 200 Vestas 3 ( 0) 100 Vestas 2 ( 0) 450 Bonus 2 ( 0) 150 Vindsyssel 2 ( 0) 99 Vestas 2 ( 0) 55 Vestas 2 ( 0) 250 Micon 1 ( 0) 1000 Nordic 1 ( 0) 3000 Kvaerner 1 ( 0) 400 Nordic 1 ( 0) 99 WindWorld 1 ( 0) 95 Tellus 1 ( 0) 400 Vestas 1 ( 0) 99 Wincon 1 ( 0) 220 WindWorld 1 ( 0) 55 New Wind 1 ( 0) 200 Danwin 342 ( 39) ELFORSK, Energimyndigheten 17

20 Typgodkända vindkraftverk Ett vindkraftverk kan bli typgodkänt i Sverige på två sätt. ntingen bygger godkännandet på att verket redan är godkänt av något välkänt klassningssällskap. Eller så sker en fullständig granskning av all dokumentation för verket. Typgodkännande krävs för att få investeringsstöd. Följande verk var typgodkända i Sverige i mars Tillverkare Modell Effekt (kw) Bonus Mk III 450 Bonus Risholmen 450 Bonus Mk IV 600 Enercon E Micon M /600 Nordex Vestas V Vestas V Vestas V Vestas V42/V44 500/600 Wind World W Wind World WW Wind World W Zephyr WTS Tillverkare som ansökt om svenskt typgodkännande. Tillverkare Modell Effekt (kw) Kommentarer Enercon E66 vser betongtorn till E40 NEG Micon Vestas V47 Wind World V Förlängning Wind World W Svenska typgodkännanden som ej längre är giltiga. Tillverkare Modell Effekt (kw) Micon M530/ Micon M570/ Nordex 150/ Wind World W Wind World W

21 ELFORSK, Energimyndigheten 19 Elproduktion och antal verk fördelade på län Tabellen nedan visar fördelning av antalet verk, installerad effekt och deras elproduktion inom varje län. I denna sammanställning är även utvecklingsverken medräknade. I tabellen är effekten angiven i MW och elproduktionen MWh. År Län ntal Effekt Energi ntal Effekt Energi ntal Effekt Energi ntal Effekt Energi % Blekinge 1 0, , , , Gotland 51 14, , , , Gävleborg 1 0, Göteborg o Bohus 11 3, , , , Halland 33 7, , , , Jönköping 3 0, , , , Kalmar 13 2, , , , Skaraborg 7 1, , , , Skåne 20 4, , , , Stockholm 3 0, , , , Uppsala 1 0, , , ,3 0 Värmland 2 0, , , Västernorrland 3 0, , , , Åland 1 0, , , , Älvsborg 4 0, , , , Örebro 1 0, , , , Östergötland 5 0, , , , Produktionskapacitet Elenergi per installerad effektenhet. I diagram 7 har verken delats in i grupper med olika generatorstorlek, de breda staplarna visar produktion per installerad effektenhet och de smala staplarna hur många verk varje grupp innehåller. Endast de 300 verk som varit i drift hela året har tagits med Installerad effekt i kw kwh/kw,år ntal verk per grupp Produktionskapacitet ntal verk Diagram 7, energiproduktion i förhållande till generatorstorlek.

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

över 50 kw Årsrapport 2000

över 50 kw Årsrapport 2000 Driftuppföljning av över 50 kw Årsrapport 2000 500 450 400 350 Energi, GWH Effekt, MW 300 250 200 150 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 STEM rapport ET 22:2001 ELFORSK rapport 01:16 Ett ELFORSK-STEM projekt

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk mars 2008

Vindkraftverk mars 2008 Driftuppföljning av Vindkraftverk mars 2008 Internetadress: http://www.vindenergi.org/driftuppfolj.htm MWh 250000 200000 150000 100000 50000 0 136448 90228 Vindproducerad el 62153 64419 50612 53854 40578

Läs mer

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2006

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2006 Driftuppföljning av Vindkraftverk Årsrapport 2006 1000 900 800 700 Energi, GWH Effekt, MW 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Elforsk rapport 07:14 Ett Vindforskprojekt

Läs mer

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2011

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2011 Driftuppföljning av Vindkraftverk Årsrapport 2011 4500 4000 3500 3000 Energi, GWH Effekt, MW 2500 2000 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ett Energimyndighetsprojekt

Läs mer

Driftuppföljning av Vindkraftverk. >50 kw Årsrapport 2012 (Preliminär)

Driftuppföljning av Vindkraftverk. >50 kw Årsrapport 2012 (Preliminär) Driftuppföljning av Vindkraftverk >50 kw Årsrapport 2012 (Preliminär) 8000 7000 6000 Energi, GWH Effekt, MW 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2008

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2008 Driftuppföljning av Vindkraftverk Årsrapport 2008 1800 1600 1400 1200 Energi, GWH Effekt, MW 1000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Elforsk rapport 09:37 Ett Vindforskprojekt

Läs mer

Driftuppföljning av. Årsrapport 2002

Driftuppföljning av. Årsrapport 2002 Driftuppföljning av V i n d k r a f t v e r k Årsrapport 2002 700 600 500 Energi, GWH Effekt, MW 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 STEM rapport ER 12:2003 ELFORSK rapport 03:12 Ett ELFORSK-STEM

Läs mer

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2009

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk Årsrapport 2009 2000 1800 1600 1400 Energi, GWH Effekt, MW 1200 1000 800 600 400 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ett Energimyndighetsprojekt

Läs mer

Vindkraftverk februari 2009

Vindkraftverk februari 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk februari 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 Vindproducerad el 237874 MW 9 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745

Läs mer

Vindkraftverk mars 2009

Vindkraftverk mars 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk mars 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 Vindproducerad el 237929 MW 9 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316

Läs mer

Vindkraftverk. VindStat. Driftuppföljning av. >50 kw Årsrapport 2014

Vindkraftverk. VindStat. Driftuppföljning av. >50 kw Årsrapport 2014 Driftuppföljning av Vindkraftverk >50 kw Årsrapport 2014 14000 12000 10000 Energi, GWH Effekt, MW 8000 6000 4000 2000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Läs mer

Vindkraftverk. VindStat. Driftuppföljning av. >50 kw Årsrapport 2013

Vindkraftverk. VindStat. Driftuppföljning av. >50 kw Årsrapport 2013 Driftuppföljning av Vindkraftverk >50 kw Årsrapport 2013 12000 10000 8000 Energi, GWH Effekt, MW 6000 4000 2000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VindStat

Läs mer

Vindkraftverk. VindStat. Driftuppföljning av. >50 kw Årsrapport 2015

Vindkraftverk. VindStat. Driftuppföljning av. >50 kw Årsrapport 2015 Driftuppföljning av Vindkraftverk >50 kw Årsrapport 2015 18000 16000 14000 12000 Energi, GWH Effekt, MW 10000 8000 6000 4000 2000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Driftuppföljning av Vindkraftverk. >50 kw Årsrapport 2012

Driftuppföljning av Vindkraftverk. >50 kw Årsrapport 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk >50 kw Årsrapport 2012 8000 7000 6000 Energi, GWH Effekt, MW 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ett

Läs mer

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2010

Vindkraftverk. Driftuppföljning av. Årsrapport 2010 Driftuppföljning av Vindkraftverk Årsrapport 2010 2500 2000 Energi, GWH Effekt, MW 1500 1000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ett Energimyndighetsprojekt För sammanställningen

Läs mer

Sammanställd av: Svensk Energiutveckling AB Kraftföretagens Vindkraft AB September 1992. MTMfflM W IM NSKM f 1mm MUS

Sammanställd av: Svensk Energiutveckling AB Kraftföretagens Vindkraft AB September 1992. MTMfflM W IM NSKM f 1mm MUS MTMfflM W IM NSKM f mm MUS v i i 988 989 990 99 Sammanställd av: Svensk Energiutveckling AB Kraftföretagens Vindkraft AB September 992. \ Innehållsförteckning Bakgrund och målsättning sid 2 Fortsättning

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Informationsbrev September 2008

Informationsbrev September 2008 Ålands Vindenergi Andelslag Informationsbrev September 2008 Utgåva nr 1 Hamngatan 8, 22100 Mariehamn, Tel 018-12065 Fax 018-12090 www.alandsvindenergi.ax e-mail: info@alandsvindenergi.ax Huvudartiklar

Läs mer

Kontaktuppgifter till lantbrukare som odlar energiskog

Kontaktuppgifter till lantbrukare som odlar energiskog 2013-01-25 Kontaktuppgifter till lantbrukare som odlar energiskog I Sverige odlas energiskog på runt 14 000 hektar. I tabellen nedan återfinns vissa att de lantbrukare som har energiskogsodlingar. Om du

Läs mer

Verk som ingår i produktionsprognoserna

Verk som ingår i produktionsprognoserna Verk som ingår i produktionsprognoserna Driftstart Benämning Företag Fabrikat Län 2010-04-01 Brunsmo 1 Arise Windpower AB GE Wind Energy Blekinge 2010-04-01 Brunsmo 2 Arise Windpower AB GE Wind Energy

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN

RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN 2009-09-06 KLASS A1 1 Johan Mörvik Sala PK 4 4 5 5 1 4 5 3 31 19 2 Ted Kvarnström Hedemora PSK 3 5 1 4 5 4 6 1 29 18 3 Cai Hedström Hedemora PSK 2 3 4 4 3 4 2 3 25 19 4 Mikael Eriksson

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is.

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. 1993 grundade Anders Nilsson Håbo Vindkrafts AB Byggde 1993 ett 150 kw:s

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 K O R V E N 1 Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 1 Johansson, Sven- Arne 6 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Gezelius, Gert 15 38 Datahalland - Ett Dussin Bollar * 22 3 Carlsson,

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 05-319 Bors Antikskytteklubb Oscarsson, Per 14 (09:44) A 3A 15-005 Borås Pistolskyttar Damberg, Josefin 15 (09:52) C D2C Damberg, Josefin

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Raklista NT, Mjölby. Nationell tävling den 27 juli 2011 Spelplats: Mjölby BGK Filt

Raklista NT, Mjölby. Nationell tävling den 27 juli 2011 Spelplats: Mjölby BGK Filt Raklista Raklista 1 Anders Görlin Mjölby BGK 28 33 29 90 30,0 2 Jan Andersson Enköpings BGK 32 28 32 92 30,7 Patrik Wass Haga BGK 32 30 30 92 30,7 4 Daniel Johansson Haga BGK 34 31 28 93 31,0 Anton Renhag

Läs mer

SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad

SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad SYDMÄSTERSKAP Luftgevär Halmstad 1977-03-06 Senior 1 Brita Raning Årstad 378 2 Arne Johansson Varberg 378 3 Anders Andersson Morup 377 4 Tore Bengtsson Tvååker 376 5 Bengt A Bengtsson Morup 375 6 Carl-Göran

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Pristagare den 12 Maj 2009 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 86

Pristagare den 12 Maj 2009 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 86 Pristagare den 12 Maj 2009 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 86 1 Carlsson, Håkan 26 42 25 2 Månsson, Glenn 22 39 Datahalland -1 Dussin Bollar * 22 3 Jönsson, Lennart 42 37 JM:s Chark - Lökkorv 20

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015

Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 Tävling: Skinkan 2015, 11/22/2015 1A 1 Benny Lagerström Eksjö Skyttegille 55565566 43/20 26 B 2 Magnus Johansson Halmstad/Snöstorp PSF 56666454 42/22 28 B 3 Fredrik Petersson Jönköpings PSK 56465446 40/20

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

De fem högst betalda personerna i landstingen. Region Skåne. Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör Jan Eriksson, sjukhuschef

De fem högst betalda personerna i landstingen. Region Skåne. Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör Jan Eriksson, sjukhuschef De fem högst betalda personerna i landstingen Region Skåne Ingrid Bengtsson Rijavec, tf regiondirektör 130 000 Jan Eriksson, sjukhuschef 130 000 Henrik Dagnäs, trafikdirektör 128 000 Per Olof Sjöblom,

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2015-02-16 02-16 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: GAGNEF Plats: Åsgatan 38 Dnr: 201-1376-2015 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 17 32 3 B-O Näslund Lena Näslund Vännäs MK Subaru

Läs mer

Första skytt Tomas Hämäläinen 59/30 Andra skytt Jens O Konor 59/28 Tredje skytt Thomas Beck 59/30

Första skytt Tomas Hämäläinen 59/30 Andra skytt Jens O Konor 59/28 Tredje skytt Thomas Beck 59/30 Atlas Copco Pistolskytteklubb Tot: 177/88 (177p) R Första skytt Tomas Hämäläinen 59/30 Andra skytt Jens O Konor 59/28 Tredje skytt Thomas Beck 59/30 Lidköpings Pistolskytteförening Tot: 173/85 (164p) R

Läs mer

Skjutprogram Kullens PK, Höganäs MARS Skjutledare Funktionär Funktionär Kretsfält 2 Höganäs Kullens PK APRIL Skjutledare Funktionär Funktionär

Skjutprogram Kullens PK, Höganäs MARS Skjutledare Funktionär Funktionär Kretsfält 2 Höganäs Kullens PK APRIL Skjutledare Funktionär Funktionär MARS Skjutledare Funktionär Funktionär Lö 1 Figurskjutning C-ABR 1 Christian Westerberg Henrik Ahlin Sö 2 F3 Hässleholms Pk Hässleholm Lö 8 Militär snabbmatch C-AB 1 Niklas Persson Lars Stjernkvist Sö

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Sydsvenskt Mästerskap Karlskrona

Sydsvenskt Mästerskap Karlskrona Sydsvenskt Mästerskap Karlskrona 1983-03-05 Senior 1 Tomas Rosenberg Kalmar 573 2 Terho Visuri Eslöv 572 3 Lars Olofsson Halmstad 567 4 Tommy Samuelsson Falkenberg 567 5 Jan Lindén Fjärås 567 6 Per Hansson

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Fodringar för standardmedaljer Vpgrp Silver Brons A 45 40 R 45 41 B 47 45 C 46 43 Fodringar för Kretsens märke Vpgrp Guld Silver Brons A 46 39 31 R 46

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer